załącznik nr 3-projekt umowy - 41 Baza Lotnictwa Szkolnego

advertisement
Załącznik Nr 3
„Ogólne warunki umowy”
UMOWA NR ………….
Zawarta w dniu……………..…………. roku w Dęblinie pomiędzy:
Skarbem Państwa – 41 Bazą Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, ul. Brygady Pościgowej 5,
08-521 Dęblin, o numerze NIP 506-011-18-75, REGON 061456920, tel. (081) 551 75 25, fax.
(81) 551 95 29, reprezentowanym przez:
………………………………………… ……………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………...
.…………………………………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w wyniku
przeprowadzonego postępowania, do którego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo
zamówień publicznych, nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych, zawarto
umowę o następującej treści :
§ 1 Przedmiot umowy
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego
własność sprzętu (oprogramowania), zawartego w załączniku nr 1a do umowy oraz do
jego montażu, dopuszczenia do użytku i określonego serwisowania, zaś Zamawiający
zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, określone w umowie, zgodne z cenami
jednostkowymi, zawartymi w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do przeszkolenia użytkowników w zakresie
warunków eksploatacji urządzeń i usuwania podstawowych niesprawności wyposażenia, oraz
w zakresie czynności obsługowych przewidzianych w procesie użytkowania wyposażenia.
§ 2 Zakres umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować, dopuścić do użytkowania oraz
zapewnić usługi serwisowania sprzętu spełniającego wymagania techniczne, ilościowe i
jakościowe, określone w załączniku nr 1a do umowy oraz serwis aktualnie zainstalowanego
Systemu AV.
2. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowe i oryginalne, nie może być po naprawie,
regeneracji lub renowacji. Musi być pozbawiony wad fizycznych oraz prawnych, nie może
posiadać śladów ich uszkodzenia lub wcześniejszego używania. Dostarczony sprzęt musi być
opakowany w fabryczne, nienaruszone opakowania, zapewniające odpowiednie warunki
transportu masowego.
3. Dostawa sprzętu, będącego elementami wyposażenia sal Centrum Szkolenia Inżynieryjno Lotniczego w Dęblinie nastąpi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Do momentu
odebrania sprzętu przez Zamawiającego, niebezpieczeństwo związane z utratą lub
uszkodzeniem elementów wyposażenia sal Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego w
Dęblinie ponosi Wykonawca.
4. Zamawiający posiada w sali odpraw zainstalowany system audio-wideo wraz z systemem
sterowania. Dostarczone i zainstalowane urządzenia należy zintegrować z istniejącym systemem.
Cały system jest sterowany z jednostki centralnej AMX DVX-2150HD oraz panelu Apple iPad2.
W ramach zamówienia należy przeprogramować system sterowania w taki sposób aby
obsługiwał urządzenia już zainstalowane w sali planowania, jak i urządzenia dostarczone
w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający informuje iż nie posiada kodu źródłowego do
aktualnie zainstalowanego oprogramowania. W związku z powyższym Zamawiający wymaga
wskazania w ofercie osoby, która posiada certyfikat programisty systemów AMX (certyfikat
należy dołączyć do oferty).
5. Sprzęt i urządzenia, stanowiące elementy wyposażenia sal Centrum Szkolenia Inżynieryjno
- Lotniczego winny być wyposażone w indywidualne książki techniczne, sporządzone w
języku polskim (przekazywane użytkownikowi przy odbiorze wyposażenia), zawierające w
zależności od potrzeb:
1) Dowód urządzenia obowiązujący w Wojsku Polskim na sprzęt i urządzenia:
miejsce na wpisy potwierdzające datę i personalia osoby oddającej sprzęt do pierwszego
użytku, wykonującej przegląd okresowy, naprawy bieżące i główne oraz osoby
odpowiedzialnej za użytkowanie i stan techniczny sprzętu.
2) Opis techniczny oraz zdjęcie zestawu, urządzenia umożliwiający identyfikację oraz
wyodrębnienie części składowych lub zasadniczych elementów w formie tabelarycznej
uzgodnionej z odbiorcą.
3) Instrukcja obsługi – zasady użytkowania, bezpieczeństwa oraz poprawnej eksploatacji.
4) Instrukcja przechowywania, konserwacji codziennej, miesięcznej, okresowej;
5) Schemat blokowy systemu;
6) Rzut sali odpraw z zaznaczonymi urządzeniami AV oraz trasami kablowymi
6. Dostawa sprzętu, będącego elementami wyposażenia sal nastąpi do Centrum Szkolenia
Inżynieryjno - Lotniczego w Dęblinie, znajdującego się na terenie kompleksu DęblinLotnisko. Dokładny termin dostawy urządzeń i sprzętu zostanie ustalony pomiędzy stronami
w kontaktach roboczych.
7. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu
licencji o charakterze niewyłącznym na korzystanie z całości dostarczonego oprogramowania
na wszystkich polach eksploatacji dla celów związanych z działalnością Zamawiającego na
czas nieokreślony w szczególności do tworzenia nowych wersji i adaptacji.
§ 3 Wymagania montażowe
1. Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania sprzętu, będącego elementami wyposażenia
sal Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego w Dęblinie, określonego w załączniku nr 1a
do umowy, w sposób zapewniający ich dopuszczenie do użytku oraz prawidłowe
uruchomienie i funkcjonowanie w dalszym okresie.
2. Montaż oraz uruchomienie urządzeń musi być przeprowadzone z należytą starannością
i ostrożnością. W czasie wykonywania wszystkich prac instalacyjnych i montażowych oraz
uruchamiania urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich
przepisów, w tym przepisów BHP oraz ppoż, a ponadto norm i specyfikacji producentów
urządzeń oraz instrukcji obsługi.
3. Montaż wyposażenia sal Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego w Dęblinie winien
być dokonany zgodnie z instrukcjami obsługi danego oprogramowania i sprzętu, a także
z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w załączniku 1a do umowy
§ 4 Odbiór techniczny
1. Odbiór techniczny sprzętu będącego wyposażeniem sal Centrum Szkolenia Inżynieryjno Lotniczego nastąpi po jego dostarczeniu oraz zamontowaniu przez Wykonawcę. Odbioru
dokona komisja, składająca się z przedstawicieli użytkownika, Wykonawcy oraz
Zamawiającego. Komisja sprawdzi poprawność zamontowania oraz działania urządzeń pod
kątem wymagań ilościowych, jakościowych, technicznych oraz poprawność działania całego
systemu określonych w załączniku 1a.
2. W przypadku stwierdzenia przed komisję poprawności zamontowania oraz funkcjonowania
wyposażenia sal Centrum Szkolenia Inżynieryjno- Lotniczego zostanie sporządzony protokół
odbioru technicznego.
§ 5 Termin realizacji umowy
1. Po zakończeniu montażu sprzętu, będącego elementami wyposażenia sal Centrum
Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego, Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia
użytkowników z obsługi systemu.
2. Niezwłocznie po zakończeniu szkolenia z obsługi systemu (w wymiarze 8 godz.), komisja
powołana przez użytkownika składająca się z przedstawicieli użytkownika, Wykonawcy oraz
Zamawiającego, dokona odbioru końcowego wyposażenia sporządzając protokół odbioru
końcowego, stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT.
3. Zakończenie realizacji całego przedmiotu umowy – dostawy, montażu, dopuszczeniu do
użytkowania oraz przeszkolenia użytkowników z obsługi winno nastąpić w terminie do dnia
15 listopada 2015 roku.
§ 6 Gwarancja i rękojmia
1. Jeżeli w toku odbioru technicznego urządzeń będących wyposażeniem sal Centrum
Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego okaże się, że:
1) są one niezgodne ze specyfikacją lub załącznikiem nr 1a, albo nie są kompletne;
2) posiadają ślady zewnętrznego uszkodzenia lub wyjdą na jaw ich wady - Zamawiający ma
prawo do odmowy odbioru wyposażenia sal Centrum Szkolenia Inżynieryjno- Lotniczego,
sporządzając protokół odmowy odbioru, zawierający stosowne uzasadnienie.
Zamawiający ponadto wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin dostarczenia wyposażenia
wolnego od wad, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni (czternaście dni).
W przypadku dostawy wyposażenia wolnego od wad procedura czynności odbioru ulega
powtórzeniu.
2. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na poszczególne urządzenia i elementy wyposażenia
sal Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego w wymiarach zgodnych z określonymi
w załączniku nr 1a do umowy. Okresy gwarancji liczone będą od dnia odbioru końcowego
wyposażenia przez komisję odbierającą, co zostanie potwierdzone podpisanym protokołem
odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
3. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonym
wyposażeniu sal Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego oraz ponosi z tego tytułu
wszelkie zobowiązania. W szczególności jest on zobowiązany do ich usunięcia.
4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad jakościowych elementów
wyposażenia sal Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego, Zamawiający zawiadomi o
tym niezwłocznie Wykonawcę, na podstawie ustalonego formularza reklamacyjnego, faksem
na numer: ...................................
5. Naprawy i wymiany gwarancyjne będą dokonywane w miejscu zamontowania urządzeń
i sprzętu, będących elementami wyposażenia sal Centrum Szkolenia Inżynieryjno Lotniczego, nie później niż w ciągu 14 dni (czternastu dni)licząc od daty otrzymania
formularza reklamacyjnego przez Wykonawcę. Jeżeli z przyczyn technologicznych (np.
konieczność sprowadzenia części urządzenia z zagranicy lub dokonania jej naprawy poza
terenem kraju), niemożliwe będzie dokonanie naprawy lub wymiany w terminie o którym
mowa powyżej, termin przeznaczony na realizację reklamacji wydłuża się, jednak nie więcej
niż o 14 dni (czternaście dni).
6. W przypadku dokonania istotnych napraw w elementach wyposażenia sal Centrum
Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego albo w przypadku ich wymiany na nowe, termin
gwarancji biegnie na nowo, od chwili dostarczenia elementów wolnych od wad lub zwrócenia
elementów naprawionych. Jeżeli Wykonawca wymienił część elementów, zapis powyższy
stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
7. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego
wskutek wady elementów wyposażenia sal Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego,
Zamawiający nie mógł z niego korzystać.
8. Z czynności napraw gwarancyjnych Zamawiający i Wykonawca sporządzą protokół
potwierdzający zgodność parametrów technicznych oraz wpiszą w nim nowy termin
zakończenia gwarancji.
9. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw lub
wymian gwarancyjnych na swój koszt. Gwarancja obejmuje również usługi nabyte w ramach
niniejszej umowy u kooperantów Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
jakość wyrobów, w tym również materiałów, dostarczonych przez kooperantów.
10. Dopuszcza się korzystniejsze warunki gwarancji, bez ponoszenia przez Zamawiającego
dodatkowych opłat i prowizji.
11. Prawo Zamawiającego do żądania bezpłatnego usunięcia wad lub usterek nie dotyczy
jedynie przypadku wystąpienia nieprawidłowości wynikłych z niewłaściwego użytkowania
wyposażenia sal Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego przez użytkowników.
12. Powyższe warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie mogą być modyfikowane
przez Wykonawcę poprzez wręczanie Zamawiającemu kart gwarancyjnych i innych
dokumentów, oraz oświadczenia Wykonawcy składane w trakcie trwania umowy.
13. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nie następuje mimo upływu terminu
gwarancji lub rękojmi, jeżeli Wykonawca wadę zataił.
14. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy strony rozszerzają w
następujący sposób:
1) Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego
protokołu odbioru,
2)
Niezależnie od rodzaju wady przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługują
wszelkie uprawnienia z tytułu rękojmi,
3)
Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o wszelkich wadach
istniejących w chwili wydania przedmiotu umowy; Zamawiający nie ma obowiązku badania
rzeczy pod kątem jej wadliwości,
4) W przypadku ujawnienia wady w okresie rękojmi domniemywa się, że wady
wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w dostarczonym sprzęcie,
15. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie w ciągu 3 miesięcy od jej wykrycia.
16. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad fizycznych w dostarczonym
przedmiocie umowy Wykonawca:
1) wymieni wadliwy przedmiot umowy na nowy w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania
„Protokołu reklamacji”;
2) oświadcza, iż przedłuża termin rękojmi o czas, w którym wskutek wad przedmiotu
umowy, Zamawiający nie mógł z niego korzystać;
3)
w przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy niewadliwego przedmiotu umowy w
terminie wskazanym powyżej w pkt 1) Zamawiający będzie mógł według swojego wyboru,
zachowując uprawnienie do dochodzenia kar umownych lub odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego te kary, wezwać Wykonawcę do niezwłocznej wymiany przedmiotu
umowy na niewadliwy lub nabyć przedmiot umowy, którego Wykonawca nie wymienił na
niewadliwy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
17. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi w żaden sposób nie ograniczają możliwości
dochodzenia przez niego odszkodowania na zasadach ogólnych,
18. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nie następuje mimo upływu terminu
gwarancji lub rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę zataił.
19. W przypadkach nieuregulowanych w umowie dotyczących uprawnień wynikających z
gwarancji lub rękojmi za wady fizyczne, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 7 Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy tzn.: z tytułu dostawy sprzętu do sal Centrum
Szkolenia Inżynieryjno- Lotniczego oraz zamontowania i przeszkolenia użytkowników z
obsługi przedmiotowego systemu Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie:
................................................ zł netto (słownie:...........................................................złotych),
.................................... zł brutto (słownie:......................................................................złotych),
zgodnie z cenami jednostkowymi, zawartymi w formularzu ofertowym, stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy.
2. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, jest kwotą całkowitą i zawiera wszystkie
koszty związane z realizacją zamówienia. Z tytułu załadunku, transportu, rozładunku
elementów wyposażenia sal Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego Wykonawcy nie
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
3. Cena określona w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, jest stała
przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem możliwości jej zmiany w przypadku zmiany
ustawowej stawki podatku VAT, w zakresie wynikającym z tej zmiany.
4. Zapłata wynagrodzenia, określonego w ust.1, nastąpi w terminie 14 dni (czternastu dni) od
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata
nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wynikający z faktury. Za dzień spełnienia
świadczenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do nieprzenoszenia wierzytelności, wynikającej z umowy na
osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.
§ 8 Kary umowne
1. Stronom przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących sytuacjach i
okolicznościach :
1) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji całego zadania ponad termin, określony
w § 5 ust. 3 –Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w
wysokości 0,3 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 7 ust. 1, przysługującej
za każdy dzień opóźnienia w realizacji zadania, naliczanej począwszy od pierwszego dnia po
upływie przewidzianego terminu;
2) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad, stwierdzonych podczas obioru
technicznego wyposażenia sal Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego, ponad termin
określony w § 6 ust. 1 - Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary
umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 7 ust. 1,
przysługującej z każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, naliczanej począwszy od
pierwszego dnia po upływie przewidzianego terminu;
3) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu napraw lub wymian gwarancyjnych
ponad termin określony w § 6 ust. 5 lub § 6 ust. 6 - Zamawiającemu przysługuje prawo do
naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,05 % wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, określonego w § 7 ust. 3, przysługującej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu
napraw lub wymian gwarancyjnych, naliczanej począwszy od pierwszego dnia po upływie
przewidzianego terminu;
4) w przypadku, gdy którakolwiek ze stron od umowy odstąpi lub rozwiąże umowę w wyniku
wystąpienia okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – Zamawiającemu
przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 %
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 7 ust. 1.
2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody
przekroczy wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których
strony nie zastrzegły kar umownych.
3. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy wynikającego z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego
powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy
przez jego kooperantów.
5. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej
uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe
niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu, takie jak
np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz itp.
Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie w terminie
7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty
prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być udowodniony
dokumentem pochodzącym od właściwego organu administracji publicznej.
6. Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części umowy z powodu siły wyższej nie
stanowi dla Strony dotkniętej siłą wyższą naruszenia postanowień umowy.
§ 9 Umowne prawo odstąpienia i rozwiązania umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub prawo do naliczenia kary
umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 4, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji
przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, albo nie kontynuuje jej pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie. Postanowienia powyższe nie wyłączają prawa
Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych lub jeżeli
szkoda powstała z przyczyn, dla których strony nie zastrzegły kar umownych.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie
natychmiastowym w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, a w
szczególności jeżeli łączna wartość kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 pkt 3 przekroczy 10 % kwoty, określonej w § 7 ust. 1 umowy.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. W razie odstąpienia przez strony od umowy lub zadania Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznie wykonanej dostawy.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązaniu należy złożyć drugiej stronie w
formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub jej
rozwiązaniu musi zawierać uzasadnienie.
§ 10 Zmiany umowy
Zmiany umowy mogą być dokonywane w zakresie dopuszczonym przez ustawę Prawo
zamówień publicznych, wymagają zgodnej woli stron oraz zachowania formy pisemnej w
postaci aneksu, pod rygorem nieważności w poniższym zakresie:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację
umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba – w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia
stosunku pracy z daną osobą lub zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej
pełnienie powierzonych jej obowiązków;
2) wartość umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku
VAT, w zakresie wynikającym z tej zmiany;
3) gdy ze względu na zmianę przepisów prawa (uchylenia, zmiany lub nowelizacji
przepisów) lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe
spełnienie przez Wykonawcę wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów
dodatkowych;
4) jeżeli konieczna będzie zmiana urządzeń w przypadku, gdy urządzenie stanowiące
przedmiot oferty zostanie wycofane z rynku lub zaprzestano jego produkcji, a
proponowane przez Wykonawcę urządzenie posiada lepsze lub równe cechy,
parametry i funkcjonalności, niż urządzenie będące przedmiotem oferty, w zakresie
cech, parametrów, wymaganych funkcjonalności, a zmiana jest korzystna dla
Zamawiającego – w takim przypadku, warunki i zasady realizacji umowy, w tym
wynagrodzenie, pozostają bez zmian. W przypadku zmiany urządzeń w trybie
określonym w niniejszym punkcie, konieczna będzie zmiana terminu realizacji
umowy.
§ 11 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy strony będą starały się rozwiązać na drodze
postępowania polubownego. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w drodze
postępowania polubownego, strony poddadzą spór pod rozwiązanie sądowi powszechnemu,
właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
2. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są: - ze strony
Zamawiającego – mjr Mirosław ŚWIĘCH, tel. 261 518 140 – za merytoryczną realizację,
mjr Piotr WOJTALIK, tel. 261 517 763 – za finansową realizację,
-ze strony Wykonawcy
.......................................................................................................................................
3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie
swojego adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, rachunku
bankowego itp. Brak takiego powiadomienia będzie skutkować tym, iż korespondencja,
przekazy pieniężne i przelewy bankowe kierowane na dotychczasowy adres, rachunek
bankowy będą przez strony traktowane jako doręczone.
4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych aktów prawnych powszechnie
obowiązujących.
5. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach mających moc
oryginału, z czego 3 (trzy) dla Zamawiającego i 1 (jeden) dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Załącznik Nr 1a
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:
Zakup sprzętu i urządzeń wspomagających i zabezpieczających proces szkolenia.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzedaży, dostawie, oraz montażu
i dopuszczeniu do użytku oraz serwisowania poniższych urządzeń.
2. Warunki dostawy:
Zakup obejmuje dostawę w opakowaniu handlowym przystosowanym
masowego wraz z montażem w LOCO zamawiającego. Urządzenia
i uruchomieniu muszą spełniać wymagania techniczne zawarte w jego
technicznej. Ponadto usługodawca zobowiązany jest do przeszkolenia
w zakresie warunków eksploatacji urządzeń i likwidacji podstawowych jego
oraz z czynnościami obsługowymi przewidzianymi w procesie użytkowania.
do transportu
po montażu
dokumentacji
użytkownika
niesprawności
Sprzęt musi spełniać wymagania techniczne, ilościowe i jakościowe przedstawione poniżej.
3. Opis techniczny:
3.1. Rozszerzenie funkcjonalności istniejących sal (planowania, odpraw i konferencyjnej)
z rozszerzeniem istniejącego programu planistycznego.
3.2. Charakterystyka obiektu:
Zakres prac instalacyjnych objętych niniejszym opracowaniem dotyczy przygotowania
koncepcji i doboru sprzętu dla potrzeb stałej instalacji w budynkach Centrum Szkolenia
Inżynieryjno - Lotniczego w Dęblinie. Wszystkie rozwiązania i propozycje materiałowe i
sprzętowe powinny uwzględniać założenia przekazane przez inwestora. Proponowane
urządzenia powinny uwzględniać uwarunkowania architektoniczne budynków / pomieszczeń
/ terenu.
3.3. Lokalizacja obiektu:
Obiekt / sprzęt zlokalizowany w kompleksie Garnizonu Dęblin-Lotnisko z przeznaczeniem
dla Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego.
4. Sprzęt wchodzący w skład zestawów:
-
Konwerter sygnału HDMI na skrętkę – kpl. 9;
Matryca wideo – szt. 1;
Przewód sygnałowy typu skrętka – mb. 600;
Przewód zasilający – mb. 300;
Przewód sygnałowy HDMI 1,8 m – szt. 5;
Przewód sygnałowy HDMI 0,9 m – szt. 18;
Przewód sygnałowy HDMI 20 m – szt. 1;
Przewód sygnałowy DisplayPort – HDMI 1,8 m –szt. 1
Interfejs LAN – RS232 – szt. 1;
-
Szuflada do szafy rack 2U – szt. 1;
Panel zaślepiający do szafy rack 2U – szt. 6;
Panel zaślepiający do szafy rack 1U – szt. 4;
Akcesoria instalacyjne – kpl. 1;
Enkoder IP na HDMI – szt. 1;
Przewód sygnałowy VGA+audio 1,8m;
Przełącznik sygnałów HDMI – szt. 1;
Przełącznik sygnałów VGA + audio – szt. 1;
Przejściówka DisplayPort na HDMI – szt. 1;
Instalacja – kpl. 1
Programowanie systemu sterowania – kpl. 1;
Szkolenie użytkowników – kpl. 1- 3 osoby
Przyłącze biurkowe – kpl. 5;
Wózek na kółkach na jednostkę centralną komputera – 3 szt.
Szuflada biurkowa na klawiaturę komputerową– 3 szt.
Oprogramowanie wspomagające i zabezpieczające proces kształcenia – aktualizacja
5. Wymagania techniczne:
5.1. Nadajnik/odbiornik sygnału HDMI do transmisji skrętką
- Transmisja przy pomocy jednego przewodu typu skrętka kategorii 5e/6
- Zgodny z HDTV
- Wejście: HDMI (nadajnik), na złączu RJ45 (odbiornik)
- Wyjście: RJ45 nadajnik, HDMI odbiornik
5.2. Matryca sygnału HDMI
- co najmniej 4 wejścia HDMI
- co najmniej 4 wyjścia HDMI
- co najmniej 1 port RS-232
- co najmniej 1 port Ethernet i IR,
- wsparcie DeepColor i bezstratnej kompresji audio 7.1
- 3D pass-through
- wsparcie dla rozdzielczości co najmniej 1080p
- kompatybilna z HDCP i EDID
5.3. Przewód sygnałowy typu skrętaka
- co najmniej cat5e
- ekranowana
5.4. Przewód zasilający
- co najmniej 3x2,5 mm2
5.5. Przewód sygnałowy HDMI
- wspierana rozdzielczość 1080p
- długość co najmniej 1,8 m
- długość co najmniej 0.9 m
- długość co najmniej 20 m
5.6. Przewód sygnałowy DisplayPort – HDMI
- długość co najmniej 1,8 m
5.7. Interfejs LAN – RS-232
- kompatybilny z zainstalowaną jednostką centralną
- zasilanie poprzez PoE
- wejście co najmniej 1 szt. RJ45
- wyjście co najmniej 2 szt. RS-232
5.8. Szuflada do szafy rack
- wielkość co najmniej 2U
- kolor matowy, czarny,
- wykonana z blachy,
- zamykana w komplecie co najmniej 2 klucze
5.9. Panel zaślepiający rack
- wielkość co najmniej 2U
- wielkość co najmniej 1U
- wykonana z blachy,
- pokryta tworzywem sztucznym,
5.10. Akcesoria instalacyjne
- akcesoria instalacyjne do kompletnego wykonania i uruchomienia systemu, korytka,
zaślepki, złączki, gniazda, zaślepki, itp.
5.11. Enkoder IP na HDMI
- rozdzielczość co najmniej FullHD 1080 kodowanie dekodowanie;
- enkoder − H.264
- możliwość przesyłania audio
- wejście co najmniej 1 x HDMI
- wejście co najmniej 1 audio
- wyjśćie co najmniej 1 x RJ45
- wyjście co najmniej 1 x audio
5.12. Przewód sygnałowy VGA + audio
- długość co najmniej 1,8 m
5.13. Przełacznik HDMI
- kompatybilny z HDCP i HDTV
- wejście co najmniej 2 HDMI
- wyjście co najmniej 1 HDMI
- możliwość wybrania priorytetowego wejścia
- przełączanie automatyczne
5.14 Przełącznik VGA
- wejście co najmniej 2 VGA
- wejście co najmniej 2 stereo audio
- wyjście co najmniej 1 VGA
- wyjście co najmniej 1 audio
- wyjście podglądu co najmniej 1
- możliwość wybrania priorytetowego wejścia
- przełączanie automatyczne
5.15 Przejściówka DisplayPort na HDMI
- umożliwiające przejście ze złącza DisplayPort na HDMI
5.16 Programowanie systemu sterowania
Zamawiający posiada w sali odpraw zainstalowany system audio-wideo wraz z systemem
sterowania. Dostarczone i zainstalowane urządzenia należy zintegrować z istniejącym systemem.
Cały system jest sterowany z jednostki centralnej AMX DVX-2150HD oraz panelu Apple iPad2.
W ramach zamówienia należy przeprogramować system sterowania w taki sposób aby
obsługiwał urządzenia już zainstalowane w sali planowania, jak i urządzenia dostarczone
w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający informuje iż nie posiada kodu źródłowego do
aktualnie zainstalowanego oprogramowania. W związku z powyższym Zamawiający wymaga
wskazania w ofercie osoby, która posiada certyfikat programisty systemów AMX (certyfikat
należy dołączyć do oferty).
5.17 Szkolenie użytkowników
Przeszkolenie z obsługi systemu osób wskazanych przez Zamawiającego.
5.18 Przyłącze biurkowe
- gniazda co najmniej 3 x 230V,
- przyłącze z zamykaną pokrywą i przepustem kablowym;
- kolor czarny malowany proszkowo,
- kaseta wykonana z aluminium,
- wszystkie gniazda zasilające muszą być połączone w szereg w środku wkładu –
wykonanie fabryczne,
- przewód zasilający przyłącze
5.19 Wózek na kółkach na jednostkę centralną komputera
Wykonany z blachy pomalowanej wysokiej jakości ekologicznymi farbami proszkowymi w
kolorze metalizowanego aluminium RAL 9006 i dodatkowo pokryty warstwą bezbarwnego
matowego lakieru nakładanego metodą proszkową zwiększającego odporność na zarysowania
i uszkodzenia mechaniczne. Wózek wyposażony w 4 kółka. Wymiary wózka: 23 x 50 x 18
cm.
5.20 Szuflada biurkowa na klawiaturę komputerową
Szuflada na klawiaturę plastikowa, prowadnice metalowe kulkowe z blokadą, przykręcana do
blatu biurka.
5.21 Aktualizacja oprogramowania wspomagającego i zabezpieczającego proces
kształcenia
Zamawiający posiada w sali planowania oprogramowanie wspomagające i zabezpieczające
proces kształcenia. System odpowiada za planowanie zajęć zgodnie ze zdefiniowanymi
procedurami. Dzięki wykorzystaniu przejrzystych, wizualnych planów zajęć, system pozwala
wykorzystującym go organizacjom szybciej, bardziej wydajnie i skutecznie tworzyć i
wyświetlać elektroniczny plan zajęć.
Architektura systemu łączy różne wymiary planu zajęć w tym:
 Rozkłady zajęć dla grup szkoleniowych,
 Rozkłady zajęć dla wykładowców,
 Rozkłady zajęć dla miejsc prowadzenia zajęć,
 Plan wykorzystania sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia zajęć,
 Plan obciążenia kadry zajęciami dydaktycznymi,
 Plan obciążenia sprzętu zajęciami dydaktycznymi,
 Plan obciążenia miejsc prowadzenia zajęć zajęciami dydaktycznymi,
Dzięki temu na bieżąco kontrolowana jest poprawność rozkładu zajęć pod względem:
 Nakładania się w tym samym czasie grup szkoleniowych,
 Nakładania się w tym samym czasie wykładowców,
 Nakładania się w tym samym czasie sprzętu wykorzystywanego do zajęć,
 Optymalnego układu zajęć dla grup szkoleniowych
System pozwala użytkownikom obserwować aktualny stan realizacji zajęć oraz prześledzić
historię zajęć i bez trudu określić obciążenie wykładowców, sprzętu i sal szkoleniowych.
Zdefiniowane parametry i ograniczenia, zapewniają stałe monitorowanie należytej realizacji
oraz w razie zagrożenia natychmiastowe informowanie o sytuacji wyznaczonych osób.
System pozwala gromadzić materiały dydaktyczne pod określonym tematem zajęć.
Materiał tekstowy. Wymagane funkcje: automatyczne indeksowanie atrybutów, automatyczne
indeksowanie pełnotekstowe, możliwość obejrzenia dokumentu w przeglądarce, bez
posiadania dodatkowych aplikacji na stacjach roboczych. Wymagane formaty tekstowe:
TXT, CSV, RTF, XML, HTML, MIME. Wymagane formaty binarne: XLS, DOC, PPT,
XLSX, DOCX, PPTX, WPD, ODS, ODT, ODP, PDF.
Materiał graficzny. Wymagane funkcje: automatyczne indeksowanie danych EXIF,
możliwość obejrzenia dokumentu w przeglądarce, bez posiadania dodatkowych aplikacji na
stacjach roboczych. Wymagane formaty: JPG, PNG, TIFF, GIF. Dla dokumentów
skanowanych wymagany OCR i rozpoznawanie kodów kreskowych.
Inne materiały. Wymagana identyfikacja formatu pliku.
Dla zdefiniowanych użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia system
umożliwia uzyskanie informacji i o wybranych elementach procesu dydaktycznego:
 wykładowcach,
 grupach szkoleniowych,
 miejscach prowadzenia zajęć,
 sprzęcie.
z możliwością przechodzenia do powiązanych elementów planu. System umożliwia
generowanie w określonym dniu wydruków aktualnego stanu planu oraz obciążenia dla
wszystkich elementów procesu dydaktycznego
System umożliwia zobrazowanie dowolnego czasu planu na ścianie wyświetlaczy 2x4 oraz
czterech monitorach z możliwością dzielenia go na wiele elementów oraz wybrania aktualnie
wyświetlanych elementów. Poprawki mogą być nanoszone poprzez monitory dotykowe.
Dostęp do systemu jest możliwy ze stacji pracujących w sieci, z możliwością określenia,
która stacja jest stacją roboczą, która stacją zarządzającą. Można także określić
z której stacji można przekazywać komunikaty wyświetlane na wybranym monitorze.
Obsługa zastępstw pozwala w przypadku nieobecności wykładowcy lub przeciążenia
zasobów przydzielać zadania zastępcom. Profile nieobecności dla prowadzonych zajęć oraz
opis kompetencji kadry wykładowej gwarantują właściwe przydzielanie zajęć zgodnie z
kompetencjami.
System wyposażony jest w obsługę kalendarzy grupowych zapewniających niezbędną
funkcjonalność planowania zajęć zarówno w ramach grup szkoleniowych oraz dla
wykładowców.
System umożliwia wykorzystanie ról użytkowników. Role zapewniają możliwość stosowania
złożonych uprawnień, pozwalając kontrolować, kto planuje zajęcia, kto ma dostęp do planu
zajęć, kto może dodawać materiały szkoleniowe. Zapewnia także dedykowane widoki planu
zajęć dla wykładowców oraz uczestników zajęć. Wybrane części dokumentu mogą być
zabezpieczone także zgodnie z powyższym schematem uprawnień. Uprawnienia
w systemie mogą być dynamicznie wyliczane oraz zmieniane przez administratorów zgodnie
z wymaganiami.
Zastosowanie w systemie zdefiniowanego katalogu zajęć daje możliwość przeglądania
wprowadzonych zajęć według zadanych parametrów. Zapewnia to natychmiastowy dostęp do
wszelkiej informacji niezbędnej podczas układania planu rozliczanie działań związanych z
zajęciami.
System umożliwia przechowywanie i zarządzanie wszelką informacją elektroniczną
wykorzystywana podczas zajęć. System pozwala udostępnić uczestnikom zajęć materiały
dydaktyczne w formie elektronicznej poprzez przeglądarkę.
System zapewnia skalowalność i elastyczność oraz niskie koszty użytkowania. Dzięki temu
pozwala skutecznie zarządzać dokumentami i aktami, a jednocześnie jest niezbędną podstawą
do tworzenia bazy wiedzy.
Oprogramowanie pozwala zarządzać dokumentami przez cały cykl ich życia, obejmujący
tworzenie, weryfikację, zatwierdzenie, dystrybucję i archiwizację. Dokumenty są zarządzane
zgodnie ze zdefiniowanymi dla nich regułami – inne mogą być dla dokumentów
przeznaczonych dla wąskiego grona wykładowców, a inne dla dokumentów ogólnych, z
których korzystają wszyscy. Dokumentom nadawane są kategorie, daje to możliwość
grupowania dokumentów i ich wyszukiwana wg określonych, nadanych im kategorii.
Oprogramowanie powinno udostępniać zestaw usług zdefiniowanych w standardzie CMIS 1.0
(Content Management Interoperability Services) wykorzystując API oparte o WebServices
zdefiniowane w ramach tego standardu.
W celu obsługi dostarczania dokumentów wymagany jest dla użytkownika dostęp do
repozytorium plików z wykorzystaniem następujących protokołów: HTTPS, SFTP, FTPS,
SharepointProtocol, WebDAV.
Oprogramowanie musi zapewniać poufność przesyłanych danych zawartych w plikach
w całym kanale wymiany (od miejsca źródłowego, poprzez pośrednie systemy transmisji aż
do docelowego adresata) - wymagane jest stosowanie szyfrowania plików.
Oprogramowanie musi zapewniać poufność składowanych plików poprzez zastosowanie
mechanizmów kryptograficznych.
Oprogramowanie musi zapewniać integralności danych zawartych w plikach poprzez
wykorzystywanie kryptograficznego podpisu cyfrowego bądź innych metod pozwalających
na weryfikacje integralności przesyłanych plików.
Oprogramowanie musi zapewniać integralności danych zawartych w plikach poprzez
wykorzystywanie kryptograficznego podpisu cyfrowego bądź innych metod pozwalających
na weryfikacje integralności przesyłanych plików.
Dostęp do wersji archiwalnych oraz historii dokumentów zwiększa efektywność dzięki
możliwości ponownego wykorzystywania dokumentów. Możliwość szybkiego wyszukiwania
i dostarczania dokumentów wspomagających realizację zajęć.
Dzięki zarządzaniu uprawnieniami w systemie możliwe jest bezpieczne rejestrowanie
i przechowywanie dokumentów związanych z zajęciami oraz dostęp do nich tylko osób
uprawnionych.
System w pełni obsługuje wersjonowanie plików, zapewniając integralność dokumentów oraz
gwarancję udostępnienia użytkownikom wyraźnie wyróżnionych wersji aktualnych oraz
wersji archiwalnych.
System upraszcza planowanie zajęć i udostępnianie informacji o zajęciach. W ramach
poszczególnych kroków możliwe jest zdefiniowanie wielu planów zadań. Osobom
planującym prezentowane są opcje, pomagające im podjąć decyzje dotyczące akcji.
Funkcjonalność związana z bezpieczeństwem obejmuje:
 Zarządzanie użytkownikami i danym o użytkownikach,
 Autentyfikację użytkowników,
 Zarządzanie grupami,
 Zarządzanie uprawnieniami do dokumentów i katalogów,
 Poziomy uprawnień,


Rozszerzalny model uprawnień,
Zarządzanie dostępem do usług w systemie.
System umożliwia bardzo wydajne przeszukiwanie zawartości systemu według dowolnie
złożonych kryteriów obejmujących:
 atrybuty dokumentów,
 zawartość dokumentów (dokumenty są indeksowane pełnotekstowo),
System zawiera algorytmy wyszukiwania wykorzystujące:
 ranking wyników – najlepsze rezultaty zwracane, jako pierwsze
 zapytania obejmujące frazy, maski, znaczniki, podobieństwo, zakresy i wiele innych
typów
 zakresy dat,
 sortowanie według dowolnego pola,
 złożone indeksy wyszukiwania i łączenie rezultatów,
 możliwość jednoczesnej aktualizacji i wyszukiwania zawartości.
System umożliwia tworzenie relacji pomiędzy zajęciami i sprawdzanie wymagalności
konkretnych zajęć w cyklu szkoleniowym na podstawie zajęć powiązanych. Dzięki temu
można uniknąć zaplanowania zajęć, które wymagają wiedzy przekazywanej na innych
zajęciach.
System umożliwia automatyczne wysyłanie maili z powiadomieniami oraz definiowanie
własnych szablonów powiadomień oraz harmonogramu przypomnień i eskalacji różnych dla
różnych zadań związanych z procesem dydaktycznym.
W zakresie udostępniania informacji w formie wiki system wspiera następujące funkcje:
 Linki ze skrótami, których układ zależy od aktualnego szablonu.
 Różne szablony wyglądu w tym nowoczesny układ typu Monobook wykorzystywany
przez Wikipedię.
 Użytkownicy mogą dostosować wygląd witryny do własnych stylów.
 Użytkownicy mogą widzieć linki do artykułów w treści, w innej wielkości i kolorze.
 Generowanie wersji do wydruku.
 Automatyczna numeracja nagłówków w artykule.
 Znaczniki i odsyłacze wewnątrz strony.
 Automatyczne tworzenie spisu treści dla długich artykułów.
Rozszerzenia treści wiki obejmują:
 Możliwość przesyłania grafiki i pliki dźwiękowych.
 Wyświetlanie wzorów matematycznych.
 Zmianę rozmiaru obrazów, podpisywanie i wyrównanie obrazu.
 Wyświetlanie wykresów czasu.
Możliwości śledzenia zmian wiki:
 Każda strona wiki posiada link „Obserwuj ten artykuł”, dzięki któremu użytkownik
może ją dodać do listy obserwowanych w celu śledzenia zmian w artykułach, które go
interesują.
 W celu łatwego dodawania treści w pasku bocznym każdej strony użytkownik ma listę
wszystkich artykułów nad którymi pracował.
 Rozszerzony widok ostatnich zmian z dynamicznym wyświetlaniem zmian artykułu,
różnic wersji, historią, stroną użytkownika, forum użytkownika.
 Wyświetlanie wersji ostatnich zmian w artykułach powiązanych do bieżącego
artykułu.
 Możliwość porównywania wersji. Wersje są wyświetlane obok siebie z wyróżnionymi
zmianami. Dodatkowo, wyróżnione są konflikty edycji, aby łatwiej było scalić
dokumenty.
 Administrator może ustawić dla artykułu zaufanych użytkowników, którzy go
opracowywali.
Prosta budowa struktury artykułów wiki:
 Linki do poszczególnych sekcji artykułu
 Wsparcie dla podstron
 Specjalne słowa kluczowe do wstawiania danych dynamicznych takich jak nazwa
bieżącej strony, bieżąca datą, liczba artykułów, itp.
 Wiele kategorii może być przypisanych do każdej strony tworząc jednocześnie
hierarchię kategorii. Strony kategorii automatycznie wyświetlają listę wszystkich stron
przypisanych do nich, w tym podkategorie. Kategorie pozwalają na klasyfikację
i hierarchiczne przeglądanie zawartości.
Intuicyjna edycja artykułów wiki
 Edycja sekcji. Użytkownicy mogą włączyć opcję, która pozwala im na edycję
poszczególnych sekcji artykułu oddzielonych nagłówkami, zamiast całego artykułu.
 Pasek narzędzi do formatowania tekstu z możliwością pogrubienia, kursywy itp.
 Edycja podsumowania wyświetlana w obszarze „Ostatnie zmiany”. Wstępnie
wypełniana tytułem edytowanej sekcji.
 Użytkownicy mogą włączyć opcję, która pozwala im edytować artykuły, dwukrotnie
klikając na nie.
 Podgląd edycji może być wyświetlany przed lub po edytowanym polu.
 Edycja konfliktów. Jeżeli strona jest zapisywana przez użytkownika, a jednocześnie
edytowana przez innego użytkownika i następnie zapisana system automatycznie
połączy zmiany, jeżeli jest to możliwe, jeżeli nie, użytkownik musi scali zmiany
ręcznie.
 Oznaczanie edycji jako drobnych. Użytkownicy mogą zdecydować się ukryć takie
zmiany z listy „ostatnich zmian”. Tylko zaufani użytkownicy mogą oznaczać zmiany
jako drobne.
Dyskusje wiki
 Dla każdego użytkownika (w tym użytkownika anonimowego) i każdego artykułu
widoczna jest sekcja w której wyświetlane są przypisane do niego wiadomości.
 Powiadamianie o wiadomości. Użytkownik otrzymuje informację o nowej
wiadomości, jeśli inny użytkownik dodał wiadomość na stronie dyskusji użytkownika.
 Automatyczny podpis: Wystarczy wpisać znaki specjalne podczas edytowania i
zapisywania na stronie, żeby została wstawiona nazwa użytkownika
i link do strony użytkownika oraz bieżąca data.
Architektura rozwiązania wiki:
 Dostęp przez infokioski oraz przeglądarkę.
 Buforowanie stron. Wyświetlane strony są buforowane w celu zmniejszenia zbędnego
przetwarzania danych.
 Buforowanie danych wyjściowych. Kompletne strony mogą być opcjonalnie
zapisywane jako statyczne pliki HTML w celu wyświetlenia innym użytkownikom.
 Wszystkie wersje artykułu są przechowywane (opcjonalnie skompresowane).
 Obsługa RSS dla wielu stron specjalnych, takich jak nowa strona, ostatnie zmiany
 Obsługa opisywania zawartości za pomocą specyfikacji RDF.
Zarządzanie uprawnieniami wiki
 Różne prawa dla użytkowników anonimowych, podpisanych, administratorów,
zarządców
i deweloperów.
 Podpisani użytkownicy mogą:
 przenieść i zmienić nazwę strony,
 przesyłać pliki,
 używać stron obserwowanych,
 oznaczać edycję jako „drobne zmiany” (np. literówka),
 Administratorzy mogą:
 ochraniać strony przed edycją,
 usunąć i przywrócić stronę,
 edytować chronione strony,
 zablokować użytkowników według adresu IP,
 zablokować użytkowników według loginu
 Zarządcy mogą:
 tworzyć administratorów,
 zmieniać nazwy użytkowników
 Deweloperzy mogą:
 blokować bazę danych,
 uruchamiać różne zadania związane z obsługą.
Wyszukiwanie artykułów wiki umożliwia stosowanie następujących opcji
 Wyszukiwanie w całym tekście
 Przycisk „Idź” pozwala na bezpośrednie wyświetlanie określonych treści artykułu
(wyświetla najbardziej podobne, jeżeli nie uda się dokładnie trafić)
 „Powiązane”: wyświetla strony prowadzące do bieżącej strony
 Strony specjalne:
 nowe strony - lista nowo powstałych stron,
 stare strony - artykuły posortowane według daty, rosnąco,
 lista zdjęć,
 lista użytkowników,
 statystyki strony,
 osierocone artykuły (artykuły, które nie mają linków prowadzących do nich),
 osierocone zdjęcia,
 popularne artykuły,
 najbardziej poszukiwane artykuły (artykuły posortowane według liczby linków
do nich),
 krótkie artykuły,
 długie artykuły,
 lista wszystkich stron według tytułów
Inne przydatne funkcje systemu
 Wyświetlanie losowego artykułu,
 Atrybuty stron raportu (liczba wyników itp.) mogą być ustawione w preferencjach
użytkownika
W ramach prowadzonego postępowania należy uaktualnić system o następujące funkcje:
 dostęp na infokioskach do planów zajęć danej grupy (przy ukrytym planie zajęć
innych grup)
 raport dotyczący stanu realizacji poszczególnych przedmiotów w wybranych grupach
 dopasowanie okna planowania zajęć do nowych baz danych
 zamiana liczby godzin planowanych na 20
 uproszczenie tabeli „Komórki organizacyjne”
 dodanie uprawnień wykładowców do prowadzenia danych zajęć i ostrzeżenie przy
braku uprawnień
 dodanie do bazy danych „Specjalności”
 dodanie do „Miejsca zajęć” możliwości wyboru komórki
 uproszczenie tabeli „Przedmioty”
 dodanie do bazy danych „Typów grup”
 dodanie do bazy danych „Formy zajęć”
 dodanie do bazy danych „Cyklów Przedmiotowych”
 wklejanie przedmiotów ze schowka




dopasowanie istniejących wydruków do nowych baz danych
unikalny identyfikator numeryczny dla grup kursowych
dodanie do grupy możliwości ustawienia koloru i wyświetlanie go na planie zajęć
dodanie informacji o pensum dla wykładowcy i informacja o jego przekroczeniu przy
planowaniu zajęć
 analiza obciążenia grup / wybranych typów grup
Zamawiający informuje, że nie posiada kodu źródłowego zainstalowanego oprogramowania.
Ponadto wymaga się przeprowadzenia szkolenia dla osób wskazanych przez Zamawiającego
w wymiarze 8 godzin.
6. Okablowanie, montaż, szkolenie:
Wykonuje firma montująca cały system.
7. Dokumentacja:
System wyposażony w indywidualną książkę techniczną w języku polskim zawierającą:
6) Dowód urządzenia obowiązujący w Wojsku Polskim na sprzęt i urządzenia:
miejsce na wpisy potwierdzające datę i personalia osoby oddającej sprzęt do pierwszego
użytku, wykonującej przegląd okresowy, naprawy bieżące i główne oraz osoby
odpowiedzialnej za użytkowanie i stan techniczny sprzętu.
7) Opis techniczny oraz zdjęcie zestawu, urządzenia umożliwiający identyfikację oraz
wyodrębnienie części składowych lub zasadniczych elementów w formie tabelarycznej
uzgodnionej z odbiorcą.
8) Instrukcja obsługi – zasady użytkowania, bezpieczeństwa oraz poprawnej eksploatacji.
9) Instrukcja przechowywania, konserwacji codziennej, miesięcznej, okresowej;
10) Schemat blokowy systemu;
11) Rzut sali odpraw z zaznaczonymi urządzeniami AV oraz trasami kablowymi.
8. Odbiór techniczny:
Odbioru technicznego dokona komisja powołana przez bezpośredniego użytkownika
sporządzając protokół techniczny odbioru potwierdzający stan ilościowy i jakościowy
zamówienia zgodny z założonymi wymaganiami technicznymi zamówienia. Protokół zawiera
czytelne podpisy członków komisji wraz z indywidualnymi pieczątkami służbowymi oraz
pieczęć herbową jednostki wojskowej będącej głównym użytkownikiem sprzętu.
9. Warunki gwarancji:
WYKONAWCA udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy. Dopuszcza się zapewnienie
korzystniejszych warunków bez dodatkowych opłat i prowizji. Termin gwarancji liczy się od
dnia odbioru technicznego przez UŻYTKOWNIKA, co potwierdza się protokołem przyjęciaprzekazania. Wady jakościowe dotyczące wykonania usługi UŻYTKOWNIK zgłasza
WYKONAWCY w okresie gwarancyjnym niezwłocznie po ich wykryciu na podstawie
ustalonego formularza reklamacyjnego. Reklamacja winna być załatwiona na terenie kraju nie
później niż 14 dni w miejscu zamontowania urządzenia, licząc od daty otrzymania protokołu,
chyba, że usterka powoduje konieczność wymiany podzespołu i dostarczenie go do
producenta na koszt wykonawcy w ramach reklamacji.
Okres gwarancji przedłuża się o czas przestoju urządzenia z powodu uszkodzeń
niezawinionych przez UŻYTKOWNIKA. Z usunięcia wad i usterek UŻYTKOWNIK
i WYKONAWCA sporządzają protokół potwierdzający zgodność parametrów technicznych
oraz wpisują w nim nowy termin zakończenia gwarancji całego urządzenia.
10. Warunki umowy:
Umowę przyjmuje się za wykonaną po przekazaniu systemu UŻYTKOWNIKOWI.
11. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania umowy ustala się maksymalnie do 15 listopada 2015 roku.
Download