I N S T R U K C J A Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWhig

advertisement

przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzące ze Wspólnoty
nie
podlegają
procedurom
weterynaryjnej
kontroli
granicznej
w
granicznych posterunkach kontroli podczas wywozu (eksportu)

jednakże , w pewnych sytuacjach, zgodnie z wymogami:
Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach
pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.06.17.127)
graniczni lekarze
mają obowiązek ponownego plombowania środków
transportu, kontenerów lub pojemników, którymi są wywożone produkty
pochodzenia zwierzęcego z terytorium RP do państw trzecich, jeżeli taka
plomba była założona wcześniej przez właściwy organ IW i została
zdjęta przez organ celny podczas kontroli celnej.
lek.wet. D.Walecki
1
Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego
(Dz.U.06.17.127)
Art. 9a.
1.Produkty pochodzenia zwierzęcego wywożone z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do
państw trzecich , w tym także produkty czasowo przechowywane przed wywozem w innym
zakładzie niż zakład produkcji, zaopatruje się w świadectwa zdrowia lub inne dokumenty,
jeżeli są one wymagane przez państwo trzecie miejsca przeznaczenia tych produktów.
2.Świadectwa zdrowia lub inne dokumenty są dołączane do przesyłki produktów
pochodzenia zwierzęcego i udostępniane na każde żądanie organu celnego.
3.Organ Inspekcji Weterynaryjnej, niezwłocznie po każdym załadowaniu produktów
pochodzenia zwierzęcego, nakłada plombę na środek transportu, kontener lub pojemnik,
którymi są wywożone produkty pochodzenia zwierzęcego z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej do państw trzecich, jeżeli taka plomba jest wymagana przez państwo trzecie
miejsca przeznaczenia tych produktów.
lek.wet. D.Walecki
2
4. Uprawnienie organów Inspekcji Weterynaryjnej do nakładania plomb
nie narusza uprawnień i obowiązków organów celnych związanych z
przeprowadzeniem kontroli celnej.
4a. W przypadku zerwania plomby, o której mowa w ust. 3, przez
organ celny podczas kontroli, organ Inspekcji Weterynaryjnej
właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia tej kontroli
ponownie nakłada taką plombę na środek transportu, kontener
lub pojemnik.
(Art. 9a ust. 4a dodany przez art. 1 pkt 5 lit. c) ustawy z dnia 18 marca 2010 r.
(Dz.U.10.81.528) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 maja 2010 r.)
5. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, informacje, jakie umieszcza się
na
plombie nakładanej na środek transportu, kontener lub pojemnik, którymi są wywożone produkty
pochodzenia zwierzęcego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich, mając na względzie
zapewnienie możliwości identyfikacji wywożonych produktów pochodzenia zwierzęcego.
lek.wet. D.Walecki
3
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 15 września 2010 r.
w sprawie informacji, jakie umieszcza się na plombie nakładanej na środek
transportu, kontener lub pojemnik, którymi są wywożone produkty
pochodzenia zwierzęcego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw
trzecich
(Dz. U. z dnia 29 września 2010 r.)
Dz.U.10.179.1211
Obowiązuje od 30 października 2010 r. !!!
lek.wet. D.Walecki
4
§ 2.
W przypadku zerwania plomby przez organ celny podczas kontroli na obszarze terytorialnego
zakresu działania powiatowego lekarza weterynarii,
na środek transportu, kontener lub pojemnik, którymi są wywożone produkty
pochodzenia zwierzęcego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw
trzecich, powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce zerwania
plomby nakłada plombę zawierającą:
1) na przedniej stronie - litery "IW" oraz czterocyfrowy kod, którego:
a) pierwsza i druga cyfra oznaczają symbol województwa, na terenie którego dokonano
zerwania plomby, nadany w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z
dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i
udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz
związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek
samorządu terytorialnego,
b)
trzecia i czwarta cyfra oznaczają symbol powiatu, na terenie którego dokonano
zerwania plomby, nadany w sposób określony w rozporządzeniu, o którym mowa w
lit. a;
2) na odwrocie - sześciocyfrowy indywidualny numer plomby.
lek.wet. D.Walecki
5
§ 3.
W przypadku zerwania plomby przez organ celny podczas kontroli na obszarze
terytorialnego zakresu działania granicznego lekarza weterynarii,
na środek transportu, kontener lub pojemnik, którymi są wywożone
produkty pochodzenia zwierzęcego z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej do państw trzecich, graniczny lekarz weterynarii właściwy ze
względu na miejsce zerwania plomby nakłada plombę zawierającą:
1)
na przedniej stronie - kod TRACES, o którym mowa w decyzji Komisji 2009/821/WE
z dnia 28 września 2009 r. ustalającej wykaz zatwierdzonych punktów kontroli
granicznej, ustanawiającej niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez
ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiającej jednostki weterynaryjne
w systemie TRACES (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2009, str. 1);
2) na odwrocie - indywidualny numer plomby.
lek.wet. D.Walecki
6
WSPÓLNE KONTROLE WYWOZOWE –
PROCEDURY SPECJALNE
I.
EKSPORT MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DO
FEDERACJI ROSYJSKIEJ
II. EKSPORT PRODUKTÓW MLECZNYCH DO
lek.wet. D.Walecki
ChRL
7
Download