Informacja na podstawie Rozporządzenia Ministra

advertisement
Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Nowa ochrona wyświetlacza”
zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU Europa S.A. nr 01/12/15 z dnia 02.12.2015 r.
które wchodzą w życie z dniem uchwalenia i mają zastosowanie do umów
ubezpieczenia zawieranych od dnia 21.01.2016 r.
(kod: OWU/09/98483/2015/M, zwane dalej OWU)
Informacja na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu
sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów.
1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartość wykupu
ubezpieczenia opisane są w § 6 OWU (strona numer 5).
2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do
wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia opisane są w § 10 OWU
(strona numer 7).
3. Koszty oraz inne obciążenia potrącane ze składek ubezpieczeniowych, z aktywów
ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych lub poprzez umorzenie jednostek
uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych: nie dotyczy.
4. Wartość wykupu ubezpieczenia w poszczególnych okresach trwania ochrony
ubezpieczeniowej oraz okres, w którym roszczenie o wypłatę wartości wykupu
nie przysługuje: nie dotyczy.
Spis treści
Postanowienia wstępne ......................................................................................................................................2
Definicje ..............................................................................................................................................................2
Umowa ubezpieczenia .......................................................................................................................................3
Składka ubezpieczeniowa ..................................................................................................................................3
Odstąpienie od umowy ubezpieczenia i wypowiedzenie umowy ubezpieczenia ...............................................4
Przedmiot, zakres ubezpieczenia i wysokość świadczenia ...............................................................................5
Suma ubezpieczenia, limit sumy ubezpieczenia i limit świadczeń ubezpieczeniowych ....................................6
Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności ................................................................................................6
Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej ............................................................................................................7
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności....................................................................................................7
Prawa i obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego ....................................................................................9
Zgłoszenie roszczenia ........................................................................................................................................9
Realizacja świadczenia ubezpieczeniowego ....................................................................................................10
Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania .................................................................................................11
Czynności podejmowane przez ubezpieczyciela w razie powstania szkody ...................................................11
Regres ubezpieczeniowy..................................................................................................................................12
Postanowienia końcowe ...................................................................................................................................13
Towarzystwo Ubezpieczeń
Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław
[email protected]
www.tueuropa.pl
tel. 71 36 92 977, fax 71 36 92 707
Biuro Obsługi Klienta
801 500 400 (dla telefonów stacjonarnych)
lub 71 36 92 977 (dla telefonów kom.)
koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
TU Europa S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
KRS 0000002736
NIP 895-10-07-276,kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony
37 800 000 zł, posiadająca zezwolenie Ministra Finansów nr DU/2849/A/CG/94
z dnia 7 listopada 1994 r. na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
Strona 1 z 14
Postanowienia wstępne
§1
1. Na podstawie OWU, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., zwane dalej ubezpieczycielem, zawiera
umowy ubezpieczenia z abonentami sieci sprzedaży Orange Polska S.A., zwanymi dalej
ubezpieczającymi.
2. OWU mają zastosowanie do zawierania umów ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków
porozumiewania się na odległość oraz z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
Definicje
§2
W rozumieniu OWU poniższe określenia mają następujące znaczenie:
1. administrator – podmiot będący agentem ubezpieczeniowym ubezpieczyciela, któremu ubezpieczyciel
zlecił wykonywanie czynności administracyjnych, przyjmowanie zgłoszeń roszczeń oraz organizację
i realizację likwidacji szkód;
2. awaria - uniemożliwienie użytkowania telefonu, podczas trwania gwarancji producenta lub po gwarancji
producenta, wywołane nagłym i nieprzewidzianym zaprzestaniem prawidłowej pracy elementów
lub zespołów telefonu, powodujące przerwanie jego funkcji wynikłe z przyczyn wewnętrznych
pochodzenia mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego);
3. dewastacja – bezprawne, celowe zniszczenie lub uszkodzenie przez osobę trzecią objętego ochroną
ubezpieczeniową wyświetlacza;
4. dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy;
5. Centrum Pomocy – telefoniczne (numer telefonu 22 71 61 997) i e-mailowe ([email protected])
centrum obsługi, prowadzone przez administratora lub przez inny podmiot na zlecenie administratora,
które przyjmuje zgłoszenia roszczeń (zgłoszenia szkód) i udziela informacji o statusie likwidowanej
szkody;
6. IMEI (International Mobile Equipment Identity) – indywidualny numer identyfikacyjny telefonu;
7. cykl bilingowy – okres obowiązujący w ramach umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
za który naliczane są przez Orange opłaty z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych;
8. Orange – Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326), przy Alejach
Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000010681, NIP 5260250995, REGON 012100784 o kapitale zakładowym zarejestrowanym i opłaconym
w całości 3 937 072 437 złotych, będący pośrednikiem ubezpieczeniowym w rozumieniu Ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1450 ze zm.) na podstawie
zawartej z ubezpieczycielem umowy o współpracy;
9. osoba trzecia – każda osoba pozostająca poza stosunkiem ubezpieczenia, nie będąca ubezpieczonym;
10. osoby bliskie – małżonek, dzieci, pasierbowie, dzieci przysposobione albo przyjęte na wychowanie,
rodzice, przysposabiający, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnukowie, zięciowie
Towarzystwo Ubezpieczeń
Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław
[email protected]
www.tueuropa.pl
tel. 71 36 92 977, fax 71 36 92 707
Biuro Obsługi Klienta
801 500 400 (dla telefonów stacjonarnych)
lub 71 36 92 977 (dla telefonów kom.)
koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
TU Europa S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
KRS 0000002736
NIP 895-10-07-276,kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony
37 800 000 zł, posiadająca zezwolenie Ministra Finansów nr DU/2849/A/CG/94
z dnia 7 listopada 1994 r. na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
Strona 2 z 14
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
i synowe ubezpieczonego, osoby pozostające z ubezpieczonym w konkubinacie – zamieszkałe
i prowadzące z ubezpieczonym wspólnie gospodarstwo domowe,
przypadkowe uszkodzenie – uszkodzenie mechaniczne wyświetlacza, polegające na jego stłuczeniu,
zarysowaniu lub pęknięciu, powstałe na skutek nagłego, niemożliwego do przewidzenia zdarzenia
zewnętrznego w stosunku do ubezpieczonego i telefonu, nie wywołane przez ubezpieczonego,
powodujące przerwanie funkcji lub nieprawidłowe funkcjonowanie wyświetlacza, wymagające naprawy w
celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania wyświetlacza;
punkt serwisowy – punkt obsługi i naprawy telefonów, wskazany przez administratora;
szkoda całkowita – uszkodzenie wyświetlacza w wyniku zdarzenia ubezpieczeniowego, które nie może
z przyczyn technicznych zostać naprawione lub naprawa jest nieekonomiczna (koszt naprawy przewyższa
wartość nowego wyświetlacza lub wartość telefonu);
telefon – zakupiony przez ubezpieczającego fabrycznie nowy telefon komórkowy lub smartfon , którego
zakup został dokonany za pośrednictwem lub od Orange, w związku z zawarciem lub aneksowaniem
umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i jest potwierdzony dowodem zakupu; przez fabrycznie
nowy telefon komórkowy lub smartfon nie uważa się urządzenia z ekspozycji;
ubezpieczający – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i będąca jednocześnie
właścicielem telefonu na podstawie zawartej z Orange umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą (konsument), co nie uchybia definicji
zawartej w § 1 ust. 1;
ubezpieczony – ubezpieczający oraz każda osoba fizyczna, która użytkuje telefon za zgodą
ubezpieczającego i na jego odpowiedzialność;
ubezpieczyciel – Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu;
udział własny – udział ubezpieczonego w wysokości 59 zł w każdym świadczeniu ubezpieczeniowym
realizowanym zgodnie z OWU, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 1;
umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych – umowa lub aneks, na podstawie której abonent
nabywa prawo do korzystania ze świadczonych przez Orange usług telekomunikacyjnych;
wyświetlacz – ubezpieczona część telefonu służąca do wyświetlania informacji (liter, liczb lub grafiki),
która może być zintegrowana z panelem dotykowym;
zdarzenie ubezpieczeniowe – wystąpienie w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela przypadkowego
uszkodzenia lub dewastacji na terenie całego świata.
Umowa ubezpieczenia
§3
1.
2.
Z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 i 3, umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas określony.
Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z dniem złożenia przez ubezpieczającego
ubezpieczycielowi za pośrednictwem Orange wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia,
z zastrzeżeniem zdania następnego. Jeżeli wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia jest składany
drogą elektroniczną, zawarcie umowy ubezpieczenia nastąpi (i) po uprzednim zapoznaniu się
ubezpieczającego z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną oraz po jego akceptacji przez
ubezpieczającego (ii) oraz dokonania pozytywnej oceny sprawności wyświetlacza.
Składka ubezpieczeniowa
§4
Towarzystwo Ubezpieczeń
Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław
[email protected]
www.tueuropa.pl
tel. 71 36 92 977, fax 71 36 92 707
Biuro Obsługi Klienta
801 500 400 (dla telefonów stacjonarnych)
lub 71 36 92 977 (dla telefonów kom.)
koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
TU Europa S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
KRS 0000002736
NIP 895-10-07-276,kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony
37 800 000 zł, posiadająca zezwolenie Ministra Finansów nr DU/2849/A/CG/94
z dnia 7 listopada 1994 r. na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
Strona 3 z 14
1. Do zapłaty składki zobowiązany jest ubezpieczający.
2. Składka płatna jest jednorazowo za okres odpowiedzialności ubezpieczyciela odpowiadający cyklowi
bilingowemu i naliczana jest według taryfy składek aktualnej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia lub
na pierwszy dzień każdego kolejnego okresu odpowiedzialności. Składkę z tytułu umowy ubezpieczenia
przekazaną Orange przez ubezpieczającego uznaje się za zapłaconą ubezpieczycielowi.
3. Składka powinna zostać zapłacona w terminie i w wysokości wskazanych w polisie.
4. Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, jeżeli nie zostaną zapłacone składki w terminie i w wysokości
wskazanych w polisie. W braku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia okres ubezpieczenia i okres
odpowiedzialności ubezpieczyciela w stosunku do objętego ochroną ubezpieczeniową wyświetlacza
w ramach zawartej umowy ubezpieczenia ustają z końcem okresu odpowiedzialności (koniec cyklu
bilingowego), w którym nie została zapłacona składka, przy czym ubezpieczyciel może żądać zapłaty
składki za okres, w jakim ubezpieczyciel świadczył ochronę ubezpieczeniową.
5. Ubezpieczyciel w terminie 14 dni roboczych od otrzymania informacji o zdarzeniach, o których mowa
w § 9 ust. 3 oraz ust. 7 – 8, zwróci ubezpieczającemu składkę za niewykorzystany okres ochrony
ubezpieczeniowej.
Odstąpienie od umowy ubezpieczenia i wypowiedzenie umowy ubezpieczenia
§5
1. Ubezpieczający może bez podania przyczyn odstąpić od umowy ubezpieczenia poprzez złożenie
oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy
ubezpieczenia lub w terminie 30 dni od dnia poinformowania ubezpieczającego o zawarciu umowy
ubezpieczenia, jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta przy wykorzystaniu środków porozumiewania
się na odległość.
2. Ubezpieczający może w każdym czasie złożyć ubezpieczycielowi wypowiedzenie umowy
ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem okresu odpowiedzialności
(koniec cyklu bilingowego), w którym zostało złożone wypowiedzenie umowy ubezpieczenia.
3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą zostać złożone w następujący sposób:
1) w formie pisemnej doręczone lub wysłane do Orange lub do ubezpieczyciela,
2) w formie elektronicznej przesłane e-mailem do ubezpieczyciela; jeżeli podczas zawarcia umowy
ubezpieczenia nie został podany adres e-mail ubezpieczającego, złożenie dyspozycji odstąpienia od
umowy ubezpieczenia lub dyspozycji wypowiedzenia umowy ubezpieczenia e-mailem może nastąpić
wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu adresu e-mail ubezpieczającego telefonicznie
u ubezpieczyciela.
4. Za dzień odstąpienia od umowy ubezpieczenia przyjmuje się:
1) dzień wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia do Orange lub
do ubezpieczyciela lub
2) dzień osobistego doręczenia Orange w formie pisemnej oświadczenia o odstąpieniu od umowy
ubezpieczenia, lub
3) dzień złożenia ubezpieczycielowi e-mailem dyspozycji odstąpienia od umowy ubezpieczenia zgodnie
z ust. 3 pkt 2).
Zwrot składki w związku z odstąpieniem ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia nastąpi zgodnie z § 4
ust. 5. Jeżeli pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia zostanie dostarczone do
Orange, składka zostanie zwrócona ubezpieczającemu za pośrednictwem Orange.
Towarzystwo Ubezpieczeń
Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław
[email protected]
www.tueuropa.pl
tel. 71 36 92 977, fax 71 36 92 707
Biuro Obsługi Klienta
801 500 400 (dla telefonów stacjonarnych)
lub 71 36 92 977 (dla telefonów kom.)
koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
TU Europa S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
KRS 0000002736
NIP 895-10-07-276,kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony
37 800 000 zł, posiadająca zezwolenie Ministra Finansów nr DU/2849/A/CG/94
z dnia 7 listopada 1994 r. na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
Strona 4 z 14
5. Za dzień złożenia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przyjmuje się:
1) datę otrzymania pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia przez
ubezpieczyciela lub przez Orange,
2) datę złożenia ubezpieczycielowi e-mailem dyspozycji wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, zgodnie
z ust. 3 pkt 2).
6. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia
ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w jakim ubezpieczyciel świadczył ochronę
ubezpieczeniową.
7. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, ponowne
jej zawarcie przez ubezpieczającego będzie możliwe tylko:
1) w dniu zawarcia z Orange kolejnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub aneksu
do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, któremu towarzyszyć będzie zakup telefonu lub
2) w momencie złożenia ubezpieczającemu przez Orange drogą elektroniczną oferty ponownego
zawarcia umowy ubezpieczenia „Nowa ochrona wyświetlacza”, po złożeniu przez ubezpieczającego
wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, przy czym ponowne zawarcie umowy ubezpieczenia nie
będzie możliwe:
a) po zakończeniu rozmowy telefonicznej, w czasie której została ubezpieczającemu złożona przez
Orange oferta ponownego zawarcia umowy ubezpieczenia „Nowa ochrona wyświetlacza”;
b) po upływie 3 dni od dnia złożenia przez ubezpieczyciela za pośrednictwem Orange za pomocą
środków komunikacji elektronicznej z wyłączeniem rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt a)
oferty ponownego zawarcia umowy ubezpieczenia „Nowa ochrona wyświetlacza”.
Przedmiot, zakres ubezpieczenia i wysokość świadczenia
§6
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest wskazany do ubezpieczenia wyświetlacz.
2. W przypadku wymiany telefonu z objętym ochroną ubezpieczeniową wyświetlaczem na nowy w ramach
gwarancji producenta lub rękojmi sprzedawcy, ochroną ubezpieczeniową od dnia wymiany telefonu na
nowy przez producenta zostaje objęty wyświetlacz nowego telefonu lub smartfonu, pod warunkiem
powiadomienia ubezpieczyciela o dokonaniu wymiany telefonu w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 6
wraz z podaniem danych nowego telefonu lub smartfonu (marka, model, IMEI) oraz przesłania
do ubezpieczyciela skanu (e-mailem na adres: [email protected]) lub kserokopii (drogą pocztową na
adres ubezpieczyciela) potwierdzenia wymiany telefonu na nowy przez producenta lub sprzedawcę.
3. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) w zakresie ryzyka przypadkowego uszkodzenia oraz dewastacji wyświetlacza:
a) organizację i pokrycie kosztów transportu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej telefonu
z uszkodzonym wyświetlaczem do punktu serwisowego i z punktu serwisowego
do ubezpieczonego,
b) pokrycie kosztów diagnozy oraz kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonego wyświetlacza.
2) w zakresie ryzyka awarii telefonu:
a) pomoc informacyjną: na temat punktów serwisowych, jak prawidłowo przygotować telefon
do naprawy, jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia naprawy telefonu (na gwarancji
i po gwarancji producenta), o czym należy pamiętać przed wysłaniem telefonu do punktu
serwisowego, w jaki sposób można przekazać telefon do punktu serwisowego,
Towarzystwo Ubezpieczeń
Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław
[email protected]
www.tueuropa.pl
tel. 71 36 92 977, fax 71 36 92 707
Biuro Obsługi Klienta
801 500 400 (dla telefonów stacjonarnych)
lub 71 36 92 977 (dla telefonów kom.)
koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
TU Europa S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
KRS 0000002736
NIP 895-10-07-276,kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony
37 800 000 zł, posiadająca zezwolenie Ministra Finansów nr DU/2849/A/CG/94
z dnia 7 listopada 1994 r. na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
Strona 5 z 14
b) pomoc informacyjną: w jaki sposób zachować bezpieczeństwo realizowanych płatności przy
pomocy bankowości elektronicznej,
Świadczenie pomocy informacyjnej przysługuje ubezpieczonemu w przypadku gdy telefon, którego
wyświetlacz stanowi przedmiot ubezpieczenia uległ awarii po dniu, w którym limit świadczeń
ubezpieczeniowych w zakresie przypadkowego uszkodzenia i dewastacji został wyczerpany.
4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia ubezpieczeniowe mające miejsce na terenie całego świata
z zastrzeżeniem, iż transport telefonu z uszkodzonym wyświetlaczem do punktu serwisowego i z punktu
serwisowego do ubezpieczonego realizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Ubezpieczyciel może również, w sytuacjach i na zasadach opisanych w OWU, w ramach świadczenia
ubezpieczeniowego zamiast naprawy wyświetlacza, dokonać wypłaty sum ubezpieczeniowych w ramach
limitów tych świadczeń.
Suma ubezpieczenia, limit sumy ubezpieczenia i limit świadczeń ubezpieczeniowych
§7
1. Suma ubezpieczenia w zakresie przypadkowego uszkodzenia i dewastacji stanowi górną granicę
odpowiedzialności ubezpieczyciela i wynosi 1 200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych), przy czym
limit sumy ubezpieczenia na jedno świadczenie ubezpieczeniowe wynosi 600 zł (słownie: sześćset
złotych). W granicach sumy ubezpieczenia, ubezpieczyciel w okresie odpowiadającym 24 kolejnym
okresom odpowiedzialności (cyklom bilingowym) odpowiada maksymalnie za 2 uszkodzenia objętego
ochroną ubezpieczeniową wyświetlacza w wyniku zdarzenia ubezpieczeniowego (limit świadczeń
ubezpieczeniowych), z zastrzeżeniem, że przerwa pomiędzy pierwszym i drugim świadczeniem
ubezpieczeniowym nie może być krótsza niż 12 kolejno przypadających po sobie okresów
odpowiedzialności (12 cykli bilingowych).
2. Jeżeli pierwsze uszkodzenie wyświetlacza przekracza limit sumy ubezpieczenia o nie więcej niż 60 zł,
Ubezpieczyciel ma prawo pokryć wysokość tego świadczenia pomniejszając limit sumy ubezpieczenia
przeznaczony na drugie uszkodzenie wyświetlacza.
3. Suma ubezpieczenia wskazana w ust. 1 ulega zmniejszeniu o wysokość zrealizowanych świadczeń
ubezpieczeniowych, aż do jej całkowitego wyczerpania.
4. Suma ubezpieczenia i limit świadczeń ubezpieczeniowych zostaną odnowione, jeżeli nastąpi przedłużenie
ubezpieczenia na następny okres odpowiadający 24 kolejnym okresom odpowiedzialności.
Niewykorzystana suma ubezpieczenia i niewykorzystany limit świadczeń ubezpieczeniowych
nie podlegają kumulacji z odnowioną sumą ubezpieczenia i z odnowionym limitem świadczeń
ubezpieczeniowych.
5. Dostęp do świadczenia pomocy informacyjnej w związku z wystąpieniem awarii telefonu jest
nielimitowany.
Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności
§8
1. Okres ubezpieczenia w stosunku do zgłoszonego do ubezpieczenia wyświetlacza rozpoczyna się od dnia
zawarcia umowy ubezpieczenia i trwa nie dłużej niż przez okres odpowiadający 24 kolejnym okresom
odpowiedzialności, o których mowa w ust. 2 (nie dłużej niż 24 cykle bilingowe). Okres ubezpieczenia ulega
Towarzystwo Ubezpieczeń
Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław
[email protected]
www.tueuropa.pl
tel. 71 36 92 977, fax 71 36 92 707
Biuro Obsługi Klienta
801 500 400 (dla telefonów stacjonarnych)
lub 71 36 92 977 (dla telefonów kom.)
koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
TU Europa S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
KRS 0000002736
NIP 895-10-07-276,kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony
37 800 000 zł, posiadająca zezwolenie Ministra Finansów nr DU/2849/A/CG/94
z dnia 7 listopada 1994 r. na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
Strona 6 z 14
automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres ubezpieczenia trwający 24 kolejne okresy odpowiedzialności
(24 cykle bilingowe), lecz nie dłużej niż przez 5 lat od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
2. Okres odpowiedzialności ubezpieczyciela (ochrona ubezpieczeniowa) w stosunku do zgłoszonego
do ubezpieczenia wyświetlacza rozpoczyna się od dnia wskazanego ubezpieczającemu przez
ubezpieczyciela za pośrednictwem Orange jako początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela i trwa
przez okres odpowiadający cyklowi bilingowemu, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odpowiedzialności może
być krótszy niż cykl bilingowy. Dzień wskazany przez ubezpieczyciela za pośrednictwem Orange jako początek
okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela nie może przypadać wcześniej niż dzień zawarcia umowy
ubezpieczenia.
3. Okres odpowiedzialności ulega automatycznemu przedłużeniu o kolejne okresy odpowiadające
cyklom bilingowym, nie dłużej jednak niż do dnia rozwiązania umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych i nie dłużej niż do końca okresu ubezpieczenia, przy czym ochrona
ubezpieczeniowa trwa zawsze do końca danego okresu odpowiedzialności (do końca cyklu bilingowego).
Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej
§9
Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do objętego ochroną ubezpieczeniową wyświetlacza
kończy się:
1. z końcem okresu ubezpieczenia, jeżeli okres ten nie został automatycznie przedłużony, zgodnie z § 8 ust. 1,
2. z końcem okresu odpowiedzialności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3,
3. z dniem całkowitego zniszczenia lub utraty telefonu z objętym ochroną ubezpieczeniową wyświetlaczem
lub jego zajęcia w toku postępowania egzekucyjnego,
4. z ostatnim dniem okresu odpowiedzialności (koniec cyklu bilingowego), w którym zostało przez
ubezpieczającego złożone wypowiedzenie umowy ubezpieczenia zgodnie z § 5 ust. 2,
5. z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia,
6. w przypadku kiedy umowa ubezpieczenia nie zostanie wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym
zgodnie z § 4 ust. 4 – z końcem okresu odpowiedzialności (koniec cyklu bilingowego), w którym nie została
zapłacona składka za dany objęty ochroną ubezpieczeniową wyświetlacz,
7. z dniem wymiany telefonu z objętym ochroną ubezpieczeniową wyświetlaczem na nowy w ramach
gwarancji producenta lub rękojmi sprzedawcy, bez powiadomienia o tym fakcie ubezpieczyciela zgodnie
z § 6 ust. 2,
8. z ostatnim dniem okresu odpowiedzialności (koniec cyklu bilingowego), w którym została
z ubezpieczającym rozwiązana umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
9. z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy ubezpieczenia,
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
§ 10
1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w wyświetlaczach pośrednio lub bezpośrednio
w związku z:
1) wykorzystywaniem telefonu z objętym ochroną ubezpieczeniową wyświetlaczem do testów, prób lub
innego rodzaju eksperymentów, w działalności przestępczej lub terrorystycznej, użytkowaniem
Towarzystwo Ubezpieczeń
Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław
[email protected]
www.tueuropa.pl
tel. 71 36 92 977, fax 71 36 92 707
Biuro Obsługi Klienta
801 500 400 (dla telefonów stacjonarnych)
lub 71 36 92 977 (dla telefonów kom.)
koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
TU Europa S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
KRS 0000002736
NIP 895-10-07-276,kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony
37 800 000 zł, posiadająca zezwolenie Ministra Finansów nr DU/2849/A/CG/94
z dnia 7 listopada 1994 r. na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
Strona 7 z 14
2.
3.
4.
5.
telefonu z objętym ochroną ubezpieczeniową wyświetlaczem niezgodnie z przeznaczeniem i/lub
niezgodnie z instrukcją obsługi,
2) użyczeniem telefonu osobom trzecim,
chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wyświetlaczy powstałe w wyniku:
1) działania ognia i innych żywiołów (trzęsienie ziemi, huragan, sztorm, powódź, nagła zmiana
temperatury),
2) naprawy telefonu, dokonywanej przez osobę nieuprawnioną lub nieautoryzowany punkt naprawczy,
a także powstałe w związku przyczynowym z taką naprawą,
3) działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, wybuchu nuklearnego, zamieszek,
rozruchów, niepokojów społecznych, strajków, lokautów oraz aktów terroryzmu i sabotażu, konfiskaty,
nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania sprzętu przez władzę,
4) udziału Ubezpieczonego w imprezach masowych, koncertach, wydarzeniach sportowych, imprezach
okolicznościowych,
chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody.
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte uszkodzenia wyświetlaczy:
1) będące następstwem oddziaływania na wyświetlacz zewnętrznych czynników termicznych,
chemicznych, cieczy, wilgoci, nadmiernego ciśnienia, promieniowania, wibracji, wybuchu,
2) spowodowane w trakcie transportu telefonu za pośrednictwem operatorów pocztowych, kurierów lub
innych usługodawców zajmujących się transportem przesyłek, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3,
3) polegające na powierzchownych uszkodzeniach wyświetlacza o charakterze estetycznym:
porysowania, wgniecenia, zadrapania, odbarwienia, wytarcie lakieru i inne uszkodzenia,
niewpływających na prawidłowe funkcjonowanie wyświetlacza,
4) spowodowane przez insekty i gryzonie,
chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody.
Ponadto ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
1) telefonu z ekspozycji,
2) utrata oprogramowania telefonu, danych zapisanych w pamięci telefonu lub karty SIM,
3) utrata wartości telefonu oraz straty pośrednie wszelkiego rodzaju, powstałe wskutek uszkodzenia
wyświetlacza i braku możliwości użytkowania telefonu,
4) koszty odzyskania i ponownej instalacji baz danych, plików, oprogramowania,
5) koszty związane z wymianą części podlegających zużyciu i okresowej wymianie,
6) koszty związane z naprawą lub wymianą wyświetlacza, poniesionych przez ubezpieczonego bez
zgody ubezpieczyciela,
7) szkody wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osobę bliską oraz za szkody powstałe
w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego,
8) szkody, jeżeli ubezpieczony nie jest w stanie udostępnić ubezpieczycielowi telefonu z uszkodzonym
wyświetlaczem lub jego pozostałości lub nie są znane okoliczności zajścia zdarzenia
ubezpieczeniowego.
Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć wysokość świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli
ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie dopełnił obowiązku, o którym mowa
w § 12 ust. 1 pkt 1) i niedopełnienie ww. wymogu miało wpływ na zwiększenie szkody lub uniemożliwiło
ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności oraz skutków zdarzenia ubezpieczeniowego.
Towarzystwo Ubezpieczeń
Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław
[email protected]
www.tueuropa.pl
tel. 71 36 92 977, fax 71 36 92 707
Biuro Obsługi Klienta
801 500 400 (dla telefonów stacjonarnych)
lub 71 36 92 977 (dla telefonów kom.)
koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
TU Europa S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
KRS 0000002736
NIP 895-10-07-276,kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony
37 800 000 zł, posiadająca zezwolenie Ministra Finansów nr DU/2849/A/CG/94
z dnia 7 listopada 1994 r. na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
Strona 8 z 14
Prawa i obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego
§ 11
1. Ubezpieczony w związku z zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego powinien zgłaszać ubezpieczycielowi
roszczenia z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia zgodnie z § 12.
2. Ubezpieczony powinien stosować się do wymagań i zaleceń producenta dotyczących utrzymania telefonu
w dobrym stanie technicznym, zapewniającym prawidłową jego eksploatację oraz stosować środki
ostrożności w celu uniknięcia szkody.
3. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, ubezpieczony obowiązany jest użyć wszelkich
dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia powiększeniu
szkody lub zmniejszenia jej rozmiarów.
4. Ubezpieczony, po otrzymaniu od ubezpieczyciela informacji o uznaniu szkody w przypadku zajścia
zdarzenia ubezpieczeniowego, zobowiązany jest zapłacić udział własny, w sposób i w terminie
uzgodnionym z administratorem.
5. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego zabrania się ubezpieczonemu dokonywania
jakichkolwiek zmian lub rozpoczynania naprawy wyświetlacza bez uzyskania zgody ubezpieczyciela lub
administratora.
6. W przypadku wymiany telefonu z objętym ochroną ubezpieczeniową wyświetlaczem na nowy w ramach
gwarancji producenta lub rękojmi sprzedawcy w okresie ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczający lub
ubezpieczony ma obowiązek powiadomienia ubezpieczyciela o dokonaniu wymiany telefonu w ciągu 30
dni od dnia wymiany telefonu na nowy w sposób określony w § 6 ust. 2.
Zgłoszenie roszczenia
§ 12
1. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego w celu realizacji świadczenia ubezpieczeniowego,
ubezpieczony powinien:
1) niezwłocznie dokonać zgłoszenia roszczenia do ubezpieczyciela, nie później niż w terminie 5 dni
roboczych od chwili uzyskania wiadomości o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego:
a) poprzez Centrum Pomocy telefonicznie pod numerem 22 71 61 997 lub
b) poprzez Centrum Pomocy e-mailowo na adres: [email protected],
2) przesłać czytelny skan dowodu zakupu telefonu na adres e-mail: [email protected],
3) udostępnić kurierowi telefon z uszkodzonym wyświetlaczem w uzgodnionym terminie (celem
transportu do punktu serwisowego), dołączając do przesyłki oryginał lub kserokopię książki
gwarancyjnej telefonu, jeżeli producent dołączył książkę gwarancyjną do telefonu; ubezpieczony
powinien ,zabezpieczyć odpowiednio uszkodzony telefon do transportu, poprzez zapakowanie do
oryginalnego pudełka lub innego sztywnego opakowania.
2. W związku ze zgłoszonym roszczeniem należy przekazać Centrum Pomocy następujące informacje:
1) imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu i/lub adres e-mail ubezpieczonego,
2) markę, model oraz IMEI telefonu z uszkodzonym w wyniku zdarzenia ubezpieczeniowego
wyświetlaczem,
3) adres odbioru przez kuriera telefonu do naprawy i adres zwrotu telefonu z punktu serwisowego,
4) opis okoliczności zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego i powstania szkody,
5) inne informacje oraz dokumenty, o jakie poprosi konsultant Centrum Pomocy, jeżeli będą niezbędne
do realizacji świadczenia ubezpieczeniowego.
Towarzystwo Ubezpieczeń
Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław
[email protected]
www.tueuropa.pl
tel. 71 36 92 977, fax 71 36 92 707
Biuro Obsługi Klienta
801 500 400 (dla telefonów stacjonarnych)
lub 71 36 92 977 (dla telefonów kom.)
koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
TU Europa S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
KRS 0000002736
NIP 895-10-07-276,kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony
37 800 000 zł, posiadająca zezwolenie Ministra Finansów nr DU/2849/A/CG/94
z dnia 7 listopada 1994 r. na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
Strona 9 z 14
Realizacja świadczenia ubezpieczeniowego
§ 13
1. Ubezpieczyciel w ciągu 4 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
i potwierdzenia zasadności roszczenia na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, zapewnia
odebranie przez kuriera na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej telefonu z uszkodzonym wyświetlaczem,
celem dostarczenia do punktu serwisowego.
2. Ubezpieczyciel może nie dotrzymać terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku, gdy:
1) ubezpieczony ustalił z kurierem lub Centrum Pomocy inny termin odbioru telefonu z uszkodzonym
wyświetlaczem,
2) ubezpieczony nie podał podczas zgłoszenia roszczenia adresu odbioru telefonu z uszkodzonym
wyświetlaczem lub podany adres jest nieprawidłowy,
3) pod wskazanym przez ubezpieczonego adresem i o ustalonej godzinie kurier nie zastał nikogo
i/lub nie mógł odebrać telefonu z uszkodzonym wyświetlaczem,
4) zgłoszenie roszczenia nastąpiło w piątek albo w dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy
lub w dzień ustawowo wolny od pracy.
W przypadkach, o których mowa w pkt 1) - 4), kurier odbierze telefon tak szybko, jak to będzie możliwe.
3. Przed wydaniem kurierowi telefonu z uszkodzonym wyświetlaczem, ubezpieczony zobowiązany jest
zabezpieczyć dane zgromadzone w telefonie, o ile jest to możliwe.
4. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia telefonu od momentu wydania go kurierowi oraz
do momentu wydania go po naprawie ubezpieczonemu ponosi ubezpieczyciel, chyba że do uszkodzenia
telefonu dojdzie z przyczyn leżących po stronie ubezpieczonego.
5. Ubezpieczony ma możliwość sprawdzenia statusu likwidowanej szkody telefonicznie poprzez Centrum
Pomocy pod numerem telefonu 22 71 61 997 (w dni robocze w godzinach od 800 do 1800).
6. Próba naprawy wyświetlacza przez punkt serwisowy jest możliwa po zgłoszeniu roszczenia w sposób
określony w § 12 oraz po zapłacie udziału własnego zgodnie z § 11 ust. 4.
7. Do naprawy wyświetlaczy punkt serwisowy będzie stosował części oryginalne lub kompatybilne, nowe lub
refabrykowane (części używane, którym zostały przywrócone właściwości użytkowe), w zależności od
dostępności części zamiennych.
8. W przypadku, gdy naprawa wyświetlacza okaże się niemożliwa (w tym ze względu na wprowadzone przez
dystrybutora lub producenta telefonu ograniczenia w tym zakresie), nieekonomiczna lub nie będą dostępne
konieczne do naprawy części, ubezpieczyciel może podjąć decyzję o zajściu szkody całkowitej i:
1) wypłacie świadczenia ubezpieczeniowego
2) lub wydaniu nowego telefonu
w wysokości nie większej niż limit sumy ubezpieczenia pomniejszony o poniesione przez ubezpieczyciela
koszty transportu telefonu, koszty diagnozy uszkodzonego wyświetlacza oraz udział własny.
9. Jeżeli ubezpieczony wyrazi zgodę na wymianę telefonu na nowy telefon przez ubezpieczyciela, telefon
z uszkodzonym wyświetlaczem przechodzi na własność ubezpieczyciela.
10. Jeżeli po diagnozie przeprowadzonej przez punkt serwisowy okaże się, że szkoda nie nastąpiła lub
ubezpieczyciel nie jest odpowiedzialny za szkodę, ubezpieczony po otrzymaniu powyższej informacji
może skorzystać z odpłatnej usługi ofertowanej przez punkt serwisowy w zakresie naprawy. W tym celu
ubezpieczony powinien skontaktować się z Centrum Pomocy.
11. W przypadku, gdy po diagnozie przeprowadzonej przez punkt serwisowy okaże się, że koszt naprawy lub
wymiany wyświetlacza przekroczy 600 zł, Centrum Pomocy skontaktuje się z ubezpieczonym w celu
ustalenia zasad związanych z rozliczeniem finansowym kosztów naprawy lub wymiany wyświetlacza
ponad limit sumy ubezpieczenia:
Towarzystwo Ubezpieczeń
Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław
[email protected]
www.tueuropa.pl
tel. 71 36 92 977, fax 71 36 92 707
Biuro Obsługi Klienta
801 500 400 (dla telefonów stacjonarnych)
lub 71 36 92 977 (dla telefonów kom.)
koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
TU Europa S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
KRS 0000002736
NIP 895-10-07-276,kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony
37 800 000 zł, posiadająca zezwolenie Ministra Finansów nr DU/2849/A/CG/94
z dnia 7 listopada 1994 r. na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
Strona 10 z 14
1) jeżeli ubezpieczony wyrazi zgodę na dopłatę na pokrycie kosztów naprawy lub wymiany wyświetlacza
ponad limit sumy ubezpieczenia, kwota dopłaty z uwzględnieniem udziału własnego powinna zostać
zapłacona w sposób i w terminie uzgodnionym z administratorem;
2) jeżeli ubezpieczony nie wyrazi zgody na dopłatę brakującej kwoty za naprawę lub wymianę
wyświetlacza ponad limit sumy ubezpieczenia punkt serwisowy może zrealizować świadczenie
ubezpieczeniowe tylko do wysokości limitu sumy ubezpieczenia.
12. Jeżeli częściowa naprawa wyświetlacza w granicach limitu sumy ubezpieczenia nie jest możliwa:
1) ubezpieczonemu zostanie odesłany telefon oraz zostanie wypłacone świadczenie ubezpieczeniowe
po przedłożeniu przez ubezpieczonego faktury za naprawę wyświetlacza we własnym zakresie,
w wysokości udokumentowanych poniesionych przez ubezpieczonego kosztów naprawy
wyświetlacza, jednak nie więcej niż limit sumy ubezpieczenia pomniejszony o poniesione przez
ubezpieczyciela koszty transportu telefonu, koszty diagnozy uszkodzonego wyświetlacza oraz udział
własny. Na fakturze powinien znaleźć się numer IMEI telefonu z uszkodzonym wyświetlaczem, lista
części użytych do naprawy, numery referencyjne tych części oraz ich ceny;
2) ubezpieczyciel może zaproponować ubezpieczonemu wydanie nowego telefonu, którego wartość
mieści się w limicie sumy ubezpieczenia, pomniejszonym o udział własny oraz poniesione przez
ubezpieczyciela koszty transportu telefonu i koszty diagnozy uszkodzonego wyświetlacza.
13. W sytuacji, gdy po przeprowadzonej diagnozie przez punkt serwisowy okaże się, że uszkodzeniu uległy
inne elementu telefonu oprócz samego wyświetlacza nieobjęte ochroną ubezpieczeniową, a do
przywrócenia prawidłowego funkcjonowania telefonu konieczna jest ich naprawa zgodna z polityką
producenta, Centrum Pomocy skontaktuje się z ubezpieczonym w celu ustalenia zasad i trybu naprawy
telefonu. Jeżeli ubezpieczony wyrazi zgodę na dopłatę na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonych
elementów innych niż wyświetlacz nie objętych ochroną ubezpieczeniową lub wymiany telefonu w sposób
i w terminie uzgodnionym z administratorem, to telefon zostanie naprawiony lub wymieniony przez
ubezpieczyciela. W przypadku braku zgody ubezpieczonego na dopłatę tej kwoty ubezpieczyciel postąpi
zgodnie z ust. 12 pkt. 1.
Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania
§ 14
1. Wysokość odszkodowania przy pokryciu kosztów naprawy w związku z zajściem zdarzenia
ubezpieczeniowego jest ustalana przez ubezpieczyciela na podstawie:
1) cen użytych części zamiennych i materiałów,
2) kosztów naprawy wyświetlacza,
3) kosztów transportu telefonu do i z punktu serwisowego,
4) kosztów wymiany wyświetlacza lub kosztów realizacji świadczeń ubezpieczeniowych w inny sposób
przewidziany w OWU.
2. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzględnia się kosztów związanych z dostarczeniem niezbędnych
do naprawy wyświetlacza elementów lub materiałów w trybie ekspresowym, a także kosztów związanych
z wykonaniem naprawy w trybie ekspresowym, w dni wolne od pracy oraz poza normalnymi godzinami
pracy punktu serwisowego.
Czynności podejmowane przez ubezpieczyciela w razie powstania szkody
§ 15
Towarzystwo Ubezpieczeń
Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław
[email protected]
www.tueuropa.pl
tel. 71 36 92 977, fax 71 36 92 707
Biuro Obsługi Klienta
801 500 400 (dla telefonów stacjonarnych)
lub 71 36 92 977 (dla telefonów kom.)
koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
TU Europa S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
KRS 0000002736
NIP 895-10-07-276,kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony
37 800 000 zł, posiadająca zezwolenie Ministra Finansów nr DU/2849/A/CG/94
z dnia 7 listopada 1994 r. na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
Strona 11 z 14
1. Świadczenie ubezpieczeniowe realizowane jest w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez ubezpieczyciela
zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego.
2. Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w ust. 1 okoliczności koniecznych do ustalenia
odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia ubezpieczeniowego okazało się
niemożliwe, świadczenie ubezpieczeniowe powinno być spełnione w terminie 14 dni od dnia, w którym
przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności byłoby możliwe. Jednakże,
co do bezspornej części świadczenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel powinien je spełnić w terminie
przewidzianym w ust. 1.
3. W terminie 7 dni po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego, ubezpieczyciel
lub administrator działając na zlecenie ubezpieczyciela informuje o jego otrzymaniu ubezpieczającego,
jeżeli nie jest on osobą występującą z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie dotyczące
ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia
ubezpieczeniowego, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na
który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności
ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli jest to niezbędne do dalszego
prowadzenia postępowania.
4. Jeżeli ubezpieczyciel nie zrealizuje świadczenia ubezpieczeniowego w terminie określonym w ust. 1,
zawiadamia pisemnie osobę występującą z roszczeniem o przyczynach niemożności zaspokojenia jej
roszczeń w całości lub w części, a także realizuje bezsporną część świadczenia ubezpieczeniowego.
5. Jeżeli świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona
w zgłoszonym roszczeniu, ubezpieczyciel lub administrator działając na zlecenie ubezpieczyciela
informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę
prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę realizacji świadczenia ubezpieczeniowego.
6. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 4, informacje i dokumenty
gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia
ubezpieczeniowego. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez ubezpieczyciela
udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia
ich zgodności z oryginałem przez ubezpieczyciela.
7. Udzielenie informacji niezgodnych z prawdą lub niekompletnych przez zgłaszającego roszczenie
o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego, może być podstawą do odmowy jego realizacji, jeżeli miało to
wpływ na ustalenie okoliczności zdarzenia ubezpieczeniowego, odpowiedzialności ubezpieczyciela lub
miało na celu wyłudzenie świadczenia ubezpieczeniowego.
8. Jeżeli ten sam wyświetlacz w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub
więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają wartość ubezpieczeniową, każdy
z ubezpieczycieli odpowiada do wysokości szkody w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma
ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.
Regres ubezpieczeniowy
§ 16
1. Z dniem realizacji świadczenia ubezpieczeniowego na ubezpieczyciela przechodzi z mocy prawa
roszczenie ubezpieczonego wobec osoby odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości zrealizowanego
świadczenia ubezpieczeniowego. Nie przechodzą na ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczonego wobec
Towarzystwo Ubezpieczeń
Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław
[email protected]
www.tueuropa.pl
tel. 71 36 92 977, fax 71 36 92 707
Biuro Obsługi Klienta
801 500 400 (dla telefonów stacjonarnych)
lub 71 36 92 977 (dla telefonów kom.)
koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
TU Europa S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
KRS 0000002736
NIP 895-10-07-276,kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony
37 800 000 zł, posiadająca zezwolenie Ministra Finansów nr DU/2849/A/CG/94
z dnia 7 listopada 1994 r. na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
Strona 12 z 14
osoby, za którą ubezpieczony ponosi odpowiedzialność lub z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym, chyba że osoba ta wyrządziła szkodę umyślnie.
2. Ubezpieczony powinien udzielić ubezpieczycielowi wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszczeń
regresowych, w tym dostarczyć odpowiednie dokumenty i udzielić niezbędnych informacji.
3. Jeżeli zrealizowane przez ubezpieczyciela świadczenie ubezpieczeniowe pokryło tylko część szkody,
ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń wobec osoby
odpowiedzialnej za szkodę przed roszczeniami regresowymi ubezpieczyciela.
Postanowienia końcowe
§ 17
1. Spory z umowy ubezpieczenia mogą być rozstrzygane w drodze polubownej.
2. Ubezpieczający powinien informować ubezpieczyciela o każdej zmianie swoich danych podanych
do umowy ubezpieczenia:
1) w formie pisemnej lub
2) w formie elektronicznej do ubezpieczyciela, przy czym jeżeli przy zawarciu umowy ubezpieczenia nie
został podany adres e-mail ubezpieczającego, złożenie oświadczenia o zmianie danych
e- mailem może nastąpić po wcześniejszym zarejestrowaniu adresu e-mail telefonicznie
u ubezpieczyciela.
3. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
4. Ubezpieczający, ubezpieczony mają prawo do składania reklamacji do Departamentu Obsługi Reklamacji
ubezpieczyciela osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika na podstawie stosownego
pełnomocnictwa:
1) pisemnie drogą pocztową,
2) z wykorzystaniem aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej www.tueuropa.pl – Centrum Obsługi
Klienta,
3) w formie ustnej z wykorzystaniem formularza zgłoszenia reklamacji w centrali ubezpieczyciela lub w
Biurze Regionalnym, których dane teleadresowe można uzyskać pod numerem infolinii
ubezpieczyciela 801 500 400,
4) telefonicznie pod numerami infolinii ubezpieczyciela 801 500 400.
5. Aktualne dane teleadresowe ubezpieczyciela znajdują się na stronie internetowej www.tueuropa.pl.
6. Ubezpieczający będący konsumentem i ubezpieczony mogą zwrócić się o rozpatrzenie sprawy do
Rzecznika Finansowego lub wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego
pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami podmiotów rynku
finansowego a tymi podmiotami, a także korzystać z pomocy Miejskich i Powiatowych Rzeczników
Konsumenta.
7. Reklamacja adresowana do ubezpieczyciela może zostać złożona w Orange.
8. Reklamacje rozpatrywane są przez ubezpieczyciela w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia ich
wpływu.
9. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym
terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej
dacie uzyskania odpowiedzi. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 60 dni
kalendarzowych licząc od dnia jej wpływu.
Towarzystwo Ubezpieczeń
Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław
[email protected]
www.tueuropa.pl
tel. 71 36 92 977, fax 71 36 92 707
Biuro Obsługi Klienta
801 500 400 (dla telefonów stacjonarnych)
lub 71 36 92 977 (dla telefonów kom.)
koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
TU Europa S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
KRS 0000002736
NIP 895-10-07-276,kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony
37 800 000 zł, posiadająca zezwolenie Ministra Finansów nr DU/2849/A/CG/94
z dnia 7 listopada 1994 r. na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
Strona 13 z 14
10. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika
informacji. Przekazanie odpowiedzi w formie elektronicznej może nastąpić na wniosek składającego
reklamację.
11. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane przez strony i podmioty stosunku ubezpieczenia
powstałego na podstawie OWU powinny być składane na piśmie, chyba że OWU stanowią inaczej.
Korespondencja prowadzona jest w języku polskim.
12. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie OWU można
wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej bądź przed sąd właściwy dla
miejsca zamieszkania ubezpieczonego, ubezpieczającego lub spadkobiercy ubezpieczonego.
13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego.
14. Językiem stosowanym przy wzajemnych relacjach pomiędzy ubezpieczającym i ubezpieczycielem jest
język polski.
15. Za porozumieniem stron do umowy ubezpieczenia mogą zostać wprowadzone postanowienia dodatkowe
lub odmienne niż wskazane w OWU, z zastrzeżeniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadku sprzeczności postanowień, o których mowa w zdaniu poprzednim przyjmuje się wyższość
postanowień dodatkowych lub odmiennych niż wskazane w OWU.
Towarzystwo Ubezpieczeń
Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław
[email protected]
www.tueuropa.pl
tel. 71 36 92 977, fax 71 36 92 707
Biuro Obsługi Klienta
801 500 400 (dla telefonów stacjonarnych)
lub 71 36 92 977 (dla telefonów kom.)
koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
TU Europa S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
KRS 0000002736
NIP 895-10-07-276,kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony
37 800 000 zł, posiadająca zezwolenie Ministra Finansów nr DU/2849/A/CG/94
z dnia 7 listopada 1994 r. na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
Strona 14 z 14
Download