Rak płuca

advertisement
ARTYKUŁ
REDAKCYJNY
Rak płuca
Witold Rzyman
Katedra i Klinika Chirurgii Klatki
Piersiowej Akademii Medycznej
w Gdańsku
STRESZCZENIE
Rak płuca jest nowotworem o bardzo złym rokowaniu dotyczącym długoletniego przeżycia, pochłaniającym rocznie prawie tyle ofiar, ile notuje się nowych zachorowań na
tę chorobę. Jest on drugim co do częstości występowania nowotworem złośliwym u mężczyzn i u kobiet, a pierwszym w obu tych grupach w odniesieniu do śmiertelności. Przyczynia się do tego późne wykrycie choroby spowodowane brakiem jakichkolwiek objawów jej we wczesnym okresie i stosunkowo duża agresywność.
W ciągu ostatnich 20 lat leczenie raka płuca uległo znaczącym zmianom. Nie spowodowało to jednak istotnej poprawy wyników — wyleczenie uzyskuje się jedynie u 15%
chorych. Postęp w terapii polega głównie na zastosowaniu klasyfikacji TNM w kwalifikacji do leczenia chirurgicznego, zastosowaniu leczenia skojarzonego w niektórych sytuacjach klinicznych, rozwoju dziedziny teleradioterapii, jak również na wprowadzeniu
skuteczniejszych schematów chemioterapii.
Poprawa wyników leczenia zależy od rozpropagowania idei profilaktyki pierwotnej (walka z nałogiem palenia tytoniu), wprowadzeniu skutecznych metod profilaktyki wtórnej
(badania przesiewowe) oraz zastosowania zindywidualizowanego, celowanego leczenia chorych na podstawie typowania genetycznego.
Forum Medycyny Rodzinnej 2008, tom 2, nr 6, 407–419
słowa kluczowe: rak płuca, klasyfikacja TNM, chemioterapia, radioterapia
EPIDEMIOLOGIA
krajach rozwijających się, obserwujemy nie-
Rak płuca jest najczęstszym zabójcą wśród
znaczny wzrost zachorowalności na raka płu-
nowotworów obu płci, pochłaniając rocznie
ca. Odwrotnie jest w krajach wysoko uprzemy-
tyle samo ofiar, ile łącznie cztery kolejne nowo-
słowionych, gdzie zachorowalność spada. W
twory złośliwe. W Polsce od kilku lat liczba
Skandynawii, dzięki odpowiedniej profilakty-
nowych zarejestrowanych zachorowań na raka
ce i akcji uświadamiania społeczeństwa, współ-
płuca wynosi około 20 000 rocznie — prawie
czynniki zapadalności znacznie się zmniejszy-
tyle samo chorych umiera [1]. W 2000 roku 1,3
ły. Największą zachorowalność na raka płuca
miliona ludzi na świecie chorowało na raka
obserwuje się pomiędzy 55. a 70. rokiem życia.
płuca. W grupie tej dominują mężczyźni sta-
Do grupy zwiększonego ryzyka zachorowania
nowiący 80% chorych, choć odsetek kobiet
na raka płuca należą osoby palące 20 paczko-
stale wzrasta. W Polsce, podobnie jak w innych
lat (na przykład 1 paczka papierosów dziennie,
Największą
zachorowalność na raka
płuca obserwuje się
pomiędzy 55. a 70.
rokiem życia
Adres do korespondencji:
dr hab. med. Witold Rzyman
Katedra i Klinika Chirurgii Klatki
Piersiowej Akademii Medycznej
w Gdańsku
tel.: (058) 349–24–00
faks: (058) 349–24–29
e-mail: [email protected]
Copyright © 2008 Via Medica
ISSN 1897–3590
407
ARTYKUŁ
REDAKCYJNY
Częstość zachorowań jest
wprost proporcjonalna
do czasu oraz ilości
palonego tytoniu
przez 20 lat), posiadające wywiad rodzinny
mórkowego raka płuca oraz ocenę zaawan-
w kierunku nowotworów lub narażone na eks-
sowania choroby w momencie jej wykrycia.
pozycję na przykład azbestem, niklem itp. Czę-
Ocenę chorego rozpoczyna dokładne zebra-
stość zachorowań jest wprost proporcjonalna
nie wywiadu i badanie przedmiotowe. Kolej-
do czasu oraz ilości palonego tytoniu. Ryzyko
nym etapem jest próba pobrania materiału
rozwoju nowotworu płuca u mężczyzny palą-
do badania mikroskopowego i określenie
cego 30 papierosów dziennie przez 10 lat wzra-
stadium zaawansowania według klasyfikacji
sta 10-krotnie, a wypalającego 40 papierosów
TNM (tumor, node, metartases) na podstawie
już 60-krotnie w stosunku do osoby niepalącej.
badań obrazowych i inwazyjnych. Podejrze-
Trzeba zaznaczyć, że narażone są również oso-
nie raka płuca opiera się na wywiadzie, ba-
by biernie wdychające dym tytoniowy [1].
daniu przedmiotowym i badaniach obrazo-
Wśród ogółu chorych na raka płuca
wych, lecz ostateczne rozpoznanie ustalane
5-letnie przeżycie wynosi 10–14%, ponieważ
jest na podstawie badania mikroskopowego,
większość chorych nie kwalifikuje się do le-
do którego materiał uzyskuje się z plwociny
czenia chirurgicznego [2]. Przyczyną złego
lub na drodze biopsji guza. Leczenie i roko-
rokowania w przypadku tego nowotworu
wanie ustala się na podstawie typu histolo-
jest późne rozpoznanie. Oprócz profilakty-
gicznego, stadium zawansowania (klasyfika-
ki podstawowe znaczenie ma zatem wczesne
cja TNM) i oceny stanu sprawności chorego.
wykrycie i szybka diagnostyka.
OBJAWY
TYPY HISTOLOGICZNE
Pojęcie „rak płuca” obejmujące pięć najczę-
bezobjawowy. Płuco stanowi idealne śro-
ściej spotykanych typów histopatologicznych
dowisko do długiego rozwoju nowotwo-
nowotworu. Ze względu na cechy biologicz-
Najczęstszym objawem
raka płuca jest kaszel
występujący u 45–75%
chorych, z czego
u 1/3 z odksztuszaniem
wydzieliny
— Rak płuca przebiega często w sposób
ru, bez objawów choroby.
ne oraz wynikające z tego odmienne sposo-
— Najczęstszym objawem raka płuca jest
by leczenia podzielono grupę raka płuca na
kaszel występujący u 45–75% chorych,
dwie podgrupy. Jedną z nich tworzy drobno-
z czego u 1/3 z odksztuszaniem wydzieli-
komórkowy rak płuca. Stanowi on 15% przy-
ny [4]. Kaszel występuje częściej i wcze-
padków raka płuca i charakteryzuje się dużą
śniej w guzach położonych centralnie
dynamiką wzrostu, skłonnością do wczesne-
w drzewie oskrzelowym (rak płaskona-
go rozsiewu oraz wrażliwością na działanie
błonkowy i drobnokomórkowy), rzadziej
leków cytostatycznych i promieniowanie jo-
i później natomiast w guzach położonych
nizujące. Leczenie drobnokomórkowego
obwodowo (rak gruczołowy i wieloko-
raka płuca opiera się głównie na stosowaniu
mórkowy).
skojarzonego leczenia przy zastosowaniu ra-
— W wyniku obturacji oskrzela przez guzy
dio- i chemioterapii. Pozostałe typy histolo-
leżące centralnie może także dojść do
giczne (85%) tworzą grupę zwaną niedrobno-
niedodmy płuca z towarzyszącymi zmia-
komórkowym rakiem płuca. Leczeniem
nami zapalnymi, ropnymi (ropień płuca)
z wyboru we wczesnych postaciach zaawan-
i wysiękiem opłucnowym.
sowania niedrobnokomórkowego raka płuca
— Podejrzanym objawem jest również
jest leczenie chirurgiczne lub skojarzone le-
zmiana charakteru lub nasilenia kaszlu
czenie chirurgiczne i onkologiczne [3].
oraz pojawienie się krwi w plwocinie.
Rak płuca jest rozpoznawany u 19–29%
DIAGNOSTYKA
408
ogółu chorych z krwiopluciem [5, 6].
Diagnostyka raka płuca ma na celu histolo-
— Duszność jest drugim co do częstości ob-
giczne rozróżnienie drobno- i niedrobnoko-
jawem raka płuca (30–50% chorych).
www.fmr.viamedica.pl
Witold Rzyman
Rak płuca
Tabela 1
Zespoły paraneoplazmatyczne w raku płuca
Endokrynne
Neurologiczne
Hematologiczne
Inne
Hipoglikemia
Neuropatia obwodowa
Anemia
Palce pałeczkowate
Hipergikemia
Dysautonomia
Policytemia
Osteoartropatia
Hipourykemia
Degeneracja móżdżku
Nadkrzepliwość
Hiperpigmentacja
Hiperkalcemia
Mioklonia
Trombocytopenia
Zapalenie naczyń
Zespół Cushinga
Poliradikulopatia
Leukocytoza
Czerwienica
Ginekomastia
Zespół miasteniczny
Eozynofilia
Erytrodermia
Zespół rakowiaka
Retinopatia
Dysproteinemia
Akromegalia
Mielopatia
Zapalenie skórno-mięśniowe
Miopatia
Kacheksja
Świąd
Zespół Lamberta-Eatona
Kłębuszkowe zapalenie nerek
Nerczyca
Wynika z obturacji dróg oddechowych
— Przerzuty do odległych narządów mogą
przez guz, obecności zmian zapalnych,
powodować następujące objawy:
płynu w jamie opłucnej lub osierdziu,
a) nadnercza — zaburzenia wydzielania
a także rozsiewu nowotworu wewnątrz-
hormonów nadnerczy we wszystkich
płucnymi drogami limfatycznymi. Cza-
formach;
sem jest to objaw zaostrzenia towarzyszą-
b) wątroba — zwykle bez objawów, cza-
cego przewlekłej obturacyjnej chorobie
sem ból brzucha, nudności, żółtaczka;
c) kości — bóle kostne, złamania pato-
płuc (POChP) [7].
— Ból występuje u 25–50% chorych na raka
logiczne.
płuca jako wynik naciekania guza na
d) ośrodkowy układ nerwowy — objawy
opłucną ścienną lub ścianę klatki piersio-
nieogniskowe, w tym bóle głowy,
wej, zatorowości płucnej lub zapalenia
nudności, wymioty oraz objawy ogni-
płuc [7].
skowe, na przykład zaburzenia sen-
— Naciekanie nowotworu na sąsiadujące
struktury klatki piersiowej może prowa-
somotoryczne, drgawki, niedowłady
i zawroty głowy.
U 10–20% chorych na raka płuca wystę-
dzić do:
a) porażenia
Ustalenie stopnia według
klasyfikacji TNM pozwala
na określenie rokowania
i wybór odpowiedniego
leczenia
nerwu
przeponowego
pują zespoły paraneoplazmatyczne (tab. 1) [8].
i uniesienia przepony na zdjęciu raOCENA ZAAWANSOWANIA RAKA PŁUCA
diologicznym;
b) porażenia
nerwu
krtaniowego
WEDŁUG KLASYFIKACJI TNM
wstecznego po lewej stronie, powo-
Stopniowanie (staging) to określanie stopnia
dującego chrypkę, wysięku opłuc-
zaawansowania miejscowego, regionalnego
nowego;
i ogólnoustrojowego choroby nowotworowej
c) zespołu górnego rowka klatki pier-
przy użyciu skali numerycznej. Ustalenie stop-
siowej (zespół Pancoasta) z bólami
nia według klasyfikacji TNM (tab. 2, 3, ryc. 1)
barku, kończyny górnej i opadaniem
pozwala na określenie rokowania i wybór od-
powieki w wyniku naciekania splotu
powiedniego leczenia. System stopniowania T
barkowego i pnia współczulnego;
(tumor), N (node), M (metastases) ocenia: wiel-
d) zespołu żyły głównej górnej w wyniku
kość guza i jego stosunek do otaczających
jej naciekania i/lub zakrzepicy.
Forum Medycyny Rodzinnej 2008, tom 2, nr 6, 407–419
struktur (cecha T), obecność przerzutów
409
ARTYKUŁ
REDAKCYJNY
Tabela 2
Klasyfikacja TNM raka płuca
Cecha T
Tx
Obecność komórek nowotworowych w wydzielinie oskrzelowej, ale bez cech guza w badaniach
radiologicznych klatki piersiowej i bronchoskopii
T0
Brak cech guza pierwotnego
Tis
Rak przedinwazyjny (in situ)
T1
Guz o największym wymiarze £ 3 cm, otoczony miąższem płuc lub opłucną trzewną,
w bronchoskopii nie nacieka oskrzeli głównych
T2
Guz mający przynajmniej jedną z następujących cech:
— średnica większa niż 3 cm
— zajęcie oskrzela głównego w odległości nie mniejszej niż 2 cm od ostrogi głównej, naciekanie
opłucnej
— towarzysząca niedodma lub zapalenie płuc dochodzące do wnęki
T3
Guz każdej wielkości z naciekaniem następujących struktur anatomicznych:
— ściana klatki piersiowej, przepona, opłucna osierdziowa, opłucna śródpiersiowa, osierdzie,
nerw przeponowy
— guz z towarzyszącą niedodmą lub zapaleniem całego płuca
T4
Guz każdej wielkości naciekający jedną ze struktur:
— śródpiersie, serce, wielkie naczynia, tchawica, przełyk, ostroga główna, trzony kręgów,
nerw krtaniowy wsteczny
— guz z wysiękiem opłucnowym lub osierdziowym
— guz z oddzielnymi guzkami satelitarnymi w obrębie tego samego płata
Cecha N
Nx
Brak możliwości oceny regionalnych węzłów chłonnych
N0
Brak przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych
N1
Obecne przerzuty w węzłach okołooskrzelowych i/lub wnękowych po stronie guza
lub ich naciekanie
N2
Przerzuty do węzłów chłonnych śródpiersia górnego i/lub pod ostrogą tchawicy po stronie guza
N3
Przerzuty do węzłów wnękowych lub śródpiersiowych po stronie przeciwnej niż guz i/lub przerzuty
do węzłów nadobojczykowych
Cecha M
Mx
Ocena obecności przerzutów odległych jest niemożliwa
M0
Nie stwierdza się przerzutów odległych
M1
Przerzuty odległe obecne (w tym również odrębne ognisko raka w innym płacie płuca)
Tabela 3
w regionalnych węzłach chłonnych klatki pier-
Stopnie zaawansowania raka płuca
siowej (cecha N) oraz obecność przerzutów
w odległych narządach (cecha M). System
Stopień
Cecha
Utajony
Tx N0 M0
0
Tis N0 M0
IA
T1 N0 M0
IB
T2 N0 M0
IIA
T1 N1 M0
IIB
T2 N1 M0
T3N0M0
International Union Against Cancer). Obecnie
IIIA
T3 N1 M0
T1-3 N2 M0
obowiązuje szósta edycja z 2002 roku klasyfi-
IIIB
T4 N0-3 M0
kacji TNM dla raka płuca [9]. Kolejna mody-
IV
M1
fikacja systemu TNM nastąpi w 2009 roku.
stopniowania podlega okresowym modyfika-
410
cjom uwzględniającym nowe informacje, na
temat odległych wyników leczenia. System ten
został wprowadzony w 1968 roku przez Międzynarodową Unię do Walki z Rakiem (UICC,
www.fmr.viamedica.pl
Witold Rzyman
Rak płuca
Rycina 1. Algorytm postępowania w niedrobnokomórkowym raku płuca
NDRP — niedrobnokomorkowy rak płuca, EBUS — wewnątrzoskrzelowa ultrasonografia, EUS — przezprzełykowa
ultrasonografia, Ctx — chemioterapia, Rtx — radioterapia, CT — tomografia komputerowa
Istnieją cztery rodzaje klasyfikacji TNM
W drobnokomórkowym raku płuca, ze
używane na różnych etapach rozpoznania
względu na dużą dynamikę rozwoju choro-
i leczenia: kliniczna (c), chirurgiczna (s), pa-
by, przydatność klasyfikacji TNM w plano-
tomorfologiczna (p) i przy nawrocie choro-
waniu leczenia jest ograniczona. W tej po-
by (r). Klasyfikacja kliniczna jest najmniej,
staci choroby wyróżnia się chorobę ograni-
a patologiczna najbardziej dokładna.
czoną (LD, limited disease) i chorobę uogól-
a) cTNM — klasyfikacja kliniczna (na pod-
nioną (ED, extensive disease):
stawie badań przedmiotowych i obrazowych, przed podjęciem leczenia);
— LD (postać ograniczona — ok. 30% chorych) — nowotwór nie przekracza połowy
b) sTNM — klasyfikacja śródoperacyjna
klatki piersiowej, może zajmować węzły
(na podstawie klasyfikacji klinicznej +
chłonne wnękowe po stronie zmiany oraz
oceny w trakcie zabiegu operacyjnego);
węzły śródpiersiowe i nadobojczykowe po
c) pTNM — klasyfikacja pooperacyjna (na
obu stronach, chorobie może towarzyszyć
podstawie klasyfikacji chirurgicznej +
badania histopatologicznego);
d) rTNM — ponowna klasyfikacja w przypadku nawrotu choroby.
Forum Medycyny Rodzinnej 2008, tom 2, nr 6, 407–419
wysięk w opłucnej po stronie guza;
— ED (postać rozsiana — ok. 70% chorych) — wszelkie inne lokalizacje ognisk
choroby nowotworowej.
411
ARTYKUŁ
REDAKCYJNY
Miejscową doszczętność onkologiczną
Proces stopniowania u chorego z rozpo-
zabiegu operacyjnego oznacza się trzema
znaniem raka płuca powinien wyglądać na-
symbolami R0 — operacja radykalna, R1 —
stępująco: dokładne zebranie wywiadu i zba-
operacja radykalna makroskopowo, jednak
danie pacjenta, pobranie plwociny do bada-
w badaniu mikroskopowym komórki nowo-
nia cytologicznego, wykonanie RTG klatki
tworowe w liniach cięcia chirurgicznego i R2
piersiowej i tomografii komputerowej (CT,
— operacja niedoszczętna makroskopowo.
computed tomography) klatki piersiowej
Wykładnikiem radykalnej resekcji są:
i nadbrzusza (obejmujące wątrobę i oba nad-
histologicznie wolny margines odcięcia, cał-
nercza) (ryc. 2). Równocześnie należy wyko-
kowite usunięcie regionalnego układu
nać bronchoskopię. Jeśli występują objawy
chłonnego, brak przerastania nowotworo-
sugerujące przerzuty narządowe, w zależno-
wego torebki węzłów chłonnych i brak
ści od ich lokalizacji należy wykonać CT, re-
ognisk nowotworu w najdalszym usuniętym
zonans magnetyczny (MRI, magnetic reso-
węźle chłonnym. Jako całkowite usunięcie
nance imaging) lub pozytronową tomografię
układu chłonnego przyjmuje się wycięcie
emisyjną (PET, positron emission tomogra-
6 grup węzłowych (3 śródpłucnych i 3 śród-
phy) (ryc. 3). Podejrzenie przerzutów do wę-
piersiowych) [10].
złów chłonnych śródpiersia wymaga wyko-
Rycina 2. Tomografia komputerowa u chorych na NDRP. Po lewej — guz w płacie górnym prawego płuca
z satelitarną zmianą w tym samym płacie. Po prawej — duży guz płata górnego
Rycina 3. Tomografia komputerowa i pozytonowa emisyjna tomografia (PET) tego samego chorego z NDRP.
PET uwidacznia poza guzem płuca przerzut do wątroby.
412
www.fmr.viamedica.pl
Witold Rzyman
Rak płuca
nania biopsji transbronchialnej pod kon-
w węzłach chłonnych wnęki (N1) i śródpier-
trolą ultrasonografii wewnątrzoskrzelowej
siu (N2). Warunkiem doszczętności opera-
(EBUS, endobronchial ultrasound), media-
cyjnej jest wycięcie guza w granicach zdro-
stinoskopii lub wideotorakoskopii (VATS,
wych tkanek — resekcja anatomiczna (płat,
video-assisted thoracoscopic). Dopiero po
dwa płaty, płuco), brzeg odciętego oskrzela
dokładnym ustaleniu zasięgu choroby moż-
i węzły chłonne położone najbardziej obwo-
na zaplanować leczenie.
dowo od płuca są wolne od nowotworu.
Standardowym algorytmem postępowania diagnostycznego u chorych na raka płu-
Leczenie chirurgiczne
ca jest wykonanie CT klatki piersiowej z ob-
Resekcja miąższu płuca jest leczeniem z wy-
jęciem badaniem nadbrzusza (nadnercza,
boru we wczesnych postaciach niedrobno-
wątroba), wykonanie CT głowy w przypadku
komórkowego raka płuca, czyli u chorych
objawów z ośrodkowego układu nerwowego
w I i II stopniu zaawansowania klinicznego
lub scyntygrafii kośćca gdy objawy pochodzą
nowotworu według klasyfikacji TNM oraz
z układu kostnego, jak również bronchosko-
u wybranych chorych w III stopniu zaawan-
pii z badaniem histopatologicznym wycin-
sowania. W IV stopniu można wyjątkowo za-
ków. Gdy nie uda się uzyskać rozpoznania na
proponować leczenie chirurgiczne chorym
tej drodze, należy wykonać nakłucie guza pod
z guzem resekcyjnym w płucu oraz pojedyn-
kontrolą CT klatki piersiowej. W przypadku
czym przerzutem do płuca, nadnerczy lub
podejrzenia przerzutów narządowych należy
ośrodkowego układu nerwowego, choć taka
wykonać PET. Ponadto zastosowanie znaj-
sytuacja zdarza się rzadko. Rokowanie co do
dują badanie cytologiczne plwociny, badanie
5-letniego przeżycia w odniesieniu do stop-
ultrasonograficzne, diagnostyka bronchofi-
nia zaawansowania w klasyfikacji TNM,
beroskopowa fotodynamiczna i autofluore-
u chorych leczonych chirurgicznie, jest na-
scencyjna. Znaczenie tych badań jest uzupeł-
stępujące: IA — 66–80%, IB — 53–65%, IIA
niające lub ma na celu rozpoznanie bardzo
— 17–45%, IIB — 27–38%, IIIA — 15–20%,
wczesnych postaci raka (ryc. 1).
IIIB — 5–20%, IV — 4–9%.
LECZENIE
Leczenie raka płuca jest w większości przy-
Zasady onkologiczne leczenia chirugicznego raka płuca
padków skojarzone, zaś chirurgiczne, które
— Należy usunąć guz i wszystkie śródpłuc-
jest w niedrobnokomórkowym raku płuca
ne drogi limfatyczne, najczęściej na dro-
leczeniem z wyboru — stanowiącym około
dze lobektomii lub pneumonektomii.
80% wszystkich nowotworów płuca — jest
— Powinno wykonać się resekcję en bloc, je-
możliwe zaledwie u 20–30% pacjentów. Po-
śli to możliwe (tzn. usunąć płat z guzem
zostali chorzy mają zaawansowaną formę
i wszystkie naciekane przez nowotwór
choroby, która nie kwalifikuje się do lecze-
struktury w jednym preparacie).
nia chirurgicznego. Wśród pacjentów ope-
— Marginesy odcięcia powinny być każdo-
rowanych 5-letnie przeżycie, które w onko-
razowo badane przez patomorfologa.
logii jest kryterium wyleczenia, uzyskuje się
Bada się wszystkie marginesy oskrzeli
u 35% chorych. Celem leczenia operacyjne-
i naczyń w bliskości guza pierwotnego
go w niedrobnokomórkowym raku płuca jest
oraz najdalszy węzeł chłonny.
doszczętne wycięcie guza pierwotnego
— Należy usunąć węzły chłonne wnęki
i ewentualnych przerzutów nowotworowych
i śródpiersia (co najmniej 6 węzłów) [11].
Forum Medycyny Rodzinnej 2008, tom 2, nr 6, 407–419
413
ARTYKUŁ
REDAKCYJNY
Tabela 4
Czynniki ryzyka śmiertelności i powikłań okołooperacyjnych
Badanie
Podwyższona możliwość
wystąpienia powikłań
Operacja
przeciwwskazana
Test schodów
< 2 kondygnacji
< 1 kondygnacji
Test 6-minutowego chodu
< średniej wartości należnej
< najniższej wartości należnej
Nasilenie duszność
II–IV stopień
IV stopień
FVC
< 50% wartości należnej
< 0,6 l
FEV1
< 50% wartości należnej
<1l
FEV1/FVC
< 60% wartości należnej
< 50%
DlCO
< 50%
< 30%
VO2max
< 20 ml/kg/min
< 10 ml/kg/min
Tabela 5
Stopień sprawności według skali Zubroda przyjętej przez WHO i ECOG
Stan sprawności
Stopień
ECOG/WHO/Zubrod
0
Bezobjawowy. Pełna aktywność
1
Objawowy. Zredukowana aktywność — wykonuje lekką pracę
2
Objawowy, < 50% czasu przebywa w łóżku
3
Możliwa jedynie ograniczona aktywność, > 50% czasu przebywa w łóżku
4
Przebywa cały czas w łóżku
5
Śmierć
Kwalifikacja pacjenta do leczenia
operacyjnego [12]
sion in the lung), VO2max, test 6-minuto-
— Szczegółowo przeprowadzony wywiad
i dokładne zbadanie pacjenta umożliwia
wego chodu, test schodów (tab. 4).
— Ocena stanu sprawności:
w 95% przewidzenie jego losu w okresie
w użyciu są dwie skale sprawności: A. Kar-
pooperacyjnym.
nofsky i B. Skala przyjęta przez World
— Zaleca się, aby wszyscy kandydaci do
Heath Organization (WHO) równoznacz-
operacji, którzy mają podwyższone ryzy-
na ze skalą Eastern Cooperative Oncology
ko powikłań przygotowani do zabiegu
Group (ECOG) i Zubroda (tab. 5) [3].
przez fizjoterapeutę, po zaprzestaniu
Skala B jest ze względu na prostotę czę-
palenia tytoniu.
ściej używanym narzędziem.
— Najważniejsze
czynniki
rokownicze
w odniesieniu do ryzyka okołooperacyj-
Standard postępowania przedopera-
nego to: niedokrwienna choroba serca,
cyjnego u chorego na niedrobnoko-
POChP, palenie tytoniu, 10-procentowy
mórkowego raka płuca
ubytek masy ciała, otyłość, zaawansowa-
— Tomografia komputerowa klatki piersio-
nie według klasyfikacji TNM, wiek powy-
wej i nadbrzusza jest metodą referen-
żej 80 lat, zakres resekcji, strona resekcji
(p > l).
— Ocena wydolności płuc obejmuje następujące testy i badania: gazometrię, spi-
414
rometrię, DLCO (carbon monoxide diffu-
cyjną badań obrazowych.
— Bronchoskopia
jest
wykonywana
u wszystkich chorych z podejrzeniem
raka płuca.
www.fmr.viamedica.pl
Witold Rzyman
Rak płuca
— Należy wykonać mediastinoskopię lub
Pneumonektomia (wycięcie płuca):
inną procedurę umożliwiającą rozpo-
— wycięcie całego płuca — zabieg obecnie
znanie przerzutów do węzłów chłonnych
uważany za prowadzący do kalectwa od-
(EBUS, EUS [endoscopic ultrasound],
dechowego. Wykonuje się go w ostatecz-
VATS, mediastinotomia), jeśli w CT wy-
ności, gdy nie można wykonać resekcji
kazano węzły chłonne śródpiersia o wymiarze ponad 1 cm.
— Stan sprawności chorego powinien wynosić £ 2 według klasyfikacji ECOG/
/WHO/ Zubrod.
— Testy czynnościowe płuc powinny określić przewidywaną pooperacyjną wydolność oddechową pacjenta.
— Choroby towarzyszące powinny być wyleczone lub kontrolowane przed zabiegiem.
mniej rozleglej;
— kwalifikują się do tego zabiegu jedynie
chorzy bez istotnych obciążeń, w stopniu
sprawności 0–1 według WHO;
— śmiertelność okołooperacyjna nie powinna przekraczać 5%;
— prawostronna pneumonektomia charakteryzuje się większą śmiertelnością
i wyższym odsetkiem powikłań od lewostronnej.
— Pozytonowa emisyjna tomografia ma za
zadanie wykluczenie ognisk przerzuto-
Pneumonektomia mankietowa („sleeve”
wych. Nie jest to metoda bezwzględnie
resection):
wymagana do stopniowania.
— wycięcie płuca wraz z rozwidleniem tcha-
— Decyzja dotycząca leczenia chorego na
niedrobnokomórkowego raka płuca powinna być podjęta przez zespół leczący
z udziałem onkologa.
wicy i zespolenie oskrzela głównego pozostałego płuca z tchawicą;
— jest wykonywana, gdy guz nacieka rozwidlenie tchawicy;
— zasady kwalifikacji jak do pneumonektomii.
Rodzaje operacji
Lobektomia (wycięcie płata płuca):
Segmentektomia (wycięcie segmentu płu-
— zalecana w chirurgicznym leczeniu raka
ca) i wycięcie klinowe:
płuca;
— zabiegi oszczędzające miąższ płuca, pole-
— w operacji usunięcia płata bardzo przydat-
gające na anatomicznym wydzieleniu na-
na jest rozdzielna wentylacja płuca pozwa-
czyń i oskrzeli segmentarnych i następnie
lająca na niedodmę operowanego płuca
usunięciu segmentu wraz z guzem lub na
i ułatwiająca przeprowadzenie zabiegu;
wycięciu guza wraz z otaczającym miąż-
— śmiertelność okołooperacyjna nie powinna przekraczać 2%.
szem bez przestrzegania struktur i granic
anatomicznych;
— bardzo ograniczone zastosowanie ze
Lobektomia mankietowa („sleeve” resection)
względu na krótsze odległe przeżycie niż
Rodzaj lobektomii, podczas której wraz
po lobektomii i częstsze wznowy miejsco-
z płatem usuwany jest fragment drzewa
we [13];
oskrzelowego proksymalnie i dystalnie od
— zastosowanie: obwodowe raki najczęściej
ujścia płatowego („mankiet”), a pozostałe
gruczołowe poniżej 1,5 cm (N0), u chorych
oskrzela zespala się z oskrzelem głównym.
z ograniczona rezerwą oddechową, niepo-
Lobektomia mankietowa pozwala na unik-
zwalającą na wykonanie lobektomii;
nięcie wykonania pneumonektomii i oszczę-
— śmiertelność okołooperacyjna nie po-
dzenie miąższu płuca.
Forum Medycyny Rodzinnej 2008, tom 2, nr 6, 407–419
winna przekraczać 1%.
415
ARTYKUŁ
REDAKCYJNY
Lobektomia torakoskopowa:
wania, gdy możliwe jest pierwotnie wykona-
— zabieg polegający na anatomicznym wy-
nie resekcji płata płuca [14].
cięciu płata płuca;
— dostęp uzyskuje się przez 3 małe nacięcia o średnicy 2 i 4 cm;
Radioterapia uzupełniająca
Miejsce radioterapii uzupełniającej leczenie
— do klatki piersiowej wprowadza się ka-
chirurgiczne jest ograniczone. Stosowanie
merę wideo i przebieg operacji śledzi się
radioterapii pooperacyjnej w I i II stopniu
na monitorze;
zaawansownia
niedrobnokomórkowego
— metoda pozwala na zmniejszenie dole-
raka płuca pogarsza rokowanie, a w III stop-
gliwości bólowych, skrócenie pobytu
niu zaawansowania jej wyniki są niepewne.
w szpitalu i lepszą jakość życia chorego
Radioterapię uzupełniającą stosuje się
po wyjściu ze szpitala. Wyniki odległe
u większości pacjentów, u których wykona-
czynnościowe i onkologiczne są podob-
no operację nieradykalną (R1 lub R2) [15].
ne, jak po lobektomii metodą otwartą.
Pacjenci po leczeniu chirurgicznym po-
Radiochemioterapia uzupełniająca
winni pozostawać pod stałą kontrolą spe-
Przedoperacyjna radiochemioterapia jest
cjalistyczną (torakochirurgiczną lub onko-
obecnie standardowym leczeniem u cho-
logiczną). Podstawowym badaniem jest
rych na niedrobnokomórkowego raka płu-
przeglądowe zdjęcie radiologiczne wyko-
ca, u których stwierdzono naciek nowotwo-
nywane w pierwszych 2 latach po zabiegu,
ru na struktury górnego rowka klatki pier-
co 3 miesiące, a przez następne 3 lata, co
siowej (1/2 żebro, tętnicę podobojczy-
pół roku. W razie potrzeby należy wykonać
kową, splot barkowy itp.). Dzięki zastoso-
bronchoskopię.
waniu przedoperacyjnej radiochemioterapii w tym rzadkim umiejscowieniu nowo-
Leczenie skojarzone z udziałem
tworu chirurg uzyskuje lepsze możliwości
leczenia chirurgicznego
radykalnej resekcji, a wyniki odległe popra-
Niedrobnokomórkowy rak płuca we wczes-
wiają się o 15–30% [16].
nych stadiach zaawansowania (I i II) jest le-
Radioterapia jest metodą leczenia
czony chirurgicznie. W stadium III leczenie
niedrobnokomórkowego raka płuca, która
jest zazwyczaj skojarzone, natomiast w przy-
ma zastosowanie jako leczenie radykalne,
padku uogólnienia choroby (stadium IV)
paliatywne lub uzupełniające u ponad 60%
leczenie chirurgiczne ma bardzo ograniczone
chorych. Radykalna radioterapia jest stoso-
zastosowanie.
wana u pacjentów w III stopniu zaawansowania lub u chorych we wcześniejszych sta-
416
Chemioterapia uzupełniająca
diach, u których leczenie chirurgiczne jest
Obecnie w stadium II i III niedrobnokomór-
niemożliwe ze względu na znaczące obciąże-
kowego raka płuca po leczeniu chirurgicz-
nia ogólne. Pięcioletnie przeżycie jest niskie,
nym zaleca się uzupełniającą pooperacyjną
zarówno w I, jak i II stadium wynosi 20%,
chemioterapię z zastosowaniem schema-
a w III tylko 5% [15]. Dawka całkowita w le-
tów leczenia opartego na pochodnych pla-
czeniu radykalnym wynosi 66–70 Gy. Palia-
tyny. Wprowadzenie leczenia skojarzonego
tywna radioterapia w niedrobnokomór-
pozwoliło na poprawę wyników odległych
kowego raka płuca daje złagodzenie dolegli-
o 5–15% (5-letnie przeżycie). Przedoperacyj-
wości u 41–95% chorych.
na chemioterapia nie jest standardem lecze-
Chemioterapia. Chemioterapia znajdu-
nia, chociaż dopuszcza się jej wybiórcze sto-
je swoje zastosowanie jedynie jako palia-
sowanie u chorych w stadium IIIA zaawanso-
tywne leczenie w nieoperacyjnym raku
www.fmr.viamedica.pl
Witold Rzyman
Rak płuca
płuc, a jej celem jest ustąpienie dolegliwo-
LECZENIE PALIATYWNE
ści związanych z nowotworem, poprawy
Prawie 60% chorych w chwili rozpoznania
jakości życia i wydłużenie czasu przeży-
nie kwalifikuje się do radykalnego leczenia,
cia. Korzystny efekt łagodzący chemiote-
a pozostaje u nich postępowanie objawowe
rapii dotyczy najczęściej kaszlu i krwio-
i łagodzące. Jest tu też miejsce dla zabiegów
plucia (60–80% chorych) i duszności (30%
paliatywnych, mających za zadanie głównie
chorych). W wyniku zastosowania chemio-
utrzymanie drożności dróg oddechowych.
terapii paliatywnej nieznacznie wydłuża się
Zaleca się w tych przypadkach, w zależno-
czas przeżycia chorych na niedrobno-
ści od możliwości sprzętowych, fotokoagu-
komórkowego raka płuca [17].
lację i martwicę cieplną z użyciem lasera
Radiochemioterapia. W związku z nieza-
Nd:YAG, terapię fotodynamiczną (PDT,
dowalającymi wynikami leczenia niedrob-
photodynamic therapy), krioterapię, elek-
nokomórkowego raka płuca w stadium miej-
troresekcję, brachyterapię oraz implanta-
scowego zaawansowania (stopień III) przy
cję protez tchawicznych lub tchawiczo-
zastosowaniu zarówno radio-, jak i chemio-
oskrzelowych (stentów). Metody te stosu-
terapii jako samodzielnego leczenia, wpro-
je się samodzielnie lub łączy, uzupełniając
wadzono strategię leczenia skojarzonego,
je chemio- i/lub radioterapią, co przynosi
łącząc obydwie metody. Rozróżnia się dwa
znaczne, choć tylko czasowe złagodzenie
typy postępowania skojarzonego: chemiote-
objawów. Dopuszcza się w tej grupie cho-
rapię indukcyjną i następową radioterapię
rych również zabiegi łagodzące w starannie
oraz równoczesne zastosowanie obu metod
dobranych przypadkach.
leczenia. Druga z wymienionych strategii
W IV stopniu zaawansowania niedrob-
przynosi lepsze wyniki odległe, lecz równo-
nokomórkowego raka płuca stosuje się pa-
cześnie więcej efektów ubocznych i powi-
liatywne leczenie systemowe oparte w głów-
kłań. Zatem kwalifikacja do tego typu lecze-
nej mierze na chemioterapii i wspomagane
nia podlega tym samym kryteriom co kwali-
w szczególnych sytuacjach klinicznych ra-
fikacja do leczenia chirurgicznego (patrz
dioterapią.
Radykalna radioterapia
jest stosowana
u pacjentów w III stopniu
zaawansowania
lub u chorych we wcześniejszych stadiach,
u których leczenie
chirurgiczne jest
niemożliwe ze względu
na znaczące obciążenia
ogólne
wyżej). Zastosowanie radiochemioterapii
zwiększa odsetek przeżyć 5-letnich o 2%
Drobnokomórkowy rak płuca
w stosunku do samodzielnej radioterapii [18].
Drobnokomórkowy rak płuca stanowi obecnie
Leczenie celowane lub inaczej „ukierun-
15% nowych rozpoznań raka płuca, a ponad
kowane leczenie molekularne” opiera się na
50% chorych z tym rozpoznaniem przekroczy-
zastosowaniu leków, których punktem
ło 65. rok życia. Jest on leczony za pomocą ra-
uchwytu są białka prawidłowe lub zmienio-
dioterapii i chemioterapii. Wielolekowa che-
ne w wyniku ontogenezy — związane z po-
mioterapia pozwala uzyskać medianę czasu
wstaniem i progresją nowotworów złośli-
przeżycia 12–16 miesięcy w stadium choroby
wych. Najczęściej stosowanymi lekami tej
ograniczonej i 7–11 miesięcy rozległej. W sta-
grupy są inhibitory receptora dla naskórko-
dium choroby ograniczonej zastosowanie che-
wego czynnika wzrostu (EGFR, epidermal
mioterapii w skojarzeniu z napromienianiem
growth factor receptor) i inhibitory angioge-
klatki piersiowej i ośrodkowego układu ner-
nezy. Są one drogie, mają wybiórczą skutecz-
wowego pozwala uzyskać 2-letnie przeżycie
ność i powodują liczne działania niepożąda-
u 20–40% chorych. W postaci rozległej tym
ne. Kandydaci do leczenia tymi preparata-
sposobem wskaźnik ów wynosi 10–13% [20].
mi powinni być zatem starannie dobrani z za-
Chirurgia ma znikome znaczenie w leczeniu
stosowaniem klinicznych i molekularnych
tego nowotworu, ze względu na znaczną agre-
wskaźników rokowniczych [19].
sywność takiej postaci nowotworu [21]
Forum Medycyny Rodzinnej 2008, tom 2, nr 6, 407–419
417
ARTYKUŁ
REDAKCYJNY
Przyczyny złych wyników leczenia
(BAC), czyli nakłucie guza przez skórę za
raka płuca
pomocą cienkiej, długiej igły. Tomografia
Złe wyniki leczenia nowotworów płuca wiążą
komputerowa pozwala na bardzo precyzyjne
się głównie z późną wykrywalnością. Guz płu-
ustalenie umiejscowienia guza.
ca bardzo długo nie daje żadnych objawów.
Złe wyniki leczenia
nowotworów płuca wiążą
się głównie z późną
wykrywalnością
Istotną rolę we
wcześniejszym
wykrywaniu nowotworów
odgrywają
zarówno obrazowe,
jak i molekularne badania
przesiewowe w grupach
zwiększonego ryzyka
zachorowania
na raka płuca
W momencie rozpoznania u 70–80% chorych
PRZYSZŁOŚĆ
jest już za późno na radykalne leczenie raka
W profilaktyce pierwotnej, czyli zaniechaniu
płuca. Dodatkowo objawy tej choroby są czę-
palenia tytoniu należy upatrywać najwięk-
sto niecharakterystyczne, to znaczy, że mogą
szych sukcesów w zwalczaniu raka płuca. Pro-
występować w innych nienowotworowych
filaktyka wtórna, czyli skierowana do osób
chorobach płuc. Jednakże w przypadku wy-
narażonych na rozwój niedrobnokomór-
stąpienia trudnej w leczeniu lub nawracają-
kowego raka płuca nie ma jeszcze ustalone-
cej infekcji górnych dróg oddechowych,
go miejsca jako postępowanie standardowe
utrzymującego się kaszlu, krwioplucia, bólu
przynoszące zmniejszenie umieralności na
w obrębie klatki piersiowej lub duszności,
ten nowotwór. Bardzo obiecujące wyniki uzy-
należy zgłosić się niezwłocznie do lekarza
skano przy zastosowaniu CT o niskiej dawce
i wykonać przeglądowe zdjęcie klatki piersio-
promieniowania jako instrumentu badań
wej. Lekarz pierwszego kontaktu — który
przesiewowych. Badanie to jest tanie, nie wy-
bada chorego — na podstawie wywiadu i ba-
maga stosowania środków kontrastowych,
dania oraz zwykle zdjęcia radiologicznego
a dawka promieniowania jest porównywalna
powinien skierować pacjenta do specjali-
z klasycznym zdjęciem rentgenowskim w pro-
stycznej poradni chorób płuc lub bezpośred-
jekcji przedniej i bocznej. Istotną rolę we
nio do poradni chirurgii klatki piersiowej
wcześniejszym wykrywaniu nowotworów od-
w celu dalszej, szybkiej diagnostyki, która
grywają zarówno obrazowe, jak i molekular-
obejmuje wziernikowanie oskrzeli oraz wyko-
ne badania przesiewowe w grupach zwiększo-
nanie CT klatki piersiowej i górnej części
nego ryzyka zachorowania na raka płuca. Na-
jamy brzusznej. Badanie bronchoskopowe
dzieję budzi bardzo dynamiczny rozwój nauk
(wziernikowanie oskrzeli) pozwala na pobra-
genetycznych oraz coraz skuteczniejsze le-
nie wycinków z guza i ustalenie rozpoznania
czenie skojarzone. Wydaje się, że dopiero
histopatologicznego, a w rezultacie ustalenie
w bieżącym stuleciu osiągnięcia biologii mo-
sposobu leczenia. Gdy nie uda się ustalić roz-
lekularnej spowodują przełom w diagnosty-
poznania w badaniu bronchoskopowym wy-
ce, modyfikacji klasyfikacji zaawansowania
konuje się biopsję aspiracyjną cienkoigłową
oraz leczeniu raka płuca.
PIŚMIENNICTWO
1.
Didkowska J. Epidemiologia i etiopatogeneza
nowotworów płuca i opłucnej. W: Jassem J.,
Krzakowski M. Nowotwory płuca i opłucnej. Via
4.
Medica, Gdańsk 2008: 1.
2.
Ginsberg J.R., Martini N. Surgical management
of NSCLC. W: Pearson G.F., Cooper J.O., De-
5.
slauriers J. i wsp. Thoracic surgery. Churchill-Livingstone, Philadelphia 2002: 837.
3.
Biernat W. Patomorfologia nowotworów płuca
i opłucnej. W: Jassem J., Krzakowski M. No-
418
6.
wotwory płuca i opłucnej. Via Medica, Gdańsk
2008: 47.
Kvale P.A. Chronic cough due to lung tumors:
ACCP evidence practice guidelines. Chest 2006;
129: 147–153.
Hirshberg B., Biran I., Glazer M. i wsp. Hemoptysis: etiology, evaluation and outcome in a tertiary referral hospital. Chest 1997; 112: 440–444.
Santiago S., Tobias J., Williams A.J. A reappraisal of the causes of hemoptysis. Arch. Intern.
Med. 1991; 151: 2449–2451.
www.fmr.viamedica.pl
Witold Rzyman
Rak płuca
7.
Patel A.M., Peters S.G. Clinical manifestation of
lung cancer. Mayo Clin. Proc. 1993; 68: 273–277.
8.
9.
Nowotwory płuca i opłucnej. Via Medica, Gdańsk
2008: 87.
Patel A.M., Davila D.G., Peters S.G. i wsp. Para-
15. Kępka L. Radioterapia niedrobnokomórkowego
neoplastic syndroms associated with lung can-
raka płuca. W: Jassem J., Krzakowski M. Nowo-
cer. Mayo Clin. Proc. 1993; 68: 278–287.
twory płuca i opłucnej. Via Medica, Gdańsk 2008:
UICC. TNM classification of malignant tumours,
96.
5th and 6th eds. Geneva: UICC, 1997 and 2002.
16. Rzyman W., Orłowski T. Chirurgiczne leczenie
10. Rami-Porta R.,Wittekind C, Goldstraw P. i wsp.
niedrobnokomórkowego raka płuca. W: Jassem
International Association for the Study of Lung
J., Krzakowski M. Nowotwory płuca i opłucnej.
Cancer (IASLC) Staging Committee. Complete
resection in lung cancer surgery: Proposed definition. Lung Cancer 2005; 49: 25–33.
11. Kozower B.D., Patterson G.A. Surgical manage-
Via Medica, Gdańsk 2008: 74.
17. Krzakowski M. Chemioterapia niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium zaawansowanym.
W: Jassem J., Krzakowski M. Nowotwory płuca
ment of non-small cell lung cancer. W: Patterson
i opłucnej. Via Medica, Gdańsk 2008: 122.
G.A., Cooper J.G., Deslauriers J. i wsp. Pearson’s
18. Jassem J. Skojarzone leczenie niedrobnokomór-
thoracic & esophageal surgery. Churchill Living-
kowego raka płuca w stadium zaawansowanym.
stone, Philadelphia 2008: 765–95.
W: Jassem J., Krzakowski M. Nowotwory płuca
12. Ginsberg J.R. Preoperative assessment of the tho-
i opłucnej. Via Medica, Gdańsk 2008: 112.
racic surgical patient. W: Pearson G.F., Cooper J.O.,
19. Dziadziuszko R. Leczenie celowane w raku płu-
Deslauriers J. i wsp. Thoracic surgery. Churchill-
ca. W: Jassem J., Krzakowski M. Nowotwory płu-
Livingstone, Philadelphia 2002: 43–50.
ca i opłucnej. Via Medica, Gdańsk 2008: 133.
13. Ginsberg R.J., Rubinstein L., for The Lung Can-
20. Kowalski D.M. Chemioterapia i radioterapia drob-
cer Study Group. Randomized trial of lobectomy
nokomórkowego raka płuca. W: Jassem J., Krza-
versus limited resection for patients with T1N0
kowski M. Nowotwory płuca i opłucnej. Via Me-
non-small cell lung cancer. Ann. Thorac. Surg.
1995; 60: 615–623.
dica, Gdańsk 2008: 141.
21. Orłowski T., Rzyman W. Chirurgiczne leczenie
14. Jassem J., Krzakowski M. Przedoperacyjna
drobnokomórkowego raka płuca. W: Jassem J.,
i pooperacyjna chemioterapia niedrobnokomór-
Krzakowski M. Nowotwory płuca i opłucnej. Via
kowego raka płuca. W: Jassem J., Krzakowski M.
Medica, Gdańsk 2008: 151.
Forum Medycyny Rodzinnej 2008, tom 2, nr 6, 407–419
419
Download