PODSTAWOWE ROZUMIENIA BIOETYKI definicje i problematyka

advertisement
Paweł Bortkiewicz UAM
PODSTAWOWE
ROZUMIENIA BIOETYKI
DEFINICJE I
PROBLEMATYKA
PIERWSZE UJĘCIA BIOET YKI
V.R. Potter
 bioetyka z per spektywy
ochrony środowiska
przyrodniczego - „ wysiłek
wykorzystania nauk
biologicznych dla poprawy
jakości życia”
 human sur vival and an
improved quality of life
 etyka ziemi (land ethics),
 etyka przyrody (wildlife
ethics),
 etyka populacji (population
ethics)
 etyka wykorzystania
naturalnych zasobów
(consumption ethics).
Hellegers
bioetyka w węższym
znaczeniu
 wychodząc od relacji
między medycyną,
lekarzem a pacjentem
 konieczność rozwoju
wiedzy dotyczącej
respektowania i
ochrony praw
pacjentów.
UPRAWIANIE BIOET YKI
w szerszym znaczeniu
 Hastings Center (D.
Callahan),
 jest etyką środowiska
przyrodniczego; w tym
przypadku uprawiana
jest pozycji etyki
ekologicznej
w węższym znaczeniu
 Kennedy Institute (A.
Hellegers)
 bioetyka w węższym
znaczeniu nie ogarnia
szerokiego obszaru
moralnych aspektów
wiązanych z naukami o
życiu (life scienes), które
obejmują medycynę,
biologię, nauki o
środowisku, populacji i
nauki społeczne
 utożsamia się z etyką
medyczną
• przedmiotu
materialnego,
bioetyka wciąż
• formalnego
w trakcie
określania
• metod
swego
różne jej
definicje
DEFINICJE BIOET YKI
„bioetyka jest systematycznym
studium postępowania
ludzkiego w obszarze nauk o
życiu i troski o zdrowie, które
to postępowanie winno być
oceniane w świetle wartości i
zasad moralnych”
• W. Reich, Encyclopedia of Bioethics
DEFINICJE BIOET YKI
„bioetyka to część filozofii moralnej,
która rozważa godziwość lub
niegodziwość interwencji w życie
ludzkie, szczególnie tych, które są
związane z praktyką i rozwojem nauk
medycznych i biologicznych”
• Eglio Sgreccia
DEFINICJE BIOET YKI
„bioetyka stanowi dział filozoficznej etyki
szczegółowej, która ma ustalić oceny i
normy (reguły) moralne ważne w
dziedzinie działań (aktów) ludzkich,
polegających na ingerencji w granicznych
sytuacjach powstawania życia, jego
trwania i śmierci”
•Tadeusz Ślipko
Bioetyka - dyscyplina filozoficzna (autonomiczna
względem nauk ścisłych), nie jest filozofią nauki (nie
chodzi w niej o rozwój tych nauk w powiązaniu z rozwojem
myśl filozoficznej, lecz o oceny i normy moralne
wskazujące właściwe wykorzystanie możliwości tych nauk)
Bioetyka nie jest etyką zawodową, np. etyką medyczną,
gdyż jej przedmiot - szerszy niż etyka badacza w ogóle czy
etyka lekarska
PROBLEMATYKA
BIOETYKI
BIOET YKA EKOLOGICZNA
(ET YKA ŚRODOWISKA NATURALNEGO)
zajmuje się zewnętrznymi warunkami narodzin i
życia człowieka;
reakcja na
•technokratyzm i konsumpcjonizm współczesnej cywilizacji,
•degradację środowiska przyrodniczego,
•załamanie się równowagi ekologicznej
•wywoływane deformacje biologiczne i genetyczne i choroby
cywilizacyjne
BIOET YKA GENET YCZNA
to, co dotyczy genezy człowieka w jego
najwcześniejszych stadiach;
refleksja moralna 
•rozwój współczesnej genetyki
•zastosowanie w genetyce, embriologii i
eugenice osiągnięć technicznych
pozwalających wykrywać defekty i
schorzenia genetyczne
BIOET YKA GENET YCZNA
zakreśla granice ingerencji w genom człowieka,
analizuje aspekty moralne ochrony płodu ludzkiego,
ocenia możliwości eugeniki;
ocenia eugenicznie zorientowaną sztuczną prokreację,
ocenia pozaustrojowe zapłodnienie homogeniczne, heterogeniczne,
ocenia klonowanie czy macierzyństwo zastępczego;
b. genetyczna należy do działu związanego z biogenezą człowieka;
BIOET YKA BIOTERAPII
etyczna refleksja nad eksperymentami medycznymi (np. na jeńcach, więźniach,
ochotnikach),
metody leczenia w psychochirugii czy psychofarmakologii, zmieniające zachowanie
człowieka,
transplantacja narządów,
warunki dokonywania przeszczepów
definicja kryterium śmierci dawcy organów,
granice okaleczania (amputacja, sterylizacja i kastracja);
BIOET YKA TANATOLOGICZNA
dotyczy umierania i śmierci człowieka;
eutanazja (samobójcza, zabójcza legalna),
ekstremalne sytuacje nieuleczalnie chorych,
stosowanie aparatury reanimacyjnej,
dopuszczalność kary śmierci
pomoc umierającym
NAJWIĘKSZE WYZWANIA W
DZISIEJSZEJ BIOETYCE
DEBATA NA TEMAT LUDZKIEGO EMBRIONU
samo centrum debaty
bioetycznej - dyskusja nad
ludzkim embrionem
debata - na dwóch
płaszczyznach:
poziom teoretyczny - spór,
co do statusu ludzkiego
embrionu oraz co do tego
jaką wartość moralną ma
embrion
 jaki jest embrion?
poziom praktyczny - spór,
co do moralnie
dopuszczalnych operacji
na embrionach
kwestie komórek
macierzystych,
zapłodnienia in vitro oraz
zarządzania zamrożonymi
embrionami
DEBATA NA TEMAT LUDZKIEGO EMBRIONU
ASPEKT Y TEORET YCZNE DEBAT Y NAD
LUDZKIM EMBRIONEM
szkoła personalistyczna
przeciwnicy
 embrion
 jest organizmem biologicznym,
któr y należy do rodzaju
ludzkiego (status genetyczny)
 od samego momentu poczęcia
jest osobą ludzką i przysługuje
mu godność osoby ludzkiej
 kwestia bliźniąt
jednojajowych - od
momentu zapłodnienia
komórki jajowej -konkretny
jeden organizm (osoba
ludzka)?
 kwestionowanie tradycyjne
pojęcie organizmu
 por. klony-hybrydy (hybrid
clones),
 partenoty (parthenotes)
 nieżywotne embriony,
powstałych in vitro (non-viable
IVF embryos)
TRUDNOŚCI Z POJĘCIEM ORGANIZMU
 por. embrio-podobne, amor ficzne grupy komórek macierzystych,
uzyskane przy pomocy Altered Nuclear Transfer .
 = modyfikacje DNA dorosłej komórki somatycznej, a następnie
transfer jądra komórkowego takiej komórki do komórki jajowej
pozbawionej swego jądra komórkowego  nie powstaje zygota, ale
amorficzny zbiór komórek macierzystych
 czy produkt końcowy - to uszkodzony, lecz wciąż organizm ludzki, czy
inny twór?
 prof. Condic z Salt Lake City University: tym co odróżnia organizm od
nie-organizmu jest zdolność globalnej samo organizacji i samo
koordynacji, mającej na celu wzrost i rozwój organizmu jako
integralnej całości, a nie tylko rozwój jakiejś jego części
  powstanie trofoblastu i masy komórkowej, miałoby być
wystarczającym kryterium do stwierdzenia czy produkt powstały w
wyniku altered nuclear transfer jest embrionem, tj. organizmem
ludzkim, czy nim nie jest
TRUDNOŚCI Z POJĘCIEM ORGANIZMU
embrion jest organizmem, a nie jedynie
amorficznym zbiorem komórek, gdyż posiada cechy
typowe dla organizmu biologicznego
• stanowi system, który jest całościowy, zintegrowany i wewnętrznie
skoordynowany
• jest autonomiczny
• jest celem samy w sobie, gdyż posiada swój własny, niezależny i
niepowtarzalny projekt rozwoju.
• rozwój embrionu jest teleologiczny, tzn. nieodwracalny,
jednokierunkowy i nieuchronnie zmierzający do przewidzianego
celu
• rozwój embrionalny jest ciągły, stopniowy i skoordynowany
DEBATA NA TEMAT LUDZKIEGO EMBRIONU
ASPEKT Y TEORET YCZNE DEBAT Y NAD
LUDZKIM EMBRIONEM
nie można
oddzielić elementu
biologicznego od
elementu typowo
ludzkiego osoby
embrion jest
organizmem
ludzkim
jest osobą ludzką
DEBATA NA TEMAT LUDZKIEGO EMBRIONU
ASPEKT Y TEORET YCZNE DEBAT Y NAD
LUDZKIM EMBRIONEM
 nie można stać się osobą, jeżeli ją się nie było od początku
 embrion ludzki jest osobą od momentu poczęcia, gdyż od
samego początku posiada wszystkie cechy i zdolności typowe
dla rodzaju ludzkiego, nawet jeśli one się jeszcze nie
manifestują (np. myślenie)
 stanowisko personalistyczne ( ontologiczne):
 byt bierze pierwszeństwo przed funkcjonowaniem, tzn. o tym kim się
jest decyduje natura, a nie rzeczywista ekspresja danych zdolności
OPINIE BIOLOGÓW, CO DO POCZĄTKU ŻYCIA
OSOBOWEGO
• 1’ podejście genetycznego, - osobowość ma swoje źródło
w momencie zapłodnienia, tj. w chwili uformowania się
nowego i niepowtarzalnego genomu
• 2’ podejście embriologiczne - osoba ludzka od momentu
ukształtowania się płodu
• 3’ podejście neurologiczne - osoba od chwili pojawienia
się na wykresie EEG fal mózgowych typowych dla jednostki
ludzkiej
• 4’ podejście fizjologiczne - osobowość pojawia się dopiero
w okresie porodowym
cztery główne
opinie
KWESTIA UDUCHOWIENIA ZARODKA
LUDZKIEGO
(THE ENSOULEMENT OF THE HUMAN EMBRYO)
pozycja
personalistyczna:
od momentu
poczęcia każda
osoba to integralne
połączenie duszy i
ciała (anima et
corpo unus)
człowiek posiada
jedną duszę, która
jest źródłem życia
wegetatywnego,
zmysłowego i
racjonalnego
człowiek jest bytem
hylemorficznym,
tzn. integralną
splotem duszy i
ciała
KWESTIA UDUCHOWIENIA ZARODKA
LUDZKIEGO
(THE ENSOULEMENT OF THE HUMAN EMBRYO)
rozdźwięk w łonie personalistów
•niektórzy - klasyczna teoria hylemofriczna o
człowieku jako ucieleśnionym duchu nie daje
się pogodzić z przemianami embrionalnymizarówno fission, jak i fusion- a w
szczególności z wyodrębnieniem się bliźniąt
z jednego zarodka
KWESTIA UDUCHOWIENIA ZARODKA
LUDZKIEGO
(THE ENSOULEMENT OF THE HUMAN EMBRYO)
Prof. David Hershenov i Rose Koch-Hershenov:
• trudne do przyjęcia: już w pojedynczym embrionie, który później
dzieli się na dwa identyczne embriony, są obecne i przestrzenie
koegzystują dwie dusze
• jeżeli dusza stanowi nierozerwalną i integralnie splecioną całość
z ciałem, a nie jedynie mieszka w nim, to jak to możliwe, że w
przypadku bliźniaków mamy dwie dusze w jednym ciele?
Hershenov: karkołomna teoria:
• embrion przed bliźniaczym podziałem jest bytem ludzkim
(human being), ale nie jest osobą (?)
KWESTIA UDUCHOWIENIA ZARODKA
LUDZKIEGO
(THE ENSOULEMENT OF THE HUMAN EMBRYO)
 prof. Christopher Tollefsen:
 temat uduchowienia w stosunku do fission (podziału embrionalnego), jak
i fusion (połączenia embrionalnego) można rozwiązać przy pomocy
prostej analogi do podziału ameby
 jak jedna ameba dzieli się na dwie, dając początek dwóm zupełnie
nowym organizmem, co również oznacza kres istnienia tej pierwszej, tak
również w przypadków zarodków ludzkich, embrion w momencie podziału
na dwie komórki bliźniacze przestaje istnieć i daje początek dwóm
nowym organizmom.
 po zapłodnieniu mamy do czynienia z jednym organizmem ludzkim, czyli
z jedną duszą
 w momencie bliźniaczego podziału, pierwszy embrion „umiera”, a w raz z
nim jego dusza, a powstają dwa nowe organizmy ludzkie ze swoimi
duszami. W tym sensie, bliźniaki, które przychodzą na świat nie są
dziećmi, ale wnukami swoich prawnych rodziców, bowiem ich prawdziwą
„mamo-tatą” jest embrion, z którego wzięły początek.
ASPEKT Y PRAKT YCZNE DEBAT Y NAD LUDZKIM
EMBRIONEM
KOMÓRKI MACIERZYSTE
konflikt między zwolennikami pozyskiwania
embrionalnych komórek macierzystych, a
obrońcami uzyskiwania komórek
macierzystych z komórek somatycznych
por. udana konwersja komórek skóry dorosłej
osoby do stanu pluripotencyjnych komórek
macierzystych- induced pluripotent stem cells
(iPSc)
ASPEKT Y PRAKT YCZNE DEBAT Y NAD LUDZKIM
EMBRIONEM
KOMÓRKI MACIERZYSTE
odkrycie metody iPSc – dwa zespoły naukowców
•na Uniwersytecie w Kyoto – prof. Shiny Yamanaka
•na Uniwersytecie Wisconsin – prof. James Thomson
wprowadzenie do komórek skóry (fibroblastów) czterech
genów (Oct ¾, Sox2, Klf4 i c-Myc1), które dokonują
reprogramacji DNA tych komórek, powodując ich powrót do
stanu komórek macierzystych o profilu pluripotencyjnym
ASPEKT Y PRAKT YCZNE DEBAT Y NAD LUDZKIM
EMBRIONEM
KOMÓRKI MACIERZYSTE
 odkrycie iPSCc
 jednak dyskusja pozostaje nadal otwarta.
 1’ sukces iPSCs pozostaje nadal w fazie laboratoryjnej
 jaki jest rzeczywisty potencjał kliniczny nowej techniki
 jak przemieniać iPSCs w specyficzne tkanki, komórki i organy
 2’ ściśle naukowo-utylitarystycznego punktu widzenia zarówno
badania nad adult stem cells (ACSs), jak i embryonic stem cells
(ESCs), są jednakowo potrzebne, gdyż wiedza naukowa jest
kumulatywna i tak naprawdę nie wiemy, gdzie może kryć się źródło
przełomu .
ASPEKT Y PRAKT YCZNE DEBAT Y NAD LUDZKIM
EMBRIONEM
CO DALEJ Z ZAMROŻONYMI
ZARODKAMI?
każde rodzi moralne
wątpliwości
rozwiązanie kwestii
ponad pół miliona
ludzkich embrionów,
które obecnie
pozostają zamrożone
w laboratoriach na
całym świecie
przynajmniej pięć
alternatywnych
rozwiązań
ASPEKT Y PRAKT YCZNE DEBAT Y NAD LUDZKIM
EMBRIONEM
CO DALEJ Z ZAMROŻONYMI ZARODKAMI?
1’ pozostawienia zamrożonych
zarodków w tym stanie na okres
nieokreślony
• niepotrzebne koszty
• embriony ulegną w końcu organicznej
dekompozycji (już sama procedura zamrażanie
jest dla wielu z nich śmiertelna)
ASPEKT Y PRAKT YCZNE DEBAT Y NAD LUDZKIM
EMBRIONEM
CO DALEJ Z ZAMROŻONYMI ZARODKAMI?
2’ zamrożone zarodki można by poddać
rozmrożeniu, a następnie pozostawić jako
„laboratoryjne odpady”
•jak powinna przebiegać taka procedura „porzucenia”
embrionów?
•wielu pracowników laboratoriów - prawo obiekcji sumienia
i nie brać udziału w tej procedurze
•pytanie dotyczące materialnego, ale niebezpośredniego
uczestnictwa osób trzecich w takiej procedurze?
ASPEKT Y PRAKT YCZNE DEBAT Y NAD LUDZKIM
EMBRIONEM
CO DALEJ Z ZAMROŻONYMI ZARODKAMI?
3’ teoretyczna możliwość donacji
komórek zarodka po jego śmierci
•wypracować naukowe kryterium śmierci
embrionu  moralnie dopuszczalne
użyć taki embrion jako dawcę
ASPEKT Y PRAKT YCZNE DEBAT Y NAD LUDZKIM
EMBRIONEM
CO DALEJ Z ZAMROŻONYMI ZARODKAMI?
4’ przeznaczyć zamrożone embriony do dalszych
badań naukowych i celów terapeutycznych
• StemLineLife proponuje rodzicom transformacje takich
embrionów w komórki macierzyste do wykorzystanie do
celów terapeutycznych
• jaki walor naukowy ma taka oferta (tkanki na bazie komórek
macierzystych – niekompatybilne/ciągła immunosupresja)
• kreacja tzw. savior siblings, czyli „rodzeństwa na ratunek”
• = przyzwolenie na medycynę bazującą na wykorzystaniu
embrionów ludzkich (embryo-based medicine)
ASPEKT Y PRAKT YCZNE DEBAT Y NAD LUDZKIM
EMBRIONEM
CO DALEJ Z ZAMROŻONYMI ZARODKAMI?
5’ adopcja embrionów, w
przypadku gdy ich prawowici
„rodzice” nie chcą mieć więcej
dzieci
•heroiczny akt ratowania życia innej osoby
•moralnie wątpliwa, gdyż implikuje
pogwałcenie jedności małżeńskiej
BIOET YKA I POLIT YKA: PROBLEM GODNOŚCI
OSOBY LUDZKIEJ
tym, co łączy bioetykę i politykę jest obrona godności osoby ludzkiej
obie dziedziny - na fundamencie dobra ludzkiego i dobrego życia osoby
ludzkiej we wspólnocie z innymi (a vision of the human good and the
good life of the human person in the community with others)
posługują się bardzo często sformułowaniem godność osoby ludzkiej
BIOET YKA I POLIT YKA: PROBLEM GODNOŚCI
OSOBY LUDZKIEJ
pojęcie godności osoby ludzkiej - wydźwięk afermacyjny,
emancypacyjny, autonomiczny oraz wolnościowy
w bioetyce i w polityce - zazwyczaj charakter restrykcyjny
= stosowane tam, gdzie ogranicza się możliwość działania, by
chronić życia, antropologiczny status i moralne prawa jednostki
•pierwsza zasada sztuki lekarskiej: „nie szkodź!”
•w polityce Uniwersalna Deklaracja Praw Człowieka - zapora przeciwko
pogwałceniom godności ludzkiej
BIOET YKA I POLIT YKA: PROBLEM GODNOŚCI
OSOBY LUDZKIEJ
godność osoby ludzkiej = umowna linia demarkacyjna między dobrem a złem
Richard John Neuhaus: międzynarodowe deklaracje nie zawierają wyjaśnienia, co do znaczenia, zawartości czy
podstaw filozoficznych pojęcia godność ludzka
afirmacja godności osoby ludzkiej jest politycznym konsensusem
godność osoby ludzkiej - jako «placeholder» - zwykłe omówienie, termin zastępczy, enigmatyczny i dyplomatyczny
odnośnik do niezdefiniowanego „tego wszystkiego”, co sprawia, że osobie ludzkiej przysługują dane prawa i wolności
BIOET YKA I POLIT YKA: PROBLEM GODNOŚCI
OSOBY LUDZKIEJ
w bioetyce godność osoby
ludzkiej używana jako
odnośnik do praw i wolności
albo synonim autonomii i
szacunku.
o ile w języku polityki
sformułowanie to jest
źródłem konsensusu
to w bioetyce - moralnie
wieloznaczne
BIOET YKA I POLIT YKA: PROBLEM GODNOŚCI
OSOBY LUDZKIEJ
w społeczeństwie
światopoglądowo
pluralistycznym – różne wizje
ludzkiego dobra i dobrego życia
w bioetyce - użycie terminów
dobro ludzkie i godność ludzka
staje się problematyczne
rozbieżności, co do wizji
godnego życia, znajdują swojej
konkretne odzwierciedlenie na
płaszczyźnie klinicznej
• eutanazja
• aborcja
• embriony
BIOET YKA I POLIT YKA: PROBLEM GODNOŚCI
OSOBY LUDZKIEJ
Caritas Flandrii:
propozycja nowego zarysu bioetyki klinicznej dla katolickich placówek
zadaniem katolickich szpitali - stworzenie przestrzeni do dialogu otwartego dla wszystkich
zbiór „katolickich” wartości moralnych i wykładników bioetycznych- jako punkt odniesienia (nie dyktat) i
zachęta do autonomicznej refleksji
zadaniem katolickich placówek zdrowia jest dialog ze wszystkim członkami pluralistycznego społeczeństwa,
co jest wyrazem troski o godność każdej osoby ludzkiej .
BIOET YKA I POLIT YKA: PROBLEM GODNOŚCI
OSOBY LUDZKIEJ
prof. Englehardt
wypracowanie pewnego minimum moralnego, tzn. stworzenie
przestrzeni publicznej, w której jednostki i poszczególne
wspólnoty mogą w sposób pokojowy i legalny realizować
własne wizje moralności, w rzeczywistości podlegającej
zasadom wolnego rynku, globalizacji i demokracji
BIOET YKA I POLIT YKA: PROBLEM GODNOŚCI
OSOBY LUDZKIEJ
obie wizje
mogą
prowadzić
do
•kompletnego wyjałowienia
języka moralnego,
•rozmycia różnic między
dobrem i złem moralnym,
•pogłębienia relatywizmu i
kompletnej zapaści
moralnej
NEUROET YKA I NANOET YKA
neuroetyka zajmuje się problemami moralnymi,
które są związane z rozwoju neurologii i innych
nauk zajmujących się badaniem mózgu i systemu
nerwowego
• pytania moralne w odniesieniu do
• naukowej ingerencji w ludzki umysł,
• jego modyfikacji i
• determinacji
• pytania o ochronę prywatności i tożsamości
NEUROET YKA I NANOET YKA
wykorzystania danych osobowych, (encefalogram, tomografia
mózgu (PET i SPECT) i rezonans magnetyczny różnego typu
(MRI, fMRI, ERP))  bezpośredni dostęp do osobowości
dane na temat tego jak dana osoba:
•myśli,
•odczuwa,
•reaguje na bodźce
•może się zachowywać
NEUROET YKA I NANOET YKA
rozwój neuro-marketingu - bada jak ludzki mózg reaguje na dane towary, hasła
i spoty reklamowe
organy państwa mogłyby posługiwać się neuro-technikami do identyfikacji
potencjalnych terrorystów i przestępców
•propozycja prawa, która umożliwiałaby policji użycie tego typu testów do identyfikacji osób o
skłonnościach do agresji, przemocy czy rasizmu
możliwość zastąpienia standardowych odcisków palców i zdjęć, przez „odciski
mózgowe” w postaci testów i danych komputerowych
NEUROET YKA I NANOET YKA
możliwość polepszania zdolności poznawczych, manipulowanie
stanami psychicznymi i wpływanie na pamięć danej osoby
wszystkie te potencjalne zastosowania neurotechnologii rodzą
moralne pytania o poszanowanie ludzkiej
•autonomii,
•tożsamości,
•prywatności,
•integralności
•o domniemanie niewinności
niebezpieczeństwo - neuro-technika stanie się instrumentem
społecznej kontroli, determinacji i selekcji
NEUROET YKA I NANOET YKA
nanoetyką - refleksja
moralna nad rozwojem i
zastosowaniem
nanotechnologii, czyli
manipulacji materii na
poziomie molekularnym
nanotechnologie są
dopiero w stanie inicjalnym
 nanoetyka jest bardziej
kwestią przyszłości niż
teraźniejszości
NEUROET YKA I NANOET YKA
istnieje już problem zagrożenia zdrowia
ludzi i skażenia środowiska w związku
z użyciem modyfikowanych molekuł,
np. nano-węgla.
• nano-chemikalia i nano-substancje są wysoko
toksyczne i trudno rozkładają się w środowisku
NEUROET YKA I NANOET YKA
•pytania o dostępność,
proliferację i wpływ na
poziom dobrobytu ludzkości
problem
sprawiedliwości •obawa, że nanotechnolgia
społecznej
stanie się kolejnym
elementem umacniającym
podział świata
NEUROET YKA I NANOET YKA
jakim celom ma
służyć
nanotechnologia i
jakie zasady
moralne mają
pilotować jej
rozwój i konkretne
sposoby
wykorzystania
nanoetyka ma
przed sobą
pytania o granice
ingerencji
technologii w
nasze
człowieczeństwo
Download