Jak badać strukturę powierzchni

advertisement
Arkusz kalkulacyjny
Arkusz kalkulacyjny
Jest to program komputerowy służący do
wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych
wyników.
Microsoft Excel
Quattro Pro
Lotus 1-2-3
Gnumeric
KSpread
OpenOffice.org Calc
Framework
Budowa arkusza kalkulacyjnego
Główną częścią edytora jest tabela, która składa się z wierszy i kolumn.
Wiersze oznaczone są liczbami 1, 2, aż do 65 536.
Kolumny oznaczone są wielkimi literami A, B, C… Z, AA, AB, AC… AZ, BA
aż do kolumny oznaczonej literami IV – kolumn jest w sumie 256.
Na przecięciu wierszy i kolumn powstają tzw. komórki, do których
możemy wpisać: liczbę, wzór (nazywany również formułą) lub tekst.
Każda komórka ma swój adres wynikający z przecięcia kolumny i wiersza.
Np. Wskazana komórka wiersza ma adres A1
Budowa arkusza kalkulacyjnego (cd)
Każda oznaczona liczba komórek nosi nazwę bloku.
Np. blok komórek o adresach B4, B5, C4, C5, który
określa się przez B4:C5. (Blok opisany jest
adresami przeciwległych komórek – lewej górnej
i prawej dolnej, czyli B4:C5.
Zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych
Arkusz kalkulacyjny umożliwia:
tworzenie zestawień,
filtrowanie danych,
wykonywanie obliczeń,
przetwarzanie danych,
wizualizację wyników.
Pozwala m.in. na badanie scenariuszy: „co się stanie,
jeżeli .... ? ”
Historia
Komputerowy arkusz kalkulacyjny został wymyślony
1970 roku przez Rene Pardo and Remy Landau’a,
którzy wystąpili o patent, ale go nie dostali.
Rene Pardo
Historia
Koncepcja arkusza kalkulacyjnego dla PC-ta został
ponownie „odkryty” przez Dana Bricklin’a w 1977 r.
Pierwszym użytecznym arkuszem kalkulacyjnym był
VisiCalc -1979 r.
Również i tu nie uzyskano patentu.
Dan Bricklin
VisiCalc
Pierwszy arkusz kalkulacyjny
Typy danych
Opisy
Stałe
Wyrażenia arytmetyczne (formuły)
Wszystkie formuły muszą się zaczynać od =
Format danych
W większości przypadków po wprowadzeniu danych
należy im nadać określony wygląd tzw. format
Format danych
Innym rodzajem formatowania jest wypełnienie oraz
ustawienie obramowania komórek.
Formuły - operacje matematyczne
Dodawanie = A1+B1
Odejmowanie = A1-B1
Mnożenie = A1*B1
Dzielenie = A1/B1
Operatory matematyczne, cd.
Potęgowania = A1^3
Procentu = 20%
Operatory tekstowe
Łączenia tekstu = „ala „ & „ma”
„ala ma”
Operatory odwołania
Zakresu : = A1:A2
Składania ; = SUMA(A1:A2;C1:C2)
Przecięcia (spacja) =SUMA(A1:C2 B1:B2)
Operacje matematyczne - funkcje
SUMA:
Operacje matematyczne - funkcje
ŚREDNIA:
Operacje matematyczne – inne funkcje
Operacje logiczne w arkuszu kalkulacyjnym,
np.
Jeżeli (IF)
=JEZELI (warunek, wartość, gdy prawda, wartość, gdy
fałsz)
=JEZELI (A2>0,„Dodatnia",„Ujemna")
Operacje logiczne w arkuszu kalkulacyjnym
Formatowanie warunkowe
Operacje logiczne w arkuszu kalkulacyjnym
Formatowanie warunkowe
Operacje logiczne w arkuszu kalkulacyjnym
Formatowanie warunkowe
Sortowanie danych
Zadanie: ustawić dane w kolejności alfabetycznej
Sortowanie danych
Realizacja: przeciągając mysz z przyciśniętym lewym
przyciskiem zaznaczyć dane do sortowania
Sortowanie danych
Automatyczne dopełnianie
Zaznacz pierwszą komórkę wypełnianego zakresu.
Wpisz wartość początkową serii.
Wpisz wartość w następnej komórce, aby utworzyć
wzorzec.
Na przykład aby uzyskać serię 1, 2, 3, 4, 5..., wpisz 1 i 2
w dwóch pierwszych komórkach. Aby uzyskać serię 1, 3,
5, 7..., wpisz 1 i 3.
Zaznacz komórki zawierające wartości początkowe.
Przeciągnij uchwyt wypełniania w dół wypełnianej
kolumny
Automatyczne dopełnianie
Ciągnij
Kopiowanie formuł
Względne
=A6+B6
ciągnij
Adresowanie względne i bezwzględne
Względne
A2
Adres komórki będzie się zmieniał przy kopiowaniu
Bezwzględne
$A$2
Adres komórki nie będzie się zmieniał przy kopiowaniu
Mieszane
$A2
Część adresu komórki nie będzie się zmieniać
Kopiowanie formuł
To się nie
zmieniło
Względne
=A6+B6
Mieszane
=A2+$B$2
=A6+$B$2
Bezwzględne
=$A$2+$B$2
Wykresy
Jeśli istnieje zestawienie tabelaryczne na podstawie
którego ma być utworzony wykres, wystarczy
uruchomić kreator wykresów, klikając odpowiedni
przycisk z paska narzędzi, lub wybierając polecenie
menu: WSTAW/WYKRES.
Tworzenie wykresu
Zaznaczyć kolumny z danymi, które mają zostać
zobrazowane
Tworzenie wykresu
Tworzenie wykresu
Zaznaczyć tekst
prawym
przyciskiem
myszy
Typy wykresów:
kolumnowy
Typy wykresów (cd):
słupkowy
Typy wykresów (cd):
liniowy
Typy wykresów (cd):
kołowy
Typy wykresów (cd):
XY (punktowy)
Typy wykresów (cd):
warstwowy
Typy wykresów (cd):
pierścieniowy
Typy wykresów (cd):
radarowy
Typy wykresów (cd):
powierzchniowy
Typy wykresów (cd):
bąbelkowy
Typy wykresów (cd):
giełdowy
Typy wykresów (cd):
walcowy
Typy wykresów (cd):
stożkowy
Typy wykresów (cd):
ostrosłupowy
Podsumowanie – podstawowe pojęcia
Arkusz kalkulacyjny – jest to program służący do
wykonywania obliczeń, gromadzenia danych, opisywania ich
wykresami.
Skoroszyt – jest to dokument programu Excel (arkusza
kalkulacyjnego) o nazwie nadanej przez użytkownika. Jego
standardowa nazwa to np. Zeszyt 1.
Kolumna – jest to pozioma rubryka arkusza. Kolumny
oznacza się kolejnymi literami alfabetu.
Wiersz – jest to pozioma rubryka arkusza. Wiersze oznacza
się kolejnymi liczbami.
Komórka – jest to najmniejszy element arkusza. Powstaje
w miejscu przecięcia kolumny i wiersza.
Formuła – to wzór zapisany w arkuszu, według formuły
program wykonuje obliczenia.
Adres – dla komórki jest to numer wiersza wraz z literą
określającą kolumnę.
Blok – są to zaznaczone komórki do formatowania.
KONIEC
Download