umowa o wspólności praw do projektu wynalazczego

advertisement
Załącznik Nr 3 do Z.42.2016.2017
z dnia 27 stycznia 2017 r.
UMOWA O WSPÓLNOŚCI PRAW DO PROJEKTU WYNALAZCZEGO
zawarta dnia…………….pomiędzy:
1. ……………………………...
………………………………,
zwanym w dalszej treści umowy „Pierwszym Współuprawnionym”,
reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………………………
a
2. Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy (85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7), NIP 554 031 31 07, zwanym
w dalszej części umowy „Drugim Współuprawnionym”,
reprezentowanym przez:
…………………………….……….. – Prorektora ds. Nauki, działającego na podstawie stosownego
pełnomocnictwa
przy kontrasygnacie mgr inż. Renaty Zalewskiej- Zastępcy Kanclerza ds. finansowoksięgowych (Kwestor)
§1
1. Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków stron do projektu wynalazczego pt.:
„…………………………………..”, zwanego w dalszej części umowy „projektem wynalazczym”.
2. Strony zgodnie oświadczają, że projekt wynalazczy stanowi rozwiązanie wspólne,
kwalifikujące się jako wynalazek, a udziały współuprawnionych w prawach do projektu
wynalazczego wynoszą odpowiednio:
1) Pierwszy Współuprawniony … %,
2) Drugi Współuprawniony … %,
3. Strony zgodnie oświadczają, że współtwórcami projektu wynalazczego są:
1) … - … %
2) … - … %
3) … - … %
4. Strony zgodnie postanawiają zgłosić projekt wynalazczy do Urzędu Patentowego RP w celu
uzyskania patentu.
§2
1. Pierwszy Współuprawniony zobowiązany jest do:
1) opracowania dokumentacji zgłoszeniowej wymaganej dla uzyskania ochrony patentowej
na terenie RP,
2) dokonania zgłoszenia projektu wynalazczego w UP RP w celu uzyskania patentu
w imieniu i na rzecz wszystkich Współuprawnionych,
3) udziału w postępowaniu o udzielenie patentu na wynalazek,
4) uiszczania opłat okresowych z tytułu ochrony wynalazku.
2. Drugi Współuprawniony zobowiązany jest do współdziałania przy wykonywaniu czynności,
o których mowa w ust. 1.
3. Współuprawnieni zobowiązani są do przekazywania sobie wszelkich istotnych informacji
i korespondencji dotyczących wspólnego projektu wynalazczego.
4. Koszty uzyskania i utrzymywania ochrony ponosi Pierwszy Współuprawniony.
5. Drugi współuprawniony zwróci Pierwszemu współuprawnionemu ……% kosztów, o których
mowa w ust. 4 w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia mu faktury lub noty
księgowej.
6. Wynagrodzenie dla współtwórców projektu wynalazczego ustala i wypłaca każdy ze
współuprawnionych dla swoich pracowników, wedle przyjętych przez siebie zasad.
7. Każda ze stron ma prawo na własny koszt podjąć działania zmierzające do rozszerzenia
i utrzymania ochrony projektu wynalazczego za granicą, przy czym każda ze stron ma
obowiązek informować pozostałego Współuprawnionego o takich działaniach.
1.
2.
3.
4.
§3
Każdy ze Współuprawnionych może bez zgody drugiego Współuprawnionego:
1) korzystać z projektu wynalazczego we własnym zakresie,
2) wystąpić przeciwko każdemu, kto dopuścił się naruszenia praw dotyczących projektu
wynalazczego.
Każdy ze Współuprawnionych może za zgodą pozostałego Współuprawnionego wyrażoną
w formie pisemnej:
1) przenieść swój udział w prawach do projektu wynalazczego na osobę trzecią,
2) udzielić licencji.
W razie uzyskania przez jednego ze Współuprawnionych korzyści ze stosowania wynalazku,
jest on obowiązany do przeniesienia na pozostałego Współuprawnionego części uzyskanych
korzyści zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy wskazanej w § 5 ust 1. pkt. 2), w przypadku korzyści
uzyskanych z produkcyjnej eksploatacji wynalazku (quasi pożytki naturalne) oraz zgodnie
z art. 207 kodeksu cywilnego w związku z art. 72 ust. 2 wskazanej w § 5 ust 1. pkt. 2)
w przypadku korzyści uzyskanych z eksploatacji samego prawa (pożytki prawa).
Przeniesienie, o którym mowa w ust. 3 musi nastąpić nie później niż w terminie 30
(trzydziestu) dni od daty, w której korzyści te zostały uzyskane.
§4
1. W przypadku jeżeli jeden ze Współuprawnionych dokona wypowiedzenia niniejszej umowy,
będzie on zobowiązany do przekazania wszelkich dokumentów dotyczących projektu
wynalazczego i udzielonej na projekt ochrony w zakresie potrzebnym pozostałemu
Współuprawnionemu do dalszego prowadzenia spraw wymienionych w niniejszej umowie.
2. Wypowiedzenie niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie pod rygorem
nieważności.
§5
1. W sprawach, których umowa nie reguluje zastosowanie mają przepisy:
1) kodeksu cywilnego,
2) ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013.1410 j.t. ze
zmianami).
2. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Nieważność jednego lub więcej z postanowień niniejszej umowy nie pociąga za sobą
nieważności innych jej postanowień, chyba że nieważnością są dotknięte istotne
postanowienia umowy lub z treści umowy wynika, że bez postanowień dotkniętych
nieważnością nie zostałaby ona zawarta. W takim wypadku Strony zobowiązują się do
prowadzenia w dobrej wierze negocjacji zmierzających do zastąpienia nieważnych
postanowień niniejszej umowy przez postanowienia, które będą w pełni ważne
i skuteczne, jak również będą maksymalnie zbliżone, w odniesieniu do skutków
ekonomicznych i intencji Stron, do postanowień dotkniętych nieważnością.
4. Treść niniejszej umowy stanowi całość ustaleń poczynionych między Stronami
w odniesieniu do praw i obowiązków jej Stron oraz uchyla wszelkie wcześniejsze pisemne,
ustne, wyraźne lub dorozumiane ustalenia w tym zakresie.
5. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą w pierwszej instancji rozstrzygane
przez sąd powszechny dla siedziby Drugiego Współuprawnionego.
6. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch jednobrzmiących) egzemplarzach, po 1 (jednym)
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Załączniki:
1. Dokumenty potwierdzające umocowanie reprezentantów Stron.
Pierwszy Współuprawniony
Drugi Współuprawniony
Strona 2 z 2
Download