Projekt z dnia 12 stycznia 2016r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY

advertisement
Projekt z dnia 12 stycznia 2016r.
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia <data wydania aktu> r.
w sprawie relokacji cudzoziemców w roku 2016
Na
podstawie
art. 86b
ust. 1 ustawy
z dnia
13 czerwca
2003 r.
o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680,
z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004 oraz z 2015 r. poz. 1607) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)
liczbę cudzoziemców, którzy mogą być relokowani na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w 2016 roku;
2)
państwa, z których będą oni przybywać;
3)
wysokość środków przeznaczonych na pokrycie kosztów relokacji, w tym kosztów
związanych
z czynnościami
podejmowanymi
przez
organy
poza
granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, kosztów pomocy świadczonej cudzoziemcom relokowanym
i kosztów związanych z ich integracją, a także źródła pokrycia tych kosztów.
§ 2. 1. W roku 2016 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być relokowanych
nie więcej niż 400 cudzoziemców.
2. Relokacjami mogą być objęci cudzoziemcy przebywający na terytorium Republiki
Greckiej lub Republiki Włoskiej, którzy spełniają warunki relokacji określone w decyzji
Rady (UE) 2015/1523 z dnia 14 września 2015 r. ustanawiającej środki tymczasowe
w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji 1 oraz decyzji Rady (UE)
2015/1601 z dnia 22 września 2015 r. ustanawiającej środki tymczasowe w obszarze ochrony
międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji 2.
§ 3. Na pokrycie wydatków związanych z relokacją cudzoziemców w 2016 r.
przeznacza się kwotę do 10.507 tys. zł, w tym na sfinansowanie:
1)
204 tys. zł – czynności podejmowanych przez organy poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej;
1)
2)
Dz. Urz. UE L 239 z 15 września 2015r., str. 146
Dz. Urz. UE L 248 z 24 września 2015r., str. 81
–2–
2)
1.221 tys. zł - zatrudnienia dodatkowego personelu;
3)
6,340 tys. zł - czynności podejmowane przez organy na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
4)
1.929 tys. zł – wydatków związanych z integracją cudzoziemców relokowanych;
5)
813 tys. zł - wydatków związanych z realizacją przez dzieci cudzoziemców obowiązku
szkolnego.
§ 4. Koszty, o których mowa w:
1)
§ 3 pkt 1 - zostaną pokryte z rezerwy celowej poz. 8;
2)
§ 3 pkt 2 - zostaną pokryte z rezerwy celowej poz. 19, do wysokości 845 tys. zł oraz
z rezerwy celowej poz.73, do wysokości 376 tys. zł.;
3)
§ 3 pkt 3 zostaną pokryte z:
a)
rezerwy celowej poz. 8 do wysokości 6.254 tys. zł, w odniesieniu do działań
realizowanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz niektórych działań
realizowanych przez Straż Graniczną,
b)
części 42- Sprawy wewnętrzne, dział 754, rozdz. 75406, w kwocie do 86 tys. zł,
w odniesieniu do pozostałych działań realizowanych przez Straż Graniczną.
4)
§ 3 pkt 4 zostaną pokryte z:
a)
części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego,
rozdz. 75801 - do 1. 446 tys. zł, na sfinansowanie wypłat świadczeń integracyjnych
oraz składki zdrowotnej,
b)
Funduszu Pracy - do 448 tys. zł, na wydatki dotyczące programów aktywizacji
zawodowej,
5)
c)
rezerwy celowej poz. 34 - do 19 tys. zł, na wypłaty świadczeń rodzinnych,
d)
rezerwy celowej poz.53 - do 16 tys. zł, na wydatki pieczy zastępczej;
§ 3 pkt 5 zostaną pokryte z:
a)
części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, rozdz. 75801
- do 651 tys. zł na sfinansowanie zapewnienia dostępu do edukacji szkolnej
dzieciom relokowanym,
b)
części 30 - Oświata i wychowanie - do 80 tys. zł na opracowanie i upowszechnianie
materiałów i pomocy dydaktycznych do pracy z dzieckiem cudzoziemskim,
narzędzi diagnostycznych do badania dzieci odmiennych językowo i kulturowo
oraz na szkolenia dla dyrektorów szkół, nauczycieli i innych pracowników szkół
–3–
oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych w miejscu lokalizacji ośrodków dla
cudzoziemców i docelowych szkół,
c)
części 85/14 - budżet wojewody mazowieckiego - do 82 tys. zł na uznanie
świadectwa potwierdzającego wykształcenie średnie uchodźcy, w celu kontynuacji
nauki na studiach wyższych.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
PREZES RADY MINISTRÓW
UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia Rady Ministrów zawartego
w art. 86 b ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 680 z późn. zm., dalej
„ustawa“). Zgodnie z ww. upoważnieniem Rada Ministrów może określić, w drodze
rozporządzenia:
1)
liczbę cudzoziemców, którzy mogą być przesiedleni lub relokowani w danym roku;
2)
państwa, z których będą oni przybywać;
3)
wysokość środków przeznaczonych na pokrycie kosztów przesiedlenia lub relokacji,
w tym kosztów związanych z czynnościami podejmowanymi przez organy poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, kosztów pomocy świadczonej cudzoziemcom przesiedlonym lub
relokowanym i kosztów związanych z ich integracją, a także źródła pokrycia tych kosztów.
Zgodnie z art. 86 b ust. 2 ustawy w ww. rozporządzeniu Rada Ministrów uwzględni aspekty
humanitarne decyzji o przesiedleniu lub relokacji oraz konieczność zaspokojenia niezbędnych
potrzeb przesiedlanych lub relokowanych cudzoziemców w okresie postępowania w sprawie
udzielenia ochrony międzynarodowej.
Stosownie do definicji zawartej w art. 2 pkt. 9d ustawy relokacja oznacza przemieszczenie
cudzoziemca, który złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium
odpowiedzialnego państwa członkowskiego określonego w rozdziale III rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie
ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego
za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z
państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja
przekształcona) (Dz. Urz. UE L 180 z 29.06.2013, str. 31), i osoby, w imieniu której wniosek
ten został złożony, z terytorium tego państwa członkowskiego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub przemieszczenie cudzoziemca objętego ochroną międzynarodową z państwa
członkowskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach odpowiedzialności i
solidarności między państwami członkowskimi.
Potrzeba wydania niniejszego rozporządzenia wynika z konieczności zapewnienia możliwości
realizacji przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań w zakresie relokacji z terytorium Grecji
oraz Włoch cudzoziemców w sposób oczywisty wymagających ochrony międzynarodowej,
co ma na celu zmniejszenie znacznej presji azylowej, pod jaką znajdują się te państwa.
Powyższe zobowiązania wynikają z przyjętych w 2015r. deklaracji politycznych oraz aktów
prawnych Unii Europejskiej.
W dniu 20 lipca 2015 r. Polska podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej (Wymiar
Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne) zgłosiła na zasadzie dobrowolności gotowość do
przyjęcia 1100 osób relokowanych (660 z Włoch i 440 z Grecji). Relokacja tej liczby
cudzoziemców odbędzie się na podstawie decyzji Rady (UE) 2015/1523 z dnia 14 września
2015 r. ustanawiającej środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz
Włoch i Grecji (wg art. 4 ww. decyzji z Włoch ma być relokowanych łącznie 24 tys. osób, a z
Grecji 16 tys. osób – razem 40 tys. cudzoziemców). Relokacje na podstawie tej decyzji mają
odbywać się od 16 września 2015r. do 17 września 2017r. Decyzję stosuje się do
cudzoziemców przybywających na terytorium Włoch i Grecji od dnia 16 września 2015r. do
dnia 17 września 2017r. oraz do wnioskodawców, który przybyli na terytorium tych państw
członkowskich począwszy od dnia 15 sierpnia 2015r.
W dniu 22 września 2015 r. podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej (Wymiar
Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne) przyjęto decyzję Rady (UE) 2015/1601
ustanawiającą środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i
Grecji. Na mocy tej decyzji Polska zgodziła się na przyjęcie 1201 osób z Włoch i 3881 z
Grecji (łącznie 5082 osoby, czyli 7,7 % z ogólnej liczby relokowanych z tych państw 66 tys.
cudzoziemców). Przedmiotowy dokument przewiduje ponadto możliwość rozdysponowania
pozostającej tzw. rezerwy obejmującej 54 tys. miejsc, na rzecz innych państw członkowskich,
które znalazłyby się w nadzwyczajnej sytuacji charakteryzującej się nagłym napływem
obywateli państw trzecich. Jeżeli taka okoliczność nie zaistnieje do dnia 26 września 2016 r.,
wówczas kwota ta zostanie proporcjonalnie podzielona na dotychczasowe państwa, będące
beneficjentami przedmiotowej decyzji, tj. Włochy i Grecję (wg zastosowanych proporcji na
Polskę przypadłoby maksymalnie 4158 osób). Relokacje na podstawie tej decyzji mają
odbywać się od 25 września 2015 r. do 26 września 2017r. Decyzję stosuje się do
cudzoziemców przybywających na terytorium Włoch i Grecji od dnia 25 września 2015 r. do
dnia 26 września 2017r. oraz do wnioskodawców, który przybyli na terytorium tych państw
członkowskich począwszy od dnia 24 marca 2015 r.
Projekt rozporządzenia określa, że w roku 2016 może zostać relokowanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej nie więcej niż 400 cudzoziemców. Wskazano, że relokacjami mogą
być objęci cudzoziemcy przebywający na terytorium Republiki Greckiej lub Republiki
Włoskiej, którzy spełniają warunki relokacji określone w decyzji Rady (UE) 2015/1523 z dnia
14 września 2015 r. ustanawiającej środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej
na rzecz Włoch i Grecji oraz decyzji Rady (UE) 2015/1601 z dnia 22 września 2015 r.
ustanawiającej środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i
Grecji.
W ww. decyzjach określono m. in. podmiotowy zakres relokacji, procedury relokacji, a także
prawa i obowiązki wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową. Zgodnie z
art. 3 ust. 2 obu decyzji relokację stosuje się wyłącznie w odniesieniu do wnioskodawców
posiadających obywatelstwo państwa, w przypadku którego obywateli decyzje o udzieleniu
ochrony międzynarodowej stanowią – według najnowszych dostępnych średnich danych
Eurostatu dla całej Unii, które są uaktualnianie kwartalnie – 75 % lub więcej decyzji
wydanych w pierwszej instancji w sprawie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej.
W przypadku bezpaństwowców bierze się pod uwagę państwo poprzedniego miejsca
zwykłego pobytu.
W myśl art. 5 ust. 7 decyzji Rady (UE) 2015/1523 z dnia 14 września 2015r istnieje
możliwość odmowy relokacji wnioskodawcy, w przypadku wystąpienia uzasadnionych
powodów wskazujących, że dana osoba może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa
narodowego lub porządku publicznego. Analogiczny przepis został zawarty w art. 5 ust. 7
decyzji Rady (UE) 2015/1601 z dnia 22 września 2015 r. W schemacie działań w stosunku do
osób relokowanych przewidziano m.in. ich jednoznaczną identyfikację i pobieranie odcisków
palców (art. 7 ust. 1 lit. a) obu decyzji).
Ponadto należy podkreślić, że w preambułach obu decyzji (motyw 28 preambuły decyzji
2015/1523 oraz motyw 34 preambuły decyzji 2015/1601) wskazano na możliwość określenia
przez państwo relokacji - z należytym poszanowaniem zasady niedyskryminacji - preferencji
dotyczących wnioskodawców, którzy mogliby zostać przyjęci. Spełnianie kryteriów
preferencji ma wspomóc proces integracji cudzoziemców w społeczeństwie państwa
członkowskiego relokacji.
W celu przeprowadzenia relokacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezbędne jest
wydanie przez Radę Ministrów rozporządzenia zgodnie z art. 86b ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do
powodzenia relokacji niezbędne jest również stworzenie specjalnego, efektywnego programu
integracji relokowanych cudzoziemców.
Jednoznaczna kalkulacja kosztów relokacji jest utrudniona ze względu na występowanie
wielu zmiennych, które mogą wpływać na ostateczny koszt tego procesu. Niemniej jednak
wstępne szacunki organów, które będą realizować zadania związane z relokacjami wskazują
na konieczność poniesienia wydatków w wysokości do 10.507 tys. zł., przy założeniu
przyjęcia w roku 2016 planowanej liczby maksymalnie 400 relokowanych cudzoziemców. Na
koszty te składają się wydatki związane z:
1) czynnościami podejmowanymi przez organy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w
wysokości około 204 tys. zł, w tym koszty związane z delegowaniem oficerów łącznikowych
do Włoch i Grecji wraz z tłumaczem (152 tys. zł), koszty tłumaczeń (24 tys. zł), koszty
związane przeprowadzeniem testów pozwalających na weryfikację tożsamości cudzoziemców
(28 tys. zł);
2) kosztami zatrudnienia dodatkowych pracowników w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców,
w wysokości 845 tys. zł oraz w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
i powiatowych centrach pomocy rodzinie, w wysokości 376 tys. zł;
3) czynnościami podejmowanymi przez organy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
wysokości około 6.340 tys. zł, w związku z przyjmowaniem przez Straż Graniczną wniosków
o udzielenie ochrony międzynarodowej (w tym koszty tłumaczeń, koszty badań lekarskich) w
wysokości 90 tys. zł należy także uwzględnić koszty Straży Granicznej dotyczące szczepień
funkcjonariuszy, wydawania dokumentów cudzoziemcom oraz dowozu cudzoziemców do
ośrodka recepcyjnego (86. tys. zł); kosztami ponoszonymi przez Urząd do Spraw
Cudzoziemców w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie ochrony
międzynarodowej, tj. przede wszystkim kosztami zakwaterowania i wyżywienia
cudzoziemców, w wysokości 4.161 tys. zł., kosztami związanymi z pomocą socjalną dla osób
przebywających pod opieką Urzędu, w wysokości ok. 420 tys. zł, kosztami opieki medycznej
i badań kwalifikacyjnych, w tym szczepień (628 tys.), kosztami zakupu pomocy
dydaktycznych dla dzieci korzystających z nauki (36 tys. zł), kosztami tłumaczeń (120 tys.
zł), oraz kosztami najmu dodatkowego obiektu na potrzeby administracyjne (580 tys. zł);
4) integracją cudzoziemców relokowanych, w wysokości około 1.929 tys. zł. Stosownie do
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, średni koszt
integracji osób relokowanych wyniesie 1335 zł na osobę miesięcznie. Dodatkowo, do
powyższej kwoty należy doliczyć koszt innych świadczeń, takich jak ubezpieczenie
zdrowotne, świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe oraz koszty związane ze
świadczeniami systemu zabezpieczenia społecznego w ramach procesu łączenia rodzin osób
relokowanych, a także konieczność zabezpieczenia dostępu do mieszkań.
5) realizacją przez dzieci cudzoziemców obowiązku szkolnego, w wysokości około 813 tys.
zł.
Ponieważ zobowiązanie Polski do udziału w programie relokacji zostało podjęte po
zakończeniu etapu planowania budżetowego na rok 2016, organy administracji państwowej,
które miałyby realizować zadania w związku z relokacjami w 2016r. nie miały możliwości
zabezpieczenia dodatkowych środków na ten cel. W związku z powyższym wskazana jest
możliwość pozyskania przez nie środków z rezerw celowych. Część wydatków poniesionych
na ten cel zostanie zrefundowana przez Komisję Europejską. Zgodnie z art. 10 decyzji Rady
(UE) 2015/1523 z dnia 14 września 2015 r. oraz decyzji Rady (UE) 2015/1601 z dnia 22
września 2015 r. na każdą osobę relokowaną państwo członkowskie relokacji otrzymuje w
ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, kwotę ryczałtową w wysokości 6 tys. EUR,
niezależnie od wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów (przy kursie złotego w
wysokości 1 EUR / 4,24 PLN kwota refundacji dla 400 osób wyniosłaby 10.176 tys. zł).
Ryczałt ma na celu częściowe pokrycie zwiększonych obciążeń państw w związku z
przyjęciem relokowanych cudzoziemców (zakwaterowanie, wyżywienie, pomoc socjalna,
tłumaczenia, działania integracyjne, itp.). Program Krajowy Funduszu Azylu, Migracji i
Integracji, w wersji zaakceptowanej ostatecznie przez Komisję Europejską w dniu 16 grudnia
2015 roku, uwzględnia deklarację Polski w zakresie liczby planowanych do relokowania
cudzoziemców, co pozwala Komisji Europejskiej na zrefundowanie poniesionych przez
Polskę wydatków w ramach dostępnego limitu.
Planuje się, iż rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Projektowana regulacja nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji, zgodnie z trybem przewidzianym
w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr
239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania
konsultacji lub uzgodnienia.
Nazwa projektu
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie relokacji
cudzoziemców w roku 2016
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Jakub Skiba – Sekretarz Stanu
Data sporządzenia
11.01.2016 r.
Źródło:
art. 86 b ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003
roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.
U. z 2012 r. poz. 680 z późn. zm.)
Nr w wykazie prac
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Monika Prus
Dyrektor Departamentu Polityki Migracyjnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
tel. (0-22) 601-45-07
fax (0-22) 601-54-62
[email protected]
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Celem proponowanego aktu prawnego jest umożliwienie praktycznej realizacji zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej
dot. przyjęcia osób relokowanych w związku z realizacją decyzji Rady (UE) 2015/1523 z dnia 14 września 2015 r.
ustanawiającej środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji oraz decyzji Rady
(UE) 2015/1601 z 22 września 2015r. ustanawiającej środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz
Włoch i Grecji. Zgodnie z art.86b ust 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzenie relokacji wiąże się z wydaniem przez Radę Ministrów
rozporządzenia, w którym Rada Ministrów może określić:
1)
liczbę cudzoziemców, którzy mogą być przesiedleni lub relokowani w danym roku;
2)
państwa, z których będą oni przybywać;
3)
wysokość środków przeznaczonych na pokrycie kosztów przesiedlenia lub relokacji, w tym kosztów związanych
z czynnościami podejmowanymi przez organy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kosztów pomocy świadczonej
cudzoziemcom przesiedlonym lub relokowanym i kosztów związanych z ich integracją, a także źródła pokrycia tych
kosztów.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projekt rozporządzenia określa, że w roku 2016 może zostać relokowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie
więcej niż 400 cudzoziemców. Wskazano, że relokacjami mogą być objęci cudzoziemcy przebywający na terytorium
Republiki Greckiej lub Republiki Włoskiej, którzy spełniają warunki relokacji określone w decyzji Rady (UE)
2015/1523 z dnia 14 września 2015 r. oraz decyzji Rady (UE) 2015/1601.
Przyjmując cudzoziemców w ramach relokacji Polska zrealizuje część zobowiązań wynikających z przyjętych w 2015r.
deklaracji politycznych oraz aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie relokacji z terytorium Grecji oraz Włoch
cudzoziemców w sposób oczywisty wymagających ochrony międzynarodowej (łączna maksymalna kwota osób do
relokacji przypadająca na Polskę na podstawie dotychczasowych zobowiązań wynosi 10 340 osób: 1100 na podstawie
decyzji Rady (UE) 2015/1523 z dnia 14 września 2015 r., 5082 osoby na podstawie decyzji Rady (UE) 2015/1601 z dnia
22 września 2015r. Przedmiotowy dokument przewiduje ponadto późniejszy podział pomiędzy Państwa Członkowskie
54 tys. osób – wg zastosowanych proporcji na Polskę przypadłoby maksymalnie 4158 osób [7,7%] ).
W projekcie rozporządzenia zaproponowano przyjęcie w 2016r. nie więcej niż 400 osób w ramach relokacji, co należy
traktować jako rozwiązanie pilotażowe, którego doświadczenia będą mogły zostać wykorzystane przy określeniu zasad
przyjmowania pozostałych cudzoziemców w ramach relokacji.
Zatrudnienie dodatkowych pracowników w organach obsługujących cudzoziemców ma na celu usprawnienie i
przyspieszenie prowadzonych procedur, a tym samym maksymalne skrócenie czasu wypłaty świadczeń, do których
uprawnieni są cudzoziemcy podczas prowadzonego postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Proces relokacji, zgodnie z decyzją Rady (UE) 2015/1523 z dnia 14 września 2015 r. ustanawiającą środki tymczasowe
w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji oraz decyzją Rady (UE) 2015/1601 z 22 września 2015r.
ustanawiającą środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji obejmuje wszystkie
kraje członkowskie UE.
Zgodnie z art. 4 decyzji z 14 września 2015r. z Włoch ma być relokowanych do Państw Członkowskich łącznie 24 tys.
osób, a z Grecji 16 tys. osób – razem 40 tys. cudzoziemców. Relokacje na podstawie tej decyzji mają odbywać się od 16
września 2015r. do 17 września 2017r. Decyzję stosuje się do cudzoziemców przybywających na terytorium Włoch i
Grecji od dnia 16 września 2015r. do dnia 17 września 2017r. oraz do wnioskodawców, który przybyli na terytorium
tych państw członkowskich począwszy od dnia 15 sierpnia 2015r. W przypadku decyzji z 22 września 2015r. z Włoch
ma być relokowanych do Państw Członkowskich łącznie 15 600 osób, a z Grecji 50 400 osób – razem 66 tys.
cudzoziemców). Relokacje na podstawie tej decyzji mają odbywać się od 25 września 2015r. do 26 września 2017r.
Decyzję stosuje się do cudzoziemców przybywających na terytorium Włoch i Grecji od dnia 25 września 2015r. do dnia
26 września 2017r. oraz do wnioskodawców, który przybyli na terytorium tych państw członkowskich począwszy od
dnia 24 marca 2015r. Przedmiotowy dokument przewiduje ponadto możliwość rozdysponowania pozostającej tzw.
rezerwy obejmującej 54 tys. miejsc, na rzecz innych państw członkowskich, które znalazłyby się w nadzwyczajnej
sytuacji charakteryzującej się nagłym napływem obywateli państw trzecich. Jeżeli taka okoliczność nie zaistnieje do dnia
26 września 2016 r., wówczas kwota ta zostanie proporcjonalnie podzielona na dotychczasowe państwa, będące
beneficjentami przedmiotowej decyzji, tj. Włochy i Grecję.
Relokacje są wewnątrzunijnym procesem mającym na celu zmniejszenie znacznej presji azylowej, pod jaką znajdują się
niektóre państwa członkowskie w związku z przyjęciem stosunkowo dużej liczby uchodźców w krótkim czasie.
Relokacje mają pomóc tym państwom w odciążeniu systemów azylowych i przywróceniu kontroli nad napływem
cudzoziemców. Relokacje są wyrazem wewnętrznej solidarności Unii Europejskiej wobec tych państw członkowskich,
których granica stanowi granicę zewnętrzną Unii Europejskiej i do których dociera największa liczba uchodźców.
Relokowani w ramach decyzji mają być cudzoziemcy, którzy są obywatelami krajów, dla których poziom uznawalności
w Europie wynosi ponad 75% decyzji pozytywnych wydanych w pierwszej instancji w stosunku do liczby zgłoszonych
wniosków według najbardziej aktualnych danych kwartalnych z Eurostatu oraz bezpaństwowcy (biorąc pod uwagę
państwo poprzedniego miejsca zwykłego pobytu w ich przypadku). Będą to osoby, które we Włoszech lub w Grecji
złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, w odniesieniu do których nie została jeszcze podjęta ostateczna
decyzja.
Działania poprzedzające przetransportowanie osób relokowanych są opisane w decyzji Rady (UE) 2015/1523 z dnia 14
września 2015 r. oraz w decyzji Rady (UE) 2015/1601 z dnia 22 września 2015r. Tym samym relokacje realizowane są
w zbliżony sposób w przypadku wszystkich Państw Członkowskich UE. Na poziomie krajowym procedury realizowane
są zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi zarówno w odniesieniu do kwestii azylowych, jak i integracyjnych.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Wielkość
Grupa
Źródło danych
Oddziaływanie
Osoby relokowane
400 osób
własne
Relokacje do Polski w związku
z koniecznością wdrożenia
decyzji Rady (UE) 2015/1523
oraz decyzji Rady (UE)
2015/1601.
Urzędnicy
zaangażowani w
proces relokacji
Pracownicy UdSC/KGSG/
MRPiPS/ MEN
własne
Sprawne
prowadzenie
postępowań
wobec
osób
relokowanych pozwoli na
szybkie określenie statusu
danego
cudzoziemca,
skutkujące przyznaniem mu
ochrony międzynarodowej i
rozpoczęciem integracji w
społeczeństwie przyjmującym
albo odesłaniem do kraju
pochodzenia.
Zwiększenie
liczby
urzędników
zaangażowanych
w
ww.
proces
oraz
efektywne
wykorzystanie
doświadczeń
już
zatrudnionych
pracowników pozwoli na
optymalizację obciążeń w
ramach
jednostek
odpowiedzialnych za proces
relokacji.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W ramach konsultacji i opiniowania projekt rozporządzenia zostanie skierowany do:
1) Rady do Spraw Uchodźców,
2) Rzecznika Praw Obywatelskich,
3) Rzecznika Praw Dziecka,
4) Głównego Inspektora Sanitarnego
5) Wojewodów;
Ponadto projekt zostanie przekazany do konsultacji następującym partnerom:
1) Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka;
2) Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM);
3) Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR);
4) Sekcji Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ;
5) Stowarzyszeniu Amnesty International;
6) Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej;
7) Stowarzyszeniu Uchodźców w Rzeczypospolitej Polskiej;
8) Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć;
9) Stowarzyszeniu „Emigrant”;
10) Stowarzyszeniu Promocji Wielokulturowości - Interkulturalni PL;
11) Caritas Polska;
12) Fundacji Panoptykon;
13) Fundacji Ocalenie;
14) Fundacji Rozwoju Oprócz Granic;
15) Fundacji Multiocalenie;
16) Fundacji Polskie Forum Migracyjne;
17) Fundacji Instytut na Rzecz Państwa Prawa;
18) Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców działającej przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy.
W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dodatkowo projekt zostanie opublikowany także na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces
Legislacyjny.
Konsultacje publiczne zostaną przeprowadzone w czasie trwania uzgodnień międzyresortowych przedmiotowego projektu.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
0
Dochody ogółem
1
x
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0-10)
0
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
x
10 507 000 zł
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
x
0
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Koszty niezbędne do przyjęcia w roku 2016 planowanej liczby maksymalnie 400 relokowanych
cudzoziemców określono na poziomie 10 507 000 zł. Na koszty te składają się wydatki związane z:
1) czynnościami podejmowanymi przez organy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w
wysokości około 204 000 zł, w tym koszty związane z delegowaniem oficerów łącznikowych do
Włoch i Grecji wraz z tłumaczem, koszty przeprowadzania przesłuchań z cudzoziemcami, koszty
tłumaczeń, koszty związane z przeprowadzeniem testów pozwalających na weryfikację tożsamości
cudzoziemców;
2) koniecznością zatrudnienia dodatkowego personelu, w wysokości około 1 221 000 zł;
3) czynnościami podejmowanymi przez organy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
wysokości około 6 340 000 zł, w związku z przyjmowaniem wniosków o udzielenie ochrony
międzynarodowej, przeprowadzaniem badań medycznych, tłumaczeniami i prowadzeniem
postępowań o udzielenie ochrony międzynarodowej, najmem dodatkowego obiektu na potrzeby
administracyjne;
Źródła finansowania
4) integracją cudzoziemców relokowanych, w wysokości około 1 929 000 zł.
5) realizacją przez dzieci cudzoziemców obowiązku szkolnego, w wysokości około 813 000 zł.
Część wydatków poniesionych na powyższe cele zostanie zrefundowana przez Komisję Europejską.
Zgodnie z decyzją Rady (UE) 2015/1523 z dnia 14 września 2015 r. oraz decyzją Rady (UE)
2015/1601 z dnia 22 września 2015 r. państwo członkowskie relokacji otrzymuje otrzymuje w
ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, kwotę ryczałtową w wysokości 6 tys. EUR za każdą
skutecznie relokowaną osobę, niezależnie od wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków (przy
kursie złotego w wysokości 4,24 PLN/ 1 EUR [kurs na dzień 11.01.2016r.,
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm]
kwota
refundacji dla 400 osób wyniosłaby 10 176 000 zł). Ryczałt ma na celu częściowe pokrycie
zwiększonych obciążeń państw w związku z przyjęciem relokowanych cudzoziemców
(zakwaterowanie, wyżywienie, pomoc socjalna, tłumaczenia, działania integracyjne, itp.). Program
Krajowy Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, w wersji zaakceptowanej ostatecznie przez Komisję
Europejską w dniu 16 grudnia 2015 roku, uwzględnia deklarację Polski w zakresie liczby
planowanych do relokowania cudzoziemców, co pozwala Komisji Europejskiej na zrefundowanie
poniesionych przez Polskę wydatków w ramach dostępnego limitu.
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
W ujęciu
pieniężnym
duże przedsiębiorstwa
x
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
x
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
x
(w mln zł,
ceny stałe z
…… r.)
1
2
3
5
10
Łącznie (0-10)
(dodaj/usuń)
W ujęciu
niepieniężnym
duże przedsiębiorstwa
x
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
x
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
W celu złagodzeniu ewentualnego negatywnego odbioru przewidywanej
regulacji zasadne byłoby przeprowadzeniem szerokiej akcji informacyjnej.
(dodaj/usuń)
Niemierzalne
(dodaj/usuń)
Wypełnienie zobowiązań RP podjętych na poziomie UE.
(dodaj/usuń)
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.
Aktywność osób relokowanych na rynku pracy realizować się będzie najprawdopodobniej
w zawodach niewymagających wysokich kwalifikacji oraz będzie odsunięta w czasie ze
względu na konieczność nauki języka i uznanie posiadanych kwalifikacji zawodowych.
Niemniej, w niewielkiej skali może pozwolić na uzupełnienie braków w niektórych gałęziach
gospodarki. Z uwagi na planowaną stosunkowo niewielką liczbę przyjęć uchodźców w skali
kraju nie powinno to powodować zaburzeń na rynku pracy, jednak w zależności od
rozlokowania uchodźców na terytorium RP może mieć wpływ na sytuację na rynkach
lokalnych.
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
x Nie dotyczy
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).
tak
nie
x nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
zwiększenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.
tak
nie
x nie dotyczy
Komentarz: Nie dotyczy
9. Wpływ na rynek pracy
Z uwagi na planowaną niewielką liczbę przyjęć uchodźców w skali kraju, projekt nie powinien mieć negatywnego
wpływu na rynek pracy. W zależności od rozlokowania uchodźców projekt może mieć niewielki wpływ na sytuację na
lokalnych rynkach pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
demografia
informatyzacja
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
zdrowie
inne:
Omówienie wpływu
Ze względu na niewielka skalę relokacji, rozporządzenie nie będzie miało wpływu na obszary, o
których mowa w pkt 10.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planowany termin wejścia w życie to 7 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Realizacja relokacji będzie podlegała monitoringowi m.in. ze strony nowo tworzonego Międzyresortowego Zespołu do
spraw zapewnienia bezpieczeństwa w procesie przesiedleń i relokacji uchodźców. Wskaźnikiem rzeczywistej efektywności
relokacji jako procesu zaproponowanego przez Komisję Europejską w celu zmniejszenia presji azylowej na Grecję i
Włochy będzie skuteczność integracji beneficjentów na terytorium RP.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Nie dotyczy
Download