Zadanie 2

advertisement
Deklaracja zgodności oferowanych produktów według danych
producenta
Zadanie 2
Radiotelefon stacjonarny – 2 sztuk
Producent: ……………………………………
L.p.
RT-1
RT-2
RT-3
RT-4
RT-5
RT-6
RT-7
RT-8
RT-9
RT-10
RT-11
RT-12
RT-13
RT-14
RT-15
RT-16
RT-17
RT-18
Model: ………………………………………….
Parametr
Charakterystyka (wymagania
minimalne):
Praca w standardach
cyfrowym ETSI TS 102 361
analogowym; w trybach
simpleks/duosimpleks
Programowanie kanałów
powyżej 250 kanałów z ilością minimum
2 stref podziału
Wyświetlacz
Kolorowy z podświetlaniem w trybie
dzień i noc umożliwiający wizualizację
odbieranych i wysyłanych wywołań oraz
poziomu sygnału w trybie cyfrowym
Programowanie wyświetlanej nazwy kanału
Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika, programowana
indywidualnie dla każdego kanału
Programowe ograniczenie czasu nadawania
Możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz
użytkowników, grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego
Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych
Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym:
wywołań, skaningu i stanów monitorowania
Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe
(wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta
wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia
sygnalizacji akustycznej)
Programowalny adres IP radiotelefonu
Radiotelefon powinien posiadać poniższe funkcje sygnalizacji:

zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci

zdalny monitoring

zdalne zablokowanie radiotelefonu

zdalne odblokowanie radiotelefonu
Kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym
kanale analogowym
Możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym (min. 16 kluczy
kodowych).
Możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami
retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z
możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych
Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami oraz
dodatkowo min. 4 programowalne przyciski
Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego
celu przyciskami
Regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego
celu przyciskami, automatyczna regulacja głośności do poziomu otoczenia
Deklaracja zgodności - Zadanie 2.2
Strona 1 z 6
Spełnia
TAK / NIE
Parametry techniczne
oferowane
RT-19
RT-20
RT-21
RT-22
RT-23
RT-24
RT-25
RT-26
RT-27
RT-28
RT-29
RT-30
RT-31
RT-32
RT-33
RT-34
RT-35
RT-36
RT-37
RT-38
RT-39
RT-40
RT-41
RT-42
RT-43
RT-44
RT-45
RT-46
RT-47
RT-48
RT-49
RT-50
RT-51
Złącze akcesoryjne – umożliwia transmisję zgodną ze standardem USB,
podłączenie dodatkowego głośnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp.
Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów
zasilania
Gniazdo antenowe VHF typ BNC
Głośnik wbudowany w panel sterującym
Możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) –
wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym
Zintegrowany moduł Bluetooth z obsługą profili: profil słuchawki Bluetooth
(HSP), Profil portu szeregowego (SPP),Obsługa szybkiego przycisku
nadawania
Sygnalizacja 5-tonów (SELECT V) w trybie analogowym
Menu radiotelefonu w języku polskim
Pasmo częstotliwości pracy
146÷174 MHz
Modulacja
na
kanale częstotliwości (11K0F3E)
analogowym
Modulacja na kanale cyfrowym 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX dane,
7K60FXE dane i głos)
Odstęp międzykanałowy
12,5 kHz
Zasilanie
stałoprądowe 13,2 V ±20% minus na
masie
z
zabezpieczeniem
przepięciowym i przed odwrotnym
podłączeniem biegunów zasilania
Moc wyjściowa fali nośnej programowana w całym zakresie
nadajnika
częstotliwości od 1 W do 25W
Możliwość ustawienia dwóch poziomów mocy dla radiotelefonu (moc niska
/ moc wysoka w zakresie 1 – 25W) i ustawienie jednego z nich na
dowolnym kanale.
Maksymalna
dopuszczalna ± 2,5 kHz, dla odstępu 12,5 kHz
dewiacja częstotliwości
Stabilność częstotliwości
+/- 0,5 ppm
Charakterystyka
pasma +1,-3 dB
akustycznego
Łączne
zniekształcenia < 5%, przy 1 kHz, dewiacja 60%
modulacji
wartości maksymalnej
Odstęp od zakłóceń
min. -40 dB dla 12,5 kHz
Moc emitowana na kanałach < 60dB dla odstępu 12,5 kHz
sąsiednich
Wokoder cyfrowy
AMBE +2TM
Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361
Czułość analogowa
nie gorsza niż 0,35 uV przy SINAD
wynoszącym 12 dB.
Czułość cyfrowa
5% BER/0,3 uV
Współczynnik
zawartości < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60%
harmonicznych
wartości maksymalnej
Charakterystyka
pasma (+1, -3 dB)
akustycznego:
Selektywność
min. 60 dB dla odstępu 12,5 kHz
sąsiedniokanałowa:
Przydźwięki i szumy nie więcej –40 dB dla odstępu 12,5 kHz
niż:
Zakres temperatury pracy:
N/O -30°C do +60°C
Klasa odporności na warunki środowiskowe IP 54
Obsługa GPS’u nie jest wymagana.
Metody pomiarów i parametry radiowe zgodne z normami: ETSI EN 300
086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2
Deklaracja zgodności - Zadanie 2.2
Strona 2 z 6
RT-52
RT-53
Wymagania dotyczące kompatybilności zgodne z normami: ETSI EN 301
489-1 i ETSI EN 301 489-5
Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych zgodne z
normą EN 60950-1.
Zasilacz z akumulatorem dla radiotelefonu – 2 sztuki
Producent: ……………………………………
L.p.
ZA-1
ZA-2
ZA-3
ZA-4
ZA-5
ZA-6
ZA-7
ZA-8
ZA-9
ZA-10
ZA-11
ZA-12
ZA-13
ZA-14
ZA-15
ZA-16
ZA-17
ZA-18
ZA-19
Model: ………………………………………….
Parametr
Charakterystyka (wymagania
minimalne):
Zmienność nap. Wyjściowego
10V–14.2V DC
Wydajność prądowa (bez
10A
akumulatora)
Urządzenie powinno posiadać układ odłączania baterii (zabezpieczenie
przed głębokim rozładowaniem)
Urządzenie powinno posiadać układ regulacji napięcia ładowania sondą
temperaturową
Urządzenie powinno posiadać układ ograniczenia prądu ładowania do 3A
Urządzenie powinno posiadać wskaźniki LED pokazujące stan zasilacza
oraz stan naładowania akumulatora
Urządzenie powinno posiadać układ optycznej i akustycznej (z możliwością
kasowania) sygnalizacji awarii (przejście na pracę bateryjną, przekroczenie
dopuszczalnych temperatur)
Urządzenie powinno posiadać konstrukcję pozwalającą na wymianę
akumulatora.
Urządzenie powinno posiadać wentylację wnętrza zasilacza sterowaną
dwoma sondami temperaturowymi (z możliwością wyłączenia)
Napięcie zasilania
187V - 253V AC
Prąd wyjściowy
10A
Masa z akumulatorem
20kg
maksymalnie
Pobór prądu
< 1.2A
Udar prądu przy załączeniu do < 15A
sieci
Maksymalne wym.
167x176x127
Akumulatora
Temperatura pracy
-10°C ÷ 55°C
Akumulator
Urządzenie powinno być dostarczone z
zamontowanym
wewnątrz
akumulatorem 28Ah.
Norma
EN-60950
Okablowanie
Zamawiający wymaga dostarczenia
niezbędnego do podłączenia zasilania
okablowania dla radiotelefonu.
Deklaracja zgodności - Zadanie 2.2
Strona 3 z 6
Spełnia
TAK / NIE
Parametry techniczne
oferowane
Radiotelefon nasobny wraz z akcesoriami – 2 sztuki
Producent: ……………………………………
L.p.
Model: ………………………………………….
Parametr
Charakterystyka (wymagania
minimalne):
RN-01
Praca w standardach:
RN-02
Możliwość zaprogramowania
min.
250
kanałów
z
możliwością podziału na strefy
Wyświetlacz
RN-03
RN-04
RN-05
RN-06
RN-07
RN-08
RN-09
RN-10
RN-11
RN-12
RN-13
RN-14
RN-15
RN-16
RN-17
RN-18
cyfrowym ETSI TS 102 361
analogowym; w trybach
simpleks/duosimpleks
Czytelny,
kolorowy,
wyświetlacz
umożliwiający wizualizację odbieranych
i wysyłanych wywołań, poziomu sygnału
w trybie cyfrowym, stanu naładowania
akumulatora.
Praca z dużą lub małą mocą nadajnika (programowana indywidualnie dla
każdego kanału).
Programowe ograniczanie czasu nadawania.
Możliwość ustawienia dowolnego kanału do pracy w skaningu zarówno w
trybie cyfrowym i analogowym.
Możliwość wysyłania wiadomości tekstowych.
Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym:
wywołań, skaningu i stanów monitora.
Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe
(wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta
wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia
sygnalizacji akustycznej).
Dedykowany łatwo dostępny przycisk sygnału alarmowego.
Sygnalizacja 5-tonów (SELECT V) w trybie analogowym.
Radiotelefon musi posiadać

zdalne
sprawdzenie
obecności radiotelefonu w
poniższe funkcje sygnalizacji:
sieci,

zdalny monitoring,

zdalne
zablokowanie
radiotelefonu,

zdalne
odblokowanie
radiotelefonu.
Kodowa blokada szumów CTCSS (wybierana programowo na dowolnym
kanale analogowym)
Możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym (min. 16 kluczy
kodowych).
Panel sterowania:
przyciski do nawigacji w MENU oraz
dodatkowo min. 3 programowalne
przyciski.
Wybór kanałów - przełącznikiem obrotowym.
Regulacja głośności potencjometrem obrotowym lub dedykowanymi do
tego celu przyciskami, automatyczna regulacja głośności do poziomu
otoczenia
Złącze
akcesoryjne transmisję zgodną ze standardem USB,
umożliwiające:
podłączenie dodatkowych akcesoriów
(mikrofonogłośnika, zestawu do pracy
kamuflowanej, zestawu podkaskowego,
itp.).
Deklaracja zgodności - Zadanie 2.2
Strona 4 z 6
Spełnia
TAK / NIE
Parametry techniczne
oferowane
RN-19
RN-20
RN-21
RN-22
RN-23
RN-24
RN-25
RN-26
RN-27
RN-28
RN-29
RN-30
RN-31
RN-32
RN-33
RN-34
RN-35
RN-36
RN-37
RN-38
RN-39
RN-40
RN-41
RN-42
RN-43
RN-44
RN-45
RN-46
RN-47
Możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym.
Możliwość wyłączenia sygnalizacji akustycznej i optycznej, tzw. „cicha
praca".
Możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami
retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości,
rozróżnionymi tzw. kodem koloru.
Programowanie wyświetlanej nazwy kanału.
Zintegrowany moduł Bluetooth z obsługą profili: profil słuchawki Bluetooh
(HSP), Profil portu szeregowego (SPP), Obsługa szybkiego przycisku
nadawania
Obsługa GPS nie jest wymagana
Wzbogacona klawiatura o przyciski numeryczne.
Wbudowany głośnik
Minimalny
zakres 146 -174 MHz.
częstotliwości pracy:
Odstęp między kanałowy:
12,5 kHz.
Modulacja na kanale
częstotliwości (11K0F3E).
analogowym:
Modulacja na kanale
2-szczelinowa TDMA (7K60FDX dane,
cyfrowym:
7K60FXE dane i głos).
Zasilanie:
z baterii akumulatorów przez minimum 8
godzin w trybie cyfrowym, przy
proporcjach nadawania/ odbioru/ stanu
gotowości do pracy wynoszących
odpowiednio 5% /5% / 90% i mocy
nadajnika 5W
Maksymalna moc nadajnika 5 poziom niski 1 W, poziom wysoki 5 W,
W, z możliwością ustawienia programowana w całym zakresie
dwóch poziomów mocy:
częstotliwości.
Maksymalna
dopuszczalna ± 2,5 kHz (dla odstępu 12,5 kHz).
dewiacja częstotliwości:
Stabilność częstotliwości:
+/- 0,5 ppm.
Charakterystyka
pasma (+1,-3 dB).
akustycznego:
Odstęp od zakłóceń:
-40 dB. dla odstępu 12,5 kHz.
Wokoder cyfrowy.
Protokół cyfrowy:
ETSI-TS102 361.
Czułość analogowa nie gorsza 0,35 uV przy SINAD wynoszącym 12dB.
niż:
Czułość cyfrowa przy stopie błędu 5%
nie gorsza niż 0,3 uV.
Moc wyjściowa akustyczna dla minimum 0,5 W.
głośnika wewnętrznego:
Selektywność
min. 60 dB dla odstępu 12,5 kHz.
sąsiedniokanałowa:
Antena:
helikalna VHF Impedancja wejściowa o
wartości znamionowej 50 Ohm.
Polaryzacja:
pionowa.
Dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej.
Ładowarka:
jednopozycyjna zasilana z sieci 230 V ±
10%, 50 Hz:
Ładowarka musi zapewnić ładowanie baterii akumulatorów NiMH, Li-ION z
technologią zgodną z zastosowaną w bateriach akumulatorów.
Sygnalizacja cyklu pracy
ładowania/zakończenia
ładowania.
Deklaracja zgodności - Zadanie 2.2
Strona 5 z 6
RN-48
RN-49
RN-50
RN-51
RN-52
RN-53
Minimalny zakres temperatury -20°C do 55°C
pracy radiotelefonu:
Minimalny zakres temperatury 40°C do +65°C
składowania:
Odporność na działanie wody: EN60529 - IP57.
Radiotelefon, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, musi posiadać
deklarację zgodności z dyrektywą R&TTE (1999/5/WE).
Zgodny z ETSI TS 102 361 (części 1, 2, 3) - ETSI DMR Standard.
Ukompletowanie zestawu:
Akumulator o pojemności min. 1300
mAh, NiMH (oryginalne baterie
producenta sprzętu).
Antena VHF.
Klips do pasa.
Solidny skurzany futerał umożliwiający
przypięcie radiotelefonu do odzieży.
Dedykowana ładowarka
jednopozycyjna.
Instrukcja obsługi radiotelefonu w
języku polskim.
Mikrofonogłośnik do radiotelefonu nasobnego
Producent: ……………………………………
Lp.
MG2-01
MG2-02
MG2-03
MG2-04
MG2-05
MG2-06
MG2-07
MG2-09
MG2-10
MG2-11
MG2-12
MG2-13
MG2-14
Model: ………………………………………….
Parametr
Charakterystyka (wymagania
minimalne):
Charakterystyka kierunkowa Dookólna
mikrofonu
Czułość mikrofonu
Typowo -44dBV
Średnica głośnika
45mm
Moc wyjściowa głośnika
0.5W
Maksymalny poziom
<= 120dB SPL przy maksymalnym
głośności
poziomie głośności
Częstotliwość:
300Hz – 3200Hz
THD:
< 15% (RX)
Wytrzymałość przewodu
50000 cykli
FLEX
Przyciski:
Awaryjny: Pomarańczowy przycisk,
Głośność: przełącznik,
Boczny przycisk: funkcja
programowana.
Wymiary (Wys x Dług x
60mm x 78mm x 28mm (nie licząc
Szer)
klipsu)
Waga
220g
Klasa odporności IP
IP57
Temperatury pracy:
-30C - +60C
Deklaracja zgodności - Zadanie 2.2
Strona 6 z 6
Spełnia
TAK / NIE
Parametry techniczne
oferowane
Download