Projekt - Urząd Gminy w Popielowie

advertisement
UCHWAŁA Nr XXIII/194 /2005
Rady Gminy w Popielowie
z dnia 24 lutego 2005
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U.
Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203), art.30 ust.6 pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r Nr 118, poz.1112, Nr 137,
poz.1304, Nr 203 , poz.1966, Nr 213 , poz. 2081, Nr 228, poz.2258, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr
179, poz.1845, z 2005r Nr 10, poz. 71) w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2005r w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z
2005r Nr 22, poz.181) Rada Gminy w Popielowie uchwala co następuje:
§ 1
Ustala się regulamin dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, zwany dalej „regulaminem” określający
wysokość stawek dodatku funkcyjnego, zwanego dalej „dodatkiem” oraz szczegółowe warunki
przyznawania tego dodatku nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Popielów, którym powierzono stanowisko dyrektora oraz innym
nauczycielom - z tytułu sprawowania przez nich funkcji opiekuna stażu, bądź powierzenia im
wychowawstwa.
§ 2
Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się z uwzględnieniem:
1.
wielkości szkoły lub przedszkola , w tym: liczby oddziałów, ilości uczniów/wychowanków,
liczby zatrudnionych pracowników.
2.
specyfiki szkoły lub przedszkola, w tym realizowanej oferty dydaktyczno - wychowawczej
i opiekuńczej.
§ 3
1.
2.
Dyrektorowi szkoły liczącej do 8 oddziałów przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od
10 % do 30 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
Dyrektorowi szkoły liczącej powyżej 8 oddziałów przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości od 10 % do 40 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
§ 4
1.
2.
Dyrektorowi przedszkola liczącego do 2 oddziałów przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości od 5 % do 15 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
Dyrektorowi przedszkola liczącego powyżej 2 oddziałów przysługuje dodatek
funkcyjny w wysokości od 5 % do 25 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
§ 5
1
Nauczycielowi wychowawcy przysługuje bez względu na stopień awansu zawodowego z
tytułu powierzenia mu wychowawstwa klasy lub oddziału przedszkolnego dodatek funkcyjny
w wysokości:
1) w klasach do 10 dzieci
2) w klasach do 20 dzieci
3) w klasach od 21 – 24 dzieci
4) w klasach od 25 – 28 dzieci
5) w klasach powyżej 29 dzieci
6) w oddziałach przedszkolnych:
do 20 dzieci
powyżej 20 dzieci
2
10,00 zł
20,00 zł
25,00 zł
30,00 zł
35,00 zł
20,00 zł
25,00 zł
Dodatek funkcyjny za wychowawstwo ulega proporcjonalnemu obniżeniu za czas
przebywania nauczyciela na zwolnieniu lekarskim.
§ 6
1.
2.
3.
4.
Nauczycielowi pełniącemu funkcję opiekuna nauczyciela starającego się o awans
zawodowy, przysługuje w okresie pełnienia opieki dodatek funkcyjny w wysokości 2% jego
wynagrodzenia zasadniczego.
W przypadku sprawowania funkcji opiekuna stażu nad co najmniej dwoma nauczycielami
przysługuje za okres tej opieki jeden łączny dodatek funkcyjny w wysokości 4 % jego
wynagrodzenia zasadniczego.
Dodatek, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje w okresie przerwy w odbywaniu stażu
przez nauczyciela nad którym pełniono opiekę.
Dodatek funkcyjny przysługujący z tytułu sprawowania obowiązków opiekuna
stażu wypłacany jest z dołu w ostatnim dniu miesiąca. W przypadku sprawowania tych
obowiązków przez niepełny miesiąc, wysokość należnego dodatku ustala się przez
pomnożenie 1/30 ustalonej stawki przez liczbę dni kalendarzowych w czasie których
sprawowano tę funkcję.
§ 7
1.
2.
Nauczycielom sprawującym funkcje kierownicze, o których mowa w § 3 oraz w § 4,
wysokość dodatków funkcyjnych ustala z uwzględnieniem zasad określonych w
regulaminie Wójt Gminy.
Nauczycielom wychowawcom i nauczycielom pełniącym funkcje opiekuna stażu wysokość
dodatków funkcyjnych ustala dyrektor szkoły lub przedszkola właściwy do nawiązania
stosunku pracy z tymi nauczycielami.
§ 8
1.
2.
Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa, lub
opiekuna stażu, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
Dodatek funkcyjny nie przysługuje
3.
4.
- w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
- w okresie urlopu na poratowanie zdrowia,
- w przypadku postawienia w stan nieczynny.
- w czasie zwolnienia lekarskiego trwającego dłużej niż jeden miesiąc,
- przez okres trzech miesięcy w razie otrzymania upomnienia lub nagany,
- przez okres trzech miesięcy w razie naruszenia dyscypliny budżetowej,
Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji opiekuna
stażu z innych powodów niż określone w punkcie 2, a jeżeli zaprzestanie nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
Otrzymanie dodatku o którym mowa w § 3 i § 4 wyłącza prawo do dodatku, o którym mowa
w § 5.
§ 9
Dodatek funkcyjny wypłacany jest z góry, w dniu wypłaty wynagrodzenia za wyjątkiem dodatku
funkcyjnego o którym mowa w § 6.
§ 10
Odpis pisma o przyznaniu dodatku funkcyjnego i jego wysokości przechowywany jest w aktach
osobowych nauczyciela.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12
Traci moc uchwała Nr XV/141/2000 Rady Gminy w Popielowie z dnia 31.08.2000r oraz uchwała
zm. Nr XIX/164/2000 z dnia 28.12.2000r. i Nr XXXIV/284/2002 z dnia 04.10.2002r.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Download