Poradnik beneficjenta w zakresie promocji - Polska

advertisement
Poradnik beneficjenta
w zakresie promocji projektów
finansowanych w ramach Programu
Współpracy INTERREG Polska – Saksonia
2014-2020
Spis treści:
I.
Wprowadzenie............................................................................................................................... 3
II.
Komunikacja = obowiązek beneficjenta .................................................................................... 3
III. Dlaczego tak ważna jest promocja projektu? ........................................................................... 4
IV. Co i jak komunikujemy? ............................................................................................................... 5
Dobre planowanie gwarancją powodzenia ............................................................................... 6
V.
VI. Wymagane informacje ................................................................................................................. 8
VII. Logotypy – warunki techniczne ................................................................................................ 11
VIII. Oznaczanie projektów: plakat, tablica informacyjna, tablica pamiątkowa ......................... 13
IX. Narzędzia działań promocyjnych.............................................................................................. 17
X.
1.
Strona internetowa ................................................................................................................. 17
2.
Wydarzenia .............................................................................................................................. 20
3.
Publikacje ................................................................................................................................. 24
4.
Notatki prasowe ...................................................................................................................... 25
5.
Materiały promocyjne ............................................................................................................. 27
6.
Inne materiały i dokumenty stosowane podczas realizacji projektu ............................... 28
Gdzie uzyskać pomoc ................................................................................................................ 30
2
I.
Wprowadzenie
Celem poradnika, który oddajemy w Państwa ręce, jest przedstawienie zagadnień
związanych z promocją projektów finansowanych w ramach Programu Współpracy
INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.
Poradnik ma zachęcić beneficjenta do zaplanowania, już na etapie składania
wniosków o dofinansowanie, efektywnych działań w tym zakresie, ale także służyć
pomocą w trakcie ich realizacji. Zamieszczono w nim informacje dotyczące wymagań
stawianych w aktach prawnych Unii Europejskiej oraz wskazówki i przykłady, które
odnoszą się do promocji podczas różnych etapów cyklu życia projektu. Podane
zostały przykłady dobrych praktyk z okresu 2007-2013.
Liczymy, że zawarte poniżej informacje ułatwią Państwu prowadzenie skutecznej
komunikacji celów i efektów projektu!
II.
Komunikacja = obowiązek beneficjenta
Beneficjent, od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu,
zobligowany jest do informowania ogółu społeczeństwa o tym, że realizowany
przez niego projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Obowiązek
ten ma służyć upowszechnianiu informacji o tym, na co wydawane są wspólne
środki państw członkowskich.
Podstawowym dokumentem, który informuje o konieczności podjęcia działań
informacyjnych i komunikacyjnych przez beneficjentów w latach 2014-2020, jest
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 roku1 (zwane dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”). Obowiązki
beneficjentów zostały wyszczególnione w pkt. 2.2 Załącznika nr XII „Informacja
i komunikacja na temat wsparcia z funduszy polityki spójności.
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku2
(dalej – „rozporządzenie wykonawcze”) precyzuje z kolei techniczne aspekty
oznaczania projektów.
Obowiązki beneficjenta w zakresie informacji i promocji zostały ujęte również
w umowie o dofinansowanie.
Niniejsza publikacja systematyzuje i uszczegóławia zawarte w tych dokumentach
zobowiązania.
1
2
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014R0821
3
III.
Dlaczego tak ważna jest promocja projektu?
Beneficjenci są ambasadorami programów w terenie – prowadzone przez nich
działania informacyjno-promocyjne mogą przyczynić się do zwiększenia wśród
społeczeństwa świadomości zmian w regionie, w najbliższym otoczeniu,
w codziennym życiu. Niezwykle ważne jest także podkreślanie, że projekty EWT to
projekty realizowane przy udziale partnerów z różnych krajów.
Promocja w wielu przypadkach odgrywa kluczową rolę, czy wręcz decyduje
o powodzeniu bądź porażce projektu. Na przykład opracowany z dbałością o
szczegóły transgraniczny szlak atrakcji turystycznych nie będzie odwiedzany, jeśli nie
zaplanujemy odpowiednich działań promocyjnych. Strona internetowa służąca
integracji przygranicznego rynku nauki i pracy nie spełni swojego zadania, gdy nie
dowiedzą się o niej osoby zainteresowane zamieszczanymi na niej informacjami.
Przykłady możemy mnożyć, istotne jest jednak podkreślenie, że to beneficjentom
powinno zależeć na tym, by pozytywne komunikaty o ich projektach docierały
do odpowiednich osób.
Poniższy schemat3 przedstawia korzyści płynące z prawidłowo zaplanowanych
i realizowanych działań informacyjnych:
KONCEPCJA KOMUNIKACJI PROJEKTU
3
Na podstawie Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020.
4
IV.
Co i jak komunikujemy?
Kluczowym celem komunikacji prowadzonej przez beneficjenta jest pokazanie
zmian, jakie przynosi realizacja danego projektu oraz podkreślenie, że jego
przeprowadzenie było możliwe dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Dodatkowo,
należy kłaść nacisk na to, że projekt jest realizowany razem z zagranicznym
partnerem i informować o zaletach takiej współpracy.
Istnieją różne perspektywy prezentacji korzyści uzyskanych dzięki Funduszom
Europejskim4 - rekomendujemy przedstawianie projektów w szczególności z
perspektywy indywidualnej i z perspektywy społeczności:
1. Indywidualna (JA) – opisuje osobiste doświadczenie i korzyści pojedynczego
odbiorcy. Np. Pan Kowalski dzięki przebudowie drogi z miejscowości A do
miejscowości B szybciej dociera do miejsca pracy. Pani Zając wzięła udział
w szkoleniu i tym sposobem podniosła swoje kompetencje zawodowe. Ta
perspektywa przewiduje oddanie głosu jednostkom, które opowiadają
o zmianach w ich najbliższym otoczeniu oraz o tym, jak oni sami aktywnie
zmienili swoją rzeczywistość.
2. Społeczności (MY) – przedstawia doświadczenie społeczności, która widzi, że
transgraniczna współpraca jest opłacalna i pozwala wywierać większy wpływ
na rzeczywistość. Mieszkańcy dostrzegają, że korzystne zmiany nie są
dziełem przypadku, ale wspólnej inicjatywy. Razem wywołujemy znaczące
zmiany oraz w sposób świadomy kształtujemy swoje otoczenie.
Beneficjenci są zobowiązani kierować do opinii publicznej informacje o tym, że
otrzymali unijne wsparcie. Mechanizm komunikacji określa sposób dotarcia z
przekazem do grup docelowych. W przypadku, gdy tą grupą jest opinia publiczna,
mechanizm komunikacji jest następujący:
ZAINTERESUJ
SIĘ
SKORZYSTAJ
POLEĆ
1. W pierwszym etapie największe znaczenie ma dotarcie do opinii publicznej
z informacją o zmianach zachodzących na pograniczu dzięki unijnym
4
J.w.
5
funduszom (np. o nowych atrakcjach, o organizowanych wydarzeniach).
Kluczowe jest więc sformułowanie informacji w sposób ciekawy (unikanie
oficjalnego żargonu) i wykorzystanie więcej niż jednego kanału informacji.
2. W drugim etapie ważne jest zachęcenie odbiorcy do skorzystania z efektów
realizowanych projektów (np. odwiedzenia inwestycji, wzięcia udziału
w organizowanym wydarzeniu). Istotna jest więc precyzyjna komunikacja
oparta na szablonie: co, gdzie, kiedy, jak i dlaczego.
3. Trzeci etap to wykorzystanie potencjału komunikacyjnego odbiorcy.
Rekomendacja osoby, która skorzystała z projektu bądź jego osiągnięć
i przekazuje o tym informację dalej, może być jednym z najbardziej
wiarygodnych źródeł promocji wykorzystania Funduszy Europejskich
i zachodzących dzięki nim zmian.
V.
Dobre planowanie gwarancją powodzenia
Informacja i promocja są niezbędnymi elementami realizacji każdego projektu.
Ich zakres powinien być planowany i realizowany racjonalnie i efektywnie,
mając na uwadze założone cele, możliwości finansowe oraz wymogi związane
z oznaczaniem projektów. Wybór konkretnych narzędzi promocji należy do
beneficjenta, powinien być jednak poprzedzony analizą, jaka forma promocji
sprawdzi się w konkretnym przypadku. Właściwe zaplanowanie działań pozwoli
wybrać te, które są najbardziej skuteczne.
Należy więc spróbować odpowiedzieć na podstawowe pytania:
Dotarcie z informacją o projekcie i finansowym zaangażowaniu Unii
Europejskiej do jak największego grona odbiorców, ale przede
wszystkim do określonych grup docelowych np. w przypadku projektów
oferujących nowe produkty turystyczne właściwe działania przełożą się
na wzrost liczby odwiedzających.
Co chcemy
osiągnąć
Określenie, do kogo adresowane są działania promocyjne, jest bardzo
istotne. W przypadku błędnie określonej grupy docelowej informacje nie
Jaka jest grupa
przyciągną uwagi, bo grupa, do której będziemy się zwracali, nie będzie
docelowa
nimi zainteresowana. Najlepiej określić kilka grup odbiorców
i dostosować do nich działania (np. młodzież w wieku szkolnym,
mieszkańcy miejscowości, w których realizowane jest przedsięwzięcie,
przedsiębiorcy chcący rozwijać się na rynku kraju sąsiada i in.). Zbyt szerokie
adresowanie działań – do ogółu społeczeństwa – niesie ze sobą ryzyko, że
komunikat „zagubi się” wśród innych.
6
Określenie grup docelowych częściowo warunkuje dobór narzędzi i kanałów
komunikacji - w przypadku jednych grup docelowych najskuteczniejsze
okażą się ulotki czy broszury, w przypadku innych będą to np.
Jakie narzędzia
konferencja, prezentacja projektu podczas targów turystycznych czy
wykorzystać
informacje
w mediach
społecznościowych.
By działania
informacyjno-promocyjne były skuteczne, wybrane narzędzia i kanały
komunikacji muszą być również dostosowane do tematyki projektu.
Kluczową rolę w przypadku każdego komunikatu odgrywa język, który
również powinien być dopasowany do wybranej grupy docelowej (np.
komunikat adresowany do starszego pokolenia, a napisany językiem
młodzieżowym, może być niezrozumiały). Współczesny język przekazu
to połączenie tekstu i obrazu. Należy pamiętać, że dane słowo powoduje
jednoczesne pojawienie się zarówno znaczenia tego słowa, jak i ciągu skojarzeń,
dlatego dobór słów wykorzystywanych w przekazie jest bardzo istotny.
Jaki powinien
być język
przekazu
Informacja musi być przygotowana i napisana w taki sposób, by wzbudzała
zainteresowanie czytelnika. W przypadku artykułu już nagłówek
powinien przyciągać uwagę – to jak zostanie sformułowany sprawi,
Jak konstruować
czy czytelnik będzie chciał zapoznać się z całą informacją.
informacje
Przesłanie powinno być proste, zawierać fakty i liczby, może
opowiadać historię, także w formie zdjęciowej (przed i po). Istotne jest,
by zarówno treść, jak i grafika były czytelne i interesujące dla czytelnika. Zdania
powinny być proste (średnio 15-20 słów) i napisane językiem, który każdy zrozumie
(należy unikać żargonu, ale także zbyt potocznych słów).
Planując budżet na działania informacyjno-promocyjne w projekcie należy wziąć pod
uwagę różne rodzaje kosztów związane z wybranymi narzędziami oraz
kanałami komunikacji. Jeśli np. planowane jest uruchomienie strony
Na co zwrócić
internetowej, trzeba uwzględnić koszty jej stworzenia, wykupu
uwagę planując
domeny oraz regularnej obsługi; jeśli planowane są konkursy,
budżet
należy rozważyć koszty druku plakatów, dyplomów, zakupu i
oznakowania nagród. Planując materiały promocyjne trzeba się zastanowić, czy
odpowiadają one charakterowi projektu, są adekwatne dla wybranej grupy docelowej
i są kwalifikowalne. Kwestią do przemyślenia jest także sposób ich dystrybucji.
Wskaźniki
Wpływ podejmowanych działań informacyjno-promocyjnych może
zostać uchwycony we wskaźnikach produktu. Wskaźniki muszą
odzwierciedlać wpływ działań na daną grupę docelową.
Publikując zdjęcia (czy to w broszurze, czy na stronie internetowej, czy też
przekazując je instytucjom zaangażowanym we wdrażanie
programu) należy pamiętać o zapisach ustawy o prawie autorskim
Wykorzystanie
zdjęć
i prawach pokrewnych, zarówno pod względem praw autorskich,
7
jak i ochrony wizerunku. Zdjęcia powinny oddawać charakter wydarzenia.
DOBRE PRAKTYKI
 Duże znaczenie przy informacji i promocji ma tytuł projektu. Powinien być
krótki, oddający charakter projektu, zrozumiały dla opinii publicznej,
„wpadający w ucho”, przyciągający uwagę (przykłady z okresu 2007-2013:
„Edukacja bez granic”, „Pogranicze pięknieje - rekompozycja Parku
Dworskiego w Iłowej” „Hallo Nachbar!/Witaj Sąsiedzie! - Polsko-Niemiecki
Portal Internetowy dla Uczniów i Młodzieży”, „Atrakcje przyrodnicze wysp
Uznam – Karsibór”, „Odra dla turystów”, „Transgraniczne połączenie
Świnoujście - Kamminke na wyspie Uznam”, „Kariera bez granic –
transgraniczna orientacja zawodowa w Euroregionie Neisse-Nysa).
 Długie nazwy projektów mogą zostać skrócone do łatwych do zapamiętania i
znaczących akronimów (przykłady projektów programu Południowy Bałtyk
2007-2013: MOMENT – „Modern Water Management in the South Baltic
Area”, MARRIAGE – „Better marina management, harbour network
consolidation and water tourism marketing in the South Baltic rim”, BAIT –
„South Baltic academy of Independent Theatre”, MAST – „Maritime education
and sail training for young people”)
ZŁE PRAKTYKI
 Tytuł projektu nie może naruszać praw autorskich. W szczególności projekty
które opierają swoją strategię promocji (stworzenie logotypu, adres domeny
internetowej oraz wszelkie materiały wizualne) na akronimach, nie stosując
pełnego tytułu projektu, powinny się upewnić, czy taka sytuacja nie będzie
mieć miejsca. Przykład z perspektyw 2007-2013: projekt programu
Południowy Bałtyk “Integration and education of students, graduates and
SME’s in terms of industrial design management” wykorzystujący akronim
“DesignSHIP” został oskarżony o naruszenie praw autorskich. Akronim
“DesignSHIP” był komercyjną marką zarejestrowaną jeszcze przed
powstaniem projektu. W wyniku tej sytuacji, projekt musiał zmienić akronim w
dość zaawansowanej fazie promocji, co skutkowało negatywnymi
konsekwencjami biorąc pod uwagę całościową politykę promocyjną projektu.
VI.
Wymagane informacje
Wszystkie realizowane przez beneficjenta działania komunikacyjne muszą
zawierać informację o otrzymaniu wsparcia, np. poprzez zamieszczenie
8
logotypu programu wraz z symbolem UE zgodnym z rozporządzeniem
wykonawczym Komisji Europejskiej (flaga UE z podpisem Unia Europejska)
oraz odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dopuszczalne jest stosowanie logotypów w wersji monochromatycznej w
korespondencji, listach obecności, umowach oraz dokumentacji przetargowej.
Logotyp programu powinien być zawsze umieszczony w widocznym miejscu, a
jego wielkość należy dopasować do skali dokumentu lub materiału, na którym się
pojawia. Parametry techniczne logotypów określono w następnym rozdziale.
W rozporządzeniu nr 1303/2013 wyszczególniono następujące obowiązki
beneficjenta:
 Informacja na stronie internetowej
Beneficjent ma obowiązek zamieszczenia na swej stronie internetowej
(jeśli taka strona istnieje), krótkiego opisu projektu – przedstawiając jego
cele i osiągnięcia oraz podkreślając, że otrzymał wsparcie finansowe Unii
Europejskiej.
 Zawieszenie plakatu informacyjnego
Konieczne jest także zamieszczenie plakatu z informacjami nt. projektu
(minimalny rozmiar: A3) w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa
(np. w miejscu realizacji projektu, przy wejściu do budynku).
 Oznakowanie dokumentów i materiałów wytworzonych w ramach
projektów
 Zamieszczanie tablic informacyjnych i pamiątkowych
9
Obowiązki beneficjenta w zakresie oznaczania projektów:
Umieszczenie na stronie
internetowej:
 logotypu programu
wraz z symbolem UE
zgodnym z
rozporządzeniem
wykonawczym Komisji
Europejskiej (flaga UE
z podpisem Unia
Europejska) oraz
odniesieniem do
Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
 opisu realizowanego
projektu
Oznakowanie
działań i
materiałów
informacyjnych
i promocyjnych
Oznakowanie
dokumentów
związanych z
realizacją
projektu
Umieszczenie
plakatu A3 z
informacjami
na temat
projektu w
widocznym i
publicznie
dostępnym
miejscu
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Wkład publiczny w
projekt przekracza
500 tys. euro i
projekt dotyczy
działań w zakresie
infrastruktury lub
prac budowlanych
X
X
Wkład publiczny w
projekt przekracza
500 tys. euro i
projekt dotyczy
zakupu środków
trwałych
X
X
Realizuję projekt –
moje obowiązki
Tablica
informacyjna
w trakcie
realizacji
projektu
Tablica
pamiątkowa
po
zakończeniu
projektu
Wkład publiczny w
projekt5 jest równy
lub mniejszy niż 500
tys. euro
Wkład publiczny w
projekt jest równy lub
mniejszy niż 500 tys.) i
projekt zawiera
elementy
inwestycyjne
X
Wkład publiczny w
projekt przekracza
500 tys. euro oraz:
 projekt nie dotyczy
zakupu środków
trwałych
• projekt nie dotyczy
działań w zakresie
infrastruktury lub
prac budowlanych
X
X
5
X
X
X
X
Wkład publiczny w projekt – całkowite dofinansowanie projektu, czyli suma środków, jakie uzyskali wszyscy
partnerzy.
10
Wszystkie powyższe elementy zostały szczegółowo omówione w dalszej części
dokumentu.
Dodatkowo, w umowie o dofinansowanie projektu zawarty jest obowiązek
przekazywania przez beneficjenta do Instytucji Zarządzającej, za
pośrednictwem Wspólnego Sekretariatu, dokumentacji audiowizualnej6
z realizacji projektu oraz zgody na jej wykorzystywanie. Przekazywane zdjęcia
powinny mieć rozdzielczość min. 1795 x 2480 pikseli, min. 300 DPI.
VII.
Logotypy – warunki techniczne
Logotyp programu został zintegrowany z symbolem UE oraz nazwą
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z tym wystarczy
na materiałach informacyjno-promocyjnych zamieścić jedynie logotyp
programu bez dodatkowego umieszczania symbolu Unii Europejskiej i
odniesienia do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Logotyp programu z symbolem UE powinien być zawsze umieszczany w
widocznym miejscu, na wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych.
W przypadku gdy oprócz logotypu programu umieszczone są logotypy
partnerów projektów, musi on mieć co najmniej taki sam rozmiar, mierzony
wysokością lub szerokością, jak największy z pozostałych logotypów. Ponadto
logotyp programu musi być zawsze umieszczony z prawej strony zestawienia
znaków.
Logotyp Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020
w wersjach kolorowej oraz czarno-białej zostały zaprezentowane poniżej. Zasady
stosowania poszczególnych wersji logotypu (kolorowa, czarno-biała, na kolorowym
tle) są takie same jak w przypadku symbolu Unii Europejskiej,
z uwzględnieniem informacji zawartych poniżej.
6
Fotografie, filmy, nagrania telewizyjne i radiowe.
11
Zestawy logotypów w różnych formatach są do pobrania na stronie programu:
www.plsn.eu w zakładce: Dokumenty.
Wszystkie logotypy powinny być zamieszczane w wersji kolorowej. Obowiązuje
zasada, że albo wszystkie umieszczone na danym materiale/dokumencie
logotypy są monochromatyczne, albo wszystkie są kolorowe (umieszczenie
jednych logotypów w kolorze, a innych w wersji monochromatycznej jest
niedopuszczalne).
W zestawieniu znaków nie mogą być umieszczane logotypy wykonawców
sponsorów prywatnych, którzy wykonują/sponsorują działania w ramach projektu,
którzy nie są beneficjentami. Brak spełnienia powyższych wymagań wiązać
będzie z uznaniem kosztów danego materiału informacyjno-promocyjnego
niekwalifikującego się do refundacji w pełnej wysokości.
lub
ale
się
za
Nieprawidłowe zastosowanie logotypów (w tym ich rozciągnięcie, zamazanie,
zmiana czcionki itp.) może skutkować uznaniem kosztów danego materiału
informacyjno-promocyjnego za niekwalifikowalne.
Symbol Unii Europejskiej, ma formę niebieskiej prostokątnej flagi, której szerokość
jest równa 1,5 długości jej wysokości. Dwanaście gwiazd rozmieszczonych jest w
równych odstępach w niewidzialnym okręgu, którego środek znajduje się w punkcie
przecięcia przekątnych prostokąta. Promień okręgu wynosi jedną trzecią wysokości
flagi. Każda gwiazda ma pięć ramion, których końce tworzą niewidzialny okrąg o
promieniu równym jednej osiemnastej wysokości flagi. Wszystkie gwiazdy są
ustawione w pozycji pionowej – oznacza to, że jedno ramię skierowane jest pionowo
do góry, a dwa leżą na poziomej linii prostopadłej do drzewca flagi. Gwiazdy
rozmieszczone są na okręgu tak jak godziny na tarczy zegara. Ich liczba pozostaje
niezmienna.
Kolory symbolu są następujące:

kolorem powierzchni prostokąta jest niebieski (PANTONE REFLEX BLUE)

kolorem gwiazd jest żółty (PANTONE YELLOW)
Kolory odpowiadające w systemie szesnastkowym w palecie kolorów komputerowych
wskazane są w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji.
12
Jeśli używa się reprodukcji jednobarwnej i koloru czarnego, prostokąt powinien mieć
czarną obwódkę, natomiast gwiazdy powinny być czarne na białym tle.
Symbol Unii Europejskiej oraz napis Unia Europejska muszą być wyraźnie widoczne,
a napis musi być takiej wielkości, aby był czytelny.
VIII.
Oznaczanie projektów: plakat, tablica informacyjna, tablica pamiątkowa
 Plakat informacyjny
Obowiązkiem beneficjenta w okresie realizacji projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest zamieszczenie, w miejscu
dobrze widocznym i dostępnym publicznie, plakatu zawierającego co najmniej:
 logotyp programu wraz z symbolem Unii (flaga) i odniesieniem do Unii
(pod symbolem Unii Europejskiej zawsze musi widnieć pełny napis
„Unia Europejska”, skróty nie są dopuszczalne) oraz nazwą funduszu, z
którego finansowany był projekt, tj. Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego
 tytuł projektu,
Powyższe informacje muszą zajmować co najmniej 25% plakatu informacyjnego.
Położenie tekstu nie może w żaden sposób ingerować w symbol Unii.
Plakat informacyjny wymagany jest także w przypadku projektów miękkich.
Minimalny rozmiar plakatu to format A3. Plakat musi być umieszczony w miejscu
dobrze widocznym i dostępnym publicznie od momentu rozpoczęcia projektu do
czasu jego zakończenia. W przypadku projektów, które dotyczą działań w zakresie
infrastruktury lub prac budowlanych, które uzyskały dofinansowanie w wysokości
ponad 500 tys. euro, konieczne jest zamieszczenie tablicy informacyjnej (większe
rozmiary niż plakat informacyjny).
13
PRZYKŁADOWY PLAKAT INFORMACYJNY:
Architektura przysłupowa – jej
przyszłość w krajobrazie pogranicza
polsko-saksońskiego
Cel projektu: Ochrona, promocja i
wykorzystanie architektury
przysłupowej
Beneficjent: Urząd Gminy w
Województwie Dolnośląskim
 Tablica informacyjna
Tablice informacyjne wymagane są dla projektów infrastrukturalnych, które uzyskały
dofinansowanie w wysokości ponad 500 tys. euro. Chodzi o całkowite
dofinansowanie projektu – w przypadku projektów EWT, w tym Programu
Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020, o sumę środków, jakie
uzyskali łącznie wszyscy partnerzy projektu. Oznacza to, że w przypadku, gdy
partner projektu na „swoją” część projektu otrzymał ok. 150 tys. euro dofinansowania,
ale suma wsparcia wszystkich przedsięwzięć partnerów w ramach tego projektu
przekracza 500 tys. euro, w każdej lokalizacji również konieczne będzie
zainstalowanie takiej tablicy.
Tablica powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu na terenie budowy,
począwszy od pierwszego dnia prac związanych z realizacją projektu. Minimalne
wymiary tablicy informacyjnej to 90x70cm. Tablice powinny zawierać:


logotyp programu wraz z symbolem Unii i odniesieniem do Unii Europejskiej
(zawsze należy stosować pełny zapis nazwy „Unia Europejska”) oraz nazwę
funduszu, z którego finansowany był projekt, tj. Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego;
główny cel inwestycji (np. modernizacja obiektu historycznego, budowa ścieżki
rowerowej itp.),
14

tytuł projektu,
Informacje na tablicy powinny być przekazane przy zastosowaniu czcionki Calibri lub
ewentualnie Ubuntu . Nie należy stosować kursywy, podkreśleń ani efektów czcionki.
Logotyp programu oraz wszystkie informacje muszą zajmować co najmniej 25%
powierzchni tablicy.
Tablice powinny być wykonane z materiałów dobrej jakości, które nie ulegają
zniszczeniu pod wpływem czynników zewnętrznych.
PRZYKŁADOWA TABLICA INFORMACYJNA
Architektura przysłupowa – jej przyszłość w krajobrazie pogranicza
polsko-saksońskiego
Cel projektu: Ochrona, promocja i wykorzystanie architektury
przysłupowej
Beneficjent: Urząd Gminy wWojewództwie Dolnośląskim
 Tablica pamiątkowa
Nie później niż trzy miesiące po rozliczeniu projektu beneficjent ma obowiązek
umieścić na stałe tablicę pamiątkową. W przypadku projektów liniowych (np. drogi,
ścieżki rowerowe) minimalne wymiary tablicy pamiątkowej to 90x70cm, w
przypadku pozostałych projektów wystarczy format A3. Tablica musi być
umieszczona w miejscu dobrze widocznym. W przypadku modernizacji pomieszczeń
lub części obiektu tablica pamiątkowa powinna znaleźć się w części, której dotyczył
projekt.
Wielkość tablicy pamiątkowej w wyjątkowych przypadkach może być mniejsza od
wymaganej i będzie ustalana w drodze konsultacji z odpowiednią instytucją (ze
Wspólnym Sekretariatem, instytucją wdrażającą Projekt Parasolowy, Instytucją
Zarządzającą).
15
Tablice pamiątkowe są obowiązkowe dla wszystkich projektów:
- których całkowite wsparcie publiczne przekracza 500 tys. euro;
- które dotyczą zakupu środków trwałych lub finansowania działań w zakresie
infrastruktury lub prac budowlanych.
Zakres informacji umieszczany na tablicach pamiątkowych jest taki sam jak w
przypadku tablic informacyjnych. Informacje muszą zajmować co najmniej 25%
powierzchni tablicy.
Położenie tekstu nie może w żaden sposób ingerować w logotyp programu z
symbolem Unii. Na tablicy pamiątkowej może się również znaleźć informacja na
temat procentowego udziału środków z Unii Europejskiej.
Tablice pamiątkowe powinny być estetyczne i wykonane z trwałego materiału,
który nie ulega szybkiemu zniszczeniu pod wpływem czynników zewnętrznych
(np. metal, szkło, kamień). Beneficjent ma obowiązek utrzymywać je w dobrym
stanie przez cały okres trwałości projektu (wymieniać je np. w przypadku
uszkodzenia, wyblaknięcia kolorów itd.). Należy zadbać o to, by tekst na tablicach
prezentował się przejrzyście i proporcjonalnie. Informacja musi być łatwa do
odczytania i przyswojenia. Nie należy stosować jaskrawych, rażących kolorów, które
mogłyby utrudniać odbiór treści.
W przypadku inwestycji liniowych (np. ścieżki rowerowe) zarówno tablice
informacyjne jak i tablice pamiątkowe muszą znaleźć się na początku i na końcu
odcinka będącego przedmiotem projektu.
Beneficjent może zastosować jedną tablicę, spełniającą zarówno wymogi tablicy
informacyjnej jak i pamiątkowej i umieścić ją na stałe od razu na etapie prowadzenia
prac budowlanych.
DOBRE PRAKTYKI
 dopasowanie tablicy do charakteru inwestycji np. tablica grawerowana
umieszczona na zmodernizowanym budynku lub w innym widocznym miejscu
przy wejściu
 w projektach turystycznych – przygotowanie tablic posiadających „wartość
dodaną” - np. tablica pamiątkowa zawierająca wszystkie wymagane elementy
oznakowania projektu oraz mapę z regionalnymi atrakcjami czy
z zaznaczonym przebiegiem ścieżki rowerowej
 na tablicy można zamieścić informację o partnerach projektu
 zwłaszcza w przypadku projektów kulturowych bądź promujących dziedzictwo,
dodanie adresów stron internetowych projektów, które są prowadzone w co
najmniej w dwóch językach (polskim i niemieckim).
16
ZŁE PRAKTYKI
 standardowa biała tablica z nadrukiem w kolorze umieszczona przy
odrestaurowanym zabytkowym drewnianym obiekcie zamiast tablicy
dopasowanej stylem do obiektu
 tablice wypłowiałe, przekrzywione – negatywnie wpływają także na wizerunek
beneficjenta
 umieszczenie tablicy w miejscu, w którym jest zasłonięta drzewami itp.
W przypadku zakupu sprzętu ruchomego rekomendujemy zamieszczenie na nim
oznaczenia na przykład w formie naklejki, zachowując wytyczne dotyczące
oznakowania.
Aby udokumentować właściwą promocję projektu należy wykonać zdjęcia
wyeksponowanych plakatów/tablic informacyjnych i umieścić je w dokumentacji
projektu. Należy też zachować elektroniczną wersję plakatu lub wydruk w
pomniejszonym formacie A4.
IX.
Narzędzia działań promocyjnych
1. Strona internetowa
Każdy beneficjent ma obowiązek zamieścić na swojej stronie internetowej (jeżeli taka
istnieje) informację o projekcie, ale nie każdy projekt musi posiadać odrębną stronę
internetową.
Należy więc rozróżnić dwie sytuacje:
 strony internetowe beneficjentów z informacją o realizowanym projekcie
Na stronie beneficjenta w trakcie realizacji projektu powinien się znaleźć w
widocznym miejscu odsyłacz do zakładki zawierającej informacje o projekcie, np. w
postaci linku z logotypami, po kliknięciu na który użytkownik zostanie przekierowany
w odpowiednie miejsce. Opisując przedsięwzięcie, należy korzystać z
zamieszczonego poniżej wzoru:
17
WZÓR INFORMACJI NT. PROJEKTU ZAMIESZCZANEJ NA STRONIE BENEFICJENTA
 Logotyp programu wraz z symbolem Unii Europejskiej i odniesieniem słownym
do Unii oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 Tytuł projektu
 Nazwa programu
 Beneficjent wiodący; partnerzy projektu (oraz adresy ich stron www)
 Opis projektu
 Cele projektu (po zakończeniu: rezultaty projektu)
 Okres realizacji
 Wartość projektu
 Dofinansowanie z Unii Europejskiej (udział procentowy)
 Materiały audiowizualne (np. zdjęcia, mapy, filmiki video)
 strony projektów
Planując działania informacyjno-promocyjne dla danego projektu należy się
zastanowić, czemu ma służyć strona internetowa projektu (czy jej stworzenie jest
wskazane i uzasadnione) i kto (jaka grupa docelowa) ma być jej głównym
użytkownikiem oraz jakie materiały będą na niej zamieszczane. Decydując się na
uruchomienie strony internetowej projektu należy pamiętać, że aby spełniła ona
swoje zadanie, musi być regularnie aktualizowana o interesujące treści oraz
materiały audiowizualne - taka strona musi „żyć”.
Informacje powinny być prezentowane w sposób atrakcyjny (również
z wykorzystaniem materiałów fotograficznych i audiowizualnych, banerów), ale przy
zapewnieniu czytelności strony. Ważne by były w logiczny sposób pogrupowane,
co umożliwi intuicyjne poruszanie się po stronie.
Informacje o nadchodzących wydarzeniach w projekcie (np. nabór uczestników do
działań miękkich, planowana konferencja itp.) powinny być upubliczniane z
odpowiednim wyprzedzeniem (informacje tego typu należy zamieszczać w sposób
umożliwiający zweryfikowanie terminu ich upublicznienia). Upubliczniona w ten
sposób informacja nie powinna być usuwana ze strony internetowej (a np. jedynie
przesuwana z działu aktualności do innego np. archiwum informacji).
Strony internetowe projektów w Programie Współpracy INTERREG Polska –
Saksonia 2014-2020 muszą być prowadzone w języku polskim i niemieckim. Treść w
języku partnera powinna być tożsama z treścią w języku polskim, tzn. powinna
18
stanowić jej tłumaczenie. Obydwie wersje językowe powinny być aktualizowane
w miarę postępów projektu.
Adres strony internetowej projektu powinien być krótki i nieskomplikowany, co
ułatwi jego rozpowszechnianie. Rekomendujemy jego zamieszczanie m.in.
w publikacjach dotyczących projektu i innych wydawnictwach, informacjach
prasowych i telewizyjnych oraz w inny skuteczny sposób, np. na papierze
firmowym, wizytówkach osób zaangażowanych w realizację projektu.
Strony internetowe powinny być utrzymywane przez okres trwałości projektu.
Strony internetowe projektów bądź zakładki na stronie beneficjenta dedykowane
projektowi powinny zawierać:
 logotyp programu wraz z symbolem UE i odwołaniem słownym do Unii oraz do
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego które powinny być widoczne
w
momencie
wejścia
użytkownika
na
stronę
internetową,
a w przypadku korzystania z urządzenia mobilnego – bez konieczności
przewijania strony w dół;
 informacje o projekcie (dane ze wzoru informacji);
 odsyłacze do strony Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia
2014-2020;
 oraz – opcjonalnie – logo beneficjenta.
DOBRE PRAKTYKI
 w przypadku projektów inwestycyjnych zamieszczanie na stronie internetowej
dokumentacji fotograficznej „przed” i „po przeprowadzeniu przedsięwzięcia”,
przy czym należy pamiętać, że zasada „im więcej tym lepiej” w tym przypadku
się nie sprawdza – dobrze jest wybrać kilka zdjęć najlepiej obrazujących
zmianę
 doceniane przez użytkowników są też krótkie filmiki (z promowanych miejsc,
zorganizowanych wydarzeń) – muszą być jednak interesujące, powinny też
zachowywać odpowiednią dynamikę
 układ strony internetowej, który od razu pozwala na zobaczenie „nowości”
 warto zamieszczać na stronie elektroniczne wersje publikacji i newsletterów
powstałych w ramach projektu
 trzeba pamiętać, że strona musi być aktualizowana regularnie przez cały
okres trwania projektu, a także w jego okresie trwałości (np. o informacje
związane z tematyką projektu, partnerstwem)
19
 wskazane jest prowadzenie statystyk strony (choćby przez darmową aplikację
Google Analytics)
ZŁE PRAKTYKI
 umieszczanie informacji o projekcie wyłącznie w „aktualnościach”, gdzie
szybko przestają być „widoczne” i są trudne do znalezienia, a poszczególne
informacje nigdy nie dają pełnego obrazu projektu
 pozostawienie opisów planowanych celów projektu, mimo że jest on już
dawno zakończony
 źle odbierane przez użytkowników są strony niedokończone (np. otwierająca
się podstrona z napisem „strona w budowie”), lepiej więc nie uruchamiać
witryny jeśli nie ma w niej treści lub „wyłączyć” ją na czas modyfikacji;
 zamieszczenie przez cały okres trwania projektu zaledwie kilku informacji na
stronie (np. o rozpoczęciu projektu, dwóch spotkaniach partnerów, jednym
wspólnym wydarzeniu i o zakończeniu projektu)
 brak aktualizacji (np. projekt zakończył się w I kwartale roku, w IV kwartale na
stronie nadal jest informacja o tym, co jest planowane w ramach projektu)
 zamieszczanie długich filmików (nie wszyscy będą w stanie je odtworzyć,
istnieje ryzyko, że nie zostaną obejrzane w całości, zwłaszcza jeśli są to
wywiady, czy filmy zrealizowane w sposób nieatrakcyjny dla widza)
2. Wydarzenia
Sukces organizowanego wydarzenia zależy w dużej mierze od prawidłowego
określenia celu oraz grupy odbiorców. Ważne jest określenie sposobów dotarcia z
informacją do wybranej grupy oraz dobre planowanie (zarówno pod kątem budżetu
jak i samej organizacji).
Planując organizację wydarzeń w ramach projektu czy też udział w zewnętrznych
wydarzeniach, należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:
 Dopasowanie rodzaju wydarzenia do charakteru projektu, a tym samym do
intencji spotkania, oraz do grupy odbiorców (np. wystawy zorganizowane
w przestrzeniach publicznych dają możliwość prezentacji lokalnej
społeczności i turystom fotografii, grafik, wykresów – stanu „przed i po” oraz
pokazania, w jaki sposób nowa inwestycja wpłynie na jakość życia okolicznych
mieszkańców; konferencje są okazją do przedstawienia lokalnym decydentom
20
i organizacjom wyników badań, dobrych praktyk wypracowanych w ramach
projektu; podczas Dni Otwartych projektu, czy innych wydarzeń skierowanych
do opinii publicznej najlepiej można lokalnym społecznościom i dziennikarzom
pokazać rzeczowe efekty projektu - zaprezentować samą inwestycję i korzyści
wynikające z jej realizacji).
 Konieczne jest przemyślenie, co chcemy przekazać i czy organizacja
wydarzenia przyniesie oczekiwane efekty.
 Wybór miejsca spotkania – musi być łatwo dostępne za pomocą środków
komunikacji publicznej, beneficjent ma obowiązek w taki sposób wybrać
miejsce spotkania, aby było ono łatwo dostępne także dla osób
niepełnosprawnych.
 Wybór terminu – warto upewnić się, że w planowanym terminie nie odbywa się
inne wydarzenie, które może być równie atrakcyjne dla wybranej grupy
odbiorców;
 Wydarzenia organizowane w ramach projektów transgranicznych powinny być
wspólne – tzn. powinni w nich uczestniczyć także partnerzy i społeczność
lokalna z drugiej strony granicy (należy wziąć to pod uwagę przy planowaniu
budżetu).
 Odpowiednie oznakowanie wydarzenia – każdorazowo, w miejscu odbywania
się wydarzenia, musi znaleźć się informacja, że zostało ono zorganizowane
w ramach projektu (TYTUŁ). Musi być widoczne logo programu wraz z
symbolem Unii Europejskiej i odwołaniem słownym, nazwą programu oraz
nazwą funduszu, tj. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Organizując
wydarzenie beneficjent ma obowiązek przesłania informacji o danym
wydarzeniu/zaproszenia do Wspólnego Sekretariatu z odpowiednim
wyprzedzeniem (co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem).
 Obowiązkiem beneficjenta jest także przekazywanie krótkich notatek
o osiągnięciach projektu do Wspólnego Sekretariatu oraz, za jego
pośrednictwem, do Instytucji Zarządzającej
Zalety organizacji wydarzeń promocyjnych:

W przypadku większości wydarzeń możliwość zebrania
zainteresowanych w jednym miejscu, w tym samym czasie.

Forma promocji zapewniająca interaktywność, czyli możliwość komunikacji
dwustronnej z dużą grupą osób.
21
wszystkich

Wydarzenia są dużo bardziej atrakcyjne dla mediów niż wydanie publikacji,
czy uruchomienie nowej strony www (dodatkowo mogą być okazją do
dystrybucji broszury albo okazją do promocji strony).
Wydarzenia nie tylko informują o projekcie, budują też wizerunek
organizującej je instytucji. Wzmianka słowna o projekcie, programie i wsparciu
Unii Europejskiej jest konieczna w zarówno trakcie wydarzeń organizowanych
jako działania w danym projekcie, jak i podczas wystąpień publicznych,
briefingów mediowych, wywiadów, czy konferencji prasowych, które mają
związek z projektem.
Planując działania informacyjno-promocyjne, beneficjenci mają także możliwość
dołączenia do szeregu imprez, podczas których mogą zaprezentować swój
projekt i jego efekty. Instytucja Zarządzająca i Wspólny Sekretariat
rekomendują udział w:
 European Cooperation Day (Dzień Europejskiej Współpracy) – corocznej
międzynarodowej inicjatywie programu INTERACT, podczas której w tygodniu
poprzedzającym i następującym po 21 września programy EWT (Wspólne
Sekretariaty) i beneficjenci projektów organizują szereg atrakcji. Wydarzenia
odbywają się w całej Europie, a ich celem jest ukazanie osiągnięć współpracy
terytorialnej. Projekty otwierają swoje podwoje dla odwiedzających je osób,
organizują konkursy i inne tego typu atrakcje. Opisy wydarzeń zamieszczane
są m.in. na stronie www.ewt.gov.pl oraz na międzynarodowej stronie
dedykowanej
wydarzeniu:
www.ecday.eu.
Projekty
uczestniczące
w wydarzeniu korzystają z logotypu European Cooperation Day – oznaczając
nim program wydarzenia, czy plakaty i ulotki zachęcające do wzięcia w nim
udziału. Możliwe jest również zamieszczenie banneru online na stronie
beneficjenta. Logotypy w językach narodowych i w wielu formatach są do
pobrania ze strony EC Day – pliki znajdują się w zakładce „Media corner”.
Planując wydarzenia w ramach realizowanych projektów warto zastanowić się
nad terminami „zbieżnymi” z EC Day. W ten sposób stworzone zostaną
szanse na szerszą promocję projektu.
22
 Dniach Otwartych i innych wydarzeniach koordynowanych przez
Wspólny Sekretariat lub Instytucję Zarządzającą bądź Koordynatora
Krajowego – przykładem może być udział polskich beneficjentów w
ogólnopolskich Dniach Otwartych zorganizowanych z okazji 10-lecia Polski w
UE. Plusem uczestnictwa w tego typu akcjach jest objęcie horyzontalną
promocją (zamieszczenie informacji na stronach internetowych, informacje w
gazetach i innych mediach itp.)
 udział w forach, targach, innych imprezach – zachęcamy beneficjentów do
samodzielnego wyszukiwania imprez, podczas których mogą promować efekty
swoich projektów (Dni Miasta, imprezy powiązane z tematyką projektu – np.
targi turystyczne itp.), z zastrzeżeniem, że udział w wydarzeniach poza
obszarem wsparcia powinien być szczegółowo uzasadniony.
DOBRE PRAKTYKI
 w przypadku konferencji, warsztatów – umieszczanie wymaganych informacji
np. na drzwiach sali, w której odbywa się spotkanie, na przedstawianych
prezentacjach (w projektach, w ramach których realizowana jest większa
liczba szkoleń zasadne jest stworzenie również przenośnych roll-upów)
 w przypadku imprez otwartych – umieszczenie widocznego baneru na scenie
głównej oraz zapewnienie przekazywania informacji o współfinansowaniu
przez prowadzącego imprezę, w regularnych odstępach czasowych (a nie
tylko poinformowanie na początku spotkania)
 w przypadku kiedy liczba uczestników wydarzenia musi być ograniczona ze
względów organizacyjnych (wielkość pomieszczenia, koszty cateringu) – warto
nie wprowadzać ograniczenia dla dziennikarzy zainteresowanych konferencją,
aby utrzymać dobre relacje z mediami
ZŁE PRAKTYKI
 organizacja „wspólnych” wydarzeń bez udziału partnera (np. zawody
sportowe, w których zawodnicy są tylko z jednego kraju, a udział partnera
ogranicza
się
do
obecności dwóch
przedstawicieli
partnerskiej
gminy/organizacji w charakterze obserwatorów);
 organizacja wydarzenia w związku z zakończeniem inwestycji, podczas
którego nie ma żadnej informacji na temat projektu, w ramach którego ją
zrealizowano, ani wzmianki o programie i zaangażowaniu finansowym Unii
Europejskiej.
23
3. Publikacje
Publikacje to jedna z najczęściej wybieranych form promocji – trudno znaleźć projekt
w ramach którego nie opracowano książki, wydawnictwa albumowego, ulotki,
plakatu, czy broszury. Publikacje opracowane wspólnie przez partnerów projektów
muszą być co najmniej dwujęzyczne – tzn. wydane w językach narodowych
partnerów projektu. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie dobrej
jakości tłumaczenia.
Ograniczony nakład publikacji papierowych może spowodować, że ich zapas szybko
się wyczerpie i nie trafią one do wszystkich potencjalnie zainteresowanych osób.
Jeśli głównym efektem projektu jest wydanie opracowania, warto szczególnie
przemyśleć kanały dystrybucji publikacji. Jednym z zalecanych rozwiązań jest
stworzenie elektronicznych wersji publikacji (przestrzegając zapisów prawa
autorskiego) i zamieszczanie w sieci ich elektronicznych wersji, których „żywot”
jest znacznie dłuższy.
Konieczne jest przekazywanie publikacji do Wspólnego Sekretariatu (w przypadku
beneficjentów mikroprojektów w Programie Współpracy INTERREG Polska –
Saksonia 2014-2020 - za pośrednictwem podmiotu odpowiedzialnego za wdrażanie
projektów parasolowych w tym programie), zarówno jednego egzemplarza
drukowanego, jak i wersji elektronicznej.
Właściwe oznaczenie publikacji
Wszystkie publikowane w ramach projektów książki, wydawnictwa albumowe, ulotki,
broszury itp. muszą być oznakowane. Obowiązkowe elementy to:logotyp programu
wraz z symbolem Unii (flaga) i odniesieniem słownym (pod symbolem Unii zawsze
musi widnieć pełny napis Unia Europejska, skróty nie są dopuszczalne) nazwą
funduszu, z którego finansowany był projekt, tj. Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego.
Powyższe informacje muszą być umieszczone na froncie okładki.
By uniknąć problemów z umieszczaniem symbolu Unii na kolorowym tle wskazane
jest wyodrębnienie w dolnej lub górnej części frontu okładki białego lub
jasnokremowego pasa, na którym umieszczony zostanie logotyp.
W publikowanych w ramach projektów książkach, wydawnictwach albumowych,
broszurach powinien znaleźć się również zapis „Egzemplarz bezpłatny”. Dodatkowo,
wszystkie publikacje powinny zawierać poniższe zastrzeżenie:
24
Wyłączną odpowiedzialność za zawartość niniejszej publikacji ponoszą jej autorzy.
Przedstawione poglądy nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Unii
Europejskiej.
4. Notatki prasowe
Informacja prasowa to krótki tekst przekazywany mediom, którego celem jest
przedstawienie najważniejszych informacji związanych z realizowanym
projektem. Może być udostępniona dziennikarzom podczas konferencji prasowej,
przesłana faksem, pocztą elektroniczną lub umieszczona na stronach internetowych.
Media mogą być skutecznym kanałem dystrybucji informacji pod warunkiem, że
znamy ich zasięg, nakład (w przypadku gazet i pism), profil czytelnika/słuchacza/
widza, najczęściej podejmowaną tematykę, a także styl, w jakim przedstawiane są
informacje. Kluczowe jest zainteresowanie danego medium tematyką projektu.
Dlatego wszelkie wysyłane do mediów materiały muszą być profesjonalnie
przygotowane i posiadać wartość merytoryczną (zarówno artykuły sponsorowane
jak i przesyłane do mediów notatki prasowe).
Notatka prasowa musi być napisana w sposób interesujący, powinna zajmować
maksymalnie stronę formatu A4 oraz zostać wysłana w formacie edytowalnym (nie
w formacie PDF). Powinna mieć krótki, przyciągający uwagę tytuł. Informację
prasową należy oznaczać elementami właściwymi dla wariantu podstawowego
(tj. logo Programu wraz z symbolem Unii Europejskiej odwołaniem słownym do Unii ,
oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, , (opcjonalnie – hasło
promocyjne).
25
Typowy układ informacji prasowej zawiera:
Wysyłanie notatek prasowych tylko o tym, że np. odbyło się kolejne spotkanie
partnerów projektu, na którym ustalono tematy dalszej współpracy, będzie miało
rezultat odwrotny od zamierzonego – media przestaną w ogóle zwracać uwagę
na przesyłane im materiały (i w efekcie, nie zainteresują się projektem).
Skierowane do mediów zaproszenia na konferencję prasową, konferencję
otwierającą/zamykającą projektu, wydarzenie organizowane w ramach projektu
muszą być skonstruowane w taki sposób, by zachęcić do zainteresowania się
tematem. Standardowe zaproszenie (z tytułem, datą i godziną oraz miejscem
spotkania) może być jednym z wielu, które trafią do adresata (redakcji).
Dziennikarz wybierze to, które wzbudzi jego zainteresowanie.
O skuteczności działań skierowanych do mediów nie decyduje, ile notatek
prasowych zostało wysłanych czy ilu dziennikarzy przyszło na konferencję
prasową/wzięło udział w zorganizowanym dla nich wyjeździe. Istotne jest to, czy
informacje, które chcieliśmy przekazać, trafiły do grupy docelowej projektu (tzn.
czy osiągnięty został efekt w postaci opublikowanego artykułu, wyemitowanego
wywiadu radiowego itd.).
Informacje ukazujące się w mediach powinny zawierać tytuł projektu oraz nazwę
funduszu, z którego finansowany był projekt, tj. Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego. Nie dotyczy to artykułów sponsorowanych/odpłatnych ogłoszeń
26
prasowych zamieszczanych przez beneficjenta, w których konieczne jest
umieszczenie logotypu programu.
DOBRE PRAKTYKI
 dopasowanie medium (zarówno pod względem tematycznym jak
i względem nakładu) do charakteru projektu oraz założonych celów – np.
informacja o projekcie dotyczącym dziedzictwa kulturowego w czasopiśmie
dla podróżników
 monitoring mediów i archiwizacja wszystkich materiałów na temat projektu
(nie tylko płatnych ogłoszeń), jakie ukażą się w mediach, także
w Internecie
Beneficjenci mają obowiązek przesyłania materiałów jakie ukażą się w mediach na
temat realizowanego przez nich projektu do Wspólnego Sekretariatu (w przypadku
beneficjentów mikroprojektów za pośrednictwem instytucji wdrażającej projekt
parasolowy).
ZŁE PRAKTYKI
 umieszczanie informacji o projekcie na portalach internetowych, które nie
są regularnie aktualizowane i które mają niewielką liczbę odwiedzin
 umieszczanie informacji np. o nowych atrakcjach turystycznych
w mediach/na portalach zajmujących się zupełnie inną tematyką
5. Materiały promocyjne
Planując zamówienie materiałów promocyjnych w ramach danego projektu należy
wziąć pod uwagę kilka aspektów:

czy
są
to
materiały
pasujące
do
charakteru
projektu
(np. ceramiczny, łatwo tłukący się kubek nie powinien być materiałem
promocyjnym projektu o charakterze turystycznym, odblask na rękę dla
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów będzie odpowiednim materiałem do
promocji projektu drogowego),

czy są to materiały odpowiednie dla danej grupy docelowej,

jaka jest ich przydatność (ich rola nie powinna sprowadzać się tylko
i wyłącznie do umieszczenia na nich logotypów),
27

czy dane materiały są wydatkiem kwalifikowanym zgodnie z wytycznymi
kwalifikowalności,

czy wybrane materiały da się odpowiednio oznakować.
Każdy materiał promocyjny musi być estetycznie, czytelnie i w trwały sposób
oznakowany poprzez umieszczenie na nim: logotypu programu wraz z
symbolem Unii (flaga) i odniesieniem do Unii (pod symbolem Unii zawsze musi
widnieć pełny napis Unia Europejska, skróty nie są dopuszczalne) oraz nazwą
funduszu, z którego finansowany był projekt, tj. Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego.
W przypadku materiałów o niewielkich rozmiarach (takich jak długopisy,
pendrivy) wielkość logotypu musi być taka, by napisy w logotypie, a w
szczególności napis Unia Europejska, były czytelne. Nie jest dopuszczalne
zastępowanie zapisu o współfinansowaniu umieszczeniem np. logotypu
beneficjenta.
Zaleca się pozostawienie po jednym egzemplarzu materiałów informacyjno –
promocyjnych wytworzonych w trakcie realizacji projektu lub fotografii je
przedstawiających w celu potwierdzenia poniesionego wydatku.
DOBRE PRAKTYKI
 grawerowanie logotypów na przedmiotach, na których
naniesione inną metodą może się zetrzeć w toku użytkowania
oznakowanie
ZŁE PRAKTYKI
 nietrwałe oznakowanie w postaci naklejki, którą w każdym momencie można
odkleić
 oznakowanie wyłącznie pudełka, w którym znajduje się materiał promocyjny
(i które zwykle po otwarciu trafia do kosza).
6. Inne materiały i dokumenty stosowane podczas realizacji projektu
Beneficjent ma obowiązek dopilnowania, by wszystkie materiały oraz dokumenty
stosowane
podczas
procesu
wdrażania
projektu
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opatrzone były elementami, które
jednoznacznie wskazują na wkład Unii Europejskiej w realizację projektu.
Materiały przygotowywane przez beneficjenta takie jak np.:
28
 korespondencja prowadzona w sprawach projektu z wykonawcami oraz
instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie programu,
 umowy z wykonawcami oraz dokumentacja przetargowa,
 umowy z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu lub opisy stanowisk,
 ogłoszenia o wyborze wykonawcy; ogłoszenia o naborze personelu,
 listy obecności; materiały konferencyjne, szkoleniowe, materiały multimedialne
itd.,
 segregatory z dokumentacją projektową (z tytułem projektu)
muszą zawierać logo programu wraz z symbolem Unii i nazwą funduszu, z którego
współfinansowany jest projekt tj. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz
tytuł projektu.
Logo programu wraz z symbolem Unii zawsze znajduje się w górnej części
dokumentu.
W przypadku korespondencji, list obecności, umów, dokumentacji
przetargowej
dopuszczalne
jest
stosowanie
logotypów
w
wersji
monochromatycznej.
 plakaty /certyfikaty/dyplomy
Plakaty mają m. in. na celu informowanie beneficjentów oraz opinii publicznej o
źródłach finansowania danego wydarzenia/szkolenia/warsztatów. Obowiązkowe
elementy na plakacie:
 logotyp programu wraz z symbolem Unii (flaga) i odniesieniem słownym (pod
symbolem Unii zawsze musi widnieć pełny napis Unia Europejska, skróty nie
są dopuszczalne) oraz nazwą funduszu, z którego finansowany był projekt, tj.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
 informacja o danym wydarzeniu (np. tytuł warsztatów, miejsce i godzina
rozpoczęcia, czas trwania),
W projektach transgranicznych wymagane na plakatach logotypy wraz z nazwą
Funduszu, z którego finansowany jest projekt są umieszczane w języku
partnera odpowiedzialnego za realizację działania, którego dotyczy dany
plakat. Treść plakatu powinna natomiast być dwujęzyczna (uwzględniać język
narodowy partnera projektu).
Certyfikaty/dyplomy wręczane uczestnikom szkolenia/wydarzenia, które finansowane
było ze środków unijnych, również pełnią funkcję informacyjną i promocyjną.
Obowiązkowe elementy na certyfikacie/dyplomie:
29
 logotyp programu wraz z symbolem Unii Europejskiej (flaga) i odniesieniem
słownym (pod symbolem Unii zawsze musi widnieć pełny napis Unia
Europejska, skróty nie są dopuszczalne) oraz nazwą funduszu, z którego
finansowany był projekt, tj. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego..
Logotyp umieszczany jest zawsze centralnie, w górnej części,
 imię i nazwisko osoby otrzymującej certyfikat/dyplom wraz z nazwą
szkolenia/wyróżnienia; zamieszczona powinna być informacja o miejscu
i dacie wydania certyfikatu/dyplomu oraz podpis osoby wydającej
certyfikat/dyplom,
W przypadku kolorowego tła dyplomu należy pamiętać o warunkach technicznych
zastosowania symbolu Unii.
DOBRA PRAKTYKA
 by uniknąć problemów z umieszczaniem symbolu Unii na kolorowym tle
wskazane jest wyodrębnienie w górnej lub dolnej części plakatu białego lub
jasnokremowego pasa, na którym umieszczone zostaną logotypy oraz zapis
o współfinansowaniu.
Odpowiednie oznakowanie muszą zawierać także wszelkie materiały elektroniczne
(prezentacje, newslettery, materiały audiowizualne takie jak filmiki, DVD, CD, także
media społecznościowe, jeśli są wykorzystywane w celu promocji projektu).
X.
Gdzie uzyskać pomoc
W razie wątpliwości dotyczących zapisu z zakresu informacji i promocji
(np. konsultacje zapisów na tablicach informacyjnych/pamiątkowych czy materiałach
promocyjnych), potrzebne informacje można uzyskać we Wspólnym Sekretariacie
Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020
 Wspólny Sekretariat Programu Współpracy
INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020
ul. Św. Mikołaja 81,
50-126 Wrocław,
tel. (0048) 71 7580 958 / 959
fax (0048) 71 7580 916
mail:[email protected]
Konsultacji udzielaja także Regionalny Punkt Kontaktowy w Görlitz
30
 Regionalny Punkt Kontaktowy
Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020
Sächsische Aufbaubank-Förderbank
Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz
Beneficjenci mikroprojektów uzyskają pomoc od instytucji odpowiedzialnych za
wdrażanie projektów parasolowych:
 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa
ul. 1 Maja 57
58-500 Jelenia Góra
tel./fax.: 0048 75 / 76 76 470
mail: [email protected]
 Biuro Euroregionu Nysa w Zittau
Euroregion Neisse e. V.
Rathenaustrasse 30
027 63 Zittau
tel: (0049) 03583 57500
fax: (0049) 03583 512517
Działania
informacyjno-promocyjne
programów
Europejskiej
Terytorialnej są koordynowane na poziomie Instytucji Zarządzającej.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel: (0048) 22 273 70 00
mail: [email protected]
31
Współpracy
Download