polite ch nikapozna ń ska

advertisement
P O L I T E CH N I K A P O Z N A Ń S K A
I NSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI
PRZEMYSŁOWEJ
60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3A
PRZEPROWADZENIE BADAŃ
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE STANDARDÓW JAKOŚCI PRODUKTU
(ŚWIETLÓWKI KOMPAKTOWEJ T0RNADO 23W)
W RAMACH ZADANIA:
„PROMOCJA ROZWIĄZAŃ ENERGOOSZCZĘDNYCH
POPRZEZ ZASTOSOWANIE ENERGOOSZCZĘDNYCH URZĄDZEŃ”
Zamawiający:
Urząd Miasta Poznania
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Gronowa 22a
61-655 Poznań
Umowa Nr OS.IV/3420-36/2009
z dnia 01.09.2009r.
Wykonawcy:
Dr inż. Małgorzata Górczewska
Dr inż. Małgorzata Zalesińska
Nr pracy:
42-984/09
Poznań, listopad 2009r.
1. Podstawa opracowania
- Umowa Nr OS.IV/3420-36/2009 z dnia 01.09.2009r.
- Polskie Normy:
- PN-89/E-04040.00 Pomiary promieniowania optycznego. Pomiary
fotometryczne. Wymagania ogólne.
- PN-91/E-04040.01 Pomiary promieniowania optycznego. Pomiary
fotometryczne. Wyznaczanie strumienia świetlnego.
- PN-EN 50285:2005 Efektywność energetyczna lamp elektrycznych do
użytku domowego. Metody pomiarów.
- PN-EN 60969:2002 (U) Lampy samostatecznikowe do ogólnych
celów oświetleniowych – Wymagania funkcjonalne.
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy w odniesieniu do wymogów dotyczących
ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego.
2. Obiekt badań
Obiektem badań było 5 szt. świetlówek kompaktowych Tornado, losowo
wybranych i dostarczonych przez Zleceniodawcę, o następujących danych
znamionowych deklarowanych przez Producenta (Philips), umieszczonych na
opakowaniu:
- klasa energetyczna:
- moc znamionowa:
- napięcie:
- prąd
- częstotliwość
- trwałość lampy:
- strumień świetlny:
- barwa:
A
23W
220V – 240V
165mA
50 – 60Hz
8000h
1550lm
ww 827 (ww - warm white – ciepło-biała)
Na fot. 1 przedstawiono lampę oraz jej opakowanie.
2
Fot. 1. Widok badanych świetlówek
3. Zakres badań i oceny
Badania i ocena lamp dotyczyły:
1. Wydajności energetycznej
- weryfikacja klasy energetycznej:
- pomiar strumienia świetlnego
- pomiar mocy lampy
- wyznaczenie skuteczności świetnej
2. Jakości światła
- weryfikacja danych dotyczących barwy światła:
- pomiar temperatury barwowej
- wyznaczenie wskaźnika oddawania barw
Do oceny skuteczności świetlnej (będącej miarą wydajności energetycznej) i
weryfikacji klasy energetycznej lamp zastosowano zależność, określającą
maksymalną moc znamionową (P) dla danej wartości znamionowej strumienia
świetlnego (Φ):
P ≤ 0,24 · √Φ + 0,0103 · Φ
[1]
(zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 244/2009 i Rozporządzenia Ministra Pracy i
Gospodarki z dn. 20 maja 2005 "W sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania
etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń" (Dz. U. z 2005 r. Nr 98, poz.
825)).
3
4. Sposób przeprowadzenia badań i oceny
Pomiary parametrów elektrycznych i fotometrycznych lamp wykonano po
100 godzinach ich świecenia. Świetlówki poddano badaniom w zakresie:
- pomiaru mocy przy napięciu znamionowym 230V,
- pomiaru strumienia świetlnego przy napięciu znamionowym,
- pomiaru temperatury barwowej,
- wyznaczenia wskaźnika oddawania barw.
Pomiary parametrów elektrycznych, tj. napięcia, prądu i mocy dokonywano
miernikiem HIOKI 3333.
Świetlówki zasilano prądem przemiennym z zasilacza stabilizowanego PRC
2000M firmy KIKUSUI o regulowanym napięciu wyjściowym.
Pomiar strumienia świetlnego świetlówek wykonano na stanowisku
badawczym z lumenomierzem kulistym o średnicy 2 m – fot.2.
Fot.2. Widok lumenomierza do pomiaru strumienia świelnego
Pomiar wykonano metodą podstawiania, przy wykorzystaniu ogniwa
krzemowego skorygowanego do V(λ) i miernika prądu fotoelektrycznego LMT
B510.
Jako wzorzec strumienia wykorzystano wzorzec zespołowy strumienia
świetlnego produkcji f-my PRC Krochman GMbH:
nr 87/39 typWI 5 Narva
Φ = 1285 lm ±1,2%,
nr 21/044 typWI 5 Narva
Φ = 1238 lm ±1,2%.
nr 043
typWI 5 Narva
Φ = 1231 lm ±1,2%.
Do pomiaru temperatury barwowej i do wyznaczenia wskaźnika oddawania barw
wykorzystano spektrofotometr X4 firmy Gigahertz-Optik GmbH.
4
5. Wyniki pomiarów
Wyniki pomiarów i obliczeń zestawiono w Tabeli 1. Zestawiono w
niej pomierzoną moc lamp, obliczoną skuteczność świetlną dla pomierzonego
strumienia świetlnego, klasę energetyczną wyznaczoną wg wzoru [1],
pomierzoną temperaturę barwową i wskaźnik oddawania barw.
Tabela 1. Wyniki pomiarów i obliczeń parametrów badanych lamp.
Lampa
nr
Moc
z pomiaru
P [W]
21,8
21,2
21,5
20,7
22,2
Skuteczność
Świetlna
[lm/W]
67
64
67
65
65
Klasa
energet.
Wartość
średnia
→
z pomiaru
21,5
Wartość
dopuszczalna
Maksymalna
26,4
(wg PN-EN
60969)
1
2
3
4
5
A
A
A
A
A
Temp.
Barw.
Tb[K]
2670
2760
2750
2700
2670
Oddaw.
barw
Ra
83
82
82
82
82
66
A
2720
82
Minimalna
53
(wg PN-EN
60969)
A
Poniżej
3300K
Powyżej
80
6. Ocena wyników i wnioski
Wydajność energetyczna
Na podstawie uzyskanych wyników badań partii 5 lamp stwierdza się, że
oceniane świetlówki spełniają kryteria efektywności dla klasy energetycznej
„A” i są „lampami energooszczędnymi” (zgodnie z nowoprzyjętymi,
zaostrzonymi kryteriami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE)
244/2009, od dnia 1. 09. 2009 r. lampy, które spełniają kryteria efektywności dla
klas energetycznych „B” i „C” nie mogą już być obecnie nazywane lampami
energooszczędnymi).
Deklarowany strumień świetlny 1550 lumenów został pozytywnie
zweryfikowany dla każdej przebadanej świetlówki (zgodnie z kryteriami
zawartymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 244/2009).
Przebadane lampy charakteryzują się znacząco wyższą skutecznością świetlną
(o ponad 20%) w porównaniu z wartością dopuszczalną dla tych lamp w normie
PN-EN 60969.
5
Jakość światła
Jakość światła, opisana parametrami dotyczącymi temperatury barwowej i
wskaźnika oddawania barw, odpowiada kryteriom przyjętym dla lamp
przeznaczonych do użytku domowego.
7. Podsumowanie
Wszystkie ocenione świetlówki poddane badaniom dotyczącym weryfikacji:
Wydajności energetycznej
- weryfikacja klasy energetycznej:
- pomiar strumienia świetlnego
- pomiar mocy lampy
- wyznaczenie skuteczności świetnej
Jakości światła
- weryfikacja danych dotyczących barwy światła:
- pomiar temperatury barwowej
- wyznaczenie wskaźnika oddawania barw
spełniają w zakresie wszystkich badanych parametrów kryteria określone w
Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w
sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla
bezkierunkowych lamp do użytku domowego.
Przebadane świetlówki posiadają bardzo dobre parametry
wydajności energetycznej i jakości światła, tym samym będą efektywnie
służyć ich użytkownikom i zapewniać dobrej jakości oświetlenie.
6
Download