Pytanie 1: Jak rozumieć zapis regulaminu konkursu 1.1.2

advertisement
Pytanie 1:
Jak rozumieć zapis regulaminu konkursu 1.1.2:
"pkt. 2.2 Maksymalny poziom dofinansowania oraz maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych
projektu:
1. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków EFRR
wynosi: [...]
c) w przypadku pomocy de minimis na koszty pośrednie:
- mikro i małe przedsiębiorstwa – 50%,
- średnie przedsiębiorstwa – 50%,
- duże przedsiębiorstwa – 50%"
w kontekście zapisu z punktu 3.5.1. "Kategorie kosztów pośrednich podlegają rozliczeniu stawką
ryczałtową w wysokości stanowiącej nie więcej niż 10% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych.
Odpowiedź:
Wskazane w zapytaniu poziomy (50% oraz 10%) odnoszą się do innych pojęć.
W przypadku zapisów rozdziału 2.2 regulaminu konkursu poziom 50% stanowi maksymalną
wysokość procentowego dofinansowania (udziału środków pomocy de minimis) dla przedstawionych
kosztów pośrednich.
Z kolei wartość kosztów pośrednich (z której zostanie wyliczone dofinansowanie zgodnie z zapisami
rozdziału 2.2) określana jest na podstawie zapisów punktu 1 rozdziału nr 3.5 regulaminu, zgodnie z
którym wysokość kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową nie może stanowić więcej niż
10% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych.
Dla zobrazowania powyższych informacji poniżej przedstawiam przykład wyliczenia wartości kosztów
pośrednich i ich dofinansowania.
• kwota bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych w projekcie: 100 000,00 zł,
• maksymalny poziom wartości kosztów pośrednich: 10% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych
(zgodnie z pkt. 1 rozdziału 3.5 regulaminu).
• maksymalna wartość kosztów pośrednich: 10 000,00 zł (10% bezpośrednich wydatków
kwalifikowalnych),
• maksymalny poziom dofinansowania kosztów pośrednich: 50% (zgodnie z zapisami rozdziału 2.2
regulaminu),
• wartość dofinansowania kosztów pośrednich: 5 000,00 zł (50% kosztów pośrednich).
Pytanie 2:
W kryteriach oceny znajdujemy opis:
„Prawa własności intelektualnej nie stanowią bariery do wdrożenia rezultatów projektu.
Wnioskodawca przeanalizował aspekt ochrony własności intelektualnej i:
- dysponuje prawami własności intelektualnej dotyczącymi realizowanego przedsięwzięcia
(udokumentowane posiadanie praw) – 1 pkt lub
- w związku z planowanym wprowadzeniem nowego produktu przewidział sposób i zakres ochrony
własności intelektualnej – 2 pkt”
W projekcie przewiduje się zlecić w formie umowy część badań B+R jednostce naukowej. W związku
z tymi prawami mam pytania:
1. Czy przekazanie przez jednostkę naukową w formie umowy licencyjnej dotychczasowych wyników
badań będących już przynajmniej na III etapie rozwoju technologii będzie wystarczającym
dokumentem aby potwierdzić że „Prawa własności intelektualnej nie stanowią bariery do wdrożenia
rezultatów projektu” oraz ponadto spełnić regulaminowy wymóg iż badania w projekcie mogą
dotyczyć technologii znajdującej się przynajmniej na II stopniu rozwoju?
2. Czy właścicielem patentu chroniącego rozwiązanie uzyskane w projekcie musi być tylko
beneficjent, czy także w części współwłaścicielem może być uczelnia której zlecono wykonanie części
badań B+R?
Odpowiedź:
1. Zgodnie z zapisami Kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 1.1 Projekty badawczorozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z
przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej stanowiących załącznik nr 2 do
Regulaminu konkursu w ramach kryterium 4.5 Ponadstandardowa trwałość w zakresie: Prawa
własności intelektualnej nie stanowią bariery do wdrożenia rezultatów projektu można łącznie uzyskać
3 pkt. W przypadku, gdy wnioskodawca dysponuje w chwili złożenia wniosku prawami własności
intelektualnej dotyczącymi realizowanego przedsięwzięcia może uzyskać 1 pkt (wymagane jest
załączenie do wniosku o dofinansowanie odpowiednich dokumentów potwierdzających posiadanie
ww. praw). Jeżeli wnioskodawca przewidział sposób i zakres ochrony własności intelektualnej w
związku z planowanym wprowadzeniem produktu może uzyskać 2 pkt.
Mając na uwadze powyższe należy uznać, że w przypadku, gdy wnioskodawca nabędzie prawa
własności intelektualnej w postaci licencji, wówczas może uzyskać 1 pkt podczas oceny projektu,
jeżeli właściwie udokumentuje posiadanie ww. praw. Należy jednak zaznaczyć, iż wydatki związane z
nabyciem ww. licencji przed złożeniem wniosku, nie będą mogły stanowić kosztów kwalifikowalnych
projektu. Ponadto należy zastrzec, że w takiej sytuacji wnioskodawca powinien mieć w szczególności
na względzie również zapisy Regulaminu konkursu dotyczące możliwości rozpoczęcia realizacji
projektu najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia w IZ RPO WZ pisemnego wniosku o
przyznanie pomocy.
Wykazując posiadanie praw do wyników badań będących przynajmniej na III poziomie gotowości
technologicznej, spełniony zostanie warunek dotyczący realizacji prac badawczych na co najmniej II
poziomie gotowości technologicznej.
2. Zgodnie z pkt 14 Podrozdziału 1.2 Typy projektów, zasady przyznawania dofinansowania i
wyłączenia z możliwości dofinansowania Regulaminu konkursu dofinansowanie projektu może być
udzielone pod warunkiem wdrożenia wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej
wnioskodawcy rozumianego jako rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych
wyników projektu w okresie 2 lat od zakończenia realizacji projektu. Dopuszczalną formą wdrożenia
jest udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy praw
do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub
sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do
działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac
B+R nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży).
Mając na uwadze powyższe należy uznać, że kluczowe dla osiągnięcia efektów projektu jest
wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie wnioskodawcy lub nabywcy przedmiotowych
wyników. Zgodnie z pkt 18 Podrozdziału 1.2 Regulaminu konkursu kwestia własności intelektualnej nie
może stanowić bariery dla realizacji projektu lub wdrożenia rezultatów projektu, tym samym
wnioskodawca ma możliwość rozporządzania ww. wynikami, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z
osiągnięciem i utrzymaniem efektów projektu.
Nadmienić należy również, że uzyskanie patentu związanego z pracami B+R będącymi przedmiotem
projektu nie jest warunkiem koniecznym, choć zaplanowanie we wniosku o dofinansowanie
zastosowania ww. ochrony będzie premiowane również w przypadku, gdy wnioskodawca będzie
współuprawnionym do praw wynikających z uzyskanego patentu. Jednakże należy mieć na względzie,
iż w przedstawionym przypadku brak będzie możliwości dofinansowania kosztów dotyczących
uzyskania, walidacji, obrony prawa własności przemysłowej będącej wynikiem przeprowadzonych w
ramach projektu prac B+R (tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji
wzorów przemysłowych) w trybie krajowym, regionalnym (europejskim) lub międzynarodowym, z
wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na
terytorium Polski, gdyż pomoc w ww. zakresie może zostać udzielona jedynie dla wnioskodawców z
sektora MŚP, a w przedstawionym przypadku pomoc udzielana byłaby również uczelni, tj. podmiotowi
spoza sektora MŚP.
Pytanie 3:
Czy w ramach kosztów bezpośrednich Wnioskodawca może zakwalifikować koszty wynajmu sprzętu
niezbędnego do realizacji prac badawczych?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami podrozdziału 3.5 Regulaminu konkursu w ramach kosztów bezpośrednich
kwalifikowalne są m.in.:
„koszty aparatury i sprzętu służącego celom badawczym – w zakresie i przez okres, w jakim są one
wykorzystywane na potrzeby projektu”.
Na podstawie ww. zapisu dopuszczalne jest kwalifikowanie kosztu najmu aparatury w zakresie
niezbędnym w celu realizacji projektu. Jednocześnie zasadę przewidzianą w treści regulaminu
konkursu, tj. jeśli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich
użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi
realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości, należy
odnosić również do wartości wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach najmu. Wobec
powyższego miesięczna wartość ww. kosztów nie może przewyższać równowartości miesięcznego
odpisu amortyzacyjnego, właściwego dla przedmiotu najmu określonego w przepisach podatkowych
obliczonego dla metody liniowej.
Pytanie 4:
Czy Wnioskodawca może zakwalifikować koszty wynajmu sprzętu niezbędnego do realizacji prac
badawczych od jednostki powiązanej?
Odpowiedź:
Z uwagi na konieczność uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, w tym w zakresie wynajmu
aparatury lub sprzętu służącego celom badawczym, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym
z nim osobowo lub kapitałowo w przypadku zamówień przekraczających wartość 50 tys. zł netto. W
przypadku zamówień nieprzekraczających ww. wartości możliwe jest udzielenie zamówienia od
jednostki powiązanej, przy zachowaniu warunków określonych w treści Zasad w zakresie udzielania
zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, stanowiących załącznik do umowy o
dofinansowanie.
Pytanie 5:
W związku z ogłoszonym konkursem w ramach działania 1.1 RPO województwa
zachodniopomorskiego uprzejmie proszę o wyjaśnienie poniższych zagadnień lub wskazanie tych
informacji w dokumentacji konkursowej.
W ramach konkursu wnioski mogą składać partnerstwa naukowo-przemysłowe, w których liderem jest
przedsiębiorstwo a partnerem jednostka naukowa, spełniająca warunki określone w podrozdziale 1.3.
regulaminu konkursu.
Od partnerstwa wymagany jest wkład własny przy czym
minimalny wkład własny
wnioskodawcy/partnera zależny jest od rodzaju wsparcia i określonego poziomu
dofinansowania wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny musi zostać sfinansowany ze środków
własnych lub innych środków nie mających charakteru środków publicznych.
Pytania:
1.Czy to oznacza, ze wkład własny wnoszony jest tylko przez przedsiębiorcę?
2.Czy wkład własny wnoszony jest tylko w formie pieniężnej?
3.Czy dopuszczany jest wkład rzeczowy? Jak powinien zostać wyceniony?
4.Czy zadania wykonywane przez partnera - publiczną szkołę wyższą są finansowane w 100% przez
projekt jak w przypadku konkursów ogłaszanych przez NCBiR?
Jeśli nie, jak publiczna uczelnia wyższa powinna udowodnić, że jej wkład własny nie ma charakteru
publicznego?
5. Jaki jest minimalny wkład własny uczelni wyższej?
Odpowiedź:
1. Wkład własny oznacza różnicę pomiędzy wartością wydatków kwalifikowalnych, a dofinansowaniem
ww. wydatków. Tym samym w przypadku projektu realizowanego w ramach partnerstwa naukowoprzemysłowego wkład własny dotyczący poszczególnych wydatków zapewniany jest przez podmiot
ponoszący wskazany we wniosku o dofinansowanie wydatek. W związku z powyższym należy
wskazać, że przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić pokrycie wkładu własnego jedynie w zakresie
wydatków, które będzie ponosić. Natomiast w przypadku wydatków ponoszonych przez partnerów,
wkład własny w ich zakresie zapewniają partnerzy.
Ponadto IZ RPO WZ zastrzega, że Lider oraz partnerzy odpowiedzialni są za ponoszenie części
niekwalifikowanych wydatków przez nich realizowanych, w tym kosztów podatku od towarów i usług.
2/3. W ramach Działania 1.1 Typ projektu 2 nie przewiduje się możliwości wnoszenia wkładu
własnego niepieniężnego, w związku z czym dopuszczalny jest jedynie wkład własny pieniężny.
4. Mając na uwadze, iż partnerzy mogą partycypować w dofinansowaniu jedynie w zakresie wydatków
związanych bezpośrednio z realizacją badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac
rozwojowych, należy wskazać, iż dofinansowanie w ww. zakresie stanowi pomoc publiczną udzielaną
na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace
rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 20142020. Ww. rozporządzenie, zgodnie z § 1, reguluje udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorcom, w
związku z czym na gruncie Działania 1.1 Typ projektu 2 partnerzy projektu (jednostki naukowe)
traktowani są jako przedsiębiorcy. Poziom dofinansowania wydatków ponoszonych przez partnerów
jest zróżnicowany w zależności od statusu przedsiębiorstwa poszczególnych partnerów. Jednakże
należy wskazać, że w przypadku, gdy partnerami będą publiczne uczelnie wyższe traktowane jako
duże przedsiębiorstwa, poziom dofinansowania wydatków wynosić będzie 50% w przypadku pomocy
publicznej na badania przemysłowe oraz 25% w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne
prace rozwojowe. Poziom dofinansowania w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych
prac rozwojowych można zwiększyć o 15% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli spełniony jest jeden z
następujących warunków:
a) projekt zakłada efektywną współpracę między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją
prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi, co najmniej 10% kosztów
kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań. Ocena spełnienia niniejszego
warunku prowadzona będzie na podstawie załączonej do wniosku umowy o partnerstwie w ramach
partnerstwa naukowo-przemysłowego.
b) wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione podczas konferencji, za pośrednictwem
publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.
Szerokie rozpowszechnienie wyników prac B+R powinno nastąpić w okresie 1 roku od zakończenia
realizacji projektu poprzez zaprezentowanie ich na co najmniej 2 konferencjach naukowych i
technicznych (w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej) lub opublikowanie ich w co najmniej 2
czasopismach naukowych lub technicznych lub w powszechnie dostępnych bazach danych
zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych) lub
rozpowszechnienie ich w całości za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub
oprogramowania z licencją otwartego dostępu.
5. Jak wskazano powyżej wkład własny oznacza różnicę pomiędzy wartością wydatków
kwalifikowalnych, a dofinansowaniem ww. wydatków, w związku z czym jego wysokość będzie
zależała od poziomu dofinansowania poszczególnych wydatków.
Wkład własny musi zostać sfinansowany ze środków własnych lub innych środków nie mających
charakteru środków publicznych. W sekcji III Biznes Planu (część finansowa) należy określić źródła
finansowania projektu, które będą obejmować środki nieposiadające charakteru środków publicznych.
Ponadto w sekcji G.7 Źródła finansowania projektu wniosku o dofinansowanie wartość wkładu
własnego dla projektu należy ująć w wierszu 3. Prywatne.
Na potrzeby Działania 1.1 Typ projektu 2 przyjmuje się, że charakteru środków publicznych nie
posiadają środki pochodzące z działalności gospodarczej prowadzonej przez jednostkę naukową
takiej jak np. wynajem infrastruktury, świadczenie usług na rzecz przedsiębiorstw, realizację badań
kontraktowych (na zlecenie), które odbywają się na zasadach rynkowych lub środki prywatne,
pochodzące w szczególności z kredytów komercyjnych.
Pytanie 6:
Mam kilka pytań dotyczących konkursu w ramach Działania 1.1 typ 2 RPO WZ 2014/2020, które
zamieszczam poniżej:
1. Zgodnie z pkt. 6 podrozdziału 1.2 Regulaminu konkursu:
Realizacja prac B+R może odbywać się przy wykorzystaniu własnych zasobów lub we współpracy z
jednostkami naukowymi (podrozdział 1.3), w ramach partnerstw naukowo-przemysłowych.
Natomiast pkt. 7 tego podrozdziału mówi:
Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy.
Podwykonawstwo można zlecić jedynie jednostce naukowej, posiadającej przyznaną kategorię
naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki) lub spółce celowej, o której mowa w art. 86a lub art. 86b ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa
nie może przekroczyć 50% wartości bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych projektu.
W takim razie czy przedsiębiorstwo (mając w założeniu powierzenie części prac jednostce naukowejspełniającej ww. kryteria) może uwzględnić podwykonawstwo jedynie w harmonogramie (bez
zawierania umowy o partnerstwie) czy realizacja musi jednak odbywać się w ramach partnerstwa
naukowo-przemysłowego?
2. W załączniku nr 10 do regulaminu konkursu w pkt. 1 Rozdziału 3 jest określone, iż: „Wybór
partnerów musi nastąpić zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej oraz przedmiotowymi Zasadami”. Art.
33 ustawy wdrożeniowej mówi, iż nabór partnerów odbywa się poprzez:
1) ogłoszenie otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co
najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów,
2) uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami
partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa,
doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze,
3) podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach
wybranych do pełnienia funkcji partnera
Natomiast pkt 7 Rozdziału 3 załącznika nr 10 do regulaminu konkursu mówi, iż: Zasady wskazane w
pkt 5 niniejszego rozdziału nie mają zastosowania w odniesieniu do wyboru partnerów przez podmioty
spoza sektora finansów publicznych, np. przedsiębiorców, organizacji pozarządowych.
W celu upewnienia się, proszę o potwierdzenie, iż przedsiębiorstwa nie są zobowiązane do
przeprowadzenia procedury dotyczącej wyboru Partnerów.
Odpowiedź:
Nie należy utożsamiać podwykonawstwa z partnerstwem. Podwykonawstwo to zlecenie stronie
trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim
nadzorem beneficjenta. Partnerstwo z kolei tworzone jest przez podmioty wnoszące do projektu
zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt partnerski, na
warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Wobec powyższego
wnioskodawca może powierzyć (zlecić) część prac jednostce naukowej zgodnie z warunkami
określonymi w regulaminie konkursu nie korzystając z formuły partnerstwa naukowo-przemysłowego.
Obowiązki zawarte w pkt. 5 rozdziału 3 załącznika nr 10 do regulaminu konkursu wynikające z art. 33
ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 217, ze zm.)
dotyczą podmiotów z sektora finansów publicznych i nie dotyczą np. przedsiębiorców.
Pytanie 7:
W związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie z działania 1.1. Projekty B+R Typ 2
bardzo proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie
przedsiębiorstwa, które w poprzednim 2016 roku utraciło ponad połowę kapitału i tym samym jest
przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji ekonomicznej. W pierwszym kwartale 2017 planowane jest
istotne podniesienie kapitału zakładowego, powyżej progu 50%, czy w związku z tym analiza
przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej odbywa się na podstawie zamkniętych sprawozdań
finansowych za dany rok, czy na podstawie danych finansowych za zamknięty okres, którym jest np.
kwartał?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami podrozdziału 1.2.1 Wyłączenia z możliwości dofinansowania regulaminu konkursu
w ramach RPO WZ 2014-2020 dla Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw typ
projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia
w działalności gospodarczej, o dofinansowanie nie mogą ubiegać się wnioskodawcy oraz partnerzy
m.in. spełniający przesłanki przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu
Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację
przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. U. UE C 249 z 31.07.2014 r.),
zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Trudną sytuację
ustala się na podstawie przede wszystkim dokumentów finansowych (bilans, rachunek zysków i strat)
za ostatni zamknięty okres księgowy. W związku z powyższym podmiot ustalający swoją sytuację
może się oprzeć na sporządzonych przez siebie sprawozdaniach za ostatni zamknięty okres.
Jednocześnie informuję, iż integralną częścią wniosku o dofinansowanie jest m.in. Załącznik nr 2:
Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/partnera. Wnioskodawcy zobowiązani
do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia
29 września 1994 r. z późn. zm. przedkładają kopie następujących dokumentów za trzy ostatnie lata
obrotowe, dla których wnioskodawca posiada zatwierdzone sprawozdanie finansowe:
- sprawozdanie finansowe – bilans, informacja dodatkowa, rachunek zysków i strat,
rachunek przepływów pieniężnych (jeśli dotyczy),
- opinia biegłego rewidenta (jeśli dotyczy).
Powyższe dokumenty oraz zapisy dokumentacji aplikacyjnej, w tym w szczególności Załącznika nr
5.22: Agendy Badawczej, będą podlegały ocenie ekspertów podczas analizy ekonomiczno-finansowej
w trakcie oceny merytorycznej I stopnia, biorących pod uwagę m.in. czy wnioskodawca zapewni
niezbędne środki finansowe do realizacji projektu oraz czy sytuacja ekonomiczna wnioskodawcy daje
gwarancję realizacji przedsięwzięcia w terminie określonym we wniosku o dofinansowanie.
Pytanie 8:
Czy w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie zarówno przedsiębiorstwo i jednostka
naukowa mają taki sam poziom dofinansowania, czy w ramach projektu jednostka naukowa ma
standardowo 100% (tak jak w standardowych projektach badawczych), a przedsiębiorstwo do 80%
swojej części projektu.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami rozdziału 2.2 pkt 3 regulaminu konkursu dla Działania 1.1 Projekty badawczorozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z
przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej w przypadku projektów realizowanych w
ramach partnerstwa naukowo przemysłowego poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych
ponoszonych przez Lidera i partnera, należy określić odrębnie dla Lidera oraz partnera. Poziom ten
zależy od statusu podmiotu starającego się o wsparcie, od rodzaju kategorii kosztów oraz od rodzaju
przyznanej pomocy.
Poniżej - zgodnie z zapisami rozdziału 2.2 pkt 1 regulaminu konkursu - wskazano maksymalne
poziomy dofinansowania:
a) w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:
- mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
- średnie przedsiębiorstwa – 60 %,
- duże przedsiębiorstwa – 50 %.
b) w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:
- mikro i małe przedsiębiorstwa - 45%,
- średnie przedsiębiorstwa – 35 %,
- duże przedsiębiorstwa – 25 %.
c) w przypadku pomocy de minimis na koszty pośrednie:
- mikro i małe przedsiębiorstwa - 50 %,
- średnie przedsiębiorstwa – 50 %,
- duże przedsiębiorstwa – 50%.
d) w przypadku pomocy publicznej na koszty dotyczące uzyskania, walidacji i obrony patentów i
innych wartości niematerialnych i prawnych:
- mikro i małe przedsiębiorstwa - 50 %,
- średnie przedsiębiorstwa – 50 %.
Poziom dofinansowania w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych
można zwiększyć o 15 % do maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem spełnienia
warunków opisanych w podrozdziale 2.2 pkt 2 regulaminu konkursu. Zwiększony poziom
dofinansowania dotyczy również partnera, np. jednostki naukowej.
Z uwagi, że powyżej wskazane poziomy są maksymalnymi przewidzianymi w ramach konkursu,
dlatego nie ma możliwości, aby np. jednostka naukowa będąca partnerem otrzymała dofinansowanie
na poziomie 100%poniesionych wydatków kwalifikowalnych.
Należy mieć na uwadze, iż status MSP przedsiębiorstwa ustalany jest w rozumieniu Załącznika I do
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, stąd wszystkie inne podmioty niespełniające przesłanki
przedsiębiorstwa MSP w myśl ww. Rozporządzenia traktowane są i otrzymują dofinansowanie jak
duże przedsiębiorstwa.
Pytanie 9:
1. Proszę o wyjaśnienie czy część amortyzacji liczonej po zakończeniu projektu może być traktowana
jako wkład firmy do realizacji inwestycji wymaganej w ciągu dwóch lat po zakończeniu projektu.
Na przykład:
Aparatura która będzie stanowiła element modernizowanej technologii będzie umieszczona w nowo
budowanym budynku.
Ze względu na jego niewielkie rozmiary ekonomicznie uzasadnione jest jego wybudowanie w kształcie
docelowym. Praktycznie cała jego powierzchnia będzie wykorzystywana do prac B+R w trakcie
realizacji projektu, jednak amortyzacja takiego budynku jest dłuższa niż czas trwania projektu. Z tego
względu zgodnie z regulaminem kwalifikowalna może być tylko część amortyzacji budynku
odpowiadająca czasowi jego eksploatacji podczas realizacji projektu (bo w okresie trwałości to już
chyba nie?).
W związku z tym czy pozostała część kosztów poniesionych na budowę może być liczona jako koszty
inwestycji – wdrożenia tej technologii?
2. Proszę także o wyjaśnienie jak rozumieć zapis o warunkach publikacji wyników projektu:
„ …rozpowszechnienie wyników prac B+R powinno nastąpić w okresie 1 roku od zakończenia
realizacji projektu poprzez zaprezentowanie ich na co najmniej 2 konferencjach naukowych i
technicznych (w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej) lub opublikowanie ich w co najmniej 2
czasopismach .. itd.”
Czy to oznacza, że opublikowanie wyników badań już w trakcie realizacji projektu się nie liczy do tej
wymaganej ilości publikacji?
Odpowiedź:
1. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe
przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem
do wdrożenia w działalności gospodarczej w ramach kosztów bezpośrednich, w przypadku budynków
kwalifikowalne są tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu (do daty
zakończenia realizacji projektu) obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad
rachunkowości, natomiast niekwalifikowalne są koszty wdrożenia wyników badań przemysłowych i
eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. Jednocześnie
informuję, że katalog kosztów kwalifikowalnych jest katalogiem zamkniętym i kosztów poniesionych na
budowę nie można przypisać do żadnej z kategorii kosztów kwalifikowalnych.
2. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu szerokie rozpowszechnienie wyników prac B+R powinno
nastąpić w okresie 1 roku od zakończenia realizacji projektu, jednak może nastąpić przed datą
zakończenia realizacji projektu, pod warunkiem, że są to całościowe wyniki dotyczące
przeprowadzonego projektu.
Pytanie 10:
W regulaminie 1.1. jest zapis „Wnioskodawca musi być zarejestrowany na terytorium RP, a projekt
musi dotyczyć działalności gospodarczej wnioskodawcy prowadzonej na terenie WZP”
W jakim momencie ta działalność gospodarcza ma być w naszym regionie wykonywana?
Rozmawiamy z firmą spoza województwa zachodniopomorskiego, która wraz z uczelnią w Szczecinie
może rozwinąć innowacyjny produkt oraz usługę dla gospodarki śródlądowej. Firma nie ma
przedstawicielstwa w Szczecinie, ale widzi możliwość dalszej produkcji technologii w naszym regionie.
Pytanie – czy jej przedstawicielstwo w Szczecinie może być otwarte na etapie przed podpisaniem
umowy na realizację projektu, czy już na etapie aplikowania ta działalność ma mieć miejsce?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami pkt 5 1.2 podrozdziału 1.2 Typy projektów regulaminu konkursu „Wnioskodawca
musi być zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a projekt musi dotyczyć działalności
gospodarczej wnioskodawcy prowadzonej na terenie województwa zachodniopomorskiego, tzn. prace
B+R prowadzone w ramach projektu związane są z produktem/usługą będącą przedmiotem
działalności prowadzonej na terenie województwa.”
Z powyższych zapisów wynika, iż ww. warunek zostanie spełniony w dwóch sytuacjach:
- wnioskodawca prowadził dotychczas działalność gospodarczą w województwie zachodniopomorskim
i posiada zakład/firmę na tym terenie, w której wdroży wyniki prac B+R i rozpocznie tam produkcję
danego produktu, świadczenie danych usług,
- wnioskodawca nie posiada obecnie na terenie województwa zakładu, lecz dopiero zamierza go
otworzyć i wdrożyć w nim wyniki prac B+R będące przedmiotem projektu.
W przypadku, gdy wnioskodawca dopiero planuje założenie zakładu na terenie województwa
zachodniopomorskiego i nie może określić dokładnie miejsca założenia ww. zakładu w sekcji A.4
Miejsce realizacji projektu należy pozostawić wypełnione jedynie pole A.4.3 Województwo – domyślnie
wybrane jest województwo zachodniopomorskie bez możliwości zmiany treści przedmiotowego pola.
Jednocześnie należy zastrzec, że dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem
wdrożenia wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy rozumianego jako
rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu w okresie 2 lat od
zakończenia realizacji projektu. Beneficjent zobowiązany jest do wykazania Instytucji Zarządzającej
RPO WZ wdrożenia wyników prac B+R zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie na zasadach
określonych w Regulaminie konkursu, w szczególności w postaci raportu z wdrożenia prac B+R w
terminie 30 dni od dnia ich wdrożenia.
Pytanie 11:
1. Jednym z kryteriów oceny projektu jest zapis:
"Czy projekt jest realizowany w partnerstwie (w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego) lub
innej formie współpracy (na podstawie umowy/porozumienia o współpracy)?
Punkty przyznawane są następująco:
- projekt nie jest realizowany we współpracy z innymi przedsiębiorstwami lub jednostką naukowobadawczą – 0 pkt;
- projekt realizowany w innej formie współpracy niż partnerstwo naukowo-przemysłowe – 2 pkt;
- projekt realizowany w partnerstwie naukowo-przemysłowym – 3 pkt.
Beneficjent planuje podzlecenie badań B+R jednostce naukowej - zgodnie z zamówieniami
publicznymi: najpierw zapytanie ofertowe, potem z wybraną jednostką podpisanie stosownej umowy o
wykonanie badań.
Czy to spełnia to kryterium:- projekt realizowany w innej formie współpracy niż partnerstwo naukowoprzemysłowe – 2 pkt;
2. W ocenie jest także zapis:
"Dodatkowo w przypadku, gdy projekt realizowany jest w partnerstwie (w ramach partnerstwa
naukowo-przemysłowego) lub innej formie współpracy (na podstawie umowy/porozumienia o
współpracy) z jednostką naukowo-badawczą posiadającą siedzibę na terenie województwa
zachodniopomorskiego – 2 pkt."
Te dwa punkty mogą zadecydować o przyznaniu projektu. Stąd, czy to oznacza, że istnieje powód aby
w specyfikacji do zamówień publicznych podać warunek, że do składania ofert są upoważnione
jedynie jednostki naukowe z województwa zachodniopomorskiego?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu - ocena
merytoryczna II stopnia, punkty w ramach kryterium 4.4 Użyteczność przyznawane są m. in. w
sytuacji, gdy projekt realizowany jest w partnerstwie (w ramach partnerstwa naukowo-przemysłowego)
lub innej formie współpracy (na podstawie umowy/porozumienia o współpracy). Podwykonawstwa,
rozumianego jako zlecenie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są
wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta nie należy utożsamiać z
partnerstwem, ani z inną formą współpracy, o której mowa w karcie oceny merytorycznej II stopnia.
Dodatkowo podkreślam, że podwykonawstwo, a z drugiej strony partnerstwo i inna forma współpracy
będą realizowane na podstawie różnych umów o odrębnym zakresie. Jednocześnie informuję, że
umowa z wybraną jednostką nie może być zawarta przed złożeniem wniosku i przy wyborze należy
się kierować Zasadami w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Biorąc pod uwagę powyższe, zlecenie merytorycznych części prac projektu jednostce naukowej w
ramach podwykonawstwa co do zasady nie jest punktowane w ramach kryterium 4.4 Użyteczność.
Ponadto informuję, iż podczas postępowania o udzielenie zamówienia należy zachować zasady
równości, uczciwej konkurencji i jawności postępowania o udzielenie zamówienia. Nie jest zatem
prawidłowym podanie w specyfikacji zamówienia warunku, że do składania ofert są upoważnione
jedynie jednostki naukowe z województwa zachodniopomorskiego.
Pytanie 12:
Czy załączniki 3a i 3b muszą obejmować wszystkie miejsca prowadzenia badań?
Odpowiedź:
IZ RPO WZ mając na uwadze umieszczoną uprzednio odpowiedź, iż załączniki muszą dotyczyć
wszystkich miejsc prowadzenia prac badawczo – rozwojowych wskazanych w dokumentacji
aplikacyjnej, realizowanych zarówno przez Lidera jak i partnera (z wyłączeniem badań prowadzonych
w formie podwykonawstwa), weryfikuje uprzednią odpowiedź i wskazuje poniższą jako aktualną:
Załączniki:
3a - Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wraz z mapą,
na której wskazano lokalizację projektu i obszarów Natura 2000 (wg wzoru),
3b - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (wg wzoru),
muszą dotyczyć:
- miejsca wdrożenia wyników prac badawczo–rozwojowych, w którym prowadzone będę niniejsze
prace,
- w przypadku gdy wnioskodawca będzie prowadził prace B+R w innym miejscu niż miejsce wdrożenia
(lub wnioskodawca nie posiada obecnie na terenie województwa zachodniopomorskiego zakładu, lecz
dopiero zamierza go otworzyć i wdrożyć w nim wyniki prac B+R będące przedmiotem projektu),
załączniki muszą dotyczyć miejsca prowadzenia prac B+R, co do którego wnioskodawca posiada
prawo do dysponowania nieruchomością na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.
Pytanie 13:
1. W ramach projektu Wnioskodawca chce zakwalifikować koszty wynajmu nieruchomości na cele
badawcze. Zgodnie z regulaminem w momencie składania wniosku Wnioskodawca musi posiadać
prawo do dysponowania nieruchomością. W związku z tym umowa najmu/dzierżawy musi być
zawarta przed złożeniem wniosku. Czy w takim przypadku wystarczy warunkowa umowa najmu?
Czy najemca musi zostać wybrany zgodnie z zasadami konkurencyjności?
2. Czy przy zakupie sprzętu, którego koszty amortyzacji będą kwalifikowane należy kierować się
zasadą konkurencyjności? Analogicznie czy wynajem sprzętu na potrzeby projektu musi być
poprzedzony postępowaniem zgodnym z zasadą konkurencyjności?
3. W przypadku konieczności zakupu praw do korzystania z konkretnego patentu, czy Wnioskodawca
może dokonać zakupu bez zachowania zasad konkurencyjności?
4. W przypadku gdy część prac badawczych będzie realizowana u podwykonawcy, który zostanie
wybrany na etapie realizacji projektu, w polu miejsce realizacji projektu możemy wskazać jedynie
miejsce realizacji prac wykonywanych przez Wnioskodawcę?
5. Czy Wnioskodawca może zakwalifikować koszty wynagrodzeń dla członka zarządu, z którym
umowa o pracę zostanie zawarta w momencie rozpoczęcia projektu?
6. Czy wskazując personel zaangażowany w realizację projektu Wnioskodawca może wskazać
jedynie wymagania co do personelu planowanego do zatrudnienia czy na moment składania
wniosku personel powinien zostać wybrany?
7. Czy raty leasingu finansowego lub operacyjnego stanowią koszt kwalifikowany w projekcie? Czy
kwalifikowana jest cześć kapitałowa i odsetkowa? Czy kwalifikowana jest opłata wstępna?
Odpowiedź:
1.
W katalogu wydatków kwalifikowalnych dla projektów, na realizację których wnioskodawcy
ubiegają się w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2
Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności
gospodarczej, istnieje możliwość ujęcia kosztów wynajmu nieruchomości na cele badawcze jedynie w
kategorii koszty ogólne i inne koszty operacyjne.
W ramach tej kategorii, zgodnie z zapisami Regulaminu wynajmowana nieruchomość powinna
stanowić dodatkową powierzchnię laboratoryjną, tj. powierzchnię wyposażoną w aparaturę badawczą
oraz przystosowaną do prowadzenia badań np. ze względu na wymagane certyfikaty lub zastosowane
systemy zabezpieczeń. Z uwagi na fakt, że kwalifikowalny jest koszt wynajmu dodatkowej powierzchni
laboratoryjnej należy uznać, że ww. koszt dotyczy powierzchni, wynajętej jedynie na cele związane z
realizacją projektu. Tym samym umowa najmu powinna zostać zawarta w trakcie realizacji projektu.
Koszty ww. wynajmu będą kwalifikowalne w zakresie i okresie określonym we wniosku o
dofinansowanie. Ponadto, w powyższym przypadku (zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra
Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020 z
dnia 19 września 2016 r.) nabycie innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości przez
podmiot niebędący zamawiającym w rozumieniu Pzp z pominięciem zasady konkurencyjności jest
możliwe jedynie w przypadku braku powiązań osobowych i kapitałowych.
W przypadku, gdy wynajem powierzchni odbywać się będzie od podmiotu powiązanego (osobowo lub
kapitałowo) należy mieć na uwadze, iż zgodnie z pkt 4 podrozdziału 7.4 wytycznych Ministra Rozwoju
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19
września 2016 r. (dalej: Wytyczne) jeżeli nieruchomość stanowi własność beneficjenta, jego jednostki
organizacyjnej czy też podmiotu powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo, może zostać rozliczona
w projekcie wyłącznie w formie wkładu niepieniężnego. W ramach aktualnego konkursu dla Działania
1.1 Projekty badawczo- rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe
przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej nie przewidziano
możliwości wniesienia wkładu niepieniężnego, co znajduje swój wyraz w Załączniku nr 1 Wzór
wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 wraz z
instrukcją wypełniania do Regulaminu konkursu. Tym samym brak jest możliwości ujęcia kosztów
wynajmu powierzchni laboratoryjnej od podmiotu powiązanego jako kosztów kwalifikowanych.
Ponosząc wydatki należy pamiętać o ogólnych zasadach dotyczących kwalifikowalności wydatków, tj.
muszą zostać dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W związku z powyższym w przypadku
niezastosowania zasady konkurencyjności po stronie Beneficjenta leży obowiązek udokumentowania
spełnienia powyższych obowiązków np. opinią sporządzoną przez uprawnionego rzeczoznawcę
majątkowego, cennikami wynajmu powierzchni w danej lub podobnej lokalizacji.
Jednocześnie IZ RPO WZ zwraca uwagę, iż warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie
przez wnioskodawcę/partnera na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie prawa do dysponowania
nieruchomością na cele realizacji projektu.
2.
W przypadku amortyzacji aparatury i sprzętu służącego celom badawczym za kwalifikowalne
mogą zostać uznane koszty amortyzacji odpowiadające zakresowi i okresowi w jakim są one
wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu.
W przypadku kwalifikowania odpisów amortyzacyjnych zasada konkurencyjności nie będzie miała
zastosowania. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Rozwoju w
zakresie kwalifikowalności, koszty amortyzacji środków trwałych kwalifikują się do współfinansowania,
jeżeli dotyczą środków trwałych, które zostały zakupione w sposób racjonalny i efektywny, tj. ich ceny
nie są zawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych. W związku z powyższym, przy ocenie
kwalifikowalności, zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, jak również na późniejszych
etapach życia projektu, zbadane może zostać, czy przedstawione odpisy amortyzacyjne nie zostały
zawyżone poprzez przyjęcie wartości początkowej poszczególnych środków trwałych w wysokości
odbiegającej od cen rynkowych.
Analogicznie najem aparatury lub sprzętu służącego celom badawczym możliwy jest do
zakwalifikowania jedynie w zakresie, okresie oraz na cele związane z realizacją projektu. Zamówienie,
którego przedmiotem będzie ww. najem powinno zostać udzielone zgodnie z Zasadami w zakresie
udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 stanowiącymi załącznik do umowy o
dofinansowanie.
3.
Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r. możliwe jest niestosowanie
procedur związanych z udzieleniem zamówienia i zlecenie go tylko jednemu wykonawcy m. in. w
przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych. Mając na uwadze
powyższe, jeżeli nabycie patentu jest niezbędne w celu realizacji projektu, możliwe jest niestosowanie
procedur związanych z udzieleniem zamówienia. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie może być
zastosowane, o ile nie istnieje rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie jest
wynikiem sztucznego zawężania parametrów zamówienia. Spełnienie przesłanek umożliwiających
niestosowanie procedur musi być uzasadnione na piśmie i będzie podlegać ocenie IZ RPO WZ.
Pragnę również przypomnieć, iż koszty wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowalne pod
warunkiem dalszego ich wykorzystywania do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.
4.
W przypadku prac badawczych, które zostaną zlecone podwykonawcy, nie należy
przedstawiać miejsca prowadzenia badań w ww. zakresie jako lokalizacji realizacji projektu.
5.
Koszty wynagrodzeń członka zarządu, z którym umowa o pracę zostanie zawarta w
momencie rozpoczęcia projektu, mogą zostać ujęte w ramach pośrednich kosztów kwalifikowalnych.
6.
W sekcji A.2 pkt 1 Załącznika nr 5.22 Agenda badawcza (część opisowa) do wniosku o
dofinansowanie wnioskodawca co do zasady powinien wskazać dane dotyczące zasobów kadrowych,
którymi dysponuje na dzień składania wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z opisem pola
wnioskodawca może określić wymagania dotyczące potencjału kadrowego w przypadku
zaplanowanego zlecenia wykonania części badań podwykonawcy, jeżeli ten nie został wybrany.
Niemniej jednak wnioskodawca może podać dane dotyczące wymagań względem osób, które zostaną
zatrudnione w związku z realizacją projektu, co jednak z uwagi na występujący czynnik niepewności
może zostać niżej ocenione przez niezależnych ekspertów w ramach kryterium 4.2 Skuteczność
zgodnie z treścią Załącznika nr 2 Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 1.1 Projekty
badawczo- rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej do regulaminu konkursu.
7.
W ramach kategorii wydatków koszty aparatury i sprzętu służącego celom badawczym
możliwe jest zakwalifikowanie do wsparcia kosztów leasingu operacyjnego, przy czym kosztem
kwalifikowanym w ww. przypadku będzie jedynie część raty leasingowej wystawionej na rzecz
beneficjenta związanej ze spłatą kapitału przedmiotu umowy leasingu (bez części odsetkowej i innych
opłat).
Jednocześnie zasadę przewidzianą w treści regulaminu konkursu, tj. jeśli aparatura i sprzęt nie są
wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne
uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie
powszechnie przyjętych zasad rachunkowości, należy odnosić również do wartości kosztów
kwalifikowalnych ponoszonych w ramach leasingu operacyjnego. Wobec powyższego miesięczna
wartość ww. kosztów nie może przewyższać równowartości miesięcznego odpisu amortyzacyjnego,
właściwego dla przedmiotu leasingu określonego w przepisach podatkowych obliczonego dla metody
liniowej.
Analogicznie, opłata wstępna (o ile obejmować będzie część kapitałową) może zostać uznana za
wydatek kwalifikowany tylko do wysokości równowartości miesięcznych odpisów amortyzacyjnych
właściwych dla przedmiotu leasingu. W przypadku leasingu finansowego kwalifikowalne są odpisy
amortyzacyjne.
Download