KARTA KURSU

advertisement
KARTA KURSU
Kierunek: Historia
Studia I stopnia, stacjonarne, rok 3, semestr 5
Nazwa
Wykład monograficzny XIX w.: Historia i kultura Żydów w XIX wieku
Nazwa w j. ang.
Monographic lecture: The history and culture of Jews in the 19th century
Kod
Koordynator
Punktacja ECTS*
Dr hab. prof. UP Łukasz Tomasz Sroka
1
Zespół dydaktyczny
Dr hab. prof. UP
Łukasz Tomasz Sroka
Opis kursu (cele kształcenia)
Celem kursu jest:
- przekazanie rozwiniętej wiedzy historycznej na temat historii i kultury Żydów w XIX wieku,
- wykształcenie umiejętności interpretacji tekstów źródłowych dotyczących historii i kultury
Żydów, zrozumienia odmienności mniejszości żydowskiej zamieszkującej ziemie polskie w XIX
wieku i poszanowania tej odmienności oraz obyczajów i zdobyczy cywilizacyjnych Żydów.
Warunki wstępne
Wiedza
Umiejętności
Kursy
Student posiada zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu historii Polski i
powszechnej na poziomie absowenta szkoły ponadgimnazjalnej.
Student posiada umiejętność interpretacji źródeł historycznych i posługiwania
się mapą historyczną, posługuje sie terminologią nauk historycznych na
poziomie absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej.
Nie ma wymagań.
Efekty kształcenia
Wiedza
Efekt kształcenia dla kursu
Odniesienie do efektów
kierunkowych
1
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
W_01: posiada zaawansowaną wiedzę na temat
historii i kultury Żydów w XIX wieku.
K_W01, 05, 06, 12
W_03: opanował podstawową terminologię
z zakresu historii i kultury Żydów w XIX wieku.
K_W 03, 10, 12, 13,
20, 21
W_04: zna najważniejsze osiągniecia kulturalne,
gospodarcze i polityczne Żydów w XIX wieku.
K_W 01, 05, 06, 08,
09, 15,
W_05: rozumie miejsce historii Żydów w badaniach
nad rozwojem cywilizacji ludzkiej.
K_W 15, 18
Efekt kształcenia dla kursu
Odniesienie do efektów
kierunkowych
U_01: określa stan swojej wiedzy jak też
samodzielnie zdobywa i utrwala więdzę w sposób
uporządkowany i systematyczny, stosując
nowoczesne techniki pozyskiwania, przetwarzania i
wykorzytania informacji
K_U01, 03, 09, 10, 20,
21
U_03: rozpoznaje wytwory żydowskiej kultury
materialnej, sztuki i lteratury, analizuje i interpretuje
źródła do historii Żydów w XIX w., wykorzystuje
literaturę fachową.
K_U01, 03, 06, 07, 08,
09, 10, 19
U_06: formułuje tezy i agrumentuje
z wykorzystaniem poglądów różnych autorów dla
wsparcia własnych konkluzji, w mowie i piśmie w
jezyku ojczystym i obcym.
K_U 03, 07, 09, 10, 11,
14, 15, 16, 17
Efekt kształcenia dla kursu
Odniesienie do efektów
kierunkowych
2
K_01: rozumie konieczność przestrzegania norm
etycznych w pracy historyka i popularyzacji wiedzy
historycznej.
K_K01
K_02: wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną K_K03
w przedstawianiu zgodnego aktualnym stanem
wiedzy historycznej obrazu dziejów i w
sprzeciwianiu się instrumentalizacji historii przez
grupy narodowe, społeczne, religijne i polityczne.
K_03: uznaje i szanuje różnice punktów widzenia i
postaw determinowane różnym podłożem
kulturowym.
K_K02, 06, 11
K_05: niezależnie i samodzielnie formułuje poglądy
oparte na wiedzy o historii i kulturze Żydów w XIX
wieku, respektując prawo innych do głoszenia
poglądów odmiennych.
K_K07, 10
Organizacja
Ćwiczenia w grupach
Wykład
(W)
Forma zajęć
A
Liczba godzin
K
L
S
P
E
30
Opis metod prowadzenia zajęć
22 godziny to wykład połączony z dyskusją nad wybranymi zagadnieniami historii i kultury Żydów
w XIX wieku.
W_01
Inne
Egzamin
pisemny
Egzamin ustny
Praca pisemna
(esej)
Referat
Udział w
dyskusji
Projekt grupowy
Projekt
indywidualny
Praca
laboratoryjna
Zajęcia
terenowe
Ćwiczenia w
szkole
Gry dydaktyczne
E – learning
Formy sprawdzania efektów kształcenia
X
3
W_02
W_03
X
W_04
X
W_05
X
U_01
X
U_02
U_03
X
U_04
U_05
U_06
X
K_01
X
K_02
X
K_03
X
K_04
K_05
x
K_06
K_07
Kryteria oceny
Ocena dostateczna – student opanował w stopniu zadowalającym założone dla kursu
efekty kształcenia
Ocena dobra – student spełnił kryteria oceny dostateczny, a ponad to wykazał się
wiedzą wykraczająca poza podstawowy zakres literatury podstawowej i
ponadprzeciętna aktywnością w dyskusji i pracach projektowych (pisemnych)
Ocena bardzo dobra – student spełnił kryteria oceny dobry, a ponad to wykazał się
znacznie poszerzoną wiedzą oraz zdolnością analizy i interpretacji źródeł w szerokim
kontekście historycznym, jak też formułowaniem i prezentacją trafnych i
autonomicznych sądów
Uwagi
Treści merytoryczne (wykaz tematów)
1. Wprowadzenie do tematyki wykładów. Historia i kultura Żydów w XIX wieku w
historiografii polskiej i światowej.
2. Podstawowe założenia i przesłanie judaizmu. Tora i Talmud w życiu Żydów.
3. Święta i obyczaje żydowskie.
4. Żydzi na ziemiach polskich w XIX wieku.
5. Żydzi w Krakowie w XIX wieku.
6. Główne nurty ideowe i religijne w łonie społeczności Żydów europejskich w XIX wieku.
7. Nowoczesny antysemityzm i jego źródła.
8. Syjonizm jako nowoczesny ruch ideowo – polityczny.
4
9. Rozwój syjonizmu na ziemiach polskich.
10. Proces powstania niepodległego Państwa Izraela: od Kongresu w Katowicach w 1884
roku do ogłoszenia niepodległości w 1948 roku.
11. Odzwierciedlenie trendów, procesów i zjawisk z XIX wieku we współczesnym Państwie
Izraela.
Wykaz literatury podstawowej
1. Cała A., Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim (1864-1897). Postawy. Konflikty. Stereotypy,
Warszawa 1989,
2. Chojnowski A., Tomaszewski J., Izrael, Warszawa 2001.
3. Eisenbach A., Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785 – 1870 na tle europejskim,
Warszawa 1988,
4. Herzl T., Państwo Żydowskie. Próba nowoczesnego rozwiązania kwestii żydowskiej, przekł. J.
Surzyn, Kraków 2006.
5. Ludwik Zamenhof wobec „kwestii żydowskiej”. Wybór źródeł, oprac. A. Jagodzińska, oprac.
merytoryczne Zarysu gramatyki języka nowożydowskiego (żargonu) E. Geller, przekł. A.
Jagodzińska, A. Kazuń, Makor / Źródła 2, seria pod red. M. Wodzińskiego, Kraków-Budapeszt
2012.
6. Ortodoksja, emancypacja, asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach
polskich w okresie rozbiorów, pod red. K. Zielińskiego, M. Adamczyk – Garbowskiej, Lublin 2003,
7. Zineman J., Historia syjonizmu, Warszawa 1946 [reprint: Kopenhaga 1979/80].
Wykaz literatury uzupełniającej
1. Cała A., Węgrzynek H., Zalewska G., Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, Warszawa
2000.
2. Borzymińska Z., Dzieje Żydów w Polsce. Wybór tekstów źródłowych. XIX wiek, Warszawa
1994.
3. Polski słownik judaistyczny. Dzieje. Kultura. Religia. Ludzie, t. 1-2, oprac. Z. Borzymińska i R.
Żebrowski, Warszwa 2003.
4. Unterman A., Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, Warszawa 1994.
Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
Wykład
Ilość godzin w kontakcie z
prowadzącymi
Ilość godzin pracy studenta
bez kontaktu z
prowadzącymi
22
Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)
-
Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym
2
Lektura w ramach przygotowania do zajęć
6
Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu
-
Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat
(praca w grupie)
-
Przygotowanie do egzaminu
-
Ogółem bilans czasu pracy
30
Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika
1
5
6
Download