Kreowanie wizerunku firmy - Firma Symulacyjna

advertisement
„Firma Symulacyjna – Rzeczywiste Kompetencje”
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Firma Symulacyjna
– Rzeczywiste Kompetencje”
Kreowanie wizerunku firmy –
strategia marketingowa firmy
Trener: Ewa Wysokowicz
Autor materiałów: Ewa Wysokowicz
1
„Firma Symulacyjna – Rzeczywiste Kompetencje”
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ewa Wysokowicz
KREOWANIE WIZERUNKU FIRMY- STRATEGIA MARKETINGOWA FIRMY
1. Znaczenie kreowania wizerunku firmy
Każda z firm ma swoją indywidualną, odróżniającą od konkurentów tożsamość - tożsamość rozumianą
znacznie szerzej niż tylko nazwa, logo czy tablica firmowa. Pojęcie to w równym stopniu należy
utożsamiać
z treścią i formą działań, które odróżniają firmę od konkurencji. To jak firma „wygląda”, co mówi o
samej sobie, czy i jakie akcje sponsoringowe podejmuje, jak reaguje na niespodziewane i kryzysowe
sytuacje, czy udziela się w społeczności lokalnej, ma równie duże znacznie jak to, jaką nazwą czy
hasłem reklamowym się posługuje. Na co dzień nie zastanawiamy się nad znaczeniem słowa
„tożsamość” ani nad jego definicją, jednak jeśli przeanalizujemy przypadki firm, które w swoich
działaniach konsekwentnie pracują nad budowaniem swojej tożsamości łatwo zauważymy, że firmy te
bardzo wyraźnie odróżniają się od konkurentów. Dzieje się tak dlatego, że poczynając od nazwy i
logo, poprzez wszystkie materiały publikowane przez te firmy, po działania sponsoringowe wszystko
realizowane jest wedle ściśle zdefiniowanego scenariusza postępowania. Określając jak chcą być
postrzegani automatycznie określają jak powinni postępować i co powinni mówić.
Przykład PKN ORLEN
PKN ORLEN powstał, aby zerwać z przeszłością CPN i Petrochemii Płock i zaczął budować od
podstaw pozytywne skojarzenia z jakością, siłą i narodowym charakterem Koncernu. Budowanie
odpowiedniego wizerunku PKN ORLEN odbywa się np. poprzez działania firmy związane z
zaangażowaniem
się
w sponsorowanie VIII Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Tym samym Koncern
próbuje stworzyć pewną tradycję działania na polu kultury, tradycję wspierania najważniejszych
wydarzeń kulturalnych w naszym kraju, a co za tym idzie zbudować sobie opinię mecenasa kultury.
Wizerunek jest obrazem marki, jej wyobrażeniem, które powstaje w głowach ludzi po odebraniu
i „zdekodowaniu” sygnałów, jakie wysyła firma poprzez budowanie swojej tożsamości. Cała sztuka
polega na tym, aby wizerunek, czyli obraz w głowach ludzi, był jak najbardziej zgodny z naszą
tożsamością.
2
„Firma Symulacyjna – Rzeczywiste Kompetencje”
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dlaczego wizerunek jest taki ważny? Ponieważ ma on bardzo silny wpływ na reputację. O reputacji
moglibyśmy powiedzieć, że jest to dobre imię, poważanie jakim cieszy się dana firma. Oprócz
wizerunku na reputację wpływ mają także takie elementy jak jakościowe odróżnienie firmy od
konkurentów czy realizowanie wyjątkowych oczekiwań otoczenia, które pozwolą na demonstrowanie
wiarygodności marki, które zbudują zaufanie i szacunek do firmy. Reputacja zawsze odnoszona jest
do konkurentów – o reputacji możemy mówić dopiero wówczas, gdy daną firmę będziemy mogli
porównać z inną firmą. Celem budowania reputacji jest tworzenie pozytywnych i trwałych relacji z
otoczeniem.
Przypadek Microsoftu
Gigant branży informatycznej. Firma niewątpliwie zasłużona, która bardzo wpłynęła na rozwój
komputerów
i ich upowszechnienie. Pomimo licznych starań, jak chociażby powołanie do istnienia przez Bill’a
Gates’a fundacji, która dysponuje ogromnymi środkami przeznaczanymi na cele społeczne, Microsoft
nie może pozbyć się łatki firmy nie zainteresowanej klientami oraz bezwzględnie niszczącej
konkurencję
i jej innowacyjność. Czy taki wizerunek pomaga w osiąganiu sukcesów? Oczywiście nie. Dodatkowo
stwarza poważne zagrożenie! – Każdy z klientów bardzo skrzętnie wykorzysta okazję by się „zemścić”
na firmie, która o nie go nie dba. Wystarczy spojrzeć na prężny rozwój alternatywnej dla Windows
platformy Linux. Zbiera ona coraz większe rzesze zwolenników i użytkowników. Dodatkowo tzw.
środowisko Linux’a wszędzie „węszy” spisek Microsoftu mający na celu zniszczenie ich ruch i samej
platformy.
Silny, konsekwentny i spójny wizerunek wykorzystywany jest przez uznane firmy w budowaniu
reputacji. Przewaga ta powoduje, że produkty takich firm są chętniej kupowane, a co za tym idzie ich
przychody są stabilniejsze. Dobra reputacja ma niewątpliwy wpływ na budowanie odpowiedniego
zaplecza dla firmy. Do pracy w tych podmiotach chętniej zgłaszają się odpowiednio zmotywowani,
lepiej wykształceni i bardziej kompetentni pracownicy, będący lepszymi specjalistami w danej
dziedzinie. Reputacja ma także ogromny wpływ na pozycję firmy na rynku. Akcje są chętniej
kupowane, ponieważ inwestorzy mają większe zaufanie, banki chętniej udzielają kredytów, a
współpracownicy chętniej godzą się na warunki stawiane przez firmę. Takie firmy mają lepszą
kondycję
finansową
od
konkurencji,
mogą
dyktować
wyższe
ceny,
zarazem
w negocjacjach z dostawcami uzyskują korzystniejsze warunki. Dzięki przychylności klientów
(otoczenia)
w sytuacji kryzysu w branży, firmy z odpowiednio dobrą reputacją znacznie łagodniej odczują skutki
kryzysu. W kategoriach czysto biznesowych korzyściami z posiadania odpowiedniej reputacji są
3
„Firma Symulacyjna – Rzeczywiste Kompetencje”
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
stabilniejsze
przychody
i
większa
swoboda
przy
podejmowaniu
strategicznych
decyzji.
Przykład Telekomunikacji Polskiej SA
Nasz narodowy operator nie cieszy się dobrą opinią klientów. Mają oni mu za złe brak szacunku
dla klientów, stosowanie praktyk monopolistycznych, utrudnianie innym firmom działalności. W takich
sytuacjach nie ma znaczenia faktyczna jakość usługi – w grę wchodzi reputacja i wizerunek firmy,
które ostrzegają klientów przed nieuczciwymi praktykami. Firmom z kiepską reputacją przypisuje się
nawet
te winy, których nie popełniły. Oczywiście TP SA wprowadziła liczne działania mające na celu zmianę
takiej sytuacji, niestety okazały się niedostateczne. Wystarczy spojrzeć na Niebieską Linię TP SA –
źródło głębokiej frustracji klientów. Miała ona zastąpić istniejące punkty obsługi klienta, miała ułatwić
klientom życie. Pomysł niewątpliwie bardzo dobry i mogący wiele zmienić w obecnej sytuacji TP SA, w
rzeczywistości jednak źle przygotowany przyniósł wręcz odwrotne efekty. Praktyka bowiem pokazała,
że do Niebieskiej Linii nie można się dodzwonić, czas reklamacji uległ wydłużeniu, a co gorsza nie ma
miejsca, w które klient mógłby się udać, żeby się poskarżyć.
Przyczyny niepowodzenia TP SA:

błędy i niekonsekwencje w budowaniu tożsamości firmy oraz kłopoty z jej właściwym
komunikowaniem,

błędy i brak spójności w tożsamości powodują, że jedne z komunikatów firmy zaprzeczają
innym komunikatom, klienci dostają sprzeczne sygnały.
Na wizerunek jaki ma dana firma, nie ma się bezpośredniego wpływu, ale pośrednio można go
kształtować.
Każda firma, która ma jasno określoną tożsamość i w sposób konsekwentny komunikuje ją otoczeniu
(klientom, konkurentom, partnerom biznesowym, lokalnej społeczności zamieszkałej wokół siedziby
firmy), jednocześnie w sposób aktywny kształtuje swój wizerunek. To, co w wielu firmach jest
określane mianem tożsamość, tak naprawdę jest tylko zbiorem niepowiązanych ze sobą elementów,
które nie mają prawa stworzyć konsekwentnego wizerunku firmy. Najczęściej w momencie, gdy
przychodzi do prezentowania siebie otoczeniu okazuje się, że albo brakuje pomysłów jak to zrobić
najlepiej, albo też brakuje konsekwencji w działaniu, zaś posiadane środki wykorzystywane są na
rzecz
przypadkowych
ruchów,
które
w konsekwencji niczego nie dają prócz faktur i kolejnych niepotrzebnych kosztów. Często okazuje się,
że odpowiednie działy w firmach nie potrafią opracować najlepszego planu działań w ramach
4
„Firma Symulacyjna – Rzeczywiste Kompetencje”
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
posiadanego
budżetu.1
2. Adresaci wizerunku firmy
Adresatów wizerunku firmy według ich lokalizacji można podzielić na dwie zasadnicze grupy:
wewnętrznych
i zewnętrznych, co z kolei pozwala na wyróżnienie wizerunku wewnętrznego i
zewnętrznego. Wizerunek wewnętrzny oddziałuje na wizerunek zewnętrzny i odwrotnie.
Wewnętrzni adresaci wizerunku firmy
Wewnętrzny wizerunek firmy odgrywa ważną rolę w procesie integracji pracowników z firmą. Obraz
firmy, jako pracodawcy powstaje na podstawie:
- oceny swojej sytuacji zawodowej przez pracownika,
- ocena ta jest podstawą do zadowolenia lub niezadowolenia z pracy, co z kolei kształtuje wizerunek
firmy,
- wizerunek kształtuje postawy wobec pracy.
Wizerunek wewnętrzny charakteryzuje się niezwykle istotna cechą, przekazywany osobom trzecim,
staje się w ich mniemaniu najbardziej wiarygodną formą przekazu. Wynika to z domniemanej
bezstronności komunikującego oraz z jego obecności w centrum wydarzeń 2.
Pracownicy często
odbierają inny obraz firmy niż odbiorcy zewnętrzni, gdyż jest on dodatkowo ukształtowany w oparciu o
własne doświadczenia i wiedzę zdobywaną dzięki ich własnej pracy.
Sukcesem dla firmy jest, jeżeli uda się wytworzyć w świadomości pracowników względnie trwałą
dyspozycję do takich zachowań, jak gdyby interes firmy był ich własnym.
Zewnętrzni adresaci wizerunku firmy
Do zewnętrznych adresatów wizerunku należą: klienci (aktualni i potencjalni), pośrednicy, dostawcy,
instytucje wpływowe, konkurenci i akcjonariusze.
Aktualni i potencjalni klienci
Narastająca konkurencja wymusza ciągłe zabieganie o klientów. Celem firmy staje się kreowanie
klienta, które odbywa się dwukierunkowo. Pierwszym kierunkiem działania firmy jest, aby sprzedawca
1
http://www.biznes-firma.pl/a.11341.d.188.Jak_wazny_jest_wizerunek_firmy_.html
2
Szerzej na ten temat m.in. w pracy: J. Otto, Marketing relacji. Koncepcje i stosowanie, Wydawnictwo
C.H. Beck, Warszawa 2000, s. 176-187.
5
„Firma Symulacyjna – Rzeczywiste Kompetencje”
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
utrzymał dotychczasowych klientów i wpływał, aby kupowali coraz więcej produktów konkurencyjnych i
utrwali
w swojej świadomości przekonanie o słuszności dokonanego wyboru.
powstaje dzięki zapewnieniu klientom trwałej satysfakcji
Lojalność wobec firmy
z produktów, ceny
dystrybucji, a także
skutecznej promocji. Drugi kierunek działań dotyczy potencjalnych klientów. Ich pozyskanie wymaga
uświadomienia
im
istnienia,
posiadania
konkurencyjnej
oferty
i
pozytywnego
wizerunku.
Uświadomiony wizerunek staje się siłą napędową przyszłego sukcesu firmy.
Pośrednicy
Pośrednicy (oprócz finalnych klientów) są również ważnymi adresatami wizerunku firmy i chcą coraz
więcej wiedzieć na temat producenta i jego oferty. Chcą wiedzieć „kim” są , czym się różnią od
konkurentów,
czy i dlaczego są od nich lepsi, czy można im zaufać. Zanim produkty firmy trafią do finalnego klienta,
to wcześniej zostają zakupione przez pośredników (hurtowników, domy towarowe, hipermarkety itp.).
Dobrym sposobem lansowania swojej oferty produktowej jest stosowanie
reklamy, która trafia
zarówno
do finalnych klientów, ale głównie do pośredników. Pośrednicy są w dużym stopniu uzależnieni
od dostawców, ale z drugiej strony współdecydują o ich sukcesie. Być pośrednikiem w sprzedaży
wyrobów firmy o pozytywnym wizerunku jest okazją do budowania własnego wizerunku.
Dostawcy
Być dostawcą znanego i szanowanego odbiorcy jest dużym zaszczytem. Wyrazem tego są
wyróżnienia,
(np. „najlepszy dostawca podzespołów korporacji”). Wizerunek dostawcy ocenia się w aspekcie
partnerstwa, trwałości powiązań i osiągnięć. Partnerstwo oznacza, że obie strony w ramach
prowadzonego interesu odnoszą korzyści. Trwałość to przede wszystkim stałe zamówienia z
tendencją zwyżkową i z gwarancją terminowej zapłaty. Fundamentem współpracy pomiędzy dostawcą
i
odbiorca
jest
wzajemne
zaufanie
i szacunek. Wzajemna współpraca oparta jest głównie na czynnikach ekonomicznych, jak wartość,
cena
i sposób działania, a nie na promocji.
Instytucje wpływowe
W skład tzw. instytucji wpływowych wchodzą bardzo różne podmioty otoczenia firmy. Zaliczyć do nich
można głównie: instytucje państwowe, samorządy terytorialne, agencje rządowe, instytucje finansowe
(banki, maklerzy, analitycy) i media. Opinie wymienionych podmiotów są ważne i
rozstrzygają o
6
„Firma Symulacyjna – Rzeczywiste Kompetencje”
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
przyznaniu licencji, zezwoleń na podjęcie różnych przedsięwzięć gospodarczych, uzyskaniu
korzystnych kontraktów i in. Każda z wymienionej instytucji zwraca uwagę na inny aspekt wizerunku
firmy

banki przydzielające kredyty zwracają uwagę na jej wiarygodność;

związki zawodowe interesują się stosunkami pomiędzy pracodawcą i pracownikami (np. płace,
nagrody, warunki i bezpieczeństwo pracy, możliwości rozwoju zawodowego);

organizacje konsumenckie interesują się jakością i ceną produktów, uczciwą i nieuczciwą
reklamą oraz sposobem załatwiania reklamacji.
Szczególna rola przypada mediom, ponieważ mają one ogromną siłę w kształtowaniu opinii
publicznej. Mogą łatwo tworzyć dobry wizerunek firmy lub obalić już istniejący dobry wizerunek firmy.
To media informują społeczeństwo o wszystkim co jest ważne. Wizerunek firmy kształtują również: jej
stosunek
do społeczności lokalnej i naturalnego środowiska; akcje charytatywne; sponsorowanie sportu, sztuki,
edukacji oraz akcje rekompensujące złe wrażenie 3.
Konkurenci
Budowanie swojej przewagi konkurencyjnej polega na dobrej znajomości sowich konkurentów
(poznanie ich słabych i mocnych stron) oraz stałym porównywaniu się z innymi firmami.
Porównywanie ma na celu pobieranie nauki od lepszych, analizowaniu cudzych błędów, aby ich
uniknąć. Podejmując takie działania firma ma możliwość chronić własny wizerunek poprzez
samodoskonalenie
tego,
co
jest
fundamentem
i źródłem jej konkurencyjnej przewagi. Zarówno zagrożenie, jak i ochrona sprowadzają się do
innowacji
i
imitacji. Jeżeli firmę nie chronią patenty, wyjątkowa technologia i niedostępny dla konkurentów
poziom
zasobów,
dany
model
biznesu,
będzie
zapewne
naśladowany 4.
3. Jak kreować wizerunek firmy? Czyli kilka słów o tym, jak to się robi?
3
J. Altkorn, Wizerunek firmy, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2004,
s. 33-38.
4
J. Altkorn, Wizerunek firmy, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2004,
s. 39-40.
7
„Firma Symulacyjna – Rzeczywiste Kompetencje”
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1. Projektowanie i wdrażanie systemu identyfikacji wizualnej
Identyfikacja wizualna to całość symboliki stosowanej przez firmę, czyli wszystko to, po czym można
„na zewnątrz” rozpoznać, że to właśnie nasza firma Są to kolejne elementy, poprzez które buduje sie
relacje
z otoczeniem. Zestaw elementów niezbędnych do prawidłowego wykreowania wizerunku firmy
przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Zestaw elementów identyfikacji wizualnej
Elementy systemu identyfikacji
wizualnej
Znak firmowy i logotyp
Druki firmowe
Druki okazjonalne
Materiały reklamowe
Stroje firmowe
Oznakowanie środków transportu
Oznakowanie zewnętrzne
Oznakowanie wnętrz
Treść elementu
- wersje kolorowe
- opis podstawowych wielkości i proporcji
- wersje artystyczne
elementy dodatkowe (przykłady łączenia elementów
i motywów graficznych)
- papiery firmowe (pierwsza i kolejne strony formatu A4)
papiery faksowe (strona zgłoszenia faksu, pierwsza
i następne strony faksu)
- wizytówki i identyfikatory
- koperty firmowe (różnej wielkości)
- teczki ofertowe ( z logo drukowanym i tłoczonym)
- segregatory
- kalendarze
- zaproszenia, kartki okazjonalne
- plakaty
- ulotki, foldery, katalogi
- kalendarze, plakaty
- ogłoszenia prasowe
- tablice zewnętrzne
- ubiory biurowe
- kurtki firmowe
- kombinezony robocze
- czapki firmowe
- samochody osobowe
- samochody dostawcze i ciężarowe
- tablice informacyjne
- oznakowania budynków
- reklamy kasetonowe świetlne
- flagi i elementy plenerowe
- wewnętrzne tablice informacyjne
8
„Firma Symulacyjna – Rzeczywiste Kompetencje”
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
- oznakowanie pomieszczeń biurowych i hal produkcyjnych
- wystrój stoisk handlowych
- wystrój stoisk targowych
- witryny
- opakowania jednostkowe i zbiorcze
- etykiety, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne
konfekcja biurowa (pojemniki na papier, stojaczki
na wizytówki, breloczki do
kluczy, długopisy itp.)
- torby reklamowe
- inne
Ekspozycje
Opakowania produktów
Gadżety reklamowe
Źródło: Komunikacja marketingowa. Instrumenty metody, praca zbiorowa pod redakcją Barbary Szymoniuk, PWE, Warszawa
2006, s. 56-57.
Początkiem budowania dobrego wizerunku jest nazwa, jaką firma przyjmuje. Skonstruuj nazwę tak, by
łatwo się ją wymawiało i zapamiętywało oraz by kojarzyła się ona z zakresem działalności.
Przykład Samochodów GM
Jak ważna to sprawa, szczególnie na styku firmy i wyrobu z innym obszarem językowym może
świadczyć znana wpadka producenta samochodów na rynku Ameryki Łacińskiej - GM wprowadził tam
swego czasu model NOVA, ale samochód nie sprzedawał się. Dlaczego? Po hiszpańsku „no va”
znaczy „nie jedzie”.
Gdy mamy już nazwę, czas więc na przełożenie jej na język bodźców wzrokowych w postaci logo
firmy. Przy budowaniu znaku obowiązuje ta sama zasada co przy budowie nazwy: Łatwość
zapamiętania i łatwość skojarzeniowa z pozytywnymi cechami firmy. Ponadto - bardzo ważny element
- oryginalność znaku.
maksymalnie
Takie warunki zmuszają do zaprojektowania logo w pełni zwartego, o
prostych
kształtach,
w ograniczonej palecie barw Klientów. Rzeczywistość i przeprowadzone badania pokazują,
że skuteczniejsze marketingowo jest to co zapada w pamięć - a zapada w pamięć nie ładniejsze, a
prostsze i… asocjowane. Asocjacja oznacza, że elementy znaku podświadomie kojarzą się z
określonymi cechami, uczuciami, ideami. Te cechy, uczucia i idee muszą nawiązywać do działalności
firmy.
Przykładowo, Ententa z konkretnych przyczyn ma w logo kolor granatowy - jest on przez większość
9
„Firma Symulacyjna – Rzeczywiste Kompetencje”
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ludzi asocjowany jako kolor szlachetny, kolor autorytetu. Nawiązuje to więc to strategii firmy, która za
cel stawia sobie budowę wizerunku eksperckiego.
2. Całościowa identyfikacja firmy (Corporate Identity, CI)
Całościowa identyfikacja firma jest zespołem atrybutów i wartości umożliwiających prezentowanie
siebie
i swoich osiągnięć tak, aby firma, jej produkty czy usługi w otoczeniu były bezbłędnie identyfikowane
i rozpoznawane na tle konkurencji. Instrukcja wspomagająca budowanie i utrzymanie spójnego
wizerunku firmy, a co za tym idzie by ten wizerunek pozytywne oddziaływał na Klienta i przyciągał go
do
nas.
CI
jest
to opis zasad i procedur stosowania elementów tożsamości wizualnej firmy (wzory, rysunki, instrukcje
ich wykonania i zastosowania). Jest to również nieoceniona pomoc w walce konkurencyjnej.
Umiejętne korzystanie z CI to warunek, który odróżnia firmę z profesjonalnym wizerunkiem od
„przeciętniaka”. Jeśli chcesz odnieść sukces, musisz wyglądać profesjonalnie. Jeśli chcesz wyglądać
profesjonalnie, musisz przestrzegać ustalonych zasad.
Standaryzacji podlegają m.in.:

symbole firmowe (logotyp, znaki firmowe, kolorystyka),

wizytówki,

druki firmowe (papier, koperty),

galanteria biurowa,

tablice informacyjne, oznakowanie budynków,

drukowane formy reklamowe,

informatory, ulotki, broszury,

ubiór pracowników.
3. Polityka marki firmy i jej produktów (branding)
Branding, czyli system budowy świadomości marki na rynku. Im lepsze posiadamy fundamenty (np.
CI), tym łatwiej ten wizerunek budować i utrwalać w pełni zachowując jego spójność.
Każda reklama, pojazd czy druk to nośnik wizerunku firmy. Nośnik reklamowy, nieomal darmowy,
połączony z prawidłowo użytym logo i barwami firmowymi pomaga dobrze zaistnieć w świadomości
Klienta i utrwalać ten obraz. Należy dbać o spójność marki, tak samo jak o spójność strategii. Rzeczy
te zazębiają się ze sobą. Jeszcze dziesięć lat temu wielu marketerów myślało, że wystarczy obniżyć
ceny by lepiej sprzedać. Dziś często okazuje się, że gdy mając bardzo ładny produkt, można zawyżyć
10
„Firma Symulacyjna – Rzeczywiste Kompetencje”
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
jego cenę, co przy określonych warunkach wykreuje poczucie elitarności produktu. Produkt może być
przeciętnej
jakości,
by był ładny, a wizerunek graficzny firmy na wysokim poziomie.
ważne
jednak
5
4. Wybór marketingowych instrumentów kreowania wizerunku firmy
Obecnie większość konsumentów nabywając określony produkt nabywa także pewne jego
wyobrażenie,
a często emocje wywołane z jego zakupem i konsumpcją są silniejsze niż względy racjonalne. Dlatego
istotną
rolę w realizowaniu strategii marketingowej firmy odgrywają instrumenty marketingowe, a
głównie promocja. Jej głównym zadaniem jest wywołanie związków emocjonalnych z produktem, a
nadawany przekaz informacyjny nie może prowadzić do błędnych skojarzeń. Do podstawowych
narzędzi
promocji
w procesie kreowania wizerunku firmy można zaliczyć: reklamę, public relations, promocję sprzedaży.
Reklama:
- Reklama w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja)
- Reklama w różnego typu wydawnictwa (katalogi, albumy o firmie, foldery i broszury, informatory,
ulotki, biuletyny itp.
- Reklama zewnętrzna (tablice i plakaty informacyjne, szyldy, neony, plansze, reklama na
samochodach)
- Reklama komputerowa - strony www w Internecie, CD, dyskietki
- Marketing bezpośredni - materiały promujące firmę i jej produkty dostarczane bezpośrednio do
Konsumentów.
Public relations:
- Konferencje prasowe, wywiady udzielane przez upoważnione kierownictwo firmy wybranym mediom
- Imprezy okolicznościowe
- Sponsoring
- Współorganizowanie lub uczestnictwo w targach i imprezach wystawienniczych
- Artykuły sponsorowane
- Tworzenie systemu identyfikacji wizualnej firmy.
Promocja sprzedaży
- Gwarancje kredytowe dla dużych zamówień i stałych nabywców
- Dogodne formy płatności za towar
5
http://www.egospodarka.pl/13380,Wizerunek-firmy-podstawa-sukcesu,1,20,2.html
11
„Firma Symulacyjna – Rzeczywiste Kompetencje”
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
- Ulgi przy zakupie towarów
- Gwarancja jakości i ceny oraz funkcjonalności produktu
- Doradztwo i szkolenia biznesowe w ramach stałej współpracy
Do osiągnięcia założonego w strategii marketingowej celu istotne jest wykorzystanie wszystkich
elementów marketingu-mix, które mają zasadniczy wpływ na kreowany wizerunek firmy. Wizerunek
powstaje jako subiektywny obraz w ludzkiej świadomości jest, jest ukształtowany przede wszystkim na
podstawie postrzeganych przez odbiorcę działań firmy, odnoszące się do produktu, ceny, dystrybucji i
wspomnianej wyżej promocji oraz do zachowań personelu. Charakterystykę instrumentów marketingumix
i
ich
wpływu
na wizerunek firmy, można przedstawić w następujący sposób:
Produkt:
- rodzaj i jakość oferty produktów, czy usług;
- warunki i bezpieczeństwo pracy;
- cechy demograficzne, społeczne, ekonomiczne personelu i mieszkańców;
- dogodność lokalizacji firmy;
- styl zarządzania firmą itp.
Cena:
- ceny poszczególnych produktów, czy usług;
- koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej;
- koszty wytwarzania produktów;
- cena produktów finansowych dostępnych dla firmy (np. udzielanych pożyczek, uzyskanie
dodatkowego wsparcia finansowego itp.)
Dystrybucja:
- dostępność do poszczególnych rodzajów produktów, czy usług;
- liczba instytucji wspierających prowadzenie działalności gospodarczej (np. agencji marketingowych,
firm konsultingowych, ośrodków szkoleniowych, izb gospodarczych, fundacji, instytucji finansowych);
- dostępność komunikacja do firmy (drogi, lotniska, dworce, połączenia kolejowe);
- sprawność obsługi klientów itp.
- liczba organizowanych imprez targowych, wystaw gospodarczych ułatwiających dostęp do oferty
firmy.
Promocja:
- występujący system komunikacji między firmą a otoczeniem – stosowane formy promocji, w tym
także system identyfikacji wizualnej firmy i jej oferty produktów;
- poparcie dla działań firmy ze strony przedstawicieli mediów;
- struktura wydatków na promocję w porównaniu z innymi wydatkami firmy;
12
„Firma Symulacyjna – Rzeczywiste Kompetencje”
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
- system komunikacji wewnętrznej o podejmowanych działaniach, wydarzeniach, projektach,
perspektywach rozwoju firmy (pomiędzy kierownictwem i personelem firmy).
Personel – ludzie:
- kwalifikacje personelu zatrudnionego w firmie;
- kompetencje i fachowość w załatwianiu spraw;
- cechy charakteryzujące personel firmy i innych podmiotów współpracujących (poziom
wykształcenia, wiek, wyrażane poglądy, opinie, system wartości, struktura zawodowa)
- struktura demograficzna personelu i klientów, długość życia i stan zdrowia
- zachowania personelu i klientów w aspekcie przestrzennym (np. zmiana miejsca zamieszkania,
pracy, kształcenia itp.).
5. Pomiar i kontrola wizerunku
Ze względu na konkurencyjność i szybko zmieniające się otoczenie firmy zachodzi konieczność
stałego kontrolowania i ewentualnego korygowania jej wizerunku, tak aby wytworzony obraz w
świadomości otoczenia był zawsze zgodny z jego oczekiwaniami. W tym celu istotne są badania
wizerunku przeprowadzane wśród różnych grup adresatów z zastosowaniem odpowiednich metod
badawczych, które stosowane są w badaniach marketingowych (najczęściej stosowane to: różnorodne
metody ankietowe, metody projekcyjne, obserwacji, wywiady pogłębione itp.).
4. ABC Strategii marketingowej
Strategia marketingowa to inaczej odpowiedź na pytanie: „Dokąd zmierza firma i co zamierza
osiągnąć
w perspektywie najbliższych kilku lat?”
Formułowanie strategii marketingowej jest procesem decyzyjnym polegającym na ustalaniu
kluczowych problemów i wyborze optymalnych rozwiązań z punktu widzenia założonych celów i
warunku ich realizacji.
Całościowe zdefiniowanie strategii marketingowej przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Elementy strategii marketingowej
Analiza otoczenia:
- wewnętrznego
-zewnętrznego
Określenie potencjału firmy w zakresie możliwości
produkcji, usług, zasobów ludzkich i finansowych.
Ustalenie pozycji konkurencyjnej, rozpoznanie
możliwych szans i zagrożeń, zamierzeń oraz
13
„Firma Symulacyjna – Rzeczywiste Kompetencje”
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
silnych i słabych stron konkurencji.
Cel
Co? Określenie kierunków rozwoju firmy ze
względu na zakres wytwarzanych produktów i
obsługiwanych
rynków.
Wybór rynku docelowego
Gdzie? Dla kogo produkować? Jaki udział
w wybranym segmencie rynku firma zamierza
osiągnąć?
Jak?
Określenie
ogólnych
wytycznych
regulujących
sposób
oddziaływania
na
nabywców, stosunek do
konkurentów oraz do firm współpracujących (np.
kooperantów, dostawców).
Za pomocą czego? Marketing-mix= produkt, cena
dystrybucja, promocja, personel
Sposoby postępowania
Instrumenty działania
Por. E. Skawińska, Podstawy marketingu. Kompedium, testy, zadania, analiza przypadków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Bankowej, Poznań 2005, s. 167.
Znajomość rynku ma pierwszorzędne znaczenie dla podejmowania decyzji marketingowych.
Tworzenie strategii marketingowej
Zasadniczą cechą budowy strategii firmy jest określenie celów. Wyznaczenia celów można dokonać
po wcześniejszej szczegółowej analizie otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego firmy.
Hierarchia celów firmy:
1. Misja- jest czymś, co należy osiągnąć. Misja firmy określa sens jej działania, wizję jej rozwoju,
zasadniczy cel, jaki zamierza osiągnąć w dłuższej perspektywie. Precyzuje też nadrzędne
wartości firmy uznawane przez jej menedżerów i pracowników. W ogólnym ujęciu misja
zawiera podstawowe cechy wizerunku pożądanego przez firmę.
Pomocne pytania przy określaniu misji:
Co jest przedmiotem naszej działalności?
Kim są dla nas nabywcy?
Jakie są oczekiwania nabywców wobec przedsiębiorstwa?
Jakie są oczekiwania zarządu?
Co stanowi wartość dla naszych klientów?
PAMIĘTAJ!!!
14
„Firma Symulacyjna – Rzeczywiste Kompetencje”
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Prawidłowo sformułowana misja podkreśla cechy odróżniające firmę od konkurencji, formułuje
podstawowe zasady postępowania firmy w stosunku do otoczenia.
2. Cele wynikające z misji przedsiębiorstwa- cele formułowane w strategii marketingowej
powinny być konkretne, mierzalne, w miarę możliwości sformułowane w kategoriach
ilościowych, realne, spójne.
Przykłady strategicznych celów marketingowych:

wprowadzenie na rynek nowego produktu wciągu roku,

zwiększenie przychodów ze sprzedaży o 50% wciągu 2 lat,

wejście na nowy rynek i zdobycie 15% udziału w tym rynku w ciągu 3 lat,

zwiększenie stopnia znajomości marki produktu z 15% do 35% w ciągu 6 miesięcy.
W hierarchii celów firmy na pierwszym miejscu znajduje się misja jako ogólne przesłanie kierowane do
zewnątrz i wewnątrz firmy. W zależności od sytuacji rynkowej firma może określać cele w postaci
rozmaitych wielkości i zdarzeń. Przykłady celów firmy prezentuje tabela 3).
Tabela 3. Przykłady celów firmy
Rodzaje celów
Cele rynkowe
Podstawowe kategorie celów
Udział w rynku
Obrót
Znaczenie rynkowe
Nowe rynki
Cele ekonomiczne
Zysk
Rentowność sprzedaży
Rentowność kapitału ogółem
Rentowność kapitału własnego
Cele finansowe
Płynność finansowa
Zdolność kredytowania
Samofinansowanie
Struktura kapitału
Cele socjalne
Zadowolenie z pracy
Bezpieczeństwo socjalne
Integracja społeczna
Rozwój kadr
Cele związane z władzą i prestiżem
Niezależność
Wizerunek i prestiż
15
„Firma Symulacyjna – Rzeczywiste Kompetencje”
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wpływy społeczne
Wpływy polityczne
Żródło: R. Niestrój, Zarządzanie marketingowe – Aspekty strategiczne, PWN, Warszawa 1998 s. 136.
Strategie marketingowe można podzielić na różne kategorie, zależnie od przyjętych kryteriów
klasyfikacji. Najczęściej wyróżnia się:

strategie produktowo – rynkowe, skierowane na nabywców;

strategie konkurencyjne oparte na udziale w rynku, skierowane na konkurentów.
Typowe hasła rozpoznawcze firm zorientowanych na nabywców to: „pracujemy z Myśla o Tobie”,
„zaprojektowaliśmy dla Ciebie”, „aby dostarczyć Ci radości”, „najzdrowsze dla Twojego dziecka” itp.
Slogany promujące firmy zorientowane na konkurentów sprowadzają się do porównań siebie do
innych
i wskazywanie na czynnik własnej przewagi, jak jesteśmy: „lepsi niż”, „szybsi niż”, „bardziej się
staramy” itp.
Strategia w ujęciu produkt / rynek przedstawiono na rys. 1.
Rys. 1. Macierz Ansoffa- strategie marketingowe w ujęciu produkt/rynek
Rynki
dotychczasowe
Produkty
dotychczasowe
nowe
A
B
Strategia penetracji rynku
Strategia rozwoju rynku
Opanowanie rynku
Segmentacja rynku
Wyparcie konkurencji
16
„Firma Symulacyjna – Rzeczywiste Kompetencje”
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
nowe
C
D
Strategia rozwoju produktu
Strategie dywersyfikacji
Innowacje produktowe
(różnicowania)
Różnicowane produktów
Źródło: W. Mantura, Marketing przedsiębiorstw
przemysłowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań
2000, s. 88.
Strategia
penetracji
rynku-
polega
na
poszukiwaniu
możliwości
zwiększenia
sprzedaży
dotychczasowych produktów na dotychczasowym rynku. Efektem jej zastosowania może być wzrost
udziału w rynku, opanowanie rynku i wyparcie konkurencji, a co za tym idzie – uzyskanie
korzystniejszych warunków oddziaływania na poziom i stabilność cen oraz obniżenie jednostkowych
kosztów produkcji i obrotu.
Strategia rozwoju rynku- czyli pozyskiwanie dla dotychczasowych produktów nowych rynków zbytu.
Przez nowy rynek należy rozumieć zarówno nowy obszar geograficzny, jak i tzw. rynek dodatkowy,
polegający
na znalezieniu nowych zastosowań dotychczasowego produktu lub w końcu – nowy segment rynku, z
czym zazwyczaj wiąże się odpowiednia modyfikacja produktu.
Strategia rozwoju produktu- polega na poszukiwaniu możliwości wzrostu sprzedaży przez
wprowadzenie na dotychczasowy rynek nowego produktu. Może to być produkt wchodzący w miejsce
takiego produktu, który
jest w fazie schyłkowej swego cyklu życia lub produkt poszerzający
dotychczasowy zakres asortymentowy oferty. Zatem strategia ta jest ściśle powiązana z analizą cyklu
życia produktu, polityka innowacyjną oraz z kształtowaniem programu asortymentowego firmy.
Strategia dywersyfikacji- polega na rozszerzeniu i zróżnicowaniu dotychczasowego pola rynkowego
przez wejście na nowe rynki z produktami dotychczas nie wytwarzanymi w firmie.
Strategie konkurencyjne wyodrębnia się ze względu na udział firmy w rynku. Należą do nich 6:

strategia lidera rynku – stosowana na wielu rynkach, gdzie znajdują się liderzy, czyli firmy
mające
największy udział w rynku, dysponujące zwykle dużymi zasobami, wprowadzające nowe
produkty,
wpływające na poziom cen;

strategia rzucającego wyzwanie (pretendenta) – stosowana przez firmy, które mają
mniejszy
E. Skawińska, Podstawy marketingu. Kompedium, testy, zadania, analiza przypadków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Bankowej Poznań 2005, s. 169.
6
17
„Firma Symulacyjna – Rzeczywiste Kompetencje”
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
udział w rynku, starające się poprawić swoja pozycję kosztem lidera (W Polsce np.
skandynawski
operator sieci telefonicznej Tele 2 rzucający wyzwanie Telekomunikacji Polskiej);

strategia naśladowcy – stosowana przez firmy, które starają się zwiększyć zyski poprzez
kopiowanie całej oferty lub wybranych produktów lidera, bez naruszania obowiązujących
przepisów
prawnych;

strategia specjalisty od niszy rynkowej – wykorzystywana przez firmy wybierające i
obsługujące
mały, do tej pory nie obsługiwany segment rynku.
Inne rodzaje strategii konkurencji:

strategia zróżnicowania- polega na wykreowania produktu o unikatowych cechach, istotnych
dla klientach,

strategia wiodącej pozycji pod względem kosztów całkowitych- charakteryzuje się
utrzymywaniem kosztów na niższym poziomie od konkurentów bez obniżania jakości
oferowanych produktów,

strategia koncentracji- ograniczenie się przez firmę do wybranego segmentu rynku i
skupienie się na potrzebach określonej grupy nabywców.
Strategie produktowo-rynkowe i strategie konkurencyjne są ze sobą powiązane. Strategie te
uwypuklają wpływ na tożsamość i wizerunek firmy przez jej zorientowanie na konsumentów lub
konkurentów.
W pierwszym przypadku chodzi o jak najlepsze zaspokojenie potrzeb odbiorców, w drugimzdominowanie konkurentów.
Ciekawostka!!!
Obecnie uważa się, że decydującym czynnikiem w osiąganiu przewagi konkurencyjnej jest nie tylko
jakość produkowanych towarów lub świadczonych usług, ale również elastyczność po stronie
producenta (łatwość adaptacji do zmian popytu, technologii, zasobów pracy, innowacyjność) oraz
możliwość wyboru po stronie konsumenta.
Przykładem osiągnięcia przewagi konkurencyjnej dzięki elastyczności może być francuski koncern
samochodowy Peugeot, który oferuje i sprzedaje więcej modeli ciekawie zaprojektowanych
samochodów osobowych, niż niemiecki konkurent Volkswagen, kładący ogromny nacisk na
doskonalenie jakości swoich wyrobów, ale ustępujący rywalowi pod względem stylizacji nadwozia i
18
„Firma Symulacyjna – Rzeczywiste Kompetencje”
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
standardowego wyposażenia). Strategia marketingowa oparta na większej różnorodności i
elastyczności przy zbliżonej jakości okazała się bardziej skuteczna i efektywna.
Realizacja strategii marketingowej zależy od skoordynowania ze sobą pięciu elementu marketingu,
tego, bez czego żadna produkcja i działalność nie odniosłyby zamierzonego celu. Celowo dobrany
zestaw tych elementów to tzw. marketing mix = mieszanka marketingowa. Każdy z elementów
mieszanki marketingowej posiada narzędzia, za pomocą których oddziałują na rynek.
Produkt-
oddziałuje na rynek za pomocą: jakości (im wyższa, tym lepiej), cech produktu (jak
najbardziej czytelne i charakterystyczne, aby były łatwiejsze do skojarzenia), mody (produkt musi być
adekwatny do popytu, który często kształtowany jest przez modę), marki handlowej (nazwa jak
najbardziej "chwytliwa", łatwa w skojarzeniu z nią produktu), opakowania (zachęcające do kupna,
może zaskakiwać albo też miło się kojarzyć), wielkości jednostkowych (nie każdy chce kupić od razu
1000 ml czy kg produktu), usług, gwarancji, zwrotu produktu (w tych trzech przypadkach chodzi o jak
największy wachlarz możliwości dla klienta).
Cena wiąże się z ustaleniem ceny podstawowej, a później z ewentualnymi bonifikatami (należy ustalić
dostępną cenę, ale też taką, która po obniżeniu przyniosłaby zyski). Okres zapłaty i formy kredytu też
są ważnymi narzędziami, które zmieniają rynek.
Dystrybucja wiąże się z wybraniem odpowiednich kanałów, penetracji sieci (czyli sprawdzenia
kontaktów), lokalizacji i wyboru odbiorców (często związana z zabieganiem o nich), zapasami (aby nie
okazało się, że złożone zamówienie nie może być zrealizowane - w ten sposób firma traci
wiarygodność, a wraz z nią klientów), oraz transport - szybki i w odpowiednich warunkach,
zapewniających dostarczenie produktu
w najlepszej formie do odbiorców.
Promocja posługuje się głównie reklamą i zespołem do spraw public relations. Wiąże się to z
promocjami różnego rodzaju, akwizycją (zwaną sprzedażą bezpośrednią) i innymi środkami reklamy.
Personel - to oni są odpowiedzialni za sprawne użycie i skoordynowanie powyższych narzędzi, a
także dostosowanie ich do bieżących potrzeb rynku.
Ważna jest prawidłowa kombinacja tych wszystkich składników, bowiem to ona zapewnia maksymalny
zysk
czy sprzedaż. Niewłaściwy dobór składników mieszanki marketingowej może spowodować, iż środki,
19
„Firma Symulacyjna – Rzeczywiste Kompetencje”
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
które przeznaczamy na tę działalność zostały wydane w sposób nieprzemyślany i zasoby firmy nie
zostały efektywnie wykorzystane.7
Podsumowanie:
Strategia marketingowa to zbiór założeń i sposobów, które służą budowaniu, utrwalaniu
i modyfikowaniu tożsamości firmy, a w efekcie i jej rynkowego wizerunku. Stosowane strategie
informują bowiem otoczenie ”jacy jesteśmy i jakimi chcemy być”. Strategie niezgodne z tożsamością i
lansowanym wizerunkiem podważają wiarygodność, zgodne – służą ich utrwalaniu.
PAMIĘTAJ!!!
Wybór strategii marketingowej zawsze poprzedzony powinien być staranną oceną otoczenia
marketingowego, sytuacji konkurencyjnej i własnych zasobów firmy. Dobrze zaprojektowana strategia
marketingowa jest trudna do naśladowania.
7
http://www.twoja-firma.pl/artykuly/23,piec-skladnikow-mieszanki-marketingowej.html
20
Download