PL | Rak-Szyjki Macicy: Poradnik dla Pacjentek

advertisement
Rak szyjki macicy
Co to jest
rak szyjki macicy?
Chcielibyśmy
to wyjaśnić.
www.anticancerfund.org
www.esmo.org
Seria poradników dla pacjentów ESMO/ACF
opartych na wytycznych ESMO dotyczących praktyki klinicznej
RAKSZYJKIMACICY:PORADNIKDLAPACJENTEK
INFORMACJEDLAPACJENTEKOPARTENAWYTYCZNYCHESMODOTYCZĄCYCH
POSTĘPOWANIADIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO
PoradniktenzostałopracowanyprzezAnticancerFund,abyułatwićpacjentkomiichrodzinomlepsze
zrozumienienaturyrakaszyjkimacicyipoznanieoptymalnychmetodleczeniawzależnościodjego
podtypu.Zalecamy,abypacjentkidowiedziałysięodswoichlekarzy,jakiebadaniairodzajeleczenia
konieczne są w danym typie i stadium zaawansowania choroby. Informacje medyczne zawarte w
niniejszym dokumencie są oparte na wytycznych dotyczących postępowania diagnostycznoterapeutycznegowrakuszyjkimacicy,opracowanychprzezEuropeanSocietyforMedicalOncology
(ESMO).NiniejszyporadnikdlapacjentekzostałwydanywewspółpracyzESMOijestrozprowadzany
zajegozgodą.ZostałonopracowanyprzezlekarzaizweryfikowanyprzezdwóchonkologówzESMO,
w tym głównego autora wytycznych dla profesjonalistów. Tekst ten został także skonsultowany z
przedstawicielamipacjentówzGrupyRoboczejPacjentówOnkologicznychESMO.
DodatkoweinformacjenatematAnticancerFund:www.anticancerfund.org
DodatkoweinformacjenatematESMO:www.esmo.org
Dla słów oznaczonych gwiazdką (*) podane są definicje, znajdujące się w słowniczku na końcu
dokumentu.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona1
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
Spistreści:
Definicjarakaszyjkimacicy....................................................................................................................3
Czyrakszyjkimacicywystępujeczęsto?.................................................................................................4
Jakiesąprzyczynyrakaszyjkimacicy?....................................................................................................5
Wjakisposóbustalanejestrozpoznanierakaszyjkimacicy?................................................................7
Jakieinformacjesąniezbędneprzedrozpoczęciemleczenia?.............................................................10
Jakiesąmożliwościleczenia?...............................................................................................................14
Jakiesąpotencjalnedziałanianiepożądane(skutkiuboczne)leczenia?..............................................22
Cosięstaniepozakończeniuleczenia?................................................................................................25
Słowniczek............................................................................................................................................27
Autor tekstu: prof. Jan Bernheim (Anticancer Fund); recenzenci: dr Gauthier Bouche (Anticancer
Fund),drSvetlanaJezdic(ESMO),drChristineHaie-Meder(ESMO),prof.CristianaSessa(ESMO)idr
MagdalenaGrce(EuropejskieStowarzyszenieRakaSzyjkiMacicy,ECCA).
Niniejszyporadnikzostałprzetłumaczonynajęzykpolskiprzezprofesjonalnegotłumaczaizweryfikowanyprzez
drAnnęRomanowską.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona2
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
DEFINICJARAKASZYJKIMACICY
DefinicjatazostałaopracowanaprzezNarodowyInstytutRaka(NationalCancerInstitute,NCI)USAijestużytazajegozgodą.
Nowotwórzłośliwy,którypowstajewtkankachszyjkimacicy.Szyjkamacicyjestnarządemłączącym
macicę z pochwą. Rak ten cechuje się zazwyczaj powolnym wzrostem i może nie dawać żadnych
objawów,jednakmożnagowykryćnapodstawiewykonywanychregularniebadańcytologicznych*.
Badanie takie jest zabiegiem, podczas którego komórki są zeskrobywane z szyjki macicy i oglądane
pod mikroskopem. Rak szyjki macicy niemal we wszystkich przypadkach jest wywoływany przez
zakażeniewirusembrodawczakaludzkiego(HPV)*.
Budoważeńskiegoukładurozrodczego.Donarządówżeńskiegoukładuzaliczasięmacicę(trzoniszyjkęmacicy),jajniki,jajowodyipochwę.
Macicazbudowanajestzzewnętrznejwarstwymięśniowej,zwanejmyometriumiwewnętrznejwyściółki(błonyśluzowej),zwanej
endometrium.
Ważneinformacjenatematinnychtypównowotworówmacicy
Wtrzoniemacicymogąrozwijaćsięinnetypynowotworów.Większośćtychnowotworówstanowią
raki błony śluzowej macicy (endometrium). Rozpoznanie i leczenie tych typów raka różni się od
postępowania w raku szyjki macicy. Więcej informacji na temat raka endometrium (trzonu macicy)
możnaznaleźćtutaj.
Niniejszyporadnikpoświęconyjestwyłącznierakowiszyjkimacicy.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona3
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
CZYRAKSZYJKIMACICYWYSTĘPUJECZĘSTO?
Rak szyjki macicy jest trzecim co do częstości występowania nowotworem u kobiet. W 2008r. w
Europie raka szyjki macicy rozpoznano u 10,6 na 100000 kobiet. Stanowi to około 4% wszystkich
nowotworów złośliwych u kobiet. Rak szyjki macicy rozwija się w ciągu życia u blisko 1% kobiet w
Europie.Biorącpoduwagęfakt,żedostępnajestobecnieszczepionkachroniącaprzednajczęstszymi
typami wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV)* odpowiedzialnego za raka szyjki macicy, częstość
występowaniategonowotworuprawdopodobniezmniejszysięwprzyszłości.
RyzykorozwojurakaszyjkimacicyjestwyższewEuropieWschodniej(szczególniewSerbii,Rumunii,
Bułgarii i Litwie) z powodu braku populacyjnych programów przesiewowych. Niestety sytuacja
wygląda znacznie gorzej w krajach rozwijających się, gdzie występuje 85% nowych zachorowań. Z
powoduczęstegobrakudostępudoprogramówprzesiewowychileczeniawspółczynnikumieralności
jest 10-krotnie wyższy w krajach rozwijających się niż w krajach rozwiniętych. Co więcej, aktualnie
koszty zapobiegawczej szczepionki są na tyle wysokie, że nie będzie ona dostępna dla większości
kobietwwieluczęściachświata.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona4
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
JAKIESĄPRZYCZYNYRAKASZYJKIMACICY?
Wyjaśniono,żepraktyczniewszystkierakiszyjkimacicysąwywoływaneprzezokreślonetypywirusa
brodawczakaludzkiego(HPV)*,grupęwirusówspokrewnionychzwirusamiwywołującymibrodawki
skórylubokolicnarządówpłciowych.DozakażeniaHPVdochodzipoprzezkontaktbezpośredni,zaśw
przypadku szyjki macicy do zakażenia dochodzi podczas kontaktów seksualnych czy nawet w
kontakcie ze skórą. W populacji ogólnej HPV występuje bardzo często. Niemal wszystkie dorosłe
kobietywjakimśmomencieżyciastykająsięzHPV,jednakwzdecydowanejwiększościprzypadków
zakażenie HPV ustępuje w okresie od 6 miesięcy do 2 lat, nie wywołując żadnych oznak choroby.
Jednak w rzadkich przypadkach, w których zakażenie HPV nie ustępuje i przechodzi w formę
przetrwałą,zwiększasięryzykorozwojuprzednowotworowychzmianszyjkimacicy,poprzedzających
rozwójrakaszyjkimacicy.Dorozwojunowotworukoniecznejestprzetrwałezakażenietakzwanymi
typamiHPVwysokiegoryzyka(kancerogennymi,czyliwywołującymiraka),szczególnieHPVtypu16i
18, najczęściej wykrywanymi w rakach szyjki macicy na całym świecie. Nie jest to jednak warunek
wystarczający,gdyżrozwójprzednowotworowychzmianszyjkimacicyirakaszyjkimacicytrwaprzez
kilka lat (lub nawet dziesięcioleci). Do rozwoju raka szyjki macicy konieczna jest również obecność
innychczynników.CzynnikitewiążąsięzryzykiemzakażeniaHPVlubzryzykiemrozwojurakaszyjki
macicypozakażeniuHPV:
• CzynnikiryzykazakażeniaHPV*
- Stosunki seksualne bez zabezpieczenia z licznymi parterami lub stosunek seksualny z
mężczyznąposiadającymlicznepartnerkiseksualne(lubpartnerówseksualnych).
- Wczesnywiekinicjacjiseksualnej.
- Długotrwałestosowaniehormonalnychśrodkówantykoncepcyjnych.
- Liczneciąże.
- Niedostatecznypoziomhigieny.
- Inne zakażenia narządów płciowych przenoszone drogą płciową, np. Chlamydia
trachomatislubwirusemHerpessimplextypu2.
• CzynnikiryzykarozwojurakaszyjkimacicyprzyistniejącymzakażeniuHPV*
Stany obniżonej odporności, takie jak niedobór odporności* wywołany przez zakażenie
ludzkimwirusemniedoboruodporności(HIV*)lubstosowanielekówwpływającychnaukład
odpornościowy*, gdyż układ ten w prawidłowych warunkach zwalcza zakażenia HPV*,
zmniejszającryzykorozwojuraka.
• Inneczynnikiosłabiająceukładodpornościowyiniekorzystniewpływającenaogólnystan
zdrowia, takie jak palenie tytoniu, nieodpowiednia dieta (np. spożywanie niedostatecznej
ilościwarzywiowoców),nieregularnysenibrakaktywnościfizycznej.
Należypamiętać,żeistniejądodatkoweczynnikiryzyka,któresamewsobieniezwiększająryzyka,ale
związane są z rzeczywistymi czynnikami ryzyka. Na przykład hormonalne środki antykoncepcyjne
stosują częściej kobiety, które wcześnie rozpoczynają współżycie seksualne, podczas gdy zły status
ekonomicznyiżyciewkrajurozwijającymsięjestniewątpliwymczynnikiemryzykarzadkichkontroli
ginekologicznychibadańprzesiewowychzewzględunautrudnionydostępdoopiekizdrowotnej.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona5
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
Raka szyjki macicy można wykryć na wczesnych etapach rozwoju, wykonując badania próbek lub
wymazów z powierzchni szyjki macicy, które pobiera się podczas badania ginekologicznego*.
Leczenie na tym etapie jest łatwe i skuteczne. W związku z tym, głównym czynnikiem ryzyka
zagrażającego życiu raka szyjki macicy jest brak regularnych badań ginekologicznych* i badań
cytologicznych*.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona6
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
WJAKISPOSÓBUSTALANEJESTROZPOZNANIERAKASZYJKIMACICY?
Rakaszyjkimacicymożnapodejrzewaćwnastępującychokolicznościach:
• Nieprawidłowościwykrytepodczasbadaniaginekologicznego*.
• Poważne nieprawidłowości stwierdzone w badaniach cytologicznych wymazów z szyjki
macicy.
• Krwawieniemiędzykrwawieniamimiesiączkowymi.
• Krwawieniepostosunkuseksualnym.
Rozpoznanierakaszyjkimacicyustalasięnapodstawienastępującychbadań:
1. Badanieprzedmiotowe
Badanieprzedmiotowepoleganaoglądaniuibadaniupalpacyjnym(przezdotyk);wykonujejelekarz.
Obejmuje ono badanie ginekologiczne oburęczne (zestawione) przez pochwę i odbyt*, w którym
ocenia się położenie i wielkość guza oraz stwierdza, czy nie doszło do jego rozsiewu do innych
narządów w miednicy (badanie miednicy*). Lekarz bezpośrednio ogląda szyjkę macicy po
umieszczeniu w pochwie wziernika*. U zdrowych kobiet bez widocznych oznak choroby lekarz
pobierawymazzpowierzchniszyjkimacicy,któryzostajeprzekazanydobadaniapodmikroskopem
(badanie cytologiczne*). Jeśli badanie jest trudne lub pozostawia wątpliwości co do zasięgu guza,
możebyćprzeprowadzonewznieczuleniu.
2. Badaniewymazuzszyjkimacicy*1
Przednowotworowezmianyszyjkimacicymogąbyćobecne
przez wiele lat i nie dawać żadnych objawów. Ich powolne
wzrastanie daje szerokie ramy czasowe dla wczesnego
wykrywaniaiskutecznegoleczenia.Szyjkamacicydostępna
jest badaniu palpacyjnemu i widoczna podczas badania
ginekologicznego, dzięki czemu lekarz może ławo pobrać
wymazy z jej powierzchni do badania cytologicznego*
komórek złuszczonych z powierzchni szyjki, tak zwany
wymazcytologiczny.
Komórki obecne w rozmazie są badane w laboratorium, co umożliwia szybkie rozpoznanie zmian
przednowotworowych, tj. nieprawidłowych komórek obecnych na powierzchni szyjki macicy
określanych mianem dysplazji*, które z biegiem lat mogą przekształcić się w raka. Na podstawie
rozmazu łatwo jest wykryć również raka w początkowym stadium, zanim stanie się niebezpieczny
(złośliwy*).
1
Wniektórychkrajachrozwijającychsię,wktórychbadaniawymazuzszyjkimacicy*niesądostępne,bezpośrednie
oglądaniepozastosowaniukwasuoctowegomożestanowićrozsądnąalternatywędlabadańprzesiewowych.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona7
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
Wbadaniulaboratoryjnymkomórkirozmazumogą:
• byćprawidłowe;
• wykazywać cechy łagodnej dysplazji*, która jest zazwyczaj spowodowana przez
zakażenie HPV*. Innymi terminami stosowanymi w odniesieniu do łagodnej
dysplazji* są: zmiana śródpłaskonabłonkowa małego stopnia (ang. LSIL) oraz
śródnabłonkowaneoplazjaszyjkimacicy*1stopnia(ang.CIN1).Łagodnadysplazja*
przeważnie ulega regresji (zanikowi)* samoistnie, ale możliwe jest jej przejście w
dysplazjęwyższegostopnia*;
• wykazywać cechy umiarkowanej lub ciężkiej dysplazji*. Innymi terminami
stosowanymi w odniesieniu do umiarkowanej lub ciężkiej dysplazji* są: zmiana
śródpłaskonabłonkowa wysokiego stopnia (ang. HSIL) oraz śródnabłonkowa
neoplazja szyjki macicy 2 lub 3stopnia (ang. CIN2/3). Zmiany te, o ile nie będą
leczone,mogąprzekształcićsięwrakaszyjkimacicy;
• wykazywaćcechyrakaszyjkimacicy.
Czynne zakażenie w obrębie pochwy może uniemożliwić prawidłową ocenę komórek z wymazu. W
takichprzypadkachkolejnywymazpobierasiępozastosowaniuodpowiedniegoleczenia.
Poza badaniem cytologicznym, szczególnie w razie nieokreślonego rozpoznania cytologicznego*,
obecność i typ HPV* można zweryfikować w laboratorium, uzyskując informacje na temat ryzyka
powstanianieprawidłowościzwiązanychzzakażeniemHPV.WynikibadaniawkierunkuHPVniemają
żadnegowpływunadalszyplanleczenia.
Wymazyzpochwowejczęściszyjkimacicynależywykonywaćco3do5latukobietod25.do65.roku
życia, w ten sposób nie dopuszczając do wzrostu potencjalnego raka w tym czasie do
niebezpiecznych rozmiarów. Programy badań przesiewowych dają pewność, że w razie wykrycia
nieprawidłowościdanakobietawzywanajestnapobraniekontrolnegowymazuiewentualnedalsze
badaniadiagnostyczne.
Podejrzany wynik badania wymazu oznacza, że konieczne jest wykonanie biopsji*, tzn. wycięcie
próbki tkanki obejmującej wszystkie warstwy szyjki macicy, która umożliwi nie tylko obejrzenie
komórek,jakprzywymazie,alerównieżstrukturytkanki.
3. Kolposkopia*
W razie poważnych nieprawidłowości lub wątpliwości związanych z wynikiem badania
cytologicznego*, podczas badania przedmiotowego należy wykonać kolposkopię*. Kolposkopia jest
zabiegiem, podczas którego pacjentka leży na fotelu ginekologicznym w takiej samej pozycji jak
podczas badania miednicy*. Do pochwy wprowadzany jest wziernik*, który ułatwia lekarzowi
oglądanie szyjki macicy. Lekarz bada szyjkę macicy przy użyciu kolposkopu. Jest to urządzenie
przypominającelornetkęiwyposażonewsoczewkipowiększające.Umożliwiaonlekarzowioglądanie
szyjki macicy z bliska i z dużą dokładnością. Lekarz zakrapla na powierzchnię szyjki macicy roztwór
kwasu octowego o niewielkim stężeniu (zbliżonym do octu kuchennego), dzięki czemu łatwiej jest
dostrzec wszelkie nieprawidłowe obszary. Gdy uwidoczniony zostanie nieprawidłowy obszar na
powierzchniszyjkimacicy,wykonywanajestbiopsja*.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona8
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
4. Badaniehistopatologiczne*
Przeprowadza się je przeważnie po uzyskaniu podejrzanego
wyniku badania cytologicznego* lub podczas kolposkopii*, aby
potwierdzićwynikibadaniacytologicznego.Jesttolaboratoryjne
badaniekomóreknowotworuuzyskanychprzezpobraniepróbki
guza (bioptatu*). Przeprowadzane jest ono przez
patomorfologa*, który potwierdza rozpoznanie raka szyjki
macicyipodajedodatkoweinformacjenatematcharakterystyki
zmian przednowotorowych (CIN 1-3) lub raka. Bioptat* pobiera
ręcznie lekarz, który posługuje się w tym celu specjalnym
przyrządemwprowadzanymdopochwypodczaskolposkopii*.
5. Rutynowebadanialaboratoryjnekrwiimoczu.
Próbki krwi i moczu pobierane są do analiz laboratoryjnych celem oceny ogólnego stanu zdrowia i
rozpoznania ewentualnych nierozpoznanych dotąd zaburzeń, takich jak niedokrwistość*,
nieprawidłowaczynnośćwątrobylubnerek,zakażenieukładumoczowego,itp.
6. Medycznebadaniaobrazowe
Badania obrazowe wykonuje się, aby sprawdzić, jaki obszar
zajmuje guz oraz wykluczyć lub wykryć ewentualne
przerzuty*. Badanie TK* i obrazowanie rezonansu
magnetycznego (MRI)* wykorzystuje się do oceny rozsiewu
nowotworu do miednicy i węzłów chłonnych*
(rozmieszczonych wzdłuż głównych naczyń krwionośnych
miednicy oraz wzdłuż aorty) odbierających limfę z okolicy
guza, które mogą być miejscem przerzutów*. Wykazano, że
do tego celu lepsze jest badanie MRI niż TK*. Do
podstawowychbadańdodatkowychnależyzdjęcierentgenowskieklatkipiersiowej.Celemzbadania
układu moczowego (wraz z moczowodami biegnącymi między nerkami a pęcherzem moczowym,
którymożebyćuciskanyprzezpowiększającegosięrakaszyjkimacicylubwęzłychłonne*)wykonuje
się urografię * (badanie obrazowe układu moczowego po dożylnym* podaniu płynnego środka
kontrastowego*). Urografię można wykonać wyłącznie po skontrolowaniu czynności nerek na
podstawie badania krwi, ponieważ w razie nieprawidłowości ich pracy konieczne jest zastosowanie
specjalnych środków ostrożności (czynności i leków, które przepisze lekarz) w związku z dożylnym*
podawaniemśrodkakontrastowego*,abyzapobiecuszkodzeniunerek.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona9
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
JAKIEINFORMACJESĄNIEZBĘDNEPRZEDROZPOCZĘCIEMLECZENIA?
Abywybraćoptymalneleczenie,lekarzebędąmusieliwziąćpoduwagęwiele
aspektówdotyczącychzarównopacjentki,jakinowotworu.
Ważneinformacjenatematpacjentki
•
•
Wiek i status rozrodczy, tzn. to, czy pacjentka zrealizowała swoje
plany związane z macierzyństwem. W większości przypadków
wczesnych stadiów raka szyjki macicy możliwe jest zachowanie
macicy pacjentki i możliwości zajścia przez nią w ciążę, przy czym
niekiedywiążesiętozakceptacjąminimalnegoryzykanawrotu.Jeśli
pacjentka nie chce mieć dzieci, zachowanie funkcji rozrodczych nie
jest brane pod uwagę przy wyborze leczenia; zaleca się wtedy najprostszą i najbardziej
skutecznąmetodę.
Ogólny stan zdrowia i możliwość poddania się operacji: wiek, ewentualna obecność innych
schorzeń,takichjakcukrzyca*,chorobysercalubzaburzeniazestronyukładuoddechowego
wwywiadzie,którenależywziąćpoduwagęprzywyborzemetodyleczenia.
Ważneinformacjenatematnowotworu
•
Określeniestadiumzaawansowania(ang.staging)
Stadium zaawansowania określa zakres rozprzestrzenienia się choroby w organizmie. Lekarze
posługują się stadiami w celu oceny ryzyka i rokowania* związanych ze stopniem rozwoju raka i
szczególnejcharakterystykidanejpacjentkiiraka,abyustalićodpowiedniąmetodęleczenia.Immniej
zaawansowane stadium, tym lepsze jest rokowanie i, co z tym związane, mniej agresywne będzie
zalecane leczenie. Stadium zaawansowania określa się dwukrotnie: po raz pierwszy przed
rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia, na podstawie badania przedmiotowego oraz badań
obrazowych; ma to na celu ustalenie najlepszej terapii, zaś po raz drugi, jeśli w ramach leczenia
przeprowadzona została operacja, na podstawie badań tkanek usuniętych chirurgicznie; ma to na
celu weryfikację adekwatności zastosowanego zabiegu. Histopatologiczne badanie* laboratoryjne
usuniętych tkanek umożliwi weryfikację stadium zaawansowania określonego na początku (przed
operacją), a niekiedy jego zmianę. Wyniki badań wykonanych po operacji mogą wskazać na
koniecznośćzastosowaniadalszegoleczenia.
W tabeli poniżej przedstawiono różne stadia raka szyjki macicy zgodne z klasyfikacją
Międzynarodowej Federacji Ginekologii i Położnictwa (Fédération Internationale de Gynécologie et
Obstérique, FIGO). Niektóre podane tu definicje mogą brzmieć zbyt naukowo, w związku z czym
zalecamyzwróceniesiędolekarzaodokładniejszeobjaśnienia.Określaniestadiumzaawansowania
raka jest zakończone i pozwala na wyciąganie wniosków dopiero po uzyskaniu wyników wszystkich
badańklinicznychiobrazowychorazpoddaniuichszczegółowejocenie.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona10
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
W tabeli poniżej znajduje się opis zmian przednowotworowych (stadium 0), każdego z głównych
stadiówraka(odIdoIV),atakżedalszychpodziałówtychstadiów.
Stadium
Definicja
Stadium0
Jest to stadium przednowotworowe, tzn. obecne są niewielkie zmiany ograniczone do
powierzchniowejwarstwy(nabłonka)szyjkimacicy(któraprzypominabudowąskórę).Zmianyte
nazywa się również rakiem in situ* lub śródnabłonkową neoplazją szyjki macicy (CIN)*. CIN
stopnia od 1 do 3 różnicuje się zależnie od tego, czy zmiana ogranicza się do warstwy
podstawnej nabłonka wyścielającego powierzchnię szyjki macicy (CIN1), sięga do warstwy
pośredniej(CIN2),czyteżdocieradojegogórnejwarstwy(CIN3).
StadiumI Pierwsze stadium raka inwazyjnego, nawet jeśli nie jest on jeszcze widoczny gołym okiem, ale
gdybadaniemikroskopowebioptatów*potwierdzajegowzrastaniewgłąbdopodścieliska,tzn.
tkanki znajdującej się pod powierzchniową warstwą komórek szyjki macicy. W wymiarze
poprzecznym zmiana nie wykracza poza samą szyjkę macicy, tzn. nie zajmuje pochwy ani
przymacicza*. W zależności od wymiarów zmiany i jej widoczności makroskopowej (tj.
widocznościpodczasoglądaniagołymokiem)wyróżniasiękilkapodstadiów.
StadiumIA Rak mikroinwazyjny, który nie jest widoczny makroskopowo, wrasta do
podścieliskanagłębokośćmniejsząniż5mmoraznieprzekracza7mmszerokości.
StadiumIA1 Naciek* podścieliska na głębokość mniejszą niż 3mm i szerokość
poniżej7mm.
StadiumIA2 Naciek*podścieliskanagłębokośćpomiędzy3a5mmiszerokość
poniżej7mm.
StadiumIB RakwidocznymakroskopowolubrakmikroinwazyjnywstadiumwyższymniżIA2.
StadiumIB1 Zmianaonajwiększejśrednicynieprzekraczającej4cm.
StadiumIB2 Zmianaonajwiększejśrednicyprzekraczającej4cm.
StadiumII Raknaciekającytkankiznajdującesiępozamacicą,alenieobejmującykościmiednicyanidolnej
jednejtrzeciejczęścipochwy.
Stadium
Rak widoczny makroskopowo (gołym okiem) naciekający struktury poza szyjką
IIA
macicy,beznaciekuprzymacicz*.
StadiumIIA1 Zmiana widoczna gołym okiem o największej średnicy
nieprzekraczającej4cm.
StadiumIIA2 Zmiana widoczna gołym okiem o największej średnicy
przekraczającej4cm.
Stadium
Rakwidocznymakroskopowonaciekającyprzymacicza*.
IIB
StadiumIII Rak naciekający ścianę miednicy, kości i/lub dolną jedną trzecią część pochwy i/lub uciskający
jedenlubobamoczowody*.
Stadium
Braknaciekunabocznąścianęmiednicy,leczobecnynaciekdolnejjednejtrzeciej
IIIA
częścipochwy.
Stadium
Raknaciekającyścianęmiednicyi/lubuciskającyjedenlubobamoczowody*.
IIIB
StadiumIV Zaawansowanyrakzprzerzutami*.
Stadium
IVA
Stadium
IVB
Naciek na sąsiednie narządy (pęcherz moczowy, odbytnicę) i/lub naciek poza
obrębmiednicy,tj.wjamiebrzusznejlubpachwinach.
Obecnośćodległychprzerzutów*,np.wpłucachlubwwątrobie.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona11
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
•
Laboratoryjne badanie materiału biopsyjnego* oraz, jeśli przeprowadzona została
operacja,materiałuusuniętegochirurgicznie.
Próbki tkanek pobrane podczas wstępnej biopsji* diagnostycznej zostaną zbadane w laboratorium
histopatologicznym*. Jeśli w ramach leczenia przeprowadzana jest operacja (czyli we wczesnych
stadiachchoroby;niezależnieodrodzajuusuniętegochirurgiczniemateriału:stożkowywycinekszyjki
macicy*,macicalubwęzłychłonne*wyciętewcałościbądźwefragmentachdobadania),wykonuje
się drugie, pooperacyjne badanie histopatologiczne* usuniętego materiału. Na jego podstawie
weryfikowany jest typ raka; możliwa jest też weryfikacja pierwotnie określonego stadium choroby,
dziękiczemuustalasięostatecznezaawansowaniechoroby.Tadodatkowainformacjajestniezbędna
do podjęcia decyzji na temat konieczności ewentualnego dalszego leczenia. Wyniki badania próbki
biopsyjnej*(bioptatu)powinnyobejmować:
o Typhistologiczny*rakaszyjkimacicy:
! rak płaskonabłonkowy (nazywany również rakiem naskórkowym, rakiem strefy
Malpighiegolubrakiemwrzecionowatokomórkowym),którywystępujenajczęściej(w8090% wszystkich przypadków raka szyjki macicy) i wywodzi się z zewnętrznej części szyjki
macicylub
! gruczolakorak (w 10-15% wszystkich przypadków raka), typ wywodzący się z tkanki
gruczołowej*kanałuwewnętrznegoszyjkimacicy(łac.endocervix).Charakteryzujesięon
gorszymrokowaniem*niżpierwszytyp.
! Istnieją również rzadsze typy histologiczne* (np. nowotwory neuroendokrynne oraz rak
jasnokomórkowy).
o Stopień zróżnicowania (ang. grade) raka jest to stopień nieprawidłowości komórek
nowotworowych i tkanki widocznej podczas badania pod mikroskopem; odzwierciedla on
również szacunkowe tempo wzrostu i agresywność nowotworu. Raki mogą być dobrze
zróżnicowane,cooznacza,żewiernieprzypominająwyglądemtkankę,zktórejsięwywodząlub
niezróżnicowane, co oznacza, że utraciły podobieństwo do tkanki, z której się wywodzą.
Przeważnierakidobrzezróżnicowanecechujelepszerokowanie*niżrakiniezróżnicowane.
o Jeśliguzzostałusunięty(wyciętychirurgicznie),należyprzeprowadzićnastępującebadania:
! Marginesy: Zewnętrzne marginesy usuniętego chirurgicznie guza badane są pod kątem
obecności komórek nowotworowych. Jeśli stwierdzi się obecność jakichkolwiek takich
komórek,koniecznejestzastosowaniedalszegoleczenia,ponieważuznajesię,żeguznie
zostałusuniętywcałości.
! Zajęcieprzestrzenilimfatyczno-naczyniowej*:naczyniachłonneikrwionośnebadanesą
podkątemobecnościkomóreknowotworowych.Badanietowykonujesię,gdyżrakszyjki
macicyrozprzestrzeniasięgłówniepoprzeznaczyniachłonne*zbierającechłonkęzokolicy
szyjki macicy i transportujące ją do węzłów chłonnych*. Stwierdzenie pod mikroskopem
obecnościkomóreknowotworowychwnaczyniachchłonnychoznacza,żeistniejeryzyko
rozsiewu raka poza materiał usunięty chirurgicznie i konieczne jest dalsze leczenie w
postacichemioterapii*lubradioterapii*.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona12
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
! Obecność komórek nowotworowych w węzłach chłonnych*: W takim przypadku poza
interwencją chirurgiczną w obrębie szyjki macicy (lub wycięciem całej macicy) może być
również zalecane całkowite usunięcie wszystkich węzłów chłonnych znajdujących się w
obrębie miednicy (limfadenektomia* w obrębie miednicy). Postępuje się tak szczególnie
wtedy,gdystwierdzasięnaciek*naczyńchłonnychikrwionośnych,cosugeruje,żemogło
dojść do rozsiewu komórek nowotworowych do węzłów chłonnych. Węzły chłonne
znajdujące się w obrębie miednicy zostaną usunięte chirurgicznie, aby sprawdzić, czy
istotniedoszłodotakiegorozsiewu.
! Naciek na przymacicze* jeśli obecność nowotworu zostanie stwierdzona w obrębie
przymacicza po którejkolwiek stronie macicy, stadium zaawansowania choroby zwiększa
się do IIB i oznacza to konieczność zastosowania dalszego leczenia w postaci
chemioterapii* i radioterapii*, ponieważ istnieje duże ryzyko, że doszło do rozsiewu
komóreknowotworowychdonaczyńchłonnych*iwęzłówchłonnych.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona13
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
JAKIESĄMOŻLIWOŚCILECZENIA?
Planowanie leczenia wymaga zaangażowania zespołu specjalistów z różnych
dziedzin medycyny. Obejmuje to zwykle spotkanie różnych specjalistów zwane
konsylium*. Podczas takiego spotkania planuje się leczenie na podstawie
istotnych informacji pochodzących z badania przedmiotowego, badań
obrazowych i laboratoryjnych, zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi oraz
zasadamipostępowaniaopartyminadowodachnaukowych.
Typ i zakres leczenia zależą od stadium zaawansowania raka szyjki macicy,
charakterystykiguzaizwiązanychzterapiązagrożeń.
Wnajwcześniejszychstadiachdowyleczeniawystarczywyłączniemiejscoweleczeniechirurgiczne.W
bardziejzaawansowanychstadiachleczenieobejmujezazwyczajpołączeniechemio-*iradioterapii*.
Wymienione poniżej metody leczenia mają swoje zalety, działania niepożądane i przeciwwskazania*.
Zachęcamy do rozmowy z onkologiem* prowadzącym o oczekiwanych korzyściach i zagrożeniach,
związanych z każdą z metod leczenia, aby mieć świadomość możliwych konsekwencji. W niektórych
przypadkachdostępnychjestkilkaróżnychmożliwościleczenia,awybórmetodypowinienbyćomówiony,z
uwzględnieniemstosunkuoczekiwanychkorzyścidozagrożeń,odrębniedlakażdejpacjentki.
Stadium0istadiumIA1
Stadium 0 oznacza stadium przednowotworowe, tj. obecność niewielkich zmian ograniczonych do
powierzchniowej warstwy (nabłonka) szyjki macicy. Zmiany te obejmują raka in situ* i
śródnabłonkowąneoplazjęszyjkimacicy*(CIN1,CIN2iCIN3).
StadiumIA1oznaczarakainwazyjnego,któregomożnaobserwowaćwyłączniepodmikroskopem,ale
niegołymokiem.Jegowymiarynieprzekraczają3mmwgłąbtkankii7mmszerokości.
Konizacja*
Standardowe leczenie jest leczeniem chirurgicznym, które nosi nazwę konizacji*.
Jednakżeistniejedużeprawdopodobieństwo,żezmianyprzednowotworoweCIN*
stopnia 1 (lub zmiana śródpłaskonabłonkowa małego stopnia, w skrócie LSIL)
ustąpią(ulegnąregresji)*bezleczenia.Wymagająonewyłącznieścisłejobserwacji
przez około jeden rok. W związku z tym wyłącznie zmiany CIN stopnia 2 i 3
(nazywaneinaczejzmianamiśródpłaskonabłonkowymiwysokiegostopnialubHSIL)
leczonesązapomocąkonizacji*.
Podczas konizacji* usuwany jest fragment tkanki szyjki macicy w kształcie
stożka wokół jej ujścia zewnętrznego, które łączy pochwę z macicą, a głębiej
przechodziwkanałszyjkimacicy.Zabiegtenwykonujesięzapomocą„zimnego”noża,laserowolubz
użyciempętlielektrochirurgicznej*.Jeśliwbadaniuhistopatologicznym*wyciętegofragmentutkanki
w kształcie stożka nie zostaną stwierdzone cechy inwazji, a badanie pod mikroskopem nie wykaże
obecności komórek nowotworowych w marginesach próbki, można uznać, że pacjentka została
wyleczonaiżeniemakoniecznościdalszegoleczenia.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona14
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
Alternatywądlakonizacji*jestusunięciemacicynazywanehisterektomią*prostą.Zabiegtenmożna
zaproponować kobiecie, która nie planuje więcej ciąż. Eliminuje to całkowicie ryzyko późniejszego
zachorowaniananowotwórmacicy.
W nielicznych przypadkach poza
interwencją chirurgiczną w obrębie
szyjki macicy (lub wycięciem całej
macicy)możebyćrównieżzalecane
całkowite
usunięcie
węzłów
chłonnych* w obrębie miednicy.
Dzieje się tak w sytuacji, gdy
badanie
histopatologiczne*
pierwotnie pobranej podczas
biopsji* próbki wykaże obecność
komórek
nowotworowych
w
naczyniach
chłonnych*
i
krwionośnych otaczających guz.
Taki stan nazywany jest zajęciem
przestrzeni
limfatycznonaczyniowej* i sugeruje, że mogło
dojść do rozsiewu komórek
nowotworowych
do
węzłów
chłonnych.Rodzitopodejrzenie,że
stadium nowotworu może być
wyższe niż stadium IA1. W takim
wypadku węzły chłonne znajdujące
się w obrębie miednicy zostaną
usunięte
chirurgicznie,
aby
sprawdzić, czy istotnie tak jest lub
nie.
Bezpośredniepowikłania,takiejakmasywnekrwawienie,występująrzadkoiniesąciężkie.Jednakże
jeślileczeniezastosowanejestpodczasciążypacjentki,częściejdochodzidomasywnychkrwawieńi
szacujesię,żewystępujedwukrotniewyższeryzykowystąpieniapóźniejszychpowikłańciąży,takich
jakprzedwczesnyporód.Leczenierakawstadium0częstoodraczasięnaokresporozwiązaniuciąży.
Odległe powikłania konizacji* występują bardzo rzadko. Mogą one obejmować niewydolność
szyjkowąiprowadzićdozwiększonegoryzykaprzedwczesnegoporodu.
Należy pamiętać, że konizację* traktuje się również jako „biopsję wycinającą*”, tj. zabieg
diagnostyczny, podczas którego nie pobiera się fragmentu podejrzanej zmiany, lecz usuwa się ją w
całości,oilecechujesięoneodpowiednioniewielkimiwymiaramiijestłatwodostępna.Wzależności
od stadium zaawansowania określonego na podstawie badania histopatologicznego* próbki
pochodzącej z konizacji, diagnostyczna konizacja może zostać uznana za zabieg prowadzący do
wyleczenia,bezkoniecznościkontynuowaniaterapii.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona15
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
Leczenieadjuwantowewprzypadkuryzykanawrotu*
Leczenie adjuwantowe jest to leczenie stosowane jako uzupełnienie pierwotnego leczenia, o ile
zachodzi podejrzenie, że pierwotnie zastosowane leczenie może nie wystarczyć do wyleczenia. Ma
ononaceluzmniejszenieryzykanawrotuchoroby.
W przypadku raka szyjki macicy w stadium IA1 określonym przedoperacyjnie, o ile w badaniu
histopatologicznym* wyciętej próbki potwierdzone zostanie stadium IA1, raka uznaje się za
wyleczonego i nie ma konieczności stosowania żadnego leczenia adjuwantowego. Jednakże w
niektórychprzypadkachbadaniehistopatologiczne*wyciętejpróbkiwykazuje,żeguzrozprzestrzenił
się bardziej niż oczekiwano, tzn. że stadium zaawansowania jest wyższe niż IA1. Będzie tak z
pewnościąwsytuacji,gdynapodstawiewyciętejpróbkistwierdzasięnaciekgłębszyniż3mmoraz
gdy w marginesach próbki pochodzącej z konizacji* stwierdza się obecność tkanki guza. Należy
również podejrzewać wyższe stadium, jeśli guz znajduje się w przestrzeni limfatyczno-naczyniowej.
Wskazanejestwtedywłączenieleczeniaadjuwantowego.
Podsumowując,leczenieadjuwantowezalecasię,jeśliobecnesądwaztrzechczynnikówryzyka:guzpierwotny
owymiarachwiększychniżpierwotniezakładano,głębokinaciek*podścieliskaizajęcieprzestrzenilimfatycznonaczyniowej*.Leczenieadjuwantowebędzierównieżwskazanewsytuacji,gdyzpowodustwierdzonegow
pierwotniepobranejpróbkibiopsyjnej*zajęciaprzestrzenilimfatyczno-naczyniowejwykonanohisterektomię*
wrazzusunięciemwęzłówchłonnych*wobrębiemiednicy,anastępniepooperacjistwierdzono,żezawierają
onekomórkinowotworowei/lubstwierdzonoobecnośćnowotworuwprzymaciczach*.
Leczenie adjuwantowe będzie prowadzone w formie chemioradioterapii, tj.
teleradioterapii (radioterapii zewnętrzną wiązką promieniowania) stosowanej
równocześnie z chemioterapią*. W teleradioterapii promieniowanie wytwarzane jest
przezźródłozewnętrzneijestkierowanenaobszarmiednicy,wktórymznajdowałsię
guz,oraznaokolicznenaczyniachłonne*iwęzłychłonne*.Chemioterapia*polegana
podawaniu leków, które mają zdolność zabijania komórek nowotworowych w całym
organizmie, jednakże w tym przypadku stosuje się je z intencją zabicia komórek
nowotworowych,któremogąbyćobecnewnaczyniachiwęzłachchłonnychwobrębie
miednicy,atakżewceluwzmocnieniadziałaniapromieniowania.Wchemioradioterapii
rakaszyjkimacicynajczęściejwykorzystywanymschematemleczeniajestpodawaniecisplatyny*wdawce
40mg/m2powierzchniciałarazwtygodniupodczasradioterapii.Towarzyszytemupodawaniedużychilości
płynówdożylnie*,abyzapobiecuszkodzeniunerek.
StadiumIA2
StadiumIA2oznaczarakainwazyjnego,któregomożnaobserwowaćwyłączniepodmikroskopem,ale
niegołymokiemiktórymierzyod3do5mmwgłąbiponiżej7mmszerokości.
Leczeniechirurgiczne
Standardowymleczeniemjestzabiegchirurgiczny.Polegaonnachirurgicznymusunięciumacicywraz
zwęzłamichłonnymi*wobrębiemiednicy.
• U młodych pacjentek, które pragną zajść w ciążę, możliwe jest wykonanie zabiegu
oszczędzającegomacicę.Możliwejestwycięciedużegostożkowego*fragmentuszyjkimacicy
podczaskonizacji*lubusunięciecałejszyjkimacicy(zabiegnosinazwętrachelektomii).
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona16
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
•
U pozostałych pacjentek możliwe jest proste usunięcie macicy nazywane histerektomią*
prostą lub wycięcie przymacicz*, jajników i górnej części pochwy wraz z macicą nazywane
histerektomią*radykalną.
Leczenieuzupełniające(adjuwantowe)
Wyniki badania histopatologicznego* tkanek usuniętych podczas operacji (guza, macicy i węzłów
chłonnych*) pozwolą uzyskać informacje niezbędne do podjęcia decyzji co do konieczności leczenia
adjuwantowego.JakwyjaśnionoszczegółowowczęścipoświęconejstadiumIA1,leczenieadjuwantowejest
stosowanejestjakouzupełnienieoperacji,jeślizachodzipodejrzenie,żeniedoszłodousunięcianowotworu
wcałości,bądźjeślinaciekaonnaokolicznetkanki,takiejakprzymacicza*lubwęzłychłonne;stosujesięjez
intencjąwyleczenianowotworu.
Tak jak w stadium IA1, leczenie adjuwantowe zalecane jest, gdy stwierdza się obecność komórek
nowotworowych w węzłach chłonnych w obrębie miednicy lub gdy badanie pod mikroskopem wykaże
obecnośćkomóreknowotworowychwmarginesachusuniętejtkankiszyjkimacicy(dodatniemarginesy).
W takich sytuacjach równocześnie stosowana będzie teleradioterapia* i chemioterapia*. W
teleradioterapii* promieniowanie wytwarzane jest przez źródło zewnętrzne i jest kierowane na
obszar miednicy, w którym znajduje się guz oraz na okoliczne naczynia chłonne* i węzły chłonne*.
Chemioterapia* polega na podawaniu leków, które mają zdolność zabijania komórek
nowotworowych w całym organizmie, jednakże w tym przypadku stosuje się je z intencją zabicia
komórek nowotworowych, które mogą być obecne w naczyniach i węzłach chłonnych w obrębie
miednicy.Wprzypadkurakaszyjkimacicynajczęściejwykorzystywanymlekiemwchemioradioterapii
jestcisplatyna*wdawce40mg/m2powierzchniciałapodawanarazwtygodniupodczasradioterapii.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona17
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
StadiumIB1
Stadium IB1 oznacza raka widocznego makroskopowo lub raka mikroinwazyjnego o rozmiarach
większychniżwstadiumIA2,przyczymnajwiększaśrednicazmianynieprzekracza4cm.
Wprzypadkutegostadiumrakaszyjkimacicy,możliwychjestkilkastrategiileczenia:
- Samaoperacja;
- Lub radioterapia* obejmująca napromienianie zewnętrzną wiązką promieniowania
skojarzone z brachyterapią*, która polega na napromienianiu miejscowym ze źródła
promieniotwórczego*oniewielkimzasięguumieszczanegotak,abystykałosięzguzem;
- Lubpołączenieradioterapiiioperacji.
Generalnie nie wykazano bezwzględnej przewagi żadnej z tych strategii leczenia nad pozostałymi.
Wyborujednejznichnależydokonaćnapodstawie
1)Swoistychcechchorobylubdanejpacjentki;
2)Preferencjipacjentki,jeślitakiema;
3)Wiedzyfachowejidoświadczeniadanegoośrodkaleczniczego.
Standardowa operacja polega na usunięciu całej macicy (histerektomii*), wraz z obustronnym
wycięciem przymacicz* i jajników oraz usunięciem węzłów chłonnych w obrębie miednicy
(limfadenektomii*);jesttotakzwanahisterektomia*radykalna.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona18
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
Ograniczenie zakresu operacji, dzięki któremu możliwe jest zachowanie funkcji rozrodczych kobiety
(trachelektomia radykalna, tj. usunięcie wyłącznie szyjki macicy wraz z przymaciczami* lub bez
usuwaniaprzymacicz),możnarozważyćumłodychpacjentekpragnącychwprzyszłościzajśćwciążę,
o ile guz cechuje się bardzo dobrym rokowaniem*. Do warunków umożliwiających oszczędzenie
macicy bez stwarzania dodatkowego ryzyka zalicza się: maksymalną średnicę guza mniejszą niż
20mm,brakkomóreknowotworowychwnaczyniachchłonnych*stwierdzonynapodstawiebadania
mikroskopowegopróbkibiopsyjnej*istwierdzonykliniczniebrakprzerzutówwwęzłachchłonnych*.
JakopisanotowczęścipoświęconejstadiumIA,upacjentekleczonychpierwotniechirurgicznie,jeśli
badanie laboratoryjne usuniętego materiału wykaże, że guz mógł nie zostać usunięty w całości,
konieczne jest zastosowanie dalszego leczenia w formie chemioradioterapii, tj. skojarzenia
chemioterapii* i napromieniania stosowanych w tym samym czasie. Będzie tak w sytuacji, gdy
stwierdzona zostanie obecność komórek nowotworowych w marginesach usuniętej próbki, w
przymaciczach*lubwwęzłachchłonnych*.
StadiaodIB2doIVA
Stadium IB2 oznacza raka widocznego makroskopowo lub raka mikroinwazyjnego o rozmiarach
większychniżwstadiumIA2,przyczymnajwiększaśrednicazmianyprzekracza4cm.
Stadium IVA oznacza zaawansowanego raka naciekającego sąsiednie narządy w miednicy (pęcherz
moczowy,odbytnicę)i/lubnaciekającegopozaobrębmiednicy,tj.dojamybrzusznejlubpachwin.
Standardowe leczenie polega na radioterapii* połączonej z chemioterapią*. Napromienianie ma na
celu zniszczenie guza pierwotnego i potencjalnie zajętych przez niego węzłów chłonnych*, zaś
chemioterapia* ma dwa cele: zwiększenie skuteczności radioterapii i eliminację komórek
nowotworowych oddalonych od okolic poddawanych napromienianiu. W ramach chemioterapii*
najczęściej podawana jest cisplatyna* w monoterapii, jeśli chemioterapia prowadzona jest
równocześnie z radioterapią, jednak schematy leczenia oparte na środkach innych niż związki
platyny* okazują się być równie skuteczne. Radioterapia polega na napromienianiu zewnętrzną
wiązką promieniowania (z równoczesnym stosowaniem chemioterapii*) i brachyterapii*, którą
przeprowadzasięzazwyczajpozakończeniunapromienianiawiązkązewnętrzną.
Pełneleczenienależyprzeprowadzićwciągu55dni.Wraziezajęciawęzłówchłonnychpołożonychw
pobliżuaorty*napromienianiezeźródłazewnętrznegonależyrozszerzyćnaokolicęokołoaortalną*.
Jeśli wyniki badań obrazowych wskazują, że choroba nie została w pełni wyleczona po zakończeniu
radioterapii* (w tym brachyterapii*) stosowanej wraz z chemioterapią*, istnieje możliwość
zastosowania dodatkowego leczenia: uzupełniającego chirurgicznego usunięcia całej macicy
(operacja radykalna). W bardziej zaawansowanych przypadkach, nawet jeśli choroba zdaje się być
całkowicie opanowana po zastosowaniu radioterapii* wraz z kursem chemioterapii*, możliwa jest
obecność niewykrywalnej choroby resztkowej, która przyczyni się do nawrotu. Wyniki niektórych
badań sugerują, że w takich przypadkach kontynuowanie chemioterapii* adjuwantowej przynosi
dalsze korzyści, ale nie jest to standardowa praktyka. Zastosowanie chemioterapii* adjuwantowej
można rozważyć nawet w przypadku zniknięcia guza, mając na uwadze zminimalizowanie ryzyka
wystąpieniaprzerzutów*,jednakskutecznośćdodatkowejchemioterapii*niezostałapotwierdzonai
wzwiązkuztymzalecasię,abystosowaćjąwyłączniewramachbadańklinicznych*.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona19
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
StadiumIVB
StadiumIVBoznaczazaawansowanegorakaatakującegonarządyodległe(dającegoprzerzuty*),np.
płucaczywątrobę.
Chemioterapia*, mimo iż nie może być zastosowana z intencją
wyleczenia, może doprowadzić do remisji lub stabilizacji choroby.
Chemioterapiaopierasięgłównienazwiązkachplatyny,przeważniena
cisplatynie*. Chemioterapia skojarzona, obejmująca stosowanie np.
topotekanu*lubpaklitakselu*jakododatkudozwiązkuplatynyzwiększa
wskaźnikodpowiedziorazwydłużaczasdoprogresjichoroby,jednakże
kosztemwiększejliczbydziałańniepożądanych.Przywyborzelekówdo
stosowaniawchemioterapiibierzesiępoduwagęobecnośćokreślonychczynnikówryzykaciężkichdziałań
niepożądanych,takichjakchorobynerek,chorobyneurologiczne*czychorobyserca.Chemioterapiataka
podawanajestzazwyczajwformiewlewówdożylnych*naoddzialechemioterapiidziennej.Abyzapobiec
natychmiastowym działaniom niepożądanym, takim jak zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego i
reakcje alergiczne, tuż przed rozpoczęciem wlewu chemioterapii podawany jest kortykosteryd*, taki jak
deksametazon*orazśrodekprzeciwwymiotny,anastępniedożylnie*podawanesądużeilościpłynów,aby
zapobiecuszkodzeniunerekwprzypadkustosowaniacisplatyny*.Jakwprzypadkuwiększościschematów
chemioterapeutycznych, istnieją również pośrednie oraz odległe działania niepożądane. W ciągu kilku
tygodni od zastosowania chemioterapii może dojść do zaburzeń wytwarzania krwinek. Jeśli w badaniach
krwizostanąwykrytemasywneprzejściowespadkiliczbybiałychkrwinek*lubpłytekkrwi*,następnykurs
leczeniabędziemusiałbyćodroczony,adawkowanielekówzmodyfikowane.Cisplatyna*możewniektórych
przypadkachwywoływaćzaburzenianeurologiczneobejmująceręcei/lubstopy(uczuciemrowieniaskóry,
drętwieniei/lubból)orazzaburzeniasłuchu.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona20
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
W niektórych przypadkach choroby w zaawansowanym stadium leczonej chemioterapią* guz
pierwotnypozostawionywswojejlokalizacjimożekrwawićlubuleczakażeniu,bądźwinnysposób
wywoływaćdużydyskomfort.Ulgęmożewtedyprzynieśćzastosowanieradioterapiipaliatywnej*lub
usunięcie na drodze operacyjnej. To samo może dotyczyć zmian przerzutowych*, które mogą
wywoływaćdokuczliwyból,naprzykładprzerzutydokości*.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona21
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
JAKIESĄPOTENCJALNEDZIAŁANIANIEPOŻĄDANE(SKUTKIUBOCZNE)LECZENIA?
Zagrożeniaidziałanianiepożądanezwiązanezoperacją
Pewne zagrożenia są wspólne dla wszystkich interwencji chirurgicznych przeprowadzanych w
znieczuleniu* ogólnym. Powikłania takie zdarzają się rzadko i obejmują zakrzepicę żył głębokich*,
problemy z sercem lub oddychaniem, krwawienie, zakażenie lub niepożądaną reakcję na
znieczulenie.
Żeńskie narządy rozrodcze znajdują się w miednicy razem z dolnymi drogami moczowymi i
końcowym odcinkiem przewodu pokarmowego. Podczas operacji może dojść do uszkodzenia dróg
moczowychlubjelita.
Usunięcie węzłów chłonnych* z miednicy i z okolicy aorty może spowodować uszkodzenie lub
zablokowanie dróg chłonnych, powodując obrzęk limfatyczny – stan, w którym dochodzi do
akumulacjilimfywnogachiichobrzęku.Możedojśćdotegobezpośredniopooperacji,jakrównież
później. Istnieje również ryzyko powstania torbieli limfatycznej, czyli nagromadzenia się chłonki w
okolicypoddanejoperacji.Torbieleprzeważnieustępująsamoistnie.
Jeśli dochodzi do ucisku moczowodów stanowiącego zagrożenie dla nerek, możliwe jest
przywrócenieprzepływumoczudziękiwprowadzeniudrenudomiedniczkinerkowej,dziękiktóremu
wytwarzasiękanałstanowiącyujściedlamoczu(nefrostomia).
Histerektomia*zwiększatakżeryzykonietrzymaniamoczuiwypadanianarządurodnegopolatachod
zabiegu,ponieważoperacjatakamożeosłabićlubuszkodzićmięśniednamiednicy*.
U kobiet, u których operacja zostanie przeprowadzona przed menopauzą* i obejmie ona usunięcie
jajników, tuż po operacji wystąpią objawy typowe dla menopauzy. Do tych objawów należą
uderzeniagorąca,wahanianastroju,nocnepoty,suchośćpochwyiproblemyzkoncentracją.
Działanianiepożądanemożnazłagodzić,przeprowadzającodpowiedniekonsultacjeizasięgającopinii
onkologa*iginekologów.
Zagrożeniaidziałanianiepożądanezwiązaneznieoperacyjnymimetodamileczenia
Najczęstszedziałanianiepożądanenieoperacyjnychmetodleczenia(radioterapiiichemioterapii*)są
zazwyczaj odwracalne po zakończeniu leczenia. Możliwe jest zastosowanie pewnych metod
zapobiegania lub łagodzenia części z tych skutków ubocznych. Należy je omówić bezpośrednio z
lekarzem.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona22
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
Radioterapiamiednicy
Działanianiepożądaneteleradioterapii(radioterapii*wiązkązewnętrzną)stosowanejwleczeniuraka
szyjki macicy są zwykle spowodowane napromieniowaniem narządów sąsiadujących z macicą i jej
szyjką. Wpływ promieniowania na drogi moczowe obejmuje bolesne oddawanie moczu, skurcze
pęcherza powodujące nagłe parcie na mocz, owrzodzenie lub martwicę* wewnętrznej błony
wyścielającej pęcherz moczowy, obecność krwi w moczu oraz niedrożność dróg moczowych.
Napromienieniedolnegoodcinkaprzewodupokarmowegomożepowodowaćdyskomfortwokolicy
odbytnicy,biegunkę,wydalanieśluzu*ikrwizodbytuoraz,wrzadkichprzypadkach,perforacjęjelita.
Innym możliwym późnym działaniem niepożądanym radioterapii miednicy jest zwężenie pochwy.
Onkolog* powinien przedstawić pacjentce możliwości leczenia odczynów popromiennych.
Nowoczesne metody teleradioterapii, takie jak radioterapia z modulacją intensywności wiązki
(IMRT)*,mająnaceluzmniejszenieskutkówubocznychleczenia.
Brachyterapia
Wyżej wspomniane działania niepożądane teleradioterapii* mogą wystąpić także w przypadku
brachyterapii*,jednakżewtymdrugimprzypadkusąonerzadsze,gdyżtentypradioterapiijestlepiej
ukierunkowany. Po leczeniu często występuje suchość pochwy. Może także wystąpić jej zwężenie,
powodujące długotrwałe zaburzenia funkcji seksualnej. U młodszych kobiet promieniowanie
zatrzymuje czynność jajników, co może nasilać wymienione powyżej skutki uboczne. Kolejnym
działaniemniepożądanymmożebyćzwiększoneryzykoosteoporozy*i/lubzłamańkościmiednicy.W
związku z powyższym pacjentki będą pozostawały pod specjalistyczną opieką po zakończeniu
leczenia. Ponieważ raki szyjki macicy nie wykazują wrażliwości na hormony, przy braku innych
przeciwwskazań*, możliwe jest włączenie leczenia hormonalnego, które pozwoli uniknąć tych
skutkówubocznych.
Chemioterapia
Działanianiepożądanechemioterapii*występująbardzoczęsto.Zależąoneodrodzajupodawanego
leku (leków), dawkowania oraz indywidualnych czynników. Jeśli pacjentka miała w przeszłości inne
problemyzdrowotne(np.problemyzsercem),będzietouwzględnionepodczasplanowanialeczenia.
Jednoczesne podawanie kilku leków powoduje zazwyczaj więcej działań niepożądanych niż
przyjmowanietylkojednegoleku.
Najczęstsze działania niepożądane leków stosowanych w chemioterapii* raka szyjki macicy to
uszkodzenie nerek, wypadanie włosów i zmniejszenie liczby krwinek. Aby zapobiec uszkodzeniu
nerek przez cisplatynę*, zaleca się podawanie dużej ilości płynów dożylnie*. Chemioterapia oparta
wyłącznienazwiązkachplatynyniepowodujewypadaniawłosów.Zmniejszenieliczbykrwinekmoże
objawiać się jako niedokrwistość* (anemia) oraz skłonność do krwawień i zakażeń. Po zakończeniu
chemioterapii*włosyodrastają,aliczbakrwinekwracadonormy.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona23
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
Doinnychdziałańniepożądanychzaliczasię,wkolejnościmalejącejczęstościwystępowania:
• zmęczenie,
• utratęapetytu,
• nudności,wymiotyibiegunkę,
• odwodnienie,
• łagodne,krótkotrwałezmianydotyczącepaznokciiskóry,
• stanyzapalne,np.zapaleniebłonyśluzowejjamyustnej,
• utratęsmaku,
• bolesnyobrzękistanzapalnywmiejscuwstrzyknięcialeku,
• reakcjealergiczne,takiejakuderzeniagorącaiwysypka,
• uszkodzenianerwówwdłoniachi/lubstopach(neuropatiaobwodowa),objawiającesięjako
uczuciemrowienialubdrętwieniaskóryi/lubból,
• czasowąutratęlubzaburzeniawzroku,
• dzwonieniewuszachlubzaburzeniasłuchu,
• niskieciśnienietętniczekrwi,
• wolnebicieserca,
• bólmięśnilubstawów,
• drgawki.
Mogą też wystąpić inne, rzadsze, ale poważniejsze działania niepożądane. Obejmują one w
szczególnościudarmózgu,zawałmięśniasercowego*iupośledzenieprawidłowejczynnościnereki
wątroby.
Wszelkieobjawylubnieprawidłowościnależyniezwłoczniezgłosićlekarzowi.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona24
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
COSIĘSTANIEPOZAKOŃCZENIULECZENIA?
Często zdarza się, że po zakończeniu leczenia występują objawy z nim
związane.
• W okresie po zakończeniu leczenia mogą wystąpić takie problemy
jak lęk, zmęczenie, zaburzenia snu lub depresja; u pacjentek z
takimiobjawamimożebyćkoniecznewsparciepsychologiczne.
• Większość metod chirurgicznego leczenia raka szyjki macicy nie
zaburza funkcji seksualnej pacjentki. Radioterapia* może osłabić
błony wyścielające pęcherz moczowy, odbytnicę i pochwę i
powodowaćzazwyczajodwracalne,przetrwałezaburzeniazwiązane
z oddawaniem moczu i stolca oraz z odbywaniem stosunków
płciowych.
• Zaburzenia pamięci, trudności z koncentracją i zmęczenie są częstymi działaniami
niepożądanymichemioterapii*,przyczymustępująonezwyklewciągukilkumiesięcy.
Wizytykontrolneulekarzy
Pozakończeniuleczenialekarzezaproponująprogramwizytkontrolnych*wcelu:
• wykryciaewentualnegonawrotu*nowotworu:
o W przypadku wyleczonej choroby w stadium 0, jeśli trzy kolejne badania
cytologiczne*wykonanewciągudwóchlatniewykażąnieprawidłowości,uznajesię,
żeryzykowystąpienianawrotu*udanejpacjentkiniejestwyższeniżryzykorozwoju
raka szyjki macicy u innej, zdrowej kobiety. Po upływie dwóch lat te byłe pacjentki
mogą kontynuować regularne badania przesiewowe wykonywane u zdrowych
kobiet,tj.badaniecytologiczneco3lata.
o W przypadku choroby w wyższym stadium zalecane jest wykonywanie badania
przedmiotowegoiginekologicznego*,wtymbadaniacytologicznegowymazuzszyjki
macicy* co 3 miesiące przez pierwsze 2 lata, co 6 miesięcy przez kolejne 3 lata, a
następnierazdoroku.
o W przypadku wyleczonej choroby w wyższych stadiach należy regularnie zbierać
wywiad,pytającoobjawy,przeprowadzaćbadaniaprzedmiotoweidalszebadaniaw
raziejakichkolwieknieprawidłowości.
• ocenydziałańniepożądanychzastosowanejterapiiorazichleczenie;
• zapewnienia wsparcia psychologicznego oraz udzielenia informacji promujących powrót do
normalnegożycia.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona25
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
Powrótdonormalnegożycia
Życie ze świadomością, że możliwy jest nawrót choroby nowotworowej, może być trudne. Jest to
sytuacja niezwykle rzadka w przypadku poprawnie leczonego raka w niskich stadiach. Jeśli choroba
występowała pierwotnie w wyższym stadium, ryzyko jest większe. Może dojść do miejscowego
nawrotu* (np. w pochwie lub w obrębie miednicy), regionalnego (np. w węzłach chłonnych*
pachwinowych) lub odległego (np. przerzuty w wątrobie, kościach lub w płucach). Na podstawie
dostępnej aktualnie wiedzy, po zakończeniu leczenia nie ma skutecznego sposobu zmniejszenia
ryzyka wznowy raka, który można by polecić. Z powodu samej choroby nowotworowej, a także z
powoduleczenia,powrótdonormalnegożyciaupewnychosóbmożeniebyćłatwy.Pacjentkimogą
trapićwątpliwościzwiązanezobrazemwłasnegociała,seksualnością,zmęczeniem,pracą,emocjami
lub stylem życia. Pomocne może być omówienie tych wątpliwości z rodziną, przyjaciółmi lub
lekarzami. W wieku krajach można uzyskać wsparcie od grup zrzeszających byłe pacjentki oraz
infolinii.
Corobić,jeślidojdziedowznowynowotworu?
Jeśli choroba nowotworowa powróci, sytuacja ta będzie określana mianem wznowy (nawrotu)*.
Może dojść do miejscowego nawrotu* (np. na wysokości szyjki macicy, w pochwie lub w obrębie
miednicy), regionalnego (np. w węzłach chłonnych* pachwinowych) lub odległego (np. przerzuty w
wątrobie,kościachlubwpłucach).
Leczenie zależy od jej zakresu. Leczenie zostanie przeprowadzone stosownie do odpowiedniego
stadium,któreosiągniewznowa.Wraziewznowymiejscowej,zależnieoddanegoprzypadku,nadal
istnieje możliwość wyleczenia lub osiągnięcia kontroli choroby dzięki operacji, radioterapii i
chemioterapii*, bądź skojarzenia tych metod. Na przykład leczenie wznowy nowotworu leczonego
uprzednio wyłącznie operacyjnie będzie zazwyczaj obejmowało radioterapię* i chemioterapię*.
Wcześniejsza brachyterapia* niekoniecznie wyklucza późniejszą radioterapię zewnętrzną wiązką
promieniowania.Jeśliwcześniejzastosowanoradioterapięzewnętrznąwiązkąpromieniowania,tylko
wszczególnychprzypadkachmożnajązastosowaćponownie.
Gdy miejscowa lub regionalna kontrola choroby nie jest już w żaden sposób osiągalna, można
zastosowaćchemioterapiępaliatywną*(tzn.rezygnacjęzleczeniazintencjąwyleczeniaidążeniedo
uzyskania czasowej kontroli choroby i wydłużenia przeżycia). W rzadkich przypadkach wznowy
lokoregionalnejobejmującejnarządymiednicy,takiejakpęcherzmoczowyczyodbytnica,możebyć
zaproponowane ich chirurgiczne usunięcie (wytrzewienie narządów miednicy). Może być potem
koniecznewytworzeniestomiisłużącychodprowadzaniumoczuikału.
Jeśli rak nawraca w formie przerzutowej*, należy go leczyć jak raka w stadium IVB i zastosować
chemioterapię*.Wmiaręmożliwościnależywykonaćbiopsję*podejrzanejzmianyiprzekazaćjądo
badania laboratoryjnego celem sprawdzenia, czy jest to przerzut raka szyjki macicy, czy też może
przerzut innego raka lub inna zmiana pierwotna (a nie przerzut). Tak jak w przypadku pierwotnie
określonego stadium IVB, należy również rozważyć chirurgiczne usunięcie guza lub radioterapię
wszelkich izolowanych przerzutów celem uzyskania kontroli szczególnie niebezpiecznej zmiany i
poprawyjakościżycia.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona26
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
SŁOWNICZEK
Badaniecytologiczne.
Badanieopisującestrukturękomórekpodmikroskopem.
Badanieginekologiczne/badanienarządówmiednicy
Badanie przedmiotowe, podczas którego lekarz będzie poszukiwał dotykiem guzków lub zmian
kształtupochwy,szyjkimacicy,macicy,jajowodów,jajnikówiodbytnicy.Lekarzposłużysięrównież
wziernikiem*,abyrozchylićściankipochwyipobraćpróbkidobadaniacytologicznego*.
Badaniekliniczne
Rodzaj badania naukowego, w którym oceniana jest przydatność innowacyjnych rozwiązań w
medycynie. Może ono dotyczyć nowych metod badań przesiewowych, metod zapobiegania,
rozpoznawaniabądźleczeniadanejchoroby.
Badanieoburęczne(zestawione)przezpochwęiodbyt
Częśćbadaniaginekologicznego,podczasktórejlekarzwprowadzaswójpalecwskazującydopochwy,
apalecśrodkowydoodbytnicypacjentki.Drugąrękąbadarównocześniedotykiembrzuchpacjentki.
Ta część badania, mimo iż jest nieco niekomfortowa, dostarcza ważnych informacji na temat
ewentualnychnieprawidłowościwobrębienarządówmiednicy.
Badaniewymazuzszyjkimacicy*(cytologia)
Zabieg, podczas którego komórki są zeskrobywane z szyjki macicy i oglądane pod mikroskopem.
Stosuje się je do wykrywania raka i zmian, które mogą prowadzić do raka. Wymaz może również
wskazywać na inne choroby, takie jak zakażenie lub stan zapalny, które nie są chorobą
nowotworową.
Biopsja
Pobranie komórek lub tkanek do badania przez patomorfologa. Patomorfolog może zbadać je pod
mikroskopem lub przeprowadzić inne badania z ich wykorzystaniem. Istnieje wiele różnych typów
biopsji. Do najczęściej wykonywanych zalicza się: (1) biopsję z pobraniem wycinka, podczas której
pobierany jest wyłącznie fragment tkanki; (2) biopsję wycinającą, podczas której usuwany jest cały
guzek lub podejrzany obszar oraz (3) biopsję igłową, podczas której próbka tkanki lub płynu
pobierana jest za pomocą igły. Gdy używana jest igła o dużej średnicy, zabieg nosi nazwę biopsji
gruboigłowej.Gdyużywanajestigłaoniewielkiejśrednicy,zabiegnosinazwębiopsjicienkoigłowej.
Biopsjastożkowa
Zabiegpolegającynausunięciustożkowategofragmentutkankiszyjkimacicyikanałuszyjkimacicy.
Biopsja stożkowa może być wykorzystywana do diagnostyki lub leczenia danego schorzenia szyjki
macicy.Nazywanarównieżkonizacją*.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona27
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
Brachyterapia
Rodzaj radioterapii, podczas której substancja promieniotwórcza* zamknięta w igłach, ziarnach,
pręcikach lub cewnikach umieszczana jest bezpośrednio w guzie lub w jego pobliżu. Nazywana jest
równieżradioterapiązwykorzystaniemimplantówlubradioterapiąwewnętrzną.
Chemioterapia
Rodzaj leczenia przeciwnowotworowego, w którym stosowane są leki niszczące i/lub ograniczające
wzrost komórek nowotworowych. Przeważnie podaje się je pacjentom w powolnych wlewach
dożylnych,alemogąbyćrównieżstosowanedoustnieoraz,wzależnościodlokalizacjinowotworu,w
bezpośrednichwlewachdokończynylubwątroby.
Cisplatyna
Lek stosowany w leczeniu wielu typów nowotworów. Zawiera związek metalu o nazwie platyna.
Zabijakomórkinowotworowe,uszkadzającichDNAihamującichpodział.Cisplatynanależydogrupy
lekówalkilujących.
Cukrzyca
Choroba,wktórejwystępujewysokipoziomglukozy(rodzajucukru)wekrwi,ponieważorganizmnie
wytwarzadostatecznejilościinsulinylubniewykorzystujejejwewłaściwysposób.
Deksametazon
Syntetyczny steryd (zbliżony do hormonów sterydowych naturalnie wytwarzanych w zewnętrznej
warstwienadnerczy).Deksametazonstosujesięwleczeniubiałaczekichłoniaków;możebyćrównież
stosowanydoleczenianiektórychproblemówwywoływanychprzezinnenowotworyiichleczenie.
Dożylny(IV)
Dotyczyumieszczaniawżylelubwprowadzaniadoniej.Określenie„dożylny”dotyczyzazwyczajdrogi
podanialekulubinnejsubstancjizapomocąigłylubcewnikaumieszczonegowżyle.
Dysplazja(łagodnego/ciężkiegostopnia)
Komórki, które wyglądają bardziej lub mniej nieprawidłowo pod mikroskopem i nie są komórkami
nowotworowymi,leczmogąbyćprekursoramiraka.
Histerektomia(prosta/radykalna)
Zabiegchirurgicznyobejmującyusunięciemacicy,niekiedyrazemzszyjkąmacicy.Jeśliusuwanajest
macicarazemzszyjką,zabiegtakinazywasięhisterektomiącałkowitą.Jeśliusuwanyjesttylkotrzon
macicy, mówimy o histerektomii częściowej lub nadszyjkowej. Histerektomia radykalna oznacza
usunięciemacicy,szyjkimacicyiczęścipochwy.Operacjamożebyćpołączonazusunięciemjajników,
jajowodówipobliskichwęzłówchłonnych*.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona28
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
Histerektomia*. Chirurgiczne usunięcie macicy, samej lub razem z innymi narządami lub tkankami. W histerektomii*
całkowitej usuwany jest trzon macicy wraz z szyjką. W histerektomii* całkowitej z salpingo-owariektomią (a) usuwana
jest macica oraz jeden jajnik z jajowodem (jednostronna) lub (b) macica oraz oba jajniki z jajowodami (obustronna
salpingo-owariektomia). W histerektomii radykalnej usuwana jest macica razem z szyjką, oba jajniki, oba jajowody i
otaczające tkanki*. Zabiegi te przeprowadza się przez niskie cięcie poprzeczne lub cięcie podłużne.
Histopatologicznebadanielaboratoryjne/badaniehistopatologiczne
Badanietkanekikomórekobjętychchorobąpodmikroskopemorazzzastosowanieminnychnarzędzi
imetod.
Kolposkopia
Zabieg, podczas którego lekarz bada szyjkę macicy za pomocą kolposkopu (narzędzia
przypominającegolornetkęwyposażonegowsoczewkipowiększające).
Konsylium
Sposób planowania leczenia polegający na spotkaniu lekarzy będących specjalistami w różnych
dziedzinach medycyny (specjalizacjach), w celu omówienia stanu ogólnego i możliwości leczenia
konkretnego pacjenta. Skład onkologicznych konsyliów zazwyczaj obejmuje onkologa klinicznego
(specjalizującego się w leczeniu ogólnoustrojowym), chirurga onkologicznego i radioterapeutę*
(specjalistę radioterapii onkologicznej, czyli leczenia promieniowaniem). Nieformalnie takie
spotkanienazywasię„kominkiem”.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona29
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
Kortykosteryd
Dowolnyzhormonówsterydowychwytwarzanywzewnętrznejwarstwienadnerczy.Wytwarzasięje
również laboratoryjnie. Kortykosterydy mają różnorodne działanie w organizmie i stosuje się je w
leczeniu wielu różnych chorób. Mogą być stosowane jako hormonalna terapia zastępcza, do
hamowania czynności układu odpornościowego* (immunosupresji) oraz w ramach leczenia działań
niepożądanychchorobynowotworowejijejleczenia.Kortykosterydystosujesięrównieżwleczeniu
pewnychtypówchłoniakówibiałaczeklimfoidalnych.
Limfadenektomia
Zabiegchirurgiczny,podczasktóregousuwanesąwęzłychłonne,anastępniepróbkatkankibadana
jest pod mikroskopem pod kątem obecności komórek nowotworowych. Podczas limfadenektomii
regionalnej usuwane są niektóre z węzłów chłonnych położone w okolicy, w której występuje guz;
podczaslimfadenektomiiradykalnejusuwanajestwiększośćlubwszystkiewęzłychłonnepołożonew
tejokolicy.Określanajestrównieżjakowycięciewęzłówchłonnych.
Ludzkiwirusniedoboruodporności(HIV)
Ludzki wirus niedoboru odporności jest wirusem wywołującym AIDS*. Przenosi się przez stosunek
seksualny,zakażonąkrew,karmieniepiersiąlubzmatkinajejnienarodzonedziecko.
Martwica
Odnosisiędośmierciżywychtkanek.
Menopauza
Okreswżyciukobiety,podczasktóregozatrzymujesięwytwarzaniehormonówwjajnikachidochodzi
dozatrzymaniamiesiączek.Naturalnamenopauzamamiejscezazwyczajokoło50rokużycia.Mówi
się,żekobietajestwokresiemenopauzy,jeślimiesiączkaniewystąpiłauniejwciągu12kolejnych
miesięcy.Doobjawówmenopauzynależąuderzeniagorąca,wahanianastroju,nocnepoty,suchość
pochwy,problemyzkoncentracjąibezpłodność.
Naciekpodścieliska
Rozprzestrzenieniesiękomóreknowotworowychnapograniczetkankiłącznejinaczyńkrwionośnych
zaopatrującychdanynarząd.
Naczynielimfatyczne
Cienkarurka,którąwukładziechłonnym(limfatycznym)transportowanajestchłonka(limfa)ibiałe
krwinki.Określanejesttakżejakonaczyniechłonne.
Neurologiczny
Związanyznerwamilubukłademnerwowym.
Niedobórodporności
Obniżeniezdolnościorganizmudozwalczaniazakażeńiinnychchorób.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona30
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
Niedokrwistość(anemia)
Stan charakteryzujący się niedoborem czerwonych krwinek lub hemoglobiny. Żelazo zawarte w
hemoglobinieuczestniczywprzenoszeniutlenuzpłucdokomórekcałegociała.Wprzypadkuanemii
procestenjestupośledzony.
Obrazowanierezonansumagnetycznego(MRI)
Technika obrazowania stosowana w medycynie. Wykorzystuje zjawisko rezonansu magnetycznego.
Niekiedydociałapacjentawstrzykiwanyjestpłyn,którywzmacniakontrastmiędzyróżnymitkankami
organizmuisprawia,żesąonewyraźniejwidoczne.
Okolicaokołoaortalna/węzłychłonneokołoaortalne
Grupawęzłówchłonnych*znajdującychsięzprzoduwstosunkudokręgówlędźwiowych,wpobliżu
aorty.Węzłyteodbierająchłonkęzdolnejczęściprzewodupokarmowegoinarządówmiednicy.
Onkolog
Lekarz specjalizujący się w leczeniu nowotworów. Niektórzy onkolodzy specjalizują się w pewnych
rodzajachleczenianowotworów.Naprzykładradioterapeutaspecjalizujesięwleczeniunowotworów
promieniowaniem.
Osteoporoza
Chorobacharakteryzującasięzmniejszeniemmasyigęstościkości,przyczyniającsiędoichkruchości.
Paklitaksel
Lekstosowanywleczeniurakasutka(piersi),jajnikaizwiązanegozAIDS*mięsakaKaposiego.Stosuje
sięgorównieżwskojarzeniuzinnymilekamiwleczeniurakaszyjkimacicyiniedrobnokomórkowego
raka płuc. Paklitaksel jest również poddawany badaniom w leczeniu innych typów nowotworów.
Blokuje on wzrost komórek poprzez hamowanie podziałów komórkowych; może zabijać komórki
nowotworowe.
Patomorfolog
Lekarz specjalizujący się w histopatologii zajmującej się badaniem pod mikroskopem tkanek i
komórekobjętychchorobą.
Płynnyśrodekkontrastowy/wstrzyknięcieśrodkakontrastowego
Barwniklubinnasubstancjaumożliwiającazobrazowanienieprawidłowychobszarówciała.Podajesię
go przez wstrzyknięcie do żyły, we wlewie doodbytniczym lub doustnie. Środek kontrastowy może
byćstosowanypodczasbadaniaRTG*,badaniaTK*,MRI*lubwramachinnychbadań.
Płytkikrwi
Niewielkiefragmentykomórekodgrywającekluczowąrolęwprocesiekrzepnięciakrwi.Upacjentów
z obniżoną liczbą płytek krwi występuje ryzyko ciężkich krwawień. U chorych z podwyższoną liczbą
płytek występuje ryzyko zakrzepicy (tworzenia się skrzepów krwi, które mogą zablokować naczynia
krwionośne i doprowadzić do udaru mózgu lub innych ciężkich stanów), jak również ciężkiego
krwawieniazpowoduzaburzeniaczynnościpłytek.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona31
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
Promieniotwórczy
Wydzielającypromieniowanieradioaktywne.
PromieniowanieRTG
Promieniowanie rentgenowskie jest formą promieniowania jonizującego stosowaną do uzyskiwania
obrazówwnętrzaróżnychobiektów.Wmedycyniepromieniowanierentgenowskiejestpowszechnie
stosowanedouzyskiwaniaobrazówwnętrzaciała.
Przeciwwskazanie
Schorzenielubobjaw,któryuniemożliwiapodaniedanegoleczenialubzastosowaniedanegozabiegu
u pacjenta. Przeciwwskazania dzielą się na bezwzględne, co oznacza, że u pacjentów z danym
schorzeniemlubobjawemnigdyniewolnozastosowaćokreślonegoleczenia,iwzględne,cooznacza,
że u niektórych pacjentów z danym schorzeniem lub objawem nad korzyści mogą przeważać nad
zagrożeniami.
Przerzut/przerzuty
Rozsiewkomóreknowotworowychzjednejczęściciaładoinnej.Guzskładającysięzkomórek,które
uległy rozsiewowi, nazywany jest nowotworem przerzutowym lub przerzutem. Nowotwór
przerzutowyzawierazregułytakiesamekomórkijakkomórkiguzapierwotnego.
Przymacicza
Przestrzeniepoobustronachdolnejczęścimacicy.
Radioterapia
Metodaleczenianowotworówzwykorzystaniempromieniowania;zawszewymagaokreślenia
obszarunapromieniania.
Radioterapiazmodulacjąnatężeniawiązki(ang.IMRT)
Rodzaj 3-wymiarowej radioterapii, w której do oceny wymiarów i kształtu guza wykorzystuje się
obrazygenerowanekomputerowo.Wąskiewiązkipromieniowaniaozmiennymnatężeniukierowane
sąwstronęguzapodwielomaróżnymikątami.Tenrodzajradioterapiizmniejszastopieńuszkodzenia
zdrowychtkanekpołożonychwpobliżuguza.
Rakinsitu(CIS)
Wczesnaformarakarozpoczynającasięwskórzelubwtkankachwyścielającychlubpokrywających
narządywewnętrzne,któranienaciekainnychwarstwzajętegoprzezniegonarządu.
Rokowanie
Przewidywanyrezultatlubprzebiegchoroby;prawdopodobieństwowyzdrowienialubwznowy*.
Regresja
Zmniejszeniewymiarówguzalubstopniarozprzestrzenieniasięnowotworuworganizmie.
Schematyleczeniaopartenazwiązkachplatyny
Sposóbleczenia,wktórymwykorzystujesięlekizawierającezwiązkipierwiastkaonazwieplatyna.Do
lekówtychzaliczasięcisplatynę*,karboplatynęioksaliplatynę.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona32
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
Śródnabłonkowaneoplazjaszyjkimacicy(CIN)
Wzrost nieprawidłowych komórek na powierzchni szyjki macicy. Stopnie od 1 do 3 mogą być
stosowane do opisu stopnia nieprawidłowości tych komórek oraz obszaru tkanki szyjki macicy, jaki
zajmują.
Tomografiakomputerowa(TK)
Tomografia komputerowa, rodzaj badania radiologicznego, podczas którego narządy ciała są
skanowane za pomocą promieniowania RTG*, zaś wyniki poddawane są komputerowej obróbce,
dziękiktórejotrzymywanesąobrazyczęściciała.
Topotekan
Lekprzeciwnowotworowynależącydogrupylekówzwanych„inhibitoramitopoizomerazy”.Blokuje
on enzym zwany topoizomeraząI, biorący udział w podziale DNA. Zablokowanie tego enzymu
powodujerozpadniciDNA.Topotekanuniemożliwiapodziałkomóreknowotworowychiostatecznie
prowadzidoichśmierci.
Typhistologiczny
Kategoria,doktórejzaliczanyjestdanynowotwórwzależnościodcharakterystykijegokomóreki
innychstrukturwidocznychpodmikroskopem.
Układodpornościowy
Układodpornościowyjestbiologicznymsystememstrukturiprocesów,którechroniąorganizmprzed
chorobami poprzez rozpoznawanie i niszczenie komórek nowotworowych oraz patogenów z
zewnątrz,takichjakwirusyibakterie.
Upławy
Wydzielanie z organizmu (z dróg rodnych) śluzu lub substancji przypominającej śluz. Śluz jest
substancjązbliżonądożelu,którawprawidłowychwarunkachnawilżaiochraniawewnętrznebłony
ciała.
Wirusbrodawczakaludzkiego(HPV)
HPV należy do rodziny wirusów wywołujących miejscowe zakażenie skóry lub błon śluzowych.
Występują dwie podgrupy typów HPV wywołujące zakażenia układu rozrodczego: typy niskiego
ryzyka wywołujące brodawki w okolicach narządów płciowych oraz typy wysokiego ryzyka
wywołującerakiszyjkimacicy,pochwy,sromuiodbytuukobietorazrakiprąciaiodbytuumężczyzn.
Węzełchłonny
Zaokrąglona masa tkanki limfatycznej otoczona torebką z tkanki łącznej. Węzły chłonne filtrują
chłonkę(limfę)imagazynująlimfocyty.Położonesąprzynaczyniachlimfatycznych*.
Wziernik
Przyrządstosowanydorozwieraniaścianekpochwyułatwiającyobserwacjęjejwnętrza.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona33
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
Wznowa(nawrót)
Nowotwórlubinnachoroba,którawystąpiłaponownie,zwyklepookresie,wktórymbyłanieobecna
lub niewykrywalna. Nowotwór taki może wystąpić w tym samym miejscu, co guz oryginalny
(pierwotny) lub w innym miejscu ciała. Innym określeniem ponownego pojawienia się nowotworu
jestchorobanawrotowa.
Zabiegusuwaniatkanekpętląelektrochirurgiczną(LEEP)
Zabieg,podczasktóregocienkidrucikwprowadzonyprzeztkankidoprowadzaprądoniskimnapięciu,
usuwając nieprawidłowe obszary szyjki macicy. Podczas zabiegu stosowany jest środek miejscowo
znieczulający, a po jego zakończeniu na szyjkę macicy nakłada się środek chemiczny zapobiegający
krwawieniu.
Zajęcieprzestrzenilimfatyczno-naczyniowej
Rozsiewnowotworudonaczyńchłonnychlubkrwionośnych.
Zakrzepicażyłgłębokich
Powstawanie skrzepów krwi w głębokich żyłach nóg lub dolnej części miednicy. Objawy mogą
obejmować ból, obrzęk, wzmożone ucieplenie i zaczerwienienie obszaru objętego chorobą.
NazywanatakżeZŻGlubDVT(ang.deepveinthrombosis).
Zawałmięśniasercowego
Zawał mięśnia sercowego (zawał serca) jest to przerwanie dopływu krwi do części mięśnia
sercowego, które prowadzi do śmierci komórek w tym narządzie. Jeśli nie zostanie zastosowane
leczenie, zawał serca może spowodować poważne uszkodzenie mięśnia sercowego, a nawet
doprowadzićdozgonupacjenta.
Zespółnabytegoniedoboruodporności(AIDS)
Zespółnabytegoniedoboruodporności(ang.AIDS)jestchorobąludzkiegoukładuodpornościowego*
wywoływaną przez wirusa ludzkiego niedoboru odporności (HIV*). Układ odpornościowy osób
chorychnaAIDSulegaosłabieniu,przezcomożliwejestwystępowaniezakażeńoportunistycznychi
nowotworów,którerzadkodotykająludzizprawidłowofunkcjonującymukłademodpornościowym.
Złośliwy
Termin „złośliwy” stosowany jest do opisu ciężkiej i stopniowo pogarszającej się choroby. Guz
złośliwytosynonimnowotworuzłośliwego.
Znieczulenie
Odwracalny stan utraty świadomości, w którym pacjent nie czuje bólu, ma zniesione odruchy oraz
zmniejszoną reakcję na stresujące bodźce. Stan ten wywoływany jest sztucznie poprzez stosowanie
określonych leków nazywanych środkami znieczulającymi (anestetykami)*. Znieczulenie może być
całkowite(ogólne)lubczęściowe(miejscowe).Umożliwiaonopacjentompoddawaniesięzabiegom
chirurgicznym.
Rakszyjkimacicy:poradnikdlapacjentek-
informacjeopartenawytycznychESMOdotyczącychpraktykiklinicznej-wer.2012.1
Strona34
NiniejszydokumentopublikowanyzostałprzezAnticancerFundzazezwoleniemESMO.
Informacjezawartewtymdokumencieniezastępująkonsultacjimedycznej.Dokumenttenprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku
prywatnegoiniewolnogowżadensposóbzmieniać,powielaćanirozprowadzaćbezpisemnejzgodyESMOiAnticancerFund.
Poradniki dla pacjentów European Society for Medical Oncology
(Europejskie Towarzystwo Onkologii Medycznej, ESMO) / Anticancer
Fund (Fundacja przeciwko rakowi, ACF) zostały opracowane, aby pomóc
pacjentom oraz ich rodzinom i opiekunom w lepszym zrozumieniu
natury różnych rodzajów nowotworów złośliwych i ocenie optymalnych
dostępnych metod leczenia. Informacje medyczne podane w tych
poradnikach są oparte na wytycznych praktyki klinicznej opracowanych
przez ESMO przeznaczonych dla onkologów medycznych jako pomoc przy
rozpoznawaniu, obserwacji i leczeniu różnych rodzajów nowotworów.
Poradniki te publikowane są przez Fundację Przeciwko Rakowi
w ścisłej współpracy z Grupą Roboczą ESMO ds. wytycznych
oraz Grupą Roboczą Pacjentów Onkologicznych ESMO.
Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych
www.esmo.org i anticancerfund.org.
www.anticancerfund.org
www.esmo.org
Download