Spis treści: - Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów

advertisement
Wykaz dokumentów normalizacyjnych
Lp.
Art. rolno - spożywczy
1
2
1.
Artykuł głęboko mrożony
2.
Mrożone wyroby
kulinarne
3
Ziarno zbóż, rośliny
strączkowe i przetwory
zbożowe.
4
5
Makaron
Pieczywo
6
Oleje i tłuszcze roślinne
oraz zwierzęce
7
Przetwory jajowe
8
Grzyby
9
Herbata
10
Wyroby i półprodukty
ciastkarskie
11
12
13
Wyroby cukiernicze
trwałe
Konserwy i prezerwy
rybne
Ziarno roślin oleistych
Dokument normalizacyjny
3
ROZPORZĄDZENIE MR i RW z dnia 7 marca 2003r w sprawie
szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno –
spożywczych (DZ. U. Nr 59, poz. 526).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca
2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr
62 poz. 580)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia
2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr
82 poz. 499).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia
2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr
68, poz. 603).
DYREKTYWA KOMISJI NR 92/2/EWG z dnia 13 stycznia 1992 r.
ustanawiająca procedurę pobierania próbek oraz wspólnotową metodę
analizy do celów urzędowej kontroli temperatur głęboko mrożonych
środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi
Mrożone wyroby kulinarne. Pobieranie próbek i metody badań PN-A82350:1996
Próbniki do pobierania próbek produktów bezkształtnych PN-74/C60008.
Przetwory zbożowe. Pobieranie próbek PN – 72/A – 74001
Ziarno zbóż i przetworów zbożowych. Pobieranie próbek; PN-EN ISO
24333:2010
Makaron. Pobieranie próbek i metody badań PN – 93/A – 74130
Pieczywo. Pobieranie próbek i kontrola jakości PN – 86/A – 74104
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Pobieranie i przygotowanie
próbek margaryn do badań chemicznych i fizykochemicznych PN-A86929:1996
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Pobieranie próbek PN- EN ISO
5555:2002
Przetwory jajowe. Pobieranie i przygotowanie próbekPN-91/A-86506
Grzyby świeże i produkty grzybowe. Pobieranie i przygotowanie próbek
PN- 68/A-78508
Herbata. Pobieranie próbek PN-ISO 1839:1996
Wyroby i półprodukty ciastkarskie Pobieranie próbek i kontrola jakości.
PN – 78/A - 74250
Wyroby i półprodukty ciastkarskie. Badania mikrobiologiczne.
Pobieranie próbek. PN-A-74134-1.
Wyroby cukiernicze trwałe. Pobieranie próbek PN-73/A-74858
Konserwy i prezerwy rybne. Pobieranie próbek PN-72/A-86731
Ziarno roślin oleistych. Pobieranie próbek i przygotowanie próbki
laboratoryjnej PN-76/R-66146
Nasiona oleiste. Pobieranie próbek PN-EN ISO 542:1997
Wzór: F-2/NA, Wydanie 1 z dnia 27.09.2010 r. str.1/3
Wykaz dokumentów normalizacyjnych
14
Przetwory owocowe,
warzywne, wina
i miody pitne
15
Cukier
16
Przetwory ziemniaczane i
skrobiowe
17
Napoje bezalkoholowe
18
Koncentraty spożywcze
20
Przetwory dla dzieci
konserwy
Drożdże
21
Kawa
22
Zioła i przyprawy
23
Ziarno kakaowe
24
Ziemniaki
25
Mięso i przetwory mięsne
26
Wyroby garmażeryjne
27
28
Śruta nasion oleistych
Piwo
29
Mleko i przetwory
mleczne
30
Produkty i półprodukty
spirytusowe
31
Produkty rolnictwa
ekologicznego
19
Przetwory owocowe, warzywne, wina i miody pitne. Pobieranie próbek
PN-72/A-75050.
PN-90 A-75052/04 Przetwory owocowe, warzywne i warzywnomięsne. Metody badań mikrobiologicznych. Sposób pobierania i
przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia
2007 r. w sprawie sposobu i miejsca pobierania próbek winogron,
moszczy gronowych i wina gronowego w trakcie fermentacji oraz
sposobu i miejsca ustalania naturalnej zawartości alkoholu w tych
produktach (Dz. U. Nr 12, poz. 80).
Cukier. Pobieranie i przygotowanie próbek
PN-85/A-74856
Przetwory ziemniaczane i skrobiowe. Pobieranie próbek
PN-76/A-74704.
PN-93 A-74703 Spożywcze przetwory ziemniaczane i skrobiowe oraz
skrobie naturalne. Pobieranie próbek i metody badań
mikrobiologicznych.
Napoje bezalkoholowe. Pobieranie próbek i metody badań PN-85/A79033
Koncentraty spożywcze. Pobieranie i przygotowywanie próbek PN-A79008:1996
Pobieranie próbek i metody badań. Przetwory dla dzieci. Konserwy PNA-75043:1998
Drożdże. Pobieranie próbek PN-A-79004
Kawa zielona w workach. Pobieranie próbek
PN-ISO 4072:1998
PN-ISO 6670 wrzesień 2004 Kawa rozpuszczalna. Metoda pobierania
próbek z masowych jednostek opakowaniowych z wkładką.
Surowce zielarskie. Pobieranie próbek i metody badań
PN-91/R-87019
Przyprawy – Pobieranie próbek PN-EN ISO 948:2009
Ziarno kakaowe. Pobieranie próbek i metody badań PN-A-76101:1998
Rośliny okopowe. Pobieranie próbek ziemniaków
PN-R-74452:1999
Mięso i przetwory mięsne. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań.
Pobieranie próbek PN –ISO 3100-1:1999
Wędliny i wyroby wędliniarskie. Wstępna ocena partii i pobieranie
próbek PN – 71/A – 82105
Wyroby garmażeryjne. Pobieranie i przygotowanie próbek PN – 92/A –
82102
Śruta nasion oleistych. Pobieranie próbek PN – ISO 5500:1999
Piwo. Pobieranie i przygotowywanie próbek PN-A-79095:2000
Rozporządzenie MR i RW z dnia 25 sierpień 2004r w sprawie metod
pobierania próbek mleka do badań zawartości tłuszczu w mleku oraz
metod oznaczania zawartości tłuszczu w mleku (Dz. U. NR 194, poz.
1997)
Mleko i przetwory mleczne. Pobieranie próbek PN – 86/A – 86041
Mleko i przetwory mleczne Pobieranie próbek PN – 86/A –
86041/Az1:2000
Mleko i przetwory mleczne. Wytyczne do pobierania próbek PN – EN
ISO 707: 2009
Produkty i półprodukty spirytusowe. Pobieranie próbek PN-A79527:2004
Rozporządzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2004r w sprawie pobierania
próbek żywności w celu oznaczenia pozostałości chemicznych środków
ochrony roślin (Dz. U. Nr 86, poz. 810).
Wzór: F-2/NA, Wydanie 1 z dnia 27.09.2010 r. str.2/3
Wykaz dokumentów normalizacyjnych
32
Owoce i warzywa świeże
33
Oliwa z oliwek
Statystyczna kontrola
jakości.
34
35
Tytoń
36
Środki spożywczeoznaczanie azotanów
37
Alkohol etylowy
38
39
Nawozy i środki
wapnujące
Nawozy i środki
wapnujące
Rozporządzenie MRiRW z dnia 9 sierpnia 2004 r w sprawie metod
pobierania i badania próbek owoców i warzyw dostarczonych do
przetwórcy (Dz. U. Nr 180, poz. 1865)
Rozporządzenie 1148/2002 w sprawie kontroli zgodności norm
handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw.
Załącznik I do Rozporządzenia Komisji (EWG) 2568/91
Losowy wybór jednostek produktu do próbki. PN-88-N-03010.
Krajanka tytoniowa do ręcznego sporządzania wyrobów do palenia i
wyroby do palenia z niej wykonane
Metody pobierania próbek, kondycjonowanie i analiza
Część1: Pobieranie próbek PN-ISO 15592-1 wrzesień 2005
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1882/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej
kontroli poziomu azotanów w niektórych środkach spożywczych (Dz.
Urz. WE L 364).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia
2007 r. w sprawie metod analiz alkoholu etylowego pochodzenia
rolniczego oraz metody pobierania próbek do celów urzędowej kontroli
pod względem jakości handlowej (Dz. U. Nr 24 poz. 154).
PN-EN 1482-1 Nawozy i środki wapnujące. Pobieranie i
przygotowanie próbek. Część 1 : Pobieranie próbek.
PN-EN 1482-2 Nawozy i środki wapnujące. Pobieranie i
przygotowanie próbek. Część 2 : Przygotowanie próbek.
Informacje nt. bieżących prac normalizacyjnych dot. poszczególnych artykułów dostępne są na stronie
www.pkn.pl.
Wzór: F-2/NA, Wydanie 1 z dnia 27.09.2010 r. str.3/3
Download