Karta produktu

advertisement
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ.
ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA UBEZPIECZAJĄCEGO.
Karta produktu
UBEZPIECZENIE DO KART PŁATNICZYCH
W Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu dedykowanym do kart płatniczych na podstawie Warunków
grupowego ubezpieczenia od kart płatniczych Getin Noble Banku S.A. (dalej: WU). Karta produktu nie jest elementem umowy grupowego
ubezpieczenia ani materiałem marketingowym. Karta produktu została przygotowana przez Ubezpieczającego we współpracy z
Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. z uwzględnieniem zasad zawartych w Rekomendacji U z dnia 24 czerwca 2014 r. dotyczącej
dobrych praktyk w zakresie bancassurance wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Przeczytaj uważnie ten dokument, abyś wiedział jakie są cechy produktu, jakie korzyści daje Ci to ubezpieczenie oraz jakie obowiązki są z
nim związane. Pamiętaj, że skorzystanie z ubezpieczenia jest dobrowolne.
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia dedykowanego do kart płatniczych świadczona jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń
Europa S.A. na podstawie umowy ubezpieczenia grupowego zawartej z Getin Noble Bank S.A.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub nie jesteś pewien, czy ubezpieczenie odpowiada Twoim potrzebom, porozmawiaj o tym z
przedstawicielem Ubezpieczającego.
FORMA UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie grupowe
CHARAKTER
UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie finansowe do kart płatniczych
TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEŃ
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
UBEZPIECZAJĄCY
Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
UBEZPIECZONY
Posiadacz, Użytkownik karty płatniczej wydanej przez Getin Noble Bank S.A.
ROLA
GETIN NOBLE BANK S.A.
Ubezpieczający
PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU
Wariant podstawowy: ubezpieczenie na wypadek Nieuprawnionego użycia Karty, ubezpieczenie na wypadek
utraty Gotówki, ubezpieczenie Zakupów dokonanych przy użyciu Karty, ubezpieczenie Pakiet Teczka.
ZAKRES OCHRONY
Wariant rozszerzony i wariant rozszerzony Plus: ubezpieczenie na wypadek Nieuprawnionego użycia Karty,
UBEZPIECZENIOWEJ
ubezpieczenie na wypadek utraty Gotówki, ubezpieczenie Zakupów dokonanych przy użyciu Karty, ubezpieczenie
Pakiet Teczka, Assistance medyczny na terytorium RP, Druga opinia medyczna, Infolinia medyczna.
Ochroną może zostać objęty Klient, który złożył Wniosek o wydanie karty oraz zawarł z Getin Noble Bankiem S.A.
WARUNKI
OBJĘCIA OCHRONĄ umowę o Kartę. Objęcie ochroną następuje poprzez akceptację oświadczeń zawartych we Wniosku o wydanie
UBEZPIECZENIOWĄ Karty.
Ogólne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela:
1.
WYŁĄCZENIA
2.
I OGRANICZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚ
CI
TOWARZYSTWA
UBEZPIECZEŃ
3.
4.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło w związku
z:
1)
działaniami wojennymi, stanem wojennym, stanem wyjątkowym, zamieszkami, rozruchami,
niepokojami społecznymi, trzęsieniem ziemi, strajkiem, lokautem, aktem
terroryzmu,
sabotażem, a także konfiskatą, nacjonalizacją, przetrzymywaniem lub zarekwirowaniem
mienia przez władzę,
2)
działaniem energii jądrowej lub skażeniem radioaktywnym, działaniem promieni laserowych i
maserowych oraz pola magnetycznego lub elektromagnetycznego,
Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie lub
jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie przez osoby pozostające z Ubezpieczonym we wspólnym
gospodarstwie domowym. W razie rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego odszkodowanie nie należy
się, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.
W przypadku Nagłego zachorowania, nie są objęte ochroną ubezpieczeniową wszelkie Choroby czy
niedyspozycje , które zostały rozpoznane przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej udzielanej
przez Ubezpieczyciela Ubezpieczonemu zgodnie z WU, w tym Choroby przewlekłe.
W zakresie Nieszczęśliwego wypadku nie uważa się zdarzeń wywołanych procesami zachodzącymi
wewnątrz organizmu ludzkiego, szczególnie takimi, jak zawał, krwotok, udar mózgu.
Ubezpieczenie na wypadek Nieuprawnionego użycia Karty:
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Nieuprawniona Transakcja została przeprowadzona:
1. przed dokonaniem aktywacji Karty przez Ubezpieczonego,
2. przez osobę, której Ubezpieczony lub osoba pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie
domowym udostępniła Kartę lub ujawniła nr PIN .
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również :
1. utraty oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku,
2. należnych odsetek od uzgodnionego debetu w ramach Rachunku,
3. strat wynikających z niewywiązania się Ubezpieczonego z jakichkolwiek płatności dokonywanych za
pośrednictwem Rachunku lub ich nieterminowego dokonywania, oraz jakichkolwiek roszczeń osób
trzecich względem Ubezpieczonego w związku z wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego.
Ubezpieczenie Zakupów dokonanych przy użyciu Karty:
1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje utraty następujących zakupionych przy użyciu Karty
Zakupów:
1) pojazdów oraz ich silników, paliw i wszelkiego rodzaju akcesoriów samochodowych, roślin,
zwierząt, artykułów spożywczych, używek, Gotówki w walucie polskiej lub obcej, biżuterii,
klejnotów, czeków, biletów, żetonów, papierów wartościowych i innych zastępujących gotówkę,
znaczków pocztowych,
2) nabytych nielegalnie,
3) nabytych z przeznaczeniem na cele handlowe,
4) zakupionych jako używane,
5) o wartości jednostkowej niższej niż 200 PLN.
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje utraty dokonanych przy użyciu Karty Zakupów
wskutek Kradzieży z włamaniem z pojazdu użytkowanego przez Ubezpieczonego lub wraz z pojazdem
użytkowanym przez Ubezpieczonego.
3. W przypadku, gdy utracona rzecz jest elementem Zakupów będących kompletem lub parą,
odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do wartości utraconej rzeczy będącej elementem
kompletu lub pary, chyba że nie jest możliwe odtworzenie kompletu lub pary.
4. Gdy Ubezpieczony dokonał częściowej zapłaty za Zakupy przy użyciu Karty, odpowiedzialność
Ubezpieczyciela za poniesioną stratę ograniczona jest do kwoty dokonanej częściowej zapłaty przy
użyciu Karty.
5. W ramach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do pokrycia:
1) opłat i prowizji obciążających Rachunek z tytułu użytkowania i obsługi Karty,
2) jakichkolwiek innych kosztów, do poniesienia których zobowiązany był Ubezpieczony w związku
z utratą ubezpieczonych Zakupów.
Ubezpieczenie Pakiet Teczka:
1. Ubezpieczyciel nie odpowiada za utratę przedmiotów określonych w § 7 WU, w przypadku braku
udokumentowanego zgłoszenia na Policję.
2. W ramach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do pokrycia:
1) wszelkich szkód poniesionych przez Ubezpieczonego w wyniku użycia przez osoby trzecie
ubezpieczonych przedmiotów na skutek ich utraty odpowiednio w wyniku Kradzieży, Kradzieży z
włamaniem, Rozboju lub Wymuszenia rozbójniczego,
2) jakichkolwiek innych kosztów niż określone w § 25 WU, do poniesienia których zobowiązany był
Ubezpieczony w związku z wystąpieniem zdarzenia.
Assistance medyczny na terytorium RP:
1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela polegająca na organizacji usług pomocy medycznej,
o których mowa w § 8 WU, nie ma charakteru ubezpieczenia zdrowotnego i jest wyłączona, jeżeli
konieczność interwencji medycznej lub hospitalizacji jest związana z:
1) planowym leczeniem,
2) koniecznością odbycia wizyt kontrolnych,
3) leczeniem chorób przewlekłych,
4) rekonwalescencją z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 pkt. 4 WU,
5) rehabilitacją i fizykoterapią,
6) leczeniem stomatologicznym, ortodontycznym i protetycznym,
7) schorzeniami w trakcie leczenia.
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje:
1) świadczeń realizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) kosztów leków, środków opatrunkowych,
3) sytuacji, w których wymagana jest interwencja pogotowia ratunkowego, służb ratownictwa
specjalistycznego (WOPR, GOPR, TOPR itp.).
Druga opinia medyczna:
Koszty (zewnętrznych konsultacji, analiz, wynagrodzenia ekspertów, tłumaczeń, badań itp.) pokrywane są
przez Ubezpieczonego.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje:
1. Kosztów leczenia,
2. Diagnostyki (badania, konsultacje lekarskie) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
3. Chorób niewymienionych w § 9 WU,
4. Pokrycia kosztów zewnętrznych konsultacji, analiz, wynagrodzenia ekspertów, tłumaczeń, badań i
innych kosztów nie będących kosztami organizacji świadczenia.
Assistance medyczny na terytorium RP:
Druga opinia medyczna:
Infolinia medyczna:
1. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego, który z winy umyślnej lub
na skutek rażącego niedbalstwa nie powiadomił i nie uzyskał zezwolenia Centrum Pomocy na
samodzielną organizację i pokrycie kosztów świadczenia, nawet, jeśli są objęte ochroną
2.
ubezpieczeniową i mieszczą się w granicach i limitach określonych w WU.
W razie braku możliwości zorganizowania realizacji świadczenia usługi przez Centrum Pomocy,
możliwa jest refundacja udokumentowanych kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego do
wysokości, w jakiej zostałyby one poniesione, gdyby dane świadczenie było realizowane
bezpośrednio przez Centrum Pomocy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1. Zgłoszenie roszczenia w
tym zakresie następuje za pośrednictwem Centrum Pomocy.
Ubezpieczenie na wypadek Nieuprawnionego użycia Karty – w stosunku do danego Ubezpieczonego 150
Euro wg. średniego kursu NBP z dnia wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, na jedno i wszystkie zdarzenia
ubezpieczeniowe zaistniałe w ciągu jednego Roku ubezpieczeniowego,
Ubezpieczenie na wypadek utraty Gotówki w stosunku do danego Ubezpieczonego:
wariant podstawowy – 1 000 PLN,
wariant rozszerzony – 5 000 PLN,
wariant rozszerzony Plus – 10 000 PLN,
na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w ciągu jednego Roku ubezpieczeniowego,
Ubezpieczenie Zakupów dokonanych przy użyciu Karty, w stosunku do danego Ubezpieczonego:
wariant podstawowy – 1 000 PLN,
wariant rozszerzony – 2 000 PLN,
wariant rozszerzony Plus – 4 000 PLN,
na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w ciągu jednego Roku ubezpieczeniowego,
ubezpieczenie Pakiet Teczka w stosunku do danego Ubezpieczonego:
wariant podstawowy – 1 000 PLN,
wariant rozszerzony – 2 000 PLN,
wariant rozszerzony Plus – 3 000 PLN,
na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w ciągu jednego Roku ubezpieczeniowego,
Assistance medyczny na terytorium RP, Druga opinia medyczna, Infolinia medyczna:
SYTUACJA W JAKIEJ
SUMA
UBEZPIECZENIA
PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE
ŚWIADCZENIE ASSISTANCE
(Limit na liczbę zdarzeń w
LIMIT NA
KAŻDE JEDNO
Roku ubezpieczeniowym)
ZDARZENIE
Wizyta lekarza
(2 razy w Roku ubezpieczeniowym)
Wizyta pielęgniarki
(2 razy w Roku ubezpieczeniowym)
Uszkodzenie ciała lub rozstrój
zdrowia Ubezpieczonego w
wyniku Nagłego zachorowania
lub Nieszczęśliwego wypadku
na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej
Dostawa leków i sprzętu medycznorehabilitacyjnego
Transport medyczny do szpitala
(2 razy w Roku ubezpieczeniowym)
(2 raz w Roku ubezpieczeniowym)
Pomoc psychologa
(1 raz w Roku ubezpieczeniowym)
Ciężkie zachorowanie o którym
mowa w § 21 ust. 2 WU
1000 PLN
1000 PLN
(2 razy w Roku ubezpieczeniowym)
Opieka domowa po hospitalizacji
Brak ograniczeń
1000 PLN
Infolinia medyczna
(bez limitu w Roku ubezpieczeniowym)
Druga opinia medyczna
(1 raz w Roku ubezpieczeniowym)
1000 PLN
1000 PLN
1000 PLN
Bez limitu
Bez limitu
Ubezpieczenie na wypadek Nieuprawnionego użycia Karty, ubezpieczenie na wypadek utraty Gotówki,
ubezpieczenie Zakupów dokonanych przy użyciu Karty – odszkodowanie wypłacane jest w kwocie równej
rozmiarowi szkody w granicach Sumy ubezpieczenia.
Assistance medyczny na terytorium RP, Druga opinia medyczna, Infolinia medyczna – odszkodowanie wypłacane
jest w wysokości określonej w Tabeli Świadczeń Assistance.
Ubezpieczenie Pakiet Teczka:
Świadczenie wypłacane jest w kwocie równej rozmiarowi szkody w granicach Sumy ubezpieczenia:
1)
W przypadku utraty przez Ubezpieczonego kluczy do miejsca zamieszkania Ubezpieczyciel zwraca
ŚWIADCZENIE
koszty wymiany oraz zakupu nowego, porównywalnej jakości, klasy do uprzednio stosowanego
UBEZPIECZENIOWE
zamka wraz z kompletem kluczy lub dorobienia kompletu kluczy.
2)
W przypadku utraty przez Ubezpieczonego kluczy do pojazdu Ubezpieczyciel zwraca koszty zakupu
nowego zamka, porównywalnej jakości i klasy do uprzednio stosowanego i jego wymiany wraz z
kompletem kluczy lub pokrywa koszty dorobienia kompletu kluczy oraz koszty niezbędne do
przeprogramowania systemów alarmowych w limicie do 700 PLN na jeden Rok ubezpieczeniowy.
3)
W przypadku utraty przez Ubezpieczonego dokumentów: dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu
rejestracyjnego samochodu, paszportu karty miejskiej. karty płatnicze (debetowe i kredytowe) kartę
pobytu wydaną Cudzoziemcom, Ubezpieczyciel zwraca koszty wydania przez właściwy urząd
nowych dokumentów z uwzględnieniem kosztów wykonania fotografii niezbędnych do ich wydania;
4)
5)
6)
7)
ZGŁOSZENIE
ROSZCZENIA
w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego również koszty przerejestrowania pojazdu i wydania
nowych tablic rejestracyjnych.
W przypadku utraty przez Ubezpieczonego portfela, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu
świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości 150 PLN/ 1 raz w okresie każdego Roku
ubezpieczeniowego (zwrot kosztów zakupu nowego portfela).
W przypadku utraty przez Ubezpieczonego torebki/torby, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu
świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości 200 PLN/1raz w okresie każdego Roku
ubezpieczeniowego. (zwrot kosztów zakupu nowej torebki/torby lub teczki).
W przypadku utraty przez Ubezpieczonego telefonu komórkowego będącego własnością
Ubezpieczonego lub użytkowanego na podstawie odrębnej umowy przez Ubezpieczonego,
Ubezpieczyciel zwraca koszty zakupu nowego aparatu telefonicznego w limicie do 700 PLN/1raz w
okresie każdego Roku ubezpieczeniowego, koszty wydania przez właściwego operatora sieci
telefonii komórkowej nowej karty SIM/1raz w okresie każdego Roku ubezpieczeniowego oraz koszt
rozmów do czasu zastrzeżenia karty/numeru w limicie do 500 PLN//1raz w okresie każdego Roku
ubezpieczeniowego.
W przypadku utraty Gotówki znajdującej się w portfelu/torebce/torbie lub teczce, Ubezpieczyciel
wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości 200 PLN/1raz w okresie
każdego Roku ubezpieczeniowego.
Zawiadomienie o zajściu zdarzenia / wniosek o wypłatę świadczenia można złożyć:
1. elektronicznie na stronie: http://www.tueuropa.pl/;
2. pisemnie lub osobiście u Ubezpieczyciela oraz za pośrednictwem Ubezpieczającego.
W przypadku konieczności skorzystania ze świadczeń Assistance – kontakt telefoniczny z Centrum Pomocy pod
czynnym całą dobę pod numerem: (022) 205 50 79 podając co najmniej następujące dane:
a) 8 ostatnich cyfr numeru PESEL,
b) 8 ostatnich cyfr numeru Karty,
c) imię i nazwisko,
d) nr telefonu, pod którym możliwy jest kontakt z Ubezpieczonym,
e) krótki opis zaistniałego zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy,
f)
inne informacje konieczne pracownikowi Centrum Pomocy do zorganizowania pomocy w ramach
świadczonych usług
SKŁADKI I TERMINY
Brak, Ubezpieczony nie ponosi kosztu objęcia ochroną.
PŁATNOŚCI
PODATEK OD
ŚWIADCZEŃ
Na dzień przedstawienia oferty ubezpieczeniowej świadczenia wypłacane z umowy ubezpieczeniowej nie
UBEZPIECZENIOWY podlegają opodatkowaniu.
CH
SKARGI I
REKLAMACJE
1. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
2. Ubezpieczony, uprawniony z umowy ubezpieczenia mają prawo do składania reklamacji do Departamentu
Obsługi Reklamacji Ubezpieczyciela osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika na podstawie
pełnomocnictwa:
1) pisemnie (doręczona osobiście albo przesyłką pocztową na adres TU Europa S.A., ul. Gwiaździsta 62,
53-413 Wrocław)),
2) z wykorzystaniem aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej www.tueuropa.pl – Centrum Obsługi
Klienta,
3) w formie ustnej do protokołu podczas wizyty Klienta w siedzibie Ubezpieczyciela lub Biurze
Regionalnym, którego adres dostępny jest pod numerami infolinii Ubezpieczyciela: 801 500 300.
4) telefonicznie pod numerami infolinii Ubezpieczyciela: 801 500 300.
Aktualne dane teleadresowe Ubezpieczyciela znajdują się na stronie internetowej www.tueuropa.pl
2. Ubezpieczony, uprawniony z umowy ubezpieczenia mogą zwrócić się do Rzecznika Finansowego
o rozpatrzenie sprawy lub wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie
rozwiązywania sporów między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami a także korzystać z
pomocy Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
3. Niezwłoczne zgłoszenie reklamacji przez Ubezpieczonego, uprawnionego z umowy ubezpieczenia oraz
załączenie stosownych dokumentów wpływa na przyśpieszenie procesu rozpatrzenia.
4. Ubezpieczyciel na żądanie składającego reklamację potwierdza fakt jej złożenia pisemnie lub w inny
uzgodniony z nim sposób.
5. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni licząc od dnia ich wpływu. W
szczególnie skomplikowanych przypadkach, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie
opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz o spodziewanej dacie
uzyskania odpowiedzi. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 60 dni licząc od dnia
jej wpływu.
6. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie pisemnej. Przekazanie odpowiedzi w formie
elektronicznej może nastąpić na wyraźne życzenie składającego reklamację.
OKRES OCHRONY
UBEZPIECZENIOWEJ
Okres ubezpieczenia rozpoczyna się z dniem złożenia Wniosku o wydanie Karty, ale nie wcześniej niż z dniem
aktywacji Karty.
MOŻLIWOŚĆ
WYSTĄPIENIA Z
UBEZPIECZENIA
Ubezpieczony w każdym czasie ma prawo złożenia pisemnego oświadczenia woli o wystąpieniu z
ubezpieczenia. Oświadczenie woli o wystąpieniu z ubezpieczenia Ubezpieczony składa bezpośrednio
Ubezpieczającemu. Wystąpienie z ubezpieczenia jest skuteczna z upływem Miesiąca ubezpieczenia w którym
Posiadacz złożył oświadczenie woli o wystąpieniu.
WARUNKI PROMOCYJNE
Nie dotyczy.
DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE
Informujemy, że Warunki Ubezpieczenia oraz formularze dotyczące ubezpieczenia do kart płatniczych, znajdują się na stronie
internetowej: www.getinbank.pl
W celu zapewnienia Klientom możliwości uzyskania rzetelnej i przejrzystej informacji dotyczącej oferowanego produktu ubezpieczeniowego
oraz wysoki standardy obsługi Ubezpieczający, w zakresie oferowanego produktu ubezpieczeniowego stosuje się do zasad określonych w
Rekomendacji U z dnia 24 czerwca 2014 r. dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurace wydanej przez Komisję Nadzoru
Finansowego oraz w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z
produktami bankowymi” wydanej przez Związek Banków Polskich.
Zastrzeżenia i informacje prawne dotyczące Karty produktu:
1. Przedstawionych powyżej informacji nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego ani rekomendacji do
złożenia Deklaracji zgody.
2. Powyższy dokument nie stanowi wzorca umownego ani też nie jest integralną częścią umowy ubezpieczenia.
3. Dokument jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą do podejmowania decyzji o przystąpieniu
do ubezpieczenia.
4. Decyzja o przystąpieniu do ubezpieczenia powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją
ubezpieczeniową, w tym zwłaszcza z warunkami ubezpieczenia, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu.
Download