Szablon wniosku o grant

advertisement
Załącznik 1
WNIOSEK
nr…… Konkursu w grantach – GRAM
na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
Tytuł grantu
Rodzaj projektu
(indywidualny/ zespołowy - podać
jednostki, )
A. DANE WNIOSKODAWCY
Wypełnia Wydział
1.
Kierownik grantu – tytuł, stopień naukowy,
imię, nazwisko, telefon, e-mail
Numer rejestracyjny projektu:
……………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
2.
Nazwa jednostki, w której będzie
Data złożenia: ………………………………………
realizowany projekt (katedra)
……………………………………………………………….
…………………………………………………………………
Uwagi: …
B. DANE OGÓLNE
1. Planowany okres realizacji
……………………………………………… miesięcy
projektu
2. Termin zakończenia
…………………………………………………………
3. Planowane nakłady (w zł) ogółem
w tym w latach: ……………………………………
……………………………………
4. Słowa kluczowe (min 3, max 5)
…………………………………………………………
5. Liczba wykonawców projektu……………. (podać i wymienić kto i jaka funkcja)
Wykaz wykonawców
Lp.
Charakter udziału w realizacji projektu,
tytuł i stopień naukowy, imię, nazwisko,
Udział w
realizacji
projektu w %
Podstawowe miejsce
pracy/uczestnik studiów
doktoranckich
1
2
3
4
1
Kierownik projektu -
2
Wykonawca -
1. Streszczenie projektu (maks. 1 strona zdefiniowanego maszynopisu – 12pkt Times, odstępy
1,5)
C. OPIS GRANTU, METODYKA BADAŃ ORAZ CHARAKTERYSTYKA
OCZEKIWANYCH WYNIKÓW (maks. 3 strony zdefiniowanego maszynopisu – 12pkt
Times, odstępy 1,5)
1. Cel naukowy (jaki problem naukowy wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, co jest jego
istotą, dokładna charakterystyka efektu końcowego)
2. Metodyka badań (co stanowi podstawę naukowego warsztatu wnioskodawcy i jak zamierza
rozwiązać postawiony problem, na czym będzie polegać analiza i opracowanie wyników
badań, jaki sprzęt zostanie wykorzystany w badaniach, wytworzony bądź zakupiony w
ramach grantu)
3. Wymierny, udokumentowany efekt podjętego problemu (proszę zaznaczyć właściwe)
Wybór wnioskodawcy
Rodzaj efektu
Pierwszy wniosek w konkursie grantów GRAM (jeśli
kontynuowany podać tytuł poprzedniego i nr konkursu)
Publikacja w międzynarodowych czasopiśmie naukowym (WoS)
Patenty, wdrożenia lub wzory uzytkowe
Prodedura awansowa – podać jaka
Uzyskanie grantu na badania ze środków pozauczelnianych
Uzyskanie zlecenia na realizację prac badawczo- rozwojowych
Inne – określić jakie
4. Wykaz najważniejszej literatury dotyczącej problematyki wniosku (maks. 10 pozycji)
5. Dorobek wnioskodawcy (maks. 10 pozycji z ostatnich 4 lat)
6. Streszczenie i tytuł pracy języku angielskim (maks 300 słów)
D. HARMONOGRAM WYKONANIA PROJEKTU BADAWCZEGO – PLAN ZADAŃ
Lp.
Nazwa i opis zadania
Termin realizacji
(m-c, rok)
Przewidywane koszty
(PLN)
1
2
3
4
Razem
E. KALKULACJA POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI HARMONOGRAMU – zestawienie planowanego
finansowania
Pozycja
Koszty bezpośrednie realizacji projektu w tym:
Wynagrodzenia dla pracowników pomocniczych z
pochodnymi
Koszty aparatury naukowo badawczej1
Nr zadania
w
harmonogramie
Rok
(PLN)
Rok
(PLN)
Inne koszty bezpośrednie 2
Koszty pośrednie
REZEM
Wykaz planowanej do zakupu aparatury, uzasadnienie i koszt
2.
Inne koszty bezpośrednie to m.in.: delegacje , materiały nietrwałe , usługi w tym opłaty
konferencyjne i za wydruk publikacji – podać poniżej uzasadnienie kosztów
1.
Koszty pośrednie to koszty wydziału – należy każdorazowo uzyskać informacje w dziale
finansowym WILiŚ
F. OŚWIADCZENIA I PODPISY
1. Oświadczam, że zgodnie z moją wiedzą przygotowany wniosek o finansowanie projektu
badawczego nie narusza praw osób trzecich.
Wniosek sporządzono w dniu ……………..........
Kierownik projektu
podpis
Download