Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników

advertisement
Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek
Organizacyjnych Sfery Budżetowej uaktualniony zmianami dokonanymi Protokołami
Dodatkowymi Nr 1-21 oraz uwzględniający częściowe wypowiedzenie PUZP dla
PWJOSB dokonane przez Ministra Obrony Narodowej.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Do
Kadr. 63/98
użytku
służbowego
PONADZAKŁADOWY
UKŁAD ZBIOROWY PRACY
DLA PRACOWNIKÓW WOJSKOWYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH SFERY BUDŻETOWEJ
Wersja ujednolicona
Stan prawny na dzień 1 grudnia 2008 r.
uwzględniający zmiany zawarte
w Protokołach Dodatkowych Nr 1-21
oraz częściowe wypowiedzenie PUZP dla
PWJOSB dokonane przez Ministra Obrony
Narodowej
WARSZAWA
2008
2
SPIS TREŚCI
strona
Wstęp
Dział Pierwszy
Rozdział I.
Rozdział II.
Rozdział III.
4-5
Zasady ogólne
Postanowienia wstępne
Warunki zatrudnienia
Uprawnienia do urlopów dodatkowych
oraz skróconych norm czasu pracy
(art. 1 –12)
(art. 1 – 4)
(art. 5 – 8)
6 –13
6–9
9 – 10
(art. 9 – 12)
10 –13
Dział Drugi
Rozdział I.
Rozdział II.
Rozdział III.
Rozdział IV.
Rozdział V.
Rozdział VI.
Rozdział VII.
Rozdział VIII.
Rozdział IX.
Wynagrodzenia pracowników
Ustalanie stanowisk pracy
Wymagania kwalifikacyjne
Warunki wynagradzania pracowników
Zasady wynagradzania
Wynagrodzenie zasadnicze
Dodatek funkcyjny
Zasady premiowania
Dodatki do wynagrodzenia
Pozostałe należności
(art. 13 – 49)
(art. 13 – 16)
(art. 17)
(art. 18 –26)
(art. 27 – 29)
(art. 30 –32)
(art. 33 –35)
(art. 36)
(art. 37 – 44)
(art. 45 – 49)
14 – 26
14 – 15
15 – 16
16 – 18
18 - 20
20
20 –21
22
22 – 24
24 – 26
Dział Trzeci
Rozdział I.
Rozdział II.
Rozdział III.
Rozdział IV.
Świadczenia pozapłacowe
Uprawnienia do opieki medycznej
Uprawnienia do świadczeń żywieniowych
Uprawnienia do lokali mieszkalnych
Uprawnienia do odzieży roboczej
i środków ochrony indywidualnej
Pozostałe świadczenia
(art. 50 – 62)
(art. 50)
(art. 51 –55)
(art. 56)
27 – 31
27
27 –29
29
Rozdział V.
Dział Czwarty
Dział Piąty
(art. 57)
29 –30
(art. 58 –62) 30- 31
Współdziałanie pracodawców
z organizacjami związków zawodowych
(art. 63 –74)
Przepisy końcowe
Postanowienia końcowe
(art. 75 – 84) 37 – 38
(art. 75- 84) 37 - 38
32 – 36
Załączniki do Układu
Załącznik nr 1. Tabele stanowisk, zaszeregowań i wymagań
kwalifikacyjnych.
39 – 44
Załącznik nr 2. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego.
45
Załącznik nr 3. Tabela stawek dodatku funkcyjnego.
46
Załącznik nr 4. Zasady ustalania okresów pracy do nagrody jubileuszowej
oraz zasady jej wypłacania.
47 - 48
3
Załącznik nr 5. Szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku za pracę wykonywaną w warunkach szczególnie
szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych
lub szczególnie niebezpiecznych.
49 – 50
Załącznik nr 6. Szczegółowe zasady przyznawania dodatku
za znajomość języka obcego.
51
Załącznik nr 7. Zasady wynagradzania oraz wymagania
kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych
w dowództwach jednostek wielonarodowych.
52 – 54
Załącznik nr 8. Wykaz stanowisk pracy występujących
55
w poligrafii, objętych skróconym czasem pracy.
Załącznik nr 9. Warunki zatrudnienia, zasady wynagradzania, wymagania 56-64
kwalifikacyjne oraz inne uprawnienia i obowiązki
pracowników działalności podstawowej, zatrudnionych
w: ambulatoriach,
ambulatoriach
z
izbą
chorych,
ambulatoriach - publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
ambulatoriach z izbą chorych - publicznych zakładach opieki
zdrowotnej, wojskowych komisjach lekarskich, wojskowych
ośrodkach medycyny prewencyjnej (WOMP), pracowniach
psychologicznych, wojskowych ośrodkach szkoleniowokondycyjnych, Domu Emeryta Wojskowego oraz w innych
wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej.
4
PONADZAKŁADOWY
UKŁAD ZBIOROWY PRACY
DLA PRACOWNIKÓW
WOJSKOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
SFERY BUDŻETOWEJ
zawarty w dniu 8 czerwca 1998 r. w Warszawie pomiędzy:
–
Ministrem
Obrony
zatrudniających
Narodowej,
pracowników
działającym
wojskowych
w
imieniu
jednostek
pracodawców
organizacyjnych
sfery
budżetowej z siedzibą w Warszawie – 00-909, ul. Klonowa 1,
a działającymi w imieniu pracowników:
–
Zarządem
Głównym
Niezależnego
Samorządnego
Związku
Zawodowego
Pracowników Wojska z siedzibą w Warszawie – 00-909, ul. Chałubińskiego 3a oraz
–
Komisją Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
z siedzibą w Gdańsku – 80-855, ul. Wały Piastowskie 24.
Celem Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych
Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej, zwanego dalej „Układem”, jest optymalizacja
warunków pracy i płacy pracowników oraz współdziałanie Stron w jak najlepszym
wykonywaniu zadań przez te jednostki na rzecz umacniania obronności kraju.
Strony podpisujące Układ zobowiązują się, odpowiednio do swoich kompetencji, do
realizacji tych zadań, między innymi, poprzez:
1) rozwijanie postępu techniczno-ekonomicznego, racjonalizacji i wynalazczości oraz
ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom,
2) działanie na rzecz polepszenia organizacji pracy, wzrostu jej wydajności oraz poprawy
jakości produkcji,
3) racjonalne gospodarowanie energią, surowcami, materiałami i urządzeniami,
4) dbanie o mienie pracodawcy i związane ze świadczeniem pracy mienie pracowników,
5) przestrzeganie porządku i dyscypliny w miejscu pracy,
6) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, kontrolowanie oraz
ograniczanie i likwidowanie występujących zagrożeń zawodowych a także stosowanie
5
środków profilaktycznego oddziaływania, zwłaszcza przy zatrudnieniu pracowników
w warunkach szczególnie szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub
szczególnie niebezpiecznych,
7) przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej,
8) rzetelną ocenę pracy pracownika oraz pełne respektowanie uprawnień pracowniczych
i poszanowanie godności osobistej pracownika,
9) kształtowanie w zakładach pracy właściwych stosunków międzyludzkich i koleżeńskiej
współpracy.
Korzystniejsze postanowienia Układu, z dniem jego wejścia w życie, zastępują z mocy prawa
wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy o pracę lub innego
aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy.
Postanowienia Układu mniej korzystne dla pracowników wprowadza się w drodze
wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu
stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy.
6
DZIAŁ PIERWSZY
ZASADY OGÓLNE
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Art. 1.
Stronami zawierającymi Układ są:
–
Minister Obrony Narodowej działający w imieniu pracodawców zatrudniających
pracowników wojskowych jednostek organizacyjnych sfery budżetowej z siedzibą
w Warszawie – 00-909, ul. Klonowa 1,
oraz
–
Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników
Wojska z siedzibą w Warszawie – 00-909, ul. Chałubińskiego 3a i
–
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
z siedzibą w Gdańsku – 80-855, ul. Wały Piastowskie 24.
Art. 2.
1. Układ zawiera się, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, dla pracowników zatrudnionych
w następujących wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej:
1)
2)
3)
4)
jednostkach budżetowych,
zakładach budżetowych,
gospodarstwach pomocniczych,
jednostkach budżetowych, których działalność finansowana jest w formie środków
specjalnych.
2. Postanowienia Układu nie dotyczą:
1) pracowników zatrudnionych w wojskowych:
a) skreślone,
b) instytucjach kultury, z wyłączeniem pracowników:
- transportu samochodowego,
- oddziałów wart cywilnych,
2) pracowników urzędów państwowych oraz członków korpusu służby cywilnej,
3) pracowników naukowych i badawczo-technicznych,
4) nauczycieli akademickich i pracowników szkół wyższych nie będących
nauczycielami akademickimi, z wyłączeniem pracowników oddziałów wart
cywilnych,
5) nauczycieli,
7
6) pracowników zatrudnionych w misjach pokojowych.
3. Pracownikom zatrudnionym w wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery
budżetowej, o których mowa w ust. 1 i 2, z wyłączeniem pracowników urzędów
państwowych oraz członków korpusu służby cywilnej, pracowników instytucji kultury
a także nauczycieli, przysługują świadczenia pozapłacowe określone w dziale III Układu.
4. Zasady wynagradzania oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych
w dowództwach jednostek wielonarodowych, określa załącznik nr 7 do Układu.
Do pracowników tych stosuje się postanowienia działu I rozdz. I i II, działu II rozdz. IX
oraz działu III-V Układu.
5.1. Warunki zatrudnienia, zasady wynagradzania, wymagania kwalifikacyjne oraz inne
uprawnienia i obowiązki pracowników działalności podstawowej, zatrudnionych
w: ambulatoriach, ambulatoriach z izbą chorych, ambulatoriach - publicznych
zakładach opieki zdrowotnej, ambulatoriach z izbą chorych - publicznych zakładach
opieki zdrowotnej, wojskowych komisjach lekarskich, wojskowych ośrodkach
medycyny prewencyjnej (WOMP), pracowniach psychologicznych, wojskowych
ośrodkach szkoleniowo-kondycyjnych, Domu Emeryta Wojskowego oraz w innych
wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej - określa Załącznik nr 9 do
Układu, z zastrzeżeniem pkt 2.
2. W sprawach pracowników działalności podstawowej, nieuregulowanych w Załączniku
nr 9 do Układu, stosuje się postanowienia: art. 1-6, art. 7 ust. 3 i 4, art. 8, art. 13 ust. 2 i
3, art. 14 (z wyłączeniem stosowania go do publicznych zakładów opieki zdrowotnej),
art. 29, art. 32, art. 33 ust. 1 i 2, art. 35-39a, art. 43-84 Układu oraz postanowienia
Załączników Nr 4 i 6 do Układu.
6. Do pracowników zatrudnionych w wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery
budżetowej, o których mowa w ust. 5 pkt 1, nie będących pracownikami działalności
podstawowej, postanowień Załącznika nr 9 do Układu nie stosuje się. Do pracowników
tych mają zastosowanie postanowienia Układu oraz postanowienia Załączników nr 1-6 do
Układu.
Art. 3.
1. Układ określa ogólne warunki pracy – prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników
w czasie trwania stosunku pracy, zasady wynagradzania pracowników, jak również
przyznawania im innych świadczeń pracowniczych.
2. W zakresie ustalonym Układem, postanowienia Układu mają zastosowanie do emerytów
i rencistów – byłych pracowników wojskowych jednostek organizacyjnych sfery
budżetowej, którzy przeszli na emeryturę lub rentę z jednostek objętych Układem.
Art. 4.
Ilekroć w Układzie jest mowa o:
1) „pracowniku” – rozumie się przez to każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy
o pracę, powołania, wyboru lub mianowania,
8
1a) "pracowniku działalności podstawowej" - rozumie się przez to:
a) pracownika medycznego, który ukończył wyższe studia medyczne lub średnią
szkołę medyczną, jak również pracownika, który uzyskał wykształcenie wyższe
lub średnie inne niż medyczne i posiadane przez niego kwalifikacje zawodowe
mają zastosowanie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
b) innego pracownika niż wymieniony w lit. a), jeżeli jego praca pozostaje
w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
zatrudnionego w: ambulatoriach, ambulatoriach z izbą chorych, ambulatoriach publicznych zakładach opieki zdrowotnej, ambulatoriach z izbą chorych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, wojskowych komisjach lekarskich,
wojskowych ośrodkach medycyny prewencyjnej (WOMP), pracowniach
psychologicznych, wojskowych ośrodkach szkoleniowo-kondycyjnych, Domu
Emeryta Wojskowego oraz w innych wojskowych jednostkach organizacyjnych
sfery budżetowej,
2) „pracodawcy” – rozumie się przez to wojskową jednostkę organizacyjną sfery
budżetowej, o której mowa w art. 2 Układu,
3) „osobie zarządzającej jednostką” – rozumie się przez to działającego w imieniu
pracodawcy dowódcę, szefa, komendanta albo inną wyznaczoną do tego osobę,
4) „związkach zawodowych” – rozumie się przez to każdą organizację związków
zawodowych reprezentującą pracowników objętych Układem,
5) „zakładowych organizacjach związkowych” – rozumie się przez to każdą z działających
u pracodawcy zakładową lub międzyzakładową organizację związków zawodowych,
6) „zakładowym regulaminie pracy” – rozumie się przez to regulamin pracy ustalony przez
pracodawcę w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi,
7) „zakładowym regulaminie premiowania” – rozumie się przez to regulamin premiowania
opracowany przez pracodawcę, w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami
związkowymi,
8) „najniższym wynagrodzeniu” - rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze
w I kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego, stanowiącej załącznik nr 2 do Układu,
9) „drugiej zmianie” – rozumie się przez to czas pracy wynikający z organizacji pracy,
określony w regulaminie pracy, wyznaczony jako druga w kolejności zmiana
przypadająca po porze nocnej,
10) „przyczynach niedotyczących pracowników” – rozumie się przez to przyczyny, o których
mowa w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90,
poz. 844 z późn. zm.),
11) „latach pracy w resorcie obrony narodowej” – rozumie się przez to wszystkie poprzednie
zakończone okresy zatrudnienia w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony
Narodowej, a także w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych albo podległych
Ministrowi
Obrony
Narodowej
lub
przez
niego
nadzorowanych
oraz
9
w przedsiębiorstwach państwowych, dla których jest organem założycielskim, a ponadto
okresy odbywania czynnej służby wojskowej.
12) „etacie” - rozumie się przez to dokument określający między innymi cechy
i charakterystykę jednostki (komórki) organizacyjnej, jej wewnętrzną strukturę, liczbę,
rodzaje i rangę wszystkich stanowisk służbowych, w tym stanowisk pracy dla
pracowników wojska, występujących w tej jednostce,
13) „planie zatrudnienia” - rozumie się przez to stanowiska nie ujęte w etacie, przeznaczone
dla pracowników wojska, utworzone przez pracodawcę w ramach posiadanych środków
na wynagrodzenia,
14) „amunicji” - rozumie się przez to zbiór bojowych środków technicznych, w których
elementach i mechanizmach zastosowano części i zespoły z materiałami wybuchowymi
w różnej postaci.
ROZDZIAŁ II
WARUNKI ZATRUDNIENIA
Art. 5.
1. Podstawową formą nawiązania stosunku pracy jest umowa o pracę zawarta na czas nie
określony.
2. Umowę o pracę na czas określony zawiera się w wypadkach uzasadnionych potrzebami
pracodawcy na okres do 12 miesięcy, chyba że strony zgodnie ustaliły inny czas trwania
umowy.
Art. 6.
1. Pracodawca ustala, w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, system
adaptacji zawodowej nowo przyjmowanych pracowników oraz zapewnia warunki
sprawnego funkcjonowania tego systemu.
2. Porozumienie pracodawcy z zakładowymi organizacjami związkowymi, o którym mowa
w ust. 1, zawiera się w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie Układu.
Art. 7.
1.
Czas pracy – z zastrzeżeniem ust. 2 i 5 – nie może przekraczać 8 godzin na dobę
i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie
rozliczeniowym, nie przekraczającym 3 miesięcy.
Tygodniowy czas pracy, łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać
przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie przekraczającym
3 miesięcy.
10
2. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, mogą być stosowane
systemy równoważnego czasu pracy, w których jest dopuszczalne:
1) przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin,
2) przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 24 godzin dla pracowników
zatrudnionych przy pilnowaniu mienia oraz pracowników zakładowych straży
pożarnych,
w przyjętym 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym. Przepisy art. 135 i 137 Kodeksu
pracy stosuje się.
3. Rozkład czasu pracy ustala pracodawca – w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami
związkowymi.
4. Pracownikom przysługuje przerwa w pracy trwająca nie mniej niż 15 minut, wliczana do
czasu pracy, określona w zakładowym regulaminie pracy.
5. Czas pracy kierowców jest ustalany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Art. 8.
1. Pracownikom szczególnie wyróżniającym się przy wykonywaniu obowiązków
pracowniczych, mogą być udzielane przez pracodawcę nagrody i wyróżnienia, w tym
dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze od 3 do 7 dni roboczych w roku
kalendarzowym, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.
2. Nagrody i wyróżnienia, o których mowa w ust. 1, przyznaje pracodawca po zasięgnięciu
opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej.
3. Urlopy, o których mowa w ust. 1, dla pracowników – reprezentowanych przez związek
zawodowy – przyznaje pracodawca po porozumieniu z zakładową organizacją związkową
reprezentującą tych pracowników.
4. Za czas urlopu, o którym mowa w ust. 1, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie jak za
urlop wypoczynkowy. Urlop ten powinien być wykorzystany w okresie 3 miesięcy od
jego przyznania.
5. Za nie wykorzystany urlop, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje ekwiwalent
pieniężny.
ROZDZIAŁ III
UPRAWNIENIA DO URLOPÓW DODATKOWYCH ORAZ SKRÓCONYCH NORM
CZASU PRACY
Art. 9.
Pracownikowi zatrudnionemu w warunkach szczególnie szkodliwych dla zdrowia lub
szczególnie uciążliwych przy przekroczonych najwyższych dopuszczalnych stężeniach
i natężeniach tych czynników szkodliwych, udziela się dodatkowego urlopu
11
wypoczynkowego, zwanego dalej „dodatkowym urlopem”, oraz skraca się czas pracy poniżej
norm, określonych w art. 7 ust. 1 Układu.
Art. 10.
1. Wymiar dodatkowego urlopu wynosi:
– 5 dni kalendarzowych przy I stopniu szkodliwości lub szczególnej uciążliwości,
– 7 dni kalendarzowych przy II stopniu szkodliwości lub szczególnej uciążliwości,
– 10 dni kalendarzowych przy III stopniu szkodliwości lub szczególnej uciążliwości.
2. Przy ustalaniu stopni szkodliwości lub szczególnej uciążliwości postanowienia pkt. 1,2 i 3
załącznika nr 5 do Układu stosuje się odpowiednio.
3. Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu pracownik nabywa po przepracowaniu połowy
obowiązującego go rocznego czasu pracy, a prawo do następnego urlopu i dalszych –
w każdym roku kalendarzowym.
4. Dodatkowy urlop musi być wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym pracownik
nabył do niego prawo i nie może być dzielony.
5. Za nie wykorzystany dodatkowy urlop nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
6. W razie zbiegu uprawnień do dodatkowych urlopów z dwóch lub więcej tytułów,
o których mowa w ust. 1, przysługuje jeden urlop o wymiarze najwyższym.
7. Za czas dodatkowego urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie jak za urlop
wypoczynkowy.
8. Dodatkowy urlop przyznaje pracodawca na wniosek pracownika, w terminie
uzgodnionym z pracownikiem.
9. Prawo do urlopu, o którym mowa w art. 9 Układu, stwierdza dyrektor departamentu
właściwy w sprawach pracowników wojska na wniosek dowódcy rodzaju sił zbrojnych,
zgłoszony w porozumieniu z Szefem Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
w wymiarze określonym w ust. 1.
Art. 11.
1. Wykaz stanowisk pracy, na których występują warunki uzasadniające skrócenie norm
czasu pracy, o których mowa w art. 9 Układu, ustala pracodawca w oparciu o opinię
powołanego zespołu, określonego w art. 40 ust. 3 Układu.
Przy ustalaniu przez pracodawcę wykazu prac, na których skraca się czas pracy poniżej
norm, określonych w art. 7 ust. 1 Układu, mają zastosowanie przepisy art. 145 § 2
Kodeksu pracy.
2. Skrócona norma czasu pracy wynosi 7 godzin na dobę i przeciętnie 35 godzin
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie
przekraczającym 3 miesięcy i nie jest uzależniona od stopnia szczególnej szkodliwości lub
szczególnej uciążliwości warunków pracy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Postanowienia art. 7
ust. 2 Układu stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem art. 148 Kodeksu pracy.
12
3. Pomimo nie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników,
o których mowa w art. 9 Układu, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie
przekraczającym 3 miesięcy, czas pracy dla pracowników:
1) stale zatrudnionych w obiektach telekomunikacyjnych całkowicie zagłębionych,
półzagłębionych obwałowanych i przykrytych ochronną warstwą ziemi,
pozbawionych światła dziennego i w warunkach niewłaściwej wentylacji oraz dla
pracowników zatrudnionych w hamowniach lotniczych silników odrzutowych wynosi
6 godzin na dobę i przeciętnie 30 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu
pracy,
2) bezpośredniej obsługi ruchu telekomunikacyjnego:
a) telefonistek stale zatrudnionych w Centralnym Węźle Łączności MON, węzłach
łączności pierwszej i drugiej kategorii oraz w pozostałych węzłach obsługujących
centrale telefoniczne, do których podłączone są co najmniej 3 relacje dalekosiężne
(powyżej 30 km) i realizujących połączenia miejskie,
b) telegrafistek stale zatrudnionych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
c) radiotelegrafistów i radiooperatorów w węzłach łączności: MON, kategorii
pierwszej oraz w jednostkach wojskowych bezpośrednio przy nasłuchu radiowym,
wynosi 7 godzin na dobę i przeciętnie 35 godzin w przeciętnie pięciodniowym
tygodniu pracy,
3) służb kablowych, zatrudnionych bezpośrednio przy konserwacji, remontach
i budowie telekomunikacyjnych linii kablowych, stale zatrudnionych na stanowiskach
monterów kablowych wynosi 7 godzin na dobę i przeciętnie 35 godzin w przeciętnie
pięciodniowym tygodniu pracy,
4) zatrudnionych przy pracach operatorów i techników systemu zobrazowania lub
zespołu rozpoznania w pomieszczeniach całkowicie pozbawionych światła dziennego
w obiektach naziemnych wynosi 7 godzin na dobę i przeciętnie 35 godzin
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
5) poligrafii stale zatrudnionych na stanowiskach pracy, o których mowa w załączniku
nr 8 do Układu wynosi 7 godzin na dobę i przeciętnie 35 godzin w przeciętnie
pięciodniowym tygodniu pracy.
4. Pomimo nie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników,
o których mowa w art. 9 Układu, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie
przekraczającym 3 miesięcy, czas pracy dla pracowników stale:
1) zatrudnionych na stanowiskach związanych z produkcją, naprawą, konserwacją,
rozkompletowaniem i złomowaniem amunicji oraz produkcją materiałów
wybuchowych lub
2) wykonujących pracę przy przewozie, rozładunku, załadunku oraz magazynowaniu
amunicji i materiałów wybuchowych
- wynosi 6 godzin na dobę i przeciętnie 30 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu
pracy.
5. Skrócenie czasu pracy poniżej normy, określonej w art. 7 ust. 1 Układu, może polegać na
stosowaniu wymiaru czasu pracy, określonego w ust. 2, 3 i 4 lub ustanowieniu przerw
w pracy, wliczanych do czasu pracy.
6. Czas pracy pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie szkodliwych dla
zdrowia oraz pracowników, o których mowa w ust. 4, nie może przekraczać 8 godzin na
dobę.
13
7. Czas pracy dla pracowników, o których mowa w ust. 3 wykonujących pracę w warunkach
nie przekraczania najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy, może wynosić do 12 godzin na dobę, jeżeli jest to
uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, pod warunkiem zachowania przeciętnie
pięciodniowego tygodnia pracy dla tych pracowników, w przyjętym okresie
rozliczeniowym. Przepisy art. 135 § 1 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.
8. Formę skracania czasu pracy oraz wykaz stanowisk, na których obowiązuje skrócony czas
pracy, ustala zakładowy regulamin pracy.
9. Pracownik, któremu skrócono dzienną normę czasu pracy, otrzymuje wynagrodzenie
zasadnicze jak za pełną normę czasu pracy, o której mowa w art. 7 ust. 1 Układu.
Art. 12.
1. Uprawnienia do świadczeń określonych w art. 9 Układu przysługują pracownikom do
czasu ustania warunków szczególnie szkodliwych dla zdrowia lub szczególnie
uciążliwych, stanowiących podstawę ich przyznania.
2. Jeżeli badanie warunków środowiska pracy przeprowadzone przez uprawnioną do tego
instytucję nie potwierdzi dalszego występowania na określonych stanowiskach
warunków, o których mowa w ust. 1, stosuje się dla tych stanowisk wymiar czasu pracy
określony w art. 7 ust. 1 Układu.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wymiar czasu pracy określony w art. 7 ust. 1
Układu wprowadza się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
wydane zostało orzeczenie o niewystępowaniu warunków szczególnie szkodliwych dla
zdrowia lub szczególnie uciążliwych.
4. Pracodawca, zgodnie z Kodeksem pracy w szczególności jest obowiązany na swój koszt
przeprowadzać badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować
i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom.
Przepisy wydane na podstawie art. 227 § 2 Kodeksu pracy stosuje się.
14
DZIAŁ DRUGI
WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW
ROZDZIAŁ I
USTALANIE STANOWISK PRACY
Art. 13.
1. Stanowiska określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do Układu są typowymi
stanowiskami pracy, jakie mogą występować u pracodawcy objętego Układem.
2. Strukturę stanowisk pracy określa pracodawca w planie zatrudnienia, po zasięgnięciu
opinii zakładowych organizacji związkowych.
3. Dopuszcza się możliwość rozbudowywania nazw stanowisk pracy, o których mowa
w ust. 1, celem uszczegółowienia rodzaju prac na nich wykonywanych.
Art. 14.
1. Samodzielną komórką organizacyjną – najczęściej działem, wydziałem, samodzielną
sekcją – jest komórka wyodrębniona w strukturze organizacyjnej i podporządkowana
bezpośrednio osobie zarządzającej, jego zastępcy, głównemu księgowemu lub głównemu
specjaliście kierującemu wydzielonym pionem albo kierownikowi Wojskowej
Administracji Koszar. W ramach samodzielnej komórki organizacyjnej mogą być
tworzone wyodrębnione w strukturze organizacyjnej komórki podporządkowane
kierownikowi komórki samodzielnej.
2. Działem lub wydziałem może być komórka organizacyjna licząca co najmniej pięć osób –
łącznie z osobą kierującą – wyodrębniona w strukturze organizacyjnej zakładu pracy.
3. Stanowisko zastępcy kierownika działu lub wydziału może być utworzone w komórce
organizacyjnej liczącej co najmniej dziesięć osób – łącznie z zastępcą kierownika działu
lub wydziału.
3a. Stanowisko „kierownik kancelarii” lub „kierownik filii kancelarii” może być utworzone
bez zachowania wymogu występowania w kancelarii lub jej filii podległych osób,
a stanowisko „zastępca kierownika kancelarii” może być utworzone, jeśli kancelaria liczy
co najmniej cztery osoby – łącznie z osobą kierującą.
4. Samodzielną sekcją może być komórka organizacyjna licząca co najmniej trzy osoby –
łącznie z osobą kierującą – wyodrębniona w strukturze organizacyjnej zakładu.
4a. Komórką organizacyjną utworzoną w ramach samodzielnej komórki organizacyjnej,
o której mowa w ust. 1, może być sekcja, referat lub zespół liczący co najmniej trzy
osoby – łącznie z osobą kierującą.
15
5. Dla poszczególnych odcinków działalności
organizacyjnie jednoosobowe stanowiska pracy.
mogą
być
utworzone
wydzielone
Art. 15.
1. Stanowisko głównego specjalisty może być tworzone jako kierownicze lub samodzielne –
o charakterze opiniodawczym, doradczym, koordynacyjnym.
2. Stanowisko głównego specjalisty powinno zakresem działania obejmować całość
zagadnień z określonej dziedziny działalności danego zakładu.
3. Na stanowisko głównego specjalisty określonej dziedziny może być zatrudniony tylko
jeden pracownik, podlegający bezpośrednio pracodawcy lub osobie zarządzającej
jednostką.
4. Zakres obowiązków na stanowisku głównego specjalisty i specjalisty nie może polegać
w szczególności na wykonywaniu prac ewidencyjnych, techniczno-biurowych,
obsługowych.
5. Stanowisko specjalisty może być tworzone jako samodzielne lub w ramach komórki
organizacyjnej.
Art. 16.
1. Stanowisko mistrza może być utworzone, jeżeli kieruje on co najmniej dwoma brygadami,
a przy organizacji bezbrygadowej co najmniej sześcioma pracownikami zatrudnionymi na
stanowiskach robotniczych.
2. Stanowisko starszego mistrza może być utworzone, jeżeli kieruje on co najmniej czterema
brygadami, a przy organizacji bezbrygadowej co najmniej dwunastoma pracownikami
zatrudnionymi na stanowiskach robotniczych.
3. Stanowisko mistrza nie podlega stanowisku starszego mistrza.
ROZDZIAŁ II
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
Art. 17.
1. Wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i liczby lat pracy (ogółem)
określone w tabelach stanowiących załącznik nr 1 do Układu, mają charakter
minimalnych wymagań kwalifikacyjnych.
2. Wymagania kwalifikacyjne, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać
zajmowanemu stanowisku pracy.
16
3. Pracodawca może w uzasadnionych przypadkach skrócić staż pracy określony w tabelach,
o których mowa w ust. 1, wymagany dla zajmowania stanowiska – nie więcej niż o 1/3.
Zasada ta nie może być stosowana do pracownika, dla którego wymagania kwalifikacyjne
określają przepisy szczególne.
4. W przypadkach przewidzianych szczególnymi przepisami, pracownicy zatrudnieni na
niektórych stanowiskach, oprócz wymagań kwalifikacyjnych określonych w tabelach,
o których mowa w ust. 1, powinni posiadać odpowiednie uprawnienia lub przeszkolenie
specjalistyczne.
5. Pracownik zatrudniony przed dniem wejścia w życie Układu, nie posiadający
wymaganych kwalifikacji w zakresie wykształcenia, może być zatrudniony na
dotychczasowym stanowisku, jeżeli był:
1) zatrudniony na tym stanowisku zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami albo
2) zwolniony od uzupełnienia kwalifikacji na podstawie tych przepisów.
6. Pracownik, który w dniu wejścia w życie Układu nie ma wymaganych kwalifikacji
w zakresie wykształcenia może być przeszeregowany tylko w ramach zajmowanego
stanowiska pracy.
7. Zwolnienie od wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia, udzielone na
podstawie dotychczasowych przepisów, zachowuje również moc w przypadkach przejścia
do pracy na takie samo stanowisko u innego pracodawcy objętego Układem, jeżeli
nastąpiło ono w drodze porozumienia stron stosunku pracy oraz pracodawców.
ROZDZIAŁ III
WARUNKI WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW
Art. 18.
1. Pracownicy otrzymują wynagrodzenie według jednego z następujących systemów płac:
1) czasowego,
2) czasowo-premiowego,
3) akordowego,
4) akordowo-premiowego,
5) czasowo-prowizyjnego,
6) prowizyjnego,
7) skreślony,
8) ryczałtowego.
2. Decyzję w sprawie zastosowania systemu płac określonego w ust. 1 podejmuje
pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.
3. W systemach płac wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2, 5, i 8 stosuje się miesięczne stawki
wynagrodzenia zasadniczego, z uwzględnieniem postanowień art. 19-26 Układu.
17
Art. 19.
Czasowy system płac stosuje się do pracowników zatrudnionych przy pracach, dla których
ustalenie kryteriów premiowania bądź norm pracy jest niemożliwe lub niecelowe.
Art. 20.
Czasowo-premiowy system płac stosuje się do pracowników zatrudnionych przy pracach,
których wyniki, ze względu na ich wymierność i sprawdzalność, mogą stanowić kryteria
premiowania – zadania premiowe.
Art. 21.
1. Akordowy system płac stosuje się do pracowników zatrudnionych przy pracach
powtarzalnych, dla których opracowane są zakładowe normy pracy lub ceny jednostkowe
oraz została zapewniona właściwa kontrola i ewidencja ilościowych i jakościowych
wyników pracy – o ile stosowanie tego systemu płac jest celowe z punktu oddziaływania
bodźcowego, a tempo pracy zależne jest od pracownika.
2. Wynagrodzenie akordowe wynika przy stosowaniu:
1) czasowych norm pracy – z pomnożenia liczby godzin wyznaczonych na podstawie
obowiązującego katalogu norm na wykonanie danej roboty przez godzinową stawkę
wynagrodzenia zasadniczego przewidzianą dla kategorii zaszeregowania roboty,
2) cen jednostkowych – z pomnożenia ilości wykonanej pracy przez cenę jednostkową
ustaloną w obowiązującym katalogu norm i cen jednostkowych dla danej pracy.
Art. 22.
Akordowo-premiowy system płac stosuje się w przypadkach konieczności wprowadzenia
dodatkowej zachęty w postaci premii wypłacanej na podstawie zakładowego regulaminu
premiowania.
Art. 23.
1. Pracownikom wynagradzanym według czasowo-prowizyjnego systemu płac przysługuje –
niezależnie od wynagrodzenia zasadniczego, określonego stawką miesięczną –
wynagrodzenie prowizyjne oraz premia – wypłacana na podstawie zakładowego
regulaminu premiowania.
2. Wynagrodzenie prowizyjne oblicza się od wartości obrotu. W uzasadnionych
przypadkach wynagrodzenie prowizyjne może być obliczone od ilości sprzedanych
towarów lub usług.
3. Stawki prowizyjne ustala się na czas nie krótszy niż 1 rok.
Stawki prowizyjne należy podać do wiadomości zainteresowanych pracowników, co
najmniej 14 dni przed terminem ich wejścia w życie.
4. Stawki prowizyjne mogą być ustalane jako:
1) indywidualne dla poszczególnych pracowników,
2) brygadowe dla wyodrębnionych brygad pracowniczych,
18
3) zespołowe dla całego zespołu pracowników.
5. Stawkę prowizyjną ustala się w umowie zawartej z pracownikiem. Zastrzeżona w umowie
o pracę zmiana stawki prowizyjnej może nastąpić bez wypowiedzenia, za uprzednim co
najmniej 14.dniowym powiadomieniem pracownika. Nowa stawka prowizyjna nie może
spowodować obniżenia dotychczasowego wynagrodzenia pracownika.
Art. 24.
1. Pracownikom wynagradzanym według prowizyjnego systemu płac przysługuje
wynagrodzenie prowizyjne oraz premia – wypłacana na podstawie zakładowego
regulaminu premiowania.
2. Miesięczne stawki płac zasadniczych służą w odniesieniu do pracowników
wynagradzanych według prowizyjnego systemu płac, jako podstawa do:
1) określenia proporcji przy ustalaniu stawek prowizyjnych,
2) ustalenia procentowej wysokości składników wynagrodzenia określonych w procencie
do płacy zasadniczej, z wyjątkiem składników ustalanych od najniższego
wynagrodzenia,
3) obliczenia należności za pracę w godzinach nadliczbowych.
Art. 25.
Skreślony.
Art. 26.
Kierowcy samochodu oraz robotnikowi może być przyznane, za ich zgodą, wynagrodzenie
ryczałtowe obejmujące poszczególne składniki wynagrodzenia, a w szczególności:
wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatkowe
wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, uwzględniające liczbę godzin przypadających do
przepracowania w okresie jednego miesiąca, łącznie z godzinami nadliczbowymi –
w przypadku, gdy faktyczny czas pracy kierowcy lub robotnika w poszczególnych miesiącach
nie ulega wahaniom i odpowiada liczbie godzin przyjętej do obliczenia wynagrodzenia.
ROZDZIAŁ IV
ZASADY WYNAGRADZANIA
Art. 27.
Wynagrodzenie pracowników objętych Układem może składać się z następujących
składników:
1) wynagrodzenia zasadniczego – z uwzględnieniem postanowień: art.26, art. 28 pkt 2 oraz
art. 29-32 Układu,
19
2) dodatku funkcyjnego – z uwzględnieniem postanowień: art. 28 pkt 3, art. 29 ust. 1, 2 i 4
oraz art. 33-35 Układu,
3) premii – z uwzględnieniem postanowień: art. 20, art. 22, art. 23 ust. 1, art. 24 ust. 1 oraz
art. 36 Układu,
4) dodatku za wysługę lat – z uwzględnieniem postanowień art. 37 Układu,
5) dodatku za pracę na drugiej zmianie - z uwzględnieniem postanowień art. 38 Układu,
6) dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej – z uwzględnieniem postanowień
art. 26 oraz art. 39 Układu,
7) dodatku za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie
uciążliwych lub szczególnie niebezpiecznych - z uwzględnieniem postanowień art. 40
Układu,
8) dodatku dla kierowcy za wykonywanie dodatkowych czynności – z uwzględnieniem
postanowień art. 41 Układu,
9) dodatku za pracę w ustawowe święta nie będące niedzielami - z uwzględnieniem
postanowień art. 42 Układu,
10) dodatku za znajomość języka obcego - z uwzględnieniem postanowień art. 43 Układu.
Art. 28.
Ustala się:
1) tabelę stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych dla nierobotniczych
stanowisk pracy oraz tabelę zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych dla robotniczych
stanowisk pracy, stanowiące załącznik nr 1 do Układu,
2) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 2 do
Układu,
3) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 3 do Układu.
Art. 29.
1. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują wszystkie
składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy,
określonego w umowie o pracę, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Składniki wynagrodzenia za pracę przysługujące za każdą przepracowaną godzinę
wypłaca się w pełnej wysokości.
3. Godzinową stawkę:
1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika,
określonego stawką miesięczną oraz
2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia
20
–
ustala się dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin
przypadających do przepracowania w danym miesiącu.
4. Stawki miesięczne zaokrągla się do 1 złotego w górę, natomiast stawki godzinowe
zaokrągla się do 1 grosza w górę.
ROZDZIAŁ V
WYNAGRODZENIE ZASADNICZE
Art. 30.
Pracownikowi – w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego – przyznaje się
kategorię zaszeregowania osobistego w granicach kategorii określonych dla danego
stanowiska, w tabelach stanowiących załącznik nr 1 do Układu.
Art. 31.
1. Pracownicy otrzymują wynagrodzenie zasadnicze w wysokości określonej w tabeli
stanowiącej załącznik nr 2 do Układu.
2. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości, o której mowa w ust. 1, otrzymują pracownicy
zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy.
Art. 32.
1. Pracownik może być przeszeregowany, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 17 ust. 5 i 6
Układu, tylko o 1 kategorię stawek wynagrodzenia zasadniczego.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków przeszeregowania pracowników
w związku z:
1) awansowaniem pracownika na wyższe stanowisko z jednoczesnym powierzeniem mu
pracy bardziej złożonej i odpowiedzialnej lub o większym zakresie,
2) upływem okresu próbnego,
3) upływem okresu przyuczenia na dane stanowisko pracy.
ROZDZIAŁ VI
DODATEK FUNKCYJNY
Art. 33.
1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikowi, jeżeli zatrudniony jest na stanowisku
związanym z kierowaniem zespołem składającym się co najmniej z trzech osób – łącznie
21
z osobą kierującą. Postanowienie dotyczące kierowania zespołem nie dotyczy radcy
prawnego oraz pracownika zatrudnionego na stanowisku kierownika zmiany.
2. Przy przyznawaniu dodatku funkcyjnego należy kierować się w szczególności:
1) wielkością komórki organizacyjnej,
2) stopniem trudności i złożoności wykonywanych prac,
3) stopniem odpowiedzialności związanej z pełnioną funkcją,
4) pracochłonnością obowiązków służbowych.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się procentowo od kwoty 610 zł, zgodnie z tabelą
stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 3 do Układu.
Art. 34.
Pracownikowi pełniącemu funkcję brygadzisty lub zatrudnionemu na stanowisku dowódcy
warty, a także dowódcy zastępu Straży Pożarnej, z tytułu wykonywania czynności
polegających na kierowaniu i nadzorowaniu pracy brygady (warty, zastępu), złożonej co
najmniej z trzech osób łącznie z brygadzistą (dowódcą warty, zastępu), za okres pełnienia tej
funkcji przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej dla I stawki w tabeli
stanowiącej załącznik nr 3 do Układu, nie mniej jednak kwotowo niż od 5% do 15% stawki
godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.
Art. 35.
1. Pracownikowi, któremu na czas nieobecności osoby posiadającej uprawnienia do dodatku
funkcyjnego powierzono zastępstwo, przysługuje dodatek w wysokości pobieranej przez
osobę zastępowaną.
1a. Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikowi, który zastępuje żołnierza
zawodowego pełniącego służbę na stanowisku kierowniczym. Dodatek ten przysługuje
w minimalnej wysokości przewidzianej dla najniższej stawki dodatku funkcyjnego jaka
przysługiwałaby pracownikowi na danym lub równorzędnym stanowisku kierowniczym
zajmowanym przez żołnierza zawodowego.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 i 1a przysługuje w przypadku zastępstwa trwającego
nieprzerwanie co najmniej 1 miesiąc lub 30 dni kalendarzowych.
3. Dodatek wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1) dokonywanej po dniu, w którym pracownik nabył uprawnienie do dodatku –
w wysokości proporcjonalnej, uzależnionej od okresu pełnionego zastępstwa,
2) za dany miesiąc, jeżeli pracownikowi powierzono zastępstwo od 1 dnia tego miesiąca
– w pełnej wysokości.
4. W razie zbiegu uprawnień do dodatku z dwóch lub więcej tytułów pracownikowi
przysługuje jeden dodatek w najwyższej wysokości.
22
ROZDZIAŁ VII
ZASADY PREMIOWANIA
Art. 36.
1. Pracodawca tworzy – w ramach środków na wynagrodzenia – fundusz premiowy. Decyzję
o wysokości funduszu premiowego podejmuje pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi
organizacjami związkowymi.
2. Pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi ustala
w szczególności:
1) kryteria dokonywania oceny realizacji przez pracowników zadań wymiernych
i niewymiernych,
2) wysokość premii przysługującej za pełne wykonanie zadań oraz zasady jej
podwyższania, obniżania i pozbawiania,
3) tryb podwyższania, obniżania, pozbawiania, uzgadniania i zatwierdzania premii
indywidualnych oraz terminy ich wypłaty.
3. Ustalenia, o których mowa w ust. 2, określa zakładowy regulamin premiowania.
ROZDZIAŁ VIII
DODATKI DO WYNAGRODZENIA
Art. 37.
1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy
następny rok pracy do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20
i więcej latach pracy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dodatek za wysługę lat zwiększa się po przepracowaniu przez pracownika:
1) 25 lat – o 5%,
2) 30 lat – o 10%,
3) 35 lat – o 15%,
4) 40 lat – o 20%,
5) 45 lat – o 25%
– najniższego wynagrodzenia.
3. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie
poprzednie zakończone okresy zatrudnienia.
4. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się także:
1) okresy odbywania czynnej służby wojskowej,
2) okresy odbywania służby w organach bezpieczeństwa publicznego, a także w Milicji
Obywatelskiej i Służbie Więziennej,
23
3) inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu
pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
5. W przypadku dodatkowego zatrudnienia pracownika, prawo do dodatku ustala się
odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia dodatkowego nie podlegają
zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.
6. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje
wynagrodzenie. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu
niezdolności do pracy wskutek choroby, bądź konieczności osobistego sprawowania
opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za dni przebywania na urlopie
macierzyńskim oraz dni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego za które pracownik
otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
7. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku,
jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki
dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
Art. 38.
Za każdą godzinę pracy wykonywanej na drugiej zmianie pracownikowi przysługuje dodatek
w wysokości 15% stawki wynikającej z najniższego wynagrodzenia.
Art. 39.
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia
za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej, wynikającej
z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
Art. 39a.
W przypadku zbiegu uprawnień pracownika do dodatku, o którym mowa w art. 38 Układu,
z dodatkowym wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 39 Układu, wypłaca się obie te
należności.
Art. 40.
1. Pracownikowi przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy wykonywanej w warunkach
szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub szczególnie niebezpiecznych:
1) przy I stopniu szkodliwości lub szczególnej uciążliwości
- w wysokości 8%,
2) przy II stopniu szkodliwości lub szczególnej uciążliwości
- w wysokości 11%,
3) przy III stopniu szkodliwości lub szczególnej uciążliwości
- w wysokości 15%,
4) przy pracach szczególnie niebezpiecznych
- w wysokości 13%
– stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia.
2. Zasady przyznawania i wypłacania dodatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik
nr 5 do Układu.
24
3. W celu realizacji postanowień ust. 2 pracodawca powołuje zespół w składzie: lekarz,
pracownik służby bhp, przedstawiciel każdej zakładowej organizacji związkowej oraz
społeczny inspektor pracy.
Art. 41.
1. Kierowcy, któremu powierzono dodatkowe czynności nie wchodzące w zakres jego
normalnych obowiązków, przysługuje dodatek w wysokości do 60% najniższego
wynagrodzenia.
2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, określa pracodawca w umowie o pracę,
natomiast rodzaj dodatkowych czynności w zakresie obowiązków pracownika.
Art. 42.
Pracownikowi za każdą godzinę pracy wykonywanej, w ramach normy czasu pracy,
w ustawowe święta nie będące niedzielami, przysługuje dodatek w wysokości 100% stawki
godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia.
Art. 43.
1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku wymagającym stałego posługiwania się
językiem obcym przysługuje dodatek za znajomość języka obcego w wysokości:
1) do 10% najniższego wynagrodzenia – za znajomość pierwszego języka obcego,
2) do 15% najniższego wynagrodzenia – za znajomość każdego następnego języka
obcego.
2. Szczegółowe zasady przyznawania dodatku za znajomość języka obcego określa
załącznik nr 6 do Układu.
Art. 44.
Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikom przysługuje – oprócz normalnego
wynagrodzenia – dodatek w wysokości określonej w Kodeksie pracy.
ROZDZIAŁ IX
POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI
Art. 45.
1. W ramach środków na wynagrodzenia pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi
organizacjami związkowymi może tworzyć fundusz nagród w wysokości do 3%
wynagrodzeń osobowych – z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników.
2. Niezależnie od funduszu, o którym mowa w ust. 1, Minister Obrony Narodowej tworzy
celowy fundusz nagród w wysokości do 0,025% limitu wynagrodzeń osobowych
25
pracowników objętych Układem, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia
w pracy zawodowej. Fundusz ten pozostaje w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.
Art. 46.
1. Pracownikowi przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, nagroda jubileuszowa w wysokości:
1) po 15 latach pracy
50%,
2) po 20 latach pracy
100%,
3) po 25 latach pracy
150%,
4) po 30 latach pracy
200%,
5) po 35 latach pracy
300%
6) po 40 latach pracy
400%,
7) po 45 latach pracy
500%,
8) po 50 latach pracy
500%
– wynagrodzenia miesięcznego obliczonego według zasad obowiązujących przy
ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
2. Nagrody jubileuszowe przysługują pracownikom, którym staż pracy, wymieniony
w ust. 1, upłynął w dniu wejścia w życie Układu lub po tym dniu.
3. Zasady ustalania okresów pracy do nagrody jubileuszowej oraz zasady jej wypłacania
określa załącznik nr 4 do Układu.
4. Honorowanie pracownika z tytułu długoletniego stażu pracy następuje w formie
uroczystej.
Art. 47.
1. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku
z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego –
pracownik zachowuje prawo do 90% wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pracownikowi z ponad 20 letnim okresem pracy przysługuje 95% wynagrodzenia,
o którym mowa w ust. 1.
3. Przy ustalaniu okresu pracy, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio
postanowienia art. 37 ust. 3 i 4 Układu.
Art. 48.
1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do
pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub
emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat pracy,
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia – po co najmniej 15 latach pracy,
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia – po co najmniej 20 latach pracy,
4) czteromiesięcznego wynagrodzenia – po co najmniej 25 latach pracy,
5) pięciomiesięcznego wynagrodzenia – po co najmniej 30 latach pracy,
6) sześciomiesięcznego wynagrodzenia – po co najmniej 35 latach pracy.
26
2. Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu
pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
3. Przy ustalaniu okresu pracy, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio
postanowienia art. 37 ust. 3 i 4 Układu.
4. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.
Art. 48a.
1. Pracownikowi, który osiągnął wiek co najmniej 55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna w roku
kalendarzowym, w którym został rozwiązany z nim stosunek pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników – niezależnie od świadczeń przewidzianych w odrębnych
przepisach – z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne,
zwane dalej „świadczeniem”, w wysokości:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia – po co najmniej 25 latach pracy, w tym 15 lat
pracy w resorcie obrony narodowej;
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia – po co najmniej 30 latach pracy, w tym 20 lat pracy
w resorcie obrony narodowej;
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia – po co najmniej 35 latach pracy, w tym 25 lat pracy
w resorcie obrony narodowej.
2. Świadczenie nie przysługuje pracownikowi:
1) który do dnia rozwiązania stosunku pracy przyjął propozycję zatrudnienia
u pracodawcy przejmującego w całości lub w części mienie dotychczas
zatrudniającego go pracodawcy albo u pracodawcy powstałego w wyniku takiego
przejęcia,
2) zatrudnionemu w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymującemu
emeryturę lub rentę albo zatrudnionemu u innego pracodawcy w pełnym wymiarze
czasu pracy lub u kilku pracodawców łącznie w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Świadczenie oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu
pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
4. Przy ustalaniu lat pracy innych niż lata w resorcie obrony narodowej, o których mowa
w ust. 1, stosuje się odpowiednio postanowienia art. 37 ust. 3 i 4 Układu.
5. Pracownik, który otrzymał świadczenie nie może ponownie nabyć do niego prawa.
6. W razie zbiegu prawa do świadczenia i jednorazowej odprawy pieniężnej w związku
z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, pracownikowi
przysługuje tylko jedno z nich, korzystniejsze.
Art. 49.
W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego
rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie pracownika
przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna w wysokości i na zasadach określonych
w Kodeksie pracy.
27
DZIAŁ TRZECI
ŚWIADCZENIA POZAPŁACOWE
ROZDZIAŁ I
UPRAWNIENIA DO OPIEKI MEDYCZNEJ
Art. 50.
1. Pracownikom objętym Układem przysługują następujące świadczenia zdrowotne
udzielane przez wojskowe zakłady opieki zdrowotnej:
1) Podstawowa opieka medyczna w zakresie:
a) udzielania pomocy medycznej, w tym pierwszej pomocy stomatologicznej
w ambulatoriach jednostek i instytucji wojskowych,
b) udzielania pomocy w placówkach specjalistycznego lecznictwa otwartego,
c) przeprowadzenia profilaktycznych badań lekarskich: wstępnych, okresowych
i kontrolnych, w tym specjalistycznych, dla pracowników zatrudnionych
w warunkach szkodliwych dla zdrowia i szczególnie uciążliwych według zasad
działania Wojskowej Służby Medycyny Pracy,
d) orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu zachorowań;
2) Leczenie szpitalne w szpitalach wojskowych na zasadach określonych dla osób
uprawnionych ustawowo do wojskowej pomocy leczniczej.
2. W zakresie lecznictwa uzdrowiskowego wojskowa służba zdrowia wydziela 700 kart
sanatoryjnych do dyspozycji związków zawodowych działających w wojsku.
ROZDZIAŁ II
UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ ŻYWIENIOWYCH
Art. 51.
Bezpłatne wyżywienie, według norm i na zasadach określonych dla żołnierzy zawodowych,
przysługuje pracownikom w czasie:
1) uczestniczenia w ćwiczeniach,
2) udziału w koncentracjach, przebazowaniach i akcjach specjalnych wojska w warunkach
polowych,
3) wykonywania wspólnie z żołnierzami zawodowymi innych zadań, w czasie których
żołnierze ci korzystają z bezpłatnego wyżywienia,
4) obsługiwania strzelania na poligonach, pod warunkiem przebywania na strzelnicach
ponad 8 godzin,
5) skierowania do wojskowych szkół, ośrodków szkolenia, zakładów i jednostek
wojskowych na kursy i inne pozaszkolne formy szkolenia poza miejscowość, w której
mieszkają.
28
Art. 52.
1. Bezpłatne posiłki, z zastrzeżeniem ust. 4, przysługują pracownikom: stołówek
wojskowych garnizonowych i polowych wszystkich typów, kasyn wojskowych, kuchni
i stołówek przedszkolnych oraz stołówek kolonijnych i obozów młodzieżowych –
w czasie wykonywania pracy – zatrudnionym na stanowiskach:
1) kierowników, zastępców kierowników i kierowników sal,
2) dietetyków, technologów i techników żywienia,
3) kuchmistrzów, kucharzy, instruktorów kucharzy, garmażerów i cukierników,
4) pomocy kuchennych i sprzątaczek mających w zakresie obowiązków wykonywanie
czynności pomocniczych w kuchni, a także salowych w przedszkolach wojskowych,
5) kelnerów podających do stołu,
6) praktykantów odbywających praktyczną naukę zawodu,
7) nauczycieli praktycznej nauki zawodu w wojskowych ośrodkach szkolenia kucharzy –
w dniach prowadzenia zajęć praktycznych.
2. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyszczególnionych w ust. 1
przysługują posiłki przygotowane w ramach norm żywnościowych:
1) w stołówkach wojskowych garnizonowych i polowych, z zastrzeżeniem pkt 2, wg
normy dominującej w danej stołówce, w ramach której przygotowywane są posiłki dla
żołnierzy,
2) w stołówkach przygotowujących posiłki dla personelu latającego wg normy
stosowanej w danej jednostce wojskowej dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej,
3) w stołówkach kolonijnych i obozów młodzieżowych oraz w przedszkolach
wojskowych w ramach dziennych norm wydatków na wyżywienie, stosowanych
w tych placówkach,
4) w kasynach wojskowych w ramach ustalonych stawek.
3. Wyrażone wartościowo całodzienne normy żywnościowe podlegają podziałowi:
– 35% śniadanie (odpowiednio 25% śniadanie I i 10% śniadanie II),
– 40% obiad,
– 25% kolacja.
4. Koszty żywienia, posiłków i napojów, o których mowa w ust. 1-3, świadczonych na rzecz
pracowników zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, pokrywane są
z posiadanych środków finansowych.
Art. 53.
1. Pracownicy wojskowych zakładów opieki zdrowotnej – zatrudnieni na stanowiskach:
1) salowych i sanitariuszy szpitalnych,
2) pracowników medycznych ze średnim wykształceniem w przypadku wykonywania
pracy w godzinach nadliczbowych w wymiarze co najmniej 3 godzin,
3) lekarzy i innych pracowników medycznych z wyższym wykształceniem w czasie
pełnienia – zgodnie z harmonogramem – dyżurów zakładowych
korzystają z bezpłatnych posiłków w czasie wykonywania pracy, przygotowywanych
w ramach normy obowiązującej dla diety ogólnej.
2. Z jednego bezpłatnego posiłku nocnego o wartości jednej czwartej normy żywnościowej,
stosowanej dla diety ogólnej, korzystają pracownicy:
29
1) medyczni z wyższym wykształceniem – w czasie pełnienia dyżurów zakładowych
w godzinach od 2200 do 600,
2) stanowiący średni personel medyczny, sanitariusze szpitalni i salowe w czasie pracy
w porze nocnej w godzinach od 2200 do 600.
Art. 54.
1. Pracownicy przedszkoli wojskowych zatrudnieni w kuchni korzystają z bezpłatnych
posiłków w czasie wykonywania pracy, natomiast pozostali pracownicy obsługi oraz
personel opiekuńczo-wychowawczy za odpłatnością w wysokości 50% wartości środków
spożywczych zużytych na przygotowanie posiłków.
2. Zasady korzystania z wyżywienia przez pracowników zatrudnionych przy obsłudze
kolonii dla dzieci i obozów młodzieżowych określa pracodawca objęty Układem.
Art. 55.
1. Pracownicy zatrudnieni w warunkach szczególnie uciążliwych otrzymują nieodpłatnie
profilaktyczne posiłki i napoje.
2. Pracodawca, w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, określa
stanowiska pracy, na których przysługują świadczenia wymienione w ust. 1, na podstawie
odrębnych przepisów.
ROZDZIAŁ III
UPRAWNIENIA DO LOKALI MIESZKALNYCH
Art. 56.
Szczegółowe warunki i tryb oddawania w najem lokali mieszkalnych pracownikom objętym
Układem oraz zwalniania tych lokali określają odrębne przepisy.
ROZDZIAŁ IV
UPRAWNIENIA DO ODZIEŻY ROBOCZEJ I ŚRODKÓW
OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Art. 57.
1. Pracodawca dostarcza bezpłatnie środki ochrony indywidualnej, odzież roboczą, obuwie
robocze pracownikom zatrudnionym przy pracach narażających ich na uszkodzenie ciała
lub urazy mechaniczne, oparzenia, zatrucia, porażenia prądem, a także pracownikom
zatrudnionym w niskich temperaturach, wilgoci, hałasie lub w innych warunkach
szkodliwych dla zdrowia.
30
2. Utraciło moc z dniem 1 stycznia 2004 r.
3. Utraciło moc z dniem 1 stycznia 2004 r.
4. Pracodawca, zgodnie z Kodeksem pracy jest obowiązany zapewnić odpowiednio pranie,
konserwację, naprawę, odpylanie, odkażanie, suszenie odzieży i obuwia roboczego,
środków ochrony indywidualnej oraz dostarczyć środki higieny osobistej.
5. Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być
wykonane przez pracownika, za jego zgodą, pod warunkiem wypłacenia przez
pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez
pracownika. Przepisy art. 23710 Kodeksu pracy stosuje się.
6. Normy należności, okresy używalności i częstotliwość wymiany odzieży oraz zasady
przydzielania umundurowania z zastrzeżeniem ust. 10, określają tabele norm przydziału
odzieży roboczej, ochronnej i obuwia sporządzone przez pracodawcę w porozumieniu
z zakładowymi organizacjami związkowymi na podstawie tabeli norm przydziału
środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny i
konserwacji dla pracowników zatrudnionych w wojskowych jednostkach organizacyjnych
sfery budżetowej, sporządzonej przez właściwą komórkę organu logistycznego szczebla
centralnego.
7. Pracodawca, w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi,
w uzasadnionych przypadkach – wynikających ze specyfiki pracy na danym stanowisku –
może dokonać zmiany norm przydziałów określonych w tabeli, o której mowa w ust. 6.
8. Utraciło moc z dniem 1 stycznia 2004 r.
9. Odzież i obuwie robocze, po upływie okresu używalności, nie podlegają zwrotowi.
9a. Odzież i obuwie robocze przed upływem okresu używalności nie podlegają zwrotowi
przez pracowników, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę,
rentę lub świadczenie przedemerytalne oraz przez pracowników, z którymi został
rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
10. Utraciło moc z dniem 1 stycznia 2004 r.
ROZDZIAŁ V
POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA
Art. 58.
Strony zawierające Układ zobowiązują się corocznie negocjować wykup uprawnień dla
pracowników do ulgowych przejazdów PKP.
31
Art. 59.
Pracownicy oraz członkowie ich rodzin posiadają uprawnienia do korzystania z żywienia
w wojskowych placówkach żywienia zbiorowego za opłatą i na zasadach obowiązujących
żołnierzy zawodowych i członków ich rodzin.
Art. 60.
Pracownicy pralni mają prawo do bezpłatnego wyprania 8 kilogramów bielizny lub
wyczyszczenia 4 kilogramów odzieży – miesięcznie, stanowiącej własność pracownika.
Art. 61.
Pracownicy piekarń wojskowych otrzymują za każdy przepracowany dzień oraz za każdy
dzień usprawiedliwionej i płatnej nieobecności w pracy deputat wynoszący 2 kg chleba
gatunku dominującego w produkcji bądź odpowiedni ekwiwalent pieniężny.
Art. 62.
Pracownikom wojskowych domów wypoczynkowych, nie posiadających uprawnień do
żywienia bezpłatnego, pracodawca może, w miarę posiadanych środków finansowych,
udzielić zezwolenia na zakup posiłków w wojskowych placówkach żywienia zbiorowego
z bonifikatą wynoszącą 50% ceny sprzedaży tych posiłków.
32
DZIAŁ CZWARTY
WSPÓŁDZIAŁANIE PRACODAWCÓW
Z ORGANIZACJAMI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
Art. 63.
1. Celem współdziałania jest zapewnienie związkom zawodowym zrzeszającym
pracowników, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 Układu, warunków do realizacji ich
statutowych praw, obowiązków i zadań wynikających z ustawy o związkach zawodowych
oraz innych przepisów prawa.
2. Pracodawcy objęci Układem obowiązani są do współdziałania, o którym mowa w ust. 1,
ze związkami zawodowymi działającymi na ich terenie.
3. Koordynowanie współdziałania pracodawców ze związkami zawodowymi, o których
mowa w Dziale IV Układu pozostaje w gestii Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych
– Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi
– zwanego dalej „Pełnomocnikiem Ministra”.
4. Związki zawodowe współdziałając z pracodawcami na zasadach określonych w Dziale IV
Układu, uwzględniają interes obronności kraju.
Art. 64.
1. Współdziałanie, o którym mowa w art. 63 Układu, w szczególności dotyczy:
1) stosowania i przestrzegania przepisów prawa pracy, zwłaszcza w trakcie:
a) podejmowania decyzji w sprawie polityki zatrudnienia i systemu płac
obowiązującego w wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej,
w tym ustalania kryteriów podziału środków finansowych przeznaczonych na
podwyższenie płac pracowników,
b) ustalania treści i stosowania zakładowych regulaminów premiowania, zgodnie
z postanowieniami art. 36 Układu,
c) ustalania treści i stosowania zakładowych regulaminów pracy, w tym także
rozkładu czasu pracy,
d) porządku i dyscypliny pracy,
e) ochrony zdrowia pracowników,
f) ustalania kryteriów przyznawania nagród i wyróżnień, z wyjątkiem tych o których
mowa w art. 105 Kodeksu pracy oraz udzielania zapomóg,
g) ustalania planów urlopów,
h) ustalania formy honorowania pracowników z tytułu długoletniego stażu pracy,
o którym mowa w art. 46 ust. 4 Układu,
i) rozwiązywania stosunku pracy oraz zmiany warunków pracy i płacy;
2) przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:
a) określania stanowisk pracy, na których przysługują profilaktyczne posiłki,
o których mowa w art. 55 Układu, z uwzględnieniem przepisu art. 232 Kodeksu
pracy,
33
b) podejmowania decyzji o przydziale odzieży roboczej i środków ochrony
indywidualnej oraz umundurowania zgodnie z postanowieniami art. 57 ust. 6 i 7
Układu,
c) udziału przy powoływaniu zespołu, o którym mowa w art. 40 ust. 3 Układu
i realizacja jego zadań, określonych w załączniku nr 5 do Układu,
d) organizowania dorocznych społecznych przeglądów warunków pracy,
e) stworzenia odpowiednich warunków realizacji zadań przez społecznego inspektora
pracy,
f) analizowania przyczyn zagrożeń i wypadków przy pracy oraz opracowywania na
ich podstawie programów i planów dalszej poprawy warunków bezpieczeństwa
i higieny pracy, a także nadzoru nad realizacją tych programów i planów;
3) poprawy warunków socjalnych pracowników, przede wszystkim w zakresie:
a) ustalania zasad przeznaczania środków funduszu świadczeń socjalnych na
poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej,
b) typowania kandydatów do przydziału mieszkań służbowych na zasadzie najmu;
4) opracowywania i realizacji programu działalności kulturalnej, sportowo-turystycznej
i rekreacyjnej dla pracowników i ich rodzin.
2. Współdziałanie pracodawcy z zakładowymi organizacjami związkowymi, o którym mowa
w ust. 1, w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy dotyczy członków związków
zawodowych lub pracowników reprezentowanych przez organizację związkową – zgodnie
z ustawą o związkach zawodowych.
3. Stanowisko zakładowej organizacji związkowej – zgodnie z obowiązującymi przepisami –
ma charakter wiążący lub opiniodawczy dla pracodawcy.
Art. 65.
Pełnomocnik Ministra koordynuje prowadzenie rokowań z właściwym statutowo organem
ponadzakładowej organizacji związkowej w celu zawarcia lub zmiany Ponadzakładowego
Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery
Budżetowej.
Art. 66.
Kontrola i ocena stanu współpracy i współdziałania pracodawców objętych Układem ze
związkami zawodowymi działającymi w resorcie Obrony Narodowej oraz sprawowanie
nadzoru nad przestrzeganiem przez tych pracodawców postanowień aktów prawnych
normujących uprawnienia związków zawodowych pozostaje w gestii Pełnomocnika Ministra.
Art. 67.
Niezależnie od zakresu współdziałania, o którym mowa w art. 64 Układu, pracodawcy objęci
Układem współdziałają z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie:
1) działalności na rzecz kształtowania etyki zawodowej, sumiennego i rzetelnego
wykonywania obowiązków pracowniczych,
2) kształtowania właściwych zasad współżycia społecznego wśród pracowników oraz
między pracownikami i kadrą zawodową,
3) podejmowania przedsięwzięć zmierzających do:
a) prawidłowej adaptacji zawodowej pracowników młodocianych oraz o krótkim stażu
pracy,
34
b) ułatwiania podwyższania lub zmiany przez pracowników kwalifikacji zawodowych,
c) rozwoju wynalazczości, racjonalizacji i nowatorstwa,
4) udzielania pomocy byłym pracownikom wojskowych jednostek organizacyjnych sfery
budżetowej, których stosunek pracy ustał w wyniku przejścia na emeryturę lub rentę.
Art. 68.
1. Pracodawca zaprasza przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych na
posiedzenia organów kolegialnych, na których są omawiane sprawy dotyczące praw
i obowiązków pracowników. O posiedzeniach tych pracodawca powiadamia te
organizacje związkowe w terminie umożliwiającym wypracowanie przez nie swoich
stanowisk.
2. Pracodawca – na wniosek zakładowych organizacji związkowych:
1) udziela urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji
związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania
tej funkcji w charakterze pracownika,
2) zwalnia pracownika z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie
każdej zakładowej organizacji związkowej, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
lub bezpłatnie, z uwzględnieniem przepisu art. 31 ust. 1 ustawy o związkach
zawodowych.
3. Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia za czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności wynikającej
z jego funkcji związkowej w zarządzie każdej zakładowej organizacji związkowej, a także
z jego funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli czynność ta nie może być
wykonana w czasie wolnym od pracy.
4. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić warunki do działalności zakładowych organizacji związkowych,
w szczególności poprzez:
a) zaznajamianie zakładowych organizacji związkowych z aktami prawnymi
i wyjaśnieniami wydawanymi w wojsku w sprawach pracowniczych oraz
umożliwianie im korzystania z tych dokumentów,
b) udostępnienie na zasadzie użyczenia zakładowym organizacjom związkowym
odpowiedniego lokalu oraz środków technicznych umożliwiających właściwe ich
funkcjonowanie; obowiązek ten obejmuje udostępnienie każdej zakładowej
organizacji związkowej odpowiedniego pomieszczenia, niezbędnych urządzeń
biurowych i kancelaryjnych oraz innych materiałów, a także wykonywanie przez
pracodawcę na jego koszt czynności z zakresu obsługi administracyjnej
organizacji związkowych (czynności finansowo-księgowe, maszynopisanie, środki
łączności itp.),
c) umożliwienie organizowania zebrań członków zakładowych organizacji
związkowych na terenie zakładu pracy w uzgodnionym przez strony terminie.
Organizowanie zebrań, o których mowa, w czasie godzin pracy nie może zakłócać
organizacji służby i pracy,
2) rozpatrywać zgłoszone przez zakładowe organizacje związkowe wnioski
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia,
i zawiadamiać je o sposobie załatwienia; zawiadomienie o odmownym załatwieniu
wniosku wymaga uzasadnienia.
35
Art. 69.
1. Założenia lub projekty resortowych aktów prawnych albo decyzji, dotyczących warunków
pracy i płacy, spraw socjalnych oraz ochrony zdrowia pracowników objętych Układem są
opiniowane przez związki zawodowe reprezentujące tych pracowników.
2. Departament Prawny Ministerstwa Obrony Narodowej przekazuje akty prawne dotyczące
warunków pracy i płacy, o których mowa w ust. 1 – podlegające ogłoszeniu w Dzienniku
Rozkazów MON – związkom zawodowym.
Art. 70.
Statutowa działalność związku zawodowego i jego korespondencja nie podlegają kontroli ze
strony
pracodawcy.
Przy
opracowywaniu,
korespondencji,
jej
prowadzeniu
i ewidencjonowaniu obowiązują przepisy o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.
Art. 71.
Wejście na teren wojskowej jednostki organizacyjnej sfery budżetowej objętej Układem osób
wskazanych przez zakładowe organizacje związkowe, a także osób pełniących funkcje
związkowe w organach statutowych związków zawodowych reprezentujących pracowników
Układu, może nastąpić po uprzednim wyrażeniu zgody przez pracodawcę.
Art. 72.
1. Szefowie i dowódcy wojskowych jednostek organizacyjnych sfery budżetowej
zapewniają, w miarę możliwości, instancjom ponadzakładowym Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska oraz Sekcji Krajowej
Pracowników Cywilnych Ministerstwa Obrony Narodowej Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność”, odpowiednie warunki do wypełniania ich
statutowych zadań, w szczególności poprzez:
1) udzielanie pomocy w organizowaniu związkowych konferencji, narad i szkoleń,
2) udzielanie niezbędnej pomocy technicznej i organizacyjnej, udostępnienie środków
transportowych,
3) umożliwienie korzystania z odpowiednich lokali wraz z wyposażeniem technicznym.
2. Lokale wraz z wyposażeniem technicznym pozostają na zaopatrzeniu właściwych
organów wojskowych według zasad obowiązujących instytucje wojskowe.
Art. 73.
Zakładowe organizacje związkowe działające u pracodawcy uznaje on za wyłącznych
przedstawicieli pracowników w zakresie ich interesów zbiorowych.
Art. 74.
1. Strony zobowiązują się do rozstrzygania każdego sporu polubownie i w dobrej wierze.
36
2. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 1, sprawy sporne rozwiązywane
będą zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236 z późn. zm.).
37
DZIAŁ PIĄTY
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 75.
1. Zmiany do Układu wprowadza się w drodze protokołów dodatkowych. Do protokołów
dodatkowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące układu.
2. Z wnioskami o zmianę postanowień Układu, rozszerzenie tych postanowień, a także
zmianę zapisów zawartych w załącznikach lub wprowadzenie nowych zapisów, mogą
występować Strony Układu.
Art. 76.
1. W przypadkach wątpliwości interpretacyjnych treść postanowień Układu wyjaśniają
wspólnie Strony, które go zawarły.
2. W razie braku możliwości ustalenia wspólnego stanowiska, o którym mowa w ust. 1,
wątpliwości rozstrzyga dwunastoosobowa komisja powołana w połowie przez Ministra
Obrony Narodowej, a w połowie przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Pracowników Wojska, Komisję Krajową Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i Krajową Radę Związku
Zawodowego Pracowników Przemysłu Poligraficznego. W sprawach wątpliwych komisja
rozstrzyga spór bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące.
Art. 77.
W sprawach obowiązków i uprawnień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stosuje się
przepisy Kodeksu pracy Działu dziesiątego oraz przepisy wykonawcze do Kodeksu pracy.
Art. 78.
Strony Układu zobowiązują się do działania na rzecz wdrożenia i prawidłowej realizacji jego
postanowień.
Art. 79.
Wprowadzenie w życie Układu nie może być mniej korzystne dla pracowników niż warunki
umów o pracę lub innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunków pracy
obowiązujących przed wejściem w życie Układu.
Art. 80.
Pracodawca lub osoby przez niego upoważnione, są obowiązane:
1) powiadomić pracowników o wejściu w życie Układu,
2) udostępnić pracownikowi tekst Układu i na jego żądanie wyjaśnić jego treść,
3) dostarczyć zakładowym organizacjom związkowym niezbędną liczbę egzemplarzy
Układu.
38
Art. 81.
1. Układ zawiera się na czas nie określony.
2. Układ może być rozwiązany:
1) na podstawie zgodnego oświadczenia Stron, które go zawarły,
2) z upływem okresu wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze Stron.
3. Oświadczenie Stron o rozwiązaniu Układu oraz wypowiedzenie Układu następuje
w formie pisemnej, z tym ze okres wypowiedzenia nie może być krótszy niż 3 miesiące
i powinien kończyć się z upływem roku kalendarzowego.
4. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Układu, do czasu zawarcia nowego Układu,
obowiązuje Układ dotychczasowy, chyba ze Strony oświadczą, iż nie zamierzają zawrzeć
nowego Układu.
5. Jeżeli Strony oświadczą, że nie zamierzają zawrzeć nowego Układu, postanowienia
Układu dotychczasowego tracą moc obowiązującą z dniem jego rozwiązania. Warunki
umów o pracę lub innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunków pracy,
wynikające z dotychczasowego Układu, obowiązują także po rozwiązaniu Układu, do
upływu okresu wypowiedzenia tych warunków.
Art. 82.
W sprawach nie uregulowanych w Układzie mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy oraz
przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych.
Art. 83.
Układ wchodzi w życie po upływie dwóch miesięcy kalendarzowych od dnia jego rejestracji.
Art. 84.
Skreślony.
Art. 85.
Skreślony.
39
Załącznik nr 1
do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy
dla Pracowników Wojskowych Jednostek
Organizacyjnych Sfery Budżetowej
z dnia 8 czerwca 1998 r.
I.
TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH
DLA NIEROBOTNICZYCH STANOWISK PRACY
Lp.
Stawka
dodatku
funkcyjnego
Stanowisko
Kategoria
zaszere –
gowania
2
3
4
XXI-XXII
9-10
1
Wymagane kwalifikacje
Liczba
lat
Wykształcenie
pracy
ogółem
5
6
Dyrektor:
1
a/ wojskowych zakładów remontowo – budowlanych,
b/ wojskowych zakładów lotniczych,
wyższe
8
wyższe
6
c/ wojskowego domu /zespołu/ wypoczynkowego1/
a/ Zastępca dyrektora wojskowej jednostki
organizacyjnej wymienionej w lp. 1
b/ Główny księgowy wojskowej jednostki
2
a/ Dyrektor jednostki budżetowej2/
XXI-XXII
9-10
b/ Główny księgowy jednostki budżetowej2/
XVII-XIX
7-8
XIII-XVII
4-6
XXI-XXII
9-10
według odrębnych
XII-XV
-
przepisów
XVI-XIX
7-8
c/ Zastępca głównego księgowego jednostki
a/ Naczelny kapelan /ordynariusz/
b/ Ksiądz kapelan
a/ Dyrektor innej jednostki organizacyjnej niż
wymieniona w lp. 1 i 3a
b/ Zastępca dyrektora innej jednostki organizacyjnej
niż wymieniona w lp. 2a
a/ Kierownik zakładu budżetowego
b/ Zastępca kierownika zakładu budżetowego
6
wg przepisów jak dla
5-6
budżetowej2/
5
wg odrębnych przepisów
XVII-XVIII
jednostki organizacyjnej wymienionej w lp. 1
4
7-8
organizacyjnej wymienionej w lp. 1
c/ Zastępca głównego księgowego wojskowej
3
XIX-XX
c/ Główny księgowy zakładu budżetowego2/
d/ Zastępca głównego księgowego zakładu
budżetowego2/
głównego księgowego
wyższe
8
wg odrębnych przepisów
wg przepisów jak dla
głównego księgowego
8
wyższe
XV-XVIII
6-7
XV-XIX
7-8
XIV-XVII
5-6
XIII-XV
3-4
6
wyższe
6
5
wg odrębnych przepisów
wg przepisów jak dla
głównego księgowego
40
Trener:
XVI-XIX
-
b/ klasa I
XV-XVIII
-
c/ klasa II
XIV-XVII
-
XVI-XVIII
4-7
a/ klasa mistrzowska
7
Kierownik:
a/ zespołu budów
8
według odrębnych przepisów
według odrębnych przepisów
b/ budowy
c/ grupy robót
XV-XVII
4-6
XV-XVIII
7-8
XIV-XVIII
4-7
b/ Zastępca kierownika gospodarstwa pomocniczego
XIV-XVI
4-5
c/ Główny księgowy gospodarstwa pomocniczego
XIV-XVI
4-5
X-XV
2-4
XV-XVIII
5-7
XIV-XVII
4-6
d/ zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego
9
Kierownik wojskowego domu wypoczynkowego
w formie gospodarstwa pomocniczego
a/ Kierownik gospodarstwa pomocniczego
10
2/
d/ Zastępca głównego księgowego gospodarstwa
pomocniczego
2/
a/ Kierownik innej jednostki organizacyjnej niż
wymieniona w lp. 5, 6 i 10
11
b/ Zastępca kierownika innej jednostki organizacyjnej
niż wymieniona w lp. 5, 6 i 10
wyższe
6
wyższe
5
średnie
8
wyższe
4
średnie
7
wg odrębnych przepisów
wg przepisów jak dla
głównego księgowego
wyższe
5
wyższe
4
średnie
7
wyższe
6
12
Główny specjalista
XIV-XVII
4-63/
13
Radca prawny
XIV-XVII
4-6
Psycholog - konsultant dowódcy do spraw
XIV-XVII
-
wyższe4/
3
X-XIII
-
wyższe4/
-
XIV-XVII
4-6
XIV-XVII
-
14
15
profilaktyki psychologicznej
Kierownik statku w żegludze śródlądowej
według odrębnych przepisów
według odrębnych przepisów
a/ Starszy inspektor: nadzoru inwestorskiego,
technicznego utrzymania nieruchomości, dozoru
16
b/ Inspektor: nadzoru inwestorskiego, technicznego
XIII-XVI
-
a/ Starszy dziennikarz
XIV-XVI
-
b/ Dziennikarz
XII-XIII
-
IX-XI
-
utrzymania nieruchomości, dozoru technicznego
17
według odrębnych przepisów
technicznego
c/ Młodszy dziennikarz
5
wyższe
3
1
41
XIII-XVI
-
wyższe
3
b/ Specjalista
XII-XV
-
wyższe
2
c/ Lektor języków obcych
XII-XV
-
wyższe
4
Instruktor sportu
XII-XVI
-
X-XIII
-
IX-XII
-
c/ Pracownik socjalny
VIII-XI
-
Kierownik zmiany
XII-XV
3-5
a/ Kierownik samodzielnej komórki organizacyjnej
XII-XV
3-5
XI-XIV
2-4
X-XIII
1-3
a/ Starszy mistrz
XII-XIV
3-4
b/ Mistrz
XII-XIII
1-3
a/ Starszy specjalista
18
19
a/ Samodzielny pracownik socjalny
207/ b/ Starszy pracownik socjalny
21
22
b/ Zastępca kierownika samodzielnej komórki
organizacyjnej
c/ Kierownik innej komórki organizacyjnej niż
wymieniona w lp. 22a
23
Samodzielny:
według odrębnych
przepisów
według odrębnych
przepisów
wyższe
4
średnie
6
wyższe
4
średnie
6
wyższe
3
średnie
5
wyższe
3
średnie
5
wyższe
3
średnie
5
wyższe
2
średnie
4
wyższe
4
średnie
6
wyższe
3
średnie
5
wyższe
2
średnie
4
a/ kontroler jakości produkcji w przedstawicielstwie
wojskowym
24
XI-XIV
-
b/ technolog, legalizator, chemik i inni w zawodzie
technicznym, inspektor5/, księgowy6/
c/ instruktor, kasjer, referent, archiwista środków
kryptograficznych, magazynier
X-XIII
-
42
Starszy:
a/ kontroler jakości produkcji w przedstawicielstwie
X-XIII
wojskowym,
b/ redaktor, tłumacz,
25
XI-XIII
c/ technolog, legalizator, chemik i inni w zawodzie
technicznym, inspektor5/, księgowy6/,
d/ referent, kasjer, archiwista środków
IX-XII
kryptograficznych,
e/ instruktor, laborant, magazynier
26
X-XIII
VIII-XI
Redaktor, tłumacz
X-XIII
-
-
-
-
VIII-XI
27
6/
b/ Kasjer, archiwista środków kryptograficznych,
VIII-XI
-
c/ Referent, instruktor, laborant, magazynier, redaktor
techniczny i inne stanowiska z wykształceniem
VI-X
29
30
5
wyższe
3
średnie
5
wyższe
2
średnie
4
wyższe
1
średnie
3
wyższe
1
średnie
3
wyższe
2
średnie
4
wyższe
1
średnie
3
średnie
1
wyższe
-
średnie
1
-
średnim
28
średnie
-
w zawodzie technicznym, inspektor , księgowy ,
5/
3
-
a/ Kontroler jakości produkcji w przedstawicielstwie
wojskowym, technolog, legalizator, chemik i inni
wyższe
-
a/ Komendant oddziału wart cywilnych
X-XII
2-3
b/ Zastępca komendanta oddziału wart cywilnych
IX-XI
1-2
VI-VIII
-
wyższe
-
IV-VIII
-
średnie
-
Aplikant dziennikarski
Pracownik w okresie przyuczenia, zastępca archiwisty
środków kryptograficznych
31
Inspektor bhp
IX-XII
-
32
Starszy inspektor bhp
XI-XIV
-
33
Specjalista bhp
XII-XV
-
33a
Starszy specjalista bhp
XIII- XVI
-
34
Główny specjalista bhp
XIV-XVII
4-63/
według odrębnych przepisów
według odrębnych przepisów
43
35
Audytor wewnętrzny
XVII-XIX
-
36
Kierownik kancelarii
X-XIII
1-28/
37
Zastępca kierownika kancelarii
IX-XII
-
38
39
Kierownik filii kancelarii
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji
niejawnych
IX-XII
XII-XV
-
-
wg odrębnych przepisów
wyższe
3
średnie
5
wyższe
2
średnie
4
wyższe
2
średnie
4
wyższe
3
średnie
5
UWAGI:
1/ Stanowisko to może być utworzone tylko w wojskowym domu (zespole) wypoczynkowym prowadzonym w formie
zakładu budżetowego samodzielnie bilansującego.
2/ Stanowiska te mogą być utworzone w wojskowych jednostkach organizacyjnych samodzielnie bilansujących.
3/ Dodatek funkcyjny przysługuje tylko głównemu specjaliście kierującemu zespołem osób (art. 33 ust. 1 Układu).
4/ Mgr psychologii.
5/ Stanowiska te mogą być utworzone w komórkach organizacyjnych, w których przewidziane są czynności
inspekcyjno-kontrolne.
6/ Stanowiska te mogą być utworzone w pionie głównego księgowego.
7/ Tylko w jednostkach organizacyjnych nie posiadających statusu publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
8/ Dodatek funkcyjny przysługuje tylko kierownikowi kancelarii kierującemu zespołem osób, o którym
mowa w art. 33 ust. 1 Układu.”
44
II. TABELA ZASZEREGOWANIA I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH
DLA ROBOTNICZYCH STANOWISK PRACY
Kategoria
zaszeregowania
3
Lp.
Wymagania kwalifikacyjne
1
2
1.
Robotnicy bez przygotowania zawodowego wykonujący proste
prace
II-V
2.
Robotnicy przyuczeni, posiadający umiejętności praktyczne do
wykonywania określonych prac i robotnicy wykwalifikowani,
posiadający umiejętności
zawodowe do wykonywania prac pod nadzorem
V-VIII
3.
Robotnicy wykwalifikowani, posiadający umiejętności zawodowe
do wykonywania prac samodzielnie
VIII-IX
4.
Robotnicy wykwalifikowani,
posiadający przygotowanie
zawodowe do wykonywania prac o złożonym charakterze
IX-XI
5.
Robotnicy wysoko-wykwalifikowani legitymujący się dyplomem
technika lub mistrza w zawodzie, w zakresie którego wykonują
samodzielnie trudne lub precyzyjne prace
XI-XII
45
Załącznik nr 2
do Ponadzakładowego Układu
Zbiorowego Pracy dla Pracowników
Wojskowych Jednostek Organizacyjnych
Sfery Budżetowej
z dnia 8 czerwca 1998 r.
TABELA
MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
Kategoria zaszeregowania
Kwota w zł
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
650
660 – 1160
670 – 1170
680 –1190
700 – 1230
735 – 1310
795 – 1420
895 – 1530
965 – 1680
1050 – 1880
1115 – 2080
1180 – 2280
1260 – 2480
1335 – 2680
1445 – 2930
1565 – 3180
1720 – 3430
1870 – 3730
2030 – 4030
2185 – 4380
2400 – 4730
2690 – 5130
46
Załącznik nr 3
do Ponadzakładowego Układu
Zbiorowego Pracy dla Pracowników
Wojskowych Jednostek Organizacyjnych
Sfery Budżetowej
z dnia 8 czerwca 1998 r.
TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO
Stawka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Procent od kwoty 610 zł
od
do
5
25
26
35
36
50
51
65
66
80
81
95
96
115
116
140
141
170
171
200
47
Załącznik nr 4
do Ponadzakładowego Układu
Zbiorowego Pracy dla Pracowników
Wojskowych Jednostek Organizacyjnych
Sfery Budżetowej
z dnia 8 czerwca 1998 r.
ZASADY USTALANIA OKRESÓW PRACY
DO NAGRODY JUBILEUSZOWEJ
ORAZ ZASADY JEJ WYPŁACANIA
1. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie
zakończone okresy zatrudnienia, okresy odbywania czynnej służby wojskowej oraz inne
okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od
którego zależą uprawnienia pracownicze.
2. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy
uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.
3. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do
nagrody.
4. Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody jubileuszowej, jeżeli
w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
5. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika
prawa do tej nagrody.
6. Podstawę obliczania nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące
pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze
– wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do
nagrody jubileuszowej będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej
wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi
w dniu nabycia prawa do nagrody.
7. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem pracownika na rentę z tytułu
niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody
jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy,
nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
7a. Pracownikowi, któremu wypłacono nagrodę jubileuszową danego stopnia na podstawie
postanowień pkt. 7, w przypadku późniejszego zatrudnienia u pracodawcy nie przysługuje
ponownie prawo do nagrody tego stopnia. Dotyczy to również przypadku, gdy przy
przyznaniu tej nagrody został uwzględniony okres trwania stosunku służbowego, o którym
mowa w art. 37 ust. 4 pkt. 1 i 2 Układu.
8. Jeżeli w dniu wejścia w życie Układu albo w dniu wejścia w życie przepisów
wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych
okresów nie podlegających dotychczas wliczeniu, pracownikowi upływa okres uprawniający
go do dwóch lub więcej nagród, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę – najwyższą.
9. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie Układu, albo w dniu wejścia w życie przepisów,
o których mowa w ust. 8, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody danego stopnia,
a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody
wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do
nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
48
10. Postanowienia ust. 8 i 9 mają odpowiednio zastosowanie, w razie gdy w dniu, w którym
pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody był uprawniony do nagrody wyższego
stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
11. Pracownikom zatrudnionym w dniu 1 lipca 1996 r. w jednostkach, o których mowa w art. 2
ust. 1 Układu, którzy przed tym dniem nabyli prawo do nagrody jubileuszowej w związku
z wliczeniem okresów wymienionych w zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do
nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania (M.P. Nr 44, poz. 358) – okresy
te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach przy ustalaniu prawa do kolejnych
nagród.
12. Pracownicy, którzy podjęli zatrudnienie po dniu 1 lipca 1996 r. w jednostkach, o których
mowa w art. 2 ust. 1 Układu, nabywają prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach
ustalonych w ust. 1-10, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za dany
okres.
49
Załącznik nr 5
do Ponadzakładowego Układu
Zbiorowego Pracy dla Pracowników
Wojskowych Jednostek Organizacyjnych
Sfery Budżetowej
z dnia 8 czerwca 1998 r.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA DODATKU ZA PRACĘ
WYKONYWANĄ W WARUNKACH SZCZEGÓLNIE SZKODLIWYCH DLA
ZDROWIA, SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH LUB SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
1. Do pierwszego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości zalicza się
prace wykonywane:
1) w warunkach narażenia na działanie pyłów nie wywołujących zwłóknienia tkanki płucnej,
2) w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych nie kumulujących się
w organizmie,
3) w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się
stale temperatura efektywna powyżej 250C lub poniżej 100C,
4) w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone, np. spawanie,
hartowanie,
5) w mokrym środowisku o względnej wilgotności powietrza przekraczającej 80%, w wodzie
lub błocie,
6) w zaciemnionych pomieszczeniach organów obserwacji w warunkach ciągłego migotania
punktów świetlnych aparatury wskaźnikowej lub działania urządzeń projekcyjnych,
7) w warunkach narażenia na wibrację ogólną,
8) w pomieszczeniach, w których konieczne jest stałe stosowanie sztucznego oświetlenia,
9) w centrach radiowych, w których pracują co najmniej trzy odbiorniki,
10) w radiowych obiektach nadawczych, stacjach radiowych i radioliniowych,
11) przy narażeniu na działanie promieniowania laserowego.
2. Do drugiego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości zalicza się
prace wykonywane:
1) w warunkach narażenia na działanie pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej,
2) w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych kumulujących się
w organizmie,
3) w obniżonym lub podwyższonym ciśnieniu wynikającym z procesu technologicznego
(np. w komorach ciśnieniowych, kesonach),
4) w warunkach narażenia na działanie miejscowej wibracji (np. używanie ręcznych narzędzi
pneumatycznych),
5) przy wywozie nieczystości i oczyszczaniu szamb,
6) w warunkach nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycznym – co najmniej 2000 kcal dla
mężczyzn i 1100 kcal dla kobiet – lub wymagających wymuszonej pozycji ciała,
7) w warunkach narażenia na hałas,
8) w pomieszczeniach specjalnych zagłębionych lub półzagłębionych obwałowanych,
w warunkach niewłaściwej wentylacji i sztucznego oświetlenia,
9) przy montażu, demontażu, konserwacji i naprawie akumulatorów.
50
3. Do trzeciego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości zalicza się
prace wykonywane:
1) w warunkach narażenia na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, których wykaz ustalają
przepisy w sprawie określania wykazu substancji, preparatów, czynników lub procesów
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i sposobu ich rejestrowania,
2) w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
3) w warunkach narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości
w zakresie od 0,1 do 300000 MHz w strefie zagrożenia oraz na granicy strefy zagrożenia
i strefy pośredniej,
4) przy przewijaniu kabli w osłonie ołowianej oraz przy remoncie i konserwacji linii
kablowych.
4. Do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się prace:
1) związane z wytwarzaniem, magazynowaniem, transportowaniem i stosowaniem
materiałów wybuchowych, łatwopalnych, żrących, samozapalnych i pocisków,
2) związane z wytwarzaniem, magazynowaniem, transportowaniem, napełnianiem,
instalowaniem butli gazów sprężonych, skraplanych, rozpuszczonych pod ciśnieniem,
3) związane z załadunkiem i rozładunkiem paliw płynnych oraz ich transportem,
4) nurków,
5) na wysokości powyżej 2 m i w wykopach o głębokości poniżej 2 m od poziomu terenu,
6) próby z bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi oraz doświadczalne z materiałami
wybuchowymi,
7) przy urządzeniach elektroenergetycznych, znajdujących się pod napięciem powyżej
230 V, wykonywane zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie pracy w energetyce,
8) przy remontach, konserwacji i rozbudowie kanalizacji teletechnicznej oraz naprawie linii
kablowych w studzienkach i komorach kablowych,
9) wewnątrz zbiorników, aparatów, kanałów, studni, których wykonywanie wymaga
specjalnego zezwolenia,
10) w kontakcie z materiałem zakaźnym lub chorymi zakaźnie ludźmi lub zwierzętami,
11) pod ziemią lub pod wodą.
5. Prace określone w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1, 2 i 7 uważa się za wykonywane
w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uzasadniających przyznanie dodatku, jeżeli
w środowisku pracy przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników
szkodliwych dla zdrowia, określone w odrębnych przepisach lub innych obowiązujących
normach higieniczno-sanitarnych.
6. W przypadku wykonywania w tym samym czasie prac zaliczonych do różnych stopni
szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości przysługuje – z zastrzeżeniem ust. 7 –
jeden dodatek o wysokości najwyższej.
7. Dodatek za prace szczególnie niebezpieczne przysługuje niezależnie od uprawnienia do
dodatku z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub szczególnie uciążliwych.
8. Dodatek przyznaje się i wypłaca do czasu osiągnięcia poprawy warunków pracy zgodnie
z obowiązującymi normami.
9. Wykaz prac wykonywanych w warunkach szczególnie szkodliwych dla zdrowia, szczególnie
uciążliwych i szczególnie niebezpiecznych sporządza zespół, w którego skład wchodzą:
lekarz, pracownik służby bhp, przedstawiciel każdej zakładowej organizacji związkowej oraz
społeczny inspektor pracy. Wykaz ten podlega zatwierdzeniu przez pracodawcę.
51
Załącznik nr 6
do Ponadzakładowego Układu
Zbiorowego Pracy dla Pracowników
Wojskowych Jednostek Organizacyjnych
Sfery Budżetowej
z dnia 8 czerwca 1998 r.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKU
ZA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO
1. Dodatek za znajomość języka obcego, zwany dalej „dodatkiem”, przyznaje się pracownikowi
zatrudnionemu na stanowisku, na którym posługiwanie się językiem obcym jest niezbędne do
wykonywania czynności wynikających z zakresu obowiązków służbowych pracownika.
2. Dodatek przyznaje pracodawca w wysokości uzależnionej od stopnia wykorzystania
znajomości języka obcego na stanowisku pracy.
3. Warunkiem przyznania dodatku jest przedłożenie przez pracownika świadectwa lub
certyfikatu znajomości języka obcego, wydanego przez resortową komisję egzaminacyjną lub
przez krajową albo zagraniczną placówkę edukacyjną.
4. Od składania egzaminu, o którym mowa w ust. 3, zwolnieni są pracownicy posiadający:
1) dyplom ukończenia wydziału filologii szkoły wyższej,
2) uprawnienia tłumacza w zakresie danego języka obcego, przyznane na podstawie
odrębnych przepisów,
3) dyplom ukończenia wyższej uczelni lub szkoły średniej za granicą, w której językiem
wykładowym był język obcy, za którego znajomość pracownik ma pobierać dodatek.
5. Skreślony.
6. Dodatek przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie.
7. Dodatek przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu choroby bądź
konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za
które pracownik otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
8. Dodatek przyznaje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po:
1) złożeniu przez pracownika egzaminu z wynikiem pozytywnym,
2) przedłożeniu dokumentów uzasadniających zwolnienie pracownika od składania
egzaminu.
9. Prawo do dodatku wygasa z końcem miesiąca, w którym pracownik przestał wykonywać
czynności lub zajmować stanowisko uzasadniające przyznanie dodatku.
52
Załącznik nr 7
do Ponadzakładowego Układu
Zbiorowego Pracy dla Pracowników
Wojskowych Jednostek Organizacyjnych
Sfery Budżetowej
z dnia 8 czerwca 1998 r.
Zasady wynagradzania oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych
w dowództwach jednostek wielonarodowych
§ 1. 1. Wykaz stanowisk na jakich mogą być zatrudniani pracownicy w dowództwach jednostek
wielonarodowych zwanych dalej „jednostkami” określa tabela, o której mowa w § 5.
2. Dopuszcza się możliwość rozbudowywania nazw stanowisk pracy, o których mowa
w ust. 1, celem uszczegółowienia rodzaju prac na nich wykonywanych.
§ 2. 1. W jednostkach zatrudnia się pracowników posiadających umiejętność porozumiewania się
w języku angielskim w mowie i piśmie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Na stanowiskach szefa tłumaczy oraz tłumaczy zatrudnia się pracowników posiadających
umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim, potwierdzoną stosownym
egzaminem.
§ 3. 1. Wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i liczby lat pracy zawodowej,
o których mowa w § 5, mają charakter minimalnych wymagań kwalifikacyjnych i powinny
odpowiadać zajmowanemu stanowisku pracy.
2. Pracodawca może w uzasadnionych przypadkach skrócić liczbę lat pracy wymaganą dla
zajmowanego stanowiska, określoną w tabeli, o której mowa w ust. 1 – nie więcej niż
o 1/3. Zasada ta nie może być stosowana do pracownika, dla którego wymagania
kwalifikacyjne określają przepisy szczególne.
3. W przypadkach przewidzianych szczególnymi przepisami, pracownicy zatrudnieni na
niektórych stanowiskach, powinni posiadać kwalifikacje wymagane przez te przepisy.
§ 4. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w jednostkach składa się z:
1) wynagrodzenia zasadniczego, w granicach przewidzianych dla zajmowanego stanowiska
określonego w § 5,
2) premii.
§ 5. Do pracowników jednostek stosuje się następującą „Tabelę stanowisk i miesięcznych stawek
wynagrodzenia zasadniczego oraz wymagań kwalifikacyjnych”:
53
Lp.
Stanowisko
1
1.
2.
2
Szef tłumaczy
Radca prawny
Psycholog
3.
Tłumacz
Sekretarka dowódcy
Sekretarka zastępcy dowódcy
4.
Sekretarka szefa sztabu
Samodzielny księgowy
Starszy inspektor
5. Samodzielny referent
Sekretarka - stenotypistka
Inspektor
6.
Sekretarka - maszynistka
Starszy kasjer
7. Starszy księgowy
Starszy referent
Księgowy
8.
Kasjer
Referent
9. Konserwator
Magazynier
Telefonistka
10. Elektromechanik
Mechanik
Stawka
miesięczna
w zł
3
3300-3680
3300-3680
Wymagania kwalifikacyjne
Wykształcenie Liczba lat pracy
4
5
Wyższe
6
Według odrębnych przepisów
3050-3410
Wyższe
5
2780-3150
Wyższe
4
2520-2870
Wyższe
3
2260-2600
Wyższe
2
1990-2330
Średnie
5
1730-2060
Średnie
4
1580-1790
Średnie
3
1310-1630
Średnie
5
Średnie
Zasadnicze
Średnie
Średnie
Zasadnicze
Zasadnicze
3
5
1
1
1
1
11. Kierowca
1310-1630
12. Kelner
1050-1350
13. Kucharz
1050-1350
14. Pomoc kuchenna
940-1080
§ 6. Pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy przyznaje się wynagrodzenie
zasadnicze w granicach miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego wynikającej
z zajmowanego stanowiska.
§ 7.1.Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują wszystkie
składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy,
określonego w umowie o pracę.
2.Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego
zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, ustala się dzieląc miesięczną
stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym
miesiącu.
3. Stawki miesięczne zaokrągla się do 1 złotego w górę, natomiast stawki godzinowe
zaokrągla się do 1 grosza w górę.
54
§ 8. Zasady przyznawania premii określa zakładowy regulamin premiowania.
§ 9. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia
za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej, wynikającej
z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
§ 10. Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje – oprócz normalnego
wynagrodzenia – dodatek w wysokości określonej w Kodeksie pracy.
55
Załącznik nr 8
do Ponadzakładowego Układu
Zbiorowego Pracy dla Pracowników
Wojskowych Jednostek Organizacyjnych
Sfery Budżetowej
z dnia 8 czerwca 1998 r.
Wykaz stanowisk pracy występujących w poligrafii,
objętych skróconym czasem pracy:
























fotogrametra – introligator
fotogrametra – obserwator
fototechnik w ciemni
fotograf – fototechnik w ciemni
fotograf poligraficzny
fotograf fotogrametrii
introligator galanteryjny
introligator poligraficzny
kartograf – rytownik
kopista kopii refleksowej
kopista offsetowy (ręczny)
kopista poligraficzny
korektor składu -ręczny
maszynista maszyn typograficznych
maszynista maszyn offsetowych
montażysta reprodukcyjny
odlewacz linotypowy
operator urządzeń do lakierowania przetworów papierowych
operator urządzenia „PAL-REWO” do niszczenia papieru
pomocnik maszynisty drukarskiego
retuszer poligraficzny
składacz linotypowy
składacz tekstu maszynowy
składacz tekstu ręczny.
56
Załącznik nr 9
do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy
dla Pracowników Wojskowych Jednostek
Organizacyjnych Sfery Budżetowej
z dnia 8 czerwca 1998 r.
WARUNKI
ZATRUDNIENIA,
ZASADY
WYNAGRADZANIA,
WYMAGANIA
KWALIFIKACYJNE ORAZ INNE UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
DZIAŁALNOŚCI
PODSTAWOWEJ,
ZATRUDNIONYCH
W: AMBULATORIACH,
AMBULATORIACH Z IZBĄ CHORYCH, AMBULATORIACH - PUBLICZNYCH
ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, AMBULATORIACH Z IZBĄ CHORYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, WOJSKOWYCH KOMISJACH
LEKARSKICH, WOJSKOWYCH OŚRODKACH MEDYCYNY PREWENCYJNEJ (WOMP),
PRACOWNIACH
PSYCHOLOGICZNYCH,
WOJSKOWYCH
OŚRODKACH
SZKOLENIOWO-KONDYCYJNYCH, DOMU EMERYTA WOJSKOWEGO ORAZ
W INNYCH
WOJSKOWYCH
JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH
SFERY
BUDŻETOWEJ
§ 1. Wykaz stanowisk, na których mogą być zatrudniani pracownicy działalności podstawowej
oraz kategorie ich zaszeregowania określa tabela, o której mowa w § 9.
§ 2. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidziane dla poszczególnych kategorii
zaszeregowania pracowników działalności podstawowej określa tabela, o której mowa
w § 10.
§ 3.1. Wymagania kwalifikacyjne dla pracowników działalności podstawowej w zakresie
wykształcenia i liczby lat pracy w zawodzie określa tabela, o której mowa w § 11.
2. Pracodawca może zatrudnić osobę posiadającą niższą, nie więcej niż o jedną czwartą,
liczbę lat pracy od wymaganej do zatrudnienia na określonym stanowisku, gdy jest to
uzasadnione potrzebami pracodawcy.
3. Ilekroć w Układzie jest mowa o wykształceniu:
1) wyższym medycznym - należy przez to rozumieć tytuł zawodowy, nadawany
absolwentom uczelni medycznych i podstawowych jednostek organizacyjnych innych
uczelni, działających w dziedzinie nauk medycznych;
2) średnim medycznym - należy przez to rozumieć tytuł zawodowy, nadawany
absolwentom publicznych szkół medycznych i niepublicznych szkół medycznych
o uprawnieniach szkół publicznych.
4. Kwalifikacje pracowników zatrudnionych w wojskowych ośrodkach medycyny
prewencyjnej (WOMP) określają odrębne przepisy, dotyczące organizacji i sposobu
działania stacji sanitarno-epidemiologicznych.
§ 4. 1. Wykaz stanowisk, na których przysługuje dodatek funkcyjny oraz stawki dodatku
funkcyjnego dla pracowników działalności podstawowej określa tabela, o której mowa w
§ 12.
2. Stawki dodatku funkcyjnego, o których mowa w ust. 1, ustala się w procencie od
wynagrodzenia zasadniczego.
§ 5. Tryb przyznawania oraz wysokość dodatku specjalnego dla pracowników zatrudnionych w
wojskowych ośrodkach medycyny prewencyjnej (WOMP) określają odrębne przepisy
dotyczące Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
57
§ 6. 1. Pracownikowi posiadającemu stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł
naukowy profesora przysługuje miesięczny dodatek ustalony w wysokości:
Stopień (tytuł) naukowy
Profesor
Doktor habilitowany
Doktor
Procent wynagrodzenia zasadniczego
do 50%, jednak nie mniej niż 185 zł
do 30%, jednak nie mniej niż 125 zł
do 20%, jednak nie mniej niż 65 zł
2. Pracownikowi posiadającemu jednocześnie określony stopień i tytuł naukowy przysługuje
tylko jeden, wyższy dodatek.
3. Dodatek przysługuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło udokumentowanie uprawnień.
§ 7. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wymienionych w tabeli, o której mowa w § 9 i
jednocześnie wykonującym zawód medyczny w rozumieniu odrębnych przepisów
dotyczących zakładów opieki zdrowotnej, przysługują dodatkowe wynagrodzenia określone
w tych przepisach.
§ 8. Do pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w tabeli, o której mowa w §
9, w zakresie czasu pracy, mają zastosowanie odpowiednio odrębne przepisy dotyczące
zakładów opieki zdrowotnej.
§ 9. TABELA STANOWISK, NA KTÓRYCH MOGĄ BYĆ ZATRUDNIANI PRACOWNICY
DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ ORAZ KATEGORIE ICH ZASZEREGOWANIA
Kategoria
Lp.
Stanowisko
zaszeregowania
1
2
3
1
Kierownik pracowni psychologicznej
XXI
2
3
4
5
Kierownik wydziału*
Kierownik komórki organizacyjnej, z zastrzeżeniem lp. 7
Kierownik placówki psychologicznej
Kierownik laboratorium*
Zastępca kierownika komórki organizacyjnej, o którym
mowa w lp. 2
Starszy asystent, z zastrzeżeniem lp. 4
Starszy specjalista
Starszy specjalista – psycholog
Inspektor ds. gospodarki lekiem
Starszy asystent farmaceutyczny
Asystent, z zastrzeżeniem lp. 5
Specjalista
Specjalista-psycholog
Specjalista terapii uzależnień
Inspektor ochrony radiologicznej I°
Asystent farmaceutyczny
Młodszy asystent
Młodszy specjalista-psycholog
XX
XIX
XVIII
XVII
58
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Starszy felczer, felczer
Przełożona pielęgniarek
Kierownik techniczny pracowni stomatologicznej
Kierownik zespołu techników medycznych
Inspektor ochrony radiologicznej II° i III°
Kierownik sekcji statystyki medycznej i dokumentacji
chorych
Zastępczyni przełożonej pielęgniarek
Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych
pielęgniarek
Pielęgniarka oddziałowa
Zastępczyni pielęgniarki oddziałowej
Specjalistka pielęgniarka
Specjalista technik dentystyczny
Specjalista technik radioterapii
Stażysta*
Starsza: pielęgniarka, pielęgniarka środowiskowa
Starsza higienistka stomatologiczna
Starszy: technik*, technik medyczny, instruktor higieny,
instruktor oświaty zdrowotnej*, terapeuta zajęciowy
(instruktor terapii zajęciowej), instruktor terapii uzależnień,
dyspozytor, ratownik medyczny,
Pielęgniarka epidemiologiczna
Pielęgniarka służby medycyny pracy
Pielęgniarka
Pielęgniarka środowiskowa
Higienistka stomatologiczna
Technik*, technik medyczny, instruktor higieny, terapeuta
zajęciowy (instruktor terapii zajęciowej), instruktor oświaty
zdrowotnej*, dyspozytor, ratownik medyczny,
Starszy: statystyk medyczny, dietetyczka
Instruktor terapii uzależnień, ortoptysta, dietetyczka
Starsza: sekretarka medyczna, rejestratorka medyczna
Statystyk medyczny
Asystentka stomatologiczna
Asystentka pielęgniarska
Sekretarka medyczna, rejestratorka medyczna
Młodsza pielęgniarka
Wykwalifikowana pomoc stomatologiczna
Dezynfektor, laborant
Operator ciśnieniowych sterylizatorów gazowych
i parowych
Starsza: salowa, pomoc laboratoryjna, sanitariusz
Sanitariusz (noszowy), salowa, pomoc laboratoryjna,
Przyuczeni: pielęgniarka, dietetyczka, laborant, pomoc
dentystyczna, dezynfektor i inni
Stażysta: lekarz, lekarz stomatolog, farmaceuta
Stażystka pielęgniarka (pielęgniarz)
XVI
XV
XIV
XIII
XII
XI
X
IX
VIII
wg odrębnych
przepisów
* Stanowiska występujące wyłącznie w wojskowych ośrodkach medycyny prewencyjnej (WOMP).
59
§ 10.
1/
TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
PRZEWIDZIANEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII ZASZEREGOWANIA
PRACOWNIKÓW DZIAŁANOŚCI PODSTAWOWEJ
Kategoria zaszeregowania
Kwota w złotych
I
1000 – 1100
II
1000 – 1150
III
1000 – 1200
IV
1000 – 1250
V
1020 – 1350
VI
1040 – 1450
VII
1060 – 1570
VIII
1080 – 1690
IX
1100 – 1810
X
1120 – 1930
XI
1140 – 2060
XII
1160 – 2200
XIII
1180 – 2350
XIV
1210 – 2550
XV
1300 – 2750
XVI
1410 – 2950
XVII
1550 – 3150
XVIII
1690 – 3350
XIX
1830 – 3550
XX
1970 – 3770
XXI
2120 – 4030
XXII
2270 – 4310
Do dnia wejścia w życia Protokołu Dodatkowego Nr 21 miesięczne stawki wynagrodzenia
zasadniczego dla pracowników działalności podstawowej określa rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania
pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 113, poz. 723).
60
TABELA
WYMAGAŃ
KWALIFIKACYJNYCH
DLA
PRACOWNIKÓW
DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I LICZBY
LAT PRACY W ZAWODZIE
Liczba lat
Lp.
Stanowisko
Wymagane kwalifikacje zawodowe
pracy
w zawodzie
1
2
3
4
1 Kierownik komórki organizacyjnej, - wyższe medyczne i specjalizacja II
5
zastępca kierownika komórki
stopnia w odpowiedniej dziedzinie
organizacyjnej
medycyny
- wyższe medyczne i specjalizacja I
7
stopnia w odpowiedniej dziedzinie
medycyny
- inne wyższe mające zastosowanie przy
5
udzielaniu świadczeń w działalności
podstawowej i specjalizacja II stopnia
- inne wyższe mające zastosowanie przy
udzielaniu świadczeń w działalności
7
podstawowej i specjalizacja I stopnia
2 Kierownik wydziału WOMP
wyższe mające zastosowanie przy
5
Kierownik laboratorium WOMP
udzielaniu świadczeń w działalności
podstawowej
3 Kierownik pracowni
- wyższe psychologiczne
7
psychologicznej
- studia podyplomowe lub specjalizacja
z zakresu psychologii
- doświadczenie w zakresie psychologii
pracy i psychologii służby wojskowej
4 Kierownik placówki
- wyższe psychologiczne
5
psychologicznej
- doświadczenie w zakresie psychologii
pracy i psychologii służby wojskowej
5 Inspektor do spraw gospodarki
magister farmacji i specjalizacja
3
lekiem
I stopnia
6 Starszy: asystent, specjalista
- wyższe medyczne i specjalizacja II
stopnia w odpowiedniej dziedzinie
medycyny lub innej dziedzinie
medycznej mającej zastosowanie przy
wykonywaniu zadań na określonym
5
stanowisku6)
- inne wyższe mające zastosowanie przy
udzielaniu świadczeń w działalności
podstawowej
i
odpowiednia
specjalizacja II stopnia
7 Starszy specjalista - psycholog
- wyższe psychologiczne
- studia podyplomowe lub specjalizacja
3
z zakresu psychologii
8 Starszy asystent farmaceutyczny
magister farmacji
3
§ 11.
61
9
10
11
12
Asystent, specjalista
Specjalista - psycholog
Asystent farmaceutyczny
Specjalista terapii uzależnień
- wyższe medyczne i specjalizacja I
stopnia w odpowiedniej dziedzinie
medycyny
- inne wyższe mające zastosowanie przy
udzielaniu świadczeń w działalności
podstawowej i specjalizacja I stopnia
wyższe psychologiczne
magister farmacji
wyższe medyczne lub inne wyższe1)
mające zastosowanie przy udzielaniu
świadczeń w działalności podstawowej
oraz kurs - szkolenie specjalistyczne2)
według odrębnych przepisów3)
- wyższe medyczne4)
- wyższe medyczne lub inne wyższe5)
mające zastosowanie przy udzielaniu
świadczeń
w
działalności
podstawowej
wyższe psychologiczne
wyższe medyczne
3
1
1
3
13
14
Inspektor ochrony radiologicznej Io
Młodszy asystent
15
16
Młodszy specjalista - psycholog
7)
Stażysta: lekarz , lekarz
stomatolog7), farmaceuta7)
Przełożona pielęgniarek, zastępczyni - wyższe pielęgniarskie
przełożonej pielęgniarek
- inne wyższe mające zastosowanie przy
3
udzielaniu świadczeń w działalności
podstawowej i średnie medyczne
średnie medyczne i specjalizacja
6
Kierownik sekcji statystyki
wyższe medyczne lub inne wyższe
3
medycznej i dokumentacji chorych mające zastosowanie przy wykonywaniu
zadań na określonym stanowisku6)
Kierownik: zespołu techników
średnie medyczne
7
medycznych8), techniczny pracowni
stomatologicznej,
Pielęgniarka oddziałowa,
wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe
zastępczyni pielęgniarki
mające zastosowanie przy udzielaniu 3 w szpitalu
oddziałowej,
świadczeń w działalności podstawowej
i średnie medyczne
średnie medyczne i specjalizacja
5 w szpitalu
średnie medyczne i kurs kwalifikacyjny 7 w szpitalu
o
Inspektor ochrony radiologicznej II
według odrębnych przepisów 3)
i IIIo
Pielęgniarka koordynująca
wyższe pielęgniarskie
3
i nadzorująca pracę innych
pielęgniarek
średnie medyczne i specjalizacja
7
średnie medyczne i kurs kwalifikacyjny
10
17
18
19
20
21
22
23
24
Starszy felczer, felczer
Specjalistka pielęgniarka
średnie medyczne
wyższe pielęgniarskie i specjalizacja
średnie medyczne i specjalizacja
1
-
2
4
62
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Stażysta w WOMP
wyższe mające zastosowanie przy
udzielaniu świadczeń w działalności
podstawowej
Specjalista technik dentystyczny
średnie medyczne i specjalizacja
7
zawodowa
Specjalista technik radioterapii
średnie medyczne i specjalistyczne
5
uprawnienia zawodowe3)
Starsza: pielęgniarka, pielęgniarka wyższe pielęgniarskie
1
środowiskowa
średnie medyczne
5
8)
Starszy: technik medyczny , technik średnie medyczne
w WOMP, dietetyczka, higienistka
stomatologiczna, dyspozytor,
5
terapeuta zajęciowy (instruktor
terapii zajęciowej), instruktor
oświaty zdrowotnej, ratownik
medyczny, instruktor higieny
Starszy instruktor terapii uzależnień średnie1) oraz kurs - szkolenie
3
2)
specjalistyczne
Pielęgniarka służby medycyny pracy średnie medyczne i kurs kwalifikacyjny
3
Pielęgniarka środowiskowa
Pielęgniarka
średnie medyczne
1
Technik medyczny8), dietetyczka,
średnie medyczne, szkoła masażystów8)
higienistka stomatologiczna,
dyspozytor, terapeuta zajęciowy
(instruktor terapii zajęciowej),
instruktor oświaty zdrowotnej,
ratownik medyczny, ortoptysta,
instruktor higieny,
technik w WOMP
Pielęgniarka epidemiologiczna
wyższe pielęgniarskie
3
średnie medyczne i kurs doskonalący
5
Stażystka pielęgniarka (pielęgniarz)7) wyższe pielęgniarskie
średnie medyczne
Asystentka stomatologiczna
średnie medyczne
Starszy statystyk medyczny
średnie medyczne lub inne średnie
5
Instruktor terapii uzależnień
podstawowe oraz kurs - szkolenie
specjalistyczne2)
Asystentka pielęgniarska9)
szkoła asystentek pielęgniarskich
Starsza: sekretarka medyczna,
średnie
5
rejestratorka medyczna
Statystyk medyczny, rejestratorka
średnie
medyczna, sekretarka medyczna
Operator ciśnieniowych
średnie oraz uprawnienia kwalifikacyjne
3 miesiące
sterylizatorów gazowych i parowych typu E
Dezynfektor, wykwalifikowana
pomoc stomatologiczna
Młodsza pielęgniarka9)
Laborant
średnie lub podstawowe oraz
przeszkolenie zawodowe
kurs młodszych pielęgniarek
przeszkolenie zawodowe
-
63
46
47
48
49
Przyuczona: pielęgniarka9),
dietetyczka9), laborant9)
Przyuczeni: pomoc dentystyczna,
dezynfektor i inni
Starsza: salowa, pomoc
laboratoryjna, sanitariusz
Sanitariusz (noszowy), salowa,
pomoc laboratoryjna
kwalifikacje uzyskane w trybie
przepisów przejściowych
podstawowe oraz przeszkolenie
zawodowe
podstawowe oraz przeszkolenie
w miejscu pracy
podstawowe oraz przeszkolenie
w miejscu pracy
3
-
Objaśnienia oznaczeń:
1) Rodzaj wykształcenia określają zasady naboru na kurs (szkolenie specjalistyczne) w zakresie terapii
uzależnień, zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.
1) Kurs - szkolenie specjalistyczne w zakresie terapii uzależnień, na podstawie programu zatwierdzonego
przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.
2) Na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.
U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z późn. zm.).
3) Po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu.
4) Inne wyższe, którego rodzaj pozwala na podjęcie specjalizacji, określone zarządzeniem Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji
oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece
społecznej.
5) Decyzję w tej sprawie podejmuje pracodawca.
6) Do czasu nabycia uprawnień do samodzielnego wykonywania zawodu.
7) Zgodnie z wykazem zawodów kształconych w szkołach medycznych, określonych w odrębnych
przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
8) Dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych w dniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30,
poz. 300).
9) Dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych w dniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia i
Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30,
poz. 300).
§ 12. TABELA STANOWISK, NA KTÓRYCH PRZYSŁUGUJE DODATEK FUNKCYJNY
I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁALNOŚCI
PODSTAWOWEJ
Procent od
Lp.
Stanowisko
wynagrodzenia
zasadniczego
1
2
3
1 Kierownik komórki organizacyjnej, z wyłączeniem lp. 2 i 3
do 45%
Kierownik pracowni psychologicznej
2 Kierownik wydziału WOMP
do 40%
Kierownik placówki psychologicznej
3 Zastępca kierownika komórki organizacyjnej
do 35%
Kierownik laboratorium WOMP
Kierownik sekcji statystyki medycznej i dokumentacji chorych
Przełożona pielęgniarek
4 Zastępczyni przełożonej pielęgniarek
do 25%
Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek
Pielęgniarka oddziałowa
Kierownik zespołu techników medycznych
64
5
Kierownik techniczny pracowni stomatologicznej
Zastępczyni pielęgniarki oddziałowej
do 20%
§ 13.1. Pracownikom działalności podstawowej, zatrudnionym w warunkach szczególnie
szkodliwych dla zdrowia lub szczególnie uciążliwych przy przekroczonych najwyższych
dopuszczalnych stężeniach i natężeniach tych czynników szkodliwych, udziela się
dodatkowego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej „dodatkowym urlopem”, jeżeli
badania warunków środowiska pracy zostały przeprowadzone przez uprawnioną do tego
instytucję.
2. Uprawnienie do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pracownikom do
czasu ustania warunków szczególnie szkodliwych dla zdrowia lub szczególnie
uciążliwych, stanowiących podstawę jego przyznania.
3.
Przy określaniu wymiaru dodatkowego urlopu mają odpowiednio zastosowanie
postanowienia art. 10 Układu.
§ 14. W sprawach nieuregulowanych w Załączniku, do pracowników działalności podstawowej
mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, określające warunki
bezpieczeństwa i higieny pracy dla tej grupy zawodowej.
65
Tekst Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych
Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej zawartego w dniu 8 czerwca 1998 r.
zarejestrowanego pod nr U-LV uwzględnia zmiany zawarte w następujących protokółach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Protokół Dodatkowym Nr 1 zawarty w dniu 2 lutego 1999 r. – obowiązuje od dnia 1 marca
1999 r.
Protokół Dodatkowy Nr 2 zawarty w dniu 13 kwietnia 1999 r. – obowiązuje od dnia 1 maja
1999 r.
Protokół Dodatkowy Nr 3 zawarty w dniu 17 listopada 1999 r. – obowiązuje od dnia
1 stycznia 2000 r.
Protokół Dodatkowy Nr 4 zawarty w dniu 23 listopada 2000 r. – obowiązuje od dnia
1 kwietnia 2001 r.
Protokół Dodatkowy Nr 5 zawarty w dniu 11 lipca 2001 r. – obowiązuje od dnia 6 września
2001 r.
Protokół Dodatkowy Nr 6 zawarty w dniu 11 grudnia 2001 r. – obowiązuje od dnia 8 stycznia
2002 r.
Protokół Dodatkowy Nr 7 zawarty w dniu 22 marca 2002 r. – obowiązuje od dnia 10 czerwca
2002 r.
Protokół Dodatkowy Nr 8 zawarty w dniu 12 lipca 2002 r. – obowiązuje od dnia 5 września
2002 r.
Protokół Dodatkowy Nr 9 zawarty w dniu 10 grudnia 2002 r. – obowiązuje od dnia 1 kwietnia
2003 r.
Protokół Dodatkowy Nr 10 zawarty w dniu 24 lipca 2003 r. – obowiązuje od dnia 29 sierpnia
2003 r.
Pismo Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Nr DP/GO/U-LV/933/03 z dnia
6.10.2003 w sprawie wpisania do rejestru ponadzakładowych układów zbiorowych pracy
informacji o częściowym wypowiedzeniu PUZP dla PWJOSB.
Protokół Dodatkowy Nr 11 zawarty w dniu 22 grudnia 2003 r. – obowiązuje od dnia 1 lutego
2004 r.
Protokół Dodatkowy Nr 12 zawarty w dniu 16 czerwca 2004 r. – obowiązuje od dnia 14 lipca
2004 r.
Protokół Dodatkowy Nr 13 zawarty w dniu 16 lutego 2005 r. – obowiązuje od dnia 1 marca
2005 r.
Protokół Dodatkowy Nr 14 zawarty w dniu 21 marca 2006 r. – obowiązuje od dnia 1 maja
2006 r.
Protokół Dodatkowy Nr 15 zawarty w dniu 9 sierpnia 2006 r. – obowiązuje od dnia 5 września
2006 r.
Protokół Dodatkowy Nr 16 zawarty w dniu 20 lutego 2007 r. – obowiązuje od dnia 1 kwietnia
2007 r.
Protokół Dodatkowy Nr 17 zawarty w dniu 30 marca 2007 r. – obowiązuje od dnia 1 maja
2007 r.
Protokół Dodatkowy Nr 18 zawarty w dniu 29 czerwca 2007 r. – obowiązuje od dnia
9 sierpnia 2007 r.
Protokół Dodatkowy Nr 19 zawarty w dniu 3 września 2007 r. – obowiązuje od dnia
1 października 2007 r.
Protokół Dodatkowy Nr 20 zawarty w dniu 12 marca 2008 r. – obowiązuje od dnia 1 kwietnia
2008 r.
Protokół Dodatkowy Nr 21 zawarty w dniu 28 października 2008 r. – obowiązuje od dnia
1 grudnia 2008 r.
Wersja ujednolicona Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników
Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej uwzględniająca zmiany zawarte
w Protokołach Dodatkowych Nr 1-21 oraz częściowe wypowiedzenie PUZP dla PWJOSB
dokonane przez Ministra Obrony Narodowej jest wersją roboczą dla potrzeb użytkownika.
Download