2005

advertisement
HISTOLOGIA – test półroczny 2005
1. Mastocyty:
a) zawierają ziarnistości kwasowe, (+)
b) mają zdolność do fagocytozy,
c) produkują prostaglandyny, (+)
d) mogą przyciągać granulocyty kwasochłonne, (+)
e) produkują substancję międzykomórkową.
2. Białka włókniste substancji pozakomórkowej:
a) fibronektyna, (+)
b) kolagen, (+)
c) elastyna, (+)
d) mikrofibrylina, (+)
e) dekoryna.
3. Glej ośrodkowego układu nerwowego:
a) oligodendrocyty, (+)
b) komórki Schwanna,
c) pochodzi z neuroektodermy, (+)
d) regeneruje włókna nerwowe,
e) komórki satelitarne wytwarzają mielinę.
4. Mezothelium:
a) nabłonek jednowarstwowy sześcienny,
b) pochodzi z endodermy,
c) nabłonek opłucnej, (+)
d) inaczej urothelium,
e) w naczyniach limfatycznych,
5. W jąderku znajdują się:
a) Ag –NOR, (+)
b) pre-rRNA, (+)
c)prekursory podjednostek rybosomowych, (+)
d) pory jąderkowe,
e) chromatyna jąderkowa. (+)
6. Rodzaje transportu pęcherzykowego:
a) transport bierny,
b) endocytoza, (+)
c) symport,
d) transport wtórny,
e) transcytoza. (+)
7. Dyfuzja:
a) tlen, (+)
b) dwutlenek węgla, (+)
c) mocznik, (+)
d) steroidy, (+)
e) azot. (+)
8. Komórki mięśni gładkich:
a) zawierają miofilamenty cienkie z aktyny i troponiny,
b) zawierąją diady,
c) posiadają receptory błonowe dla hormonów, (+)
d) wydzielają kolagen i elastynę, (+)
e) zawierają kalmodulinę. (+)
9. Macierz jądrowa zawiera:
a) laminy,
Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com
Created by Neevia Document Converter trial version
b) replisomy i spliceosomy, (+)
c) kardiolipinę,
d) perichromatynę i ciałka jądrowe, (+)
e) ryboforyny.
10. Akson:
a) przewodzi impulsy do ciała komórki,
b) oddaje bocznie kolateralia, (+)
c) zawiera tigroid,
d) składa się z segmentów zwanych węzłami Ranviera,
e) neurofilamenty umoŜliwiają wolny transport postępowy.
11. Mikrofilamenty aktynowe charakteryzuje:
a) polaryzacja i dynamiczna niestabilność, (+)
b) wchodzą w skład desmosomów,
c) moŜe ulegać interakcji z miozyną II, (+)
d) umoŜliwia transport wewnątrzkomorkowy, (+)
e) towarzyszą im białka motoryczne. (+)
12. W skład filamentów pośrednich wchodzą:
a) gliofilamenty, (+)
b) filamenty aktynowe,
c) laminy jądrowe, (+)
d) filamenty spektrynowe,
e) filamenty desminowe. (+)
13. Komórki mięśnia sercowego:
a) łączą się za pomocą połączeń międzykomórkowych, (+)
b) zawierają liczne ziarna wydzielnicze, (+)
c) regulacja skurczu jest kontrolowana przez uwalnianie wapnia z siateczki sarkoplazmatycznej, (+)
d) są to syncytia wielokomórkowe,
c) mogą się regenerować po uszkodzeniu.
14. Osteoklasty:
a) posiadają rąbek szczoteczkowy, (+)
b) są jednojądrzastymi fagocytami,
c) uczestniczą w szybkiej regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej ,
d) są hamowane przez kalcytoninę i estrogeny, (+)
e) leŜą pomiędzy osteocytami. (+)
15. Glej ośrodkowego układu nerwowego:
a) oligodendrocyty, (+)
b) ependymocyty, (+)
c) astrocyty, (+)
d) amficyty,
e) mikroglej. (+)
16. Glej obwodowego układu nerwowego:
a) pochodzi z neuroektodermy, (+)
b) to komórki Schwanna, (+)
c) to oligodendrocyty,
d) bierze udział w regeneracji włókien nerwowych, (+)
e) zawiera komórki satelitarne wytwarzające mieline.
17. Włókna kolagenowe:
a) powstają w wyniku agregacji tropokolagenu, (+)
b) mogą być degradowane przez makrofagi, (+)
c) typu I występuje w ścięgnach i skórze, (+)
d) otacza desmozyna i mikrofibryline(?),
e) zawierają hydroksyproline i hydroksylizynę. (+)
Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com
18. W substancji międzykomórkowej kości:
a) fosforyny, (+)
b) osteonektyna, osteokalcyna, (+)
c) kolagen typu III,
d) kompleksy soli wapnia i wodorotlenki fosforu. (+)
19. Chrząstka stawowa:
a) jest odŜywiana przez ochrzęstną, (+)
b) umoŜliwia wzrost kości na długość,
c) ulega zwyrodnieniu z wiekiem, (+)
d) jest utworzona z chrząstki włóknistej,
e) zawiera kolagen typu III.
20. Płytki krwi:
a) zawierają ciałka rzadkie i gęste, (+)
b) są fragmentami cytoplazmy megakarioblastów,
c) ADP jest czynnikiem agregującym, (+)
d) czynnik von Willenbrandta przekształca fibrynogen,
e) biorą udział w fibrynolizie.
21. Istota podstawowa zawiera:
a) lamininę i fibronektynę, (+)
b) GAGi, (+)
c) metodą AZAN barwi się na róŜowo,
d) barwi się metodą PAS, (+)
e) zawiera heparynę i histaminę.
22. Lizosomy:
a) naleŜą do systemu kwaśnych pęcherzyków, (+)
b) zawierają esterazy, (+)
c) biorą udział w metabolizmie kwasów tłuszczowych, (+)
d) czynne powstają przez fuzję pęcherzyków hydrolazowych z lizosomami,
e) wtórne to hetero-, auto-, wielopęcherzykowe. (+)
23. Makrofagi:
a) tkanki łącznej siateczkowatej to histiocyty,
b) kości to osteoklasty, (+)
c) wydzielają mediatory anafilaksji,
d) mogą wywołać efekt cytotoksyczny, (+)
e) są zdolne do immunofagocytozy. (+)
24. Struktury powierzchniowe komórek nabłonkowych:
a) stereocilia, (+)
b) rzęski, (+)
c) prątkowanie podstawne, (+)
d) glikokaliks, (+)
e) listewka graniczna.
25. Erytrocyty:
a) poziom we krwi: 6-8 mln/mm3,
b) retikulocyty - niedojrzała forma, (+)
c) 55% w osoczu,
d) wykazują odchylenia w zakresie kształtu, (+)
e) spektryna – składnik cytoszkieletu. (+)
26. Zdanie prawdziwe to:
a) ECP działa podobnie jak defenzyna, (+)
b) przyczyną anemii jest brak witaminy B12, (+)
c) skala Arhneta określa aktywność neutrofilów, (+)
Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com
d) MBP jest czynnikiem wazoaktywnym,
e) laktoferyna wiąŜe Ŝelazo. (+)
27. Granulocyty:
a) mają segmentowane jądro komórkowe, (+)
b) aktywnie syntetyzują białka, (+)
c) występują tylko w krwiobiegu, (+)
d) posiadają ziarenka swoiste, (+)
e) maja zdolność do podziału i róŜnicowania.
28. Bazofile:
a) kompleks Ig-E - antygen powoduje ich degranulację, (+)
b) powstają w procesie granulopoezy, (+)
c) mają receptory dla Fg Ig-A,
d) są najmniejsze z granulocytów, (+)
e) ziarenka swoiste mają mieloperoksydazy.
29. W części presynaptycznej w synapsie chemicznej:
a) występują lizosomy,
b) występują kanały otwierane ligandem,
c) znajdują się mostki kadherynowe, (+)
d) występuje synaptofizyna, (+)
e) neuroprzekaźnik, pęcherzyki synaptyczne, egzocytoza. (+)
30. Obwódka zwierająca:
a) adhezje komórek warunkuje w niej kadheryna, (+)
b) łączy sieć tonofilamentów,
c) wchodzi w skład połączeń złoŜonych, (+)
d) łączy sieć filamentow aktynowych, (+)
e) występuje w mięśniach gładkich.
31. Połączenia jonowo – metaboliczne:
a) są zbudowane z koneksonów, (+)
b) to połaczenia typu nexus, (+)
c) umoŜliwiają rozprzestrzenianie pobudzenia w mięśniach gładkich, (+)
d) wiąŜą cytoszkielety sąsiednich komórek,
e) występują w mięśniu sercowym. (+)
32. W aparatach Golgiego zachodzi:
a) recyrkulacja błon, (+)
b) fosforylacja białek, (+)
c) formowanie ciał wielkopęcherzykowych,
d) zagęszczenie białek, (+)
e) glikozylacja białek. (+)
33. Fibrocyty:
a) mogą przekształcać się w fibroblasty, (+)
b) mają kwasochłonną cytoplazmę, (+)
e) występują w tkance łącznej włóknistej, (+)
d) pełnią rolę w procesach naprawczych,
e) mają zasadochłonną cytoplazmę.
34. Chrząstka:
a) jest nieunaczyniona, (+)
b) zawiera chondrony, (+)
c) zawiera agrekany, (+)
d) regeneruje się przez przywarstwienie, (+)
e) szklista zawiera kolagen typu II. (+)
35. W błonie podstawnej występuje:
Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com
a) kolagen typu III, (+)
b) laminina, (+)
c) kolaganen typu IV, (+)
d) entaktyna, (+)
e) fibronektyna. (+)
36. Nabłonek przejściowy:
a) to nabłonek wielowarstwowy sześcienny,
b) to nabłonek dróg oddechowych,
c) pokryty jest grubą warstwą glikokaliksu, (+)
d) zawiera komórki śluzowe,
e) zawiera komórki blaszkowate połączone strefami zamykającymi.
37. Jednostki remodulujące kości:
a) uczestniczą w przebudowie kości, (+)
b) zawierają naczynia krwionośne, (+)
c) zawierają stoŜek tnący z osteoblastami,
d) wytwarzają kanał resorpcyjny, (+)
e) zawierają osteoklasty w strefie zamkniętej.
38. Miofibryle:
a) występują w mięśniach gładkich,
b) występują w mięśniu sercowym, (+)
c) ich jednostką jest sarkomer, (+)
d) są oplecione przez włókna desminowe, (+)
e) zawierają tylko miofilamenty cienkie.
39. Płytka motoryczna:
a) to inaczej jednostka motoryczna,
b) to zakończenie nerwu ruchowego, (+)
c) zawiera acetylocholinę, (+)
d) ma połączenia typu nexus,
e) zawiera kanały wapniowe otwierane depolaryzacją cystern brzeŜnych.
40. Osocze krwi:
a) jest płynną istotą podstawową, (+)
b) reguluje bilans wodno-elektrolitowy, (+)
c) po wytrąceniu albumin nazywa się surowicą krwi,
d) zawiera czynniki krzepnięcia, (+)
e) substancje organiczne stanowią 35%.
41. Odpowiednikiem fibroblastów są:
a) osteoblasty, (+)
b) monoblasty,
c) komórki ścięgniste,
d) lipoblasty, (+)
e) miofibroblasty.
42. W obwodowym układzie nerwowym:
a) wszystkie aksony otacza osłonka mielinowa,
b) nanerwie wiąŜe pęczki włókien nerwowych w pień nerwu, (+)
c) onerwie otacza poszczególne aksony,
d) w węzłach Ranviera aksony są nagie. (+)
Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com
Download