Szanowni Pa*stwo - Samorząd Województwa Mazowieckiego

advertisement
Cykl konferencji edukacyjnych:
Udar –
każdy pacjent jest ważny
Spotkanie 5. – Warszawa, 30 listopada 2015
Miejsce: Warszawa, ul. Jagiellońska 26
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
sala konferencyjna
Agenda spotkania
Otwarcie Konferencji
Czas
11:00 /10 min.
Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
Magdalena Władysiuk - Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
Tomasz Jan Prycel - Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia CEESTAHC
Problematyka udarów: eksperci kliniczni
40 min.
•
Perspektywa neurologa – interwencje i rezultaty
Prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz - Konsultant Krajowy
ds. Neurologii, Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
•
Zawał serca, udar mózgu... czy można ich uniknąć?
Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych w świetle
aktualnych standardów postępowania w kardiologii Prof. dr hab.
n. med. Joanna Stępińska - Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii
Kardiologicznej, Instytut Kardiologii im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
Aspekt społeczny udarów, w tym aktywność zawodowa
i powroty do pracy
15 min.
Agnieszka Wojtecka - ekspert z zakresu zdrowia publicznego, Gdański
Uniwersytet Medyczny
Koszty udarów z perspektywy płatnika
15 min.
Wojciech Zawalski - Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej
NFZ
Koszty udarów z perspektywy ubezpieczyciela dr
Krystyna Dąbrowska – lekarz orzecznik ZUS II Oddziału
w Warszawie
Rola organizacji pozarządowych w aktywnym promowaniu
profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych mózgu na przykładzie
działań:
•
•
Fundacji Udaru Mózgu w latach 2011-2015 - Adam Siger
Stowarzyszenia Serca dla Arytmii - Maria Starowieyska
15 min.
15 min.
Cykl konferencji edukacyjnych:
Udar –
każdy pacjent jest ważny
Spotkanie 5. – Warszawa, 30 listopada 2015
Agenda spotkania
Rola Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
w systemie ochrony zdrowia
Czas
15 min.
Wojciech Matusewicz - Prezes AOTMiT
Elżbieta Krajewska - Główny Specjalista w Wydziale Taryfikacji AOTMiT
Przerwa kawowa
15 min.
Podsumowanie cyklu spotkań regionalnych „Udar – każdy pacjent jest ważny”
Ustawa o zdrowiu publicznym
13.20 / 20 min.
Beata Małecka–Libera – posłanka na Sejm RP, wiceprzewodnicząca
Sejmowej Komisji Zdrowia oraz przewodnicząca Podkomisji Stałej do
spraw Zdrowia Publicznego
Dyskusja podsumowująca cykl spotkań nt. możliwych rozwiązań i działań
•
wczesna diagnostyka
•
•
samoświadomość pacjentów
terapia i rehabilitacja
•
rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji
pozarządowych
•
rola ubezpieczyciela
Udział w dyskusji wezmą m.in.
•
•
Roman Kolek - Wicemarszałek Województwa Opolskiego
Danuta Ryglewicz - Konsultant Krajowy ds. Neurologii, Dyrektor
Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
•
Joanna Stępińska - Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii
Kardiologicznej, Instytut Kardiologii w Warszawie
•
•
•
•
Wojciech Zawalski - Dyrektor Departamentu NFZ
Krystyna Dąbrowska – lekarz orzecznik ZUS
Agnieszka Wojtecka - ekspert z zakresu zdrowia publicznego
Iwona Sarzyńska-Długosz - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie
Neurologii, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
•
•
Adam Siger - Fundacji Udaru Mózgu
Maria Starowieyska - Stowarzyszenia Serca dla Arytmii
Planowany łączny czas trwania konferencji: ok. 4 godz.
60 min.
Download