Ścieżki dydaktyczne Karkonoskiego Parku Narodowego /rejon

advertisement
Ścieżki dydaktyczne Karkonoskiego Parku Narodowego /rejon Karpacza/
Ścieżka przyrodnicza wokół Kotłów Wielkiego i Małego Stawu
- Polana (dojście z Karpacza – PKS „Biały Jar”- zielonym szlakiem, lub od
Świątyni Wang – szlakiem niebieskim)
- Skały Pielgrzymy, Słonecznik (szlak żółty)
Przebieg ścieżki
- nad krawędzią Kotła Wielkiego i Małego Stawu (szlak czerwony)
- Rozdroże koło Spalonej Strażnicy (szlak czerwony)
- „Strzecha Akademicka”, „Samotnia” (szlak niebieski)
- „Domek Myśliwski”, Polana ( szlak niebieski)
- Doliną Pląsawy, Marmit w dolinie Łomnicy (szlak zielony)
Ilość punktów
11
dydaktycznych
Długość
12 km
- 1050 m n.p.m. (Polana) – 1430 m n.p.m. (Spalona Strażnica) – Marmit 770
Przewyższenia
m n.p.m.
- różnica wzniesień: 770m
Czas przejścia
z przystankami 5-6 godzin
najbezpieczniejszy jest okres od kwietnia do września.
Kiedy korzystać
Istnieje możliwość korzystania zimą z użyciem odpowiedniego sprzętu
narciarskiego.
Ścieżka prowadzi przez jeden z najpiękniejszych terenów Karkonoskiego Parku Narodowego: dwie
grupy najbardziej malowniczych skałek granitowych, kotły polodowcowe i jedyne w Karkonoszach
jeziora górskie (polodowcowe), torfowiska wysokie, niszę niwalną Biały Jar, morenę czołową Małego
Stawu, marmit w korycie Łomnicy...
Przyrodniczo możemy poznać piętra roślinne Karkonoszy: regiel dolny, regiel górny, piętro
subalpejskie, w których istotne piętno na typ roślinności Karkonoszy wywarła w najnowszych czasach
(XIX i XX wiek) działalność człowieka. Pozyskiwanie drewna na potrzeby przemysłu , pasterstwo,
zielarstwo, rozwój turystyki, wywołało ogromne zmiany w przyrodzie Karkonoszy.
Wędrując tą ścieżką możemy odwiedzić dwa schroniska; Strzecha Akademicka i Samotnia oraz
Strażnica Karkonoskiego Parku Narodowego „Domek Myśliwski.”
Transgraniczna ścieżka dydaktyczna ”Polodowcowe dziedzictwo Karkonoszy”
- schronisko „Samotnia”
- „Strzecha Akademicka” (szlak niebieski)
Przebieg ścieżki
- Biały Jar ( szlak żółty – zimą zamknięty dla ruchu turystycznego)
- Przełęcz pod Śnieżką (czarny szlak)
- Turystyczne przejście graniczne - „Schustlerova cesta” - „Lučni bouda”
Ilość punktów
9 – 5 na terenie KPN i 4 na terenie KRNAP
dydaktycznych
każdy punkt dydaktyczny posiada pulpit informacyjny w trzech
Dostosowanie
językach:Polskim, czeskim i niemieckim
Długość
12 km
- 1195 m n.p.m. (Samotnia) – 1430 m n.p.m. (Spalona Strażnica)
Przewyższenia
- różnica wzniesień: 235 m
Czas przejścia
Kiedy korzystać
z przystankami 5-6 godzin
najbezpieczniejszy okres korzystania ze ścieżki : okres od maja do
września.
Wędrując ścieżką zapoznajemy się z ciekawymi elementami przyrody karkonoskiej po obu stronach
granicy – polskiej i czeskiej. Szczególnie ciekawe są ślady pozostawione przez lodowce, które przed
tysiącami lat występowały w Karkonoszach – kotły polodowcowe (Kocioł Małego Stawu, Úpská jáma)
jezioro polodowcowe (Mały Staw). Możemy też przyjrzeć się niszy niwalnej Białego Jaru, gdzie
poznamy również historię największej karkonoskiej tragedii – potężnej lawiny, która w 1968 roku
pochłonęła 19 ofiar. Przy schronisku „Śląski Dom” oraz „Lučni bouda” dowiemy się jak wyglądała
historia zagospodarowania Karkonoszy przez człowieka. Przez teren ten biegł niegdyś szlak łączący
Śląsk i Czechy. Natomiast na Równi pod Śnieżką możemy zobaczyć torfowiska wysokie – najwyżej
położone w Europie Środkowej.
Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna "Śląską Drogą na Śnieżkę"
- Karpacz (przystanek autobusowy PKS „Biały Jar”)
- dolna stacja wyciągu na Kopę (tu wchodzimy na obszar Karkonoskiego
Parku Narodowego)
Przebieg ścieżki
- Biały Jar (czarny szlak)
- Przełęcz pod Śnieżką – „Śląski Dom” (czarny szlak, obok górnej stacji
wyciągu na Kopę)
- Śnieżka (szlak niebieski)
Ilość punktów
dydaktycznych
Długość
Przewyższenia
Czas przejścia
Kiedy korzystać
8
6,7 km (w jedna stronę)
- 760m.n.p.m. (Karpacz –PKS „Biały Jar”) – 1602m.n.p.m. (Śnieżka)
- różnica wzniesień: 842 m
3 -4 godziny w jedna stronę
najbezpieczniejszy jest okres od maja do czerwca. Zimą szlak w Białym Jarze
jest zamknięty ze względu na zagrożenie lawinowe.
Ścieżka ta pozwala zapoznać się z podstawowymi czynnikami tworzącymi ekosystem, tj. klimatem i
charakterem podłoża, które wpływają na występujące tu zbiorowiska roślin i zespoły zwierzęce. Trasa
ścieżki biegnie przez 4 piętra roślinne Karkonoszy- od regla dolnego poprzez regiel górny, piętro
subalpejskie, aż do piętra alpejskiego. Możemy zaobserwować, jakie są charakterystyczne cechy
poszczególnych stref roślinnych oraz zorientować się jakie zwierzęta w nich bytują. Im wyżej
podchodzimy, tym bardziej flora i fauna staje się uboga i jednocześnie bardziej charakterystyczna dla
obszarów górskich. Najłatwiej można zauważyć zmiany w składzie gatunkowym ptaków – na
wysokości od 400 do 750 m n.p.m. występuje około 70 gatunków ptaków, a tymczasem na wysokości
powyżej 1300 m można spotkać ich już tylko około15.
Idąc tą ścieżką przez niszę niwalną Białego Jaru pamiętajmy o tragedii, jaka wydarzyła się tutaj 20
marca 1968 roku. W lawinie zginęło 19 turystów. Karkonosze, mimo łagodnego wyglądu, są górami
bardzo niebezpiecznymi.
Ścieżka przyrodnicza we wschodniej części Karkonoszy
- Karpacz (dawny kamieniołom nieopodal Muzeum Sportu i Turystyki)
- Krucze skały, Sowia Dolina (granica KPN), Sowia Przełęcz (czarny szlak)
Przebieg ścieżki
- Czarny Grzbiet, Śnieżka (czerwony szlak)
- Przełęcz pod Śnieżką (zachodnie zbocza, szlak czarny i czerwony)
- Kocioł Łomniczki, schronisko „Nad Łomniczką” (szlak czerwony)
Ilość punktów
dydaktycznych
Długość
16
11,4 km ( do schroniska „Nad Łomniczką” )
- 600m n.p.m. (koło Kamieniołomu w Karpaczu) - 1602m n.p.m. (Śnieżka ) -
Przewyższenia
1003 m n.p.m.(schronisko „Nad Łomniczką”)
- różnica wzniesień: 1002 m
Czas przejścia
6-8 godzin, plus 1 godzina na zejście do Karpacza
Kiedy korzystać
najbezpieczniejszy okres do wędrówek to miesiące od czerwca do września
Ścieżka prowadzi po terenach bardzo ciekawych pod względem flory karkonoskiej. Przechodzimy
przez 4 piętra roślinne Karkonoszy : od regla dolnego przez regiel górny, piętro subalpejskie do piętra
alpejskiego. Możemy tu zaobserwować ciekawe formy geologiczne np. kontakt granitu karkonoskiego
z metamorficznymi skałami jego osłony czyli twardymi hornfelsami budującymi szczyt Śnieżki.
Wędrując ścieżką możemy zauważyć ślady dawnego górnictwa gdyż jest to obszar gdzie wiele
wieków temu poszukiwano złóż metali i drogocennych kamieni. W schronisku na Śnieżce można
zapoznać się z osobliwościami klimatycznymi Karkonoszy i samej Śnieżki. Samo schronisko na
Śnieżce i Kaplica św. Wawrzyńca z 1681 roku oraz Schronisko „Nad Łomniczką” to obiekty, które
stanowią część bogatej historii zdobywania i zagospodarowywania Karkonoszy przez ludzi.
Download