praca magisterska - Zjawisko alkoholizmu w Polsce

advertisement
1
SPIS TREŚCI
Wstęp....................................................................................................................4
Rozdział I
Zjawisko alkoholizmu w Polsce.........................................................................6
1.1. Rys historyczny, skala zjawiska....................................................................6
1.2. Definicje i klasyfikacja alkoholizmu............................................................10
1.3. Objawy uzależnienia od alkoholu................................................................15
1.4. Profilaktyka i leczenie choroby alkoholowej...............................................17
Rozdział II
Skutki nadmiernego spożywania alkoholu......................................................30
2
2.1. Funkcjonowanie osoby uzależnionej od alkoholu........................................30
2.2. Rodzina z problemem alkoholowym............................................................32
2.3. Społeczno-ekonomiczne skutki spożywania alkoholu.................................35
Rozdział III
Społeczne przyczyny sięgania po alkohol przez młodzież wiejską................38
3.1. Środowisko rodzinne....................................................................................38
3.2. Środowisko szkolne......................................................................................42
3.3. Środowisko rówieśnicze...............................................................................44
3.4. Środowisko ekonomiczno-kulturowe...........................................................46
Rozdział IV
Podstawy metodologii badań własnych...........................................................52
4.1. Przedmiot i cel badań, problemy, hipotezy badawcze.................................52
4.2. Metody i techniki badawcze stosowane w pracy.........................................55
4.3. Charakterystyka terenu badawczego............................................................58
Rozdział V
Prezentacja wyników badań własnych............................................................60
5.1. Spożycie alkoholu wśród badanych osób.....................................................60
5.2. Czynniki wpływające na częstotliwość sięgania po alkohol.......................71
5.3. Nadmierne spożycie alkoholu zagrożeniem dla rozwoju młodego
człowieka..........................................................................................................76
5.4. Własne propozycje zmierzające do zminimalizowania problemu
alkoholizmu w środowisku wiejskim................................................................79
Zakończenie .....................................................................................................83
Bibliografia.......................................................................................................85
Spis tabel...........................................................................................................88
Aneks................................................................................................................. 89
3
WSTĘP
Zagadnienie alkoholizmu stanowi przedmiot zainteresowań wielu badaczy
– w tym pedagogów. Bogata jest także literatura przedmiotu z zakresu tej
problematyki. Zjawisko to bowiem obejmuje w naszym kraju coraz szersze
kręgi społeczne. Trudno wskazać jednoznacznie powody tego, ale zapewne
wpływ na taki stan rzeczy mają bieda, brak perspektyw, utrudniony czy wręcz
niemożliwy dostęp do kultury, negatywne wzorce czy też towarzyszący nam na
co dzień stres. Wszystko to powoduje, że alkoholizm dotyka coraz więcej osób
4
bez względu na płeć, wiek i pochodzenie społeczne. Drastycznie obniża
się granica inicjacji alkoholowej, a napoje alkoholowe stają się nieodłącznym
elementem spotkań rodzinnych, towarzyskich, czy zawodowych bez względu na
środowisko. Niepokojące jest również zjawisko powszechnej tolerancji
spożywania alkoholu przez ludzi młodych. Niejednokrotnie rodzice sami podają
dzieciom tzw. słabe alkohole, np. szampan czy piwo.
Polska zajmuje jedno z pierwszych miejsc na liście państw pod względem
ilości spożycia alkoholu przypadającego na statystycznego Polaka oraz ilości
osób uzależnionych. Problem ten obejmuje coraz młodsze osoby, zarówno
w mieście jak i środowisku wiejskim, w którym tłumaczy się to nudą, stagnacją
czy też koniecznością „wyszumienia się”.
Niniejsza praca obejmuje zagadnienia alkoholizmu młodzieży wiejskiej.
Przedmiotem moich zainteresowań są jego przyczyny, nasilenie i skutki, a także
sposoby przeciwdziałania temu negatywnemu zjawisku.
Celem pracy jest omówienie teoretycznych podstaw alkoholizmu oraz
jego opis na przykładzie zbadanej grupy młodzieży wiejskiej. Ponadto
prezentuję własne propozycje
zmierzające do zminimalizowania problemu
alkoholizmu w środowisku wiejskim.
Praca składa się z pięciu rozdziałów.
Rozdział pierwszy zawiera rys historyczny zjawiska alkoholizmu, jego
różnorodne definicje i objawy oraz rodzaje działań profilaktycznych.
Drugi rozdział poświęcam omówieniu skutków nadmiernego spożywania
alkoholu w wymiarze jednostki, rodziny i społeczeństwa.
W trzecim rozdziale opisane są przyczyny sięgania przez młodzież
wiejską
po
alkohol,
uwzględniając
wpływ
środowiska
rodzinnego,
rówieśniczego, szkolnego oraz sytuacji ekonomiczno-kulturowej.
W czwartym rozdziale omówione zostały założenia metodologiczne
i organizacja badań.
5
Rozdział piąty to prezentacja wyników badań własnych oraz własne
propozycje
zmierzające
do
zminimalizowania
problemu
alkoholizmu
w środowisku wiejskim.
Ponadto praca zawiera zakończenie, bibliografię, spis tabel oraz aneks,
w którym umieszczono kwestionariusz ankiety wykorzystanej do badań.
Rozdział I
Zjawisko alkoholizmu w Polsce
1.1. Rys historyczny, skala zjawiska
Nazwa „alkohol” pochodzi z języka arabskiego „al - kuhl”, bądź
„al - kahul” i oznacza delikatny puder, proszek do malowania powiek albo
6
wysublimowaną delikatną substancję do upiększania, malowania.26
Alkohol towarzyszył społeczeństwom ludzkim od zarania dziejów.
Spożywany był zarówno w celach magicznych, religijnych jak i odżywczych
oraz leczniczych.27
Długa i niezwykle bogata jest historia alkoholu, jego produkcji,
różnorodnych postaci i gatunków oraz obyczajów jego spożywania. Początkowo
alkohol pełnił funkcje fizjologiczne (używany
był jako lekarstwo),
psychologiczne (służył do obniżenia sprawności psychicznej) oraz społeczne
(używany w życiu towarzyskim pomagał w nawiązywaniu kontaktów czy
pokonywaniu nieśmiałości).
W obecnych czasach duże znaczenia mają również względy ekonomiczne
(produkcja, handel, dystrybucja alkoholu) oraz polityczne. Władze państwowe
zachowują prawo monopolu, kierują produkcją, pobierają podatki od
producentów i sprzedawców. Prowadzą też walkę z przemytem i nielegalnym
alkoholem.
Od
najdawniejszych
czasów
produkowano
alkohole
w
różnych
postaciach, o różnym stężeniu oraz z różnych surowców. Zawartość procentowa
alkoholu bywa różna i dziś: od 0,5% w niskoprocentowym piwie, do 75%
w niektórych gatunkach rumu.
Alkohole należą do związków chemicznych, organicznych, pochodnych
węglowodorów hydroksylowych. Można je otrzymywać kilkoma sposobami.
Obecnie alkohol najczęściej znany jest w postaci płynnej, jako bezbarwna ciecz
o charakterystycznym zapachu i smaku i odurzającym działaniu na psychikę
ludzką. Otrzymywany jest bądź z rozcieńczonego spirytusu etylowego, bądź
uzyskiwany przez destylację i fermentację winogron, owoców i drożdży.
26
27
Patrz: Cz. Cekiera, Ryzyko uzależnień, TN KUL, Lublin 1994, s. 43
Patrz: S. Akoliński, Wpływ spożycia napojów alkoholowych na proces rozwoju i wychowania dziecka, szkoła
specjalna [w:] Szkoła Specjalna 1981 nr 4, s. 292.
7
Do najbardziej znanych i powszechnie używanych napojów alkoholowych
należą: koniaki, wódki, koktajle, szampany, wino i piwo. W niektórych krajach
i strefach geograficznych lub grupach środowiskowych znane są również
i powszechnie pite różne nalewki spirytusowe, rum, arak, likiery, bimber
i alkohole nie spożywcze (denaturat, salicyle, wody kolońskie, detergenty).
Częste picie napojów alkoholowych zarówno nisko jak i wysoko procentowych,
doprowadza do ciężkich zaburzeń ogólnoustrojowych, które określa się według
obecnie obowiązującej terminologii, jako „zespół uzależnienia od alkoholu”
(choroba
alkoholowa,
alkoholizm),
zwany
powszechnie
nałogiem
alkoholowym.28
Zespół ten ma postępujący charakter i jeśli odpowiednio wcześnie nie
zostanie przerwany, to doprowadza on do degradacji biologicznej, psychicznej
i społecznej u danej osoby.
Nadużywanie alkoholu znane było od najdawniejszych czasów. Picie
wina w Egipcie miało charakter ceremonialny i rytualny. Pili go kapłani i osoby
z kast wyższych. Do nich też należały winnice. Podstawowym napojem plebsu
było piwo. Wśród Żydów Starego Testamentu spożywanie alkoholu było
rozpowszechnione szczególnie w okresie niewoli egipskiej. Stary Testament
zawiera opisy nadużywania wina (Noe, Samson, Holofernest).29 Nadużywanie
alkoholu było jednak z punktu religijnego i etycznego napiętnowane. Pijaństwo
nie szczędziło armii rzymskiej. Przegranie pierwszej wojny Punickiej
tłumaczono znacznym rozpiciem żołnierzy. Na ucztach greckich i rzymskich
dominowało obżarstwo i opilstwo. Wino było tam najczęstszym napojem
alkoholowym i ono przyczyniło się też do upadku Cesarstwa Rzymskiego.
Pierwsze wzmianki o piciu piwa pochodzą z XII wieku. Wieki XV –
XVIII uważane są jako szczytowe w rozwoju piwowarstwa w Polsce. Do
Patrz: J. Wald, Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne, PWN, Warszawa 1986, s,57 –
80.
29
Cz. Cekiera, Ryzyko uzależnień, TN KUL, Lublin 2001, s.79
28
8
najbardziej znanych należały piwa; grodzieńskie, wareckie, proszowskie
i piotrowskie.
Wódka stała się popularna dopiero w XIX wieku, szczególnie na
Mazowszu, Podlasiu i na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Produkowano
ją przeważnie z żyta. Różne gatunki wódek miały różnorakie nazwy; żytniówka,
goździkówka, miętówka, siwucha, ratafia itp. W związku z upadkiem
pszczelarstwa w XVIII wieku, miód pito coraz rzadziej, a zastępowała go
gorzałka i wódka.
Od XVIII wieku w Europie i na ziemiach polskich coraz bardziej
powszechne stało się picie wina. Do Polski sprowadzono je z krajów
południowych. Tylko na Podolu produkowano większe ilości wina. Do
największych ośrodków handlu winem należał Lwów, w którym magazynowano
wina z całej południowej Europy i Bliskiego Wschodu.
Okres II Wojny Światowej to czas podbijania i biologicznego
wyniszczania narodu polskiego przez Niemców. Rolnicy zmuszani byli do
odstawiania produktów rolnych, otrzymując w zamian mocną wódkę. Ten plan
wyniszczania miał objąć wszystkich Słowian i kraje podbite. Jako kontrakcję,
władze podziemne Armii Krajowej, wydały zakaz picia alkoholu osobom
pełniącym odpowiedzialne funkcje w organizacjach podziemnych, a nie
stosującym się do tych zaleceń wymierzano surowe kary.
Alkoholizm był i jest zjawiskiem niepożądanym, stanowi przejaw i formę
niedostosowania społecznego. Liczne badanie wskazują, że w Polsce, w drugiej
połowie XX wieku spożycie alkoholu znacznie wzrosło. W latach 1950 – 1980
wzrost ten wynosił na jednego mieszkańca, jeżeli chodzi ogólnie o napoje
alkoholowe z 3,0 litrów w 1950 roku do 8,4 w 1980 roku, w tym wódki z 5,8
litra do 15,0 litra, wina z 0,9 litra do 10,1 litra, piwa z 13,9 litra do 30,4 litra
w 1980 roku. Rok 1981 – początek stanu wojennego – zaznaczył się znacznym
zmniejszeniem spożycia alkoholu. Spadło ono do poziomu 6,4 litra czystego
alkoholu na jednego mieszkańca, to jest około 20%.
9
W Polsce liczba osób uzależnionych od alkoholu i nadmiernie pijących
sięga od 4 do 5 mln, a osób wymagających leczenia od 1 mln do 1,200 tys. Z tej
liczby objętych jest leczeniem zaledwie 15%. Ilość osób, żyjących w zasięgu
społecznie negatywnych skutków alkoholizmu, oblicza się na 12 mln, co równa
się 1/3 populacji Polaków.30
Produkcja i handel (legalny i nielegalny), niekontrolowany import, afery
alkoholowe, dystrybucja alkoholu (państwowa i prywatna) spowodowały
poważny wzrost spożycia alkoholu oraz nasilające się zjawisko alkoholizmu, nie
tylko wśród dorosłych lecz także wśród młodzieży, a nawet dzieci. Szczególnie
wzrosło spożycie piwa i wina, a także alkoholi mocnych (wódka, koniaki).Wraz
z tym zjawiskiem notuje się wzrost psychoz alkoholowych, zwiększającą
się liczbę wypadków drogowych i przy pracy, oraz nasilenie się przestępczości
w związku z nadużywaniem alkoholu.
1.2. Definicje i klasyfikacje alkoholizmu
Alkohol stanowi istotny problem zdrowotny i społeczny. Specjaliści
z różnych dziedzin poszukują dróg rozwiązania tego problemu, przyczyn
powstania alkoholizmu i sposobów zapobiegających rozprzestrzenianiu się tego
zjawiska.
Alkoholizm jako choroba, został opisany w Polsce w 1882 roku przez
A. Rothe. Zwrócił on uwagę, że jest to choroba umysłowa (chorobowe
zwichnięcie woli), a nie przestępstwo obyczajowe i że bezcelowe jest
30
Tamże, s.81.
10
stosowanie represji wobec alkoholików, powinno się ich leczyć w szpitalach
psychiatrycznych”. 31
M. E. Chafez alkoholizmem przewlekłym nazywa „zaburzenia zachowania
się, wyrażające się w nadmiernym uprzywilejowaniu alkoholu ze szkodą dla
zdrowia fizycznego i psychicznego, z wystąpieniem utraty kontroli po
rozpoczęciu picia oraz dążność do samozniszczenia w związku z problemami
wewnętrznymi i sytuacjami życiowymi”. 32
Według Plauta alkoholizm to „stan w którym jednostka traci kontrolę nad
wchłoniętą przez siebie dawką alkoholu, jest wyraźnie niezdolna do
powstrzymania się od picia i zatrzymania się w piciu zanim ulegnie zatruciu”.33
Hudolin określa alkoholizm jako „długotrwałe, nadmierne spożywanie
napojów alkoholowych i spowodowane tym kliniczne zespoły zaburzeń”.
Zwraca przy tym uwagę na istnienie dwóch stanowisk. Według niektórych, aby
mówić o alkoholizmie, musi być stwierdzona psychiczna lub fizyczna zależność
od alkoholu. Inne stanowisko za wystarczającą uznaje obecność zakłóceń
ekonomicznych lub społecznych. 34
Według J. Skali alkoholizm przewlekły, oznacza „trwałe i często
nieodwracalne zmiany fizyczne i psychiczne, spowodowane nadużywaniem,
nałogowym nadużywaniem lub toksykomanią alkoholową”. 35
Współczesna amerykańska Encyklopedia Zdrowia Psychicznego, dla
celów praktycznych definiuje alkoholizm jako zaburzenie przewlekłe,
postępujące, psychobiologiczne, które można scharakteryzować następująco:
 przymus nadużywania napojów alkoholowych, chociaż jest to
szkodliwe dla danego osobnika,
 pewien stopień utraty kontroli nad użyciem alkoholu,
M. Ochmański, Losy młodzieży z rodzin alkoholiczych i jej charakterystyka psychospołeczne, Wydawnictwo
ODN, Ciechanów 1987, s.23.
32
M. Ochmański, Sytuacja psychospołeczna młodzieży z rodzin alkoholiczych, UMSC, Lublin 1985, s. 13.
33
M. Ochmański, Wpływ alkoholizmu rodziców na poziom inteligencji i przystosowanie ich dzieci do nauki
szkolnej, PZWL, Warszawa 1981, s. 13.
34
L. Hrynkiewicz, Kliniczne zagadnienia alkoholizmu, Warszawa , PZWL, 1969, s. 10.
35
J. Skala, Alkoholizm, mianownictwo, rozpoznanie, leczenie, zapobieganie, PZWL, Warszawa 1966, s. 3.
31
11
 zmniejszenie wydolności, sprawności człowieka w takich dziedzinach
jak; umysłowej, czuciowej, fizycznej, rodzinnej, zawodowej lub
społecznej,
 użycia alkoholu jako środka służącego do przezwyciężania poważnych
osobistych problemów.36
T. Kulisiewcz zwraca uwagę, że „alkoholizm jest przewlekłą chorobą
całego ustroju, a zwłaszcza ośrodkowego układu nerwowego i przewodu
pokarmowego, wywołaną długotrwałym, nałogowym nadużywaniem alkoholu
pod każdą postacią”37.
Cz. Cekiera ujmuje alkoholizm w trzech aspektach:
 socjologiczny – alkoholizm jest zjawiskiem społecznym, stanowi
przejaw i fazę niedostosowania społecznego, jest to zjawisko
społecznie niepożądane,
 medyczny – uzależnienie alkoholowe jest odrębną jednostką
nozologiczną, objawem i zespołem chorobowym, patologicznym,
wymagającym leczenia,
 psychologiczny – alkoholizm jest zaburzeniem w rozwoju osobistym
jednostki,
charakteryzuje
psychofizycznych,
wartości,
zmianą
występują
się
uszkodzeniem
dotychczasowych
tendencje
do
sprawności
postaw,
agresji,
auto
hierarchii
agresji
i przestępczości.38
Komitet Ekspertów Zdrowia Psychicznego Światowej Organizacji
Zdrowia przyjął następującą definicję: „alkoholicy, są to osoby pijące
nadmiernie, o których zależność od alkoholu jest taka, że wykazują oni bądź
wyraźne zaburzenia psychiczne, bądź też objawy zakłócające ich zdrowie
fizyczne, alkoholizm zakłóca ich stosunek z osobami drugimi i ich zachowanie
36
37
L. Hrynkiewicz, Człowiek, alkohol – alkoholizm, PZWL, Warszawa 1968, s. 47-48.
T. Kulisiewicz, Choroba alkoholowa, PZWL, Warszawa 1973, s. 10.
12
się społeczne i ekonomiczne, bądź też wykazują objawy zwiastujące zaburzenia
tego rodzaju. A zatem wymagają oni leczenia”.39
Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia w 1979 roku zaproponowali,
aby termin „alkoholizm” zastąpić terminem „zespół uzależnienia od alkoholu”
w znaczeniu choroby. W miejsce alkoholizmu w szerokim znaczeniu
wprowadzono termin „problemy związane z alkoholem” albo „problemy
alkoholowe”. Na skutek tych zmian w Polsce od 1980 roku definicja zespołu
uzależnienia od alkoholu jest następująca: „stan zmian psychicznych i zwykle
też somatycznych ,spowodowanych używaniem alkoholu, charakteryzujących
się określonymi reakcjami behawioralnymi i innymi , które z reguły obejmują
skłonność do stałego lub okresowego używania alkoholu w celu doznania jego
efektów psychicznych, a czasem także aby uniknąć złego samopoczucia
wynikającego z braku alkoholu”.40
Podejmowano
również
liczne
próby
klasyfikacji
alkoholizmu.
Wiliams przeprowadził następujący podział:
 alkoholizm u osobnika poprzednio zdrowego i normalnego. Leczenie w tych
przypadkach daje 80% wyzdrowień
 alkoholizm u osobnika nerwicowego. Leczenie daje gorsze wyniki około
30% wyzdrowień
 alkoholizm u osobnika psychotycznego. W tym przypadku leczenie powinno
być psychiatryczne, przyczynowe
 alkoholizm u osobnika psychopatycznego. Jest to najcięższa postać
alkoholizmu, rokująca małe szanse na wyzdrowienie. 41
A. Kępiński wymienia 5 stylów picia:
 neurasteniczny – polega na traktowaniu alkoholu jako środka na zmęczenie,
zniechęcenie, rozdrażnienie;
Cz. Cekiera, Ryzyko uzależnień, TN KUL, Lublin 1994, s. 81.
Za: M. Ochmański, Nadużywanie alkoholu przez ojców, a sytuacja domowa i szkolna dzieci, UMCS,
Lublin 1993, s. 43
40
Tamże, s.47.
38
39
13
 kontaktywny – wiąże się z dążnością do zmniejszenia dystansu między
ludźmi i przełamanie samotności;
 dionizyjski – wynika z pragnienia oderwania się od codziennej
rzeczywistości;
 heroiczny – zapewnia poczucie mocy i złudne przekonania o możliwości
dokonywania rzeczy wielkich;
 samobójczy – wynika z chęci zapomnienia o troskach i kłopotach życiowych,
wiąże się z niską samooceną i pragnieniem zniszczenia siebie. 42
Style te spotyka się w Polsce. Znajdują one wyraz w jednoznacznym,
nadmiernym spożyciu alkoholu, w celu szybkiego wprowadzenia się w stan
upojenia alkoholowego.
T. Bilikiewicz podaje klasyfikację upojenia:
 upojenie zwykłe;
 upojenie powikłane;
 upojenie patologiczne. 43
E.M.Jellinek wyróżnia 5 typów alkoholizmu
 alfa alkoholizm – spożywanie alkoholu, motywowanie psychologiczne,
następuje dla uzyskania uwolnienia od bólu fizycznego lub przykrego
napięcia psychicznego; nie zarysowuje się progresja picia, które pozostaje
kontrolowane i umiarkowane;
 beta alkoholizm – tu również nie ma objawów psychicznego i fizycznego
uzależnienia od alkoholu; jest to ten gatunek alkoholizmu, w którym picie
alkoholu doprowadza do szkód cielesnych, takich jak nieżyt żołądka,
uszkodzenie wątroby, alkoholowe zapalenie wielonerwowe;
 gamma alkoholizm – mamy tutaj doczynienia z chorobą alkoholową.
Nastąpiło uzależnienie psychiczne i fizyczne od alkoholu, a zmiany
Tamże, s. 52..
Tamże, s. 52.
43
Tamże, s. 53.
41
42
14
osobowości przejawiają się widocznymi zaburzeniami w zachowaniu
alkoholika; dla tego gatunku charakterystyczne są następujące cechy:
- nabyta, wzmożona tolerancja alkoholu,
- przystosowana do alkoholu przemiana w komórkach organizmu,
- objawy abstynencyjne z głodem alkoholu (zależność fizyczna),
- utrata kontroli nad rozpoczętym życiem;
 delta alkoholizm – gatunek zbliżony do alkoholizmu gamma, również
stanowi odmianę choroby alkoholowej; różnica polega na tym, że zamiast
utraty kontroli występuje tu stała niemożność powstrzymywania się od picia;
 epsilon alkoholizmu – charakteryzuje się tym że występują ciągi pijacze,
zapamiętałe pijaństwo wielodniowe poza tym cechy gamma alkoholizmu. 44
J. Fiutowski podejmując próbę opracowania prostej i obszernej
mieszczącej w sobie wszystkie typy klasyfikacji alkoholowej, wyróżnił:
 pijących nadmiernie, systematycznie, nieregularnie;
 pijących nadmiernie, systematycznie regularnie;
 pijących (albo alkoholików) toksykomanów . 45
U pijących regularnie i toksykomanów oprócz powikłań fizycznych
spotyka się powikłania psychiczne. Mianem alkoholika toksykomana określa
się grupę pijących, u której obserwuje się „utratę kontroli” po wielu latach
nadmiernego picia.
„Utrata kontroli” jest stanem patologicznym. Jest ona wynikiem procesu
nawarstwiającego się na nienormalne stany psychiczne, których objawem jest
nadmierne picie. Z przeglądu klasyfikacji alkoholizmu wynika, iż trudno jest
opracować jedną, która byłaby tą właściwą. Autorzy w swoich klasyfikacjach
zwracają uwagę na różnorodne aspekty związane z chorobą alkoholową :
objawy alkoholizmu, przebieg choroby alkoholowej, sposoby i rodzaje picia,
zaburzenia występujące u osób pijących, osobowości szczególnie podatne na
44
45
Tamże, s. 55.
J. Fiutowski, Biologiczno-prawne zagadnienia alkoholizmu, PZWL, Warszawa 1970, s.19-20.
15
alkoholizm. Każda z tych definicji wskazuje na dużą szkodliwość nadmiernego
spożywania alkoholu oraz ogrom spustoszeń jakie niesie ze sobą zjawisko
uzależnienia od alkoholu.
1.3. Objawy uzależnienia od alkoholu
Uzależnienie od alkoholu jest chorobą, która zaczyna się i rozwija
podstępnie, bez udziału świadomości zainteresowanego. Charakteryzuje je
przede wszystkim :
 zmiana tolerancji na alkohol, która ujawnia się, gdy wypicie tej
samej ilości co kiedyś, powoduje słabsze niż uprzednio efekty; aby uzyskać
efekt taki jak poprzednio, trzeba wypijać więcej niż kiedyś; obniżenie
tolerancji ujawnia się, gdy przy mniejszych dawkach alkoholu pojawiają
się podobne efekty nietrzeźwości;
 objawy abstynencyjne są konsekwencją postępującego procesu
przystosowania się organizmu do działania środka uzależniającego
i polegają na występowaniu zespołu przykrych doznań psychofizycznych
w przypadku braku odpowiedniej ilości alkoholu; pojawiają się niepokój,
dreszcze, drżenie kończyn, skurcze mięśniowe, poty, nudności a nawet
zaburzenia świadomości i majaczenia - alkoholik poprawia samopoczucie
przez tzw. „klina”, czyli wypicia kolejnej porcji alkoholu, która przynosi
zmniejszenie przykrych doznań;
 „głód” alkoholu jest kolejnym objawem postępującego procesu
uzależnienia; to subiektywne uczucie łaknienia pojawia się w miarę upływu
czasu; pojawiają się doznania podobne do głodu i wewnętrznego przymusu
wypicia, połączone z uczuciem paniki i obawą, że nie wytrzyma się długo
bez alkoholu;
 koncentracja
życia
wokół
spraw
dotyczących
alkoholu;
obecność tej używki w życiu staje się czymś niezwykle ważnym; często
16
alkoholik pije w ukryciu, aby stworzyć pozory normalnej reakcji na alkohol;
wzrastają kłopoty z otoczeniem spowodowane piciem, co powoduje również
wzrost agresji, niezadowolenia, drażliwości;
 utrata kontroli nad piciem jest kolejnym objawem uzależnienia;
jest czynnikiem niezwykle charakterystycznym - po wypiciu pierwszego
kieliszka ujawnia się niemożność skutecznego decydowania o ilości
wypijanego alkoholu i o momencie przerwania picia;
 zaburzenia pamięci i świadomości - typowym przykładem są luki
pamięciowe, czyli całe fragmenty zdarzeń, które znikają z pamięci;
 nawroty picia po próbach utrzymania okresowej abstynencji -gdy
człowiek dostrzega, że picie wymyka mu się spod kontroli, próbuje
udowodnić sobie i innym, że potrafi nad tym zapanować; najczęściej próby
te kończą się z reguły niepowodzeniem; 46
W początkowych stadiach uzależnienia dany człowiek może jeszcze
niemal normalnie funkcjonować w wielu dziedzinach życia i zwykle tylko
specjaliści są w stanie rozpoznać, że jest już człowiekiem uzależnionym od
alkoholu.
Uzależnienie od alkoholu jest chorobą niszczącą człowieka we wszystkich
sferach jego człowieczeństwa i jego aktywności.47 Prowadzi do degradacji życia
psychicznego, duchowego, religijnego i moralnego. Powoduje stopniową utratę
wolności i odpowiedzialności. Zaburza więzi interpersonalne oraz uniemożliwia
normalne funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie. Zwykle na końcu
dopiero następuje degradacja fizyczna, która dla wielu staje się niestety jedynym
motywem, który skłania do powstrzymania się od picia alkoholu. Jednak w tak
46
47
J.K. Falewicz, ABC Problemów alkoholowych, PARPA, Warszawa 1993, s.57.
M. Dziewiecki, Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2000, s.35.
17
zaawansowanym stadium choroby, podjęcie abstynencji okazuje się niezwykle
trudne, gdyż mamy wtedy do czynienia z głębokim kryzysem życia. Ponadto
pojawiają się coraz poważniejsze uszkodzenia mózgu, które wykluczają
możliwość skutecznej terapii i powrotu do trzeźwego życia.
1.4. Profilaktyka i leczenie choroby alkoholowej
Nasilające się zjawisko alkoholizmu powoduje nie obliczalne szkody we
wszystkich sferach życia człowieka. Rosnące koszty społeczne alkoholizmu
sprawiają, że coraz intensywniejsze stają się działania zmierzające do
ograniczenia rozmiarów alkoholizmu i zapobiegania alkoholizmowi.
Termin „profilaktyka” pochodzi z języka greckiego „prophylaktikos”48
i oznacza zapobieganie. W przypadku problemów alkoholowych, zapobieganie
dotyczy bardzo szerokiego obszaru działań. Z jednej strony obejmuje wszelkie
starania zmierzające do zwiększenia szans i zasobów sprzyjających zdrowemu
stylowi, z innej zawiera te działania, które stawiają sobie za cel
minimalizowanie różnego typu kosztów związanych ze skutkami picia alkoholu.
Działalność profilaktyczna obejmuje wiele grup społecznych i sfer działań
ludzkich. Jest adresowana zarówno do osób, które nie miały jeszcze kontaktów
z alkoholem, jak i do tych które są w fazie eksperymentalnego picia. Obejmuje
także tych ludzi, którzy piją w sposób szkodliwy lub ryzykowny, nadużywają
alkoholu lub są od niego uzależnieni, a także tych, którzy już ponoszą różnego
rodzaju
koszty związane
z
własnym lub
czyimś
piciem.
Działania
zapobiegawcze są również adresowane do środowisk, grup i osób, u których ze
względu na różne obciążające czynniki (min. genetyczne, psychologiczne,
i społeczne) ryzyko pojawienia się zaburzeń i problemów związanych z już
48
L. Cierpiałkowska, Alkoholizm, przyczyny, leczenie. Profilaktyka, Media i rodzina, Poznań 2000, s. 213.
18
mającym miejsce lub potencjalnym spożywaniem alkoholu jest wyższe niż
w całej populacji. 49
Szeroki zakres działań profilaktycznych wynika z faktu, że nie tylko
osoby uzależnione od alkoholu doświadczają w swoim życiu negatywnych
skutków picia. Większość tych, którzy mieli problemy spowodowane piciem
alkoholu to osoby pijące niewiele, wypijające ilości umiarkowane. Indywidualne
ryzyko w przypadku tych osób jest dużo niższe lecz stanowią one zdecydowanie
większą część populacji. W wielu sytuacjach to osoby nie pijące doznają
rozmaitych szkód z powodu picia innych. Duże znaczenie ma właśnie
profilaktyka skierowana do osób i grup nie mających jeszcze kontaktów
z alkoholem lub będących w fazie eksperymentowania (dzieci i młodzież) czy
też pijących sporadycznie. Ma ona sprzyjać zarówno abstynencji, podniesieniu
granicy wieku rozpoczynania picia, jak również uczyć bezpiecznego,
kontrolowanego picia alkoholu.
W literaturze poświęconej problemom alkoholowym i ich zapobieganiu
spotykamy różne próby definiowania takich pojęć jak: profilaktyka, prewencja,
interwencja, terapia czy promocja określonych postaw i zachowań.
Promocja zdrowia zorientowana jest na zdrowie w całej populacji,
natomiast
prewencja
dąży
do
minimalizowania
prawdopodobieństwa
wystąpienia choroby i zaburzeń i jest adresowana głównie do grup ryzyka
(grup, środowisk lub osób w przypadku których prawdopodobieństwo
pojawienia się problemów związanych z alkoholem jest wyższe w porównaniu
z dana populacją).
Działania profilaktyczne można podzielić na trzy poziomy:
 pierwszy z nich to profilaktyka (prewencja) pierwszorzędowa, do której
zalicza się niespecyficzne działania mające na celu zapobieganie pojawianiu
się problemów i zaburzeń (min. przez zdobywanie i rozwijanie umiejętności
asertywnych zachowań, wspomaganie w radzeniu sobie z trudnościami oraz
49
Tamże, s.213.
19
dostarczanie informacji na temat szkodliwości picia alkoholu); jest ona
najskuteczniejsza w sytuacjach, gdy symptomy zaburzeń jeszcze nie
wystąpiły, choć często stosowana jest już po wykryciu pierwszych objawów;
 drugi poziom to profilaktyka drugorzędowa (prewencja wtórna) adresowana
do
konkretnych
odbiorców,
wyselekcjonowanych
ze
względu
na
podwyższony poziom ryzyka wystąpienia zaburzeń i charakteryzujące
się
stosowaniem
bardziej
specyficznych
niż
w
profilaktyce
pierwszorzędowej, nastawionych na wybrane obszary funkcjonowania
odbiorcy oddziaływań;
w tym obszarze mieszczą się także działania
interwencyjne, a odbiorcami są osoby, grupy i środowiska, w których
wykryto symptomy zaburzeń;
 ostatni poziom to profilaktyka trzeciorzędowa (prewencja trzeciego
stopnia),
obejmująca
działania
o
charakterze
interwencyjnym
i terapeutycznym, stosowane po wystąpieniu zaburzeń; ten rodzaj
profilaktyki stosowany jest w celu minimalizowaniu ryzyka pogłębiania
się istniejącej już patologii i stwarzanie możliwości powrotu do zdrowia; ma
ona na celu odnawianie i zwiększanie zasobów umożliwiających optymalne
funkcjonowanie (lub powrót do niego) przez specyficzne działania
terapeutyczne i wzmacniające.50
Uzasadnieniem dla działań profilaktycznych są dane, jakie można znaleźć
niemal w każdej pozycji literatury dotyczącej problemów alkoholowych czy
uzależnień. Wskazują one na ogromne koszty ponoszone przez pojedyncze
osoby, rodziny, grupy i całe społeczeństwa z powodu picia alkoholu. Próby
zmniejszania tych kosztów i zachęcanie ludzi do zdrowego stylu życia są
podejmowane
w
różnych
obszarach,
zarówno
prze
jednostki,
grupy
i organizacje, jak i przez instytucje państwowe i międzynarodowe oraz organy
władzy różnych szczebli.
50
Tamże, s.215.
20
Na podstawie literatury przedmiotu można wyodrębnić następujące
strategie postępowania w profilaktyce alkoholowej:
 polityka antyalkoholowa na szczeblu krajowym i lokalnym obejmująca
prawodawstwo fiskalne, regulację cen, ograniczenia w reklamowaniu, wieku
nabywcy, ilości miejsc, godzin sprzedaży;
 edukacja dotycząca zagrożeń oraz szkód psychologicznych, fizjologicznych
i społecznych związanych ze spożyciem alkoholu (koncentruje się na
dotarciu do osób, dla których spożywanie alkoholu stanowi zagrożenie dzieci, młodzieży, kobiet ciężarnych; adresowana jest także do tych, którzy
swoim piciem stwarzają zagrożenie w rodzinie, w miejscu pracy, a także do
osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych i ich rodzin);
 zapobieganie zagrożeniu przez działania wzmacniające i rozwijające zasoby
podmiotowe
i
kontekstowe,
zmniejszające
ryzyko
związane
z alkoholem (rozwijanie umiejętności i zwiększanie kompetencji osób
zajmujących
się
terapią
uzależnień,
tworzenie
formalno-prawnych
i instytucjonalnych warunków zdrowego życia ludzi).
 rozpoznawanie, diagnozowanie oraz wczesna identyfikacja problemów
związanych z piciem alkoholu;
 interwencja po wykryciu nadużywania, zagrażającego lub szkodliwego
spożycia alkoholu oraz leczenie uzależnienia.
Obok strategii postępowania, jakie stosuje się w profilaktyce uzależnień,
nie mniej ważną rolę spełniają miejsca realizacji profilaktyki uzależnień.
Niezastąpiona w tym względzie jest rola rodziny. Rodzina jest pierwszą
i najważniejszą szkołą życia. W niej zachodzi tzw. socjalizacja pierwotna.
Relacje wewnątrzrodzinne stanowią matrycę, która wyciska piętno na sposobie
odnoszenia się dziecka do samego siebie, do innych ludzi. W rodzinie młodzi
uczą się podstawowych wartości, norm moralnych i wzorców obyczajowych. To
od sytuacji rodzinnej w znacznym stopniu zależy czy i na ile dany nastolatek
21
rozwinie w sobie bogactwo pragnień i aspiracji51. W kręgu rodzinnym
rozstrzyga się w dużej mierze stopień dojrzałości moralnej, duchowej, religijnej
i społecznej. Wszystkie te wymiary mają związek z postawą młodych ludzi
wobec substancji uzależniających. Rodzina jest więc także pierwszą
i najważniejszą szkołą zachowań wobec alkoholu czy innych substancji
psychotropowych. W tych rodzinach, w których tego typu substancji się nie
używa lub gdzie alkohol obecny jest wyłącznie w funkcji symbolu, młodzi uczą
się spędzania czasu, budowania przyjaźni i doświadczania radości bez
chemicznego „wsparcia”. Natomiast te rodziny, w których świętowanie
i spędzanie wolnego czasu, a także „rozwiązywanie” problemów opiera się na
sięganiu po alkohol albo po inne substancje uzależniające, stają się miejscem
promowania postaw niedojrzałych i niebezpiecznych. Z jednej strony rodzina jako pierwsza szkoła życia - jest najbardziej naturalnym miejscem realizowania
podstawowych celów profilaktyki uzależnień. Z drugiej strony niedojrzałe,
a tym bardziej patologiczne środowisko rodzinne może być miejscem, które
najbardziej utrudnia młodym zajęcie dojrzałej postawy wobec życia, a także
wobec alkoholu czy narkotyków. Z tego względu rodzina potrzebuje wsparcia
zarówno ze strony Kościoła jak i różnych instytucji państwowych,
samorządowych, czy społecznych. Jednoznaczna polityka prorodzinna, która
ułatwia rodzicom dojrzałe
wypełnianie ich zadań wychowawczych jest
najskuteczniejszą a zarazem najtańszą formą profilaktyki uzależnień. Właściwe
funkcjonowanie rodziny jest też najlepszym zapleczem i wsparciem dla
wszystkich innych działań z zakresu zapobiegania uzależnieniom. Najnowsze
programy profilaktyczne nie ograniczają się już do spotkań z dziećmi
i młodzieżą, lecz
włączają do swoich zadań kontakty z rodzicami
i oddziaływanie na całe środowisko rodzinne.
Mimo, że rodzina stanowi najważniejsze miejsce kształtowania
właściwych postaw wobec życia oraz wobec substancji uzależniających, to
51
M. Dziewiecki, Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Jedność, Kielce 2000, s.163.
22
jednak nie może ona podjąć wszystkich działań, zadań w tym względzie i to
przynajmniej z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze dlatego, że część
rodzin przeżywa kryzys i nie wypełnia najbardziej nawet podstawowych funkcji
wychowawczych. Społeczeństwo ma ograniczony wpływ na tę sytuację. Może
natomiast wymagać określonego wykształcenia czy określonych kompetencji
pedagogicznych od personelu szkół. Ze zrozumiałych względów nie może
stawiać takich wymagań w odniesieniu do rodziców. W skrajnych przypadkach
może jedynie pozbawić ich praw rodzicielskich. Po drugie poważny,
a w naszych czasach wyraźnie większy niż jeszcze kilkanaście lat temu wpływ
na sposób myślenia i postępowania dzieci i młodzieży wywierają środowiska
pozarodzinne. Chodzi tu o szkołę, środki masowego przekazu, grupy
rówieśnicze oraz dominującą modę i obyczajowość. W wielu przypadkach
wpływ ten okazuje się bardzo negatywny. Konieczne jest zatem włączenie
innych - oprócz rodziny - osób, środowisk oraz instytucji w realizację zadań,
które stawia przed sobą profilaktykę uzależnień.
Kolejnym - obok rodziny i szkoły - środowiskiem, które powinno
się włączyć w realizację profilaktyki uzależnień, jest parafia. Dobrze
funkcjonująca parafia jest prawdziwą szkołą dojrzałego życia. Szczególne
znaczenie
ma
tu
katechizacja,
gdyż
umożliwia
ona
oddziaływanie
wychowawcze o charakterze długofalowym, regularnym oraz dostosowanym do
wieku i specyficznej sytuacji danej grupy dzieci czy młodzieży. Bardzo ważna
jest także osobista postawa katechety wobec alkoholu. Optymalnym wzorcem
jest dobrowolna abstynencja połączona z radosnym i dojrzałym stylem życia.
Kapłan czy katecheta świecki staje się wtedy przewodnikiem, który własnym
życiem wskazuje najbezpieczniejszy sposób postępowania wobec substancji
uzależniającej. Jest drogowskazem, który nie tylko wskazuje drogę lecz który
osobiście towarzyszy „podróżującym”. W Polskich warunkach potrzebujemy
wielu takich wychowawców. Duszpasterskie możliwości w dziedzinie
promowania postaw abstynenckich związane są nie tylko z katechizacją
23
i życiem sakramentalnym. Bardzo istotne znaczenie mogą w tej dziedzinie
spełniać młodzieżowe ruchy formacyjne, ruch „Światło Życie”, ministranci,
harcerze, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Kościelne grupy, ruchy
formacyjne sprzyjają, ułatwiają poznanie samego siebie i podjęcie pracy nad
własnym charakterem. 52
Ruchy formacyjne pełnią więc funkcje profilaktyczne także wtedy, gdy
ich program nie mówi wprost o alkoholu czy narkotykach. Młodzi, którzy uczą
się dojrzałych postaw, dojrzałej sztuki życia, pogłębionych więzi z ludźmi,
potrafią skutecznie przeciwstawiać się zagrożeniom w dziedzinie uzależnień.
Profilaktyka w środowisku szkolnym obejmuje kilka obszarów pracy
profilaktycznej są to:
 programy profilaktyczne realizowane w polskich szkołach;
 praca z nauczycielami;
 współpraca szkoły z rodzicami;
 działalność
profilaktyczna
poradni
psychologiczno-
pedagogicznych, ośrodków, świetlic, i klubów profilaktycznych;
 rówieśnicze doradztwo w środowisku szkolnym.53
W ostatnich latach w Polsce realizowanych jest bardzo wiele różnych
programów profilaktycznych przeznaczonych do szkół.
Pierwsza grupa to programy koncentrujące się głównie na profilaktyce
problemów związanych z piciem alkoholu. Są w śród nich takie jak: „NOE”
i „DZIĘKUJĘ NIE” – poradniki wychowania w trzeźwości. Obie propozycje
koncentrują się na zagrożeniach związanych z alkoholem i przeciwdziałaniu im.
Poza treściami dotyczącymi problemów alkoholowych jest w nich mowa
o psychologicznych umiejętnościach, jako o ochronnie działających zasobach
człowieka. Rozwijanie i nabywanie tych umiejętności z założenia jest tu
Tamże, s. 165.
L. Cierpałkowska, Alkoholizm, przyczyny, leczenie. Profilaktyka, Media i rodzina, Wyd. Naukowe
UAM,Poznań, 2000, s.224.
52
53
24
podporządkowane głównemu celowi, jakim jest profilaktyka problemów
alkoholowych.
Druga grupa programów obejmuje zagadnienia dotyczące nie tylko
problemów związanych z piciem alkoholu, ale również innych uzależnień,
a także różnych umiejętności mogących obniżać ryzyko psychopatologii.
Mieszczą
się
w
niej
programy
„Profilaktyka
uzależnień
w
szkole
humanistycznej”, „Spójrz inaczej”, „Drugi elementarz czyli Program Siedmiu
Kroków”, „Jak żyć z ludźmi”, „Zanim spróbujesz” i „Tak czy nie”.
Te programy poszerzają spektrum działań profilaktycznych włączając
w nie, poza profilaktyką alkoholową, zapobieganie innym uzależnieniom.
Trzecia grupa to programy koncentrujące się na umiejętnościach ważnych
dla świadomego kierowania własnym życiem i rozwojem ku samo realizacji,
nawiązywania i utrzymywania satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi,
radzenia sobie z problemami. Programy mieszczące się w tej grupie to: „Podaj
dłoń” i „Nasze spotkania” czy „Być przyjacielem i mieć przyjaciół”.
Wszystkie
grupy
programów
profilaktycznych
mogą
zapobiegać
problemom alkoholowym lub zmniejszać już istniejące przejawy patologii.
Praca z nauczycielami jest jednym z podstawowych warunków
powodzenia
profilaktyki
szkolnej.
Powodzenie
przyszłych
działań
profilaktycznych zależy w dużym stopniu od uświadomienia nauczycielom
rozmiarów zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu, dostarczania im
wiedzy na ten temat, a także zbudowania przekonania, że te i wiele innych
problemów, można skutecznie rozwiązywać, a przede wszystkim im przeciw
działać. 54
Z zaangażowania nauczycieli w edukację w zakresie zapobiegania
patologii, np.: związanej z piciem alkoholu, wynika wiele korzyści. Lokują
się one nie tylko po stronie ucznia (zdobycie wiedzy, umiejętności, rozwijanie
własnych zasobów, obniżenie ryzyka patologii- często nie tylko tej związanej
54
Tamże, s.229.
25
z alkoholem, ale i wielu innych). Zyskać może także sam nauczyciel, rozwijając
swe umiejętności zawodowe i osobiste, i zdobywając nowe doświadczenia
edukacyjne. Niezwykle cenna jest także szansa na nawiązanie lepszego
(bliższego i bardziej otwartego) kontaktu uczniów z własnym nauczycielem realizatorem programu. Stwarza ją specyfika zajęć charakteryzująca większość
programów. Polega ona na:
 stosowaniu aktywnych metod angażujących odbiorców w proces uczenia
się i rozwiązywania problemów stawianych w czasie zajęć;
 poruszanie w czasie zajęć lub spotkań zagadnień dotyczących sfery
wartości, relacji z otoczeniem, ważnych w życiu ludzi zjawisk i umiejętności,
sfery potrzeb i pragnień oraz sposobów ich zaspokajania czy też trudnych,
rzadko poruszanych w szkole tematów, takich jak: narkotyki, seks, przemoc, ale
też miłość, przyjaźń czy relacje młodzież-dorośli.
Często jest to w doświadczeniu nauczycieli i uczniów pierwsza okazja do
nawiązanie bardziej satysfakcjonującego uczącego kontaktu, który nie
jednokrotnie rozwija się pomimo zakończenia zajęć profilaktycznych.
Metody, jakimi posługuje się profilaktyka, można przenosić do nauczania
przedmiotowego, a umiejętności pracy z grupą są przydatne na wszystkich
szczeblach edukacji. Praca z nauczycielami (zawierająca wiele elementów
wspierających) powinna stać się w jak najbliższej przyszłości jednym
z fundamentów profilaktyki i budowania zdrowego społeczeństwa, ze względu
na ich niezwykle ważną rolę w procesie edukacji i wychowania.
Działalność profilaktyczna Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych,
ośrodków, świetlic i klubów profilaktycznych. W poradniach prowadzone są
między innymi warsztaty aktywizujące nauczycieli i rozwijające ich
umiejętności potrzebne w pracy profilaktycznej. Zadania tych placówek
26
koncentrują się w obszarach diagnozy i orzecznictwa, szkolenia, doradztwa,
interwencji i terapii.55
Jeżeli chodzi o profilaktykę i promocję zdrowia większość poradni
uczestniczy w tych działaniach. Z racji rozległych kontaktów z całym
środowiskiem związanym ze szkołą mają one obecnie szansę podjęcia roli
koordynatorów działań profilaktycznych różnych szczebli na swoim terenie.
Ostatnie lata to okres dynamicznego rozwoju wielu istniejących już klubów
profilaktycznych, świetlic środowiskowych i ośrodków socjoterapii. Część
z tych placówek podlega urzędom miast i gmin, część istnieje pod egidą różnych
organizacji pozarządowych, np.: Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci, Komitetu
Ochrony Praw Dziecka, wielu Fundacji i organizacji lokalnych. Poza pracą
socjoterapeutyczną bywają w nich prowadzone konsultacje i terapia rodzin,
doradztwo zawodowe dla młodzieży, różnego typu diagnozy i interwencje.
Często do tych placówek trafiają dzieci i całe rodziny z ogromnymi problemami
wynikającymi z nadużywania alkoholu. Zwykle obserwowana jest cała grupa
zachowań problemowych, w której picie może stanowić integralny element
błędnego koła patologii. Kluby i świetlice prowadzą też działalność dotyczącą
wczesnej profilaktyki i promocji zdrowia - część z nich realizuje zajęcia
edukacyjne w szkołach.
Działalność tych placówek może być wspierana
zarówno przez administrację, jak i przez Stowarzyszenia i Fundacje, do których
mogą one kierować swe projekty.
Rówieśnicze doradztwo, którego ideą przewodnią jest przekonanie,
że najsilniejszy wpływ na zachowanie młodzieży wywierają rówieśnicy a także,
że najlepiej przyjmowanym i najbardziej wiarygodnym dla młodego człowieka
nadawcą, wzorem i przykładem jest inny młody człowiek, odgrywa ważną rolę
w profilaktyce uzależnień.56
55
56
Tamże, s.232.
Tamże, s.234
27
Możliwość rówieśniczego doradcy można sprowadzić do trzech ról jakie
może on odgrywać w swoim środowisku:
doradcy, uczestnika różnego rodzaju interwencji, edukatora, m.in. w zakresie
promocji
się
zdrowia
i
profilaktyki,
organizatora,
który
sam
angażuje
w działania i motywuje do tego innych. Jednym z realizowanych
w Polskich
szkołach programów jest właśnie „Program
rówieśniczego
doradztwa”, którym obejmuje się młodzież z grup ryzyka.
Profilaktyka w środowisku lokalnym. Wprowadzona w kwietniu 1993
roku nowelizacja Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi dała gminom nie tylko możliwości wpływania na dystrybucję
alkoholu, ale nałożyła na nie obowiązek uchwalania gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, który stanowi podstawę
wszelkich działań profilaktycznych na szczeblu lokalnym.57
Do zadań lokalnych dotyczących profilaktyki alkoholowej, zalicza
się zarówno propozycje skierowane do dzieci i młodzieży, jak i do osób
dorosłych. Jest w nich mowa o:
 zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych;
 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej;
 prowadzeniu działalności profilaktycznej o charakterze informacyjnym
i edukacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
 ustalaniu zasad sprzedaży i obrotu napojami alkoholowymi.
Mówiąc o działaniach lokalnych warto zauważyć, że samo określenie
lokalny, środowiskowy nabiera innego znaczenia wobec postępujących - nie
tylko w gospodarce - procesów globalizacji.
57
Z. Gaś, Profilaktyktyka uzależnień. WsiP, Warszawa 1993, s.28.
28
Gdy za płaszczyznę odniesienia przyjmiemy państwo, możemy mówić
o profilaktyce środowiskowej na szczeblu gminy, województwa czy powiatu.
Gdy spojrzymy z perspektywy kilkusettysięcznego miasta, lokalne działania
mogą oznaczać to co dzieje się danej dzielnicy czy na danym osiedlu. Im więcej
trafnych, dobrze zaprojektowanych, adresowanych do konkretnych (wręcz
imiennych) odbiorców i sprawnie realizowanych działań tym większa szansa
powodzenia profilaktyki antyalkoholowej w środowisku lokalnym.
Jedną z najliczniejszych i najbardziej skuteczną w udzielaniu pomocy
osobom z problemem alkoholowym jest Grupa Anonimowych Alkoholików
(AA). Dzięki tej wspólnocie setki tysięcy alkoholików powraca do normalnego
życia. Wysoka skuteczność działań tej wspólnoty, wynika z faktu, że oferuje ona
dwie niezwykle cenne formy pomocy dla trzeźwiejących alkoholików: solidnie
zorganizowaną grupę wsparcia oraz konkretny program osobistej pracy nad
sobą. Program ten może służyć ludziom trzeźwiejącym przez całe życie.
Obydwa te aspekty wzajemnie się dopełniają i wzmacniają. Oznacza to, że im
lepiej dana osoba korzysta z grupy wsparcia, tym większą ma szansę na osobisty
rozwój oraz na dojrzałe funkcjonowanie poza grupą. Z drugiej strony - im
pełniej realizuje Program Dwunastu Kroków AA w życiu prywatnym, tym
większą stwarza sobie szansę na optymalne korzystanie ze wsparcia, które
oferuje grupa AA.
Program Dwunastu Kroków AA jest precyzyjnie skonstruowanym
narzędziem które umożliwia ludziom uzależnionym radykalną zmianę życia
i postępowania.58
Punktem wyjścia jest uznanie przez alkoholika prawdy o sobie o zupełnej
bezradności wobec alkoholu, a w konsekwencji o utracie kontroli nad własnym
życiem (Krok 1). Kolejnym etapem w pracy nad sobą jest uznanie,
że trzeźwiejący sam sobie nie poradzi ze swoim problemem i że w związku
z tym potrzebuje pomocy z zewnątrz (Krok 2). W tej sytuacji zwraca się on do
58
M.Dziewiecki, Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Jedność, Kielce 2000, s.111.
29
Boga, by powierzyć Jego opiece swoją wole i swoje życie (Krok 3). Kolejne
fazy programu prowadzą do przezwyciężenia bolesnej przeszłości, która stanowi
moralną i psychiczną ranę w świadomości trzeźwiejącego alkoholika. Wymaga
to gruntownego rozrachunku moralnego z przeszłością dokonanego wobec Boga
i bliźniego (Krok 4 i 5). Wymaga też nauczenia się postawy pokory i zaufania
wobec Boga w przekonaniu, że tylko z Jego pomocą możemy usunąć wszystkie
nasze wady i słabości (Krok 6 i 7). Kroki 8 i 9 prowadzą do zadośćuczynienia za
wyrządzone krzywdy wszystkim tym osobom, wobec których jest to tylko
możliwe. Następny krok uczy dojrzałej sztuki życia tu i teraz. Wzywa do
zachowania nieustannej czujności w obecnym życiu oraz do natychmiastowego,
stanowczego demaskowania aktualnie popełnianych błędów (Krok 10). Krok 11
prowadzi do budowania coraz doskonalsze więzi z Bogiem poprzez modlitwę
i medytację dzięki takiej postawie trzeźwiejący alkoholik ma szansę, by na co
dzień poznawać wolę Bożą oraz by mieć siłę do wiernego jej wypełniania.
Owocem realizacji całego Programu Dwunastu Kroków jest osobista przemiana
i przebudzenie duchowe, które sprawia, że alkoholik podejmuje radykalnie
nowy styl życia. Czyni go też zdolnym do niesienia nadziei i pomocy innym
uzależnionym (Krok 12).
Rozdział II
Skutki nadmiernego spożywania alkoholu
2.1. Funkcjonowanie osoby uzależnionej od alkoholu
Prawidłowość postaw i działań jednostki biospołecznej, jaką jest
człowiek, zależy od prawidłowego funkcjonowania jego mózgu stanowiącego
anatomiczne podłoże władz psychicznych.59
59
T. Kulisiewicz, Uzależnienie alkoholowe, PZWL, Warszawa 1992, s. 34.
30
Tkanka nerwowa jest szczególnie wrażliwa na alkohol, który zwiększa jej
pobudliwość odruchową. Dlatego zagadnienie szkodliwego wpływu alkoholu
nie ogranicza się jedynie do wywołania chorób psychicznych czy fizycznych.
U każdego alkoholika, jeżeli nawet nie doszedł jeszcze do stanu całkowitego
otępienia alkoholowego stwierdza się mniej lub więcej głębokie zaburzenia
osobowości nazywane psychodegradacją. Jest to zespół zmian dotyczących
wszystkich przejawów życia psychicznego od najbardziej prostych do
najbardziej złożonych. Zmiany te podlegają przede wszystkim na upośledzeniu
uczuć wyższych, altruistycznych i na obniżeniu sprawności umysłowej.60
Degradacja psychiczna spowodowana jest zniszczeniem komórek kory
mózgowej, a ponadto wiąże się również z zaburzeniami organicznymi
i czynnościowymi narządów wewnętrznych, ze zmianami w przemianie materii
oraz w narządach wewnątrzwydzielniczych (regulacja hormonalna). Ujawnia
się ona w zmianach charakteru i w zaburzeniach w zachowaniu się alkoholika.
Początkowe zmiany w zachowaniu się osoby uzależnionej widoczne są
najwyraźniej w życiu rodzinnym, w stosunku do najbliższych- głównie żony,
dzieci. Zaczyna się zwykle od kłótni i awantur z najbardziej błahego powodu.
W miarę postępu choroby osoba uzależniona posuwa się do agresji fizycznej,
rozbija sprzęty, tłucze naczynia. Coraz dłużej przebywa poza domem, niekiedy
nie wraca na noc do domu, przestaje się interesować rodziną, staje się coraz
bardziej egoistyczny, wynosi co cenniejsze przedmioty z domu, części odzieży,
zostawia je lub sprzedaje na wódkę. W sytuacji, gdy on sam jest żywicielem
rodziny do domu, wkrada się niedostatek. Wcale nie rzadko zdarza się też,
że
wprawdzie alkoholik bezpośrednio po wypłacie oddaje pewną część
zarobków żonie, ale już po kilku dniach domaga się od niej pieniędzy na wódkę.
Gdy spotyka się z odmową maltretuje żonę, a często również dzieci.
60
M.Dziewiecki , Przesłanianie nadziei, Warszawa 1993, s.26.
31
Równocześnie ze zmianami w zakresie uczuciowości wyższej występuje
wyraźne upośledzenie funkcji intelektualnych - osłabienie pamięci trudności
w koncentracji uwagi. Zdobyty uprzednio zasób wiadomości i pojęć ogólnych
stopniowo maleje, myślenie staje się powierzchowne i szablonowe. Wyzbywa
się powoli wszelkich potrzeb kulturowych i towarzyskich.61
Zauważa się również postępujący zanik krytycyzmu - przyczyn swoich
niepowodzeń życiowych czy np. konfliktów w zakładzie pracy, chory zaczyna
upatrywać nie w sobie a w otoczeniu. Staje się coraz bardziej lekkomyślny,
bezwolny i podległy rozmaitym wpływom. Nie martwi się położeniem w jakim
się znalazł on sam i jego bliscy. Mimo obietnic, rzadko potrafi wstrzymać się od
picia. Poza tym łatwo go namówić nawet do nieuczciwych występków.
Degradacja psychiczna alkoholika ujawnia się również i to dość wcześnie,
w sferze seksualnej. Nie rzadkie są przypadki, gdy alkoholik wracając pijany do
domu usiłuje przemocą odbyć stosunek płciowy z żoną w obecności dzieci.
W przypadkach krańcowych może dopuścić się nawet gwałtu na własnych
córkach. Znaczną część zdegradowanych alkoholików w miejscu pracy,
przynajmniej na początku, cieszy się opinią dobrych fachowców, jeszcze
lepszych kolegów, którym - zarówno przełożeni jak i współpracownicy skłonieni są wystawić jak najlepszą opinię.
Potrafią jeszcze przez pewien czas utrzymywać się na swoich, często
odpowiedzialnych stanowiskach.
Ale są i tacy, którzy mimo tak trudnej na rynku pracy, przychodzą nietrzeźwi do
pracy, prowokują scysje z kolegami lub przełożonymi. Są natychmiast wydalani
karnie z pracy. W ten sposób dochodzi do degradacji społecznej, alkoholik
„stacza się w dół” - traci w ten sposób miejsce pracy. Najchętniej przebywa
i pije w towarzystwie takich samych wykolejeńców jak on, nie dba o higienę,
o swój wygląd zewnętrzny. Alkohol staję się dla uzależnionego największym
i najcenniejszym przyjacielem, bez którego nie potrafi już wyobrazić sobie
61
Tamże, s. 83.
32
życia. Stroni więc od każdego, kto nie pije czy stara się zdemaskować jego
chorobę. W jego odczuciu taki człowiek zmierza bowiem do pozbawienia go
najcenniejszych rzeczy jaką dysponuje by radzić sobie z samym sobą oraz
otaczająca go rzeczywistością.
2.2. Rodzina z problemem alkoholowym
Wiek, w którym żyjemy, to wiek intensywnych przemian, odkryć,
udoskonaleń, ale także wiek, który przyniósł mnóstwo zagrożeń dla człowieka.
Zmieniająca
się w
zawrotnym tempie rzeczywistość społeczna,
przysparza ludziom wielu problemów w życiu codziennym. Nie mogąc
dostosować się do coraz to nowszych wymagań i warunków, człowiek zaczyna
szukać zapomnienia sięgając po różnego rodzaju używki, w tym po alkohol.
Jeśli zdarza się to zbyt często, jeśli staje się czynnością niekontrolowaną,
to przeradza się w alkoholizm. Szczególnie dotkliwy jest wtedy, gdy swoim
zasięgiem obejmuje rodzinę. Stawanie się rodziną alkoholową jak pisze Z. Gaś,
to proces, w trakcie którego do rodziny zostaje wprowadzony alkohol, a więc
w wyniku którego używanie alkoholu przez jedną lub więcej osób staje
się podstawową zasadą organizującą i kształtującą życie rodziny. W efekcie,
któregoś dnia rodzina zauważa, że całe jej życie koncentruje się wokół
alkoholu62
Rodzina alkoholowa zmienia swój sposób funkcjonowania, usiłując
się przystosować do drastycznej zmiany zachowania alkoholika. W miarę, jak
postępuje alkoholizm któregoś z członków rodziny, coraz bardziej chora staje
się rodzina jako całość. Wszystko obraca się wokół osoby pijącej.
Charakterystyczne dla tego typu rodziny jest odwrócenie ról. Jest ono
wynikiem uwikłania żony (matki) w problem picia męża. Jej rola w rodzinie jest
62
Z. Gaś, Rodzina wobec uzależnień, PARPA, Warszawa 1993, s. 45.
33
wtedy zakłócona, ponieważ większość obowiązków, tych które powinien
wykonywać ojciec, spoczywa na matce. Mąż alkoholik nie wypełnia swojej roli:
współmałżonka, rodzica, partnera życiowego, nie wywiązuje się z umów, nie
dotrzymuje terminów. W takiej sytuacji żona zmuszona jest do tego, aby uczyć
się spełniać jednocześnie dwie role - swoją i męża. Takie połączenie powoduje
nie tylko sytuację przeciążenia zbyt dużą ilością obowiązków, problemów,
życiem w chronicznym stresie, ale wiąże się również z konfliktem, jaki zachodzi
między rolami ojca i matki. Matka przejmuje odpowiedzialność za życie
rodziny, wchodzi w terytorium drugiego rodzica, robi coś „za niego”. Dzieci
wychowujące się w rodzinach, w których ktoś nadużywa napojów alkoholowych
żyjąc z poczuciem zagrożenia, cierpią i uczą się szczególnych sposobów
postępowania, które im utrudniają życie.63
Specyfika rodziny alkoholowej, ważna dla rozwoju dziecka, szczególnie
wyraźnie manifestuje się w dwóch wymiarach. Po pierwsze są to zawody, które
kierują życiem rodziny. Po drugie są to role, jakie pełnią poszczególni
członkowie rodzin.
Konsekwencje jednych i drugich uwidaczniają się u dziecka zarówno
w okresie, gdy przebywa ono w domu rodzinnym, jak i w dorosłym życiu.
Trzy najistotniejsze zasady, na których opiera się funkcjonowanie rodziny
z problemem alkoholowym to: nie mów, nie ufaj i nie odczuwaj.
Pierwsza nakazuje bezwzględne zachowanie milczenia na temat tego,
czego dziecko doświadcza we własnej rodzinie. Dorośli członkowie rodziny
oczekują, że dziecko będzie ukrywało swoje przeżycia, zarówno wewnątrz
rodziny jak i poza nią.
Druga wymaga od dziecka, aby nie obdarzało zaufaniem ani członków
swojej rodziny, ani nikogo obcego, gdyż ufając naraża się na doznanie krzywdy.
Tym samym dziecko nie może uzyskać poczucia bezpieczeństwa, natomiast
stale doświadcza poczucia zagrożenia, czuje się słabe i niepewne.
63
J. Mellibruda, Tajemnica Etoh, PARPA, Warszawa 1993, s.38.
34
Trzecia nakazuje, by nie zagłębiało się w swoje emocje, nie zastanawiało
się nad tym, co odczuwa jakie są tego przyczyny i skutki. Kierowanie się tą
zasadą oraz wzrastanie w zdezorganizowanym środowisku to prosta droga do
psychopatyzacji dziecka. Uczy się ono bowiem, że miłość jaką go obdarzono
była zafałszowana, oparta na zależności, manipulacji, winie, krzywdzie
i wykalkulowanej bezradności. Nie ma więc miłości bezinteresownej. Ponieważ
taką miłością dziecko było kochane, tylko taką będzie kochało w przyszłości.
Uważam, że rodzina z problemem alkoholowym jest samotna w świecie
społecznym z powodu wstydu. Przeżywa
piętno rodziny gorszej albo
gorączkowo jeszcze broni się przed nim. Zamyka drzwi przed innymi ludźmi,
by nie zobaczyli, jak naprawdę wygląda ich życie rodzinne. Nie wychodzi do
innych ludzi, ponieważ mogłoby to wymagać rewanżu, jak również dlatego, by
nie stracić twarzy. Jest to samotna rodzina złożona z samotnych osób. Oznacza
to, że relacje w rodzinie alkoholowej bliższe są spółkom, koalicjom
emocjonalnym
niż
temu,
co
stanowi
o
głębokich,
szczerych
i satysfakcjonujących więziach rodzinnych
.
2.3. Społeczno - ekonomiczne skutki spożywania alkoholu
Obecność alkoholu w naszym życiu, dotyczy nie tylko losu
pojedynczych osób, ale wywiera niszczący wpływ na życie i problemy całego
narodu.
,,Alkohol bez względu na jego rodzaj i ilość jest zawsze szkodliwy dla
organizmu
ludzkiego,
szczególnie
zaś
ujemnie
wpływa
na
rozwój
psychofizyczny ludzi młodych.64 Dlatego też wszelkie, nawet rzadkie kontakty
S. Akolinski , Wpływ, spożycie napojów alkoholowych na proces rozwoju i wychowanie dziecka, [w:] Szkoła
Specjalna, 1981 nr 4, s. 292.
64
35
z alkoholem przed 25
rokiem życia, a więc przed osiągnięciem pełnej
biologicznej i społecznej dojrzałości, mogą prowadzić do powstania
uzależnienia alkoholowego w czasie znacznie krótszym niż u dorosłych.
Obecnie obniża się wiek inicjacji alkoholowej, zwiększa się ilość pijących
kobiet i dziewcząt. Na rynku pojawiła się duża ilość alkoholu sprzedawanego
poza kontrolą państwa i po obniżonych cenach. Pochodzi on z przemytu oraz
z niekontrolowanej wytwórczości polskich producentów. Alkohol jest
sprzedawany właściwie bez żadnych ograniczeń. Na dużą skalę naruszane są
przepisy ustawy dotyczące sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym,
ograniczające ilość i lokalizację punktów sprzedaży oraz zabraniające sprzedaży
bez zezwolenia. Coraz częstsze są przypadki łamania zakazu reklamy alkoholu.
Rzesza bezrobotnych coraz bardziej nasyca się osobami uzależnionymi.
Utrudnia to zarówno leczenie, jak i poszukiwanie pracy oraz poważnie
zmniejsza efekty programów Pomocy Społecznej i aktywizacji zawodowej.
Alkohol przyczynia się do popełniania przestępstw przez osoby będące
pod jego wpływem, współwystępuje z procesami wykolejenia oraz prowadzi do
psychodegradacji alkoholowej.
Nie
mniej
szkodliwym
społeczno
-
ekonomicznym
skutkiem
nadużywania alkoholu jest pijaństwo w zakładzie pracy. Straty w produkcji
z powodu alkoholizowania się pracowników polegają na wzroście absencji,
spadku wydajności pracy, obniżeniu jej jakości, zmniejszeniu dyscypliny pracy,
wzroście zagrożenia wypadkami. Szczególnie szkodliwą rolę odgrywa
nadużywanie alkoholu w nie zawsze wymiernych, ale doniosłych sprawach,
w zakresie stosunków międzyludzkich.
W zakładach pracy namawianie młodych pracowników do wspólnych
pijatyk utrudnia ich adaptację zawodową i powoduje wiązanie się z kręgiem
koleżeńsko - towarzyskim, w którym prymat należy do nadużywających
alkoholu. Picie w godzinach pracy sprzyja nieróbstwu, intrygom, łapówkom,
korupcji. Nadużywanie alkoholu jest jedną z podstawowych przyczyn
36
nieusprawiedliwionych absencji oraz nieobecności w pracy na wskutek schorzeń
wywołanych przepiciem.
Budżet państwa obciążony jest kosztami powstającymi na tle wykroczeń
i przestępstw popełnianych pod wpływem alkoholu lub w związku z alkoholem,
leczeniem nałogowych alkoholików, a także kosztami utrzymania izb
wytrzeźwień.
Trudno jest wyliczyć straty wyrządzone przez osoby nietrzeźwe
w urządzeniach komunalnych, komunikacji, parkach czy na stadionach
piłkarskich.
Według J. Falewicza, „tradycyjnie uznawanym wartościom jakimi są:
dobro, prawda, piękno, uczciwość i sprawiedliwość społeczna w podkulturze
pijackiej przeciwstawia się wartości aspołeczne, zakłamanie, oportunizm,
lizusostwo, kult cwaniactwa i siły – sprzyja to klimatowi bezprawia i nieładu.
Załamanie się morale społecznego wiąże się ze zjawiskami korupcji
i łapownictwa z tworzeniem się postaw nazywanych znieczulicą społeczną,
nierzetelnością, nieodpowiedzialnością, nielojalnością i konformizmem.
Schamienie obyczajów, wulgaryzacja języka, zanik zainteresowań wartościami
wyższymi – to typowe skutki psychodegradacji alkoholowej”.65
Alkoholizm jest jednym z najważniejszych i zarazem najbardziej
tragicznym w skutkach problemem społecznym w czasach w których żyjemy.
Jeżeli nie uzmysłowi się społeczeństwu rozmiarów tego problemu, nie
skoryguje się pewnych mitów związanych z tym zjawiskiem, problem ten
będzie narastał i zataczał coraz szersze kręgi.
Szansą na zmniejszenie tego zjawiska jest tylko, według mnie,
wprowadzenie specjalnych programów narodowych, zmieniających świadomość
ludzką w tym zakresie. Programy te powinny nam towarzyszyć w ciągu całego
naszego życia i być szeroko popularyzowane przez media i prasę.
65
J. Falewicz, Bądźmy trzeźwi, PARPA, Warszawa 1982, s.79.
37
Jednocześnie my sami powinniśmy otworzyć się na ten problem, gdyż
bagatelizowanie go lub wręcz celowe niezauważenie może sprawić, że sami
poznamy na własnej skórze skutki tej choroby.
Należy poważnie zastanowić się nad przyczynami tego zjawiska i w porę
nim zapobiec niż wydawać olbrzymie pieniądze z budżetu państwa na pomoc
społeczną w tym zakresie i naprawę skutków alkoholizmu.
38
Rozdział III
Społeczne przyczyny sięgania po alkohol przez młodzież
wiejską
3.1. Środowisko rodzinne
Nie wystarczy się urodzić, by być człowiekiem dojrzałym i szczęśliwym.
Budowanie w sobie dojrzałego świata nie jest procesem spontanicznym
i wewnętrznie zdeterminowanym.66
Jednym z wielu, ale najważniejszym czynnikiem wpływającym na proces
kształtowania się osoby, jest rodzina. „Rodzina jest naturalnym środowiskiem
życia dzieci i młodzieży i jako takie oddziałuje na nie socjalizująco
(uspołeczniająco), stwarzając warunki sprzyjające rozwojowi lub hamujące go.
Niezależnie od tego, jak funkcjonuje, czy jest środowiskiem zdrowym
i wartościowym moralnie, czy też przejawia wyraźne cechy patologii –
w każdym przypadku kształtuje ich osobowość, postawę społeczna, wyznacza
koleje losu ...”67
W rodzinie małe dziecko uczy się po raz pierwszy norm postępowania,
jest wdrażane do funkcjonowania w czekających go rolach społecznych. Jeśli
podstawowe potrzeby dziecka nie są zaspokajane, proces ten ulega zaburzeniu,
co może przejawiać się później w niedostosowaniu społecznym, którego jednym
z odłamów jest alkoholizowanie się. Społeczno wychowawcze konsekwencje
wpływów rodziny mają decydujące znaczenie w przyszłym funkcjonowaniu
dziecka w życiu.
Według T. Kukołowicz sytuację rodzinną młodzieży można zawrzeć w
kilku elementach:

66
67
stosunek rodziców do dziecka;
M. Dziewiecki, Alkohol a młodzież, [w:] Problemy alkoholizmu, 1993 nr 1, s. 3 – 4.
W. Pomykało(red), Encyklopedia pedagogiczna, PWN, Warszawa 1993, s. 220.
39

relacje interpersonalne rodzice – dziecko;

metody wychowawcze stosowane w rodzinie;

zachowanie rodziców;

relacje miedzy samymi rodzicami;

patogenne zachowania rodziców (przestępczość, alkoholizm);

cechy rodziny;

pełność rodziny;

warunki materialne i mieszkaniowe68
Różne postawy rodziców wobec dziecka wywołują określone formy jego
zachowania i prowadzą do ukształtowania takich a nie innych cech osobowości
dziecka, a później człowieka dorosłego. Jak silny jest wpływ środowiska
rodzinnego i różnych postaw rodzicielskich na rozwój człowieka podkreślała
już M. Ziemska.69
Młodzież wzrasta i wychowuje się w atmosferze nie zawsze sprzyjającej
prawidłowemu rozwojowi i socjalizacji. Gdy negatywna sytuacja rodziny trwa
zbyt długo, dziecko odrzuca autorytet rodziców, a wraz z nim wszelkie inne
wartości i normy społecznie akceptowane. Pozytywną więź rodziny cechuje
wzajemne przywiązanie członków rodziny przy równoczesnej zdolności do
harmonijnego współżycia z innymi ludźmi spoza kręgu rodzinnego. Więź tę
może zapewnić zdrowa, zintegrowana rodzina, zapewniająca swym członkom
poczucie bezpieczeństwa. Jak mówi T. Kukołowicz: „specyfika wychowania
polega nie na zorganizowanym procesie wychowania, ale na jakości życia
rodzinnego”, na jego treści. Jednak ta „jakość” życia rodzinnego nie zawsze jest
pozytywna, a to znów jest źródłem nieprawidłowych zachowań dziecka. Istotną
68
69
T. Kukołowicz, Rodzina wychowuje, OWFU, Stalowa Wola 1998, s.33.
M. Ziemska, Postawy rodzicielski, WP, Warszawa 1969, s.112.
40
rolę odgrywa tu więź emocjonalna między rodzicami, zwana też więzią
małżeńską.70
Tylko kochający się rodzice stwarzają pozytywną atmosferę współżycia
rodzinnego i są w stanie dostarczyć dziecku odpowiednich wzorców, reakcji
i zachowań emocjonalnych.
Więź emocjonalna powstaje w toku zaspokojenia potrzeb dziecka. Wiele
zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży jest rezultatem również
niewłaściwego oddziaływania rodziców. „W przypadku alkoholizowania
się dzieci i młodzieży rodzina dostarcza pozytywnego wzmocnienia w postaci
związania życia rodzinnego i towarzyskiego ze wzorem picia ” 71. Dlatego też,
ważnym czynnikiem wpływający na sięganie po alkohol, przez młode osoby,
jest alkoholizm samych rodziców. Atmosfera środowiska alkoholowego jest
niezwykle nerwicogenna. Związane z nią nieporozumienia i awantury naruszają
równowagę domowników - zwłaszcza dzieci, które utrzymywane są w stałym
lęku i napięciu. Dom przestaje być schronieniem, gdzie można się schować
przed przykrym przeżyciem życiowym72. Dziecko doświadcza negatywnych
przeżyć, nie ma oparcia w rodzinie, zaczyna więc samo sięgać po alkohol.
„Badania krajowe i zagraniczne jednoznacznie wykazują, że dzieci rodziców
nadużywających alkoholu, które były świadkami bijatyk i widywały upitych
rodziców, piją częściej i więcej niż inne.”73
Rodzice stanowią dla dzieci model do odwzorowywania. Od nich dzieci
uczą się różnych nawyków w postępowaniu, przejmują postawy i relacje
w sytuacjach życiowych. Negatywnie działa też dwuznaczna postawa rodziców,
którzy z jednej strony zabraniają dziecku picia alkoholu, bo jest szkodliwy,
T. Kukołowicz, Rodzina wychowuje, OWFU, Stalowa Wola 1998, s. 212.
I. Kukołowicz, Rodzina wychowuje, OWFU, Stalowa Wola 1998, s. 263.
72
K. Pospiszyl, E. Żabczyńska, Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, PWN, Warszawa 1980,
s.335.
73
S. Akoliński, Wpływ spożycia napojów alkoholowych na proces rozwoju i wychowania dziecka, [w:] Szkoła
Specjalna 1981 nr 4, s.294.
70
71
41
a z drugiej – urządzają w domu, na oczach wychowanków, uroczystości, na
których spożywa się mnóstwo napojów wysokoprocentowych74.
Zagrożeniem dla rodziny jest z całą pewnością zmieniająca się, w dużym
tempie rzeczywistość społeczno – ekonomiczna. Dokonujące się w Polsce
w ostatnich latach zmiany, wpłynęły znacząco na sytuację wielu rodzin.
W wielu z nich drastycznie obniżył się status materialny, osłabiło się poczucie
ekonomicznej stabilizacji. Ponadto życie nabrało szybszego tempa i jest coraz
mniej miejsca na tak istotne dla rodziny wartości, jak chociażby codzienne bycie
razem. W większości
rodzin panuje chłód uczuciowy, a ciągłe konflikty
i nieporozumienia prowadzą do rozbicia rodziny, nierzadko bez formalnego
rozwodu. A przecież żadna instytucja opiekuńczo – wychowawcza nie jest
w stanie zastąpić prawidłowo funkcjonującej rodziny w stymulowaniu
prawidłowego rozwoju człowieka.75 Wszelkie konflikty, separacja czy rozwód
rodziców odznaczają swe piętno przede wszystkim na dzieciach. Rodzice, zajęci
załatwianiem spraw rozwodowych, jak gdyby zapominają o swoich pociechach,
które całą sytuację odbierają jako osobistą tragedię życiową. Uciekają one od
nerwowej atmosfery w domu, młodzież często przyłącza się do różnych
subkultur czy grup chuligańskich, gdzie tłumią swoje problemy alkoholem.
Kolejnym ważnym elementem życia rodzinnego są warunki materialne.
„Warunki ekonomiczne tworzą oprawę codziennej egzystencji, pozwalają na
pełniejsze zaspokajanie potrzeb materialnych, są także ważne ze względu na
większe możliwości zaspokajania potrzeb kulturalnych, ale nie stanowią
wyznacznika poziomu kulturalnego rodziny i jej członków” 76. Są ważnym
czynnikiem życia rodzinnego. Wpływają na kształtowanie się pewnych postaw
i zachowań młodzieży. „Mieszkanie przeludnione, zaniedbane, niedostatecznie
umeblowane sprzyja przebywaniu dzieci i młodzieży poza domem. Brak miejsca
na przechowywanie własnych rzeczy, drobiazgów, niewłaściwe miejsce do
T. Kulisiewicz, Alkoholizacja młodzieży, [w:] Oświata i Wychowanie, 1986 nr 40.
T. Kulisiewicz, Alkoholizacja młodzieży, [w:] Oświata i Wychowanie, 1986 nr 40,s.53.
76
W. Pomykało (red), Encyklopedia Pedagogiczna, Warszawa 1993, s.700.
74
75
42
odrabiania lekcji, obecność wielu osób powodująca brak spokoju, wzajemne
przeszkadzanie sobie, doprowadzają do konfliktów, wszystko to może stwarzać
niekorzystne warunki dla właściwego rozwoju dzieci, może utrudniać naukę,
pracę, odpoczynek starszej młodzieży”77.
Również niekorzystna jest praca zawodowa rodziców. Z pewnością
poprawia to sytuację ekonomiczną rodziny, zapewnia młodym odpowiedni,
nieraz wysoki standard życiowy, ale pozbawia ich nieraz zupełnie więzi
uczuciowej z rodzicami, ogranicza wszelką kontrolę nad zachowaniem,
postawami, sposobem spędzania wolnego czasu dzieci, zwłaszcza dorastających.
Rodzice często nie interesują się tym, co ich pociechy robią. Dorośli powinni
rozumieć, jaka ciąży na nich odpowiedzialność za losy dzieci. Od nich zależy
w dużej mierze, jak dziecko będzie sobie radzić w dorosłym życiu i jaką drogą
będzie kroczyć.
Rodzice zbyt często skazują młodzież na marnowanie dzieciństwa
i młodości. W swoich bezrefleksyjnych oddziaływaniach wychowawczych,
wypaczają osobowość własnych dzieci, przyczyniają się do tworzenia wielu
antyspołecznych, patologicznych zachowań u dziecka, do których należy
również alkoholizowanie się78.
Zauważa się, że młodzież zaczyna pić na ogół tym wcześniej, im
poważniejsze problemy alkoholowe mają ich rodzice, im bardziej patogenne jest
środowisko, w którym żyją.
3.2. Środowisko szkolne
Szkoła ma za zadanie przygotować dziecko do tego, by stało
się człowiekiem dorosłym, zdolnym do uczestniczenia w życiu grupy
H. Kołakowska – Przełomiec, Społeczne uwarunkowania alkoholizowania się nieletnich, Ossolineum.
Wrocław 1979, s. 52-53.
78
Z. Piłat, Rodzina ważnym środowiskiem wychowawczym, [w:] Życie szkoły, 1998 nr 1, s. 24-25.
77
43
społecznej; realizacji własnego układu w jej rozwój i przetwarzanie. Według
Makowskiego79 do elementów środowiska szkolnego zaliczamy:
1. stosunki interpersonalne w układzie: nauczyciel – uczeń i vice-versa;
2. stosunki międzyosobnicze ucznia ze współuczniami;
3. utrudnienia i opóźnienia w nauce szkolnej.
Kołakowska pisze o tym następująco: „prawidłowy przebieg nauki
szkolnej od pierwszych klas szkoły podstawowej ma niezwykle istotne
znaczenie dla rozwoju uspołecznienia dziecka. Szkoła obok rodziny jest główną
instytucją (środowiskiem), w którym kształtuje się adaptacja dziecka do życia
w społeczeństwie”. 80
Niepowodzenia szkolne dziecka bywają często przyczyną sięgania przez
nie po alkohol. Złe wyniki w nauce, brak zadowalających rezultatów wywołują
niezadowolenie nauczycieli i rodziców. W ten sposób powstaje trudna
konfliktowa sytuacja dla dziecka, która z kolei może prowadzić do dalszych
niewłaściwych zachowań, trudności wychowawczych w klasie oraz na terenie
szkoły. Dziecko, nie radząc sobie z sytuacją, szuka ratunku w alkoholu.
Niekorzystny wpływ ma też przeładowanie problemów szkolnych, styl
pracy szkolnej i warunki realizacji szkolnych wymagań. Także w szkole
atmosfera jest bardziej chłodna niż w domu. Ofiarą błędów organizacyjnych,
czy dydaktyczno - wychowawczych szkoły jest zawsze uczeń. To on, wbrew
trudnościom, musi podołać wielkim obowiązkom. Samo pojawienie się w nowej
szkole (po przejściu ze szkoły podstawowej do gimnazjum lub z gimnazjum do
szkoły średniej) i konieczność zaaklimatyzowania się w nowych klasach,
z nowymi uczniami, może być przyczyną niepowodzeń szkolnych.
„W okresie szkolnym uczniowie ciągle stawiani są przed nowymi
zadaniami i wymaganiami. Liczba i stopień trudności zadań stanowi nierzadko
znaczne obciążenie psychiczne dla uczniów, zwłaszcza tych mniej zdolnych,
79
80
A. Makowski, Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja, PWN, Warszawa 1994 , s.132.
H. Kołakowska – Przełomiec., Społeczne uwarunkowania... , op. cit., s. 104.
44
mających odmienne od reszty zainteresowania, cechujących się indywidualnym
rytmem rozwoju”81. Sytuacje konfliktowe mogą też występować między
samymi uczniami i wywołują często zachowania agresywne. Trudności
z rówieśnikami mogą mieć niekorzystne skutki dla ucznia, gdy występują
w stanie długotrwałej frustracji przechodzącej w rezygnację, poczucie winy
i apatię połączoną z obniżeniem motywacji aktywności. Duża rola jest
nauczyciela w regulowaniu stosunków ucznia z gronem rówieśników.
W
szkole
mają
miejsce
również
konflikty
między
uczniem
a nauczycielem. Sytuacje te są wysoce niekorzystne wychowawczo. Są one
najczęściej utajnione i skrywane przez ucznia, wywołując u niego negatywne
zachowanie np. agresję, wagary lub sięganie po alkohol. Wysoce destrukcyjne
są tez niepowodzenia szkolne ucznia. Im starsi uczniowie, tym silniej
przeżywają niepowodzenia, zwłaszcza z zadaniach, w których wykonanie
angażują swoją osobowość. Wiąże się to ze wzrastającą regulacyjną funkcją
samooceny. Lęk przed negatywną oceną i kompromitacją wobec innych,
poczucie wstydu, utrata pozycji w klasie, w środowisku szkolnym, mogą
wywołać nieoczekiwane reakcje82.
3.3. Środowisko rówieśnicze
Mówiąc o środowisku rówieśniczym, mamy na myśli grupy składające
się z więcej niż dwóch osób. Grupy rówieśnicze zaliczane są to tzw. grup
małych liczących od kilku do kilkunastu osób83.
Rolę środowiska rówieśniczego Pomykało charakteryzuje następująco:
W. Pomykało(red), Encyklopedia pedagogiczna, PWN, Warszawa 1993, s. 798
Tamże, s.789.
83
Tamże, s.799.
81
82
45
„Łatwo zauważyć, iż w miarę jak dziecko stopniowo uwalnia się od zależności
od dorosłych, zaczyna oczekiwać od swoich rówieśników, kolegów szkolnych
wskazówek, jak powinno się zachowywać, jak myśleć, odczuwać, w co wierzyć,
co adorować, a co odrzucać. W życiu dziecka coraz większe znaczenie pełnić
zaczyna
uczestnictwo
w
grupie
rówieśniczej”84.
Grupa
taka
tworzy
się samorzutnie lub w sposób zorganizowany w instytucjach wychowania
pozaszkolnego.
Grupa rówieśnicza (rówieśniczy krąg towarzyski, paczka, banda,
rekreacyjna grupa działania) może być albo siłą konstruktywną, pomagającą
w dojrzewaniu ku dorosłości, albo siłą destruktywną.
Zdrowe grupy pozwalają nastolatkowi wyraźnie rozwinąć poczucie
społecznej tożsamości poza granicami rodziny. Stają się kontekstem różnego
rodzaju aktywności związanych ze szkołą i
społecznością. Członkowie
zdrowych grup uczą się funkcjonować zgodnie z regułami i normami
społecznymi.
T. Kulisiewicz
mówi, że grupy rówieśnicze „spełniają ważną rolę
w kształtowaniu obyczajów, uczą życia w zbiorowości, łączenia celów jednostki
w nadrzędną całość społeczną. Odpowiednio sterowana przez wychowawcę
i otoczona należytym zainteresowaniem rodziców grupa rówieśnicza może stać
się ważnym czynnikiem wychowania moralnego i formowania altruistycznych
postaw. Dziecko wychowane w izolacji od środowiska rówieśniczego czuje
się źle, wyrasta na samoluba i człowieka najczęściej nieprzystosowanego do
współczesnego życia, opierającego się na działaniu zespołów ludzkich”85.
Niestety, grupy niezdrowe przedłużają pozostałe z dzieciństwa zależności
emocjonalne, które zaczynają się i w nadużywaniu alkoholu. Zachęcają one do
zachowań dewiacyjnych i anormalnych. Ich członkowie, często nazywani
„przegranymi” mają skłonności do kłopotów w szkole i w społeczności oraz do
84
85
Tamże, s. 873.
T. Kulisiewicz, Alkoholizacja młodzieży, [w:] Oświata i Wychowanie, 1986 nr 40, s. 24.
46
konfliktów z prawem. Grupy takie, zamiast stanowić istotną część procesu
dojrzewania do dorosłości, utrudniają emancypację młodej osoby.
Wystarczy, aby w takiej grupie znalazła się jedna osoba, która już
zainicjowała picie, by cała grupa poszła jej śladem. Współczesna młodzież
szuka bohatera na miarę obecnych czasów. Grupy rówieśnicze niosą ze sobą
ryzyko, jednak są też istotną i nie kwestionowaną częścią życia młodzieży.
Stanowi ona dla młodej osoby oparcie, daje jej przekonanie że jest w porządku.
Pomaga czuć się rozumianym, pozwala zrozumieć siebie, obdarza poczuciem
przynależności i świadomością, że nie jest się samym.
Grupa rówieśnicza pomaga również młodzieży w zweryfikowaniu
widzenia świata pomaga w trudnym przejściu do odpowiedzialnego świata
dorosłych.
Inność i atrakcyjność środowiska rówieśniczego polega na tym
że z łatwością potrafi ono zaimponować, przygarnąć osoby, zwłaszcza
osamotnione i pozbawione opieki rodzicielskiej, szczególne w wieku dorastania.
Tam może znaleźć oparcie młodzież, która miała problemy w kontaktach
z rodzicami, szkołą oraz innymi osobami z otoczenia.86.
Na koniec warto podkreślić że prawidłowo funkcjonujące grupy
rówieśnicze sprzyjają rozwojowi młodzieży, natomiast ich destrukcyjne
działanie prowadzi do zachowań negatywnych, sprzecznych z normami
społeczeństwa, a w rezultacie do patologii społecznej, której jednym z objawów
jest alkoholizowanie się.
3.4. Środowisko ekonomiczno - kulturowe
Życie człowieka można rozpatrywać nie tylko pod kątem jego
uwarunkowania przez czynniki wprost na niego działające, w kontekście
86
T. B. Kulik, Profilaktyka niedostosowania społecznego młodzieży szkolnej, OWFU, Stalowa Wola, 1997,s.75.
47
bezpośrednich procesów społecznych, ale również na płaszczyźnie zależności
od zjawisk o szerszym zasięgu, czyli ekonomiczno-kulturowych87 .
J. Raczkowska do czynników ekonomiczno - kulturowych, powodujących
rozpowszechnienie spożycia alkoholu wśród ludzi, zalicza:
 elementy kultury i obyczajowości – alkohol od lat towarzyszy
uroczystościom
rodzinnym,
spotkaniom
koleżeńskim
czy
zawodowym;
 fizyczną i ekonomiczną dostępność alkoholu – duży import oraz
przemyt sprawiły, że rynek napojów alkoholowych jest wyjątkowo
barwny, bogaty, zróżnicowany „na każdą kieszeń”;
 rozwój przemysłu i jego skutki, rozwój gospodarczy, urbanizacja,
system prawny.88
Alkohol jest tak zakorzeniony w polskiej tradycji, że żadna uroczystość,
nie tylko rodzinna, ale również formalna, zawodowa nie jest w stanie zaistnieć
bez niego. Na porządku dziennym są również zabawy, na których młodzież pije
piwo czy inne alkohole. Spotkania bezalkoholowe są praktycznie nieznane
w wielu społecznościach. Zresztą w Polsce picie piwa staje się powoli wyrazem
nowoczesności, zdrowego podejścia do życia.
Zmiany w spożyciu alkoholu są wyznaczone przez całokształt procesów
związanych z rozwojem społecznym.
W latach powojennych nastąpił znaczny wzrost produkcji i dystrybucji
alkoholu. Produkcja zaczęła kreować nowe potrzeby. Pojawiające się na rynku
nowe produkty, w coraz znaczniejszym stopniu nastawiły się na zaspokojenie
wąskich indywidualnych potrzeb. Na rynku pojawiła się nieporównanie większa
ilość taniego alkoholu.
K. Pospiszyl, E. Żabczyńska, Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, PWN, Warszawa 1980, s.67.
J. Raczkowska , Nadużywanie alkoholu z zagrożeniem rozwoju dzieci i młodzieży, [w:] Problemy
opiekuńczo-wychowawcze, 1994 nr 2, s.44.
87
88
48
Na wzrost spożycia alkoholu wpłynął rozwój przemysłu opakowań oraz
opanowanie nowych sposobów przedłużania trwałości produktów. Obecność
napojów alkoholowych na półkach wielkich sklepów samoobsługowych obok
innych artykułów spożywczych, zmieniła sposób jego postrzegania. Zakup tego
trunku, który jeszcze do niedawna był domeną mężczyzn, obecnie jest
dokonywany bez skrępowania przez kobiety wraz z innymi sprawunkami,
w sposób naturalny, nie budzący zdziwienia. Różnorodność opakowań, nazw,
atrakcyjne nalepki, kształty butelek zaznaczają obecność alkoholu wśród innych
towarów zalegających półki supermarketów i przyzwyczajają nowych
konsumentów, w tym również młodzież.
Piwo i napoje orzeźwiające sprzedawane są ostatnio w takich samych, pod
względem kształtu i wielkości puszkach. Wygodny atrakcyjny sposób
otwierania puszek pobudził konsumpcję piwa poza klasycznymi lokalami
gastronomicznymi.
Natomiast
zastąpienie
korków
nakrętkami
ułatwiło
otwieranie butelek.
J. Wald podkreśla, że duży wpływ na wzrost spożycia alkoholu miał
proces urbanizacji (napływ wielkich mas ludności wiejskiej do miast) oraz
rozpowszechnianie miejskich wzorów i kształtowanie nowych stylów życia 89.
Nastąpił zanik więzi społecznych, a stosunki międzyludzkie uległy
depersonalizacji. Bezpośrednie kontakty osobowe zastąpione zostały przez
środki masowego przekazu. Człowiek stał się anonimowym, co spowodowało
u niego wzrost napięcia, poczucie samotności i zagubienia.
Picie przestało być czynnością typowo męską, związaną z tradycją,
przyzwyczajeniami, stało się czymś bardziej codziennym i naturalnym.
Pomnożyła się liczba okazji do picia, którą stało się chociażby zaproszenie
kobiety na drinka.
Po prawo do alkoholu sięgnęła również młodzież. Przyczyną pijaństwa
wśród młodej generacji często staje się nuda, zwłaszcza w środowisku wiejskim,
89
J. Wald (red), Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne, PWN, Warszawa 1986, s. 33.
49
gdzie młodzież ma utrudniony dostęp do wszelkich placówek kulturowych typu:
kino, kluby, świetlice, teatr. Jedynym miejscem, gdzie spotyka się młodzież
wiejska latem jest teren wokół sklepu spożywczego, który jest zawsze
zaopatrzony w piwo i różnego rodzaju alkohole. Zimowe popołudnia młodzież
spędza
w
zadaszonych
przystankach.
Nielicznej
młodzieży
zdarza
się zorganizować wyjazd, np.: do kina na ciekawy film.
Ogromne zmiany zaszły również w rodzinie polskiej. Wielopokoleniowa
rodzina tradycyjna została wyparta przez małą, dwupokoleniową rodzinę,
składającą się z rodziców i dzieci, a coraz częściej jednego dziecka. W ostatnich
latach znacznie zwiększyła się liczba separacji, rozwodów i powtórnych
małżeństw. Samotne kobiety decydują się na macierzyństwo, mąż zajmuje
się prowadzeniem domu, a żona karierą zawodową lub oboje małżonkowie
poświęcają się karierze.
Osłabienie lub brak więzi sąsiedzkich, rodzinnych – w ramach szerszych
struktur pokrewieństwa, przyniosło zanik kontroli społecznej i spowodowało
poczucie osamotnienia, izolacji. Poszukując autentycznych, bezpośrednich
kontaktów, młodzi sięgają po alkohol. Napięcia i tempo towarzyszące
współczesnemu życiu, redukowane są – choć na krótko przez picie alkoholu.
Dużą rolę w rozpowszechnianiu wzorców picia odegrały środki
masowego przekazu. Zdominowanie kina i telewizji przez filmy krajów
zachodnich, głównie Stanów Zjednoczonych spopularyzowało na całym
świecie, zachodnioeuropejskie i amerykańskie style picia alkoholu.
Upowszechnia się jeden międzynarodowy wzór picia, w którym dominuje
tradycja anglosaska, czyli picie piwa i rozcieńczonych napojów spirytusowych.
Wzrasta też picie wina podczas posiłków90.
Dzieci oraz młodzież uczą się przez naśladownictwo i doświadczenie,
obserwując dorosłych i przejmując te same zachowania. W niezwykle szybko
zmieniającym się świecie, próbują dostosować się do życia
90
, jakie widzą
Tamże, s.79.
50
u dorosłych w domu czy w telewizji. Nie mogąc pokonać wszystkich
problemów, sięgają po alkohol. W Polsce, w ostatnim dwudziestoleciu
przemiany ekonomiczne jakie nastąpiły, spowodowały ogromne przeobrażenia
także na rynku pracy. Do końca lat 80 przepływ siły roboczej regulowano
odgórnymi różnymi sposobami. Jednak obowiązujące przepisy prawne uległy
zmianie i trzeba było otwarcie przyznać, że Polskę ogarnęła rosnąca fala
bezrobocia91.
Wielu ludzi zwolnionych z pracy, a przede wszystkim młodzież kończąca
szkoły ponadpodstawowe, nie mająca gdzie się podziać, z nudy, braku
obowiązków czy obniżonej sytuacji materialnej, braku perspektyw na poprawę,
zaczęła sięgać po alkohol, by choć na trochę zapomnieć o problemach. Tym, co
skutecznie pozbawia ludzi energii i poczucia kontroli nad własnym życiem jest
„wyuczona bezradność”. Jest ona poddaniem się, zaprzestaniem działania,
wynikającym z przekonania, że „cokolwiek zrobię, nie będzie to miało żadnego
znaczenia”. Objawy syndromu „wyuczonej bezradności” często zbliżone są do
depresji. Pojawiają się : obniżony nastrój, zaburzenie snu, utrata energii,
obniżenie samooceny, zmniejszona zdolność myślenia i koncentracji. Przyczyną
wyuczonej bezradności jest przeświadczenie osoby, że jej działania są daremne.
Różnego rodzaju, powtarzające się w życiu sytuacje (porażka,
niepowodzenia, utrata kogoś lub czegoś, a szczególnie utrata pracy), mogą
wytworzyć w człowieku przekonanie, że „nic nie da się zrobić”. Dlatego też,
bezrobotni niejednokrotnie odrzucają i nie wykorzystują otrzymywanych ofert
pracy. Jedni ludzie nie poddają się, gdy ich działania nie przynoszą efektów,
a inni zachowują bierność i poddają się. Tym, co tych ludzi różni jest sposób
w jaki wyjaśniają sobie, dlaczego coś się w ich życiu wydarza. Sposób, w jaki
ludzie wyjaśniają sobie pewne zdarzenia, sprawia, że albo utrwalają w sobie
poczucie bezradności, albo mobilizują się do większej aktywności. Bo tak
naprawdę to nieważna jest ilość problemów. Liczy się to, jak dany człowiek
91
A. Wielgus, Czy bezrobotni piją alkohol?, [w:] Problemy alkoholizmu, 1994 nr 11, s.10-12.
51
myśli o swoich problemach. Jeśli myśli będą optymistyczne, to pojawiające
się niepowodzenia będą traktowane jako chwilowy stan, w którym należy
mobilizować siły. Natomiast
pesymizm powoduje, że człowiek traci siły
i motywację, a porażka staje się pożywką dla wyuczonej bezradności.
52
Rozdział IV
Metodologia badań własnych
4.1. Przedmiot i cel badań, problemy, hipotezy badawcze
Szerzący się od pewnego czasu problem alkoholizmu wśród młodzieży
zmusza nas do szukania przyczyn tego zjawiska. Rozpowszechniające
się patologie społeczne obejmują swoim zasięgiem coraz to większe kręgi
społeczne.
Olbrzymie
rozmiary
patologii
społecznych,
a
szczególnie
alkoholizmu, narkomani i przestępczości, a co za tym idzie kolizji z prawem
powodują, że wpływa ona negatywnie na egzystencję coraz to większej grupy
dzieci.
Przedmiotem badań niniejszej pracy jest zjawisko alkoholizowania
się młodzieży wiejskiej.
Odnosząc się do celu badań należy podkreślić, że jest on różnie
definiowany przez współczesnych metodologów. W. Dutkiewicz wyjaśnia cel
badań jako „ poznanie naukowe istniejącej realnie empirycznie rzeczywistości
społecznej, opis jakiegoś zjawiska (np. drugoroczności w szkole), instytucji
(szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej) , bądź jednostki (uczeń
zdolny)”.92 Zatem celem mojej pracy jest próba scharakteryzowania i określenia
skali zjawiska alkoholizmu wśród młodzieży wiejskiej.
Przystępując do formułowania głównego problemu podjętych badań,
należy najpierw zdać sobie sprawę z tego, czym jest problem badawczy.
W naukach pedagogicznych istnieje wiele definicji dotyczących pojęcia
problemu badawczego. Według T. Pilcha sformułowanie problemów to
„zasięg werbalny polegający na precyzyjnym rozbiciu tematu na pytania,
problemy ”.93
92
93
W. Dutkiewicz, Praca magisterska przewodnik metodyczny, Strzelec, Kielce 1996, s. 15.
T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, WZ, Warszawa, s. 43.
53
Z kolei według M. Łobockiego „problemu badawcze są to pytania, na
które szukamy odpowiedzi na drodze badań naukowych”.94
Inaczej definiuje problem badawczy H. Cudak, według którego jest to
„trudność teoretyczna typu humanistycznego, określona pytaniem, którego
obiektywna, prawdziwa i rzetelna odpowiedź wymaga badań przy użyciu
wielostronnych metod ”95
Sformułowane problemy muszą wyczerpać zakres naszej niewiedzy
zawarty w temacie badań. Tak więc problemy w sposób bardziej precyzyjny
określają zakres naszych wątpliwości, a tym samym określają teren badawczych
poszukiwań.
Przyjmując powyższe określenia problemu badawczego w niniejszej
pracy sformułowano następujący problem główny:
Jakie są charakterystyczne przejawy alkoholizmu wśród młodzieży
wiejskiej i jakie można w tym zakresie zaproponować działania,
zmierzające do minimalizacji tego problemu?
W oparciu o problem główny wysunięto następujące problemy
szczegółowe:
1. Czy i jak duży wpływ nadużywanie alkoholu przez młodzież wywiera na jej
funkcjonowanie rodzinne, szkolne i społeczne?
2. Czy i dlaczego środowisko lokalne wpływa na alkoholizm wśród badanej
młodzieży?
3. Co powoduje nadmierne spożycie alkoholu, biorąc pod uwagę młodzież
wiejską?
Punktem wyjściowym dla określenia ostatecznej koncepcji badań jest
sformułowanie hipotez roboczych, które wysuwamy tam, gdzie dopomagają one
skutecznej organizacji badań naukowych. Według Sztumskiego96, „hipoteza to
przypuszczenia, czy też domysł naukowy wysunięty prowizorycznie dla
M. Łobocki, Metody badań pedagogicznych, PWN, Warszawa 1984, s. 56.
H. Cudak, Funkcje szkoły w kształceniu kultury pedagogicznej rodziców, Łódź 1987, s. 64.
96
J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, PWN, Katowice 1977, s. 32.
94
95
54
wyjaśnienia jakiegoś faktu lub zjawiska, wymagające sprawdzenia, które może
dopiero potwierdzić albo obalić dany domysł”.
Zdaniem M. Łobockiego, „hipotezy robocze są oczekiwanymi przez
badacza wynikami planowanych badań.”97
W. Zaczyński, wyraża pogląd, że hipoteza robocza jest „koniecznym
i
pierwszym elementem naukowego
badania
jakiegokolwiek
wycinka
rzeczywistości. Naukowe rozpoznanie rzeczywistości podejmujemy bowiem po
to, by wytłumaczyć w ten sposób bezsporne źródła pojawiania się nowych dotąd
nie obserwowanych zdarzeń”98
Hipoteza więc wskazuje na prawdopodobne rozwiązanie problemu
badawczego. Nie zawsze jednak badania muszą potwierdzić słuszność
wysuniętej hipotezy.
W oparciu o podjęte stwierdzenie w niniejszej pracy stawiam następującą
hipotezę główną:
Za najbardziej charakterystyczne przejawy alkoholizmu wśród
młodzieży wiejskiej uważam nadmierne spożywanie alkoholu w celu zabicia
nudy, poprawy nastroju, dobrej zabawy oraz zapomnienia o codziennych
troskach i problemach. Aby zminimalizować szerzący się problem, należy
objąć środowisko wiejskie szeroko pojętymi działaniami profilaktycznymi.
a następnie poniższe hipotezy będące odpowiedziami na postawione problemy
szczegółowe:
1. Alkoholizm wśród młodzieży wiejskiej jest bardzo poważnym
problemem w odniesieniu do ich funkcjonowania rodzinnego,
szkolnego i społecznego.
2. W wyniku cech typowych dla środowiska wiejskiego wzmożona jest
częstotliwość sięgania przez młodzież po alkohol.
97
98
M. Łabocki, Metody badań pedagogicznych, PWN, Warszawa 1984, s. 26.
W. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1995, s. 146.
55
3. Nadmierne spożycie alkoholu przez młodzież blokuje ich rozwój
społeczny i zawodowy.
Przesłanki teoretyczne skłaniają mnie do przedstawienia wyżej
wymienionych hipotez, będących przypuszczalnymi rozwiązaniami problemów
badawczych mojej pracy, wykorzystując a tym celu odpowiednie metody
i techniki badawcze oraz procedury statystyczne.
4.2. Metody i techniki stosowane w pracy
Warunkiem podjęcia badań naukowych jest wybór określonej metody czy
zespołu metod badawczych, przy pomocy których zamierzamy szukać
odpowiedzi na interesujący nas problem.
Według T. Pilcha „metoda naukowa jest to zespół teoretycznie
uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących
najogólniej całość postępowania badacza zmierzającego do rozwiązania
określonego problemu naukowego”99.
Inaczej definicję metody podaje T. Tomaszewski, którego zadaniem jest
to „... sposób dochodzenia twierdzeń uzasadnionych i prawdziwych”. 100
W ujęciu J. Pietera „metoda naukowa, czyli droga nauka poznania
prawdy, obejmuje ogół sposobów i środków pomocniczych, za pomocą, których
rozwiązuje się problemy naukowe danego rodzaju”.101
W niniejszej pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Jest
to metoda badań, której podstawową funkcją jest gromadzenie informacji
interesujących badacza problemach w wyniku relacji słownych osób badanych,
zwanych respondentami.
Obok odpowiednich metod konieczne jest zastosowanie odpowiednich
technik badawczych. Przez techniki badawcze rozumieć będziemy określone
99
T. Pilch, Zasady..., op.cit., s.56.
T. Tomaszewski, Wstęp do psychologii, PWN, Warszawa 1971, s. 26.
101
J. Pieter, Przedmiot i metody psychologii, Ossolineum, Wrocław 1963, s. 26.
100
56
czynności badawcze prowadzone i organizowane w toku badań w celu
uzyskania odpowiedzi na postawione problemy badawcze.
Technika badawcza według T. Pilcha to „... czynności praktyczne,
regulowane starannie wypracowanymi dyrektywami, pozwalają na uzyskanie
optymalnie sprawdzalnych informacji, opinii, faktów”.
Do technik badawczych T. Pilch zalicza:

obserwację,

wywiad,

ankietę,

analizę dokumentacji,

pomiar środowiska wychowawczego,

techniki socjometryczne. 102
Z technik badawczych w niniejszej pracy została zastosowana ankieta.
Ankietą, W. Zaczyński nazywa „metodą pośredniego zdobywania
informacji przez pytania stawiane wybranym osobom za pośrednictwem
drukowanej listy pytań, zwanej kwestionariuszem”. 103
Według T. Pilcha ankieta to „technika gromadzenia informacji polegająca
na wypełnianiu, najczęściej samodzielnie przez badanego specjalnych
kwestionariusz na ogół o wysokim stopniu standaryzacji, w obecności lub
częściej bez obecności ankietera”. 104
W. Zaczyński wymienia dwa rodzaje pytań kwestionariuszowych.
Pierwsze z nich to pytania zamknięte, w których badany ma do wyboru warianty
odpowiedzi. Natomiast drugim rodzajem są pytania otwarte, które stwarzają
możliwości uzyskania od respondenta bardziej indywidualnych i pogłębionych
informacji, ponieważ badany nie jest krępowany podanymi możliwościami
odpowiedzi.
102
T. Pilch, Zasady..., op.cit., s. 59.
W. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1995, s. 146.
104
T. Pilch , Zasady..., op. cit., s. 42.
103
57
Ankieta, którą posłużono się w niniejszej pracy zawiera 30 pytań,
w większości o charakterze zamkniętym. Tylko jedno pytanie ma typowy
charakter
otwarty,
natomiast
większość
pozwala
na
indywidualizację
odpowiedzi poprzez umieszczenie jako jednego z wariantów odpowiedzi „inne”
z miejscem do uzupełnienia.
W tym miejscu chcę przybliżyć charakterystyczne cechy badanej próby.
Niniejsze badania zostały przeprowadzone w marcu 2004 roku na terenie gminy
Wierzbica.
Przedsięwzięcie badawcze zorganizowano na terenie Zespołu Szkół
Podgimnazjalnych w Wierzbicy. Badaniami objęłam 35 uczniów klasy
czwartej Liceum Zawodowego (chłopcy).
W charakterystyce badanych uczniów uwzględniono takie cechy jak:

wiek;

płeć.
Rozkład badanych pod względem tych cech został zaprezentowany
w poniższych tabelach.
Respondenci wg płci
Tabela 1
Płeć
Liczba
%
Chłopcy
35
100%
Źródło: badania własne
Jak widać z pozycji tabeli, badaniami zostali objęci uczniowie płci
męskiej, co stanowi 100% badanej próby.
58
Drugim kryterium podziału badanych jest ich wiek. Liczebność
respondentów pod względem tej cechy przedstawia tabela 2.
Respondenci wg wieku
Tabela 2
Wiek
Liczebność
%
18
15
42,9%
19
11
31,4%
20
7
20%
21
2
5,7%
Razem
35
100%
Źródło: badania własne
Wśród badanych dominują uczniowie w wieku 18 lat, stanowią oni
42,9 %. Kolejną grupą to uczniowie w wieku 19 lat, stanowią oni 31,4%,
pozostała część to badani w wieku 20 lat – 20% i 21 lat – 5,7%. Taki dobór
grupy jest jak najbardziej celowy i pozwala na zrealizowanie założeń przyjętych
w badaniach.
4.3. Charakterystyka terenu badawczego.
Gmina Wierzbica liczy obecnie ponad 10 tys. mieszkańców. Swoim
obszarem obejmuje takie wioski jak: Ruda Wielka, Polany, Podsuliszka oraz
Dąbrówka Warszawska. Bezrobocie, które obecnie wynosi 60% przyczynia
się do upadku autorytetu rodziny, która staje się niewydolna materialnie
i wychowawczo. Sytuacja ta utrzymuje się od chwili masowych zwolnień
w Cementowni Wierzbica, która zatrudniała w latach 1970 – 1990 znaczną
część
mieszkańców.
Społeczność wierzbicka
charakteryzuje się
niską
aktywnością w szukaniu konstruktywnych rozwiązań mających na celu
polepszenie
obecnej
sytuacji
życiowej.
Spowodowane
jest
to
nudą
egzystencjalną i niezaradnością społeczną. Oba zjawiska przyczyniają się do
59
patologizacji życia rodzinnego i upadku autorytetu rodziców, co nasila
niepożądane formy zachowań wśród młodego pokolenia, a zwłaszcza sięganie
po alkohol.
60
Rozdział V
Prezentacja wyników badań własnych.
5.1. Spożycie alkoholu wśród badanych osób
Niezaprzeczalnym jest fakt, że zjawisko alkoholizmu wśród młodzieży
wiejskiej wciąż narasta i w negatywny sposób wpływa na ich życie. Aby
przybliżyć rozmiar tego problemu, postawiłam kilka pytań, które są weryfikacją
hipotezy mówiącej, że alkoholizm wśród młodzieży wiejskiej jest bardzo
poważnym problemem w odniesieniu do ich funkcjonowania rodzinnego,
szkolnego i społecznego.
W celu zbadania czy i w jaki sposób środowisko szkolne wpływa na
stosunek młodych ludzi do alkoholu zadałam respondentom pytanie badające
ich stosunek do szkoły i nauki (pytanie nr 6) oraz pytanie o osiągane w nauce
wyniki (pytanie nr 7). Dodatkowo elementy związane z życiem szkoły
pojawiały się w niektórych z pozostałych pytań jako jedna z możliwych do
wyboru odpowiedzi. Poniższe tabele prezentują wyniki uzyskanych na te
pytania odpowiedzi.
Stosunek do obowiązków szkolnych
Czy chodzisz do
Tabela 3
Liczba odpowiedzi
%
szkoły?
Chętnie
7
20%
Z obowiązku
24
68,5%
Niechętnie
4
11,5%
Razem
35
100%
Źródło: badania własne
61
Jak wynika z tabeli 3, zdecydowana większość uczniów uczęszcza do
szkoły z poczucia obowiązku. Tylko nieliczni czynią to chętnie. Pozostała część
przyznaje, że z niechęcią wypełnia swoje obowiązki szkolne. Zastanawiającym
jest fakt, że tak duży procent badanych traktuje naukę , tylko i wyłącznie jako z
góry narzucony obowiązek. Nasuwa się więc pytanie: jakie czynniki tkwiące w
środowisku
szkolnym,
rodzinnym
lub
rówieśniczym
przyczyniają
się
zaistniałego stanu rzeczy. Wiadomo bowiem, że szkoła powinna być miejscem
sprzyjającym pełnemu rozwojowi potencjałów tkwiących w młodzieży.
Wyniki otrzymane w związku z postawieniem pytania nr 7:
„Jak się uczysz?” zostały zaprezentowane w tabeli 4.
Wyniki osiągnięte w nauce
Jak się uczysz?
Tabela 4
Liczba
%
Bardzo dobrze
1
2,8%
Dobrze
2
5,7%
Średnio
24
68,6%
Słabo
8
22,9%
Źle
0
0
Razem
35
100%
Źródło: badania własne
Jaki widać badana młodzież bardzo nisko ocenia wyniki osiągane w
nauce. Niewątpliwie ma to związek ze stosunkiem badanych względem
obowiązków jakie nakłada na nich szkoła. Tylko nieliczni klasyfikują się na
poziomie, który może zadowalać.
Popadanie w alkoholizm niewątpliwie wiąże się z preferowanymi
sposobami spędzania czasu wolnego. Dlatego następne pytanie brzmi:
Jak spędzasz wolny czas? (pytanie nr 13). Wyniki związane z tym zagadnieniem
przedstawia tabela 5.
62
Formy spędzania wolnego czasu
Jak
spędzasz
wolny
Tabela 5
Liczba
%
czas?
Spotykam się z kolegami
24
68,57%
Oglądam TV
22
62,9%
Czytam książki, prasę
1
2,8%
Uprawiam sport
20
57,1%
Spacery, rower
6
17,1%
Nic nie robię
3
8,6%
Inne
4
11,4%
Źródło: badania własne
Suma nie stanowi 100% ponieważ każdy mógł na to pytanie udzielić kilku
odpowiedzi.
Zdecydowana większość badanych chłopców wolny czas najchętniej
spędza w gronie znajomych, kolegów. Zastanawiające jest to, co stanowi
główną treść i cel tych spotkań. Okazuje się, że w towarzystwie rówieśników
(tabela 11) młodzież najczęściej sięga po alkohol. Równie wysoki wskaźnik
zajmuje oglądalność telewizji. Może wynikać to z braku innych możliwości
bądź ciekawszych pomysłów na spędzenie wolnego czasu. Pocieszający jest
jednak fakt, że duża grupa chłopców poświęca wolny czas na rekreację,
uprawianie sportu. Pewną obawę wzbudza brak jakiejkolwiek aktywności
i
chęci
konstruktywnego
wykorzystania wolnego
czasu
wśród 8,6%
respondentów. Tylko jedna osoba z badanej grupy chłopców sięga po prasę
i książki, co może doprowadzić do zahamowania rozwoju intelektualnego.
63
W dalszej kolejności zapytałam o cele i dążenia w życiu badanej
młodzieży (pytanie nr 14). Wyniki prezentuje tabela 6.
Cele i dążenia badanych osób
W życiu...
Nie mam żadnych celów...
Nie wie jeszcze...
Mam bardzo
Tabela 6
Liczba
%
2
5,7%
22
62,9%
11
31,4%
35
100%
sprecyzowane
Razem
Źródło: badania własne
Z tabeli wynika, że 31,4% respondentów ma wyraźnie określone cele
i dążenia na przyszłość. Szczególną obawę budzi wysoki wskaźnik osób, które
nie mają jasno sprecyzowanych celów. Brak perspektyw może wpłynąć na chęć
ucieczki od stawianych przez życie wymagań. Najczęściej jest to ucieczka w
świat chwilowej przyjemności, poprzez sięganie po alkohol, co może być
nasilone w przypadku chłopców, którzy nie mają żadnych celów w życiu.
Takie przypuszczenie potwierdzają odpowiedzi jakich respondenci
udzielili na pytanie nr 15: „Czy piłeś/łaś kiedyś alkohol?”. Na pytanie to
uzyskałam następujące odpowiedzi:
64
Osoby mające kontakt z alkoholem
Czy piłeś/-łaś...
Tabela 7
Liczba
%
Tak
33
94,3%
Nie
2
5,7%
Razem
35
100%
Źródło: badania własne
Badania wykazały, że w 35 osobowej grupie, tylko dwie osoby nie piły
alkoholu. Tak więc osoby mające kontakt z alkoholem stanowią 94,3% badanej
próby. Jest to dowodem, że alkohol staje się nieodłącznym elementem kultury
młodzieżowej, co w dalszej perspektywie prowadzi do uzależnienia oraz
deformacji najważniejszych sfer życia.
Kolejna tabela 8 obrazuje częstotliwość spożycia alkoholu przez badaną
młodzież.
65
Częstotliwość picia przez młodzież wiejską
Jak
Tabela 8
1x
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
10x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,7%
2,8
-
-
-
-
2,8%
-
-
-
2,8%
często...
Nie
dotyczy
W roku
%
W
17,1
miesiącu
%
W
8,6
11,4
2,8
tygodniu
%
%
%
Codzien
2,8
-
nie
%
-
Bd
2,8
-
2,8
5,7%
%
5,7 2,8%
%
2,8%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
%
Źródło: badania własne
Nie sumuje się do 100% ponieważ respondenci udzielali po kilka
odpowiedzi.
Badania pokazały, że spożycie alkoholu wśród młodzieży jest znacznie
nasilone. Największe spożycie mieści się w przedziale tygodniowym
i miesięcznym. 8,6% badanych przyznaje się, że spożywa go raz w tygodniu,
11,4% sięga po niego 2 razy w tygodniu, zaś 2,8% badanych spożywa go 3,4
razy w tygodniu. Wyniki te wskazują, że wielu chłopców jest w sytuacji
bezpośredniego zagrożenia uzależnieniem od alkoholu.
66
Dość duży procent młodzieży przyznaje się do jednorazowych kontaktów
z alkoholem w przeciągu miesiąca. Natomiast pojedyncze osoby wskazują na
kilkukrotne
spożycie.
Najbardziej
niepokojącym
jest
fakt,
że
wśród
respondentów pojawiają się osoby, które sięgają po alkohol od sześciu do
dziesięciu razy
w miesiącu. Jedna osoba przyznaje się do codziennego
spożywania alkoholu, co jest ewidentnym znakiem rodzącego się uzależnienia.
Wyniki te pokazują, że wielu z badanych jest w sytuacji bezpośredniego
zagrożenia uzależnieniem, a niektórzy z nich są w krytycznej sytuacji.
W kolejnym pytaniu zapytałam: „Jaki alkohol najczęściej pijesz” (pytanie
nr 21). Wyniki zostały zestawione w tabeli 9.
Rodzaje spożywanego alkoholu
Jaki alkohol...?
Tabela 9
Liczba
%
Nie dotyczy
1
2,8%
Piwo
30
85,7%
Wino
7
20%
Wódka
13
37,1%
Szampan
1
2,8%
Drinki
-
-
Inne
-
-
Źródło: badania własne
Nie sumuje się do 100%, ponieważ każdy mógł udzielić kilku
odpowiedzi.
67
Najczęściej spożywanym alkoholem jest piwo, aż 85,7% badanych
przyznało się do jego spożycia. Dość liczna grupa chłopców sięga po wódkę
oraz wino. Natomiast nikt nie wskazał na drinki. Niepokojący jest fakt, że wśród
badanych ogromną popularnością, atrakcyjnością cieszy się piwo, które coraz
częściej błędnie przestaje być uznawane za alkohol, przez co zmniejsza
się czujność wobec zagrożenia jakie niesie ze sobą spożywanie go w
nadmiernych ilościach.
Odpowiedzi na kolejne pytanie: W jakich okolicznościach pijesz?
(pytanie nr 22), zostały zestawione w tabeli 10.
Okoliczności spożywania alkoholu przez młodzież wiejską
W
jakich
Liczba
Tabela 10
%
okolicznościach?
Nie dotyczy
1
2,8%
W domu
4
11,45%
W restauracji
14
40,0%
U znajomych
19
54,3%
Na ulicy
5
14,3%
Na imprezach
24
68,6%
Źródło: badania własne
Nie sumuje się do 100%, ponieważ każdy mógł udzielić kilka odpowiedzi.
Tabela ukazuje, że respondenci najczęściej piją alkohol na imprezach,
a także u znajomych. Wyniki te mogą wskazywać, że dla badanych osób
wyznacznikiem dobrej zabawy jest konieczność picia alkoholu. Równie liczna
68
grupa podaje, że miejscem spożywania alkoholu jest restauracja. Należy zwrócić
uwagę na to, że 4 osoby, przyznają się do picia alkoholu w domu, a 5 osób,
spożywa go na ulicy, co wskazuje na patologizację szerszych kręgów
społecznych.
Pragnąc zbadać wpływ grupy rówieśniczej na spożycie alkoholu,
w dalszej kolejności zapytałam: Z kim najczęściej pijesz? (pytanie nr 23).
Uzyskałam następujące informacje.
Z kim młodzież pije?
Z
kim
najczęściej
Tabela 11
Liczba
%
pijesz?
Nie dotyczy
1
2,8%
Rodzic, rodzice
0
0%
Znajomi, koledzy
32
91,4%
Rodzeństwo
5
14,3%
Rodzina dalsza
4
11,4%
Sam
5
14,3%
Inne
0
0%
Źródło: badania własne
Nie sumuje się do 100%, ponieważ każdy mógł udzielić kilka odpowiedzi.
Jak widać badana młodzież najchętniej pije alkohol w towarzystwie
swoich kolegów, znajomych. Wzbudza to niepokój, ponieważ młodzież, która
bardzo często nie zna umiaru w piciu, pod jego wpływem dopuszcza się czynów
szkodliwych społecznie oraz różnych form wandalizmu. W dalszej kolejności,
69
co jest również zjawiskiem niepożądanym badani chłopcy sięgają po alkohol
wspólnie z rodzeństwem oraz dalszą rodziną. Zatrważające jest to, że pięć osób
pije alkohol w samotności co może doprowadzić u nich do całkowitej degradacji
psychofizycznej. Jedynym pocieszającym faktem jest brak odpowiedzi, które
wskazywałyby na spożywanie alkoholu razem z rodzicami.
Pytając: Co jest twoim zdaniem najczęstszą przyczyną, motywem picia
alkoholu? (pytanie nr 24) uzyskałam następujące odpowiedzi:
Motywy sięgania po alkohol
Tabela 12
Co jest twoim zdaniem...?
Liczba
% ogółu
Niepowodzenia szkolne
3
8,6%
Problemy rodzinne
8
22,9%
Porażki miłosne
5
14,3%
Nuda
10
28,6%
20
57,1%
Chęć napicia się
14
40%
Poprawa humoru
8
22,9%
Presja rówieśników
2
5,7%
Zagłuszanie problemów
3
8,6%
-
-
Świętowanie, uczczenie
czegoś
Inne
Źródło: badania własne
70
Analizując rozkład odpowiedzi widzimy, że najczęstszą przyczyną
sięgania po alkohol jest chęć świętowania, uczczenia czegoś. Jest to
niebezpieczne, ponieważ młodzież nawet najbardziej prozaiczne sytuacje potrafi
wykorzystać do wspólnego picia. Zauważa się, że młodzież, która pozbawiona
jest atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu niweluje poczucie nudy za
pomocą alkoholu. Pojawiające się problemy rodzinne oraz wynikający z tego
dyskomfort psychiczny są kolejnym istotnym powodem sięgania przez
badanych po alkohol. Obawę budzi to, że dość duży procent respondentów pije
alkohol tylko dlatego, że odczuwa w danym momencie „chęć napicia się”. W
najmniejszym stopniu badani jako motyw sięgania po alkohol podawali
niepowodzenia w szkole, porażki miłosne, presję rówieśników oraz chęć
zagłuszania problemów.
Na pytanie: Czy byłeś/-łaś kiedyś w stanie upojenia alkoholowego?
(pytanie nr 25), respondenci udzielili następujących odpowiedzi:
Osoby będące w stanie upojenia alkoholowego
Tabela 13
Czy byłeś...?
Liczba
%
Nie dotyczy
2
5,7%
Tak
25
71,4%
Nie
8
22,9%
Razem
35
100%
Źródło: badania własne
Z tabeli wynika, że zdecydowana większość badanej młodzieży była w
stanie upojenia alkoholowego. Tylko nieliczni odpowiedzieli przecząco. W
dwóch przypadkach brak jest odpowiedzi.
71
Dane przedstawione w tabelach 7, 8, 9, 10 (odwołać się) świadczą, że
alkohol stanowi istotny element w życiu dużej części badanych, co niewątpliwie
ma negatywne przełożenie na ich rozwój i jakość osiągnięć w sferze szkolnej,
zawodowej i społecznej.
5.2. Czynniki wpływające na częstotliwość sięgania po alkohol
Człowiek żyje w społeczeństwie, w nim rozwija się i doskonali. Jednak
niekorzystnie ukształtowane środowisko społeczne może wpływać destrukcyjnie
na osobę ludzką, zwłaszcza na młodzież.
Młody człowiek nie jest jeszcze w pełni ukształtowany, dopiero dojrzewa,
doskonali własną osobę, dorasta fizycznie i psychicznie. Dlatego też jest
bardziej podatny na negatywy środowiskowe.
W części ankiety poświęconej badaniu czynników wpływających na
nadużywanie przez młodzież wiejską alkoholu postawiłam pytania, które są
elementem sprawdzenia jednej z postawionych hipotez, mówiącej że w wyniku
cech typowych dla środowiska wiejskiego wzmożona jest częstotliwość sięgania
przez młodzież po alkohol.
W pierwszym zapytałam o strukturę rodziny respondenta (pytanie nr 8).
Otrzymane wyniki znajdują się w tabeli 14.
72
Rodzina badanej młodzieży
Tabela 14
Twoja rodzina jest...
Liczba
%
Pełna
26
74,3%
Rodzice są po rozwodzie
1
2,8%
Rodzice założyli swoje
0
0%
Rodzice są w separacji
0
0%
Ojciec lub matka nie
6
17,1%
Oboje rodzice nie żyją
1
2,8%
Nie dotyczy
1
2,8%
Razem
35
100%
rodziny
żyje
Źródło: badania własne
Większość
respondentów
pochodzi
z
rodzin
pełnych.
Możemy
przypuszczać zatem, że młodzież ta ma największe szanse na pełne
zaspokojenie potrzeb, zarówno w sferze emocjonalnej jak i fizycznej. U sześciu
osób występuje brak jednego z rodziców, co niewątpliwie powoduje zachwianie
prawidłowego przebiegu procesu opiekuńczo – wychowawczego. W kolejnych
dwóch przypadkach rodzice są po rozwodzie lub oboje nie żyją.
Następne pytanie dotyczy warunków mieszkaniowych badanej młodzieży
(Pytanie nr 9). Odpowiedzi na to pytanie zestawione są w tabeli 15.
73
Warunki mieszkaniowe badanej młodzieży
Warunki
Tabela 15
Liczba
%
Dobre
8
22,8%
Średnie
24
68,6%
Złe
3
8,6%
Razem
35
100%
mieszkaniowe...
Źródło: bania własne
Z powyższej tabeli wynika, że zdecydowana większość badanych
wskazała na średnie warunki materialne. Osiem osób uważa że żyje w dobrych
warunkach. Pozostali chłopcy oceniają swoje warunki mieszkaniowe jako złe.
Złe warunki mieszkaniowe wynikają zazwyczaj z trudnej sytuacji materialnej
rodziny, powodują frustrację i uczucie niezadowolenia, co może wpływać na
częstsze sięganie po alkohol. Jak widać w przypadku badanej młodzieży trzy
osoby są szczególnie zagrożone wpływem tego czynnika.
Przy weryfikacji tej hipotezy należy odnieść się do tabeli nr 5, która daje
obraz form spędzania wolnego czasu przez badaną młodzież. Wynika z niej, że
zdecydowana większość respondentów, wolny czas najchętniej spędza w gronie
kolegów, bądź oglądając telewizję. Tendencje te świadczą o ubóstwie środków
i możliwości konstruktywnego wykorzystania własnych potencjałów przez
młodzież.
W dalszej kolejności zapytałam: Czy w domu pije się alkohol? (pytanie nr
26). Odpowiedzi przedstawia tabela 16
74
Spożycie alkoholu w domach badanej młodzieży
Tabela 16
Czy w twoim domu...?
Liczba
%
Tak
13
37,1%
Nie
22
62,9%
Razem
35
100%
Źródło: badania własne.
Analizując rozkład wypowiedzi widzimy, że w domach większości
badanych osób nie spożywa się alkoholu jednak wśród udzielanych odpowiedzi
część młodzieży potwierdza fakt picia alkoholu w domach.
Kolejne pytanie jakie zadałam brzmi: Jak często pije się alkohol w domu?
(pytanie nr 27). Uzyskane odpowiedzi przedstawia tabela 17.
Częstotliwość spożywania alkoholu w domach...
Tabela 17
Jak często...?
Liczba
%
Codziennie
3
8,6%
Okazjonalnie
27
77,1%
Często
0
0%
Nie dotyczy
5
14,3%
Razem
35
100%
Źródło: badania własne.
Większość badanych wskazała na okazjonalne picie alkoholu w ich
domach - 77,1%, w trzech przypadkach alkohol pije się codziennie - 8,6%,
pozostałe osoby udzieliły odpowiedzi „nie dotyczy”. Jak widać alkohol jest
nieodłącznym elementem kultury obyczajowej w domach respondentów. Można
przypuszczać, że stale pomnaża się liczba okazji do picia alkoholu, co może
procentować
naśladownictwem
negatywnych
wzorców
przez
młodsze
pokolenie. Należy podkreślić, że w przypadku codziennego spożywania
alkoholu przez rodziców może dojść do zaburzenia prawidłowego przebiegu
75
procesu opiekuńczo – wychowawczego oraz całkowitej destabilizacji życia
rodzinnego.
Następnie zapytałam „Czy ktoś w twoim domu rodzinnym nadużywa
alkoholu?” (pytanie nr 28). Odpowiedzi zestawione są w tabeli 18.
Osoby nadużywające alkoholu w domach...
Czy ktoś...?
Liczba
Tabela 18
%
Ojciec, matka
0
0%
Matka
0
0%
Ojciec
5
14,3%
Nie dotyczy
25
71,4%
Bd
5
14,3%
Razem
35
100%
Źródło: badania własne
W domach badanej młodzieży osobą najczęściej nadużywającą alkoholu
jest ojciec. Jednak zdecydowana większość wskazała na odpowiedź „nie
dotyczy” lub wcale nie udzieliła odpowiedzi. Wynikać to może z niechęci
przyznania się do istniejącego problemu oraz subiektywnego rozumienia
terminu „nadużywanie”.
W dalszej części zapytałam respondentów czy ich zdaniem w ich miejscu
zamieszkania nadużywa się alkoholu (pytanie nr 29). Dane przedstawia tabela
19.
76
Spożycie alkoholu w miejscu zamieszkania
Tabela 19
Czy uważasz..?
Liczba
%
Nie piją
4
11,4%
Piją mało
4
11,4%
Piją średnio
14
40%
Piją dużo
11
31,4%
Piją zbyt dużo
6
17,1%
Bd
1
2,8%
Źródło: badania własne.
Na podstawie uzyskanych odpowiedzi można wnioskować, że problem
nadużywania alkoholu obejmuje szerokie kręgi środowiska lokalnego. Młodzi
ludzie, obserwując u dorosłych tak duże spożycie alkoholu, sami po niego
sięgają. Traktują przecież społeczność jako wzór do naśladowania.
W
rozdziale
tym
wykazano,
prawdziwość
hipotezy
badawczej,
a mianowicie, że poszczególne czynniki społeczne, charakterystyczne dla danej
społeczności lokalnej wpływają na częstotliwość picia alkoholu przez młodą
generację.
5.3. Nadmierne spożycie alkoholu, zagrożeniem dla rozwoju
młodego człowieka
Każde
spożycie
alkoholu
pozostawia
po
sobie
niszczący
ślad
w organizmie człowieka i nadmiernie zaburza rozwój na wszelkich
płaszczyznach życia. Pytania przedstawione w tej części pracy, są elementem
sprawdzenia jednej z postawionych hipotez, która brzmi:
„Nadmierne spożycie alkoholu przez młodzież blokuje jej rozwój
społeczny, zawodowy.”
77
Badanym zadano pytanie dotyczące celów w ich życiu. W tym miejscu
należy odwołać się do tabeli 6, z której wynika, że zdecydowana większość, tj.
62,9% wskazała na odpowiedź „nie wiem jeszcze dokładnie, co chciałbym
robić”, 31,4% respondentów stwierdza, „mam bardzo wyraźne cele i dążenia”,
natomiast 5,7% twierdzi „nie mam żadnych celów, ani do niczego nie dążę”.
Wiek od 17 do 25 lat usprawiedliwia młodzież przed niezdecydowaniem,
gdyż jest ona w okresie dojrzewania, dorastania, a więc w każdej chwili
perspektywy życiowe mogą się nasunąć. Jednak powiedzenie, że nie ma
się żadnych celów i do niczego się nie dąży, niesie ze sobą zagrożenie dla
aktywnego uczestnictwa w życiu, co może być znacznie nasilone poprzez
nadmierne spożywanie alkoholu.
Częstotliwość sięgania po alkohol przez młodzież przedstawia tabela 8
(odwołać się). Przedstawione w niej wyniki pokazują, że wśród badanych 8,6%
spożywa alkohol raz w tygodniu, 11,4% sięga po alkohol dwa razy w tygodniu,
zaś 2,8% 3,4 razy w tygodniu.
Należy zwrócić uwagę także na spożycie alkoholu w przedziale
miesięcznym. Przedstawia się ona następująco: 17,1% to osoby mające
pojedynczy kontakt z alkoholem, 2,8% spożywa go 3 razy w miesiącu, 5,7% 4
razy w miesiącu, ponownie 5,7% 5 razy w miesiącu.
Niepokojące jest wskazanie przez dwie osoby na sześciokrotne spożycie
alkoholu w ciągu miesiąca
2,8% badanych oraz dziesięciokrotne spożycie
2,8%.
Brak wyraźnych celów i perspektyw w połączeniu z nadmiernym
spożywaniem alkoholu jest zjawiskiem budzącym niepokój i społecznie
niepożądanym.
Aby, skutecznie zapobiegać temu zjawisku należy dotrzeć do jego
przyczyny. W pytaniu 24 zapytałam „Co jest twoim zdaniem najczęstszą
przyczyną, motywem picia alkoholu?” Odpowiedzi zostały zestawione w tabeli
12 (odwołać się).
78
Respondenci uznali, że najczęstszą przyczyną sięgania po alkohol jest
świętowanie, uczczenie czegoś. Następnie młodzież wskazała na chęć napicia
się. Pozostałe odpowiedzi to nuda, chęć poprawy humoru, problemy rodzinne,
porażki miłosne, niepowodzenia szkolne i zagłuszanie problemów. Analizując
uzyskane odpowiedzi można wnioskować, że nuda, chęć poprawy humoru
i problemy rodzinne są ze sobą ściśle powiązane, co uzasadnia konieczność
prowadzenia skuteczniejszych badań profilaktycznych w środowisku badanej
młodzieży.
Na koniec zaprezentuję odpowiedzi na pytanie nr 30, które brzmi: „Czy
uważasz, że alkohol jest szkodliwy?” I bada świadomość szkodliwości alkoholu
wśród młodzieży wiejskiej
Świadomość skutków spożywania alkoholu
Tabela 20
Czy uważasz...?
Ilość
%
Dla zdrowia
22
62,9%
W nauce
13
37,1%
W pracy
14
40%
18
51,4%
17
48,6%
Nie jest szkodliwy
4
11,4%
Inny
2
5,7%
Brak odpowiedzi
1
2,8%
Dla
prawidłowego
funkcjonowania rodziny
Dla
prawidłowego
funkcjonowania
człowieka
Źródło: badania własne.
79
Jak widać badana młodzież ma dużą świadomość o szkodliwości
nadmiernego spożywania alkoholu dla ich funkcjonowania biologicznego,
społecznego, osobistego. Niestety nie zmniejsza to atrakcyjności i częstotliwości
sięgania po napoje alkoholowe przez młode pokolenie.
5.4. Własne
propozycje
zmierzające
do
zminimalizowania
problemów alkoholizmu w środowisku wiejskim
Wzrost nadużywania alkoholu w środowisku młodzieży wiejskiej
w ostatnich czasach – jak wskazują wyniki przeprowadzonych dla potrzeb
niniejszej pracy badań – jest dość wysoki. Jest to zjawisko bardzo niepokojące.
Dlatego
też
należy
podjąć
intensywne
działania
zmierzające
do
zminimalizowania problemów alkoholizmu w środowisku wiejskim. Jeśli to nie
nastąpi – z młodzieży podchodzącej do alkoholu w sposób całkowicie beztroski
– wyrośnie wkrótce pokolenie dorosłych osób z problemem alkoholowym.
Podjęcie działań mających na celu zapobiegnięcie takiemu stanowi rzeczy
jest więc rzeczą oczywistą. Nie mogą być to jednak działania pochopne. Aby
przyniosły one skutek, należy je dokładnie zaplanować, uwzględniając specyfikę
osób wobec których będą podjęte. Należy więc koniecznie uwzględnić wiek
podmiotu oddziaływań, które muszą mieć formę atrakcyjną dla młodych ludzi.
Drugim – bardzo istotnym – czynnikiem o szerokim zakresie jest specyfika
miejsca, w którym działania będą prowadzone. Środowisko wiejskie
charakteryzuje się bowiem inną mentalnością, preferowane są tam inne
wartości, inne też są autorytety. Ponadto jednym z elementów profilaktyki
uzależnień jest prezentacja innego – pozbawionego alkoholu, ale nie mniej
atrakcyjnego – stylu życia. Ukazując jednak możliwości np. spędzania wolnego
czasu czy też motywując młodych mieszkających na wsi do asertywnej postawy
wobec alkoholu, należy pamiętać, że nie wszystkie możliwości są tej młodzieży
dostępne.
80
Działania mające na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi w środowisku
wiejskim powinny się koncentrować wokół następujących instytucji:
 szkoła;
 Kościół;
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
 samorząd terytorialny;
 Policja.
Szkoła jest doskonałym miejscem kształtowania właściwych postaw
wobec alkoholu. Pedagodzy szkolni i nauczyciele, korzystają z pomocy osób
i instytucji zawodowo zajmujących się problemem alkoholizmu, mogą
realizować różnorodne programy profilaktyczne, dzięki którym dzieci
i młodzież mogą zdobyć wiedzę na temat działania i skutków alkoholu oraz
nabyć umiejętności konieczne do przyjęcia właściwej postawy wobec alkoholu.
Działania prowadzone w szkole mają w środowisku wiejskim znaczenie
szczególne,
często
są
bowiem
jedyną
możliwością
zaprezentowania
bezalkoholowego stylu życia, przeciwstawnego temu, który dzieci znają z domu
rodzinnego lub środowiska, w którym żyją.
Kościół w miarę swoich możliwości angażuje się w działanie ruchów
wychowawczych. W środowisku wiejskim ma to szczególne znaczenie ze
względu na autorytet jakim cieszy się tam kościół i duchowni. Abstynencja lub
używanie trunków z umiarem wynikają zresztą z nauki Kościoła – wystarczy
więc, aby świadomi problemu księża i katecheci kładli na nią większy nacisk
w ramach katechezy i nauk wygłaszanych w czasie mszy i nabożeństw. Księża
mogą też podejmować indywidualne rozmowy z osobami nadużywającymi
alkoholu, nie narażając się – z racji szacunku dla duchownych – na odrzucenie.
Rozmowy na temat postawy wobec alkoholu powinny być także podejmowane
w czasie nauk przedmałżeńskich i wizyt duszpasterskich.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej największą rolę odgrywa poprzez
umożliwienie swoim podopiecznym zaspokajania potrzeb życiowych. Wiadomo
81
bowiem, że bieda jest jednym z czynników wpływających na szerzenie
się alkoholizmu. Ponadto GOPS może przeciwdziałać alkoholizmowi tworząc
programy dla bezrobotnych i pomagając im znaleźć pracę – aktywność
zawodowa daje bowiem ludziom nie tylko możliwość utrzymania siebie i swojej
rodziny, ale także satysfakcję i perspektywy na przyszłość. Dodatkowo
pracownicy GOPS mogą przeciwdziałać alkoholizmowi, prowadząc grupy
terapeutyczne i samopomocowe, mające na celu nie tylko leczenie alkoholików
ale także osób współuzależnionych. Alkoholizm w rodzinie i współuzależnienie
są bowiem bardzo często przyczyną popadania w nałóg.
Jednostki samorządu terytorialnego mają w dziedzinie przeciwdziałania
alkoholizmowi ogromne pole do popisu. Do nich należy przecież obowiązek
zapewnienia ładu i porządku publicznego. To władze gminy wydają zezwolenia
na sprzedaż alkoholu. Do nich więc należy sprawowanie kontroli nad
przestrzeganiem w tych miejscach Ustawy o Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi
i Wychowaniu w Trzeźwości, ze szczególnym uwzględnieniem w tym
przypadku zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim
i nietrzeźwym. Ponadto jednym z organów gminy jest Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która dysponując środkami
finansowymi, winna nadzorować i koordynować wszelkie działania mające na
celu zapobieganie nadużywaniu alkoholu przez młodzież.
Ostatnim z podmiotów mogących przyczynić się do minimalizowania
spożywania alkoholu przez młodzież jest Policja. Największą rolę do odegrania
ma tutaj dzielnicowy, który poprzez rozpoznanie terenowe wychwytuje
jednostki zagrożone alkoholizmem i kieruje je na leczenie odwykowe za
pośrednictwem sądu.
Wszystkie
powyżej
wskazane
instytucje
mogą
przeciwdziałać
alkoholizmowi wśród młodzieży organizując różnorodne formy spędzania przez
nią wolnego czasu i ucząc stylu życia bez alkoholu.
82
Współpraca szkoły, Kościoła, Policji, GOPSu oraz Gminy, a także
wszystkich osób pragnących ocalić młodych ludzi od alkoholizmu to jedyna
droga do trzeźwego społeczeństwa polskich wsi.
83
Zakończenie
Alkoholizm to jedna z najbardziej radykalnych i bolesnych form
degradacji człowieka. W Polsce coraz więcej dzieci i młodzieży sięga po napoje
alkoholowe, zaburzając w ten sposób swój rozwój fizyczny i psychospołeczny
oraz wchodząc na drogę uzależnień. Środowisko młodzieży wiejskiej jest
szczególnie zagrożone tym zjawiskiem. Wpływa na to wiele czynników, wśród
których należy wyróżnić przede wszystkim marazm i nudę, jakie towarzyszą na
co dzień młodzieży mieszkającej na wsi. Jest to skutkiem braku zajęcia
i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. Ponadto młodzi ludzie popadają
w zniechęcenie, ponieważ przytłacza ich brak perspektyw na przyszłość.
Taka sytuacja doprowadza wśród młodego pokolenia do biernych postaw
wobec
życia
oraz
częstszego
sięgania
po
alkohol.
Na
podstawie
przeprowadzonych badań można stwierdzić, że:
 alkoholizm wśród młodzieży wiejskiej jest bardzo poważnym
problemem. Młodzi ludzie mają niewystarczającą wiedzę na jego
temat, coraz wcześniej i częściej sięgają po napoje alkoholowe i mają
beztroski stosunek wobec ich spożycia;
 nadmierne spożycie alkoholu przez młodzież wiejską negatywnie
wpływa na ich rozwój społeczny i zawodowy; osoby, które
deklarowały częste spożywanie alkoholu jednocześnie oceniały własne
postępy w nauce jako słabe lub wręcz złe; alkohol jest więc jedną
z przyczyn zmniejszających szansę młodzieży wiejskiej na sukces
życiowy, zwiększa natomiast w tym względzie dystans dzielący
mieszkańców wsi od mieszkańców miasta;
 nadmierne spożywanie alkoholu przez młodzież wiejską wynika m.in.
ze specyfiki środowiska, w którym żyją;
84
 alkoholizm młodzieży wiejskiej – jak w każdym przypadku
wystąpienia tego zjawiska – można i należy leczyć; jednakże metody
leczenia, resocjalizacji i profilaktyki muszą być dobrane do
mentalności osób, na które mają oddziałowywać – a więc muszą
uwzględniać specyfikę środowiska, w którym żyją.
Powyższe
wnioski
–
sformułowane
na
podstawie
wyników
przeprowadzonych badań wskazują, że alkoholizm młodzieży wiejskiej jest
zjawiskiem wymagającym podjęcia skuteczniejszych działań mających na celu
zapobieganie rozwojowi istniejącego problemu. Dlatego też konieczne jest
nawiązanie współpracy między osobami i instytucjami, których zadaniem jest
walka z alkoholizmem i staranne zaplanowanie działań w zakresie wychowania
dzieci i młodzieży do właściwej postawy wobec alkoholu.
85
Bibliografia
1. Akoliński S., Wpływ spożycia napojów alkoholowych na proces rozwoju i
wychowania dziecka, szkoła specjalna [w:] Szkoła Specjalna 1981 nr 4.
2. Cekiera Cz., Ryzyko uzależnień, TN KUL, Lublin 1994.
3. Cekiera Cz. , Ryzyko uzależnień, TN KUL, Lublin 2001.
4. Cierpiałkowska L., Alkoholizm, przyczyny, leczenie. Profilaktyka, Media i
rodzina, Poznań 2000.
5. Cudak H., Funkcje szkoły w kształceniu kultury pedagogicznej rodziców,
Łódź 1987.
6. Dutkiewicz W., Praca magisterska przewodnik metodyczny, Strzelec, Kielce
1996.
7. Dziewiecki M., Przesłanianie nadziei, PARPA, Warszawa 1993.
8. Dziewiecki M., Alkohol a młodzież [w:] Problemy alkoholizmu, 1993 nr 1.
9. Dziewiecki M., Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Wydawnictwo
Jedność, Kielce 2000.
10.Falewicz J., Bądźmy trzeźwi, PARPA Warszawa 1982.
11.Falewicz J.K., ABC Problemów alkoholowych, PARPA, Warszawa 1993.
12.Fiutowski J., Biologiczno-prawne zagadnienia alkoholizmu, PZWL,
Warszawa 1970.
13.Gaś Z., Rodzina wobec uzależnień, PARPA, Warszawa 1993.
14.Hrynkiewicz L., Człowiek, alkohol – alkoholizm, PZWL, Warszawa 1968.
15.Hrynkiewicz L., Kliniczne zagadnienia alkoholizmu, PZWL, Warszawa
1969.
16.Kołakowska – Przełomiec H., Społeczne uwarunkowania alkoholizowania
się nieletnich, Ossolineum, Wrocław 1979.
17.Kukołowicz T., Rodzina wychowuje, OWFU, Stalowa Wola 1998.
86
18.Kulik T.B., Profilaktyka niedostosowania społecznego młodzieży szkolnej,
OWFU, Stalowa Wola, 1997.
19.Kulisiewicz T., Alkoholizacja młodzieży [w:] Oświata i Wychowanie, 1986
nr 40.
20.Kulisiewicz T., Choroba alkoholowa, PZWL, Warszawa 1973.
21.Kulisiewicz T., Uzależnienie alkoholowe, PZWL, Warszawa 1992.
22.Łobocki M., Metody badań pedagogicznych, PWN, Warszawa 1984.
23.Makowski A., Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja,
PWN, Warszawa 1994.
24.Ochmański M., Losy młodzieży z rodzin alkoholiczych i jej charakterystyka
psychospołeczne, Wydawnictwo ODN, Ciechanów 1987.
25.Ochmański M., Nadużywanie alkoholu przez ojców, a sytuacja domowa i
szkolna dzieci, UMCS, Lublin 1993.
26.Ochmański M., Sytuacja psychospołeczna młodzieży z rodzin alkoholiczych,
UMSC, Lublin 1985.
27.Ochmański M., Wpływ alkoholizmu rodziców na poziom inteligencji i
przystosowanie ich dzieci do nauki szkolnej, PZWL, Warszawa 1981.
28.Pieter J., Przedmiot i metody psychologii, Ossolineum, Wrocław 1963.
29.Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, WZ, Warszawa 1995.
30.Piłat Z., Rodzina ważnym środowiskiem wychowawczym, [w:] Życie
szkoły, 1998 nr 1.
31.Pomykało W., Encyklopedia pedagogiczna, PWN, Warszawa 1993.
32.Pospiszyl K., E. Żabczyńska, Psychologia dziecka niedostosowanego
społecznie, PWN, Warszawa 1980.
33.Raczkowska J., Nadużywanie alkoholu z zagrożeniem rozwoju dzieci i
młodzieży, [w:] Problemy opiekuńczo-wychowawcze, 1994 nr 2.
34.Skala J., Alkoholizm, mianownictwo, rozpoznanie, leczenie, zapobieganie,
PZWL, Warszawa 1966.
35.Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1977.
87
36.Tomaszewski T., Wstęp do psychologii, PWN, Warszawa 1971.
37.Wald J. (red), Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne,
PWN, Warszawa 1986.
38.Wielgus A., Czy bezrobotni piją alkohol?, [w:] Problemy alkoholizmu, 1994
nr 11.
39.Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1995.
40.Ziemska M., Postawy rodzicielski, WP, Warszawa 1969.
88
Spis tabel
Tabela nr1. Respondenci wg. płci.......................................................................57
Tabela nr 2. Respondenci wg. wieku..................................................................58
Tabela nr 3. Stosunek do obowiązków szkolnych............................................60
Tabela nr 4. Wyniki osiągnięte w nauce............................................................61
Tabela nr 5. Formy spędzania wolnego czasu...................................................62
Tabela nr 6. Cele i dążenia badanych osób........................................................63
Tabela nr 7. Osoby mające kontakt z alkoholem................................................64
Tabela nr 8. Częstotliwość picia przez młodzież wiejską..................................65
Tabela nr 9. Rodzaje spożywanego alkoholu......................................................66
Tabela nr 10. Okoliczności spożywania alkoholu przez młodzież wiejską.......67
Tabela nr 11. Z kim młodzież pije?.....................................................................68
Tabela nr 12. Motywy siegania po alkohol.........................................................69
Tabela nr 13. Osoby będące w stanie upojenia alkoholowego...........................70
Tabela nr 14. Rodzina badanej młodzieży.........................................................72
Tabela nr 15. Warunki mieszkaniowe badanej młodzieży..................................73
Tabela nr 16. Spożycie alkoholu w domach badanej młodzieży........................74
Tabela nr 17. Częstotliwość spożywania alkoholu w domach badanej
młodzieży............................................................................................................74
Tabela nr 18. Osoby nadużywające alkoholu w domach badanej
młodzieży............................................................................................................75
Tabela nr 19. Spożycie alkoholu w miejscu zamieszkania.................................76
Tabela nr 20. Świadomość skutków spożywania alkoholu.................................78
89
Aneks
ANKIETA
Uprzejmie proszę o szczere wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta jest
anonimowa a uzyskane informacje będą wykorzystane wyłącznie w pracy
naukowej.
W każdym pytaniu proszę o zaznaczenie jednej lub kilku odpowiedzi.
Jolanta Podsiadła
1. Płeć:
K
M
2. Wiek:.................lat/ - a.
3. Rodzaj szkoły:
a) ZSZ
b) liceum
c) technikum
d) technikum po ZSZ
4. Czy obecnie pracujesz?
a) tak
b) nie-dlaczego?................................................................................................
5. Czy masz jakieś stałe obowiązki w domu?
a) tak-jakie?........................................................................................................
b) nie.
90
6. Czy chodzisz (chodziłeś/łaś) do szkoły:
a) chętnie
b) z obowiązku
c) niechętnie.
7. Jak się uczysz (uczyłeś/łaś)?
a) bardzo dobrze
c) średnio
b) dobrze
d) słabo
e) źle.
8. Twoja rodzina jest:
a) pełna
b) rodzice są po rozwodzie
c) rodzice założyli swoje rodziny
d) rodzice są w separacji
e) ojciec lub matka nie żyje
f) oboje rodzice nie żyją (mieszkam z rodziną dalszą, opiekunami).
9. Warunki materialne w domu są:
a) dobre
b) średnie
c) złe.
10. Gdybyś miał/-a określić swoją rodzinę, to powiedziałbyś/-abyś, że:
a) jest szczęśliwa i zgrana
b) jest chłodna, ale bezpieczna
c) jest zimna i budzi we mnie lęk
d) jestem ciągle zdenerwowany/-a i nie lubię z nią przebywać
e) ciągle mnie kontroluje, stawia wymagania
f) inne.............................................................................................................
91
11. Czy w twojej rodzinie rozmawia się o tobie i twojej przyszłości?
a) rozmawia się często i szczegółowo
b) nikt nie porusza tego tematu
c) byłaby to strata czasu
d) udziela się rad, wyjaśnia się trudne problemy
e)uważa się, że jakoś się ułoży.
12. W sytuacji dla ciebie trudnej najchętniej zwracasz się z tym do:
a) matki
f) nauczyciela, katechety
b) ojca
g) dziewczyny, chłopaka
c) rodzeństwa
h) przyjaciela
d) dziadków, wujków, ciotek
i) sam rozwiązuje swoje
e) koleżanki, kolegi
problemy
13. Jak spędzasz wolny czas?
a) spotykam się z kolegami, przyjaciółmi
b) oglądam telewizję
c) czytam książki (prasę)
d) uprawiam sport
e) spacery, rower
f) nic nie robię
g) inne...........................................................................................................
14. W życiu:
a) nie mam
żadnych celów ani
b) nie wiem jeszcze
dokładnie co
c) mam bardzo
wyraźne cele i
do niczego nie dążę chciałbym/ -abym robić dążenia
l
92
15. Czy piłeś/-łaś kiedyś alkohol?
a) tak
b) nie.
16. W którym roku życia piłeś/-łaś po raz pierwszy?
a).....................................................................................................................
b) nie dotyczy.
17. Jaki to był alkohol?
a) szampan
d) wódka
b) piwo
e) drinki
c) wino
f)inne.....................................
18. W jakich okolicznościach to było?
a) nie dotyczy
f) uroczystości rodzinne
b) dom rodzinny
(wesele, urodziny, itp.)
c) u krewnych
g) inne..................................
d) u znajomych
e) na imprezie (ognisko, dyskoteka)
19. Co skłoniło cię do picia (jaki był powód)?
a)
nie dotyczy
g) moda
b) niepowodzenia szkolne
h) była okazja
c) porażki miłosne
i) miałem/-am ochotę
d) nuda
j) by pokonać nieśmiałość,
e) ciekawość
f)
problemy rodzinne
poprawić humor
k) namówili mnie koledzy
l) inne...................................
93
20. Jak często pijesz alkohol?
a) nie dotyczy
b) w roku........................................................................................................
c) w miesiącu.................................................................................................
d) w tygodniu.................................................................................................
e) codziennie..................................................................................................
21. Jaki alkohol najczęściej pijesz?
a) nie dotyczy
e) szampan
b) piwo
f) drinki
c) wino
g)
inne.....................................
d) wódka
22. W jakich okolicznościach pijesz?
a) nie dotyczy
e) na ulicy
b) w domu
f) na imprezie
c) w restauracji, barze
(dyskotece, ognisko)
d) u znajomych
23. Z kim najczęściej pijesz?
a) nie dotyczy
e) rodzina dalsza
b) rodzic, rodzice
f) sam
c) znajomi, koledzy
g) inne....................................
d) rodzeństwo
94
24. Co jest twoim zdaniem najczęstszą przyczyną, motywem picia alkoholu?
a) niepowodzenia szkolne
h) presja rówieśników
b) problemy rodzinne
i) zagłuszenie problemów
c) porażki miłosne
j) inne....................................
d) nuda
e) świętowanie, uczczenie czegoś (okazja)
f) chęć napicia się
g) poprawa humoru, pokonanie nieśmiałości
25. Czy byłeś/-aś kiedyś w stanie upojenia alkoholowego?
a) nie dotyczy
b) tak
c) nie.
26. Czy w domu pije się alkohol?
a) tak
b) nie.
27. Jak często pije się w domu alkohol?
a) nie dotyczy
c) często
b) okazjonalnie
d) codziennie
28. Kto w domu pije alkohol?
a) nie dotyczy
d) ojciec i matka
b) matka
e) piją zbyt dużo.
c) Ojciec
95
29. Czy uważasz, że w miejscu zamieszkania ludzie:
a) nie piją w ogóle
d) piją dużo
b) piją mało
e) piją zbyt dużo.
c) piją średnio
30. Czy uważasz, że alkohol jest szkodliwy:
a) dla zdrowia
b) w nauce
c) w pracy
d) dla prawidłowego funkcjonowania rodziny
e) dla prawidłowego funkcjonowania człowieka
f) nie jest szkodliwy
g) inne..............................................................................................................
Dziękuję
96
97
Download