Wydzia* Przyrodniczo-Techniczny

advertisement
Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
AKTUALIZACJE TEMATÓW PRAC INŻYNIERSKICH - OBRONY STYCZEŃ 2015
Typ studiów - stacjonarne
Kierunek - IV Ochrona Środowiska I0
Lp.
Nazwisko i
Imię
Aktualizacja tematu pracy inżynierskiej
Aspekt ochrony środowiska w technikach
stosowanych w gospodarce paliwami na
terenie wybranej stacji benzynowej
1.
Cieślik Marcin
Aspect of environmental protection in
techniques applied in fuel economy in the
chosen petrol station
Koncepcja zagospodarowania wyrobisk
kruszywa dla potrzeb rekreacji i edukacji
ekologicznej, na przykładzie wyrobiska
Malina-Grotowice w Opolu
2.
Frąsiak Michał
The conception of developing excavations of
aggregate for the purposes of recreation and
environmental education, on the example of
Malina-Grotowice excavations in Opole
Promotor
dr U.
Karwaczyńska
Dr M.
Wyszyński
Koncepcja rewaloryzacji założenia parkowo –
zamkowego w Tworkowie, woj. Opolskie
3.
4.
Juraszek Sabina
Kilisz
Dominika
Dr K. Badora
The idea of the park and Castel complex
reneval located in Tworków, Opole voivodship
Bezpieczne dla środowiska techniki ochrony
roślin na przykładzie uprawy ziemniaka
odmiany Vineta
Dr J. Sławiński
Environmentally safe plant protection
technology for example cultivation of the
potato varieties Vineta
5.
Kolebska
Katarzyna
Instalacje mechaniczno biologicznego
przekształcania odpadów jako rozwiązanie
problemu postępowania z odpadami
komunalnymi
Dr inż. T.
Ciesielczuk
Installations of mechanical biological treatment
of municipal solid waste as a solution of the
waste treatment problem
Ocena technicznych i przyrodniczych
uwarunkowań odtworzenia populacji jarzęba
brekinii Sorbus torminalis z rezerwacie
przyrody Kamień Śląski
6.
Koźlik Justyna
Dr K. Badora
Assessement of technical and natural
conditions of chequer tree Sorbus
torminalis populations restoring in the nature
reserve Kamień Śląsk
Zastosowanie modelu opad-odpływ w
symulacji procesów hydrologicznych w zlewni
rzeki Biała Głuchołaska
7.
Kózka Karina
The use of rainfall-runoff model in the
simulation of hydrological processes in the
catchment area of the Biala Głucholaska river
Koncepcja działań naprawczych
przywracajacych funkcjonowanie zbiornika
wstępnego Brzózki
8.
Kuc Agnieszka
The concept of repair works that restore the
operation of the pre-dam Brzózki
Dr hab. inż. M.
Wiatkowski,
prof. UO
Dr hab. inż. M.
Wiatkowski,
prof. UO
Dobór procesów do uzdatnienia wybranych
wód studziennych gminy Izbicko
9.
Łęska Zuzanna
The choice of techniques treating selected well
water on Izbicko Commune
Dr M. Głowacki
Dobór technik do uzdatnienia wybranych wód
studziennych gminy Gogolin
10.
11.
Nawrocki
Dawid
Rosowska
Patrycja
The choice of techniques treating selected well
water on Gogolin Commune
Technologie pozyskiwania i przetwarzania
biomasy roślin niespożywczych w celach
energetycznych
The technologies of harvesting and treatment of
non-food plants biomass for energetic purposes
Dr M. Głowacki
Dr inż. T.
Ciesielczuk
12.
13.
Skrobisz
Grzegorz
Sobocińska
Sandra
Ocena możliwości zastosowania sosny
zwyczajnej Pinus sylvestris w rekultywacji
biologicznej spągu wyrobiska Kopalni
Wapienia Górażdże
Dr G. Kusza
Assessment of the applicability of Scots pine
Pinus sylvestris in the biological reclamation of
a quarry bottom area in the Górażdże
Limestone Mine
Alternatywne źródła energii jako substytut
węglowego systemu ogrzewania gospodarstw
indywidualnych
Dr inż. T.
Ciesielczuk
Alternative energy sources as a substitute of
coal heating systems in individual households
Wybór kierunków i technik wykorzystania
osadów dennych zbiornika wstępnego Jedlice,
w oparciu o ich właściwości fizyko-chemiczne
i chemiczne
14. Szyszka Joanna
15.
Tarczyńska
Angelika
Dr G. Kusza
The choice of directions and techniques to use
the bottom sediments from the preliminary
reservoir of Jedlice on the basis of their
physico-chemical and chemical properties
Dobór procesów uzdatnienia wybranych wód
studziennych Gminy Turawa
Dr M. Głowacki
The choice of techniques treating selected well
water on Turawa Commune
Download