Wniosek

advertisement
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Procedura korzystania ze służbowych telefonów komórkowych
§1
Procedura korzystania ze służbowych telefonów komórkowych, zwana dalej procedurą
określa, w szczególności zasady:
1) przyznawania pracownikom służbowych telefonów komórkowych,
2) korzystania przez pracowników ze służbowych telefonów komórkowych,
3) postępowania w przypadku przekroczenia przez pracownika przyznanego miesięcznego
limitu abonamentowego,
4) zwrotu przyznanych służbowych telefonów komórkowych,
§2
1. Pracodawca może przyznać pracownikowi służbowy telefon komórkowy, zwany dalej
telefonem wraz z ustalonym limitem abonamentowym, którego wysokość może ulec
zmianie w przypadku podpisania umowy z nowym operatorem.
2. Telefon może być wykorzystywany wyłącznie do przeprowadzania rozmów służbowych.
3. Telefon przysługuje:
1) prezydentowi,
2) zastępcom prezydenta,
3) sekretarzowi,
4) skarbnikowi,
5) skreślony,
6) kierownikom jednostek organizacyjnych urzędu,
7) innym pracownikom, wyłącznie w przypadkach wskazanych w pisemnych
wnioskach, uzasadniających konieczność korzystania z telefonu.
4. Wniosek o przyznanie telefonu powinien uzyskać wstępną akceptację kierownika
jednostki organizacyjnej urzędu lub w przypadku wniosków składanych przez
kierowników jednostek organizacyjnych urzędu - przez osoby bezpośrednio nadzorujące
pracę kierownika jednostki organizacyjnej urzędu.
Wzór wniosku o przyznanie służbowego telefonu komórkowego określa załącznik nr 1
do niniejszej procedury.
5. Wnioski o przyznanie telefonu przedkłada się do Biura Obsługi Urzędu.
6. Decyzję dotyczącą przyznania telefonu, miesięcznego limitu abonamentowego, okresu na
jaki telefon zostaje przyznany, marki i modelu telefonu podejmuje prezydent.
7. Prezydent, w uzasadnionym przypadku, może wyrazić zgodę na aktywację dodatkowych
usług, w ramach przyznanego miesięcznego limitu abonamentowego.
8. Pracodawca pokrywa koszty:
1) zakupu telefonu oraz niezbędnych akcesoriów dodatkowych,
2) aktywacji telefonu,
3) napraw telefonu, jeżeli uszkodzenie nie nastąpiło z winy pracownika,
4) służbowych połączeń telefonicznych zgodnie z przyznanym pracownikowi
miesięcznym limitem abonamentowym.
9. Koszty służbowych połączeń telefonicznych prezydenta pokrywane są bez limitu.
§3
1. Pracownik, któremu przyznano telefon podpisuje oświadczenie, którego wzór określa
załącznik Nr 2 do niniejszej procedury.
2. Pracownik, któremu przyznano telefon jest zobowiązany do:
1) utrzymywania telefonu w ciągłej gotowości do odbierania połączeń oraz nie
udostępniania telefonu innym osobom,
2) użytkowania aparatu telefonicznego wraz z akcesoriami zgodnie z przeznaczeniem,
kompletnie i nierozłącznie,
3) regulowania należności za przekroczenie miesięcznego limitu abonamentowego,
4) pokrywania kosztów napraw telefonu wynikłych z winy pracownika,
5) pokrywania kosztów zakupu nowego aparatu telefonicznego w przypadku
zgubienia,
6) zgłaszania wszelkich usterek telefonu do Biura Obsługi Urzędu,
7) zawiadomienia o kradzieży lub zagubieniu telefonu operatora sieci telefonii
komórkowej w celu zablokowania karty SIM, najbliższego komisariatu policji oraz
Biura Obsługi Urzędu,
8) zwrotu dotychczasowego aparatu telefonicznego, w przypadku otrzymania nowego,
9) zwrotu telefonu w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub podjęcia decyzji
o cofnięciu pracownikowi przyznanego telefonu .
3. W przypadku nie zwrócenia telefonu, karta SIM zostanie zablokowana, a kosztem tej
operacji zostanie obciążony pracownik.
§4
1. W przypadku przekroczenia przyznanego miesięcznego limitu abonamentowego,
należność będąca różnicą pomiędzy wysokością wystawionej faktury, a kwotą
przyznanego miesięcznego limitu abonamentowego zostanie potrącona z wynagrodzenia
pracownika, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie
przyznanego miesięcznego limitu abonamentowego zgodnie z podpisanym przez
pracownika oświadczeniem
2. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny i uzasadniony wniosek pracownika,
pracodawca może umorzyć koszt rozmów telefonicznych przeprowadzonych ponad
przyznany miesięczny limit abonamentowy.
§5
Do zadań Biura Obsługi Urzędu należy prowadzenie spraw związanych z używaniem
telefonów, w tym w szczególności:
1) przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o przyznanie telefonu,
2) dokonywanie zakupu nowych telefonów, kart aktywacyjnych oraz akcesoriów,
3) wydawanie oraz przyjmowanie telefonów, w tym przyjmowanie stosownych oświadczeń
pracowników,
4) zgłaszanie do ewidencji składników majątkowych zmian dotyczących użytkowania
telefonów,
5) comiesięczne sporządzanie wykazu osób, które przekroczyły przyznany miesięczny limit
abonamentowy wraz z określeniem wysokości kwoty przekroczenia,
6) comiesięczne przekazywanie do Wydziału Finansowo-Księgowego urzędu wykazu
pracowników, którzy przekroczyli miesięczny limit abonamentowy w celu dokonania
potrąceń z wynagrodzeń, z jednoczesnym powiadamianiem tych pracowników o kwotach
przekroczeń,
7) prowadzenie ewidencji pracowników korzystających z telefonów wraz z wysokością
przyznanego miesięcznego limitu abonamentowego oraz danymi aparatu telefonicznego.
Załącznik Nr 1
do Procedury
………………………………………..
(imię i nazwisko pracownika)
………………………………………..
(stanowisko)
………………………………………..
(nazwa jednostki organizacyjnej urzędu)
Wniosek
o przyznanie służbowego telefonu komórkowego
Proszę o przyznanie służbowego telefonu komórkowego, który będzie używany do
celów służbowych.
Uzasadnienie (w tym dot. dodatkowych usług)*
1. wykonuję obowiązki służbowe poza miejscem pracy,
2. przełożeni i współpracownicy muszą mieć ze mną stały kontakt, również poza
godzinami pracy, ze względu na wykonywanie przeze mnie zadań, wynikających
z zakresu obowiązków, w tym w szczególności: .............................................................
3. inne, tj. .............................................................................................................................
................................................................
(podpis pracownika)
Akceptuję:
..........................................................
Przyznaję służbowy telefon komórkowy z numerem abonenckim .................................
i miesięcznym limitem abonamentowym (łącznie z abonamentem i podatkiem VAT)
w kwocie ....................... zł (słownie złotych: ........................................................................ ).
................................................................
(podpis prezydenta)
*
niewłaściwe skreślić
Załącznik Nr 2
do Procedury
Oświadczenie
Przyjęcie służbowego telefonu komórkowego:

numer abonencki: ......................................................

marka/model: ………………………………………

numer IMEI: ……………………………………….

miesięczny limit, koszt abonamentu:………..……., ilość minut: …………………….

numer inwentarzowy: ……………………………………………..……………………
Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z treścią Procedury w sprawie korzystania ze
służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Przemyślu
i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w niej postanowień.
Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na potrącanie z mojego wynagrodzenia za
pracę:
1) należności będącej różnicą pomiędzy wysokością faktury wystawionej przez operatora
sieci telefonii komórkowej za korzystanie przeze mnie z telefonu, a przyznanym
miesięcznym limitem abonamentowym opłaconym przez pracodawcę za korzystanie
z służbowego telefonu komórkowego,
2) należności powstałej w wyniku korzystania przeze mnie ze służbowego telefonu
komórkowego za okres, w którym nie byłem (am) uprawniony (a) do korzystania z niego,
3) należności powstałej w wyniku utraty lub uszkodzenia telefonu z mojej winy.
………………………………………
(data i podpis pracownika zdającego)
………………………..…………..
(data i podpis pracownika przyjmującego)
Zdanie służbowego telefonu komórkowego:
Data zdania telefonu: ………………..…………………………………………
Marka/model: …………………………………………………….……………………………
Potwierdzenie numer IMEI: …………………………………………………………………..
………………………………………
(data i podpis pracownika zdającego)
……………………………………
(data i podpis pracownika przyjmującego)
Download