„Zwalczanie ważniejszych szkodników kukurydzy pastewnej

advertisement
1
INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN ODDZIAŁ SOŚNICOWICE
ul. Gliwicka 29, 44-153 SOŚNICOWICE
tel. (032) 238 75 84, fax (032) 238 75 03
e-mail: [email protected], web: www.ior.gliwice.pl
ZWALCZANIE WAśNIEJSZYCH SZKODNIKÓW
KUKURYDZY PASTEWNEJ INSEKTYCYDEM
PROTEUS 110 OD
Autorzy:
mgr inŜ. Sławomir Drzewiecki
mgr inŜ. Joanna Pietryga
„XLVII SESJA NAUKOWA IOR”
15-16.02.2007r., Poznań
Instytut Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice
Sesja Naukowa IOR, Poznań, 15-16.02.2007r.
2
SZKODNIKI KUKURYDZY
Nazwa szkodnika
Mszyce (Aphidodea)
Pędraki – larwy chrabąszczowatych
(Melolonthidae)
Rolnice (Agrotinae)
Skrzypionki
(Oulema spp.)
Słonecznica oręŜówka
(Chloridea armigera Hb.)
Sówkowate
(Noctuidae)
Typ uszkodzeń roślin kukurydzy
liście, liście okrywowe kolb, wiecha,
znamiona kolb
korzenie
liście, szyjka korzeniowa, kolba
liście
znamiona słupków, ziarno
kolba
Śmietka kiełkówka
(Hylemyia platura Meig.)
ziarniaki, liście
Urazek kukurydziany
(Glischrochilus quadrisignatus Say.)
łodyga, kolby
Instytut Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice
Sesja Naukowa IOR, Poznań, 15-16.02.2007r.
3
SZKODNIKI KUKURYDZY (c.d.)
Nazwa szkodnika
Drutowce - larwy spręŜykowatych
(Elateridae)
Ploniarka zboŜówka
(Oscinella frit L.)
Typ uszkodzeń roślin kukurydzy
ziarniaki, szyjka korzeniowa
zawiązki liści , stoŜek wzrostu
Omacnica prosowianka
(Ostrinia nubilalis Hbn.)
łodyga, kolby
Urazek kukurydziany
(Glischrochilus quadrisignatus Say.)
łodyga, kolby
Wciornastki
(Thysanoptera)
Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa
(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte)
Zmienik lucernowiec
(Lygus rugulipennis Popp.)
Zwójka chryzantemeczka
(Cnephasia chrysantheana Dup.)
Instytut Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice
liście
korzenie, szyjka korzeniowa,
znamiona kwiatów
ziarniaki, liście
liście, szyjka korzeniowa
Sesja Naukowa IOR, Poznań, 15-16.02.2007r.
4
ZAREJESTROWANE INSEKTYCYDY,
SUBSTANCJE AKTYWNE PRZEZNACZONE DO ZWALCZANIA
PLONIARKI ZBOśÓWKI I OMACNICY PROSOWIANKI
Nazwa środka
Nazwa substancji
aktywnej
Nazwa środka
Ploniarka zboŜówka
Nazwa substancji
aktywnej
Omacnica prosowianka
Gaucho 350 FS
imidachlopryd
Basudin 10 GR
diazynon
Gaucho 600 FS
imidachlopryd
Diazinon 10 GR
diazynon
Diafuran 5 GR
karbofuran
Karate 025 EC
lambda-cyhalotryna
Furadan 5 GR
karbofuran
Karate Zeon 050 CS
lambda-cyhalotryna
Zaprawa Marshal 250 DS
karbosulfan
Karate Zeon 100 CS
lambda-cyhalotryna
Mesurol 500 FS
merkaptodimetur
-
-
Karate 025 EC
lambda-cyhalotryna
-
-
Karate Zeon 050 CS
lambda-cyhalotryna
-
-
Karate Zeon 100 CS
lambda-cyhalotryna
-
-
RAZEM
6
5
Instytut Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice
RAZEM
3
2
Sesja Naukowa IOR, Poznań, 15-16.02.2007r.
5
CHARAKTERYSTYKA ŚRODKA
PROTEUS 110 OD insektycyd dwuskładnikowy
Forma uŜytkowa środka – OD (oil dispersion) zawiesina olejowa
zawiera naturalny olej
lepsze rozprzestrzenianie środka na powierzchni roślin
lepsze przenikanie przez warstwę lipidowo-białkową komórek roślin
wyŜszy poziom substancji aktywnych w tkankach roślin
większa odporność na zmywanie
Substancje aktywne
tiachlopryd 100g/l (chloronikotynyle)
deltametryna 10g/l (pyretroidy)
Sposób działania na owady: kontaktowo i Ŝołądkowo
Sposób działania w roślinach:
tiachlopryd – systemicznie
deltametryna - powierzchniowo
Instytut Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice
Sesja Naukowa IOR, Poznań, 15-16.02.2007r.
6
LOKALIZACJE DOŚWIADCZEŃ
Omacnica prosowianka
Ploniarka zboŜówka
Rok
badań
Lokalizacja
Odmiana
kukurydzy
Rok
badań
Lokalizacja
Odmiana
kukurydzy
2003
Gródczanki
Chambord
2003
Sośnicowice
Baltimore
2004
Gródczanki
Dragon
2004
Gierów
Grom
2004
Gródczanki
LG 3226
2004
Księginice Małe
Reduta
2005
Gródczanki
Ikos
2005
Łany Wielkie
Gracja
2005
Kornice
Havane
2005
Gródczanki
Ikos
Instytut Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice
Sesja Naukowa IOR, Poznań, 15-16.02.2007r.
7
CHARAKTERYSTYKA DOŚWIADCZEŃ
Warunki doświadczenia: polowe
Układ doświadczenia: doświadczenia ścisłe w układzie bloków losowych
Liczba powtórzeń: 4
Wielkość poletek: 40m2
Dawka na ha
Kombinacje doświadczalne
Ploniarka
zboŜówka
Omacnica
prosowianka
-
-
Proteus 110 OD
0,3 l
0,3 l
Proteus 110 OD
0,5 l
0,5 l
0,2 l / 0,1 l
0,3 l / 0,2 l
Kontrola
Lambda-cyhalotryna
Instytut Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice
Sesja Naukowa IOR, Poznań, 15-16.02.2007r.
8
TERMIN I SPOSÓB OCENY
SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA INSEKTYCYDÓW
PLONIARKA ZBOśÓWKA
Termin zabiegu opryskiwania: kukurydza w fazie 12-13 według BBCH
Termin oceny
Sposób wykonywania ocen
Doświadczenia przeprowadzono zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki
Eksperymentalnej oraz EPPO PP 1/217(1) „Ocena skuteczności insektycydów”
w fazie 16 wg skali
BBCH kukurydzy
ilość roślin poraŜonych przez szkodnika w stosunku do
ilości roślin na poletku wyraŜona w %
w fazie 19 wg skali
BBCH kukurydzy
ilość roślin poraŜonych przez szkodnika w stosunku do
ilości roślin na poletku wyraŜona w %
Instytut Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice
Sesja Naukowa IOR, Poznań, 15-16.02.2007r.
9
OMACNICA PROSOWIANKA
Termin zabiegu opryskiwania: kukurydza w fazie 39-53 według BBCH
Termin oceny
Sposób wykonywania ocen
Doświadczenia przeprowadzono zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki
Eksperymentalnej oraz EPPO PP 1/13(3) „Ocena skuteczności insektycydów”
w fazie 73-75 wg BBCH
kukurydzy
w fazie 89-97 wg BBCH
kukurydzy
liczba roślin kukurydzy uszkodzonych przez larwy
szkodnika powyŜej kolby
liczba roślin kukurydzy uszkodzonych przez larwy
szkodnika poniŜej kolby
liczba roślin kukurydzy z uszkodzonymi przez larwy
szkodnika kolbami
w fazie 89-97 wg BBCH
kukurydzy
liczba roślin kukurydzy złamanych poniŜej kolby
uszkodzonych przez larwy szkodnika
ilość larw szkodnika w łodygach roślin powyŜej kolb
ilość larw szkodnika w łodygach roślin poniŜej kolb
ilość larw szkodnika w kolbach roślin kukurydzy
ilość otworów w roślinie
liczba roślin kukurydzy z larwami szkodnika
Instytut Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice
Sesja Naukowa IOR, Poznań, 15-16.02.2007r.
10
WYNIKI
Instytut Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice
Sesja Naukowa IOR, Poznań, 15-16.02.2007r.
11
ŚREDNI PROCENT USZKODZONYCH ROŚLIN
KUKURYDZY PRZEZ PLONIARKĘ ZBOśÓWKĘ
OCENA WYKONYWANA W FAZIE 16 BBCH
2003
Sośnicowice
2004
Gierów
2004
Księginice
Małe
2005 Łany
Wielkie
2005
Gródczanki
Baltimore
Grom
Reduta
Gracja
Ikos
Rośliny
uszkodz. [%]
Rośliny
uszkodz.
[%]
Rośliny
uszkodz.
[%]
Rośliny
uszkodz.
[%]
Rośliny
uszkodz.
[%]
-
8,22 b
12,33 b
0,99 b
1,34 b
4,38 b
Proteus 110 OD
0,3 l
5,28 ab
4,57 a
0,29 a
0,68 a
1,75 a
Proteus 110 OD
0,5 l
4,53 ab
3,58 a
0,30 a
0,52 a
1,76 a
Lambdacyhalotryna
0,2 l /
0,1 l
4,38 a
3,81 a
0,30 a
0,86 ab
2,47 ab
3,70
1,62
0,63
0,57
2,49
Obiekty
doświadczalne
Kontrola
NIR 0,05
Dawka
na ha
Instytut Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice
Sesja Naukowa IOR, Poznań, 15-16.02.2007r.
12
SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA INSEKTYCYDÓW W OCHRONIE
KUKURYDZY PRZED PLONIARKĄ ZBOśÓWKĄ
OCENA W FAZIE 16 BBCH
2003
%
skuteczności SOŚNICOWICE
2004
GIERÓW
2005
KSIĘGIENICE MAŁE
ŁANY WIELKIE
GRÓDCZANKI
80
70
60
50
40
30
20
10
36 45 47
63 71 69
71 70 70
50 61 36
60 60 44
Baltimore
Grom
Reduta
Gracja
Ikos
0
Proteus 110 OD 0,3 l/ha
Proteus 110 OD 0,5 l/ha
Instytut Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice
Lambda-cyhalotryna 0,2 l/ha / 0,1 l/ha
Sesja Naukowa IOR, Poznań, 15-16.02.2007r.
13
ŚREDNI PROCENT USZKODZONYCH ROŚLIN
KUKURYDZY PRZEZ PLONIARKĘ ZBOśÓWKĘ
OCENA WYKONYWANA W FAZIE 18-19 BBCH
2003
Sośnicowice
2004
Gierów
2004
Księginice
Małe
2005
Łany
Wielkie
2005
Gródczanki
Baltimore
Grom
Reduta
Gracja
Ikos
Rośliny
uszkodz.
[%]
Rośliny
uszkodz.
[%]
Rośliny
uszkodz.
[%]
Rośliny
uszkodz.
[%]
Rośliny
uszkodz.
[%]
-
9,15 b
29,40 b
1,91 b
4,38 c
4,89 b
Proteus 110 OD
0,3 l
5,28 a
12,91 a
0,48 a
1,87 ab
1,61 a
Proteus 110 OD
0,5 l
4,53 a
11,77 a
0,39 a
1,17 a
1,38 a
Lambdacyhalotryna
0,2 l /
0,1 l
4,38 a
11,67 a
0,58 a
2,62 b
1,95 a
3,58
3,94
0,68
1,07
0,98
Obiekty
doświadczalne
Kontrola
NIR 0,05
Dawka
na ha
Instytut Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice
Sesja Naukowa IOR, Poznań, 15-16.02.2007r.
14
SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA INSEKTYCYDÓW W OCHRONIE
KUKURYDZY PRZED PLONIARKĄ ZBOśÓWKĄ
OCENA W FAZIE 18-19 BBCH
2003
%
skuteczności SOŚNICOWICE
2004
GIERÓW
2005
KSIĘGIENICE MAŁE
ŁANY WIELKIE
GRÓDCZANKI
80
70
60
50
40
30
20
10
42 51 52
56 60 60
75 80 70
57 73 40
67 72 60
Baltimore
Grom
Reduta
Gracja
Ikos
0
Proteus 110 OD 0,3 l/ha
Proteus 110 OD 0,5 l/ha
Instytut Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice
Lambda-cyhalotryna 0,2 l/ha / 0,1 l/ha
Sesja Naukowa IOR, Poznań, 15-16.02.2007r.
15
PROCENTOWY WZROST PLONU ZIELONEJ MASY KUKURYDZY
OCHRONA PRZED PLONIARKĄ ZBOśÓWKĄ
2003
%
2004
SOŚNICOWICE
GIERÓW
2005
KSIĘGIENICE MAŁE
ŁANY WIELKIE
GRÓDCZANKI
120
115
110
105
100
95
100
100
90
Baltimore
Kontrola
107
110 120
103 106
100
Grom
Proteus 110 OD 0,3 l/ha
103
100
120
Reduta
Proteus 110 OD 0,5 l/ha
Instytut Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice
108
104 108
109
105
100
Gracja
112
111
100
Ikos
Lambda-cyhalotryna 0,2 l/ha / 0,1 l/ha
Sesja Naukowa IOR, Poznań, 15-16.02.2007r.
16
PROCENTOWY WZROST PLONU KOLB KUKURYDZY
OCHRONA PRZED PLONIARKĄ ZBOśÓWKĄ
2003
%
2004
SOŚNICOWICE
GIERÓW
2005
KSIĘGIENICE MAŁE
ŁANY WIELKIE
GRÓDCZANKI
160
140
120
100
80
60
40
20
111 116
100
137 145
105
100
Kontrola
100
144
0
Baltimore
100 101
Grom
Proteus 110 OD 0,3 l/ha
100
100
Reduta
Proteus 110 OD 0,5 l/ha
Instytut Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice
111 111
109 107
108
Gracja
100
103
Ikos
Lambda-cyhalotryna 0,2 l/ha / 0,1 l/ha
Sesja Naukowa IOR, Poznań, 15-16.02.2007r.
17
ŚREDNI PROCENT USZKODZONYCH ROŚLIN
KUKURYDZY PRZEZ OMACNICĘ PROSOWIANKĘ
OCENA WYKONYWANA W FAZIE 75 BBCH
2003
Gródczanki
2004
Gródczanki
2004
Gródczanki
2005
Gródczanki
2005
Kornice
Chambort
Dragon
LG 3226
Ikos
Havane
Rośliny
uszkodz.
[%]
Rośliny
uszkodz.
[%]
Rośliny
uszkodz.
[%]
Rośliny
uszkodz.
[%]
Rośliny
uszkodz.
[%]
-
37,50 b
22,50 b
17,50 b
27,50 b
82,50 b
Proteus 110 OD
0,3 l
8,75 a
10,00 a
6,25 a
7,50 a
21,25 a
Proteus 110 OD
0,5 l
7,50 a
7,50 a
6,25 a
3,75 a
16,25 a
Lambdacyhalotryna
0,3 l /
0,2 l
16,25 ab
13,75 ab
12,50 ab
7,50 a
18,75 a
21,98
8,87
10,24
12,99
23,95
Obiekty
doświadczalne
Kontrola
NIR 0,05
Dawka
na ha
Instytut Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice
Sesja Naukowa IOR, Poznań, 15-16.02.2007r.
18
SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA INSEKTYCYDÓW W OCHRONIE
KUKURYDZY PRZED OMACNICĄ PROSOWIANKĄ
OCENA W FAZIE 75 BBCH
%
2003
2004
2005
skuteczności
GRÓDCZANKI
GRÓDCZANKI
GRÓDCZANKI
KORNICE
90
80
70
60
50
40
30
20
77 80 57
56 67 39
64 64 29
73 86 73
74 80 77
Dragon
LG 3226
Ikos
Havane
10
0
Chambort
Proteus 110 OD 0,3 l/ha
Proteus 110 OD 0,5 l/ha
Instytut Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice
Lambda-cyhalotryna 0,3 l/ha / 0,2 l/ha
Sesja Naukowa IOR, Poznań, 15-16.02.2007r.
19
ŚREDNI PROCENT USZKODZONYCH KOLB ROŚLIN
KUKURYDZY PRZEZ OMACNICĘ PROSOWIANKĘ
OCENA WYKONYWANA W FAZIE 89 BBCH
2003
Gródczanki
2004
Gródczanki
2004
Gródczanki
2005
Gródczanki
2005
Kornice
Dawka
na ha
Chambort
Dragon
LG 3226
Ikos
Havane
Rośliny
uszkodz.
[%]
Rośliny
uszkodz.
[%]
Rośliny
uszkodz.
[%]
Rośliny
uszkodz.
[%]
Rośliny
uszkodz.
[%]
-
35,00 b
41,25 b
22,50 c
68,75 b
68,75 b
Proteus 110 OD
0,3 l
13,75 a
17,50 ab
3,75 ab
16,25 a
23,25 a
Proteus 110 OD
0,5 l
3,75 a
10,00 a
2,50 a
10,00 a
12,50 a
Lambdacyhalotryna
0,3 l /
0,2 l
5,00 a
22,50 ab
11,25 b
17,50 a
13,75 a
21,03
28,53
7,54
13,08
13,27
Obiekty
doświadczalne
Kontrola
NIR 0,05
Instytut Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice
Sesja Naukowa IOR, Poznań, 15-16.02.2007r.
20
SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA INSEKTYCYDÓW W OCHRONIE
KUKURYDZY PRZED OMACNICĄ PROSOWIANKĄ
OCENA W FAZIE 89 BBCH
%
skuteczności
2003
2004
GRÓDCZANKI
GRÓDCZANKI
2005
GRÓDCZANKI
KORNICE
76 85 75
65 82 80
Ikos
Havane
90
80
70
60
50
40
61 89 86
58 76 45
83 89 50
Dragon
LG 3226
30
20
10
0
Chambord
Proteus 110 OD 0,3 l/ha
Proteus 110 OD 0,5 l/ha
Instytut Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice
Lambda-cyhalotryna 0,3 l/ha / 0,2 l/ha
Sesja Naukowa IOR, Poznań, 15-16.02.2007r.
21
PROCENTOWY WZROST PLONU ZIELONEJ MASY KUKURYDZY
OCHRONA PRZED OMACNICĄ PROSOWIANKĄ
2003
2004
GRÓDCZANKI
GRÓDCZANKI
%
2005
GRÓDCZANKI
KORNICE
115
110
105
100
109 112
107 102
95
100
105
100
111 115
100
106
101 105
112
100
104 105
105
100
105
90
Chambort
Kontrola
Dragon
Proteus 110 OD 0,3 l/ha
LG 3226
Proteus 110 OD 0,5 l/ha
Instytut Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice
Ikos
Havane
Lambda-cyhalotryna 0,3 l/ha / 0,2 l/ha
Sesja Naukowa IOR, Poznań, 15-16.02.2007r.
22
PROCENTOWY WZROST PLONU KOLB KUKURYDZY
OCHRONA PRZED OMACNICĄ PROSOWIANKĄ
2003
2004
GRÓDCZANKI
GRÓDCZANKI
%
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
109 110
105 100
100
104
Chambort
Kontrola
100
Dragon
Proteus 110 OD 0,3 l/ha
GRÓDCZANKI
107
LG 3226
Proteus 110 OD 0,5 l/ha
Instytut Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice
KORNICE
101 110
108 113
104
100
2005
100
105 106
103
Ikos
100
107
Havane
Lambda-cyhalotryna 0,3 l/ha / 0,2 l/ha
Sesja Naukowa IOR, Poznań, 15-16.02.2007r.
23
WNIOSKI
Insektycyd Proteus 110 OD zastosowany w dawce 0,5l/ha wykazał od 51
do 80% skuteczności działania w redukcji larw ploniarki zboŜówki.
Stwierdzono statystycznie istotne róŜnice związaną z efektywnością
ograniczenia liczebności owadów ploniarki zboŜówki pomiędzy obiektem
z zastosowaniem wymienionego środka, a kontrolą.
Insektycyd
Proteus
statystycznie
powodowanych
110
istotnym
przez
OD
dawce
wpływem
larwy
0,5l/ha
na
omacnicy
charakteryzował
ograniczenie
prosowianki
na
się
uszkodzeń
roślinach
kukurydzy. Efektywność działania tego środka dotycząca ochrony części
wegetatywnych i generatywnych roślin przed uszkodzeniami wyniosła
odpowiednio 64-86% i 76-89% w zaleŜności od roku prowadzenia badań i
lokalizacji.
Instytut Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice
Sesja Naukowa IOR, Poznań, 15-16.02.2007r.
24
WNIOSKI (c.d.)
W większości doświadczeń aplikacja insektycydu Proteus 110 OD w
dawce 0,5l/ha wpłynęła na wzrost plonu zielonej masy od 2 do 20%
oraz plonu kolb w granicach 6-45%w porównaniu z kontrolą.
Środek
Proteus
innowacyjną
110
formę
OD
to
nowy
uŜytkową
insektycyd,
charakteryzującą
który
posiada
się
takimi
właściwościami, które w dodatni sposób wpływają na efektywność
działania insektycydu. Insektycyd ten poszerzy skromny dobór
środków przeznaczonych do zwalczania niektórych szkodników w
uprawie
kukurydzy
jednocześnie
zwiększając
moŜliwości
jej
skutecznej ochrony.
Instytut Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice
Sesja Naukowa IOR, Poznań, 15-16.02.2007r.
25
Instytut Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice
Sesja Naukowa IOR, Poznań, 15-16.02.2007r.
26
Instytut Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice
Sesja Naukowa IOR, Poznań, 15-16.02.2007r.
27
zdjęcia
Instytut Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice
Sesja Naukowa IOR, Poznań, 15-16.02.2007r.
28
Instytut Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice
Sesja Naukowa IOR, Poznań, 15-16.02.2007r.
29
Instytut Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice
Sesja Naukowa IOR, Poznań, 15-16.02.2007r.
30
Instytut Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice
Sesja Naukowa IOR, Poznań, 15-16.02.2007r.
31
DZIEKUJEMY
ZA UWAGĘ
Autorzy:
mgr inŜ. Sławomir Drzewiecki
mgr inŜ. Joanna Pietryga
Instytut Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice
Sesja Naukowa IOR, Poznań, 15-16.02.2007r.
Download