Wzory pism prawo pracy (srodek).indd

advertisement
Kliknij, aby kupić książkę w: profinfo.pl
Ksi¹¿kê dedykujê Mamie
5
6
SPIS TREŚCI
Wykaz skrótów ........................................................................................................................... 13
I. Kary porządkowe ................................................................................................................... 15
Wzór nr 1. Upoważnienie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy
w sprawie nakładania kar porządkowych ................................................................. 17
Wzór nr 2. Notatka z wysłuchania pracownika przed ukaraniem
karą porządkową ............................................................................................................ 22
Wzór nr 3. Zawiadomienie o wymierzeniu kary regulaminowej ............................... 23
Wzór nr 4. Sprzeciw pracownika od decyzji pracodawcy o wymierzeniu
kary porządkowej ........................................................................................................... 24
Wzór nr 5. Pismo pracodawcy skierowane do zakładowej organizacji
związkowej o zajęcie stanowiska w sprawie kary porządkowej ............................ 25
Wzór nr 6. Decyzja pracodawcy o rozpatrzeniu sprzeciwu od decyzji
o ukaraniu pracownika .................................................................................................. 26
Wzór nr 7. Wniosek o uznanie kary porządkowej za niebyłą ..................................... 27
II. Ochrona kobiet ...................................................................................................................... 29
Wzór nr 1. Wniosek pracownicy o urlop macierzyński ................................................ 31
Wzór nr 2. Rezygnacja pracownicy z części urlopu macierzyńskiego ....................... 33
Wzór nr 3. Wniosek pracownika – ojca o udzielenie urlopu macierzyńskiego ........ 35
Wzór nr 4. Informacja pracodawcy o udzieleniu urlopu macierzyńskiego
ojcu dziecka ..................................................................................................................... 37
Wzór nr 5. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego.................................................. 38
Wzór nr 6. Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego ................ 40
Wzór nr 7. Wniosek pracownika o podjęcie pracy w trakcie trwania
dodatkowego urlopu macierzyńskiego....................................................................... 41
Wzór nr 8. Wniosek pracownicy o przerwanie urlopu macierzyńskiego .................. 42
Wzór nr 9. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu wychowawczego................... 44
Wzór nr 10. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu wychowawczego
na dziecko wymagające szczególnej opieki ............................................................... 48
Wzór nr 11. Oświadczenie drugiego rodzica/opiekuna o niekorzystaniu
z urlopu wychowawczego ............................................................................................ 49
7
Spis treści
Wzór nr 12. Oświadczenie pracownika o nieposiadaniu innych tytułów
do ubezpieczenia w okresie urlopu wychowawczego
oraz prawa do renty lub emerytury ............................................................................ 50
Wzór nr 13. Udzielenie urlopu wychowawczego przez pracodawcę ........................ 52
Wzór nr 14. Odwołanie pracownika z urlopu wychowawczego ................................ 53
Wzór nr 15. Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez pracownicę opiekującą
się dzieckiem do lat 4 na pracę w porze nocnej i godzinach nadliczbowych
(oświadczenie wymagane w trybie art. 178 § 2 k.p.) ................................................ 54
Wzór nr 16. Oświadczenie pracownika/opiekuna dziecka w wieku do 4 lat
o korzystaniu z uprawnień do pracy w wymiarze do 8 godzin
(oświadczenie w trybie art. 148 pkt 3 k.p.) ................................................................. 56
Wzór nr 17. Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy .............................................. 57
Wzór nr 18. Informacja pracodawcy o obniżeniu wymiaru czasu pracy................... 59
III. Pełnomocnictwo i pisma związane z pełnomocnictwem ............................................ 61
Wzór nr 1. Pełnomocnictwo ............................................................................................... 63
Wzór nr 2. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu ..................................... 66
Wzór nr 3. Pismo odwołujące pełnomocnictwo............................................................. 68
Wzór nr 4. Pismo zawiadamiające sąd o odwołaniu pełnomocnictwa ...................... 70
IV. Pisma związane z ewentualnym wytoczeniem powództwa........................................ 73
Wzór nr 1. Wniosek o zabezpieczenie dowodu ............................................................. 75
Wzór nr 2. Wniosek powoda zobowiązujący pozwanego do przedstawienia
dowodu w sprawie ......................................................................................................... 77
Wzór nr 3. Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych ............................................... 79
Wzór nr 4. Wniosek o przywrócenie terminu ................................................................ 82
V. Pozew ....................................................................................................................................... 85
Pozew – zagadnienia ogólne.............................................................................................. 87
Wzór nr 1. Pozew o zapłatę wynagrodzenia wraz z odsetkami .................................. 90
Wzór nr 2. Pozew o wypłatę ekwiwalentu za urlop ...................................................... 93
Wzór nr 3. Pozew o uznanie ugody zawartej przed sądem za nieważną.................. 96
Wzór nr 4. Pozew o nawiązanie stosunku pracy w wykonaniu umowy
przyrzeczonej (przedwstępnej) .................................................................................. 100
Wzór nr 5. Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy .............................................. 103
Wzór nr 6. Pozew o uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne.................. 107
Wzór nr 7. Pozew o przywrócenie do pracy (odwołanie pracownika
od rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym) .............................. 112
Wzór nr 8. Pozew o ponowne nawiązanie stosunku pracy........................................ 117
Wzór nr 8A. Wniosek byłego pracownika o nawiązanie umowy o pracę
w trybie art. 53 § 5 k.p. ................................................................................................. 117
Wzór nr 8B. Pozew pracownika o ponowne nawiązanie stosunku pracy
w trybie art. 53 § 5 k.p. ................................................................................................. 118
Wzór nr 9. Pozew pracodawcy o odszkodowanie z tytułu niezwłocznego
rozwiązania umowy o pracę przez pracownika ...................................................... 121
8
Spis treści
Wzór nr 10. Pozew pracodawcy o zapłatę/zwrot nadpłaconego
pracownikowi wynagrodzenia ................................................................................... 124
Wzór nr 11. Pozew o odszkodowanie z tytułu naruszenia obowiązku
równego traktowania w zatrudnieniu ...................................................................... 127
Wzór nr 12. Pozew o uchylenie kary porządkowej ..................................................... 132
Wzór nr 13. Pozew o sprostowanie świadectwa pracy ............................................... 135
Wzór nr 13A. Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy ......................................... 135
Wzór nr 13B. Zawiadomienie pracodawcy skierowane do pracownika
o odmowie sprostowania świadectwa pracy ........................................................... 139
Wzór nr 13C. Pozew pracownika o sprostowanie świadectwa pracy ...................... 140
Wzór nr 14. Pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu niewydania
w terminie świadectwa pracy ..................................................................................... 142
Wzór nr 15. Pozew o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli
złożonego pod wpływem błędu................................................................................. 145
Wzór nr 15A. Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych
oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu............................................... 145
Wzór nr 15B. Pozew pracownika dotyczący rozwiązania umowy o pracę
na zasadzie porozumienia stron dokonanego pod wpływem błędu................... 147
Wzór nr 16. Pozew o zapłatę z tytułu zakazu konkurencji......................................... 151
Wzór nr 17. Pozew o odszkodowanie przysługujące pracownikowi
z tytułu śmierci pracodawcy (na podstawie art. 632 § 2 k.p.) ................................ 153
Wzór nr 18. Pozew o zapłatę roszczeń majątkowych przysługujących
pracownikowi po śmierci pracodawcy ..................................................................... 155
Wzór nr 19. Informacja dla członka rodziny o wygaśnięciu stosunku pracy
z powodu śmierci pracownika ................................................................................... 157
Wzór nr 20. Pozew o wypłatę praw majątkowych po śmierci pracownika
(na podstawie art. 631 § 2 k.p.) .................................................................................... 159
Wzór nr 21. Pozew o wypłatę odprawy pośmiertnej .................................................. 162
Wzór nr 22. Pozew o wypłatę odprawy emerytalnej (rentowej) ............................... 165
Wzór nr 23. Pozew o ponowne zatrudnienie w związku z wygaśnięciem
umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania ...................................... 169
Wzór nr 24. Pozew o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy ............................ 173
Wzór nr 25. Pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy ......... 176
Wzór nr 26. Pozew o zapłatę zadośćuczynienia z tytułu wypadku przy pracy...... 182
Wzór nr 27. Pozew o wypłatę renty uzupełniającej z tytułu wypadku
przy pracy ...................................................................................................................... 185
Wzór nr 28. Pozew pracodawcy o odszkodowanie z tytułu szkody
wyrządzonej przez pracownika ................................................................................. 187
VI. Pisma w postępowaniu egzekucyjnym ......................................................................... 195
Wzór nr 1. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ............................................... 197
Wzór nr 2. Wniosek o wszczęcie egzekucji ................................................................... 199
9
Spis treści
Wzór nr 3. Wniosek do komornika o zwolnienie z zajętego rachunku
bankowego środków pieniężnych przeznaczonych na wypłatę
wynagrodzeń dla pracowników ................................................................................ 201
Wzór nr 4. Skarga pracodawcy na zaniechanie komornika ....................................... 203
Wzór nr 5. Wniosek o wszczęcie egzekucji w przedmiocie nakazania
dłużnikowi nawiązania z wierzycielem stosunku pracy
(wniosek o wszczęcie egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c.) ...................................... 205
VII. Umowy o pracę i klauzule dodatkowe do umów o pracę........................................ 207
Pojęcie umowy o pracę ..................................................................................................... 209
Wzór nr 1. Umowa przedwstępna.................................................................................. 214
Wzór nr 2. Umowa o pracę na okres próbny ................................................................ 218
Wzór nr 3. Umowa o pracę na czas określony.............................................................. 222
Wzór nr 4. Umowa na czas wykonywania określonej pracy ..................................... 228
Wzór nr 5. Umowa o pracę na czas nieokreślony ........................................................ 232
Wzór nr 6. Umowa o zatrudnienie na czas zastępowania
nieobecnego pracownika ............................................................................................. 235
Wzór nr 7. Spółdzielczy stosunek pracy (spółdzielcza umowa o pracę).................. 238
Wzór nr 8. Umowa w celu przygotowania zawodowego .......................................... 242
Wzór nr 9. Informacja o warunkach zatrudnienia ...................................................... 247
Klauzule dodatkowe do umowy o pracę – umowy o zakazie konkurencji .................. 249
Wzór nr 10. Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania zatrudnienia .......... 249
Wzór nr 11. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy .................. 253
VIII. Urlopy ............................................................................................................................... 259
Wzór nr 1. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego ..................................... 261
Wzór nr 2. Wniosek o podział urlopu (udzielenie urlopu w częściach) .................. 265
Wzór nr 3. Urlop na żądanie............................................................................................ 267
Wzór nr 4. Wniosek pracownika o dokonanie przesunięcia terminu urlopu ......... 269
Wzór nr 5. Zawiadomienie pracownika o przesunięciu terminu urlopu
wypoczynkowego dokonanym przez pracodawcę ................................................ 271
Wzór nr 6. Odwołanie z urlopu ...................................................................................... 273
Wzór nr 7. Wniosek pracownika o urlop bezpłatny .................................................... 275
Wzór nr 8. Oświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu bezpłatnego ............... 280
Wzór nr 9. Udzielenie urlopu bezpłatnego pracownikowi
w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy ................................................ 281
Wzór nr 10. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego w związku
z wyborem na wójta gminy ........................................................................................ 283
Wzór nr 11. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego w związku
z wyborem na radnego gminy ................................................................................... 285
Wzór nr 12. Zgłoszenie powrotu pracownika do pracy u poprzedniego
pracodawcy z powodu wygaśnięcia mandatu ........................................................ 287
Wzór nr 13. Zawiadomienie pracownika przez pracodawcę o wypłacie
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy .............. 289
10
Spis treści
Wzór nr 14. Zawiadomienie pracownika przez pracodawcę o terminie
wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia ................ 293
Wzór nr 15. Urlop okolicznościowy ............................................................................... 295
IX. Zmiana, ustanie stosunku pracy i przejście zakładu pracy
na innego pracodawcę............................................................................................................. 297
Wzór nr 1. Oferta pracownika dotycząca rozwiązania umowy o pracę
na zasadzie porozumienia stron ................................................................................ 299
Wzór nr 2. Rozwiązanie stosunku pracy na zasadzie porozumienia stron ............. 300
Wzór nr 3. Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem zawartej na czas
nieokreślony za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.................... 304
Wzór nr 4. Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony .............................. 312
Wzór nr 5. Wypowiedzenie umowy o zastępstwo ...................................................... 314
Wzór nr 6. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym
przez pracownika ......................................................................................................... 316
Wzór nr 7. Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego
okresu wypowiedzenia (art. 361 § 1 k.p.) ................................................................... 318
Wzór nr 8. Ustalenie przez strony wcześniejszego terminu rozwiązania
umowy o pracę, po dokonanym wypowiedzeniu umowy o pracę
(art. 36 § 6 k.p.) .............................................................................................................. 321
Wzór nr 9. Oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownika
ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia .................................................... 323
Wzór nr 10. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia dokonane
przez pracodawcę z winy pracownika...................................................................... 325
Wzór nr 11. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia dokonane
przez pracodawcę bez winy pracownika ................................................................. 332
Wzór nr 12. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w trybie
natychmiastowym (z winy pracodawcy).................................................................. 338
Wzór nr 13. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę zawartej na czas
nieokreślony (tzw. wypowiedzenie zmieniające).................................................... 343
Wzór nr 14. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy (wypowiedzenie
zmieniające) związane z wprowadzeniem nowego układu zbiorowego
pracy/regulaminu wynagradzania ............................................................................ 348
Wzór nr 15. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę ..................................... 351
Wzór A. Informacja dla pracownika o przejściu zakładu pracy na innego
pracodawcę, gdy u pracodawców nie działają zakładowe organizacje
związkowe ..................................................................................................................... 355
Wersja II wzoru A. Zawiadomienie pracownika o przejściu zakładu pracy
na innego pracodawcę, gdy u żadnego z pracodawców nie działają
zakładowe organizacje związkowe ........................................................................... 357
Wzór nr 16. Rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika
w trybie art. 231 § 4 k.p. (za siedmiodniowym uprzedzeniem) ............................. 359
Wzór nr 17. Oświadczenie o cofnięciu rozwiązania umowy o pracę ....................... 361
11
Spis treści
Wzór nr 18. Pismo pracodawcy zawiadamiające pracownika
o wygaśnięciu umowy o pracę ................................................................................... 362
Wzór nr 19. Informacja dla pracownika o wygaśnięciu stosunku pracy
z powodu śmierci pracodawcy ................................................................................... 371
Wzór nr 20. Informacja dla członka rodziny o wygaśnięciu stosunku pracy
z powodu śmierci pracownika ................................................................................... 373
Wzór nr 21. Świadectwo pracy ........................................................................................ 375
12
I. KARY PORZ¥DKOWE
15
16
Wzór nr 1. Upoważnienie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w sprawie nakładania kar porządkowych
Wzór nr 1
Upowa¿nienie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy
w sprawie nak³adania kar porz¹dkowych
Komentarz
Odpowiedzialność porządkowa pracownika sprowadza się do zastosowania wobec niego środków dyscyplinujących, jakimi są kary porządkowe, które mają charakter
sankcji typu represyjnego i stanowią instrument karania stosowany przez pracodawcę. Zastosowanie jej nie jest jednak uzależnione od wyrządzenia pracodawcy szkody
przez pracownika. Odpowiedzialność ta regulowana jest przepisami kodeksu pracy
(art. 108–113 k.p.).
Przy zagadnieniu kar porządkowych należy zaznaczyć, że za jedno przewinienie
może być wobec pracownika zastosowana tylko i wyłącznie jedna kara. Ponadto ustawodawca przedstawił zamknięty katalog kar porządkowych – pracodawca nie może stosować wobec pracownika innych kar porządkowych poza tymi, które wynikają z kodeksu
pracy, a karami tymi są: upomnienia, nagany i kara pieniężna. Inny charakter ma odpowiedzialność wynikająca z pragmatyk służbowych; nie stanowi ona jednak przedmiotu
niniejszego opracowania.
Kodeks pracy wyróżnia dwa rodzaje kar porządkowych – niemajątkowe (upomnienie
i nagana) i majątkowe (kara pieniężna). Rozróżnienie kar na majątkowe i niemajątkowe
ma istotne znaczenie. Otóż, kodeks pracy nie zawiera konkretyzacji, jaka kara winna być
zastosowana za poszczególne przewinienie, które skutkuje odpowiedzialnością niemajątkową. Z tego też względu zakres stosowania kar niemajątkowych jest szerszy niż zakres
stosowania kary pieniężnej. Karę upomnienia i nagany stosuje się w razie nieprzestrzegania przez pracownika:
1) ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,
2) przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
3) przepisów przeciwpożarowych,
4) przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
Z kolei okoliczności nagannego zachowania pracownika, za które może zostać nałożona na niego kara majątkowa (pieniężna), są w kodeksie pracy wyliczone taksatywnie
i nie można kary tej stosować za inne przewinienie dokonane przez pracownika. Karę
pieniężną pracodawca może zastosować tylko i wyłącznie w wypadku:
1) nieprzestrzegania przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub
przepisów przeciwpożarowych,
2) opuszczenia przez pracownika bez usprawiedliwienia miejsca pracy,
3) stawienia się do pracy pracownika w stanie nietrzeźwości lub spożywania alkoholu
w miejscu pracy.
17
I. Kary porządkowe
Kara pieniężna za jedno przewinienie oraz za każdy dzień nieusprawiedliwionej
nieobecności nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia. Z tego też względu
w przypadku kilkudniowej nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika pracodawca
może za każdy dzień nieobecności zastosować karę pieniężną tej samej wysokości. Łącznie
kary pieniężne nie mogą jednak przekroczyć dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego do wypłaty po dokonaniu potrąceń wynikających z art. 87 § 1 pkt 1–3 k.p.
Kodeks pracy przyjął sformalizowany sposób nakładania kary na pracownika,
wprowadzając jednocześnie terminy, których upływ pozbawia pracodawcę możliwości
wyciągnięcia wobec pracownika sankcji dyscyplinujących – kara może być wymierzona
w terminie 2 tygodni od powzięcia wiadomości, lecz nie później niż 3 miesiące od dnia
dopuszczenia się danego naruszenia.
Przed zastosowaniem kary porządkowej konieczne jest wysłuchanie pracownika.
Celem tej instytucji jest zobiektywizowanie decyzji przełożonych oraz umożliwienie
pracownikowi złożenia wyjaśnień w istotnej dla niego sprawie. Dlatego też wysłuchanie pracownika musi być uprzednie w stosunku do zastosowania kary. Pracodawca
zobowiązany jest stworzyć warunki, określając miejsce i czas złożenia wyjaśnień. Wysłuchanie pracownika może być dokonane w dowolnej formie: pracownik może zrobić
to ustnie, może też złożyć swoje wyjaśnienia w formie pisemnej. Z uwagi na to, że
wysłuchanie jest przywilejem pracownika, może on z tego uprawnienia zrezygnować.
W takiej sytuacji wysłuchanie pracownika nie jest bezwzględną przesłanką warunkującą
zastosowanie kary.
Pragnąc zapobiec ewentualnym „ucieczkom” pracowników w krótkotrwałe choroby,
które uniemożliwiałyby ich wysłuchanie, a tym samym ukaranie, ustawodawca w art. 109
§ 3 k.p. stanowi, że jeżeli z powodu nieobecności w pracy pracownik nie może zostać wysłuchany, bieg 2-tygodniowego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy. Przerwanie czy zawieszenie biegu terminu
do ukarania pracownika odnosi się wyłącznie do okresu 2-tygodniowego. Nieobecność
pracownika w pracy nie ma natomiast wpływu na bieg 3-miesięcznego terminu.
Po wysłuchaniu pracownika pracodawca może zgodnie z prawem nałożyć na niego
karę porządkową. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie,
wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, datę dopuszczenia się tego
naruszenia przez pracownika oraz poucza go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie
do jego wniesienia (nasuwa się tutaj konkluzja, że jakiekolwiek upomnienie pracownika
dokonane ustnie przez pracodawcę dotyczące nieprawidłowego wykonywania obowiązków pracowniczych bez zachowania trybu nałożenia tej kary nie jest karą porządkową
w rozumieniu przepisów kodeksu pracy).
Pracownik, który nie zgadza się z nałożoną karą, może w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść do pracodawcy sprzeciw. Sposób wniesienia sprzeciwu
nie wymaga żadnej szczególnej formy. Ponadto termin 7-dniowy nie podlega zawieszeniu
ani przywróceniu wskutek jakichkolwiek okoliczności. Jego upływ powoduje, że pracodawca może odrzucić sprzeciw bez jego merytorycznego rozpoznania.
Podstawą wniesienia sprzeciwu jest uznanie przez pracownika, że zastosowanie kary
nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa. Pracownik może zatem podnosić, że:
18
Wzór nr 1. Upoważnienie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w sprawie nakładania kar porządkowych
1) brak jest podstawy faktycznej wymierzenia kary (pracownik wskazuje, iż nie dopuścił
się konkretnego przekroczenia),
2) zachowanie pracownika nie było przez niego zawinione,
3) naruszono zasady formalne zastosowania kary (nastąpiło przekroczenie terminów
obowiązujących przy nakładaniu kar, nie wysłuchano pracownika itp.).
Ustawodawca określił prawo pracodawcy do ustosunkowania się do zarzutów pracownika w terminie 14 dni. W tym czasie pracodawca, po uprzednim rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, może uwzględnić
lub odrzucić sprzeciw. Stanowisko organizacji związkowej ma charakter opiniodawczy.
Naruszenie jednak tego „trybu konsultacji” należy traktować jako wadliwe rozpatrzenie
sprzeciwu. W razie uchybienia temu terminowi przez pracodawcę uznaje się, że sprzeciw
został uwzględniony.
Ustawodawca przyznał pracownikowi prawo odwołania się od decyzji pracodawcy
do sądu pracy (właściwy rzeczowo zawsze jest sąd rejonowy – sąd pracy) – o uchylenie
kary – w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o odrzuceniu sprzeciwu. Termin
ten jest terminem zawitym, a więc nieprzywracalnym w żadnym wypadku (brak tutaj
obowiązku pouczenia pracownika o terminie wniesienia powództwa, jak to ma miejsce
przy sprzeciwie – art. 110 k.p.).
Podstawą wniesienia stosownego powództwa do sądu jest jednak wyczerpanie
wskazanego powyżej trybu postępowania (tryb reklamacyjny jest obowiązkowy). Jeżeli
bowiem pracownik wniesie sprzeciw bezpośrednio do sądu, w formie pozwu o uchylenie
kary, to w takiej sytuacji sąd winien taki pozew przekazać pracodawcy, uznając, że formalnie jest to sprzeciw w rozumieniu art. 112 § 1 k.p. (w doktrynie prawa pracy można
spotkać się również z innym poglądem).
W wyniku złożenia pozwu o uchylenie kary porządkowej sąd nie rozstrzyga o jej
złagodzeniu lub zastosowaniu innej kary. Jest on bowiem „jedynie” organem odwoławczym od kar zastosowanych przez pracodawcę. Orzeka mianowicie, czy zastosowanie
kary nastąpiło z naruszeniem prawa, czy też nie.
Zgodnie z przepisami kodeksu pracy zawiadomienie o ukaraniu pozostawia się
w aktach osobowych pracownika. Jednakże po roku nienagannej pracy, przez co należy
rozumieć rok pracy bez kolejnego ukarania karą porządkową – a więc w przypadku
kolejnego ukarania karą poprzednia mimo upływu roku pozostaje – karę uważa się za
niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu pracodawca winien usunąć z akt osobowych.
Kary nałożone np. przez dozór techniczny, izbę skarbową czy inspekcję pracy nie mają
tutaj znaczenia, ponieważ nie są to kary porządkowe w rozumieniu kodeksu pracy. Pracodawca może z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej uznać karę za niebyłą przed terminem upływu jednego
roku nienagannej pracy.
Jeżeli pracodawca zastosował karę, naruszając terminy i tryb jej zastosowania, a pracownik nie złożył sprzeciwu i następnie nie odwołał się do sądu, kara staje się skuteczna.
19
Download