Adwent.

advertisement
Scenariusz lekcji religii dla gimnazjum
Temat: Przygotowanie na przyjście Chrystusa – Adwent
Cel główny:
Znaczenie Adwentu w liturgii Kościoła
Potrzeba aktywnego czuwania na przyjście Chrystusa
Osiągnięcia ucznia:

w zakresie wiedzy: - zdefiniuje pojęcia: adwent
- wymienia symbole adwentowe
- rozumie rolę Adwentu w życiu człowieka
- rozumie na czym polega chrześcijańskie przygotowanie na
spotkanie z Jezusem w czasie Bożego Narodzenia i przy końcu
czasów

w zakresie umiejętności:
- potrafi opisać w jaki sposób należy przygotować się na
przyjście Jezusa
- potrafi wyjaśnić na czym polega chrześcijańska czujność
- potrafi wyjaśnić wymowę adwentowych symboli

w zakresie postaw i zachowań:
- wyraża gotowość aktywnego uczestniczenia w liturgii adwentowej
- wyraża gotowość przygotowania się do właściwego
przeżycia świąt Bożego Narodzenia poprzez słuchanie słowa
Bożego i Komunię Św.
- wyraża gotowość do przemiany życia poprzez udział
w rekolekcjach adwentowych, przystąpienie do sakramentu
pokuty i pojednania, modlitwę, postanowienia adwentowe
i praktykowanie dobrych uczynków
Metody kształcenia:
Podające – pogadanka
Problemowe – praca z tekstem biblijnym
Eksponujące – pokaz multimedialny
Formy pracy:
indywidualna, krzyżówka, karta pracy
Środki dydaktyczne:
Pismo święte, komputer, projektor, karty pracy
1. Wprowadzenie:
Katecheta prosi o rozwiązanie krzyżówki. Hasło – Adwent – Roraty
wskazuje na temat katechezy.
Zapis tematu na tablicy – Przygotowanie na przyjście Chrystusa – Adwent
W życiu ludzkim tak bywa, że ciągle na coś czekamy. Czekamy, że ktoś
zatelefonuje, że ktoś napisze list, że ktoś odwiedzi nas... Czekamy na wypłatę,
czekamy w kolejce po coś... Czekamy na lepsze czasy, na czyjś uśmiech. Jest
też takie jedno wyjątkowe czekanie, czekanie, które trwa całe życie. Czekamy
na Boga. Czekając na Boga, musimy być czujni, musimy słuchać Jego głosu .
Podane prawdy:
Praca z tekstem biblijnym:
Łk 12,35-40
Niech wasze biodra będą przepasane¸ a lampy zapalone, 36 wy natomiast podobni do służby, która czeka na swojego pana, mającego wrócić z wesela, aby
gdy przyjdzie i zastuka, zaraz mu otworzyć. 37 Szczęśliwi ci słudzy, których
Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Naprawdę, zapewniam was, sam
35
przepasze się, posadzi ich i obchodząc będzie ich obsługiwał. 38 Gdy przyjdzie
choćby o drugiej czy nawet o trzeciej straży, jeśli tak właśnie ich zastanie,
szczęśliwi są oni. 39 A to zauważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której
godzinie przyjdzie złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. 40 Tak
i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, kiedy wy
nie będziecie się spodziewać".
- co znaczy ,,mieć przepasane biodra i zapalone pochodnie”?
- kto jest owym powracającym do domu Panem?
- co oznacza słowo czuwajcie?
,,Czuwajcie” nie jest groźbą, lecz ostrzeżeniem i wezwaniem do czujności
wobec sprawy najistotniejszej dla każdego człowieka, jaka jest zbawienie.
Adwent to czas zbawienia. Warto nad swoim życiem choć trochę pomyśleć,
abyśmy kiedyś nie byli jak nierozsądne panny, dla których Jezus powiedział:
Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was.
Przepasanie bioder - to warunek przygotowania do pracy lub walki, tak, aby jakaś
część ubioru nie przeszkadzała w wykonywaniu pracy.
Muszą sprawdzić stan swoich serc - czego pragną. Muszą przepasać biodra i
trzymać lampę, czyli przygotować się odpowiednio do pełnienia służby oraz
wypełniać cele wytyczone przez Jezusa Chrystusa.
Czym jest Adwent – czuwaniem
Pogłębienie:
Pokaz multimedialny
Zastosowanie:
Karta pracy ucznia
Zakończenie:
Żyjąc Adwentem musimy pamiętać, że czas jest krótki, a przyjście pana bliskie.
Musimy przygotować Mu drogę do naszych serc, do naszych rodzin, szkoły,
parafii. Musimy zatrzymać się na chwilę i zrobić rachunek sumienia.
Zeszyt ucznia:
Wklej kartę pracy
Zadanie domowe:
Postaram się, by choć raz uczestniczyć we mszy świętej roratniej lub o
wykonanie dobrego uczynku względem jakiejś osoby.
Modlitwa:
Pod twoja obronę
Download