8.Metamorfizm - Geologia fizyczna - Czarnaaa93

advertisement
8.Metamorfizm.doc
(102 KB) Pobierz
1.METAMORFIZM, ULTRAMETAMORFIZM, METASOMATYZM I PLUTONIZM JAKO
TYPOWE PROCESY ENDOGENICZNE -CECHY CHARAKTERYSTYCZNE, WARUNKI W
KTÓRYCH ZACHODZĄ, PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE ORAZ WZAJEMNE RELACJE
METAMORFIZM to zespól procesów prowadzących do przeobrażania skał (zmian składu
chemicznego, składu mineralnego, budowy wewnętrznej). Procesy te polegają na działaniu
temperatury i ciśnienia o wartościach wyższych niż na powierzchni Ziemi, a także na oddziaływaniu
czynników chemicznych. Metamorfizm zachodzi na ogół we wnętrzu skorupy ziemskiej, ale może
działać i na powierzchni, np. pod wpływem oddziaływania gorących law lub upadku meteorytu.
Metamorfizmowi ulegają zarówno skały osadowe, jak i magmowe.
ULTRAMETAMORFIZM - przeobrażenia zachodzące na pograniczu magmatyzmu i
metamorfizmu, którym towarzyszy selektywne (wybiórcze) przetopienie łatwiej topliwych
składników skalnych. Procesy te zachodzą najczęściej na dużych głębokościach, poniżej strefy kata
metamorfizmu regionalnego, w warunkach wysokich ciśnień i temperatur. Dużą część skał
powstałych w takich warunkach stanowią, migmatyty.
METASOMATOZA jest procesem polegającym na częściowym lub całkowitym zastępowaniu w
skałach ich pierwotnych substancji przez inne składniki chemiczne. Zjawiska metasomatyczne
towarzyszą procesom metamorficznym, magmowym oraz osadowym (głównie diagenetycznym).
Jednak największe znaczenie i zasięg wykazują one podczas przeobrażeń metamorficznych.
PLUTONIZM – są to zjawiska zachodzące w głębi skorupy ziemskiej i jej podłożu, które prowadzą
do powstania magmy i skał głębinowych magmowych.
METAMORFIZM A PLUTONIZM
Nie ulega wątpliwości, że między metamorfizmem a plutonizmem istnieje ścisły związek
regionalny. Skały metamorficzne występują niemal zawsze w sąsiedztwie skał plutonicznych,
zwłaszcza granitowych. Wiele skał metamorficznych, jak migmatyty, gnejsy itd., jest rezultatem
procesów plutonicznych, przepojenia magmą lub częściowego przetopienia, a do skał
metamorficznych zaliczane są tylko na podstawie zbieżności strukturalnych i teksturalnych. Co do
innych, to w wielu przypadkach nasuwają się wątpliwości, czy powstały w wyniku metamorfizmu
termodynamicznego, tzn. czy ich metamorfizm został wywołany tylko ciśnieniem i temperaturą jako
funkcjami głębokości, czy też zjawiska plutoniczne nie były głównym motorem ich przeobrażeń.
Pomijając metamorfizm dyslokacyjny i retrogresywny, inne rodzaje maetamorfizmu byłyby tylko
odmianą plutonizmu.
2.CZYNNIKI METAMORFIZMU
Do głównych czynników metamorfizmu należą MZMIANY TEMPERATURY i CIŚNIENA oraz
DZIAŁALNOŚC ROZPUSZCALNIKÓW, WĘDRÓWKA SUBSTANCJI i UPŁYW CZASU.
Procesy metamorfizcne mogą przebiegać bądź przy współudziale wszystkich wymienionych
czynników, bądź też pod wyłącznym działaniem lub przy przewadze jednego z nich.
TEMPERATURA
Zmiany temperatury odgrywają najważniejszą rolę w procesach metamorficznych. Jej podwyższenie
spowodowane jest najczęściej pogrążaniem się rozległych serii skalnych w głębsze strefy skorupy
ziemskiej (metamorfizm regionalny). Procesy te zachodzą na dużych obszarach w wyniku działania
ruchów tektonicznych. Wzrost temperatury stanowi w takich sytuacjach odzwierciedlenie ogólnego
stopnia geotermicznego. Podwyższenie temperatury wynika też niekiedy z bliskiego sąsiedztwa
magmowej intruzji (metamorfizm termiczny). W obu powyższych przypadkach wzrost temperatury
przyśpiesza procesy rekrystalizacji skał wyjściowych oraz powoduje uruchomienie różnych reakcji
chemicznych prowadzących do zmian składu mineralnego. Tworzą się wtedy nowe,
charakterystyczne dla skał metamorficznych minerały. W skałach przekształcanych przez ciała
magmowe, wielkość zmian zależy w dużym stopniu od różnicy temperatur między intruzją, a jej
otoczeniem. Wielkość zmian zależy też od chemicznego i mineralnego charakteru intrudowanych
skał.
CIŚNIENIE
Ciśnienie w głębi skorupy ziemskiej wynika z ciężaru skał nadkładu (ciśnienie statyczne) lub jest
efektem procesów tektonicznych (ciśnienie dynamiczne).
CIŚNIENIE STATYCZNE zwiększa się stopniowo w miarę pogrążania się serii skalnych w coraz
głębsze strefy skorupy ziemskiej. Proces ten zachodzi z reguły na dużych obszarach (metamorfizm
regionalny). W głębi skorupy ziemskiej ciężar skał nadkładu wytwarza ciśnienie hydrostatyczne
działające we wszystkich kierunkach (ciśnienie wielokierunkowe). Podczas procesów
metamorficznych ciśnieniu skał nadkładu towarzyszy też zazwyczaj ciśnieniu wody (pary wodnej),
a niekiedy też innych gazów. Wzrost ciśnienia statycznego prowadzi głównie do zastępowania
minerałów o strukturach luźniejszych przez minerały o strukturach bardziej skupionych. Minerały o
większych objętościach cząsteczkowych są zastępowane minerałami o objętościach mniejszych.
Łączy się to ze zmniejszaniem objętości skał, a zarazem ze wzrostem ich ciężaru właściwego.
CISNIENIE DYNAMICZNE jest czynnikiem kinetycznym wytworzonym przez tektoniczne
naciski. Ma ono charakter ciśnienia jednokierunkowego (ang. stres). Prowadzi do tworzenia się -tak
charakterystycznych dla skał metamorficznych - tekstur kierunkowych (kliważu, złupkowania,
foliacji, laminacji metamorficznej itp.). Ciśnienie to powoduje rozpuszczanie (w stanie stałym) oraz
rekrystalizację minerałów, prowadząc do zmiany ich kształtu. Wskutek działania powyższego
ciśnienia masowo tworzą się minerały wydłużone w kierunkach prostopadłych do osi największych
nacisków.
ROZPUSZCZALNIKI
Część procesów metamorficznych zachodzi w stanie stałym, jednak większości z nich towarzyszy
niewielki udział fazy ciekłej, reprezentowanej przez roztwory intergranulame uwolnione w wyniku
reakcji chemicznych zachodzących podczas metamorfizmu. W warunkach wysokiej temperatury
odznaczają się one bardzo dużą aktywnością. Roztwory te często zawierają rozpuszczone w gorącej
wodzie różne aniony i kationy. Powodują one rozpuszczanie - nietrwałych w danych warunkach
ciśnień i temperatur - minerałów, ułatwiając transport różnych elementów chemicznych oraz reakcje
wymienne między oddalonymi od siebie minerałami, jak też umożliwiają krystalizację całkiem
nowych minerałów.
WĘDRÓWKA SUBSTANCJI
Substancje te reprezentowane najczęściej przez: K+ Na+, Cl-, CO2, (OH) - i H2O, przemieszczają
się - niekiedy na znaczne odległości - przez sąsiednie formacje skalne. Często wchodzą w reakcje z
ich składnikami, zastępując inne elementy chemiczne. Prowadzi to do powstawania nowych
minerałów, z jednoczesnym uwalnianiem innych pierwiastków lub cząsteczek, które z kolei same
zostają zmuszone do wędrówki. Procesy te powodują też niekiedy różnicowanie się składników
skalnych wskutek metamorficznej dyferancjacji. Do najbardziej ruchliwych elementów należą
zazwyczaj potas i sód. Wzbogacenie skał w te pierwiastki często prowadzi do tworzenia się dużej
ilości skaleni.
CZAS
Czynnik czasu odgrywa decydującą rolę podczas procesów metamorficznych. Procesy te,
odbywając się w przewadze w stanie stałym, zachodzą bardzo powoli, niekiedy w ciągu tysięcy a
nawet milionów lat. Czas jest jedynym czynnikiem, którego nie można odtworzyć podczas
eksperymentalnych doświadczeń prowadzonych w warunkach laboratoryjnych.
3.RODZAJE METAMORFIZMU
W zależności od charakteru przemian oraz rodzaju przeważającego czynnika lub czynników
powodujących przeobrażenia, wyróżniane są różne rodzaje procesów metamorficznych:
(A)Ze względu na rodzaj głównego czynnika metamorfizującego:
-metamorfizm termiczny (termometamorfizm), główną rolę odgrywa temperatura;
-metamorfizm
dynamiczny (kierunkowy, kinetyczny,
dyslokacyjny, słress,
dynamometamorfizm). Tutaj zasadniczą rolę odgrywa ciśnienie kierunkowe.
(B)Ze względu na geologiczny zasięg procesów metamorficznych:
-metamorfizm lokalny (kontaktowy) występuje na niewielkich obszarach,
najczęściej w strefach kontaktowych magmowych intruzji
-metamorfizm regionalny - obejmują tereny o znacznie większej powierzchni.
(C)Ze względu na charakter tektonicznych przekształceń:
-metamorfizm statyczny wiążący się głównie z ciśnieniem hydrostatycznym (litostatycznym) skał
nadkładu
metamorfizm dynamiczny (dynametamorfizm) wywołany ciśnieniem kierunkowym (stres
s), towarzyszącym procesom
tektonicznym.
(D)Ze względu na, chemiczny charakter przeobrażeń:
-metamorfizm izochemiczny (autogeniczny, autometamorfizm) przeobrażenia zachodzą bez
udziału dodatkowych substancji chemicznych;
-metamorfizm
allochemiczny (metasomatoza) odbywa się dzięki ich doprowadzeniu z
innych obszarów skorupy ziemskiej.
(E)Ze względu na kierunek przekształceń metamorficznych:
-metamorfizm progresywny, wyróżniający się wzrostem stopnia przeobrażeń
-metsmorfizm wsteczny (retrogresywny, diaftoreza) podczas którego, w miarę upływu czasu,
stopień przeobrażenia skat ulega zmniejszeniu.
(F)Ze względu na ilość procesów metamorficznych obejmujących serie skalne występujące na
danym obszarze:
-Monometamorfizm - skały zostały objęte przeobrażeniami jednorazowo
-polimetamorfizm - skały uległy przeobrażeniom kilkakrotnie.
Ogromna większość procesów metamorficznych przebiega bardzo powoli w głębszych strefach
skorupy ziemskiej. Wyjątek stanowi METAMORFIZM UDERZENIOWY (zderzeniowy, szokowy,
impakcyjny), który zachodzi w ułamkach sekund na powierzchni Ziemi, podczas uderzenia w nią
wielkiego ciała kosmicznego, najczęściej meteorytu. Do podobnej kategorii należy też
METAMORFIZM WYBUCHOWY (eksplozyjny) zachodzący pod wpływem podziemnych lub
powierzchniowych wybuchów jądrowych bądź niekiedy też wskutek eksplozji materiałów i
pocisków konwencjonalnych. Metamorfizm wybuchowy może też towarzyszyć eksplozjom
niektórych wulkanów.
4.MONO- I POLIMETAMORFIZM
Zdarza się, że skały w ciągu jednego cyklu górotwórczego ulegną różnym rodzajom metamorfizmu.
Na przykład najpierw skały ulegają metamorfizmowi dyslokacyjnemu, a później termicznemu
wywołanemu intruzjami granitowymi. Albo skały zmetamorfizowane dynamicznie podczas ruchów
fałdowych zostają następnie przepojone i przeobrażone działaniem roztworów. Przypadki takie
określamy jako METAMORFIZM KOMPLEKSOWY. Przykładem kompleksowego metamorfizmu
są skały strefy korzeni płaszczowin alpejskich, które zostały zmetamorfizowane dyslokacyjnie a
następnie termicznie.
Nazwę POLIMETAMORFIZM stosuje się w przypadku, jeśli skala była metamorfizowana w ciągu
kilku cyklów orogenicznych. W Alpach skały zmetamorfizowane w ciągu cyklu hercyńskiego były
po raz drugi metamorfizowane w ciągu cyklu alpejskiego. W środkowej Europie skały
metamorfizowane w ciągu ruchów kaledońskich były także metamorfizowane podczas ruchów
hercyńskich. W Szkocji gnejsy prekambryjskie były miejscami dwukrotnie metamorfizowane.
5.METAMOFIZM, A PLUTONIZM - WZAJEMNE RELACJE
Nie ulega wątpliwości, że między metamorfizmem a plutonizmem istnieje ścisły związek
regionalny. Skały metamorficzne występują niemal zawsze w sąsiedztwie skał plutonicznych,
zwłaszcza granitowych. Wiele skał metamorficznych, jak migmatyty, gnejsy iniekcyjne itd., jest
rezultatem procesów plutonicznych, przepojenia magmą lub częściowego przetopienia, a do skał
metamorficznych zaliczane są tylko na podstawie zbieżności strukturalnych i teksturalych. Co do
innych, to w wielu przypadkach nasuwają się wątpliwości, czy powstały w wyniku metamorfizmu
termodynamicznego, tzn, czy ich metamorfizm został wywołany tylko ciśnieniem i temperaturą jako
funkcjami głębokości, czy też zjawiska plutoniczne nie były głównym motorem ich przeobrażeń.
Pomijając metamorfizm dyslokacyjny i retrogresywny, inne rodzaje metamorfizmu byłyby tylko
odmianą plutonizmu.
Według T. F. Bartha w Skandynawii w ciągu orogenezy kaledońskiej osady geosynkliny były
ogrzewane i „gotowane" w cieczach magmowego i anatektycznego pochodzenia i kolejno
przechodziły przez stadia:
osad >>> fyllit >>> łupek krystaliczny >>> gnejs >>> granit
Jest prawdopodobne, że tylko pierwszy etap przemian (fyllit) jest objawem metamorfizmu
termodynamicznego (w pewnych przypadkach dyslokacyjnego) w czystej postaci, tzn., bez dowozu
substancji metasomatyzujących, następne stadia odbywały się pod przemożnym wpływem
metasomatozy. Doprowadziła ona do powstania granitów, z których jedne uformowały się na
miejscu, inne wskutek reomorfizmu mogły zmienić się w granity intruzywne.
7.STRUKTURY I TEKSTURY SKAŁ METAMORFICZNYCH
STRUKTURY
Kryształy rozwinięte w warunkach metamorficznych noszą nazwę BLASTÓW; dlatego najczęstsze
struktury tych skał określa się jako BLASTYCZNE lub KRYSTALOBLASTYCZNE.
Struktury blastyczne można makroskopowo podzielić przede wszystkim z punktu widzenia
bezwzględnej wielkości blastów, stosunków wielkości blastów oraz pod względem pokroju blastów.
Rozpatrując bezwzględną wielkość blastów, można mówić o strukturze drobno-, średnio-i
gruboblastycznej. Na ogół biorąc, im silniejszy stopień metamorfozy, tym większe rozmiary
blastów.
Wyróżniamy trzy kryteria:
(A)Stosunek wielkości:
-Homeoblastyczna – ziarna równej wielkości;
-Heteroblastyczna – ziarna różnej wielkości;
-Porfiroblastyczna – ziarna duże i małe;
(B)Stopień idiomorfizmu blastów:
-Idioblastyczna – mają prawidłowe wykształcenie (mają zachowane ściany, krawędzie i naroża)
-Ksenoblastyczna – mają nieprawidłowe wykształcenie
(C)Pokrój blastów:
-Granoblastyczna – pokrój mniej więcej izometryczny blastów;
-Lepidoblastyczna – blasty o pokroju blaszkowym, płytkowym;
-Nematoblastyczna - o pokroju silnie wydłużonym: listewkowym, pręcikowym, słupkowym;
TEKSTURY
Tekstury są bezładne lub kierunkowe. W warunkach metamorfizmu regionalnego tekstury bezładne
tworzą się na ogól w głębokiej strefie metamorfizmu (kata), gdzie panuje ciśnienie typu
hydrostatycznego, niema więc czynnika porządkującego teksturę. W pozostałych strefach
metamorfizmu w trakcie przeobrażeń działa z reguły ciśnienie kierunkowe (stress), które powoduje
wykształcanie się tekstur kierunkowych. Należy jednak podkreślić, że uporządkowanie tekstury
zależy nie tylko od działania ciśnienia ale i od przebiegu metamorfozy oraz od tekstury skały
pierwotnej.
Tekstury kierunkowe skał metamorficznych należą z reguły do typu tekstur równoległych i mogą
być linijne lub płaskie.
(A)Linijna (linijno-równoległa) – polega na linijno – równoległym ułożeniu blastów o pokrojach
wydłużonych:
-Ołówkowa
-Prętowa
-Lineacja ziarna
(B)Płaska (płasko-równoległa),zwana też foliacją – płasko-równoległe ułożenie minerałów, jest
najczęstszym typem tekstur skał metamorficznych:
-Laminacja – postać regularna, na przemian ległych lamin
-Łupkowa – przewaga minerałów blaszkowych, charakterystyczna oddzielność
-Soczewkowata
-Oczkowa
-Gnejsowagdy w skałach z mniejszą ilością minerałów płytkowych obfitujących w blasty bardziej
izometryczne
(C)kataklastyczna – powstaje w wyniku rozkruszania ziarn mineralnyh;
(D)mylonityczna – gęsto laminowana w mylemitach (zbudowana ze zmielonej mączka jako efekt
dynamomoetamorfizmu)
(E)bezkierunkowa – w strefie kata, występuje w kawarcytach, marmurach
7.MINERAŁY SKAŁ METAMORFICZNYCH
Minerały budujące skały metamorficzne mają dwojakie pochodzenie: część z nich wywodzi się z
wyjściowych (pierwotnych) skał magmowych lub osadowych, natomiast część z nich stanowi
produkt procesów metamorficznych. Wiele minerałów może mieć zarówno jedno, jak i drugie
pochodzenie.
Do minerałów skał metamorficznych występujących również w utworach magmowych, należą:
KWARC, SKALENIE, MIKI część AMFIOLI i PIROKSENÓW oraz HEMATYT, MAGNETY,
PIRYT, SPINELE, APATYT, CYRKON, RUTYL, TURMALINY i niektóre GRANATY. Skały
metamorficzne zawierają niekiedy minerały znane w utworach magmowych jako wtórne. Są to
najczęściej: SERECYT, CHLORYT, SERPENTYN, EPIDOT oraz ZIOZYT.
Z minerałów skałotwórczych utworów osadowych, w skałach metamorficznych występują przede
wszystkim KALCYT i DOLOMIT, a niekiedy również HEMATYT, SYERYT oraz MAGNEZYT.
Charakterystyczne dla skał osadowych MINERAŁY ILASTE, niemal zawsze ulegają
przeobrażeniu, przechodząc - w zależności od rodzaju oraz intensywności metamorfizmu - w
SERYCYT lub w ŁYSZCZYKI.
Do typowych minerałów skał metamorficznych należą: ANDALUZYT, SYLLIMANIT, CYANIT
(DYSTEN), KORDIERYT, WOLLASTONIT, CHLORYTOID, SAUROLIT, TALK, GRAFIT,
CHRYZOTYL, ANTYGORYT, EPIDOT, ZOIZYT, KLINOZOIZYT, CHLORYTY, PERYKLAZ
oraz BURCYT. W utworach metamorficznych spotykane są też charakterystyczne dla tych skał
odmiany MIK (np. serycyt), AMFIBOLI (aktynolit, tremolit, glaukofan), PIROKSENÓW (np.
dipsyd, omfacyt, jedeit) oraz GRANATÓW (np. almandyn, grossular, andradyt, hesonit).
8.STREFY GŁĘBOKOŚCIOWE METAMORFIZMU ORAZ TWORZĄCE SIĘ W NICH
MINERAŁY I SKAŁY ORAZ ICH CHARAKTERYSTYCZNE STRUKTURY I TEKSTURY
W zależności od głębokości, na jakiej następuje metamorfizm skał, stopień ich przeobrażenia jest
różny, gdyż wraz z głębokością wzrasta zarówno temperatura, jak i ciśnienie. W związku z tym
wyróżnia się trzy strefy metamorficzne, w których powstają różne skały:
(A)EPI jest najpłytsza. Panują tam temperatury do 300°C oraz ciśnienia kierunkowe. Ta strefa
obfituje w skały o zaawansowanej TELSTURZE LAMINOWANEJ ŁUPKOWEJ. W tej strefie jest
na tyle niskie ciśnienie i temperatura, iż obserwuje się powstawanie minerałów łyszczykowych w
odróżnieniu od innych stref (kata), gdzie minerały te nie maja prawa istnieć.
Minerały: miki, chloryty
magmowe kwaśne i piaskowce arkozowe >> łupki łyszczykowe oraz gnejsy
Obojetne magmowe >> zieleńce
Skrajnie melanokratyczne >> serpentynity
ilaste
>> Fylity, łupki serycytowe
(B)MEZO - strefa najbardziej wyraźna, znajduje się w przedziale głębokości 10-20 km.
Temperatury dochodzą w niej do 500°C, a ciśnienie jest zarówno kierunkowe, jak i hydrostatyczne
(petrostatyczne), dochodzące do 500 KPa. Głównymi skałami metamorficznymi tej strefy są
GNEJSY i AMFIBOLITY;
Minerały: sylymenit, dysten, kordieryt, staurolit
Granitoidy i piaskowiec >> Gnejsy, łupek łyszczykowy
Magmowe obojętne + margiel >> Amfibolit
Skrajnie melanokratyczne >> Serpentynity i amfibolity
ilaste >> Łupki łyszczykowe
(C)KATA znajduje się poniżej 20 km głębokości; temperatury osiągają w niej 800°C, a działające
ciśnienie jest hydrostatyczne (petrostatyczne). Brak tekstur kierunkowych, ponieważ minerały
łyszczykowe pozbywają się grup OH i H2O i przechodzą w minerały bezwodne W strefie tej
powstają m.in. GNEJSY oraz EKLOGITY.
Minerały: dysten, granaty, pirokseny (amfacyt), gienuryt
Granitoidy i piaskowiec
>> Gnejsy i granitoidy
Magmowe obojętne >> Eklogity
Skrajnie melanokratyczne >>Eklogity
ilaste >> gnejsy
9.FEACJE METAMORFICZNE
Facja - zespól mineralny, który jest charakterystyczny dla określonych warunków metamorfizmu.
Wyróżnia się następujące facje metamorficzne:
-sanidynową - powstającą wskutek bardzo wysokiej temperatury, a niskiego ciśnienia (jest
charakterystyczna zatem dla metamorfizmu kontaktowego); typowym minerałem tej facji jest
sanidyn (odmiana skalenia potasowego);
-zieleńcową - powstaje w warunkach umiarkowanego ciśnienia i umiarkowanej temperatury. Fację
tę charakteryzują m.in. chloryt, serycyt i albit;
-amfibolitową - charakterystyczna jest dla podwyższonych lemperatur i umiarkowanego ciśnienia.
W skalach tej facji występują plagioklazy i amfibole;
-łupków glaukofanowych - powstaje, gdy temperatura jest niska a ciśnienie bardzo wysokie; jest ona
charakterystyczna np. dla metamorfizmu dynamicznego. Cecha tej facji jest występowanie
glaukofanu, będącego odmianą sodowego amfibolu;
-piroksenowych hornfelsów - powstaje w warunkach umiarkowanego ciśnienia, lecz bardzo
wysokiej temperatury i jest typowa dla metamorfizmu termicznego. Skały lej facji zawierają
skalenie i pirokseny;
-granulitową - jest charakterystyczna dla bardzo wysokiego ciśnienia i bardzo wysokiej temperatury.
Dla tej facji są charakterystyczne kwarc, skaleń i granat. Skały facji granulitowej powstają w czasie
metamorfizmu regionalnego;
-eklogitową, dla której charakterystyczne są bardzo wysokie temperatury i bardzo wysokie
ciśnienie, typowe dla dolnych części skorupy ziemskiej. Typowe minerały tej facji to granaty i
pirokseny (omfacyt).
10.METAMORFIZM TERMICZNY SKAŁ ILASTYCH (WARUNKI, MINERAŁY, SKAŁY)
Skały ilaste w początkowym stadium metamorfizmu termicznego ulegają tylko stwardnieniu i nieraz
odbarwieniu. Jeśli w łupku jest materia organiczna, zostaje ona usunięta już przy nieznacznie
podniesionej temperaturze, ale częściej skupia się w plamy, nadając skale wygląd „plamisty. W ten
sposób powstają różne łupki plamiste pospolite w strefach kontaktowych. Jeśli magma nie jest
gorąca albo przepojona wodą, początkowo nie tworzą się żadne minerały nowe, a zmiany dotyczą
tylko kalcytu, który przekrystalizowuje i zwiększa spoistość skały.
W niskich stopniach metamorfizmu termicznego nowymi minerałami są ANDALUZYT,
KORDIERYT, BIOTYT i MAGNETYT. Andaluzyt tworzy się z rozkładu kaolinitu
Jeśli łupek ilasty zawierał nieco substancji chlorytowej, serycyt i tlenki żelaza, tworzy się kordieryt
lub biotyt. Kordieryt barwi skały na ciemnofioletowo. Tlenki żelaza dehydratyzują się, a następnie
zmieniają się w magnetyt.
W średnim stopniu metamorfizmu, jeśli w skale zachowało się jeszcze nieco chlorytu, to tworzą się
z niego KRZEMIANY ŻELAZA i MAGNEZU, głównie granaty, a jeśli w osadzie jest wapno,
tworzy się hornblenda. Andaluzyt w tym stadium znika, gdyż reaguje z kwarcem, tworząc kordieryt.
Serycyt rekrystalizuje w muskowit. W jeSzcze wyższym stopniu metamorfizmu z muskowitu
tworzy się ORTOKLAZ i ANDALUZYT, a gdy skała zawiera nieco Na i Ca, mogą się tworzyć
albit i oligoklaz.
W wyższym stopniu metamorfizmu biotyt, który utworzył się w początkowych stadiach, ulega
rozpadowi i jego kosztem powstaje SYLLIMANIT. Kordieryt powiększa swe kryształy i staje się
idioblastyczny. Również inne minerały w tym stadium stają się grubiej krystaliczne. W skałach
ubogich w kwarc pojawia się korund. Produktem wysokiego stopnia metamorfizmu termicznego
skał ilastych są zatem skały złożone z ortoklazu, kwarcu, kordierytu, granatu lub syllimanitu.
Określa się je jako GNEJSY, oznaczając je według najbardziej charakterystycznego składnika jako
gnejsy kordierytowe, granatowe lub syllimanitowe.
Jeśli intruzja magmowa jest bardzo gorąca ale mała, ochłodzi się ona bardzo prędko i skała na
kontakcie nie będzie miała czasu na przekrystalizowanie; wtedy na kontakcie utworzy się skała
zeszklona. Tworzą się też drobnoziarniste skały zwane hornfelsami
Widać z tego, że niski stopień metamorfizmu termicznego skał ilastych charakteryzuje powstanie
BIOTYTU, średni — ORTOKLAZU lub GRANATU, a wysoki SYLLIMANITU. Andaluzyt i
kordieryt pojawiają się w różnych stadiach. Obecność wymienionych minerałów zależy od składu
skały metamorfizowanej.
11.METAMORFIZM TERMICZNY SKAŁ WĘGLANOWYCH (WARUNKI, MINERAŁY I
SKAŁY)
Skały te ulegają łatwo przekrystalizowaniu w podwyższonej temperaturze, a jeśli są
zanieczyszczone iłem lub krzemionką, tworzą się w nich liczne nowe minerały. Kalcyt ulega
dysocjacji dopiero w temperaturze 860°C, dolomit w nieco niższej. Gdy wapienie są czyste, skała
ulega przekrystalizowaniu w krystaliczne, równoziarniste marmury.
Wapienie są zazwyczaj zanieczyszczone krzemionką oraz iłem. Krzemionka w wyższej
temperaturze reaguje z węglanem wapnia.
Jeśli metamorfizmowi ulegną nieczyste dolomity lub zanieczyszczone wapienie dolomityczne,
tworzą się oprócz powyższych minerałów minerały zawierające Mg, a więc OLIWIN (forsteryt),
PIROKSENY (diopsyd), AMFIBOLE (tremólit — aktynolit) oraz TALK.
Zaznaczyć należy, że krzemionka reaguje łatwiej z węglanem magnezu aniżeli z węglanem wapnia,
wskutek czego zachodzi dedolomityzacja. Oliwiny w marmurach mogą ulec serpentynizacji, dzięki
czemu powstaje OFIKALCYT, skała wapienno-serpentynowa. Syderyt i limonit zostają
przeobrażone w hematyt lub magnetyt.
12.METAMORFIZM DYSLOKACYJNY (WARUNKI, PRZEBIEG I SKAŁY)
Metamorfizm dyslokacyjny, zwany też dynamicznym, wywoływany jest w głównej mierze przez
ciśnienie kierunkowe (stress), towarzyszące zazwyczaj intensywnym procesom fałdowym, a w
szczególności aktywności niektórych dużych uskoków i nasunięć. Podczas przeobrażeń
dynamicznych temperatura nie odgrywa żadnej roli bądź stanowi czynnik uboczny o podrzędnym
znaczeniu. Metamorfizmowi dyslokacyjnemu często towarzyszą procesy metasomatyczne oraz
rekrystalizacja (krystaloblasteza) minerałów.
Produktem przeobrażeń dyslokacyjnych są skały powstałe wskutek pokruszenia i rozdrobnienia
jakichś utworów pierwotnych (wyjściowych). Skały te znacznie różnią się między sobą stopniem i
charakterem rozdrobnienia oraz zaawansowaniem metamorficznej rekrystalizacji. Najsłabszymi
przeobrażeniami dynamicznymi odznaczają się KAKIRYTY i BREKCJE TEKTONICZNE. Niemal
zawsze skały te wykazują tekstury bezładne. Powstają najczęściej na niewielkich głębokościach (do
około 5 km) dzięki mechanicznemu pokruszeniu dowolnych skał wyjściowych.
Nieco wyższy stopień przeobrażeń dynamicznych reprezentują KATAKLAZYTY. Odznaczają się
one teksturami bezładnymi (kataklastycznymi) oraz zazwyczaj różnym stopniem rekrystalizacji.
Tworzą się najczęściej na średnich głębokościach (około 5-15 km) wskutek deformacji o
charakterze półkruchym.
Najwyższym stopniem deformacji odznaczają się MYLONITY, a w szczególności ich najsilniej
dynamicznie przeobrażone odmiany: ULTRAMYLONITY i FYLLONITY. Skały te tworzą się
zazwyczaj na dużych głębokościach (ponad 15 km) dzięki deformacjom o charakterze podatnym, w
wyniku plastycznego „płynięcia" skał. Zawsze odznaczają się teksturami kierunkowymi
(mylonitycznymi) oraz często dużym zaawansowaniem metamorficznej rekrystalizacji. Ich
powstawanie wiąże się z bardzo intensywnymi przeobrażeniami dynamicznymi. Niemal zawsze
towarzyszą one dużym strefom dyslokacyjnym.
13.METAMORFIZM REGIONALNY (CZYNNIKI, STREFY, MINERAŁY, SKAŁY I
PROCESY)
Metamorfizm regionalny należy do najpowszechniejszych procesów metamorficznych. Zachodzi on
na dużych obszarach, gdy skały dostają się w głębsze partie skorupy ziemskiej, ulegając tam
równoczesnemu działaniu podwyższonych TEMPERATU oraz CISNIEŃ (zarówno statycznych, jak
i kierunkowych). Podczas przeobrażeń regionalnych dużą rolę odgrywają też niekiedy inne czynniki
mętamorfizmu. Do najczęstszych z nich należy METASOMATOZA. Pogrążanie rozległych
kompleksów skalnych wgłąb litosfery odbywa się podczas procesów fałdowych.
Ciśnienie i temperatura zwiększają się stopniowo wraz z głębokością. W wyższych partiach skorupy
ziemskiej ich wartości są niewielkie, natomiast w niższych bardzo wysokie. Na tej podstawie
wyróżniono trzy strefy (piętra) głębokościowe mętamorfizmu regionalnego.
Strefy głębokościowe mętamorfizmu regionalnego pozwalają podzielić skały na trzy podstawowe
grupy.
W strefie EPI, występującej poniżej strefy wietrzenia i diagenezy, największą rolę odgrywają
ciśnienia kierunkowe, wpływające na kształtowanie się - powszechnych w tej strefie - łupkowych
tekstur skał. Strefa epi odznacza się stosunkowo niskimi temperaturami (od 100° do 300°C) oraz
statycznymi ciśnieniami. Do najważniejszych skał należą FYLLITY, ZIELEŃCE, WAPIENIE
KRYSTALICZNE oraz ŁUPKI TALKOWE i SERPENTYNITY.
W strefie MEZO panują średnie temperatury (300°- 600°C) i ciśnienia statyczne. Również pośrednie
wartości wykazuje tam ciśnienie kierunkowe (stress). Najbardziej typowymi skałami powstającymi
w tej strefie są GNEJSY, ŁUPKI ŁYSZCZYKOWE, AMFIBOLITY oraz MARMURY.
...
Plik z chomika:
Czarnaaa93
Inne pliki z tego folderu:

 FAŁDY 2.pdf (13066 KB)
intersekcja (fałdy i uskoki).pdf (4327 KB)
 4.pdf (932 KB)


971313_703549353029393_1016172423_n.jpg (60 KB)
1911747_703549516362710_1892192220_n.jpg (152 KB)
Inne foldery tego chomika:



Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Chemia
Geodezja
Geologia historyczna
 Mineralogia
Download