Zalaczniki_nr_1_do_siwz-po_zmianie

advertisement
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
pieczęć Wykonawcy
załącznik nr 1 do siwz
Formularz Ofertowy
DZP-2610-39/2015
Ja(my) niżej podpisany(-i): _________________________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz: ______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup usługi ATiK dla posiadanego oprogramowania Oracle do 31.12.2016 oraz
usługa migracji EBS i Payroll na model ELA”, zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz i wzorze umowy wraz z załącznikami, oferuję(-emy) wykonanie przedmiotu zamówienia za
cenę:
Tabela I. cena za usługi ATiK
L.p.
Przedmiot zamówienia
- nazwa licencji na
oprogramowanie
a
b
c
d
Oracle Database Enterprise
Edition - Processor Perpetual
Oracle Real Application
Clusters - Processor
Perpetual
14816663
8
14816663
8
Oracle Internet Developer
Suite - Named User
Perpetual
Oracle Self-Service Human
Resources - Person
Perpetual
14130735
3
14274542
6720
1.
2.
3.
4.
1|S t r o n a | |
CSI
Ilość
Cena netto za kwartał kalendarzowy w którym świadczona będzie
usługa ATiK dla ilości licencji wskazanej w kol. d z uwzględnieniem
terminów, o których mowa w załączniku nr 1 do wzoru umowy
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
e
f
g
h
Podatek VAT
Cena oferty
netto
[zł]
i=e+f+g+h
%
j
[zł]
k=ixj
Cena oferty
brutto
[zł]
l=i+k
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
L.p.
Przedmiot zamówienia
- nazwa licencji na
oprogramowanie
a
b
c
d
Learning Management Trainee Perpetual
iLearning - Trainee Perpetual
Oracle Internet Developer
Suite - Named User Single
Server
Oracle Discoverer Desktop
Edition - Named User Single
Server
Oracle iLearning - Employee
Perpetual
Oracle Database Enterprise
Edition - Processor Perpetual
Oracle Partitioning Processor Perpetual
Oracle Spatial and Graph Processor Perpetual
Express Server - Processor
Perpetual
Oracle Internet Application
Server Enterprise Edition Processor Perpetual
Oracle Real Application
Clusters - Processor
Perpetual
Express Server - Processor
Perpetual
Oracle Internet Application
Server Enterprise Edition Processor Perpetual
Oracle Discoverer Desktop
Edition - Named User Plus
Perpetual
Oracle Database Standard
Edition - Processor Perpetual
Oracle WebLogic Suite Processor Perpetual
Oracle Diagnostics Pack Processor Perpetual
Oracle Business Intelligence
Suite Enterprise Edition Plus Processor Perpetual
Oracle Tuning Pack Processor Perpetual
14274542
6720
14274542
14130735
2720
1
14130735
20
3886430
4000
14464023
98
14464023
80
14464023
80
14464023
12
14464023
28
14464023
8
3886430
4
3886430
4
16025886
6
14821259
3
16400777
70
16400777
76
16400777
2
16400777
76
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
2|S t r o n a | |
CSI
Ilość
Cena netto za kwartał kalendarzowy w którym świadczona będzie
usługa ATiK dla ilości licencji wskazanej w kol. d z uwzględnieniem
terminów, o których mowa w załączniku nr 1 do wzoru umowy
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
e
f
g
h
Podatek VAT
Cena oferty
netto
[zł]
i=e+f+g+h
%
j
[zł]
k=ixj
Cena oferty
brutto
[zł]
l=i+k
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
L.p.
Przedmiot zamówienia
- nazwa licencji na
oprogramowanie
a
b
c
d
Oracle Real Application
Testing - Processor Perpetual
Oracle BPEL Process
Manager Option - Processor
Perpetual
Oracle Business Intelligence
Suite Enterprise Edition Plus Processor Perpetual
Oracle SOA Suite for Oracle
Middleware - Processor
Perpetual
Oracle WebLogic Suite Processor Perpetual
Oracle Data Integrator
Enterprise Edition - Processor
Perpetual
Oracle WebLogic Suite Processor Perpetual
Oracle SOA Suite for Oracle
Middleware - Processor
Perpetual
Oracle WebLogic Suite Processor Perpetual
Oracle Directory Services
Plus - Processor Perpetual
Oracle Service Bus Processor Perpetual
Oracle Tuning Pack Processor Perpetual
Oracle Diagnostics Pack Processor Perpetual
Oracle Advanced
Compression - Processor
Perpetual
Oracle Service Bus Processor Perpetual
Oracle Partitioning Processor Perpetual
Oracle Database Enterprise
Edition - Processor Perpetual
Oracle OLAP - Processor
Perpetual
16400777
52
16400777
2
16704819
2
16704819
4
16704819
4
16704819
8
18294320
28
18294320
12
18335126
74
18335126
24
18335126
34
18335126
55
18335126
55
18870205
38
18870205
58
18870205
94
18870205
128
15682816
8
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
3|S t r o n a | |
CSI
Ilość
Cena netto za kwartał kalendarzowy w którym świadczona będzie
usługa ATiK dla ilości licencji wskazanej w kol. d z uwzględnieniem
terminów, o których mowa w załączniku nr 1 do wzoru umowy
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
e
f
g
h
Podatek VAT
Cena oferty
netto
[zł]
i=e+f+g+h
%
j
[zł]
k=ixj
Cena oferty
brutto
[zł]
l=i+k
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
L.p.
Przedmiot zamówienia
- nazwa licencji na
oprogramowanie
a
b
c
d
Oracle Identity and Access
Management Suite Employee User Perpetual
Oracle Enterprise Single
Sign-On Suite Plus - Named
User Plus Perpetual
Oracle Secure Backup Tape Drive Perpetual
Oracle Business Intelligence
Suite Enterprise Edition Plus Named User Plus Perpetual
Oracle Business Intelligence
Server Administrator Named User Plus Perpetual
Express Server - Named User
Plus Perpetual
Oracle Real Application
Clusters - Processor
Perpetual
Oracle Database Standard
Edition - Processor Perpetual
Oracle Database Enterprise
Edition - Processor Perpetual
Oracle Partitioning Processor Perpetual
Oracle Internet Application
Server Enterprise Edition Processor Perpetual
Oracle BPEL Process
Manager Option - Processor
Perpetual
Oracle B2B for ebXML Processor Perpetual
Oracle Database Enterprise
Edition - Processor Perpetual
Oracle Partitioning Processor Perpetual
Oracle iLearning - Trainee
Perpetual
Oracle Self-Service Human
Resources - Employee
Perpetual
Oracle Spatial and Graph Processor Perpetual
15682816
50
15682816
50
15682816
2
15682816
50
15682816
1
15682816
1100
15682816
32
15682816
3
15682816
21
15682816
30
15682816
6
15682816
6
15682816
6
15682816
8
15682816
8
15800429
3702
15800429
3702
15907081
8
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
4|S t r o n a | |
CSI
Ilość
Cena netto za kwartał kalendarzowy w którym świadczona będzie
usługa ATiK dla ilości licencji wskazanej w kol. d z uwzględnieniem
terminów, o których mowa w załączniku nr 1 do wzoru umowy
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
e
f
g
h
Podatek VAT
Cena oferty
netto
[zł]
i=e+f+g+h
%
j
[zł]
k=ixj
Cena oferty
brutto
[zł]
l=i+k
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
L.p.
Przedmiot zamówienia
- nazwa licencji na
oprogramowanie
a
b
c
d
Oracle Learning
Management - Trainee
Perpetual
Oracle Inventory
Management
Oracle Order Management
Oracle Financials
Oracle Purchasing
ELA - Payroll - Enterprise
Employee
Migracja Oracle Database
Enterprise Edition 500 NUP
do CPU
Migracja Oracle Database
Enterprise Edition 1100 NUP
do CPU
Migracja Oracle Internet
Application Server Enterprise
Edition 1100 NUP do CPU
15800429
3702
n/a
ELA
n/a
n/a
n/a
n/a
ELA
ELA
ELA
ELA
n/a
10
n/a
22
n/a
22
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
CSI
Ilość
Cena netto za kwartał kalendarzowy w którym świadczona będzie
usługa ATiK dla ilości licencji wskazanej w kol. d z uwzględnieniem
terminów, o których mowa w załączniku nr 1 do wzoru umowy
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
e
f
g
h
Podatek VAT
Cena oferty
netto
[zł]
i=e+f+g+h
%
j
X
 (1÷68)
Tabela II. Cena za Migrację
Lp.
Przedmiot zamówienia:
Migracja o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2)
wzoru umowy
a
1
2
3
4
5
b
Oracle Inventory Management
Oracle Order Management
Oracle Financials
Oracle Purchasing
ELA - Payroll - Enterprise Employee
 (1÷68)
5|S t r o n a | |
CSI
c
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
ilość
Cena oferty
netto (zł)
d
e
Podatek VAT
(%)
(zł)
f
ELA
ELA
ELA
ELA
ELA
X
g=exf
Cena oferty brutto (zł)
h=e+g
[zł]
k=ixj
Cena oferty
brutto
[zł]
l=i+k
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
Tabela III. Łączna cena oferty.
Przedmiot
a
1
2
Podatek VAT
Cena netto w
zł
b
c
%
zł
d
e=cxd
Cena brutto w zł
f=c+e
Usługi ATiK
(Cena oferty netto z Tabeli I)
Migracja
(Cena oferty netto z Tabeli II)
Łączna cena oferty w zł:
X
Łączna cena netto ………………………. zł słownie: ________________________________________
_____________________________________________________________________________
Łączna cena brutto ……………………….zł słownie: ________________________________________
_____________________________________________________________________________
Oświadczamy, że:
1)
2)
3)
4)
Realizację przedmiotu zamówienia wykonamy w terminach określonych w rozdziale III siwz oraz wzorze umowy oraz pkt 4) poniżej.
W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Zapoznaliśmy się z treścią siwz (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
Aktualizacje będą dostarczane Zamawiającemu - w przypadku, gdy Zamawiający zażąda dostarczenia nośnika z Aktualizacją Oprogramowania - w terminie do ……….. dni
liczonych od daty otrzymania przez Wykonawcę zapotrzebowania Zamawiającego na wskazaną Aktualizację Oprogramowania.
Uwaga:
a)
w przypadku braku wskazania ilości dni, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin, tj. 21 dni (termin zostanie wpisany w § 4 ust. 5 pkt 2) wzoru Umowy
stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ);
b)
wskazanie terminu powyżej 21 dni spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
5)
6)
7)
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w siwz.
Wadium w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) wnieśliśmy przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek bankowy nr _________________________________________ prowadzony w banku
____________________________________________________________________________________, natomiast w przypadku wniesienia wadium w innej formie (gwarancji lub poręczenia) na
adres _______________________________________________________________________________________________
8) Zobowiązujemy się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości – 2 % ceny ofertowej brutto.
9) W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10) Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej(-ych) części zamówienia (zakres prac):
____________________________________________________________________*.
*w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom.
11) Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
6|S t r o n a | |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
______________________________________________________________________________________________________________________.
12) Dane kontaktowe: imię i nazwisko __________________________________________________, nr tel. ____________________________, nr faks _____________________________________, adres
e-mail: ____________________________________________________________.
13) Dokumenty wymienione od strony _____ do strony _______ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania.
UWAGA:
Zamawiający przypomina, że stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
14) Oferta została złożona na ______ stronach kolejno ponumerowanych od nr_______ do nr _______.
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).
____________________, dn. ____________
____________________________________
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
7|S t r o n a | |
Download