planowanie doświadczeń + odpowiedzi

advertisement
planowanie doświadczeń + odpowiedzi.doc
(1055 KB) Pobierz
PLANOWANIE DOŚWIADCZEŃ -ODPOWIEDZI
Zadanie 1. (2 pkt)
ODPOWIEDŹ ;
Zadanie 2. (3 pkt)
Zaplanuj doświadczenie potwierdzające istnienie transportu wody w roślinach mając do dyspozycji:
białe cięte kwiaty astrów, czerwony atrament, wodę, zlewki.
W planie uwzględnij:
a) próbę kontrolną,
b) próbę badawczą,
c) sposób ustalania wyników obserwacji.
ODPOWIEDŹ ;
Zadanie 3. (3 pkt)
U niektórych słodkowodnych protistów, np. pantofelków występują tzw. wodniczki tętniące, które zbierają
wodę z wnętrza komórki i wypompowują ją na zewnątrz. Pulsowanie wodniczek tętniących łatwo
zaobserwować w mikroskopie optycznym.
Zaplanuj doświadczenie pozwalające rozwiązać problem badawczy:
Czy częstotliwość pulsowania wodniczek tętniących u pantofelków zależy od stężenia NaCl w ich
środowisku zewnętrznym?
Do dyspozycji masz: mikroskop, akwarium z hodowlą pantofelków, zlewki, szkiełka podstawowe,
zakraplacz, 1% roztwór NaCl, wodę destylowaną.
W planie doświadczenia uwzględnij:
− próbę kontrolną,
 Kilka pantofelków umieszczonych w wodzie z akwarium
− próbę badawczą,
 Kilka pantofelków umieszczonych w co najmniej dwóch roztworach o różnych stężeniach soli (np.
1% i 0,5% roztworze).
− sposób uzyskiwania wyników
 Obserwowanie częstotliwości pulsowania wodniczek u pantofelków umieszczonych w roztworach –
w próbie kontrolnej i w próbie badawczej.
Zadanie 4. (3 pkt)
Zaplanuj doświadczenie sprawdzające wpływ pączka szczytowego pędu rośliny na pokrój rośliny,
mając do dyspozycji hodowle młodych jednopędowych roślin niecierpka (Impatiens walleriana) oraz
sekator.
Ustal zestaw doświadczalny i kontrolny oraz postaw hipotez.
Za prawidłowo opisaną próbę badawczą – 1 pkt

Pięciu młodym roślinom niecierpka obcinamy sekatorem pączki szczytowe
Za prawidłowo opisaną próbę kontrolną – 1 pkt
 Pięciu młodym roślinom niecierpka pozostawiamy pączki szczytowe.
Za sformułowanie hipotezy – 1 pkt
 Pączki szczytowe pędów rośliny niecierpka wpływają na/ hamują aktywność pączków bocznych.
Zadanie 5. (2 pkt)
Zaplanuj doświadczenie, sprawdzające słuszność hipotezy – Im roślina ma większą powierzchnię
ulistnienia, tym więcej pobiera wody. W planie uwzględnij zestaw doświadczalny i sposób ustalania
wyników.
Za trafny zestaw doświadczalny do sprawdzanej hipotezy – 1 pkt.
 Co najmniej dwie rośliny tego samego gatunku z różną liczbą liści
(o różnej powierzchni liści) umieszczone w naczyniach /probówkach z jednakową ilością wody
Za trafny sposób ustalania wyników – 1 pkt.
 Po określonym czasie trwania doświadczenia zmierzenie (ustalenie) ilości pozostałej wody w
poszczególnych naczyniach (probówkach)
Zadanie 6. (2 pkt)
Podczas uprawy kukurydzy w hodowli wodnej zaobserwowano śluzowacenie korzeni. Postawiono
hipotezę, że to zjawisko może być wywołane brakiem jakiegoś pierwiastka.
Zaproponuj doświadczenie, dzięki któremu można zweryfikować postawioną hipotezę. W
projekcie doświadczenia zaplanuj zestaw badawczy i kontrolny.
Zestaw badawczy – Po kilka siewek kukurydzy umieszczamy na różnych pożywkach mineralnych.
Każda z pożywek pozbawiona jest jednego wybranego pierwiastka.
Zestaw kontrolny – Kilka siewek kukurydzy umieszczamy na pożywce zawierającej pełny skład soli
mineralnych.
Zadanie 7. (2 pkt)
Do jednakowej wielkości pojemników wyłożonych cienką warstwą wilgotnej waty wysiano po 100 nasion
pewnego chwastu. Pojemniki podzielono na dwie grupy, które umieszczono w identycznych warunkach
środowiskowych. Nasiona grupy I podlewano wodą, a nasiona grupy II podlewano roztworem wody i
roztartych liści słonecznika. Po pięciu dniach stwierdzono, że w grupie I nasiona chwastu wykiełkowały
w 95%, a w grupie II wykiełkowały w 25%.
a) Podaj, która z grup (I czy II) była grupą kontrolną w tym doświadczeniu. Swój wybór
uzasadnij jednym argumentem.
GRUPA I
 Ta grupa nasion była podlewana tylko wodą
 W tej grupie nasiona nie były poddawane działaniu czynnika doświadczalnego.
b. Wyjaśnij, dlaczego w grupie II roślin wykiełkowało mniej nasion.
 Na kiełkowanie nasion grupy II działają hamująco substancje zawarte w liściach słonecznika.
 Słonecznik wykazuje hamujący wpływ na kiełkowanie nasion grupy II
c. zaproponuj sposób wykorzystania wyników tego doświadczenia w praktyce.
 np. można je wykorzystać do ochrony przed chwastami upraw na polach i w ogrodach sadząc
słoneczniki między roślinami uprawnymi
Zadanie 8. (2 pkt)
Dla zbadania wpływu głębokości siewu na kiełkowanie nasion pewnego gatunku rośliny postawiono trzy
hipotezy:
a) nasiona (niezależnie od wielkości) wysiane na różnych głębokościach kiełkują niejednocześnie,
b) z nasion posianych głęboko tylko nasiona duże wytwarzają siewki,
c) z nasion posianych płytko tylko nasiona małe wytwarzają siewki.
Przedstaw słownie lub w formie schematycznego rysunku propozycję doboru wielkości nasion i
sposobu ich rozmieszczenia (w jednym pojemniku z glebą) do doświadczenia, umożliwiającego
równoczesne sprawdzenie słuszności wszystkich powyższych hipotez.
ODPOWIEDŹ ;
Za uwzględnienie w projekcie zestawu doświadczalnego:
 Wysiania w pojemniku po kilka (nie mniej niż trzy) nasion małych i dużych na różnych
głębokościach (1 pkt),
 Wysiania każdego z rodzajów nasion, w tym samym pojemniku z glebą, przynajmniej na
dwóch głębokościach (1 pkt).
Przykład schematycznego rysunku zestawu doświadczalnego
Zadanie 9. (2 pkt)
Zaplanuj doświadczenie, udowadniające słuszność stwierdzenia „Cytokininy opóźniają proces starzenia
się roślin” .W planie uwzględnij zestaw doświadczalny i sposób ustalania wyników.
Pr.bad.- odcięte liście rośliny umieścić w roztworze cytokininy
Pr. kontr.- takie same liście umieścić w czystej wodzie
Po pewnym czasie obserwować kolor liści
Zadanie 10. (3 pkt)
Przed wykonaniem doświadczenia przygotowano zestaw materiałów:
suche nasiona grochu, kiełkujące nasiona grochu, 2 słoje z nakrętkami (o takiej samej pojemności),
drewniane łuczywo, zapałki.
Przedstaw (wykorzystując wymienione wyżej materiały) plan doświadczenia dla rozwiązania
następującego problemu badawczego:
"Czy w kiełkujących nasionach zachodzi proces oddychania?"
. W planie uwzględnij:
a) próbę kontrolną,
b) próbę badawczą,
c) sposób ustalania wyników obserwacji.

 Próba kontrolna: w słoju umieścić (określoną liczbę) nasiona suche i zakręcić go,
 Próba badawcza: w słoju umieścić (taką samą liczbę) kiełkujące nasiona i zakręcić go.
Sposób ustalania wyniku obserwacji: po pewnym czasie odkręcić słoiki i obserwować płomień na
łuczywie włożonym do każdego ze słojów) / po pewnym czasie wrzucić zapalone łuczywo do
obu słoików natychmiast po odkręceniu nakrętki) i obserwować płomień
Zadanie 11. (3 pkt)
Dla zbadania warunków, w jakich zachodzi trawienie skrobi przygotowano:
trzy probówki, 1% roztwór skrobi, amylazę trzustkową, wodę, NaOH, HCl, płyn Jugola łaźnię wodną o
temperaturze 37°C, zakraplacz, zegarek
Przedstaw (wykorzystując wymienione wyżej materiały) plan doświadczenia. W planie
uwzględnij:
− próbę kontrolną,
− próbę badawczą,
− sposób uzyskiwania wyników
 Po pewnym czasie dodać do każdej probówki taką samą ilość kropli płynu Lugola i obserwować
(porównać) reakcje barwne we wszystkich trzech probówkach
Zadanie 11. (1 pkt)
Przeprowadzono doświadczenie dla rozwiązania następującego problemu badawczego: „Jak współobecność
gatunków pokrewnych o podobnych wymaganiach oddziałuje na liczebność każdego z nich?”.
W tym celu w określonych warunkach laboratoryjnych hodowano we wspólnym pomieszczeniu jednakową
liczbę osobników każdego z dwóch gatunków chrząszczy (A i B) z rodzaju Tribolium.
Opisz próbę kontrolną do tego doświadczenia.
 Jednakową / taką samą liczbę osobników gatunku A i B należy hodować oddzielnie w takich
samych warunkach / określonych warunkach
Zadanie 12. (2 pkt)
Symbioza między roślinami motylkowymi a bakteriami jest bardzo powszechna. Roślina reaguje na infekcje
bakteriami z rodzaju Rhizobium wytworzeniem brodawek, w których znajdują się te drobnoustroje. U roślin
niezainfekowanych nie tworzą się brodawki.
Przedstaw plan doświadczenia pozwalającego rozwiązać problem badawczy:
Czy rośliny rozwijające się w glebie dostatecznie zaopatrzonej w azotany, są oporne na zakażenie
bakteriami Rhizobium?
Do dyspozycji masz: 50 siewek koniczyny, kulturę bakterii Rhizobium, dwie skrzynki
z piaskiem bez związków azotowych, pełną pożywkę azotanową, lupę.
W planie doświadczenia uwzględnij:
a) opis próby kontrolnej- skrzynka 1 z glebą bez związków azotowych i z bakteriami Rhizobium oraz 25
siewek koniczyny
b) opis próby badawczej- skrzynka 2 – z glebą z dodatkiem pożywki/azotanów i taką samą ilością
kultury bakterii, 25 siewek koniczyny. (Obie skrzynki należy umieścić w tych samych
warunkach, tak samo podlewać).
c) sposób uzyskiwania wyników – po kilku tygodniach / po pewnym czasie (delikatnie) wyciągnąć
rośliny z gleby i sprawdzić pod lupą czy są na nich brodawki
Zadanie 13. (2 pkt)
Enzymy to białka pełniące role biokatalizatorów. Ich aktywność zależy miedzy innymi od temperatury i pH.
Zaplanuj doświadczenie wykazujące wpływ temperatury na działanie amylazy ślinowej na kleik
skrobiowy. Podaj potrzebny sprzęt i sposób zapisu wyników doświadczenia z uwzględnieniem próby
badawczej i kontrolnej.
Za wymienienie pomocy: probówek, kleiku skrobiowego, termometru, łaźni wodnej, zakraplacza,
płynu Lugola, śliny – 1 pkt
Za przedstawienie propozycji zapisu doświadczenia uwzględniającego próbę kontrolną oraz badawczą
– 1 pkt
Propozycja zapisu:
Zadanie 14. (2 pkt)
Zaplanuj doświadczenie, w którym wykażesz wpływ pH na aktywność życiową larw komarów. Do dyspozycji masz:
100 larw komara w wodzie z jeziora, cztery zlewki, pehametr, wodę wodociągową, kwasek cytrynowy, łyżeczki
plastikowe.
W projekcie doświadczenia podaj opis:
1. próby kontrolnej
2. próby badawczej
3. sposobu ustalenia wyników
Uczeń otrzymuje po 1 punkcie za podanie w całości prawidłowego opisu: próby kontrolnej, próby badawczej
oraz sposobu ustalenia wyników w tym doświadczeniu.
Przykład poprawnej odpowiedzi:
1. W jednej zlewce należy umieścić 25 larw komara wraz z wodą z jeziora.
2. W trzech zlewkach z wodą wodociągową należy sporządzić roztwory kwasku cytrynowego o różnym
stężeniu dodając rożną ilość kwasku przy użyciu łyżeczki. Następnie w każdej zlewce umieścić po 25
larw komara.
3.. Obserwować aktywność larw komara umieszczonych w roztworach o różnym stężeniu kwasku
cytrynowego oraz z próby kontrolnej i porównać wyniki obserwacji.
Zadanie 16. (3 pkt)
Obecność cukrów prostych można wykryć za pomocą odczynnika Fehlinga, który dodany do badanego materiału,
po podgrzaniu reaguje na obecność glukozy ceglastoczerwonym zabarwieniem.
Zaplanuj doświadczenie, w którym wykażesz obecność glukozy w soku z winogron.
Do dyspozycji masz: sok z winogron, probówki, palnik, roztwór glukozy, odczynnik Fehlinga.
W projekcie doświadczenia podaj opis:
1. próby kontrolnej, 2. próby badawczej, 3. sposobu ustalenia wyników
Uczeń otrzymuje po 1 punkcie za podanie w całości prawidłowego opisu: próby kontrolnej, próby badawczej oraz
sposobu ustalenia wyników w tym doświadczeniu.
Przykład poprawnej odpowiedzi:
1. opis próby kontrolnej
Do probówki należy wlać roztwór glukozy i dodać odczynniki Fehlinga, następnie podgrzać nad palnikiem.
2. opis próby badawczej
Do probówki należy wlać sok z winogron i dodać odczynniki Fehlinga, następnie podgrzać nad palnikiem.
3. przykłady opisu sposobu ustalenia wyników
należy obserwować zmianę zabarwienia w obu probówkach lub
należy obserwować, czy w probówce 1 i 2 roztwór przyjmuje ceglastoczerwony kolor.
Zadanie 17. (1 pkt)
Badano wpływ roztworów o różnym stężeniu na erytrocyty. W tym celu przygotowali trzy zestawy
doświadczalne, w których umieszczono krwinki:
zestaw I – probówka z wodą destylowaną
zestaw II – probówka z solą fizjologiczną (0,9% wodny roztwór NaCl)
...
Plik z chomika:
lezeikwicze
Inne pliki z tego folderu:


2014 wykresy + rozw.doc (2154 KB)
 BIOLOGIA (2).docx (295 KB)
 Biologia w pigułce.doc (528 KB)
 biologia_2008.pdf (1528 KB)
planowanie doświadczeń + odpowiedzi.doc (1055 KB)
Inne foldery tego chomika:
 Anatomia - tablice
budowa chemiczna organizmów
 budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka
 charakterystyka tkanek
ekologia, ochrona środowiska, różnorodność biologiczna i ewolucja biologiczna


Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download