SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
Postępowanie nr P-3/2014
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I.
Obowiązki Wykonawcy przy świadczeniu usługi w zakresie ochrony fizycznej mienia, budynków
i osób z podziałem na obie lokalizacje Zamawiającego:
1. lokalizacja nr 1 – ochrona budynku Sądu Rejonowego w Wadowicach, ul. Żwirki i Wigury 9, 34100 Wadowice:
a)
b)
c)
d)
poniedziałek w godz. 7:00 – 18:00, wymagane 2 pracowników ochrony,
wtorek - piątek w godz. 7:00 - 16:00, wymagane 2 pracowników ochrony,
łączna liczba roboczogodzin - 4704
usługa musi byd wykonywana także w te soboty, które zostaną uznane przez Dyrektora
Sądu Rejonowego w Wadowicach za dni pracy Sądu w miejsce innych dni roboczych
tygodnia - jeżeli Dyrektor takie dni wyznaczy. Jeśli sobota zostanie wyznaczona za
poniedziałek wówczas usługa ochrony będzie świadczona w godzinach 7:00 – 16:00.
e) usługa musi byd realizowana przez pracowników ochrony wpisanych na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji,
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (j.t. Dz. U. z
2005r, Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) lub w przypadku osób, które w dniu 31 grudnia
2013 r. posiadały ważne licencje pracownika ochrony fizycznej - dokumentem
potwierdzającym dokonanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony (do
dnia 31 marca 2014r) jest ważna w dniu 31 grudnia 2013 r. licencja pracownika ochrony
fizycznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 czerwca 2013r o zmianie ustaw
regulujących wykonywanie niektórych zawodów ( Dz. U. 2013.829 ).
2. lokalizacja nr 2 – ochrona obu budynków (A i B) Wydziałów Zamiejscowych Sądu Rejonowego
w Wadowicach z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 11
a)
b)
c)
d)
e)
f)
poniedziałek w godz. 7:00 – 18:00, wymagane 2 pracowników ochrony,
wtorek - piątek w godz. 7:00 - 16:00, wymagane 2 pracowników ochrony,
poniedziałek po godzinach urzędowania, w godz. 18:00 – 7:00 – 1 pracownik ochrony,
wtorek - piątek po godzinach urzędowania, w godz. 16:00 – 7:00 – 1 pracownik ochrony,
łączna liczba roboczogodzin - 11112.
usługa musi byd wykonywana także w te soboty, które zostaną uznane przez Dyrektora
Sądu Rejonowego w Wadowicach za dni pracy Sądu w miejsce innych dni roboczych
tygodnia - jeżeli Dyrektor takie dni wyznaczy. Jeśli sobota zostanie wyznaczona za
poniedziałek wówczas usługa ochrony będzie świadczona w godzinach 7:00 – 16:00
g) usługa musi byd realizowana przez pracowników ochrony wpisanych na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji,
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z
2005 nr 145 poz. 1221 z późn. zm.) lub w przypadku osób, które w dniu 31 grudnia 2013
r. posiadały ważne licencje pracownika ochrony fizycznej - dokumentem potwierdzającym
dokonanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony (do dnia 31 marca
2014r) jest ważna w dniu 31 grudnia 2013 r. licencja pracownika ochrony fizycznej
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 czerwca 2013r o zmianie ustaw regulujących
wykonywanie niektórych zawodów ( Dz. U. 2013.829 ).
3. Szczegółowy opis wykonywanych czynności:
a) ochrona mienia, budynku i osób dla budynku lokalizacji nr 1 oraz dla budynków lokalizacji
nr 2 w godzinach wymienionych powyżej.
Strona 1 z 8
Załącznik nr 1 do SIWZ
Postępowanie nr P-3/2014
b) przed rozpoczęciem oraz po zakooczeniu pracy Sądu wykonywanie obchodu budynków, a
także wykonywanie obchodu budynków co godzinę, sprawdzenie ich zabezpieczenia oraz
pomieszczeo przed wszelkimi zagrożeniami. W czasie wykonywania obchodu chronionych
budynków w godzinach pracy Sądu musi byd zapewniona obecnośd na portierni co
najmniej jednego pracownika ochrony.
c) W celu zapewnienia kontroli systematyczności obchodu budynku Sądu przez pracownika
ochrony wykonawca zobowiązany jest do zamontowania na własny koszt minimum
czterech urządzeo kontrolnych rejestrujących fakt dokonania obchodu ( po dwa na każdą
lokalizację). Urządzenia winny byd zamontowane w miejscu uzgodnionym z
Zamawiającym. Kontrola instalacji elektronicznego zabezpieczenia budynków oraz
odbezpieczenie instalacji alarmowej i uruchomienie instalacji alarmowej budynku w razie
potrzeby,
d) nadzór nad systemem monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego. Obserwacja monitora
poglądu kamer oraz obsługa pulpitu sterującego systemem monitoringu w
pomieszczeniach portierni (dla lokalizacji nr 1 oraz nr 2)
e) obsługa zdalnie sterowanych szlabanów oraz bram wjazdowych na teren parkingów
przylegających do budynku w lokalizacji nr 1 oraz budynków w lokalizacji nr 2. W razie
konieczności wpuszczanie samochodów na parkingi wewnętrzne przy lokalizacji nr 1 i nr 2.
f)
współpraca z Policją w godzinach pracy Sądu.
g) kontrola osób wchodzących i wychodzących z Sądu. Czynności kontrolne podejmowane
przez pracowników ochrony polegają na:
sprawdzeniu uprawnienia do wejścia na teren budynku Sądu,
przejściu przez bramkę do wykrywania metali (własnośd Zamawiającego),
ewentualnym sprawdzeniu ręcznym wykrywaczem metali (własnośd Zamawiającego),
sprawdzeniu wnoszonego bagażu (reklamówki, torby, nesesery, plecaki, saszetki itp.).
W przypadku odmowy poddania się kontroli pracownik ochrony ma za zadanie zakazad
wstępu do budynku Sądu, (oraz wezwad policję, która w ramach swoich uprawnieo może
dokonad przeszukania danej osoby).
h) Pracownik ochrony przy wykonywaniu czynności kontrolnych winien szczególną uwagę
zwrócid na wnoszone do budynku przedmioty oraz nie dopuścid do wniesienia na teren
budynku Sądu:
broni palnej oraz gazowej (nie dotyczy funkcjonariuszy Policji, ABW, Służby
Więziennej),
broni białej (w tym noży, scyzoryków itp.),
miotaczy gazu,
paralizatorów elektrycznych,
przedmiotów i substancji niebezpiecznych,
alkoholu, substancji narkotycznych,
transparentów, urządzeo megafonowych, ulotek,
bagażu, paczek itp., których nie można otworzyd bez zniszczenia opakowania ( nie
dotyczy operatorów pocztowych).
Strona 2 z 8
Załącznik nr 1 do SIWZ
Postępowanie nr P-3/2014
i)
Wnoszone bagaże mogące stanowid utrudnienie w poruszaniu się innych osób po
gmachu Sądu, winny byd oddawane do depozytu mieszczącego się w budynku.
j)
W przypadku stwierdzenia u osoby zamierzającej wejśd do budynku Sądu:
posiadania przedmiotów wymienionych w ppkt h),
pozostawania w stanie nietrzeźwości,
niewłaściwego zachowania lub ubioru mogącego naruszad powagę Sądu,
pracownik ochrony winien zakazad wstępu takiej osobie do budynku Sądu.
k) Osoby wymienione w ppkt j), a zgłaszające się na wezwanie lub zawiadomienie, winny
zostad powstrzymane przed wejściem do budynku przez pracowników ochrony.
O zdarzeniu takim pracownicy ochrony niezwłocznie zawiadamiają przewodniczącego
składu orzekającego, który podejmuje ostateczną decyzję w przedmiocie dopuszczenia
takiej osoby do czynności sądowych.
l)
Pracownik ochrony powinien zakazad wstępu do budynku Sądu osobom chcącym
prowadzid działalnośd handlową w budynku Sądu, za wyjątkiem osób świadczących
usługi na rzecz Sądu.
m) Ponadto do obowiązków pracowników ochrony należy:
kontrola polegająca na zabezpieczeniu mienia sądowego przed wynoszeniem na
zewnątrz Sądu przez osoby nieupoważnione.
Wydawanie kluczy upoważnionym pracownikom Sądu,
pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych: pożary, zagrożenie zdrowia i życia ludzi stosowanie się w tym zakresie do przepisów obowiązujących u Zamawiającego.
w przypadku awarii, pożaru, włamania itp. natychmiastowe powiadomienie
odpowiedniej służby (straży pożarnej, policji, pogotowia lub innych właściwych) oraz
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego,
reagowanie poprzez informowanie kierowcy o zakazie parkowania w miejscu
niedozwolonym, w przypadku stwierdzenia parkowania pojazdów *za wyjątkiem
pojazdów służb specjalnych (policja, pogotowie, straż pożarna)+ przed budynkami
Sądu w miejscach do tego nie przeznaczonych (przed wejściem głównym oraz bramą
wjazdową do parkingu zamkniętego dla lokalizacji nr 1; przed szlabanem blokującym
wjazd na parking przyległy do budynków dla lokalizacji nr 2)
w godzinach pracy Sądu udzielanie dokładnej i pełnej informacji dotyczącej czasu
pracy i lokalizacji poszczególnych wydziałów i biur.
pomoc osobom niepełnosprawnym.
n) Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek strzeżenia mienia i
osób (pracowników wszystkich obiektów) Zamawiającego na terenie obiektu w
lokalizacji nr 1 oraz obiektów w lokalizacji nr 2 przed kradzieżą z włamaniem
powodującym zniszczenie mienia Zamawiającego.
o) Przez włamanie rozumie się bezprawne wtargnięcie do strzeżonego obiektu osób
nieupoważnionych, pozostawiając ślady zaboru mienia, materiałów lub urządzeo
będących przedmiotem strzeżenia. Poza faktem stwierdzenia zaboru mienia musi byd
stwierdzone, że sprawca działał z zewnątrz, a nie był pracownikiem Zamawiającego.
Stwierdzenie czy sprawca działał z zewnątrz ustala się w porozumieniu z Zamawiającym.
Strona 3 z 8
Załącznik nr 1 do SIWZ
Postępowanie nr P-3/2014
p) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Zamawiającego a mieszczących się w
szeroko rozumianym zakresie usługi dozorowania.
q) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich czynności objętych
niniejszym zamówieniem własnymi środkami oraz własnym sprzętem.
r) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkim osobom wykonującym pracę
wynikającą z niniejszego zamówienia odpowiednich, jednolitych, zaakceptowanych
przez Zamawiającego ubrao służbowych, identyfikatorów ze zdjęciem oraz sprzętu do
komunikowania się z odpowiednimi służbami, między sobą oraz z Zamawiającym
(krótkofalówki).
s) Wykonawca wyznaczy Koordynatora zobowiązanego do przeprowadzania kontroli
dziennych posterunków dla obu lokalizacji Zamawiającego między godzinami 7.00 a
16.00, co najmniej 5 razy w miesiącu. Fakt kontroli musi byd poświadczony stosownym
w swej treści wpisem w księdze obiektu prowadzonej przez pracowników ochrony.
II.
Obowiązki Wykonawcy przy świadczeniu usługi w zakresie konwojowania wartości pieniężnych
i innych przedmiotów wartościowych w formie inkasa i konwoju:
1. Usługa w zakresie konwojowania wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych
w formie inkasa i konwoju musi byd realizowana na zasadach określonych w rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r. W sprawie wymagao,
jakim powinna odpowiadad ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i
transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2010r., nr
166, poz. 1128 z późn. zm.)
2. Realizacja usługi opisanej w pkt II.1 dla lokalizacji nr 1 będzie polegała na:
a) Odbiorze wartości pieniężnych (poniedziałek-piątek, w godzinach 14.00-14.30) z Kasy
Sądu Rejonowego w Wadowicach, ul. Żwirki i Wigury 9 oraz transporcie pakietów z
gotówką do Banku PEKAO SA Oddział w Wadowicach ul. Lwowska pełniącego funkcję
zastępczej obsługi kasowej lub/i do Urzędu Pocztowego w Wadowicach przy ul. Lwowskiej
– szacunkowa ilośd: 250 transportów,
b) Pobraniu czeku z Sądu Rejonowego w Wadowicach, ul. Żwirki i Wigury 9, realizacja czeku
w banku PEKAO S.A. w Wadowicach, ul. Lwowska lub/i Urzędzie Pocztowym w
Wadowicach, ul. Lwowska (pobranie gotówki) i dostarczeniu jej do siedziby Sądu
Rejonowego w Wadowicach - szacunkowa ilośd: 60 transportów,
c) Konwojowaniu pracownika Sądu Rejonowego w Wadowicach do banku PKO BP S.A. w
Wadowicach, ul. Lwowska z gotówką z siedziby Sądu Rejonowego w Wadowicach ul.
Żwirki i Wigury celem podjęcia znaków opłaty sądowej oraz konwojowaniu pracownika
Sądu z podjętymi znakami opłaty sądowej z powrotem do Sądu (orientacyjny czas
wykonania usługi do 1 godziny) - szacunkowa ilośd: 13 transportów.
3. Realizacja usługi opisanej w pkt II.1 dla lokalizacji nr 2 będzie polegała na:
a) Odbiorze wartości pieniężnych (poniedziałek-piątek, w godzinach 14.00-14.30) z Kasy
zlokalizowanej w budynku A lokalizacji nr 2 oraz transporcie pakietów z gotówką do banku
PKO Bank Polski S.A. w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 41 pełniącego funkcję
zastępczej obsługi kasowej lub/i do Urzędu Pocztowego w Suchej Beskidzkiej przy ul.
Mickiewicza 11- szacunkowa ilośd: 276 transportów,
b) Pobranie czeku z siedziby Wydziałów Zamiejscowych SR w Wadowicach z siedzibą w
Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 11, realizacja czeku w banku PKO Bank Polski S.A w
Strona 4 z 8
Załącznik nr 1 do SIWZ
Postępowanie nr P-3/2014
Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 41 ( pobranie gotówki) i dostarczenie jej do siedziby
Wydziałów Zamiejscowych w Suchej Beskidzkiej - szacunkowa ilośd: 57 transportów,,
c) Konwojowaniu pracownika Wydz. Zamiejscowych SR w Wadowicach z siedzibą w Suchej
Beskidzkiej do banku PKO BP S.A. w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 41 z gotówką
celem podjęcia znaków opłaty sądowej oraz konwojowaniu pracownika Wydziałów
Zamiejscowych z podjętymi znakami opłaty sądowej z powrotem do Wydziałów
Zamiejscowych (orientacyjny czas wykonania usługi do 1 godziny) - szacunkowa ilośd: 13
transportów,
4. Przez wskazany w punktach II.2 a) i II.3 a). pakiet rozumie się wartości pieniężne w bilonie i
banknotach, zapakowane w sposób uniemożliwiający ich wyjęcie bez naruszenia opakowania.
Odbiór pakietów z gotówką będzie dokonywany przez specjalnie do tego celu pisemnie
upoważnionych pracowników Wykonawcy. Upoważnienie winno byd każdorazowo
przekazywane osobie przekazującej inkasentowi gotówkę. W każdej lokalizacji Zamawiającego
będzie się znajdowad aktualna lista osób upoważnionych, zaakceptowana przez Dyrektora
Sądu oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Każdorazowa zmiana osób
upoważnionych wiąże się z koniecznością pisemnej wymiany upoważnienia. Wzór
upoważnienia zostanie określony między stronami po podpisaniu umowy.
5. Niedopuszczalne będzie wydawanie pakietów z gotówką innej osobie niż upoważnionej bez
każdorazowego sprawdzenia upoważnienia pisemnego i tożsamości zgłaszającego się po
odbiór pakietu inkasenta.
6. Transport pakietów gotówkowych i innych przedmiotów wartościowych będzie się odbywał
środkiem transportu Wykonawcy.
7. Kwota przewożonych jednorazowo wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych
nie przekroczy wartości 0,5 jednostki obliczeniowej.
8. Na opakowaniu pakietu zamieszczone będą następujące dane: odbitka stempla firmowego,
podpis osoby formującej opakowanie, wyrażoną cyfrowo i słownie kwotę wpłacanej gotówki
oraz numer rachunku, na który będzie dokonywana wpłata.
9. Pakiety będą przekazywane osobno dla każdego rachunku bankowego.
10. Wydawanie pakietów z gotówką przedstawicielowi Wykonawcy będzie następowad bez
sprawdzania ich zawartości przez przedstawiciela Wykonawcy, za pisemnym pokwitowaniem
odbioru. Pakiety przekazywane inkasentowi będą nienaruszone.
11. Do obowiązków upoważnionego pracownika Wykonawcy należy sprawdzenie stanu
opakowania i zastosowanych zabezpieczeo.
12. Upoważniony pracownik Wykonawcy może odmówid przyjęcia nieprawidłowo
przygotowanego pakietu z gotówką lub noszącego znaki zewnętrznego naruszenia
opakowania. Pracownik Wykonawcy nie jest zobowiązany oczekiwad na ponowne-poprawne
formatowanie pakietu.
13. Odbiór pakietów z gotówką będzie dokonywany zgodnie z ustalonym między stronami
harmonogramem od godz. 14.00 do 14.30. Zmiana harmonogramu może nastąpid wyłącznie
na podstawie pisemnego porozumienia stron pod rygorem nieważności.
14. Wykonawca po podpisaniu umowy dostarczy Zamawiającemu listę pracowników (inkasentów)
upoważnionych do odbioru pakietów gotówkowych dla każdej lokalizacji osobno. Lista ta,
poprzez wymianę pism między stronami będzie na bieżąco korygowana i uaktualniana w
trakcie realizacji umowy.
15. Od momentu potwierdzenia odbioru gotówki w formie pakietu od pracownika Sądu lub
Strona 5 z 8
Załącznik nr 1 do SIWZ
Postępowanie nr P-3/2014
Wydziałów Zamiejscowych, do momentu złożenia w kasie banku, pełną odpowiedzialnośd za
gotówkę ponosi Wykonawca, odbierający pakiety.
16. Odpowiedzialnośd za prawidłową formę wpłaty zamkniętej ponosi Zamawiający.
17. Bank względnie Urząd Pocztowy potwierdza inkasentowi przyjęcie gotówki (w przypadku
Urzędu Pocztowego bez przeliczenia).
18. Inkasent po dokonaniu wpłaty w Banku lub/i Urzędzie Pocztowym, tego samego dnia
dostarczy do Kasy w lokalizacji, której wykonanie usługi w danym czasie dotyczy
potwierdzenie wpłaty.
19. Zamawiający ponosi odpowiedzialnośd za zawartośd pakietów gotówkowych i zgodny z ich
zawartością zewnętrzny opis na bezpiecznej kopercie, a Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd
za należyte wykonanie usługi.
20. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośd za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy z tytułu prowadzonej działalności a w przypadku powstania
szkody tj. utraty powierzonej gotówki, gwarantuje jej zwrot do wysokości kwoty
zadeklarowanej każdorazowo na blankiecie wpłaty.
21. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd materialną, od chwili potwierdzenia przez inkasenta
odbioru pakietu z gotówką do chwili przekazania do banku lub urzędu pocztowego.
22. Usługi wskazane w pkt II.2 b) i II.3 b) realizowane będą w ramach dodatkowej usługi
konwojowania świadczonej w dni robocze Sądu w terminach uzgodnionych z upoważnionym
pracownikiem Zamawiającego, z tym, że pobór gotówki na podstawie czeku będzie miał
charakter incydentalny (Zamawiający przyjmuje ok. 3-5 czeków miesięcznie),
23. Zasilenie kas w gotówkę następowad będzie po realizacji przez Inkasenta czeków w Banku
lub/i Urzędzie Pocztowym i złożenia w kasie Sądu lub Wydziałów Zamiejscowych gotówki.
24. Odbiór czeku gotówkowego Inkasent będzie potwierdzał w specjalnej księdze prowadzonej
przez Zamawiającego.
25. Realizacja czeku będzie następowad w Banku po okazaniu dowodu tożsamości Inkasenta oraz
czeku gotówkowego upoważniającego do podjęcia gotówki.
26. Po podjęciu gotówki Inkasent przyniesie wartości pieniężne do Kas lokalizacji nr 1 lub 2 za
pokwitowaniem, przekazując je Kasjerowi, który po przeliczeniu i stwierdzeniu zgodności z
kwotą widniejącą na czeku potwierdzi ich przyjęcie.
27. Usługi wskazane w pkt II.2 c) i II.3 c) realizowane będą w dni robocze Sądu w terminach
uzgodnionych z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego (Zamawiający przewiduje ok. 12 konwojów miesięcznie). Każdorazowa koniecznośd świadczenia usługi konwoju pracownika
Sądu lub Wydziałów Zamiejscowych celem podjęcia znaków opłaty sądowej zostanie
zgłoszona upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy dzieo przed planowaną realizacją
konwoju.
28. Zamawiający zastrzega możliwośd nie wykorzystania wszystkich oszacowanych transportów,
opisanych w pkt II.2 b) i c) oraz II.3 b) i c), co nie będzie skutkowało powstaniem jakichkolwiek
roszczeo o naliczenie wynagrodzenia oraz odszkodowania po stronie Wykonawcy.
III.
Obowiązki Wykonawcy przy świadczeniu usługi całodobowego nadzoru nad urządzeniami
systemu monitorowania dla obu lokalizacji Zamawiającego:
1. Zamawiający oświadcza, iż posiada w obu lokalizacjach zainstalowane systemy alarmowe.
2. Wykonawca ma obowiązek realizowad usługę całodobowego nadzoru nad urządzeniami
Strona 6 z 8
Załącznik nr 1 do SIWZ
Postępowanie nr P-3/2014
systemu monitorowania dla obu lokalizacji Zamawiającego.
3. Realizując w/w usługę Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) zainstalowania na własny koszt w lokalizacjach Zamawiającego stacji monitorowania
sygnałów alarmowych pozwalającej na zalogowanie do systemów alarmowych
Zamawiającego i na 24 godzinny nadzór nad monitorowanymi obiektami, poprzez
monitorowanie systemów alarmowych Zamawiającego we własnym Centrum
Monitorowania,
b) przesyłaniu sygnałów alarmowych do centrum monitorowania Wykonawcy torem
radiowym z określeniem rodzaju zdarzenia,
c) całodobowym nadzorze nad urządzeniami systemu monitorowania,
d) wysyłania zmotoryzowanego patrolu ochrony po otrzymaniu sygnału alarmowego z
obiektu objętego monitorowaniem celem sprawdzenia stanu zabezpieczenia obiektów od
strony zewnętrznej w granicach istniejących możliwości,
e) przekazaniu informacji do najbliższej terytorialnie jednostki Policji celem podjęcia
interwencji, po stwierdzeniu naruszenia stanu zabezpieczenia monitorowanego obiektów,
oraz zabezpieczeniu obiektów do czasu przybycia Policji,
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie dysponował
grupą interwencyjną oraz sprawnymi i oznakowanymi pojazdami przeznaczonymi tylko do
zadao interwencyjnych oraz zapewnił ciągły kontakt członków grupy interwencyjnej z
pracownikami Wykonawcy wykonującymi dozór fizyczny - stacjonarną usługę ochrony
obiektów Zamawiającego. Czas przyjazdu grupy interwencyjnej w celu wsparcia pracowników
ochrony od momentu wezwania nie może byd dłuższy niż 5 minut.
5. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w pkt III.2 d) Zamawiający wyraża zgodę oraz umożliwi
wejście pracownikowi ochrony na obszar znajdującego się obiektu celem sprawdzenia stanu
zabezpieczeo zewnętrznych monitorowanych obiektów, o ile taki obszar istnieje i jest realna
możliwośd wejścia Wykonawcy na dany obszar.
6. W przypadku wywołania alarmu agresji o ile taki istnieje, Zamawiający zobowiązany jest do
wskazania zagrożenia pracownikowi ochrony Wykonawcy po ich przybyciu na miejsce.
7. System alarmowy będzie obsługiwany przez pracowników Wykonawcy, realizujących usługę
ochrony budynków. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialnośd za:
nie włączenie lub niewłaściwą obsługę lokalnego systemu alarmowego przez pracownika
ochrony w razie zagrożenia,
Odpowiedzialnośd Wykonawcy nie obejmuje funkcji auto uzbrojenia.
8. Wykonawca nie będzie odpowiadał za szkody wynikłe z nie wykonania lub nienależytego
wykonania usługi monitorowania i interwencji z powodu:
a) nieprawidłowej pracy urządzenia lokalnego systemu alarmowego i systemu tego jako
całośd,
b) innych okoliczności za które w myśl Kodeksu Cywilnego – zobowiązany nie ponosi
odpowiedzialności,
c) braku reakcji ze strony Policji lub osób wskazanych przez Zamawiającego do ich
powiadamiania na przekazaną przez Wykonawcę informację, w przypadku wystąpienia
sygnału alarmowego lub innych komunikatów uznanych przez Wykonawcę.
d) szkód powstałych do chwili przybycia zmotoryzowanego patrolu ochrony tj. zgodnie z pkt.
III.4 do 5 minut od momentu wezwania.
9. Po zawarciu umowy:
a) Zamawiający wskaże nazwiska osób i instytucji, które należy powiadomid o zdarzeniu
Strona 7 z 8
Załącznik nr 1 do SIWZ
Postępowanie nr P-3/2014
(włamaniu do obiektu) oraz będzie niezwłocznie informował Wykonawcę o zmianach w
tym zakresie,
b) ustali hasło w celu odwołania samochodu patrolowego w przypadku zaistnienia
fałszywego alarmu.
10. Zamawiający w trakcie realizacji usługi będzie pisemnie powiadamiał Wykonawcę o
dokonywanych przez siebie zmianach osób upoważnionych do odbierania zawiadomieo o
alarmach jak również o ewentualnych przeszkodach w realizacji usługi.
Strona 8 z 8
Download