co najmniej 1000 mammografii rocznie

advertisement




PROILAKTYCZNE PROGRAMY
ZDROWOTNE
Akty prawne
Wymagania
Kryteria oceny ofert
Pytania
1.
2.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013
roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
programów zdrowotnych (tj.Dz.U.2013.1505)
Zarządzenie Nr 81/2013/DSOZ Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
określenia warunków zawierania i realizacji umów w
rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.
1.
2.
3.




świadczenia w ramach profilaktycznych programów zdrowotnych - świadczenia opieki
zdrowotnej udzielane w odpowiednich komórkach organizacyjnych świadczeniodawcy,
przez lekarza albo inną osobę określoną w załącznikach nr 3 - 6 do zarządzenia, która
uzyskała uprawnienia do udzielania świadczeń specjalistycznych, wynikające z przepisów
odrębnych, obejmujące w szczególności badanie lekarskie, badania diagnostyczne,
poradnictwo zdrowotne, określone szczegółowo odpowiednio w załącznikach nr 3 - 6 do
zarządzenia;
miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, w tej samej
lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń
określonego zakresu
W rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne, wyodrębnia się:
program profilaktyki raka szyjki macicy, którego zasady realizacji określone są w załączniku
nr 3 do zarządzenia – etap diagnostyczny i etap pogłębionej diagnostyki
program profilaktyki raka piersi, którego zasady realizacji określone są w załączniku nr 4 do
zarządzenia – etap podstawowy i etap pogłębionej diagnostyki
program badań prenatalnych, którego zasady realizacji określone są w załączniku nr 5 do
zarządzenia;
program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc zwanej dalej "POChP"), którego zasady realizacji określone są w załączniku nr 6 do
zarządzenia- etap podstawowy i etap specjalistyczny





załącznik nr 1 - Katalog zakresów i świadczeń
załącznik nr 2 - Wzór umowy
załącznik nr 3 – Zasady realizacji programu
profilaktyki raka szyjki macicy załącznik nr 4 Zasady realizacji programu profilaktyki raka piersi
załącznik nr 5 - Zasady realizacji programu badań
prenatalnych
załącznik nr 6 – Zasady realizacji programu
profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP)
Kod zakresu
świadczeń
Kod świadczenia
1
PROGRAM PROFILAKTYKI
10.7000.156.02 RAKA SZYJKI MACICY - ETAP
DIAGNOSTYCZNY
5.12.00.0000006
PROCEDURA DIAGNOSTYCZNA W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY
5.12.00.0000052
KOLPOSKOPIA
7
2
PROGRAM PROFILAKTYKI
10.0000.156.02 RAKA SZYJKI MACICY - ETAP
POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
5.12.00.0000053
KOLPOSKOPIA Z CELOWANYM POBRANIEM WYCINKÓW I
BADANIEM HISTOPATOLOGICZNYM
23
5.12.00.0000066
PORADA NA ETAPIE PODSTAWOWYM PROGRAMU
PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – w pracowni stacjonarnej
9
5.12.00.0000067
PORADA NA ETAPIE PODSTAWOWYM PROGRAMU
PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - w pracowni mobilnej
9
5.12.00.0000066
PORADA NA ETAPIE PODSTAWOWYM PROGRAMU
PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – w pracowni stacjonarnej
9
5.12.00.0000067
PORADA NA ETAPIE PODSTAWOWYM PROGRAMU
PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – w pracowni mobilnej
9
5.12.00.0000054
PORADA NA ETAPIE POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI
2
5.12.00.0000055
MAMMOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
7
5.12.00.0000056
USG PIERSI
5
5.12.00.0000061
BIOPSJA CIENKOIGŁOWA JEDNEJ ZMIANY OGNISKOWEJ Z
UŻYCIEM TECHNIKI OBRAZOWEJ, Z BADANIEM
CYTOLOGICZNYM (2-4 ROZMAZY;
KONIECZNA DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA KOŃCA IGŁY
W NAKŁUWANEJ ZMIANIE)
15
5.12.00.0000062
BIOPSJA GRUBOIGŁOWA PIERSI PRZEZSKÓRNA Z PEŁNĄ
DIAGNOSTYKĄ
(BADANIE HIST.-PAT.) Z UŻYCIEM TECHNIK OBRAZOWYCH
30
3
PROGRAM PROFILAKTYKI
10.7940.157.02 RAKA PIERSI
- ETAP PODSTAWOWY
PROGRAM PROFILAKTYKI
RAKA PIERSI - ETAP
3a 10.7940.158.02
PODSTAWOWY - w pracowni
stacjonarnej
PROGRAM PROFILAKTYKI
RAKA PIERSI - ETAP
3b 10.7940.159.02
PODSTAWOWY - w pracowni
mobilnej
4
PROGRAM PROFILAKTYKI
RAKA PIERSI
10.0000.157.02
- ETAP POGŁĘBIONEJ
DIAGNOSTYKI
Nazwa świadczenia
Waga punktowa
świadczenia
Nazwa zakresu świadczeń
L.p.
2,5
L.p.
5
6
7
Kod zakresu
Nazwa zakresu świadczeń
świadczeń
PROGRAM BADAŃ
10.4450.159.02
PRENATALNYCH
PROGRAM
PROFILAKTYKI CHORÓB
10.0010.162.02 ODTYTONIOWYCH (W
TYM POCHP) - ETAP
PODSTAWOWY
PROGRAM
PROFILAKTYKI CHORÓB
10.0000.163.02 ODTYTONIOWYCH (W
TYM POCHP) - ETAP
SPECJALISTYCZNY
Kod świadczenia
Nazwa świadczenia
Waga punktowa świadczenia
5.19.00.0000025
PORADA GENETYCZNA - PROGRAM NFZ
4
5.19.00.0000002
BADANIA BIOCHEMICZNE - AFP
7
5.19.00.0000003
BADANIA BIOCHEMICZNE - PAP P-A
16
5.19.00.0000004
BADANIA BIOCHEMICZNE - BETA-HCG
5
5.19.00.0000005
BADANIA BIOCHEMICZNE - ESTRIOL
5
5.19.00.0000008
BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE
27
5.19.00.0000026
BADANIA GENETYCZNE OBEJMUJĄCE MOLEKULARNĄ I
BIOCHEMICZNĄ OCENĘ MATERIAŁU PŁODOWEGO PROGRAM NFZ
120
5.19.00.0000027
AMNIOPUNKCJA - PROGRAM NFZ
30
5.19.00.0000028
BIOPSJA TROFOBLASTU - PROGRAM NFZ
30
5.19.00.0000029
KORDOCENTEZA - PROGRAM NFZ
30
5.01.00.0000049
PORADNICTWO ANTYNIKOTYNOWE
2
5.01.00.0000050
PORADNICTWO ANTYNIKOTYNOWE Z WYKONANIEM
BADANIA SPIROMETRYCZNEGO
4
5.12.00.0000064
PORADA WSTĘPNA NA ETAPIE SPECJALISTYCZNYM
4
5.12.00.0000065
PORADA KONTROLNA NA ETAPIE SPECJALISTYCZNYM
(po 3, 6, 12 m-cach)
4
5.12.00.0000016
PORADA KONTROLNA W CYKLU LECZENIA
FARMAKOLOGICZNEGO
2
5.12.00.0000017
PORADA KONTROLNA W CYKLU PSYCHOTERAPII
GRUPOWEJ LUB INDYWIDUALNEJ
2
5.12.00.0000059
SESJA PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ (UDZIAŁ 1 OSOBY)
5.12.00.0000018
SESJA PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ
0,8
4
TRYB REALIZACJI ŚWIADCZENIA – ambulatoryjny w pracowni stacjonarnej lub mobilnej
2) PERSONEL
 LEKARZ - co najmniej 2 lekarzy z udokumentowanym odpowiednim doświadczeniem
w dokonywaniu oceny mammografii skryningowych - dokonywanie przez każdego z lekarzy
oceny co najmniej 500 mammografii skryningowych rocznie o następujących kwalifikacjach::
 lekarz specjalista radiologii
 lekarz specjalista rentgenodiagnostyki
 lekarz specjalista radiodiagnostyki
 lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej,
 lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie radiologii
 lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rentgenodiagnostyki,
 lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie radiodiagnostyki
 TECHNIK ELEKTRORADIOLOG z udokumentowanym szkoleniem w zakresie prowadzenia
kontroli jakości oraz udokumentowanym odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu
mammografii - co najmniej 1000 mammografii rocznie
3) WYPOSAŻENIE W SPRZĘT I APARATURĘ MEDYCZNĄ
Mammograf o parametrach nie niższych niż do mammografii skryningowej obu piersi
1)
4)
5)
6)
7)
POZYTYWNY WYNIK KONTROLI JAKOŚCI badań mammograficznych
przeprowadzanej co roku przez wojewódzki ośrodek koordynujący populacyjny program
wczesnego wykrywania taka piersi, a w przypadku negatywnego wyniku kontroli jakości
badań mammograficznych – dostarczenie do WOK dokumentacji obrazującej usunięcie
stwierdzonych nieprawidłowości
POZYTYWNY WYNIK AUDYTU KLINICZNEGO zdjęć mammograficznych
przeprowadzonego co roku przez niezależny ośrodek audytorski na podstawie zdjęć
mammograficznych przesłanych do WOK do celu audytu
W przypadku konieczności skierowania świadczeniobiorcy do etapu pogłębionej
diagnostyki, przekazanie świadczeniobiorcy opisu wyniku badania, wywołanych lub
wydrukowanych zdjęć mammograficznych w formacie rzeczywistym oraz w przypadku
badania wykonanego na aparacie cyfrowym, również zdjęć zarchiwizowanych na płycie CD
W przypadku ograniczonego dostępu do świadczeń w ramach programu na terenie danego
województwa, dopuszcza się możliwość realizowania świadczeń przez świadczeniodawców
przystępujących do programu po raz pierwszy, niespełniających warunków określonych w
pkt 3 i 4, pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku kontroli jakości badań
mammograficznych, o których mowa w pkt 3, oraz pozytywnego wyniku audytu klinicznego
zdjęć mammograficznych, o których mowa w pkt 4, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Dopuszcza się możliwość ponownego przystąpienia świadczeniodawcy do postępowania
konkursowego nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty negatywnego wyniku audytu
klinicznego zdjęć mammograficznych
Kwalifikacje personelu :
 lekarz specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki
obrazowej;
 odbycie przez każdego z techników elektroradiologów
szkolenia w zakresie kontroli jakości w mammografii
prowadzonego przez WOK w oparciu o program
zatwierdzony przez COK lub prowadzonego przez PLTR, lub
przez inną jednostkę prowadzącą szkolenia akredytowane
przez PLTR lub zgodnie z programem zatwierdzonym przez
PLTR.
Doświadczenie personelu :
 dokonywanie przez lekarza oceny co najmniej 5000
mammografii skryningowych rocznie.
Do oferty należy dołączyć:
1.
Oświadczenie każdego lekarza zgłoszonego w ofercie, że dokonuje rocznie oceny 500
mammografii skryningowych rocznie (możliwe do weryfikacji w SIMP)
2.
Oświadczenie lekarza, że dokonuje rocznie oceny 5000 mammografii skryningowych
rocznie (możliwe do weryfikacji w SIMP) – jeżeli został wykazany do oferty i udzielono
odpowiedzi twierdzącej na pytanie dodatkowo punktowane.
3.
Dokument potwierdzający doświadczenie technika elektroradiologa w wykonywaniu
mammografii - co najmniej 1000 mammografii rocznie
4.
Dokument potwierdzający odbycie przez technika elektroradiologa szkolenia w zakresie
prowadzenia kontroli jakości
5.
Dokument potwierdzający odbycie przez technika elektroradiologa szkolenia w zakresie
prowadzenia kontroli jakości w mammografii prowadzonego przez WOK w oparciu o
program zatwierdzony przez COK lub prowadzonego przez PLTR, lub przez inną jednostkę
prowadzącą szkolenia akredytowane przez PLTR lub zgodnie z programem zatwierdzonym
przez PLTR.- jeśli wszyscy technicy przedstawieni do oferty posiadają takie szkolenie
oferent otrzymuje dodatkowe punkty (w przypadku gdy jeden z wielu, oferent nie
otrzymuje dodatkowych punktów).
6.
Kserokopie protokołu kontroli jakości
7.
Kserokopie protokołu audytu klinicznego
8.
Certyfikat ISO dla miejsca udzielania świadczeń i zakresu objętego ofertą - dodatkowo
Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń
zakresie programu profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki
1. Tryb realizacji świadczenia - ambulatoryjny.
2. Warunki wymagane od świadczeniodawców:
1) dla mammografii uzupełniającej:
a)
b)
2)
personel: co najmniej 2 lekarzy oraz technik spełniający wymogi dla personelu
w mammografii w etapie podstawowym
wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: mammograf o parametrach nie niższych
niż do mammografii skryningowej obu piersi
dla badania USG piersi, biopsji cienkoigłowej i biopsji gruboigłowej
a)
b)
c)
lekarz specjalista radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki
obrazowej lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie radiodiagnostyki lub lekarz
specjalista onkologii klinicznej, lub lekarz specjalista chirurgii onkologicznej lub
lekarz specjalista, który ukończył specjalizację obejmującą uprawnienia
ultrasonograficzne w zakresie określonym w programie specjalizacji
wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

aparat USG z głowicą liniową, szerokopasmową, wieloczęstotliwościową o
wysokiej rozdzielczości liniowej i skali szarości pracującą w przedziale co
najmniej 2–10 MHz, zalecany komplet głowic o różnych spektrach
częstotliwości: 5–13.5 MHz, 13.5–18 MHz; badanie wykonuje się przy użyciu
częstotliwości co najmniej 7.5 MHz,

drukarka do USG

zestaw do wykonywania biopsji cienkoigłowej (BAC)

zestaw do wykonywania biopsji gruboigłowej,
inne wymagania: dostęp do badań histopatologicznych
Kwalifikacje personelu :
 lekarz specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej;
 odbycie przez każdego z techników elektroradiologów szkolenia w zakresie
kontroli jakości w mammografii prowadzonego przez WOK w oparciu o
program zatwierdzony przez COK lub prowadzonego przez PLTR, lub przez
inną jednostkę prowadzącą szkolenia akredytowane przez PLTR lub zgodnie
z programem zatwierdzonym przez PLTR.
Aparatury i sprzętu
 możliwość odczytu zarówno mammografii wykonanych techniką analogową
(posiadanie negatoskopu spełniającego wymogi określone w rozporządzeniu)
jak i cyfrową (posiadanie stanowiska opisowego dla lekarza spełniającego
wymogi określone w rozporządzeniu)
WAŻNE W ODNIESIENIU DO KOMPLEKSOWOŚCI ŚWIADCZEŃ:
ŚWIADCZENIODAWCA MUSI WYKONYWAĆ WSZYSTKIE PROCEDURY
OKREŚLONE W ZAKRESIE.
Do oferty należy dołączyć:
1.
Dokument potwierdzający doświadczenie technika elektroradiologa w wykonywaniu
mammografii - co najmniej 1000 mammografii rocznie
2.
Dokument potwierdzający odbycie przez technika elektroradiologa szkolenia w zakresie
prowadzenia kontroli jakości
3.
Dokument potwierdzający odbycie przez technika elektroradiologa szkolenia w zakresie
prowadzenia kontroli jakości w mammografii prowadzonego przez WOK w oparciu o
program zatwierdzony przez COK lub prowadzonego przez PLTR, lub przez inną jednostkę
prowadzącą szkolenia akredytowane przez PLTR lub zgodnie z programem zatwierdzonym
przez PLTR.- jeśli wszyscy technicy przedstawieni do oferty posiadają takie szkolenie
oferent otrzymuje dodatkowe punkty (w przypadku gdy jeden z wielu, oferent nie
otrzymuje dodatkowych punktów).
4.
Dokument potwierdzający, że lekarz specjalista inny niż specjalista radiologii lub
radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarz ze specjalizacją I stopnia
w zakresie radiodiagnostyki lub lekarz specjalista onkologii klinicznej, lub lekarz
specjalista chirurgii onkologicznej posiada uprawnienia ultrasonograficzne w zakresie
określonym w programie specjalizacji (USG piersi, biopsja cienkoigłowa i biopsja
gruboigłowa).
5.
Umowę podwykonawstwa na badania histopatologiczne, jeśli oferent nie wykonuje sam
ocen.
1.
Certyfikat ISO dla miejsca udzielania świadczeń i zakresu objętego ofertą – dodatkowo
punktowany
Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń
zakresie programu profilaktyki raka szyjki macicy – etap diagnostyczny
1.
2.
Tryb realizacji świadczenia - ambulatoryjny.
Warunki wymagane od świadczeniodawców:
1)
medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji prowadzonej
przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych lub zakład
patomorfologii posiadający pracownię cytologiczną;
2) personel: co najmniej 2 osoby (zapewnienie podwójnej oceny),
z których każda wykonuje co najmniej 7 000 badań cytologicznych, w tym
4 000 badań cytologicznych - ginekologicznych rocznie:
a) lekarz specjalista patomorfologii lub anatomii patologicznej koniecznie
b) diagności laboratoryjni posiadający tytuł specjalisty cytomorfologii
medycznej lub diagności laboratoryjni posiadający udokumentowane
umiejętności i udokumentowane odpowiednie doświadczenie w
wykonywaniu badań cytologicznych
3) wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: mikroskopy wysokiej
jakości, umożliwiające uzyskanie powiększenia co najmniej 400 razy
4) Wykonywanie w pracowni 15 000 badań cytologicznych w tym co
najmniej 8 000 cytologicznych - ginekologicznych rocznie
Kryteria dodatkowo oceniane dotyczące warunków realizacji programu
profilaktyki raka szyjki macicy – etap diagnostyczny
Kwalifikacje personelu
 diagnosta laboratoryjny specjalista cytomorfologii medycznej
Doświadczenie personelu
• doświadczenie w ocenie preparatów cytologii ginekologicznej:
 co najmniej 2 lata pracy w diagnostyce cytologii szyjki macicy i ocenienie
co najmniej 10 000 preparatów pod kontrolą lekarza specjalisty
patomorfologa
 ocenianie co najmniej 7 000 badań cytologicznych–ginekologicznych
rocznie
Inne:
• czas oczekiwania na wynik badania do 7 dni
• wykonywanie przez pracownię powyżej 15 000 badań cytologicznych –
ginekologicznych rocznie
Do oferty należy dołączyć:
1. Potwierdzenie przez kierownika pracowni, że każda z osób wykazanych w ofercie
wykonuje co najmniej 7 000 badań cytologicznych, w tym 4 000 badań
cytologicznych - ginekologicznych rocznie - wymagane
2. Jeśli w programie uczestniczy diagnosta laboratoryjny – specjalista
cytomorfologii medycznej - dokument potwierdzający posiadaną specjalizację –
dodatkowo punktowane
3. Potwierdzenie przez kierownika pracowni, że personel posiada doświadczenie co
najmniej 2 lata pracy w diagnostyce cytologii szyjki macicy i ocenienia co
najmniej 10 000 preparatów pod kontrolą lekarza specjalisty patomorfologa –
dodatkowo punktowane
4. Certyfikat ISO dla miejsca udzielania świadczeń i zakresu objętego ofertą –
dodatkowo punktowany
Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń zakresie
programu profilaktyki raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki
Tryb realizacji świadczenia - ambulatoryjny.
Warunki wymagane od świadczeniodawców:
1)
personel:
a)
lekarz specjalista położnictwa i ginekologii
b)
lekarz specjalista ginekologii onkologicznej,
c)
lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii posiadający
udokumentowane umiejętności w wykonywaniu badań kolposkopowych;
2)
wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
a)
kolposkop,
b)
zestaw do pobierania wycinków
3)
inne wymagania:
a)
zapewnienie dostępu do badań histopatologicznych,
WAŻNE KOMPLEKSOWOŚĆ ŚWIADCZEŃ:
świadczeniodawca musi wykonywać wszystkie procedury określone w zakresie tj. zarówno
kolposkopie, jak i kolposkopie z biopsją, przy czym dopuszcza się zlecanie wykonania badania
histopatologicznego podwykonawcy
Do ofert należy dołączyć:
1. W przypadku realizacji świadczeń przez lekarza z I stopniem specjalizacji w zakresie położnictwa i
ginekologii dokument potwierdzający posiadanie umiejętności w wykonywaniu badań
kolposkopowych;
2. Umowę podwykonawstwa na badania histopatologiczne, jeśli oferent nie dokonuje sam ocen.
3. Certyfikat ISO dla miejsca udzielania świadczeń i zakresu objętego ofertą – dodatkowo punktowany
1.
2.





Świadczeniodawca musi posiadać dostęp do Internetu umożliwiający prowadzenie
elektronicznej dokumentacji realizacji Programu w systemie informatycznym
udostępnionym przez Narodowy Fundusz Zdrowia – program SIMP
W przypadku mammografii wydanie wyniku świadczeniobiorcy powinno nastąpić w
ciągu 15 dni roboczych od daty wykonania badania.
W przypadku udzielania świadczeń w mammobusie, stanowisko postojowe mammobusu
musi być zaplanowane tak, aby podczas udzielania świadczeń zapewnić
świadczeniobiorcom odpowiednie zaplecze socjalne (w szczególności szatnię lub
przebieralnię, dostęp do toalety).
Warunkiem dodatkowo ocenianym jest posiadanie toalety dla niepełnosprawnych w
miejscu udzielania świadczeń (dotyczy również mammobusu) oraz zapewnienie dostępu
dla osób niepełnosprawnych.
W przypadku mammografii oprócz wymagań określonych wcześniej, oferent
bezwzględnie musi spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych, w
szczególności w rozporządzeniach Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w
sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla
wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 51, poz. 265 z późn. zm.) oraz
z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z
urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).
Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń
zakresie programu badań prenatalnych
Pion położniczo-ginekologiczny
1. Tryb realizacji świadczenia – ambulatoryjny (lub szpitalny dla procedur inwazyjnych)
2. Warunki wymagane od świadczeniodawców
1) PERSONEL: co najmniej 2 lekarzy posiadających certyfikat sekcji USG PTG i certyfikat
FMF w zakresie badań ultrasonograficznych wraz z aktualną licencją do programu
komputerowego obliczającego ryzyko aberracji chromosomalnych
(w tym co najmniej jeden z kwalifikacjami określonymi w lit. a):
a) lekarz specjalista położnictwa i ginekologii, który posiada udokumentowane
umiejętności w zakresie badań ultrasonograficznych,
b) lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii lub inny lekarz
specjalista np. pediatrii, genetyki klinicznej, którzy posiadają udokumentowane
umiejętności w zakresie badań ultrasonograficznych (w przypadku wykonywania badań
inwazyjnych lekarz ten powinien posiadać zaświadczenie kierownika specjalizacji
potwierdzające umiejętności w tym zakresie)
1) WYPOSAŻENIE W SPRZĘT I APARATURĘ MEDYCZNĄ:
a) aparat USG wyposażony w dwie głowice: convex przezbrzuszny 3,5–5 (6) MHz i
głowicę przezpochwową 7–9 (10) MHz, z opcją kolorowego Dopplera,
b) komputer wraz z oprogramowaniem certyfikowanym, umożliwiającym kalkulację
ryzyka wystąpienia aneuploidii zgodnie z kryteriami określonymi przez obowiązujące
standardy i rekomendacje, wraz z aktualną licencją,
c) program komputerowy obliczający ryzyko aberracji chromosomalnych wraz z aktualną
licencją
d) zestaw do pobierania materiału płodowego
Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania
świadczeń zakresie programu badań prenatalnych
Poradnictwo i badania biochemiczne
1. Tryb realizacji świadczenia - ambulatoryjny
2. Warunki wymagane od świadczeniodawców
1) laboratorium wpisane do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów
Laboratoryjnych;
2) badania biochemiczne wykonuje się z zastosowaniem certyfikowanych odczynników i aparatury
spełniających obowiązujące standardy i rekomendacje w dziedzinie oceny testów biochemicznych
wykonywanych w diagnostyce prenatalnej, spełniających kryteria określone przez FMF,
zapewniających współczynnik detekcji co najmniej 80% przy wskaźniku rozpoznań fałszywie
dodatnich nie wyższym niż 5%
Pion genetyczny
1. Tryb realizacji świadczenia - ambulatoryjny
2. Warunki wymagane od świadczeniodawców:
1)
laboratorium wpisane do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych;
2)
personel:
a)
lekarz specjalista genetyki klinicznej,
b)
diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją laboratoryjnej genetyki medycznej;
3)
wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
a)
mikroskop,
b)
termocykler,
c)
wirówka preparacyjna,
d)
pipeta automatyczna
Kryteria dodatkowo oceniane dotyczące warunków realizacji programu
badan prenatalnych
Zapewnienie wykonywania wszystkich procedur określonych w programie,
zarówno z zakresu położnictwa i ginekologii, jak i genetyki tj.:
- badanie ultrasonograficzne,
- poradę genetyczną,
- pobranie materiału do badań biochemicznych oraz dostęp do laboratorium
spełniającego wymagania określone w załączniku nr 5, pkt 7 do
obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju
profilaktyczne programy zdrowotne oraz w przepisach odrębnych
- amniopunkcję lub biopsję trofoblastu lub kordocentezę
- dostęp do badań genetycznych określonych w programie
Do oferty należy dołączyć:
1.
PION POŁOŻNICZY - kserokopie aktualnych certyfikatów sekcji USG PTG i certyfikatów FMF w
zakresie badań ultrasonograficznych wraz z aktualną licencją do programu komputerowego obliczającego
ryzyko aberracji chromosomalnych
2.
PION POŁOŻNICZY w przypadku wykonywania badań biochemicznych – umowa na podwykonawstwo z
laboratorium wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, z
zastrzeżeniem, że badania biochemiczne wykonuje się z zastosowaniem certyfikowanych odczynników i
aparatury spełniających obowiązujące standardy i rekomendacje w dziedzinie oceny testów biochemicznych
wykonywanych w diagnostyce prenatalnej, spełniających kryteria określone przez FMF, zapewniających
współczynnik detekcji co najmniej 80% przy wskaźniku rozpoznań fałszywie dodatnich nie wyższym niż 5%
3.
PION POŁOŻNICZY w przypadku wykonywania badań inwazyjnych przez lekarza z I stopniem specjalizacji
w zakresie położnictwa i ginekologii zaświadczenie kierownika specjalizacji potwierdzające umiejętności
lekarza w tym zakresie
4.
PION GENETYCZNY - jeśli w programie w pionie genetycznym świadczeń udziela diagnosta laboratoryjny
ze specjalizacją laboratoryjnej genetyki medycznej dokument potwierdzający posiadanie takiej specjalizacji.
5.
Jeśli oferent chce realizować wszystkie badania w programie można realizować badania biochemiczne i badania
genetyczne w oparciu o umowy podwykonawstwa, które należy dołączyć do oferty.
6.
Dodatkowo w przypadku składania ofert na program badań prenatalnych proszę o zwrócenie uwagi na
zapytania ofertowe, w sytuacji gdy zakład skalda ofertę tylko na pion położniczo-ginekologiczny na pytania
dotyczące pionu genetycznego proszę o udzielenie odpowiedzi „Nie dotyczy” i odwrotnie, jeśli oferta dotyczy
tylko pionu genetycznego na pytania dotyczące pionu położniczo-ginekologicznego proszę o udzielenie
odpowiedzi „Nie dotyczy” w przeciwnym razie oferta może zostać odrzucona jako nie spełniającą wymagań.
7.
Certyfikat ISO dla miejsca udzielania świadczeń i zakresu objętego ofertą – dodatkowo punktowany
1.
2.


3.




Tryb realizacji świadczenia - ambulatoryjny
WARUNKI WYMAGANE - PERSONEL
lekarz POZ posiadający certyfikat leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu (ZUT),
wydany przez referencyjne ośrodki leczenia ZUT (Instytut Kardiologii, Instytut
Onkologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc) lub towarzystwa naukowe (Towarzystwo
Naukowe Kardiologów, Towarzystwo Naukowe Onkologów, Towarzystwo Naukowe
Pulmonologów)
dopuszcza się do uczestniczenia w realizacji świadczeń pielęgniarkę posiadająca co
najmniej ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
lub w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego/rodzinnego lub w dziedzinie promocji
zdrowia i edukacji zdrowotnej – jeśli nie uczestniczy udzielić odpowiedź – nie dotyczy
WARUNKI WYMAGANE - SPRZĘT I APARATURA MEDYCZNA
aparat EKG
podstawowy zestaw reanimacyjny
spirometr lub przystawkę spirometryczną
pozostałe wyposażenie wskazane w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia
dotyczącym świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych opisie
Programu profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby
płuc (POChP): zestaw przeciwwstrząsowy, waga medyczna ze wzrostomierzem, zestaw
do wykonywania zabiegów i opatrunków, aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi,
stetoskop, glukometr, otoskop, lodówka, kozetka lekarska, stolik zabiegowy, szafka
przeznaczona do przechowywania leków i wyrobów medycznych, telefon
1.
2.
Tryb realizacji świadczenia - ambulatoryjny
WARUNKI WYMAGANE - PERSONEL



3.
lekarz dowolnej specjalizacji posiadający certyfikat leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu (ZUT),
wydany przez referencyjne ośrodki leczenia ZUT (Instytut Kardiologii, Instytut Onkologii, Instytut
Gruźlicy i Chorób Płuc) lub towarzystwa naukowe (Towarzystwo Naukowe Kardiologów, Towarzystwo
Naukowe Onkologów, Towarzystwo Naukowe Pulmonologów)
osoba, która jest w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii lub specjalista psychoterapii uzależnień
(osoba, która posiada kwalifikacje specjalisty terapii uzależnień, o którym mowa w ustawie z dnia
29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) lub specjalista psychoterapii
uzależnień, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) lub osoba
prowadząca psychoterapię (osoba, która ukończyła studia wyższe i szkolenie w zakresie psychoterapii)
pielęgniarkę/położną przeszkoloną w zakresie leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu
WARUNKI WYMAGANE - SPRZĘT I APARATURA MEDYCZNA



aparat do pomiaru ciśnienia krwi
aparat do pomiaru stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu
waga lekarska ze wzrostomierzem
Kryteria dodatkowo oceniane dotyczące warunków realizacji programu
 Jeśli w realizacji świadczeń uczestniczy – dietetyk;
 Jeśli w realizacji świadczeń uczestniczy specjalista psychoterapii uzależnień;
Do oferty należy dołączyć:
1.
ETAP PODSTAWOWY i SPECJALISTYCZNY - aktualne certyfikaty leczenia zespołu
uzależnienia od tytoniu (ZUT), wydany przez referencyjne ośrodki leczenia ZUT (Instytut
Kardiologii, Instytut Onkologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc) lub towarzystwa naukowe
(Towarzystwo Naukowe Kardiologów, Towarzystwo Naukowe Onkologów, Towarzystwo
Naukowe Pulmonologów) wszystkich lekarzy zgłoszonych do oferty.
2.
ETAP PODSTAWOWY w przypadku współpracy z pielęgniarką dokument potwierdzający
ukończony kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa zachowawczego lub
środowiskowo/rodzinnego lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
3.
ETAP SPECJALISTYCZNY dokument potwierdzający odbycie szkolenia w zakresie
leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu w przypadku pielęgniarek i położnych zgłoszonych
do oferty.
4.
ETAP SPECJALISTYCZNY - PROWADZĄCY PSYCHOTERAPIĘ – dokumenty
potwierdzające, że osoba jest specjalistą psychoterapii uzależnień lub posiada ukończone
studia wyższe i szkolenie w zakresie psychoterapii lub osoba jest w trakcie szkolenia
w zakresie psychoterapii
5.
ETAP SPECJALISTYCZNY dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje dla
specjalisty psychoterapii uzależnień – dodatkowo punktowane
6.
ETAP SPECJALISTYCZNY dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje dla
dietetyka (dyplom) – dodatkowo punktowane.
7.
Certyfikat ISO dla miejsca udzielania świadczeń i zakresu objętego ofertą - dodatkowo
Oceny ofert dokonuje się według następujących kryteriów:
1.
JAKOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ocenianej
w szczególności poprzez:

kwalifikacje personelu, jego umiejętności oraz doświadczenie,

wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną,

zewnętrzną ocenę jakości, potwierdzoną certyfikatem, m.in. certyfikatem systemu
zarządzania ISO 9001 lub certyfikat ISO 140001 system zarządzania środowiskowego lub
certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwie informacji,

wyniki kontroli przeprowadzonych przez NFZ i zakończonych wystąpieniem pokontrolnym
z uwzględnieniem ewentualnych zastrzeżeń wniesionych przez dyrektora oddziału
wojewódzkiego NFZ do wystąpienia pokontrolnego.
Wyniki kontroli odnoszą się do całego okresu obowiązywania umowy zawartej na realizację
świadczeń w danym zakresie świadczeń, obowiązującej w roku poprzedzającym rok, którego
dotyczy postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
ISO - Kryterium certyfikatu systemu zarządzania, jest spełnione, jeśli certyfikat
systemu zarządzania:
1) ma zastosowanie w przedmiocie, na jaki złożono ofertę;
2) obejmuje lokalizację (miejsce udzielania świadczeń) wskazaną w ofercie;
3) jest ważny w dniu złożenia oferty oraz w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy;
4) jest wydany przez podmiot posiadający akredytację dla sektora usług medycznych
(branża „Zdrowie i opieka społeczna” zgodnie z kodem 38 EA), udzieloną przez
Polskie Centrum Akredytacji2) lub przez równorzędny podmiot zagraniczny3). Fakt
posiadania akredytacji jednostki akredytującej winien być potwierdzony
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią odpowiedniego dokumentu,
wystawionego przez jednostkę akredytującą.
2)
Krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących jest Polskie Centrum Akredytacji, na
podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.)
3) Przez równorzędny podmiot zagraniczny rozumie się podmiot z akredytacją jednostki akredytującej innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, która to jednostka akredytująca wykazuje zgodność z wymaganiami odpowiedniej normy
zharmonizowanej oraz wymaganiami określonymi w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia
9 lipca 2008 r., ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania
produktu do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. UE.L.218 z 13.08.2008, str. 30-47), potwierdzoną pomyślną
oceną wzajemną przeprowadzoną na podstawie art. 10 tego rozporządzenia.
Oceny ofert dokonuje się według następujących kryteriów:
2. ZAPEWNIENIA KOMPLEKSOWOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ
OPIEKI ZDROWOTNEJ - rozumianej jako możliwość realizacji świadczeń
opieki zdrowotnej w danym zakresie, obejmującą wszystkie etapy i elementy
procesu ich realizacji, ocenianej w szczególności w programie badań prenatalnych
polegających zapewnieniu wykonywania wszystkich procedur określonych w
programie, zarówno z zakresu położnictwa i ginekologii, jak i genetyki tj.: badanie
ultrasonograficzne, poradę genetyczną, pobranie materiału do badań
biochemicznych oraz dostęp do laboratorium spełniającego wymagania określone
w załączniku nr 5, pkt 7 do obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w
rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne oraz w przepisach odrębnych.
amniopunkcję lub biopsję trofoblastu lub kordocentezę dostęp do badań
genetycznych określonych w programie;
3. DOSTĘPNOŚCI DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ocenianej w
szczególności poprzez brak barier dla osób niepełnosprawnych;
Oceny ofert dokonuje się według następujących kryteriów:
4. CIĄGŁOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ rozumianej jako organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zapewniającą
kontynuację procesu diagnostycznego lub terapeutycznego, w szczególności
ograniczającą ryzyko przerwania procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach
danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej realizowanego na podstawie umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w dniu złożenia oferty w postępowaniu
w sprawie zawarcia umów – oceniana w szczególności poprzez:
 realizację świadczeń w ramach danego zakresu świadczeń w dniu złożenia oferty
na podstawie umowy zawartej z Funduszem w ramach obszaru, którego dotyczy
postępowanie.
5. CENY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ocenianej poprzez odniesienie
ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub
stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez NFZ
w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy.
TABELA NR 13
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
POZIOM
SKALUJĄCY
1
WAGA
SKALUJĄCA (S)
(maksymalna liczba
punktów oceny)
2
TYP ODPOWIEDZI
NR
WIERSZA
ZAKRES*
3
4
5
1
2
jakośćpersonel
45
jedna lub więcej
odpowiedzi w
zależności od
wymagań
dotyczących danego
zakresu świadczeń
TREŚĆ
6
W etapie diagnostycznym programu profilaktyki raka szyjki
macicy – kwalifikacje - diagnosta laboratoryjny: specjalista
cytomorfologii medycznej
W etapie diagnostycznym programu profilaktyki raka szyjki
macicy – doświadczenie personelu w ocenie preparatów
1. Program cytologii ginekologicznej – co najmniej 2 lata pracy w
profilaktyki raka diagnostyce cytologii szyjki macicy i ocenienie co najmniej
szyjki macicy 10000 preparatów pod kontrolą lekarza specjalisty
patomorfologa
LICZBA PUNKTÓW
JEDNOSTKOWYCH
7
10
5
3
W etapie diagnostycznym programu profilaktyki raka szyjki
macicy – doświadczenie personelu w ocenie preparatów
cytologii ginekologicznej –ocenianie co najmniej 7000 badań
cytologicznych-ginekologicznych rocznie
10
4
W etapie podstawowym programu profilaktyki raka piersi –
kwalifikacje - lekarz specjalista radiologii i diagnostyki
obrazowej
10
5
W etapie podstawowym programu profilaktyki raka piersi –
doświadczenie w ocenie mammografii - lekarz oceniający co
najmniej 5000 mammografii skryningowych rocznie
10
6
2. Program
Odbycie przez każdego z techników elektroradiologów
profilaktyki raka
szkolenia w zakresie kontroli jakości w mammografii
piersi
prowadzonego przez WOK w oparciu o program zatwierdzony
przez COK lub prowadzonego przez PLTR, lub przez inną
jednostkę prowadzącą szkolenia akredytowane przez PLTR lub
zgodnie z programem zatwierdzonym przez PLTR
5
7
W etapie pogłębionej diagnostyki programu profilaktyki raka
piersi – kwalifikacje - lekarz specjalista radiologii i diagnostyki
obrazowej
5
8
9
4. Program
profilaktyki dietetyk
chorób
odtytoniowych specjalista psychoterapii uzależnień
(w tym POCHP)
3
3
TABELA NR 13
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
WAGA
SKALUJĄCA (S)
POZIOM
TYP ODPOWIEDZI
(maksymalna
SKALUJĄCY
liczba punktów
oceny)
1
2
3
Jakośćaparatura i
sprzęt
10
Jakość jakość badań
10
Jakość –
zewnętrzna
ocena
5
jedna odpowiedź do
wyboru
jedna odpowiedz do
wyboru
jedna odpowiedz do
wyboru
jedna lub więcej
odpowiedzi do
wyboru
NR
WIERSZA
ZAKRES*
TREŚĆ
LICZBA
PUNKTÓW
JEDNOSTKOW
YCH
4
5
6
7
10
11
12
13
14
W etapie pogłębionej diagnostyki programu profilaktyki raka piersi - możliwość
2. Program odczytu zarówno mammografii wykonanych techniką analogową (posiadanie
profilaktyki raka negatoskopu spełniającego wymogi określone w rozporządzeniu) jak i cyfrową
piersi
(posiadanie stanowiska opisowego dla lekarza spełniającego wymogi określone w
rozporządzeniu)
wykonywanie przez pracownię powyżej 15 tys. badań cytologicznych –
1. Program
ginekologicznych rocznie
profilaktyki raka
szyjki macicy długość oczekiwania na wynik badań- do 7 dni
wszystkie
zakresy
15
16
17
18
Jakość wyniki
kontroli
-5
jedna lub więcej
odpowiedzi do
wyboru
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
wszystkie
zakresy
certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością
certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat ISO 27 001
systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w
umowie lub udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających
wymogom określonym w umowie /brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie
(brak atestów lub przeglądów)
nieuzasadniona odmowa udzielania świadczenia świadczeniobiorcy
nieprawidłowe prowadzenie list oczekujących
obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych w
przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące
przedmiotem umowy
niezasadne ordynowanie leków
nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń
nieprzekazanie do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie informacji o
zamierzonych zmianach podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności
udzielanie świadczeń w miejscach nie objętych umową/ nieudzielanie świadczeń w
miejscu ustalonym w umowie
nieuzgodniona z NFZ zmiana harmonogramu udzielania świadczeń
przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których
dokonano płatności nienależnych środków finansowych
udaremnienie lub utrudnianie kontroli
niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych
stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach
10
5
5
2
1
1
3
1
3
3
1
3
1
2
2
2
3
2
2
TABELA NR 13
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
POZIOM SKALUJĄCY
1
WAGA
SKALUJĄCA (S)
NR
TYP ODPOWIEDZI WIERSZ
(maksymalna
A
liczba punktów
oceny)
2
3
4
29
Dostępność -dostęp dla osób
niepełnosprawnych ruchowo (nie
dotyczy zakresu
10.7940.159.02PROGRAM
PROFILAKTYKI RAKA PIERSI ETAP PODSTAWOWY - w pracowni
mobilnej)
5
jedna lub więcej
odpowiedzi w
zależności od
wymagań
dotyczących
danego zakresu
świadczeń
30
31
Dostępność - dostęp dla osób
niepełnosprawnych ruchowo (dotyczy
zakresu 10.7940.159.02PROGRAM
PROFILAKTYKI RAKA PIERSI ETAP PODSTAWOWY - w pracowni
mobilnej)
5
jedna lub więcej
odpowiedzi w
zależności od
wymagań
dotyczących
danego zakresu
świadczeń
32
33
ZAKRES*
TREŚĆ
LICZBA
PUNKTÓW
JEDNOSTKOWY
CH
5
6
7
podjazdy oraz dojścia o nachyleniu
zgodnym z przepisami wydanymi na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U.2013.1409)
wszystkie zakresy
przy lokalizacji poradni/ gabinetu
poza program
powyżej pierwszej kondygnacji: dźwig
profilaktyki raka
umożliwiający transport chorych na
piersi - etap
wózkach, a w budynkach do dwóch
podstawowy - w
kondygnacji możliwe inne urządzenie
pracowni
techniczne umożliwiające wjazd
mobilnej
niepełnosprawnych albo lokalizacja na
parterze
Co najmniej jedno pomieszczenie
sanitarne przystosowane dla osób
niepełnosprawnych
wyposażenie mammobusu w podnośnik
lub inne urządzenie techniczne
umożliwiające transport osób na
wózkach albo podjazdy oraz dojścia o
dotyczy zakresu nachyleniu zgodnym z przepisami
wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt
program
profilaktyki raka 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
piersi - etap budowlane (tekst jednolity
podstawowy - w Dz.U.2013.1409)
pracowni
mobilnej)
wyposażenie mammobusu w
pomieszczenie sanitarne przystosowane
dla osób niepełnosprawnych
2
2
2
4
1
TABELA NR 13
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
TYP ODPOWIEDZI
NR
WIERSZ
A
ZAKRES*
TREŚĆ
LICZBA
PUNKTÓW
JEDNOSTKOWY
CH
3
4
5
6
7
WAGA SKALUJĄCA (S)
POZIOM SKALUJĄCY
1
(maksymalna liczba punktów
oceny)
2
Kompleksowość kompleksowa
realizacja programu
badań prenatalnych
10
Ciągłość
5
Cena
20
świadczeniodawca zapewnia
wykonywanie wszystkich procedur
określonych w programie, zarówno z
zakresu położnictwa i ginekologii, jak i
genetyki , tj.
-badanie ultrasonograficzne,
- poradę genetyczną,
- pobranie materiału do badań
biochemicznych oraz dostęp do
3. Program badań laboratorium spełniającego wymagania
jedna odpowiedz do wyboru
34
10
prenatalnych określone w załączniku nr 5, pkt 7 do
obowiązującego zarządzenia Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia w
sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju
profilaktyczne programy zdrowotne
oraz w przepisach odrębnych
- amniopunkcję lub biopsję trofoblastu
lub kordocentezę oraz dostęp do badań
genetycznych określonych w programie
w dniu złożenia oferty oferent realizuje
na podstawie umowy zawartej z
Funduszem proces leczenia
jedna odpowiedź do wyboru 35 wszystkie zakresy
5
świadczeniobiorców w ramach danego
zakresu świadczeń i w ramach obszaru,
którego dotyczy postępowanie
Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2. cena ofertowa jest oceniana poprzez
odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy
wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu w sprawie zawarcia
umowy.
OGŁOSZENIE – 6 MARCA 2014
SKŁADANIE OFERT DO DNIA – 20 MARCA 2014
OTWARCIE OFERT DNIA 24 MARCA 2014
ROZSTRZYGNIĘCIE DNIA 30 KWIETNIA 2014 R


55 dni kalendarzowe
43 dni robocze
PRODUKT
NAZWA PRODUKTÓW
LICZBA OBSZARÓW KONTRAKTOWANIA
1 - województwo
10.0000.156.02
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
1 - województwo
10.7000.156.02
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY ETAP DIAGNOSTYCZNY
1 - województwo
10.0000.157.02
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP
POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
4 – grupy powiatów
10.7940.158.02
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP
PODSTAWOWY – w pracowni stacjonarnej
4 – grupy powiatów
10.7940.159.02
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP
PODSTAWOWY – w pracowni mobilnej
3 – grupy powiatów
10.0000.163.02
PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB
ODTYTONIOWYCH - ETAP SPECJALISTYCZNY
4 – grupy powiatów
10.0010.162.02
PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB
ODTYTONIOWYCH - ETAP PODSTAWOWY
10.4450.159.02
PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH
4 – grupy powiatów
powiaty nazwa
subregion centralny
pow. tarnogórski
ludność
2 717 267
138 400
M. Bytom
176 106
M. Piekary Śląskie
57 745
M. Gliwice
186 868
M. Zabrze
180 332
pow. gliwicki
115 229
M. Chorzów
111 536
M. Katowice
309 304
M. Mysłowice
75 428
M. Ruda Śląska
143 024
M. Siemianowice Śląskie
69 992
M. Świętochłowice
52 813
M. Dąbrowa Górnicza
125 475
M. Jaworzno
94 580
M. Sosnowiec
215 262
pow. będziński
152 135
pow. zawierciański
122 756
M. Tychy
129 322
pow. bieruńsko-lędziński
58 057
pow. mikołowski
94 661
pow. pszczyński
108 242
Obszary kontraktowania grupa powiatów południowa
Obszary kontraktowania grupa powiatów północna
Obszary kontraktowania grupa powiatów zachodnia
ZMIANA OBSZARU NA 3 GRUPY POWIATÓW – TYTOŃ SPECJALISTYCZNY
Z uwagi na bardzo małe zainteresowanie podmiotów realizujących etap specjalistyczny
programu profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) – w przypadku tego etapu
programu zaplanowano przeprowadzenie postępowań konkursowych na obszarze
kontraktowym jakim jest grupa powiatów w ilości 3 grupy powiatów, tak aby na każdym
obszarze zabezpieczono świadczenia.
 Grupa powiatów I (południowo-zachodnia)
 miasta: Bielsko-Biała, Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory
 powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, raciborski, rybnicki, wodzisławski
 Grupa powiatów II (północna)
 miasto: Częstochowa
 powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki
 Grupa powiatów III (centralna)
 miasta: Bytom, Piekary Śląskie, Gliwice, Zabrze, Chorzów, Katowice, Mysłowice,
Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno,
Sosnowiec, Tychy
 powiaty: tarnogórski, gliwicki, będziński, zawierciański, bieruńsko-lędziński,
mikołowski, pszczyński
Nazwa produktu
Średnia cena produktu 2013
cena oczekiwana na 2014
i I półrocze 2014
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP
POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
8,88 zł
9,00 zł
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP
DIAGNOSTYCZNY
8,50 zł
8,50 zł
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP POGŁĘBIONEJ
DIAGNOSTYKI
9,00 zł
9,00 zł
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY –
w pracowni stacjonarnej
8,98 zł
9,00 zł
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY –
w pracowni mobilnej
8,98 zł
9,00 zł
PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH - ETAP
SPECJALISTYCZNY
7,50 zł
7,50 zł
PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH - ETAP
PODSTAWOWY
6,46 zł
6,50zl
9,00 zł
9,00 zł
PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH
Wolna dyskusja
Dziękuję za uwagę
Download