Mariusz Rebczynski

advertisement
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
Dział zamówień publicznych
Zespół zamówień publicznych
Oznaczenie sprawy: PU/16-2014/DOP- p
załącznik Nr 3a
Wzór umowy
UMOWA DOSTAWY
Nr ……………..
zawarta w Lublinie dnia ………... 2014 pomiędzy:
Uniwersytetem Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Pl. M. Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin,
NIP 712-010-36-92, REGON 000001353
reprezentowanym przez:
………………….. …………………
przy kontrasygnacie Kwestora UMCS:
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez: ………………....................................
zarejestrowaną w Sądzie ..................... pod nr KRS ......................., lub wpisana do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
zwanym dalej „Wykonawcą”
§1
Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu na podstawie art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) oraz zgodnie z
Zarządzeniem nr 21/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 16 kwietnia 2014 r. w
sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej o
wartości nieprzekraczającej 30 000 euro lub zamówień, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień
publicznych.
§2
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem mebli do jednostek UMCS w Lublinie z podziałem na części
wymienionych w ofercie Wykonawcy (formularz asortymentowo-cenowy i formularz ofertowy), które stanowią integralną
część umowy.
§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1) Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy (odpowiednio dla części).
2) Dostawa będzie uważana za wykonaną, a niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przejdzie
na Zamawiającego w chwili, gdy przedmiot umowy zostanie dostarczony i zamontowany w uzgodnionym miejscu i
przyjęty przez Zamawiającego.
§4
WARUNKI DOSTAWY
1) Przedmiot umowy określony w § 2 dostarczony będzie na koszt Wykonawcy do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego.
2) Dostawa przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego obejmuje: transport, rozładunek,
wniesienie i montaż do określonych pomieszczeń.
3) Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany na podstawie protokołu odbioru podpisanego bez zastrzeżeń.
NIP: 712-010-36-92
REGON: 000001353
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.umcs.lublin.pl
tel/ fax: +48 81 537 53 84, +48 81 537 59 65,
e-mail: [email protected]
4)
5)
1)
2)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
a)
b)
c)
2)
3)
Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający odmówi przyjęcia
dostawy do momentu usunięcia wad przez Wykonawcę.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia podłóg i ścian, okien, sufitów, drzwi itp., aby nie zostały
uszkodzone lub zabrudzone przy wnoszeniu i montażu przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność w przypadku zaistnienia uszkodzeń wynikłych z Jego winy. Zamawiający nakłada obowiązek
naprawy wynikłych szkód na koszt Wykonawcy i doprowadzenia pomieszczenia do stanu sprzed uszkodzenia /
zabrudzenia w terminie 3 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia.
§5
WARTOŚĆ UMOWY
Ogólną wartość umowy ustala się na kwotę:
…………………….
brutto (słownie: …………………………………..............................…..)
…………………….
netto (słownie: …………………………………………………………)
kwota VAT (wg stawki ..... %): ................................
Ceny jednostkowe brutto zawierają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z dostawą przedmiotu umowy do
siedziby Zamawiającego.
§6
TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI
Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń, potwierdzający zgodność
dostawy z wymaganiami określonymi niniejszą umową.
Zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30
dni od daty otrzymania faktury, w formie przelewu.
Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz
osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§7
KARY UMOWNE
W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zamówienia w terminie określonym w § 3 ust. 1, lub nie uzupełni braków
ilościowych albo nie dokona wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad, w terminie określonym w § 9 ust. 4,
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,5 % ogólnej wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w
dostawie.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ogólnej wartości brutto umowy, o której mowa
w § 5 ust. 1, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody, niezależnie od
kar umownych.
Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po uprzednim
wystawieniu noty obciążeniowej.
§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zamawiający może odstąpić od umowy w określonych przypadkach:
złej jakości dostarczonego przedmiotu umowy
podwyższenia cen jednostkowych przez Wykonawcę w stosunku do cen przedstawionych w ofercie.
zaistnienia okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający bez podania przyczyny odmawia odbioru
zamówionego przedmiotu umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia, w którym strona
dowiedziała się o przyczynie odstąpienia.
2
§9
GWARANCJA i REKLAMACJE
1) Wykonawca oświadcza, że towar oferowany Zamawiającemu jest wolny od wad i spełnia wszelkie normy stawiane
takim towarom przez prawo polskie.
2) Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość oraz ilość dostarczanego przedmiotu umowy.
3) Przedmiot umowy, będzie objęty ……… miesięcznym okresem gwarancji, licząc od daty prawidłowo wykonanej
dostawy do siedziby Zamawiającego.
4) Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie Zamawiający reklamuje w ciągu 3 dni roboczych od
stwierdzenia braków lub wad. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia
wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie maksymalnie 3 dni licząc od daty otrzymania wezwania.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej - w formie aneksu - pod rygorem ich nieważności.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana może dotyczyć sytuacji, gdy:
- w sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług na asortyment stanowiący przedmiot zamówienia;
- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu
prawnego;
- zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia, któremu nie można
było zapobiec;
3) Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na miejsce
siedziby Zamawiającego.
4) W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego .
§ 11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.
Załączniki:
1.Formularz ofertowy
2.Formularz asortymentowo-cenowy
………………………..
ZAMAWIAJĄCY
…………………………..
WYKONAWCA
3
Download