2002 – 2004

advertisement
HISTOLOGIA – testy półroczne 2002 – 2004
1.
a)
b)
c)
d)
e)
Kwaśne białko glejowe występuje w:
astrocytach włóknistych, (+)
astrocytach protoplazmatycznych, (+)
oligodendrocytach,
mikrogleju,
lemocytach.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
Połączenia skórno-naskórkowe są wzmacniane przez:
hemidesmosom i przyczepy ogniskowe, (+)
kadheryny i integryny,
pofałdowanie błony podstawnej naskórka,
nexus i desmosom,
włókna zakotwiczające – kolagen VII.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
Komórki glejowe w OUN to:
lemocyty,
astrocyty, (+)
ependymocyty, (+)
oligodendrocyty, (+)
mikroglej. (+)
4.
a)
b)
c)
Naskórek:
wytwarza desmosomy, (+)
keratynocyty (5 warstw),
keratynocyty zawierają melaninę.
5.
a)
b)
c)
d)
e)
Granulocyty kwasochłonne:
stanowią 2-5% leukocytów, (+)
posiadają jądro złoŜone z 5 segmentów,
posiadają receptor dla Fc IgG,
odpowiedzialne są za reakcje alergiczne, (+)
zawierają MBP. (+)
6.
a)
b)
c)
d)
e)
Wstawki:
łączą sąsiednie komórki we włókna, (+)
są odpowiednikami triad,
zawierają połączenia zamykające,
zawierają połączenia typu nexus, (+)
występują tylko we włóknach komór.
7.
a)
b)
c)
d)
e)
Cząsteczki adhezyjne CAM:
tworzą substancję międzykomórkową,
tworzą połączenia międzykomórkowe, (+)
uczestniczą w rozwoju układu nerwowego,
biorą udział w tworzeniu przerzutów, (+)
łączą białka z błoną podstawną.
8.
a)
b)
c)
d)
Desmosomy i hemidesmosomy róŜnią się:
rodzajem zakotwiczenia filamentów pośrednich,
płytką mocującą,
w desmosamach są integryny a w hemidesmosomach – kadheryny,
desmosomy występują w całym naskórku, a hemidesmosomy tylko w warstwie podstawnej. (+)
9.
a)
b)
c)
d)
Filamenty cienkie mięśni szkieletowych to:
aktyna, (+)
miomezyna,
tropokolagen,
tropomiozyna, (+)
Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com
Created by Neevia Document Converter trial version
e)
aktomiozyna.
10.
a)
b)
c)
d)
e)
Gen P53 kodujący białko P53:
wstrzymuje podział komórkowy, (+)
przyspiesza cykl komórkowy,
naprawia DNA,
uruchamia apoptozę,
przekazuje uszkodzone DNA do komórek potomnych.
11.
a)
b)
c)
d)
e)
Kolagen typu IV:
to najwaŜniejszy składnik błony podstawnej, (+)
występuje tylko w Ŝyciu płodowym,
jego cząsteczki tworzą blaszki, (+)
tworzy włókna srebrochłonne,
nie tworzy włókien. (+)
12.
a)
b)
c)
d)
e)
Fibronektyna:
jest białkiem osocza, (+)
jest składnikiem GAG,
jest proteoglikanem,
łączy komórki z włóknami, (+)
występuje w błonach podstawnych. (+)
13.
a)
b)
c)
d)
e)
Neuroprzekaźniki i hormony to:
noradrenalina, (+)
oksytocyna, (+)
acetylocholona, (+)
serotonina, (+)
dopamina. (+)
14.
a)
b)
c)
d)
e)
Tkanka tłuszczowa brunatna:
składa się z komórek wielopęcherzykowych, (+)
zawiera wiele ciałek wielopęcherzykowych,
jest magazynem energii,
wytwarza ciepło, (+)
znajduje się w tkance podskórnej u dorosłych.
15.
a)
b)
c)
Makrofagi:
pochodzą od monocytów, (+)
mają receptory dla IgE,
w mózgu stanowi je mikroglej. (+)
16.
a)
b)
c)
d)
e)
Wstawki:
łączą sąsiednie komórki we włókna, (+)
są odpowiednikami triad,
posiadają połączenia zamykające,
posiadają połączenia typu nexus, (+)
występują tylko we włóknach komór.
17.
a)
b)
c)
d)
e)
Desmosomy i hemidesmosomy:
są typem połączeń zamykających,
stabilizują filamenty cytokeratynowe, (+)
w płytce mocującej są kadheryny i intergyny, (+)
róŜnią się rodzajem zakotwiczonych filamentów pośrednich,
występują głownie w nabłonku.
18.
a)
b)
c)
Śródbłonek:
posiada pęcherzyki pinocytarne, (+)
wydziela czynnik von Willenbrandta, (+)
bezokienkowy znajduje się w mięśniach, (+)
Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com
d) zawiera GAGi,
e) zawiązany jest z transportem przez komórki.
19.
a)
b)
c)
d)
e)
GAGi:
wiąŜą kationy, (+)
są polimerami białek i cukrów,
produkowane są przez fibroblasty, (+)
produkowane są przez osteoklasty,
posiadają grupy usiarczaowane. (+)
20.
a)
b)
c)
d)
e)
Kanaliki T są:
częścią ER sarkoplazmatycznego,
ma kanały wapniowe,
ma pompy wapniowe,
jest częścią sarkosomu,
synchronizują sygnały. (+)
21.
a)
b)
c)
d)
e)
Nabłonki charakteryzuje:
ścisłe przyleganie komórek, (+)
obecność wolnych zakończeń nerwowych,
pochodzenie z ekto- i endodermy, (+)
bogate unaczynienie,
zdolność regeneracji tylko w nabłonkach wielowarstwowych.
22.
a)
b)
c)
d)
e)
W aksonie występuje:
tigroid,
lizosomy,
neurofilamenty, (+)
neurotubule, (+)
neufofibryle. (+)
23.
a)
b)
c)
d)
e)
Osteocyty powierzchni kostnej:
są wraŜliwe na somatotropinę,
leŜą w jamkach, (+)
mają wypustki, (+)
biorą udział w szybkiej regulacji gospodarki wapniowej,
leŜą w zewnętrznej warstwie okostnej.
24.
a)
b)
c)
d)
e)
Blaszki kostne:
zawierają GAGi,
mogą być zbite lub luźne, (+)
mogą wytwarzać jamki kostne, (+)
występują w kości gąbczastej, (+)
w kości grubowłóknistej występują w nich grube pęczki włókien kolagenowych. (+)
25.
a)
b)
c)
d)
e)
Keratynocyty:
są ich róŜne rodzaje,
rogowacieją, (+)
mają wypustki, (+)
zawierają melaninę,
komórki dendrytyczne.
26.
a)
b)
c)
d)
e)
Chondroblasty wytwarzają:
kolagen I – chrząstka włóknista, (+)
kolagen II – chrząstka szklista, (+)
BMP,
proteglikany, (+)
GAGi. (+)
27. W tkance łącznej luźnej są:
Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com
a)
b)
c)
d)
e)
komórki krwi, (+)
proteoglkany,
wszystkie włókna, (+)
wszystkie komórki tkanki łącznej, (+)
fibrocyty zwane komórkami siateczki.
28.
a)
b)
c)
d)
e)
Komórki osteogenne:
są prekursorami osteoblastów, (+)
są prekursorami chondroblastów, (+)
pochodzą z mezenchymy, (+)
występują tylko w okresie rozwoju kości,
ulegają fuzji w osteoklasty.
29.
a)
b)
c)
d)
Błona środkowa zbudowana jest z:
tęczówki, (+)
włókien kolagenowych,
naczyń krwionośnych, (+)
pokryta jest nabłonkiem wielowarstwowym nierogowaciejącym. (+)
30.
a)
b)
c)
d)
e)
Hormony wpływające na gospodarkę wapniową to:
kalcyferol, (+)
kalcytriol, (+)
GH, (+)
kalmodulina, (+)
parathormon. (+)
31.
a)
b)
c)
d)
e)
Włókno nerwowe rdzenne:
moŜe posiadać tylko osłonkę mielinową,
posiada osłonkę rdzenną i glejową, (+)
charakteryzuje się przewodnictwem ciągłym,
charakteryzuje się przewodnictwem skokowym, (+)
tworzą je tylko włókna osiowe i aksolema.
32.
a)
b)
c)
d)
e)
Substancje zmniejszające stabilność mikrotubul to:
winkrystyna, (+)
kolchicyna, (+)
winblastyna, (+)
cytochalazyny,
taksol.
33.
a)
b)
c)
d)
e)
Do endocytoz zaliczamy:
transport aktywny,
pinocytozę, (+)
fagocytozę, (+)
transcytozę, (+)
diapedezę.
Pytania z 2003 inne niŜ w 2004
1.
a)
b)
c)
d)
e)
Komórki mięśni gładkich:
mają kaldesmon zamiast tropomiozyny,
mają płytkę mocującą, (+)
posiadają receptory dla niektórych hormonów, (+)
posiadają miozynę, (+)
łatwo się regenerują.
2.
a)
b)
c)
Gliofilamenty (kwaśne białko glejowe) zawierają:
oligodendrocyty,
astrocyty protoplazmatyczne, (+)
astrocyty włókniste, (+)
Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com
d) ependymocyty,
e) mikroglej.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
Do połączeń skórno-naskórkowych zaliczamy: (?)
desmosomy i połączenia nexus,
desmosomy i hemidesmosomy,
integryny i kadheryny,
pofałdowanie błony podstawnej naskórka,
włókna zakotwiczające z kolagenu VII.
4.
a)
b)
c)
d)
e)
Mikrofilamenty cienkie składają się z:
aktyny, (+)
aktynomiozyny,
tropomiozyny, (+)
tropokolagenu,
meromiozyny.
5.
a)
b)
c)
d)
e)
Komórki prezentujące antygen (APCs) to:
komórki Lagnerhansa, (+)
NK,
limfocyty B,
plazmocyty,
neutrofile.
6.
a)
b)
c)
d)
e)
Sródbłonek:
produkuje kolagen i GAGi,
produkuje czynnik von Willenbrandta, (+)
posiada zdolności kurczliwe i fagocytarne,
zawiera liczne pęcherzyki pinocytarne, (+)
bezokienkowy znajduje się w mięśniach.
Pytania z 2002 nie będące w 2003
1.
a)
b)
c)
d)
e)
Białka niehistonowe jądra komórkowego to:
białka regulatorowe, (+)
białka opłaszcząjace,
białka strukturalne, (+)
białka enzymatyczne, (+)
białka satelitarne.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
W skład macierzy jądrowej wchodzą:
kariolimfa, (+)
replisomy, (+)
nukleoszkielet, (+)
neurotubule,
satelitarny DNA.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
Do białek tworzących cytoszkielet zaliczamy:
lamininę,
fibronektynę,
wimentynę, (+)
aktynę, (+)
desminę. (+)
4.
a)
b)
c)
d)
e)
Błoną wewnętrzna mitochondrium posiada:
kardiolipiny, (+)
DNA w grzybkach mitichondrialnych,
grzebienie wypełnione matrix, (+)
klatrynę,
enzymy łańcucha oddechowego. (+)
Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com
5.
a)
b)
c)
d)
e)
Rodzaje endocytozy to:
dyfuzja prosta,
transport aktywny,
pinocytoza, (+)
fagocytoza, (+)
poikilocytoza.
6.
a)
b)
c)
d)
e)
Desmosomy:
występują w tkance nabłonkowej, (+)
łączą filamenty aktynowe sąsiednich komórek,
łączą filamenty pośrednie sąsiednich komórek, (+)
łączą filamenty aktynowe komórek z błoną podstawną,
występują w mięśniu sercowym.
7.
a)
b)
c)
d)
e)
Komórki nabłonkowe transportujące jony zawierają:
kanały jonowe, (+)
prąŜkowanie podstawne, (+)
liczne połączenia jonowo-metaboliczne, (+)
mitochondria z tubularnymi grzebieniami,
połączenia zamykające.
8.
a)
b)
c)
d)
e)
Ochrzęstna:
tworzy tkankę chrzęstną luźną,
odpowiada za wzrost chrząstki przez przywarstwianie, (+)
od niej wnikają do chrząstki naczynia włosowate,
odpowiada za wzrost śródmiąŜszowy,
zawiera liczne chondrocyty.
9.
a)
b)
c)
d)
e)
Tkanka tłuszczowa brunatna:
zawiera duŜo mitochondriów, (+)
występuje u dorosłych,
stanowi izolację termiczną,
reguluje metabolizm,
regulowana jest przez hormony tarczycy.
10.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Istota podstawowa kości zawiera:
siarczan chondroityny, (+)
siarczan heparanu,
kolagen typu I,
beleczki kostne,
osteon,
osteonektynę, (+)
BMPS. (+)
11.
a)
b)
c)
d)
e)
Komórki mioepitelialne:
występują w gruczołach endokrynowych,
znajdują się w nich białka kurczliwe, (+)
są składnikiem mięśni gładkich,
zawierają desminę,
występują w gruczołach egzokrynowych. (+)
12.
a)
b)
c)
d)
e)
Osłonka mielinowa:
tworzona jest przez oligodendrocyty,
tworzona jest przez lemocyty,
rozwija się na mezoaksonie,
przyspiesza przewodzenie impulsów, (+)
przyspiesza transport aksonalny.
13. Komórki mięśnia gładkiego:
Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com
a)
b)
c)
d)
e)
dołączają się do błony zewnętrznej,
wydzielają elastynę i kolagen, (+)
mają receptory hormonów, (+)
zawierają kalmodulinę, (+)
mają ciałka gęste. (+)
Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com
Download