Zespół Downa

advertisement

ZESPÓŁ DOWNA –strategie
terapeutyczne

Halina Flisiak-Antonijczuk
Epidemiologia niepełnosprawności


Statystyki Światowej Organizacji Zdrowia podają, że
odsetek osób niepełnosprawnych w ciągu ostatnich
30 lat zwiększył się z 12% do 18% w całej populacji
ludzkiej
Prawie co piąty mieszkaniec naszego globu jest
osobą w mniejszym lub większym stopniu
niepełnosprawną (1).
Rehabilitacja medyczna




Pod pojęciem rehabilitacji leczniczej (medycznej)
rozumie się proces leczenia, który umożliwia
przyspieszenie procesu naturalnej regeneracji i
zmniejszenia fizycznych i psychicznych następstw
choroby (1).
Rehabilitacja lecznicza musi stymulować cały
proces leczniczy głównie poprzez aktywność
ruchową i psychiczną.
Podstawą rehabilitacji medycznej schorzeń układu
nerwowego jest plastyczność mózgu.
Nazwa plastyczność pochodzi od greckiego słowa
plaistikos oznaczającego tworzenie
Plastyczność mózgu



1.plastyczność rozwojową
2. pamięciową
3. kompensacyjną
Plastyczność rozwojowa dotyczy ogromnych zmian , które zachodzą w
mózgu dorastającego dziecka. W okresie tym możliwości
samonaprawy mózgu oraz nauka są wyjątkowo duże.
Wiąże się to ze zdolnością do wzrostu aksonów i dendrytów, co
sprzyja powstawaniu nowych połączeń. Rosnące neurony znajdują
odpowiednią drogę dzięki temu, że neurony docelowe są znaczone
chemicznie.
Plastyczność pamięciowa związana jest z uczeniem i
zapamiętywaniem na drodze powtarzanych bodźców zewnętrznych,
które stwarzają warunki do powstawania nowych dróg nerwowych w
mózgu.
Z punktu widzenia fizjoterapii, najważniejszym zjawiskiem jest
plastyczność kompensacyjna. Zdolność biologiczna mózgu do
samonaprawy po uszkodzeniu
.
:
1. Gut M.: Zmiany plastyczne w zdrowym i chorym mózgu. Kosmos 2007, Tom 56, nr 1-2, s. 63-74.
2. Kossut M.: Neuroplastyczność (w:) Grabowska A. (red.), Górska T. (red.), Zagrodzka J. (red.): Mózg a zachowanie. Wyd. III, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006,
s. 590-613.

Plastyczność mózgu




Miejscem powstawania i zanikania plastyczności
mózgu, jest synapsa.
Synapsa modyfikuje swoje właściwości, zmieniając
wydajność przewodzenia impulsów nerwowych.
Zdolność ta jest plastycznością
synaptyczną/rozwojową/ odpowiadającą za
komórkowe podłoże uczenia się i pamięci.
Tworzenie nowych połączeń synaptycznych oraz ich
obumieranie to zmiany morfologiczne zachodzące w
trakcie rozwoju OUN
Plastyczność pamięciowa









Plastyczność pamięciowa-to proces uczenia
Wzmocnienie i reorganizacja połączeń między neuronami, w
odpowiedzi na specyficzne bodźce.
Wynikiem tego jest powstanie tzw. Engramu czyli
pamięciowej zmiany plastycznej.
Jest kilka sposobów za pomocą których może dochodzić do
owych zmian. Najważniejsze z nich to:
wydłużenie zgrubienia postsynaptycznego zwiększenie liczby
pęcherzyków z neurotransmiterem w obrębie kolbki
synaptycznej
wzrost liczby rozgałęzień dendrytów
wzrost liczby kolców dendrytycznych
wzrost liczby synaps
W procesy powstawania śladów pamięciowych (zmian
plastycznych) zaangażowany jest również mechanizm
genetyczny, który umożliwia zachodzenie tych zmian.
Plastyczność kompensacyjna



Podłożem tego procesu jest obumieranie
uszkodzonych neuronów, co umożliwia stosunkowo
łatwe wytworzenie nowych połączeń przez inne
neurony w pustych miejscach.
Lepsze poznanie tych mechanizmów pozwoli, być
może, na skuteczniejsze leczenie usprawniające.
Mózg jest strukturą szalenie dynamiczną zarówno
pod względem morfologicznym, jak i funkcjonalnym,
a podstawą tych zmian są zmiany plastyczne
komórek nerwowych.
Modulacja aminokwasów-rozwój sieci
neuronalnych




Wykazano, że modulacja aminokwasów pobudzających
asparginianu i glutaminianu w zakończeniach
presynaptycznych odgrywa istotną rolę w rozwoju sieci
neuronalnych .
Procesy te są zależne również od kanałów wapniowych.
Zmiany w neuronach są także istotne w procesie rozwoju
połączeń synaptycznych.
Mechanizmy plastyczności obejmują: zmiany
pobudliwości neuronów, długotrwałą potencjalizację ,
anatomiczne zmiany i tworzenie nowych zakończeń w
synapsach.
Jony wapniowe, kanały wapniowe, receptory NMDA,
wolne rodniki i nadtlenki lipidów biorą istotny udział w
plastyczności mózgu/ Dr hab. n. med. Wojciech Kułak,
prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Sobaniec
Neuroplastyczność






Plastyczność mózgu (neuroplastyczność) oznacza jego zdolność do
ulegania trwałym zmianom w procesie rozwoju, kompensacji oraz
uczenia się. Odbywa się to poprzez reorganizację (tworzenie i
obumieranie) połączeń synaptycznych między neuronami.
Pojęcie to zostało wprowadzone przez polskiego uczonego Jerzego
Konorskiego. Plastyczność leży u podstaw zdolności mózgu do
adaptacji, samonaprawiania, uczenia się oraz procesów
pamięciowych.
Plastyczność mózgu nie jest cechą jedynie organizmów
dojrzewających – zachodzi w każdym wieku, niemniej jednak inne
mechanizmy mogą być tu dominujące. Może objawiać się jako:
plastyczność rozwojowa – związana z dojrzewaniem organizmu,
plastyczność kompensacyjna – związana z uszkodzeniami
obwodowymi i centralnymi,
plastyczność związana z okresowym lub stałym nasileniem
określonych bodźców czy też z procesem uczenia się i pamiętania.
Mechanizm plastyczności



Zrozumienie mechanizmów plastyczności mózgu ma
ogromne znaczenie dla rozwoju skutecznych technik
rehabilitacji oraz wyodrębnienia i usunięcia przyczyn
niekorzystnych, patologicznych zmian.
Plastyczność kory mózgu jest wynikiem jej
organizacji w postaci rozproszonej sieci. Sieci te
zdolne są do ciągłej reorganizacji.
Pod koniec XIX wieku Santiago Ramon y Cajal,
wielki neuroanatom stworzył koncepcję synaptycznej
budowy układu nerwowego
Czynniki sprzyjające plastyczności mózgu





Dodatkowymi czynnikami sprzyjającymi
plastyczności kory mózgu są:
Nakładanie się funkcji między poszczególnymi
obszarami kory mózgu.
Gęste wzajemne połączenia między obszarami kory.
Wielodrożności czyli równoległe obejścia dróg.
Nieuszkodzone obszary sieci mogą przejąć funkcje
uszkodzonych lub niedostępnych w inny sposób
obszarów.
Reorganizacja kory mózgu






Reorganizacja kory mózgu może zachodzić jednocześnie
na różnych poziomach:
Lokalnie – w rejonach sąsiadujących z uszkodzeniem.
W nieuszkodzonych obszarach tej samej półkuli mózgu.
Lokalnie w obszarach nieuszkodzonej półkuli mózgu .
Zmiany te mogą być przyspieszone, a ich zakres
rozszerzony przez odpowiedni dobór strategii
rehabilitacyjnej.
Pomimo wspólnych mechanizmów procesy te mogą być
zindywidualizowane przez stan danego organizmu,
warunki środowiskowe czy intensywność interakcji
Sposoby reorganizacji kory mózgu




Proces reorganizacji kory mózgu zachodzi w
sposób naturalny podczas uczenia się nowych
umiejętności.
Wykorzystuje go również rehabilitacja jako proces
ukierunkowanego uczenia.
W mózgu istnieje szereg potencjalnych
(rezerwowych) połączeń, które w normalnej sytuacji
nie odgrywają żadnej roli – są nadmiarowe.
Mózg jest gotowy wykorzystać je lub stworzyć nowe,
gdy tylko zajdzie taka sytuacja t.j nauka nowej
umiejętności lub uszkodzenie dotychczas poprawnie
działających elementów.
Tworzenie nowych połaczeń





Warunkiem do wytworzenia takich połączeń jest
odpowiednia stymulacja pobudzająca ich aktywność.
Stymulację tą zapewnia właściwy rodzaj bodźców
wchodzących.
Działa to również w drugą stronę – połączenia
nieużywane z czasem mogą stać się nieaktywne, a mózg
zaczyna je traktować jako rezerwowe.
Badania za pomocą funkcjonalnego rezonansu
magnetycznego (fMRI) pokazały powiązanie między
poprawą funkcji motorycznej a zwiększoną aktywnością
w odpowiadającym tej funkcji obszarze kory motorycznej.
Dodatkowym potwierdzeniem były badania z czasowym
wyłączeniem części kory motorycznej za pomocą
przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS).
Neurorehabilitacja




Dotychczas zidentyfikowano wiele mechanizmów
składających się na neuroplastyczność. Poznanie
mechanizmów plastyczności mózgu oprócz diagnostyki
obrazowej umożliwiają zaawansowane modele
informatyczne oparte na sztucznych sieciach
neuronowych.
Plastyczność jest jedną z najważniejszych cech układu
nerwowego. Jest ona podstawą nowoczesnej
neurorehabilitacji.
Powrót do zdrowia na skutek neurorehabilitacji jest
związany z zachodzeniem zmian w organizacji mózgu.
/ dr Emilia Mikołajewska, mgr inż. Dariusz Mikołajewski/
Sposoby stymulacji mózgu
Farmakoterapia- kwas γ-aminomasłowy




Receptory GABA − rodzaje receptorów błonowych
wiążących kwas y-aminomasłowy (GABA), pełniących
ważną rolę w funkcjonowaniu układu nerwowego.
Receptory te dzielą się na dwie klasy − jonotropowy
receptor GABAA, oraz GABA b, powiązany z białkiem G
Receptor ten stanowi kanał chlorkowy zbudowany z
pięciu podjednostek białkowych. Jego aktywność
regulowana jest wiązaniem swoistego liganda – kwasu γaminomasłowego.
Związek ten powoduje aktywację receptora i otwarcie
kanału jonowego skutkuje to zwiększeniem napływu
jonów chlorkowych do wnętrza komórki.
Działanie kwasu y-aminomasłowego



W związku z tym, że receptory te znajdują się w
błonie komórkowej neuronów, napływ jonów Clpowoduje wzrost różnicy potencjałów po obu
stronach błony, czyli jej hiperpolaryzację
W efekcie utrudnione zostaje powstawanie
potencjałów czynnościowych neuronów
odpowiadających za przekazywanie informacji w
układzie nerwowym. Z tego powodu GABA
nazywany jest aminokwasem hamującym, a jego
receptor – receptorem hamującym.
Działanie to pozwala zablokować wzmożoną
pobudliwość neuronalną przy uszkodzeniach
korowych.
Działanie receptora-Receptor GABAB


W odróżnieniu od poprzedniego receptora, GABAB
jest receptorem metabotropowym, powiązanym
poprzez białko G z kanałem potasowym oraz
wapniowym, jak również z cyklazą adenylanową i
fosfolipazą C/1/.
Zlokalizowane na presynaptycznych zakończeniach
nerwowych, pełnią funkcję zarówno autoreceptorów,
jak i heteroreceptorów, regulując uwalnianie
neuroprzekaźników. Pobudzenie receptora GABAB
skutkuje powolnym i przedłużonym zahamowaniem
uwalniania neuroprzekaźników[2].
Gammalon
Kwas γ-aminomasłowy (GABA) – organiczny
związek chemiczny z grupy aminokwasów, który
pełni funkcję głównego neuroprzekaźnika o działaniu
hamującym w całym układzie nerwowym. Odkryto
trzy receptory GABA (podtypu A, B i C). Receptory
GABA typu A, obecne niemal na każdej komórce
nerwowej, są miejscem działania wielu związków
( agonistów receptora GABA).
Dawkowanie 500-1500 mg

Gliatilin




Cholina wchodzi w skład niektórych fosfolipidów, a w
szczególności lecytyny i sfingomieliny. Fakt, iż lecytyna
jest niezbędna dla normalnego rozwoju organizmu
zwierzęcego, sprawił, że początkowo cholinę zaliczano
do witamin z grupy B.
Pogląd ten uległ zmianie, ponieważ cholina jest
syntetyzowana w bardzo ograniczonym zakresie przez
organizm ludzki.
Ilość choliny potrzebna do sprawnego funkcjonowania
0,5 - 4 g dziennie.
Cholina uważana jest za substancję witaminopodobną ze
względu na jej istotne znaczenie biologiczne.
Czym jest Cerebrolysin?

Cerebrolysin jest zbalansowanym preparatem
niskocząsteczkowych peptydów o
właściwościach neurotroficznych.
Peptydy są podobne lub identyczne do tych, które są
wytwarzane endogennie u człowieka.

Nowym spojrzeniem na terapie zaburzeń
mózgu poprzez mechanizm działania
naśladujący naturalne czynniki
neurotroficzne i neuroprotekcyjne.
Na co działa Cerebrolysin?
BEZPOŚREDNIO NA NEURONY
Stymuluje wzrost i rozgałęzianie neuronów
Działa na złożone zaburzenia powstałe na
skutek urazu lub neurodegeneracji – działanie
plejotropowe (wielotorowe)
Przekracza barierę krew-mózg (masa
molekularna  10 kD )
Jest bezpieczna dla mózgu i całego organizmu.
Znaczenie pokonywania bariery krew mózg
(BBB)





Filtracja molekuł o zbyt dużej wadze w procesie
produkcyjnym koncentratu cerebrolysin
Masa molekularna  10 kD pozwala na przekroczenie
bariery krew-mózg (BBB) – pierwsza substancja na
świecie
Peptydy dostają się bezpośrednio do źródła choroby,
działają wspomagająco i stymulująco na wzrost i
rozgałęzianie neuronów
Zwiększa się liczba cząsteczek transportujących
glukozę przez barierę krew-mózg
Wyrównywanie deficytu energetycznego związanego
z chorobą
przewlekłych zaburzeń OUN
Hamowanie procesów neurodegeneracyjnych 1,2,3,4
REDUKCJA FORMOWANIA PŁYTEK AMYLOIDALNYCH
Redukcja transportu APP do końcówek synaptycznych w
chorobie Alzheimera
REDUKCJA PROCESÓW NEKROTYCZNYCH I APOPTOTYCZNYCH
Redukcja formowania wolnych rodników, procesów zapalnych ,
inhibicja kalpainy)

Stymulowanie naturalnych mechanizmów obronnych 5,6,7,8
NEUROPLASTYCZNOŚĆ NEUROGENEZA NEUROPROTEKCJA
poprawa procesów neuroregeneracyjnych, poprawa
przeżywalności neuronów, wyższa gęstosć synaptyczna,
poprawa integralności obwodów neuronalnych

Źródła








1 Rockenstein et al., J. Neursci Res. 2006;83:1252-61
2 Wronski et al., J, Neural Transm. 2000;107:145-57
3 Sugita et al., No To Shinkei, 1993;45/4:325-331
4 Alvarez et al., J Neural transm Suppl. 2000;59:281-92
5 Masliah et al., Pharmacol Biochem Behav,
1999;62:239-45
6 Tatebayashi et al., Acta Neuropathol (Berl).
2003;105:225-327
7 Rockenstein et al., J Neural Transm, 2003;110:1313-27
8 Harbauer et al., J Neural Transm. 2001;108:459-73
Get to the
1)
Diazepam - wyniki badań niedostępne
Nalokson - brak dowodów na skuteczność leku
Nalmefene – brak udokumentowanych korzyści
Neuroprotekcja
Stroke 2007;38;1655-1711
Lek
Wypowiedzi członków American Stroke
Association
Nimodypina
„Wyniki wielu badań klinicznych, podczas których testowano lek były
negatywne”
antagoniści receptora
NMDA
„…testowane w badaniach klinicznych dawały przeważnie wyniki
negatywne.”
Lubeluzone
„Kolejne analizy badań wykazały brak przekonujących dowodów
skuteczności.”
Klometiazol
„Szczegółowe badania kliniczne nie udokumentowały skuteczności
klometiazolu w leczeniu skutków udaru niedokrwiennego mózgu.”
1)
NXY – 059
„ Nieopublikowane drugie badanie, którego wyniki są już jednak dostępne
wykazało nieskuteczność leku.”
Tirilazad
„Ponowna analiza wszystkich badań (…) wykazała brak skuteczności w
leczeniu skutków choroby.”
Citicoline
„Badania kliniczne nie wykazały skuteczności terapii farmakologicznej.”
gangliozydy
GM1
„Przegląd systematyczny nie ujawnił żadnych korzystnych efektów
leczenia tą substancją.”
Piracetam
„chociaż substancja może przynosić pożądane rezultaty u niektórych
pacjentów po udarze niedokrwiennym, lek prawdopodobnie zwiększa
ryzyko śmierci…”
Cerebrolizyna
„(…) substancja o działaniu neurotroficznym i neuroprotekcyjnym,
udokumentowane bezpieczeństwo stosowania i skuteczność.”
A service provided by
Rozwiązanie plejotropowe
preparat peptydowy
endogeniczne czynniki wzrostu
o działaniu plejotropowym
Ladurner et al. [2005]
Wcześniejsze i korzystniejsze rozpoczęcie rehabilitacji dla
pacjentów
Zastosowanie







Udar mózgu , powikłania poudarowe
Rehabilitacja poudarowa, demencja
poudarowa, depresja poudarowa,
niedowłady
Urazy mózgowo-czaszkowe , wstrząśnienie
mózgu
Rehabilitacja pourazowa
otępienie typu alzheimerowskiego oraz
naczyniowego
Inne zespoły organiczne , metaboliczne i
neurodegeneracyjne mózgu , szczególnie
Stosowana u dzieci: ADHD, autyzm,
wstrząśnienie mózgu, urazy mechaniczne
mózgu, urazy okołoporodowe
ADAS-cog+ change to baseline
AD: poprawa funkcji poznawczych: poprawa 4.1 punkty
w skali ADAS-cog+
Poprawa:
4,1 punkty
-4
p=0.009
-3
p=0.029
p=0.038
-2
-1
0
1
Placebo
Cerebrolysin 10mL
2
leczenie
3
0
4
8
konynuacja
12
tygodnie
16
20
24
ADAS-cog+ : change to baseline – ITT Analysis
Stała poprawa na co najmniej 6 miesięcy.
Stabilizacja nawet po 2 miesiącach po zakończeniu
leczenia
Alvarez et al, 2006
1)
AD: poprawa ADL (czynności życia codziennego) u
66,5% pacjentów
66,5% poprawa
przy Cerebrolysin
79,3% pogorszenie
przy Placebo
40
35
Pacjenci (%)
30
25
20
15
10
znaczne
pogorszenie
średnie
pogorszenie
minimalne
pogorszenie
brak zmiany
minimalna
poprawa
średnia
poprawa
0
znaczna
poprawa
5
Placebo
Effect of Cerebrolysin on global function (CIBIC+, ITT, 6 Months)1)
Alvarez et al, 2006
CBL10
NPI Score change to baseline
Redukcja zaburzeń zachowania
poprawa
5.4 punkty
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
Placebo
p<0.05
Cerebrolysin 60mL
leczenie
0
4
8
kontynuacja
12
tygodnie
16
20
NPI Score change to baseline– ITT Analysis 1)
Cerebrolysin 60 ml: w leczeniu zaburzeń zachowania
Alvarez et al, 2006
24
In Alzheimer‘s
Disease
Dawkowanie: ARICEPT lub Placebo codziennie/raz dziennie przez caly
okres badania
Dawkowanie: CEREBROLYSIN lub Placebo jeden raz dziennie przez 5
dni w tygodniu w okresach 1-4 tydzien oraz 13-16 tydzien badania
Figure 1: Time course of the ADAS-cog+ treatment of different treatment groups (ITT analysis) Funkcje kognitywne.
LS mean. There are no significant group differences. Negative score changes represent cognitive improvement from baseline. N=197. ITT data set.
Figure 2
Shift analysis of the ADAS-cog+ score at week 28 for ITT analysis sets
Funkcje poznawcze
Figure 3: CIBIC+ score at week 28 (ITT analysis)
Aktywność ruchowa, ADL
Note: 1 = wyrazna poprawa. 2 = poprawa. 3 = minimalna poprawa. 4 = brak zmiany. 5 = minimalne pogorszenie. 6 = pogorszenie. 7 = wyrazne pogorszenie. N=232. ITT data set.
Postać farmaceutyczna oraz rodzaj i
zawartość opakowania

Roztwór do wstrzykiwań i
infuzji
Opakowania
(ceny dla pacjenta za
opakowanie)
- 10 ampułek po 1ml ( 29zł)
- 5 ampułek po 5 ml ( 60zł )
- 5 ampułek po 10 ml ( 95zł )

CYKLE LECZENIA



Demencja – optymalna dawka 10 ml przez 5 dni w
tygodniu przez 4 tygodnie , powtarzanie po 3
miesiącach
Demencja – do 30 ml
Rehabilitacja poudarowa dawka optymalna 30 ml,
przez 5 dni w tygodniu przez 4 tygodnie, powtórzenie
po 3 miesiącach
Rehab. – do 50 ml
Udar niedokrwienny: 30ml przez 2 tyg (przez
pierwsze 2 dni można podawać 50ml)
Podawanie: 10 ml domięśniowo (2 x 5ml)
10 ml dożylnie nierozcieńczone
Nowe badania nad przyczyną zaburzeń
OUN

(Credit: dzięki uprzejmości Dr Federico Herrera, Salk
Institute for Biological Studies)
Salk Institute for Biological Studies.



Znaczenia komórek glejowych człowieka w
patologii OUN jest już powszechnie akceptowane
Profesor David Schubert, który kieruje Cellular
Neurobiology Laboratory, zauważył że:
"Odkrycie tej molekularnej ścieżki sygnałowej
obiecuje całkowicie zmienić nasz sposób myślenia o
dolegliwościach CUN, umożliwiającego rozwój
leków, które hamują proliferację komórek glejowych i
poprawią rokowanie u pacjentów z wieloma żle
rokującymi chorobami. "
Nadprodukcja komórek glejowych





Zespół Downa
Uszkodzenia rdzenia kręgowego
Choroba Alzheimera
Udar mózgu wszystkie.
Zrozumienie tego szlaku molekularnego może
również mieć wpływ na wystąpienie glejaka,
najbardziej powszechnego i złośliwego rodzaju
nowotworu mózgu
Zespół Downa



Zespół Downa jest najczęstszą przyczyną
upośledzenia umysłowego, z częstością 1 na 800
urodzeń.
Deficyty poznawcze, jak również zmiany w
podstawowym składzie mózgu, obserwuje się
wkrótce po urodzeniu, problemy dotyczą rozwoju
mózgu.
Wiadomo, że zespół Downa jest spowodowany
przez dodatkową kopię chromosomu 21, dokładne
dane genetyczne w dużej mierze jednak pozostają
tajemnicą.
Nieprawidłowości w mózgu ZD





Wśród ustalonych wykrytych nieprawidłowości w
mózgach pacjentów z zespołem Downa to:
Większa niż zwykle liczba komórek glejowych, a może
mniej komórek nerwowych.
Zmiana tych cech może być kontrolowana poprzez
korzystanie z nowych technik spektrometrycznych
Korzystanie z komórek macierzystych, które mogą
wyprodukować neurony lub komórki glejowe
Zespół badaczy prowadzony przez Salka pierwszego
autora ,dr Federico Herrera , w Cellular Neurobiology
Laboratory, zidentyfikowali molekularny sygnalizacji
szlaku, który jest wymagany do produkcji komórek
glejowych
Droga sygnału molekularnego w ZD


On i jego koledzy starali się ustalić, czy droga jest
bardziej aktywna u pacjentów z zespołem Downa i
mysim modelu choroby.
To, co znaleźli to, że poziom białka zwanego
synaptojanin-1, który jest kodowany w chromosomie
21, jest znacznie wyższy w obu modelach i jest silnie
skorelowany z większą liczbą komórek glejowych
Powód deficytów poznawczych w ZD



"Biorąc pod uwagę koniecznej równowagi między
neuronami i komórek glejowych w normalnym
mózgu, nadmiar komórek glejowych, może
przyczynić się do deficytów poznawczych typowych
dla zespołu Downa", /Herrera/.
Zespół stwierdził również, że synaptojanin-1 nie jest
wymagany do produkcji neuronów i ich identyfikacji
a jedynie do tworzenia komórek glejowych.
To jest pierwszy krok do stworzenia leku, który
blokuje proliferację komórek glejowych związaną z
zespołem Downa i być może będzie promować
większą produkcję neuronów" /Herrera/
Medyczne implikacje odkrycia nadprodukcji
komórek glejowych



Medyczne implikacje tego odkrycia wykraczają poza
zespoół Downa.
Według Schuberta, nadwyżka komórek glejowych
jest szkodliwa dla regeneracji nerwów po urazie
rdzenia.
"Uważa się, że nagromadzenie nieprawidłowych
komórek glejowych wokół miejsca uszkodzenia
rdzenia, tzw blizny glejowe, aktywnie hamuje
regenerację nerwów".
Negatywne skutki nadprodukcji komórek
glejowych
Wzrost produkcji komórek glejowych jest często
spotykane w innych warunkach w tym
 udaru mózgu
 choroby neurodegeneracyjne takie jak choroba
Alzheimera
Przyczynia się to do uszkodzenia mózgu. Duża
część pacjentów z zespołem Downa prezentuje
rozwój choroby Alzheimera w młodym wieku/wyższy
odsetek komórek glejowych jako przyczyna/
/Herrera/ ,

Glejak-perspektywa leczenia






Nieprawidłowe produkcji komórek glejowych jest także
związany z glejakiem
Najczęściej złośliwym guzem mózgu
Spowodowane są również przez nieprawidłowe
wytwarzanie komórek glejowych komórek pnia mózgu.
Normalne komórki glejowe mnożą się jedynie kiedy
mózg cierpi na pewien rodzaj uszkodzenia
Wadliwe komórki glejowe w glejakach namnażają się
spontanicznie.
"W tym przypadku, odkrycie to może być wykorzystane
do przekształcenia komórek nowotworowych w normalne
komórki glejowe" mówi Herrera.
Obraz molekularny komórek glejowych
Prekursor komórki glejowej



Górne zdjęcie pokazuje prekursor komórki nerwowej
wytwarzający komórki glejowe (zielone) po
stymulacji kwasem retinowym lub cytokinami.
Dolne zdjęcie pokazuje prekursor komórki nerwowej
wytwarzający więcej proteiny synaptojanin-1
produkującej więcej komórek glejowych (jak w
zespole Downa)
(Zdjęcia Dr Federico Herrera, Salk Institute for
Biological Studies)
Download