European Conference of Ombudsmen on Economic Migration

advertisement
Międzynarodowa konferencja na temat emigracji zarobkowej w Unii
Europejskiej – problemy i wyzwania
Warszawa, 24 września 2007 r.
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) – Migracja
zarobkowa: perspektywy europejskie i globalne
Dr Ryszard Cholewinski*
Wprowadzenie
Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (ang. International Organization for
Migration, IOM), założona w 1951 r., jest główną międzynarodową organizacją w
dziedzinie migracji. W jej skład wchodzi 120 państw członkowskich, w tym wszystkie
27 krajów należących do Unii Europejskiej, a także 20 państw obserwatorów.
Celem IOM w dziedzinie migracji zarobkowej jest ułatwianie rozwoju polityk i wdrażania
programów, które indywidualnie i wzajemnie przynoszą korzyści państwom, migrantom i
społeczeństwom poprzez:
 zapewnienie pracownikom migrującym i ich rodzinom skutecznej ochrony i usług
wsparcia;
 wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego; oraz
 pobudzanie legalnych form mobilności pracowników zamiast uciekania się do
nielegalnej migracji.
Ze względu na obecność IOM w wielu krajach pochodzenia, tranzytu i docelowych, ma
ona dobrą pozycję, aby połączyć wszystkie strony, w tym przedstawicieli sektora
prywatnego, w celu przygotowania do wdrożenia mechanizmów migracji zarobkowej,
które równoważą różne interesy i przynoszą korzyści wszystkim zainteresowanym
stronom.
Działania i programy dotyczące migracji zarobkowej
Ilość działań i programów IOM związanych z migracją zarobkową znacznie się zwiększyła
w ostatnich latach. Istnieje kilka aktywnych projektów dotyczących migracji zarobkowej w
większości regionów świata; projekty te dotyczą następujących dziedzin:
 udzielanie państwom pomocy w zwiększaniu ich zdolności do skuteczniejszego
zarządzania migracją zarobkową;
*
Migration Policy, Research and Communications [Dział Migracyjnej Polityki, Badań i Komunikacji],
Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM), Genewa, Szwajcaria. Jestem szczególnie
wdzięczny pani Elizabeth Warn, specjaliście ds. migracji zarobkowej Działu ds. Migracji Zarobkowej i
Ułatwionej z Usług Zarządzania Migracją w oddziale IOM w Genewie, za pomoc w przygotowaniu
niniejszego materiału.
 rozpowszechnianie wśród migrantów wiadomości o możliwościach zatrudnienia za
granicą, warunkach życia i pracy, w tym poprzez usługi organizacyjno-szkoleniowe
poprzedzające wyjazd oraz poszerzanie ich wiedzy o zagrożeniach związanych z
nielegalną migracją (poprzez ośrodki i kampanie informacyjne);
 wspieranie tworzenia i wdrażania dwustronnych porozumień o migracji zarobkowej,
np. poprzez udzielanie pomocy państwom i pracodawcom w selekcji i naborze
pracowników;
 zwiększanie wkładu migrantów w rozwój ich kraju pochodzenia za pomocą przekazów
pieniężnych przez poprawę usług związanych z tymi przekazami oraz wspieranie ich
wpływu na rozwój, a także równoważenie utraty wykwalifikowanych pracowników i
osób utalentowanych w drodze promocji „przepływu wiedzy” (ang. brain circulation)
poprzez dawanie pracownikom bodźca do powrotu do ich kraju pochodzenia na
zasadzie tymczasowej lub stałej; oraz
 wspieranie międzynarodowego dialogu i współpracy w dziedzinie migracji zarobkowej
w celu umożliwienia decydentom wymiany danych, doświadczeń i skutecznych
praktyk w zakresie takich zagadnień, jak ochrona bezbronnych pracowników
migrujących i świadczenie im usług, optymalizacja korzyści płynących ze
zorganizowanej lub legalnej migracji zarobkowej, poprawa możliwości rozwoju (ang.
capacity building) oraz działanie na rzecz dalszego dialogu między zaangażowanymi
państwami.
Te działania i programy są realizowane wspólnie z różnymi państwami oraz organizacjami
międzynarodowymi i regionalnymi, w tym z Unią Europejską. Wiele projektów z zakresu
migracji zarobkowej w Europie dotyczy ułatwienia legalnej migracji z państw trzecich do
państw członkowskich UE oraz zwiększenia wpływu tej mobilności zawodowej na rozwój.
Do przykładów obecnych i niedawnych projektów należy:1
 realizacja kampanii informacyjnej w wielu krajach docelowych, koordynowanej przez
oddział IOM w Pradze i dotyczącej programu Republiki Czeskiej nt. „Aktywnej
selekcji wykwalifikowanych pracowników zagranicznych”. Program ten jest
realizowany przez czeskie Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych i jest skierowany
do potencjalnych pracowników migracyjnych z Europy Wschodniej i PołudniowoWschodniej (Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Mołdawia, Serbia i Czarnogóra) oraz z
państw dalej położonych (Kanada, Indie i Kazachstan). Wybrani pracownicy
wykwalifikowani dostają możliwość ubiegania się o pobyt stały w Republice Czeskiej
po krótszym okresie ciągłego pobytu i zatrudnienia;
 w ramach zaleceń przedstawionych w tzw. “Procesie Colombo”, czyli w Regionalnym
Procesie Konsultacyjnym (ang. Regional Consultative Process, RCP) dotyczącym
zatrudnienia za granicą i pracy kontraktowej dla azjatyckich państw pochodzenia2,
rozwój i realizacja projektu finansowanego przez program Komisji Europejskiej o
nazwie AENEAS w celu zwiększenia możliwości sektora państwowego i prywatnego
1
IOM and the facilitation of labour migration – Overview of services in Europe [IOM a ułątwienia w
migracji zarobkowej – przegląd usług w Europie] (MRF Helsinki, 28 sierpnia 2007 r.).
2
Zob. http://www.colomboprocess.org/. Jest to jedyny regionalny proces konsultacyjny, który konkretnie
dotyczy mobilności zawodowej i wiąże się z dialogiem na szczeblu ministerialnym między 10 państwami
członkowskimi (Afganistan, Bangladesz, Chiny, Indie, Indonezja, Nepal, Pakistan, Filipiny, Sri Lanka,
Tajlandia i Wietam) oraz 8 państwami docelowymi ze statusem obserwatora, w tym państwa Rady
Współpracy Zatoki Perskiej (ang. Gulf Cooperation Council, GCC), Malezja i Włochy.
2
w zakresie legalnego zatrudniania w UE pracowników w zawodach, na które istnieje
zapotrzebowanie, jak również rozwijanie regionalnej współpracy między głównymi
państwami Azji, z których pochodzą pracownicy, i UE w zakresie działania na rzecz
możliwości legalnej migracji zarobkowej i zmniejszania migracji nielegalnej;
 pomoc władzom Hiszpanii w rejestrowaniu, naborze i transporcie pracowników
migrujących z Ekwadoru do Hiszpanii w kontekście wprowadzenia w życie
dwustronnego porozumienia między Hiszpanią a Ekwadorem dotyczącego migracji
zarobkowej3;
 pomoc władzom Kolumbii w kwestiach technicznych związanych z wprowadzeniem w
życie porozumienia między Hiszpanią a Kolumbią dotyczącego migracji zawodowej,
szczególnie w celu ułatwienia czasowej i wahadłowej migracji pracowników rolnych w
kontekście porozumienia podpisanego przez IOM i Kataloński Związek Rolniczy.
Celem tego programu jest przygotowanie, wybór i rekrutacja kolumbijskich
pracowników do prac tymczasowych w hiszpańskich gospodarstwach rolnych i
spółdzielniach, mając na celu także ułatwienie działań na rzecz wspólnego rozwoju w
Kolumbii poprzez łączenie przekazów pieniężnych z rozwojem lokalnym oraz
szkolenie migrantów w zakresie działań związanych z przedsiębiorczością po powrocie
do Kolumbii.
Są to niektóre wybrane przykłady projektów obecnie realizowanych przez IOM wspólnie z
państwami i sektorem prywatnym, które mają na celu kierowanie legalną migracją
obywateli państwa trzecich na rynki pracy państw członkowskich UE. Wcześniejsze
projekty w tej dziedzinie obejmowały nabór albańskich migrantów do legalnej pracy we
Włoszech w porozumieniu z włoskim Ministrem Pracy i włoskimi pracodawcami; nabór,
szkolenie i przewóz pracowników migrujących z Mołdawii do Włoch oraz nabór, szkolenie
zawodowe oraz przewóz pracowników opieki ze Sri Lanki do regionu Toskanii. Ostatnie
dwa projekty obejmowały pomoc w społecznej integracji pracowników oraz w wejściu na
rynek pracy zgodnie z włoskim ustawodawstwem dotyczącym imigracji i działały w
kontekście kwot migracji zarobkowej, ustalonych dla danych krajów przez rząd włoski.
Jak zauważono wcześniej, innym ważnym działaniem IOM w dziedzinie migracji
zarobkowej jest zwiększanie udziału migrantów w rozwoju ich kraju pochodzenia.4 W
Europie IOM wspólnie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Szwajcarskim
Forum Migracji podjęła badania dotyczące przepływu, organizacji przelewów,
wykorzystania oraz wpływu przekazów ze Szwajcarii na serbskie gospodarstwa domowe
migrantów, co ma na celu opracowanie konkretnych i wykonalnych strategii
inwestycyjnych, aby zwiększyć rozwój gospodarczy Serbii.5 IOM zakończyła także
badania, w tym na gospodarstwach domowych, dotyczące przekazów pieniężnych do
Albanii. Badania te weszły do Narodowej Strategii Migracji. Ponadto IOM razem z
3
W 2006 r. baza danych IOM zawierała CV 29.000 kandydatów. W okresie marca 2002 r. do kwietnia
2007 r. otrzymano 3.485 ofert pracy, z których 95% zostało przyjętych. IOM spodziewa się, że w 2007 r.
znajdzie pracowników na 700-1.000 stanowisk. Zob. IOM and the facilitation of labour migration –
Overview of services in Europe, powyżej, przypis 1.
4
Factsheet: IOM and Remittances 2007 [Zestawienie – IOM a przekazy pienieżne].
5
A Study of Migrant-Sending Households in Serbia Receiving Remittances from Switzerland [Badanie
gospodarstw domowych w Serbii otrzymujących przekazy pieniężne ze Szwajcarii], Migration Research
Series No. 28 (Genewa: IOM, 2007 r.).
3
Międzynarodową Organizacją Pracy (ang. International Labour Organization, ILO)
powołały i utworzyły Międzyagencyjną Grupę Roboczą, która przeprowadziła Narodowy
Plan Działania w sprawie Przekazów Pieniężnych. Ten plan działania określa krótko-,
średnio- i długoterminowe działania, mające na celu poprawę usług związanych z
przekazami oraz zwiększenie wpływu przekazów na rozwój. Plan działania został
zaprezentowany na konferencji w Tiranie w czerwcu 2007 r. oraz został przedłożony
władzom do rozpatrzenia i zatwierdzenia.
Narzędzia w zakresie badań i polityki dotyczącej migracji zarobkowej
Jeśli chodzi o wdrażanie projektów w zakresie migracji zarobkowej, IOM podejmuje
działania o charakterze badawczym i politycznym w odniesieniu do licznych aspektów
migracji zarobkowej (np. jak już wspomniano powyżej w odniesieniu do przekazów oraz
migracji i rozwoju). Ponadto IOM przedstawił informacje i narzędzia polityczne
stanowiące podstawę rozwoju polityki UE w zakresie legalnej migracji z państw trzecich,
co w dużej mierze stanowiło odpowiedź na Zieloną Księgę Komisji Europejskiej w sprawie
podejścia UE do zarządzania migracją ekonomiczną,6 na konsultacje prowadzące do
opracowania kolejnego Planu polityki w dziedzinie legalnej migracji przyjętego w grudniu
2005 r.7 oraz na ostatnie prace Komisji w zakresie migracji wahadłowej i partnerstw na
rzecz mobilności.8
Ważnym i ostatnio przeprowadzonym projektem badawczym posiadającym szczególne
znaczenie dla migracji ekonomicznej w Unii Europejskiej jest Europejska Współpraca w
zakresie Migracji Zarobkowej: Poszukiwanie Najlepszych Praktyk, podobnie jak
związaną z tą problematyką konferencja, która odbyła się w Budapeszcie w dniach 11-13
czerwca 2007 r., którą regionalne biuro IOM z siedzibą w Budapeszcie zorganizowało w
ramach programu ARGO pod auspicjami Komisji Europejskiej.9
W projekcie
uczestniczyło 10 państw europejskich: 3 państwa członkowskie UE z Europy Zachodniej
(Portugalia, Włochy i Wielka Brytania), 5 państw członkowskich z Europy Środkowej
(Polska, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja i Węgry) oraz jedno państwo trzecie
(Ukraina). Celem projektu było
 przeprowadzenie analizy struktury i prognoz w zakresie potrzeb demograficznych i
zatrudnieniowych w świetle rozwoju gospodarczego, ruchów migracyjnych i
mechanizmów migracji zarobkowej w państwach uczestniczących;
 zorganizowanie wspólnej pracy rządom centralnym i innym zainteresowanym stronom
z państw europejskich oraz Komisji Europejskiej nad problemem migracji zarobkowej;
 nawiązanie dialogu i współpracy pomiędzy zainteresowanymi państwami w celu
uczynienia migracji zarobkowej jak najkorzystniejszym zjawiskiem dla wszystkich
stron;
 omówienie w atmosferze współpracy negatywnych aspektów migracji zarobkowej,
6
COM (2004) 811, z dnia 11 stycznia 2005 r.
COM (2005) 669, z dnia 21 grudnia 2005 r.
8
Komisja Europejska, Komunikat w sprawie migracji wahadłowej i partnerstw na rzecz mobilności między
Unią Europejską a krajami trzecimi (COM (2007) 248, z dnia 16 maja 2007 r.).
9
Prezentacje z konferencji są dostępne na stronie budapeszteńskiego oddziału IOM http://www.iom.hu/.
7
4
takich jak zjawisko „brain drain” lub utrata talentów i ogólnie biorąc zasobów ludzkich;
oraz
 poszukiwanie środków pozwalających na rozwiązanie problemu szarej strefy i
nielegalnej migracji zarobkowej.
Ponadto IOM odegrał kluczową rolę w rozwoju narzędzi polityki w zakresie migracji
międzynarodowej w tym migracji zarobkowej. W 2005 r. IOM i Szwajcarski Federalny
Urząd ds. Migracji opublikowali Międzynarodowy Program Zarządzania Migracjami
(IAMM)10. Dokument ten był najważniejszym produktem Inicjatywy Berneńskiej11,
krajowego procesu konsultacyjnego zapoczątkowanego przez rząd szwajcarski w czerwcu
2001 r. (na rzecz którego IOM zapewnił usługi sekretariatu) w celu osiągnięcia lepszego
zarządzania migracją na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym poprzez
zwiększenie współpracy pomiędzy państwami. IAMM jest niewiążącym źródłem
informacji określającym ramy polityki w zakresie zarządzania migracjami na poziomie
międzynarodowym, które zostało opracowane w drodze szeregu konsultacji obejmujących
zainteresowane państwa występujące w charakterze głównych podmiotów na tym polu
zapewniających doradztwo i wsparcie odpowiednim organizacjom regionalnym i
międzynarodowym, organizacjom pozarządowym i niezależnym ekspertom w dziedzinie
migracji. IAMM określa szereg wspólnych zasad i skutecznych praktyk w celu
zapewnienia planowego, zrównoważonego i wszechstronnego podejścia do zarządzania
migracjami oraz zawiera rozdziały poświęcone migracji zarobkowej, migracji rozwojowej i
prawom człowieka, jakie przysługują migrantom.12 Dokument ten został zaprojektowany
jako praktyczne narzędzie dla administracji państwowej pozwalające na opracowanie
spójnych polityk migracyjnych.
Ważnym narzędziem polityki w dziedzinie migracji zarobkowej opracowanym ostatnio
przez IOM we współpracy z dwiema innymi organizacjami, Międzynarodową
Organizacją Pracy (MOP) i Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(OBWE), jest Handbook on Establishing Effective Labour Migration Policies in
Countries of Origin and Destination. [Podręcznik tworzenia skutecznych polityk w
zakresie migracji zarobkowej w państwach pochodzenia i państwach docelowych.]13
Podręcznik ten został opracowany w odpowiedzi na zalecenia słoweńskiego
przewodniczącego wygłoszone w 2005 r. podczas Forum Gospodarczego OBWE, a jego
głównym celem jest zapewnienie wsparcia politykom i praktykom obszaru OBWE,
głównie z państw europejskich położonych we wschodniej części Unii Europejskiej,
Federacji Rosyjskiej i państw ze Środkowej Azji w ich staraniach na rzecz opracowania
nowych rozwiązań politycznych i lepszych metod zarządzania migracją zarobkową.
Podręcznik w sprawie migracji zarobkowej został opublikowany i wydany po
zakończeniu Forum Gospodarczego OBWE w maju 2006 r. Zawiera on aktualne i
użyteczne informacje oraz analizę skutecznych polityk i praktyk w zakresie migracji
10
Tekst IAMM jest dostępny na stronie
http://www.iom.int/jahia/Jahia/cache/bypass/pid/1674?entryId=8005.
11
Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej IOM http://www.iom.int/jahia/Jahia/pid/1491.
12
W odniesieniu do tego drugiego problemu, podkreśla, że „poszanowanie i ochrony praw człowieka i
godności migrantów ma kluczową rolę w dążeniu do skutecznego zarządzania migracją” (IAMM, 2005: 45).
13
Pełny tekst podręcznika jest dostępny na stronie http://www.osce.org/item/19187.html.
5
zarobkowej stosowanych w zarówno w państwie pochodzenia, jak i w państwie
docelowym, opracowaną na podstawie przykładów państw członkowskich OBWE, a
także z innych państw, zwłaszcza z Azji, które mają znaczne doświadczenie na tym polu i
posiadają wdrożone liczne innowacyjne polityki i dobre praktyki. Należy podkreślić, że
skuteczne zarządzanie migracją zarobkową wymaga przemyślanego podejścia
pozwalającego na objęcie szerokiego zakresu problemów polityki i podejmowanych
decyzji.
Państwa, które osiągnęły stosunkowy sukces w zarządzaniu migracją
zarobkową, dokonały tego, ponieważ były w stanie pogodzić się z porażkami poprzedniej
polityki i podjęły próby z nowymi podejściami.
W grudniu 2006 r. w Moskwie zorganizowano regionalne warsztaty w celu zapewnienia
podmiotom decyzyjnym, praktykom i innym zainteresowanym stronom z Federacji
Rosyjskiej i ze Wspólnoty Niepodległych Państw możliwości bardziej szczegółowego
omówienia określonych obszarów podręcznika. Warsztaty te stanowiły również okazję do
wydania podręcznika w języku rosyjskim. Ich celem było nie tylko zapewnienie wsparcia
uczestnikom w zapoznaniu się ze skutecznymi praktykami realizowanymi w innych
państwach, ale również stanowiły okazję do omówienia tego, w jaki sposób polityki
zaprezentowane w podręczniku mogą zostać dostosowane lub rozwinięte, tak aby lepiej
odpowiadały szczególnym sytuacjom w zarządzaniu migracjami oraz pozwalały na
określenie głównych działań, jakie muszą podjąć poszczególne rządy w odpowiedzi na
różne potrzeby migracji zarobkowej.
Obecnie trzy zainteresowane organizacje (OBWE, IOM i MOP) pracują nad nowym
wydaniem podręcznika przeznaczonego wyłącznie dla polityków i praktyków zajmujących
się problemem migracji zarobkowej w basenie Morza Śródziemnego, w szczególności dla
Śródziemnomorskich Partnerów i państw współpracujących OBWE, a także państw
sąsiadujących podlegających MOP i IOM.14 Ta śródziemnomorska wersja podręcznika
zostanie opublikowana zarówno w języku angielskim, jak i arabskim i ma być
zaprezentowana podczas warsztatów w Rabacie (Maroko) w grudniu 2007 r.
Ważnym narzędziem w zakresie badań i polityki jest obecnie opracowywany dokument
IOM World Migration Report 2008 [Raport o migracji na świecie], który zostanie
opublikowany w IOM w trzech językach urzędowych (po angielsku, francusku i
hiszpańsku). Będzie to czwarty dokument w serii sprawozdań IOM poświęconych
międzynarodowej migracji. Celem serii jest zapewnienie wszechstronnego zrozumienia
zjawiska międzynarodowej migracji i rozwoju skutecznych i pragmatycznych rozwiązań
politycznych dla problemu migracji.
W nawiązaniu do tematu tej konferencji, Raport o migracji na świecie 2008 będzie
dotyczył przede wszystkim mobilności związanej z zatrudnieniem w dzisiejszej
rozwijającej się globalnej gospodarce, poprzez omówienie aktualnych mechanizmów
migracyjnych i rozwój opcji politycznych zapewniających zwiększenie skuteczności i
14
Kraje te obejmują Algierię, Egipt, Izrael, Liban, Libię, Jordanię, Maroko i Tunezję z południowego
wybrzeża Morza Śródziemnego oraz Francję, Grecję, Włochy, Maltę, Portugalię i Hiszpanię po stronie
północnej.
6
poprawę warunków migracji zarobkowej, a także w celu maksymalizacji korzyści
migracji zarobkowej dla wszystkich zainteresowanych stron.
Ustalenia i opcje opisane w dokumencie zostaną oparte na doświadczeniu politycznym i
programowym IOM opisanym powyżej, na najnowszych pracach naukowców i badaczy
oraz polityce i praktyce rządowej w zakresie imigracji, sektora prywatnego i
społeczeństwa obywatelskiego.
Co skłoniło Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji do skierowania swojej
uwagi w Raporcie o migracji na świecie 2008 na zagadnienie mobilności pracowników?
IOM uważa, że opracowanie możliwego do wykonania globalnego podejścia do
zarządzania migracją międzynarodową nadal stanowi ogromne wyzwanie dla
międzynarodowej wspólnoty, ponieważ wymaga w ciągu nadchodzących lat zarówno
poświęcenia czasu jak i włożenia pracy. W związku z tym, w jaki sposób
międzynarodowa wspólnota powinna opracować ogólną strategię dotyczącą zarządzania
migracją, która umożliwiłaby osiągnięcie spójności działania? Jakiego rodzaju zasady
organizacyjne należy przyjąć? Czy istnieje zatem jakiś element, który dałby impuls do
rozpoczęcia debaty?
Część problemu związana jest z trudnościami, jakie pojawiają się przy dochodzeniu do
porozumienia w sprawie podstawowego charakteru migracji i jej skutków W tle
bieżącego, dobrze przyjmowanego nastawienia do akceptacji potencjalnie pozytywnych
efektów zjawiska migracji toczy się dyskusja przepełniona wątpliwościami, pełna
niespójności i jawnych przeciwności. Czy na przykład migracja powinna być postrzegana
jako zjawisko w pełni “naturalne”, widziana jako część składowa zachowania ludzkiego
występująca w ciągu całej historii ludzkości, czy jako zjawisko głęboko “nienaturalne”,
ponieważ związane jest z nim bolesne wysiedlanie ludzi z miejsc, w których się urodzili i
(równie bolesne) przesiedlanie na terytoria innych państw? Czy prowadzi to do
wzbogacenia państw pochodzenia dzięki temu, że migracja wiąże się z napływem dewiz i
przekazywaniem umiejętności i technologii, czy też prowadzi to do zubożenia będącego
skutkiem utraty osób o wysokich kwalifikacjach?
W ramach tych wątpliwości istnieją pewne sugestie, nad którymi warto byłoby się
zastanowić; być może współcześnie występująca migracja, w przeciwieństwie do tej,
która występowała w przeszłości, związana jest wyłącznie z tymi procesami integracji
gospodarczej i społecznej, które znane są pod wspólną nazwą globalizacji, i przez nią są
wyznaczane. Chodzi o to, że niezależnie od tego, czy proces ten jest planowany czy też
nie, w dużej mierze odpowiada on za pojawienie się bezprecedensowej sytuacji, w której
mobilność ludzi staje się zjawiskiem o charakterze rzeczywiście globalnym.
Podczas ostatnich międzynarodowych konsultacji na temat zjawiska migracji, wiele
rządów i przedstawicieli sektora prywatnego zgodziło się co do tego, że istnieje potrzeba
utworzenia bardziej skutecznego globalnego rynku pracy.15 Planuje się, że rozbieżności
15
Dwie takie konsultacje to: ,,United Nations General Assembly High-Level Dialogue on International
Migration and Development” [Dialog Zgoromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w sprawie
7
między popytem a podażą na siłę roboczą w ciągu nadchodzących lat wzrosną, z tego
względu że społeczeństwo w większości uprzemysłowionych państw świata starzeje się i
staje mniej liczebne, a społeczeństwo w państwach rozwijających się staję się natomiast
bardziej liczebne. Różnice w wysokości wynagrodzenia i możliwościach, jakie występują
między państwami rozwijającymi się, a tymi które są w trakcie rozwoju, podobnie jak i w
ich obrębie, prawdopodobnie nadal będą istniały; różnice te nadal będą także bodźcem do
przemieszczania się zarówno między poszczególnymi regionami, jak i w ich obrębie,
podobnie jak pomiędzy państwami należącymi do UE i spoza Unii, oraz w obrębie Unii
Europejskiej. Niemniej jednak nadal brakuje wyraźnie sformułowanych strategii
służących lepszemu dostosowaniu popytu do podaży w bezpieczny, ludzki i
zorganizowany sposób.
Raport o migracji na świecie 2008 podchodzi do tego zagadnienia na dwa sposoby: W
pierwszej części nacisk położono na opis i analizę obecnych wzorców mobilności
związanej z poszukiwaniem pracy. W części tej zebrane zostały niezależne badania na
temat migracji osób o wysokich, niskich i średnich kwalifikacjach, na temat migracji
studentów, turystyki i krótkoterminowych wyjazdów biznesowych, migracji rodzin,
migracji wewnętrznej i migracji o nieregularnym charakterze. Druga część Raportu
przedstawia szeroki wachlarz dostępnych rozwiązań ze szczególną uwagą zwróconą na
współpracę między zainteresowanymi podmiotami, w tym państwami pochodzenia i
przeznaczenia, a także na potrzebę spójności w kontekście współpracy międzynarodowej.
Końcowa część będzie poświęcona aktualizacji danych i analizie przepływów
migracyjnych, kapitału i tendencji jakie zostały zamieszczone w ostatnim Raporcie o
migracji na świecie 200516, jak również analizie obecnie występującego rozwoju migracji
w głównych regionach świata.
Uwagi końcowe
IOM opracował jedyne w swoim rodzaju podejście do mobilności pracowników,
postrzegając mobilność jako zjawisko potencjalnie korzystne dla wszystkich podmiotów
w nim uczestniczących oraz jako istotny katalizator rozwoju, pod warunkiem że jest
odpowiednio zarządzany. Podejście to zostanie omówione na zbliżającym się
międzynarodowym seminarium poświęconym zagadnieniu migracji (International
Dialogue on Migration) zatytułowanym „Making Labour Mobility a Catalyst for
Development” (Mobilność pracowników katalizatorem rozwoju), Jakie odbędzie się w
Genewie w dniach 8-9 października 2007 r.17
Organizacja zajmuje ważną pozycję ze względu na jej pragmatyczne podejście, pomoc
udzielaną rządom, uczestnictwo w partnerstwach z innymi organizacjami i
zainteresowanymi podmiotami w kontekście opracowywania konkretnych programów i
międzynarodowej migracji i rozwoju], które miało miejsce w Nowym Jorku we wrześniu 2006 r. i ,,Global
Forum on Migration and Development” [Globalne forum na temat migracji I rozwoju, które miało miejsce
w Brukseli w lipcu 2007 r.
16
Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) World Migration 2005: Costs and Benefits of
International Migration [Migracja na świecie 2005: koszty i korzyści związane z migracją na świecie]
(Genewa: IOM, 2005).
17
Zob. Strona internetowa IOM http://www.iom.int/jahia/Jahia/pid/1826.
8
projektów, które ułatwiają sprawne i godne przemieszczanie się pracowników w różnych
częściach świata, jak i również na teren Unii Europejskiej. IOM Jest gotowa i chętna do
niesienia pomocy państwom europejskim w realizowaniu ich potrzeb i celów w tym
coraz większym zakresie. Korzystając z doświadczenia zdobytego podczas realizacji
różnych programów i projektów, IOM opracowuje we współpracy z innymi instytucjami
ważne narzędzia służące podmiotom decyzyjnym w skuteczniejszej i sprawiedliwszej
realizacji trudnych zadań związanych z zarządzaniem zjawiskiem migracji pracowników.
Opracowanie podręcznika na temat migracji pracowników zatytułowanego Labour
Migration Handbook jest doskonałym przykładem takiej współpracy. Co więcej rosnąca
liczba członków IOM obejmująca państwa we wszystkich regionach świata oznacza, że
instytucja ta jest w stanie zaoferować globalne spojrzenie na wyzwania polityczne, jakie
stają przed państwami pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia w epoce rosnącej
mobilności pracowników.
9
Download