Wzory_formularzy-material_pomocniczy

advertisement
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA, AL. JANA PAWŁA II 70, 00-175 WARSZAWA
1. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
pieczęć Wykonawcy
DZP-2610-7/2013
FORMULARZ OFERTOWY
Ja(my) niżej podpisany(-i)____________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz _________________________________________________________________
W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „zakup usługi ATiK dla
posiadanego oprogramowania Oracle do dnia 31.08.2013 r.” zgodnie z wymaganiami określonymi we wzorze umowy oraz
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferuję(-emy) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Przedmiot zamówienia
- nazwa licencji na
oprogramowanie
Oracle Database Enterprise
Edition - Processor Perpetual
Real Application Clusters Processor Perpetual
Learning Management - Trainee
Perpetual
Internet Developer Suite Named User Perpetual
Self-Service Human Resources Person Perpetual
Learning Management - Trainee
Perpetual
iLearning - Trainee Perpetual
Partitioning - Processor
Perpetual
Spatial - Processor Perpetual
Discoverer Desktop Edition Named User Perpetual
Oracle Database Enterprise
Edition - Processor Perpetual
Internet Developer Suite Named User Single Server
Discoverer Desktop Edition Named User Single Server
Oracle Database Enterprise
Edition - Processor Perpetual
Spatial - Processor Perpetual
Oracle iLearning - Employee
Perpetual
Discoverer Desktop Edition Named User Perpetual
Internet Developer Suite Named User Perpetual
Partitioning - Processor
Perpetual
Oracle Payroll - Employee
Perpetual
E-Business Suite Professional
User - Professional User
Perpetual
Oracle Payroll - Employee
Perpetual
Self-Service Human Resources Person Perpetual
iLearning - Trainee Perpetual
Oracle Database Enterprise
Edition - Processor Perpetual
Partitioning - Processor
Perpetual
Spatial - Processor Perpetual
Jednostka
Ilość
procesorów
/użytkowników
b
procesor
8
procesor
8
użytkownik
procesor
%
[zł.]
c= a x b
d
e= c x d
Cena brutto [zł.]
f= c + e
4025
3
użytkownik
6720
użytkownik
użytkownik
6720
2720
procesor
procesor
24
24
procesor
10
procesor
82
procesor
1
procesor
20
procesor
procesor
40
56
użytkownik
Podatek Vat
Cena netto
[zł.]
4000
procesor
10
procesor
1
procesor
24
użytkownik
4000
użytkownik
800
użytkownik
7600
użytkownik
użytkownik
4025
4025
procesor
98
procesor
procesor
80
80
STRONA NR 1/7
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA, AL. JANA PAWŁA II 70, 00-175 WARSZAWA
L.p.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Przedmiot zamówienia
- nazwa licencji na
oprogramowanie
Express Server - Processor
Perpetual
Internet Application Server
Enterprise Edition - Processor
Perpetual
Real Application Clusters Processor Perpetual
Express Server - Processor
Perpetual
Internet Application Server
Enterprise Edition - Processor
Perpetual
Discoverer Desktop Edition Named User Plus Perpetual
Oracle Database Standard
Edition - Processor Perpetual
OLAP - Processor Perpetual
Identity and Access
Management Suite - Employee
User Perpetual
Enterprise Single Sign-On Suite
Plus - Named User Plus
Perpetual
Secure Backup - Tape Drive
Perpetual
Oracle Business Intelligence
Suite Enterprise Edition Plus Named User Plus Perpetual
Business Intelligence Server
Administrator - Named User
Plus Perpetual
Oracle Database Enterprise
Edition - Named User Plus
Perpetual
Internet Application Server
Enterprise Edition - Named User
Plus Perpetual
Express Server - Named User
Plus Perpetual
Real Application Clusters Processor Perpetual
Oracle Database Standard
Edition - Processor Perpetual
Oracle Database Enterprise
Edition - Processor Perpetual
Partitioning - Processor
Perpetual
Internet Application Server
Enterprise Edition - Processor
Perpetual
BPEL Process Manager Option Processor Perpetual
Oracle B2B for ebXML Processor Perpetual
Oracle Database Enterprise
Edition - Processor Perpetual
Partitioning - Processor
Perpetual
E-Business Suite 2003
Professional User - Professional
User 2003 Perpetual
Oracle iLearning - Trainee
Perpetual
Oracle Self-Service Human
Resources - Employee Perpetual
Oracle Learning Management Trainee Perpetual
Oracle Payroll - Employee
Perpetual
Jednostka
Ilość
procesorów
/użytkowników
b
procesor
12
procesor
28
procesor
8
procesor
4
procesor
4
procesor
6
procesor
procesor
3
8
procesor
50
procesor
50
procesor
2
procesor
50
procesor
1
użytkownik
1100
użytkownik
1100
użytkownik
1100
procesor
32
procesor
3
procesor
21
procesor
30
procesor
6
procesor
6
procesor
6
procesor
8
procesor
8
użytkownik
300
użytkownik
3702
użytkownik
3702
użytkownik
3702
użytkownik
1168
Podatek Vat
Cena netto
[zł.]
%
[zł.]
c= a x b
d
e= c x d
Cena brutto [zł.]
f= c + e
STRONA NR 2/7
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA, AL. JANA PAWŁA II 70, 00-175 WARSZAWA
L.p.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
Przedmiot zamówienia
- nazwa licencji na
oprogramowanie
Oracle Database Enterprise
Edition - Processor Perpetual
Spatial - Processor Perpetual
Real Application Clusters Processor Perpetual
WebLogic Suite - Processor
Perpetual
Diagnostics Pack - Processor
Perpetual
Oracle Business Intelligence
Suite Enterprise Edition Plus Processor Perpetual
Tuning Pack - Processor
Perpetual
Oracle Real Application Testing Processor Perpetual
BPEL Process Manager Option Processor Perpetual
SOA Suite for Oracle Middleware
- Processor Perpetual
Oracle Business Intelligence
Suite Enterprise Edition Plus Processor Perpetual
WebLogic Suite - Processor
Perpetual
Data Integrator Enterprise
Edition - Processor Perpetual
WebLogic Suite - Processor
Perpetual
WebLogic Suite - Processor
Perpetual
Directory Services Plus Processor Perpetual
Service Bus - Processor
Perpetual
Tuning Pack - Processor
Perpetual
Diagnostics Pack - Processor
Perpetual
Jednostka
Ilość
procesorów
/użytkowników
b
procesor
procesor
96
96
procesor
96
procesor
70
procesor
76
procesor
2
procesor
76
procesor
52
procesor
2
procesor
4
procesor
2
procesor
4
procesor
8
procesor
28
procesor
74
procesor
24
procesor
46
procesor
55
procesor
55
Podatek Vat
Cena netto
[zł.]
%
[zł.]
c= a x b
d
e= c x d
 (1÷76)
Cena brutto [zł.]
f= c + e
X
Cena ofertowa netto ………………………. zł słownie: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Cena ofertowa brutto ……………………….zł słownie: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Oświadczamy, że:
1.
Realizację przedmiotu zamówienia wykonamy w terminach określonych w rozdziale IV specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz wzorze umowy.
2.
Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń
oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
STRONA NR 3/7
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA, AL. JANA PAWŁA II 70, 00-175 WARSZAWA
4.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
5.
Oświadczamy, że wadium w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych, 00/100) wnieśliśmy w
dniu________ w formie________________________________________________.
6.
Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek bankowy nr ______________________
prowadzony w banku ________________________________, natomiast w przypadku wniesienia wadium w innej
formie (gwarancji lub poręczenia) na adres____________________________________________.
7.
Zobowiązujemy się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 3 % ceny ofertowej brutto.
8.
W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
9.
Dokumenty wymienione od strony _____ do strony _______ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być
ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania.
10. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
(a) wykonanie zamówienia w części (zakres prac)____________________________________________, co stanowi
_____% ceny ofertowej brutto.
11. Oferta została złożona na ______ stronach kolejno ponumerowanych od nr_______ do nr _______.
12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
____________________________________________________________________________________________.
13. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:
imię, nazwisko: …………………………………………………
tel.:……….……….… fax.:…………………. e-mail: ………………………………….
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny,
aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)
____________________, dn. ____________
____________________________________
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
STRONA NR 4/7
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA, AL. JANA PAWŁA II 70, 00-175 WARSZAWA
Załącznik Nr 2 do siwz
pieczęć Wykonawcy
DZP-2610-7/2013
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „zakup usługi ATiK dla posiadanego oprogramowania
Oracle do dnia 31.08.2013 r.”, oświadczam(-y), że:
I.
Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w przepisach art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
____________________, dn. ____________
____________________________________
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
STRONA NR 5/7
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA, AL. JANA PAWŁA II 70, 00-175 WARSZAWA
Załącznik Nr 3 do siwz
pieczęć Wykonawcy
DZP-2610-7/2013
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na „zakup usługi ATiK dla posiadanego oprogramowania Oracle do dnia 31.08.2013 r.”, oświadczam(-y), że nie zachodzą
wobec nas podstawy do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w przepisach art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.
____________________, dn. ____________
____________________________________
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
STRONA NR 6/7
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA, AL. JANA PAWŁA II 70, 00-175 WARSZAWA
Załącznik Nr 4 do siwz
pieczęć Wykonawcy
DZP-2610-7/2013
OŚWIADCZENIE — WYKAZ ZAMÓWIEŃ
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na „zakup usługi ATiK dla posiadanego oprogramowania Oracle do dnia 31.08.2013 r.”, oświadczam(-y), że posiadamy
wiedze i doświadczenie:
Lp
Odbiorca usługi
(nazwa, adres)
(Pożądany: nr
telefonu i nazwisko
osoby odbierającej
prace)
Wykonawca
usługi
[a]
[b]
[c]
Opis przedmiotu
zamówienia:
świadczenie usługi
wsparcia dla
oprogramowania
bazodanowego i
aplikacyjnego
[d]
Okres realizacji
Wartość brutto
zamówienia (zł)
[e]
Rozpocz
ęcie
[DDMMRRRR]
Zakończ
enie
[DDMMRRRR]
[f]
[g]
Podmiot (inny niż
Wykonawca składający
ofertę) wskazany w
kolumnie [c] będzie
brał udział w realizacji
części zamówienia
[TAK/NIE]
[h]
1
2
Uwaga!
Na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi
zostały wykonane należycie. Do poszczególnych punktów w wykazie Wykonawca winien przyporządkować
odpowiedni dokument.
Jeżeli Wykonawca korzysta z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych:
Polegając na wiedzy i doświadczeniu innego(ych) podmiotu(ów), na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
załączamy dokument(y) udowadniający(e), że będziemy dysponowali jego(ich) zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia:
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
POUCZENIE:
Art. 297 § 1 KODEKS KARNY: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od (…) instytucji dysponujących środkami publicznymi – (…)
zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne,
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5.
____________________, dn. ____________
____________________________________
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
STRONA NR 7/7
Download