Rak pęcherza moczowego – epidemiologia, diagnostyka i

advertisement
Folia Medica Lodziensia, 2013, 40/1:31-52
Rak pęcherza moczowego – epidemiologia, diagnostyka
i leczenie w XXI wieku
Urinary bladder cancer – epidemiology, diagnostics
and treatment in XXIst century
ZBIGNIEW JABŁONOWSKI
I Klinika Urologii
III Katedra Chirurgii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Streszczenie
Rak pęcherza moczowego jest jednym z najczęstszych nowotworów
występujących u osób w wieku starszym, zwłaszcza pomiędzy 60 a 80 rokiem
życia. W Polsce jest to czwarty (po raku płuc, stercza i jelita grubego) co do
częstości występowania nowotwór u mężczyzn i trzynasty u kobiet. Wskaźniki
epidemiologiczne dotyczące raka pęcherza moczowego w Polsce kształtują się
niepokojąco na tle innych państw Europy, gdzie w większości obserwuje się
zmniejszanie zarówno zachorowalności, jak i umieralności. W latach 1991-2006
w Polsce odnotowano niezwykle dynamiczny, bo sięgający aż 59% wzrost
zachorowań na raka pęcherza moczowego. Ponadto kraj nasz zajmuje drugie,
po Hiszpanii, miejsce w Europie pod względem umieralności na ten nowotwór.
W nadchodzących latach przewiduje się w Polsce narastanie liczby zachorowań
i zgonów z powodu raka pęcherza moczowego. W niniejszym artykule
omówione zostały nowe dane dotyczące epidemiologii, sposobów diagnostyki
i leczenia chorych na raka pęcherza moczowego.
Słowa kluczowe: rak pęcherza moczowego, epidemiologia, diagnostyka,
leczenie
Abstract
Urinary bladder cancer is one of the most common cancers occurring in those
aged older, especially between 60 and 80 years of age. In Poland, it is the fourth
(after lung, prostate, and colon cancers) on/in the incidence of cancer in men and
Adres do korespondencji: dr Zbigniew Jabłonowski. 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113,
tel 661-116-860, faks: (42) 636 82 14, e-mail: [email protected]
32
Rak pęcherza moczowego
thirteenth in women. Epidemiological indicators of bladder cancer in Poland are
disturbing to other European countries, where a decrease is observed in both
morbidity and mortality. In the years 1991-2006 in Poland a very dynamic
increase in the incidence of bladder cancer (reaching 59%) was recorded. What's
more, our country ranks second, after Spain, in Europe in terms of mortality
from this cancer. In the coming years the number of cases and deaths from
bladder cancer in Poland is expected to increase. This article discusses new
information/data on the epidemiology, methods of diagnosis and treatment of
patients with bladder cancer.
Key words: urinary bladder cancer, epidemiology, diagnostics, treatment
Wprowadzenie
W Polsce w roku 2010 stwierdzono ogółem 6 296 nowych zachorowań na
raka pęcherza moczowego (4 919 u mężczyzn i 1 377 u kobiet) i odpowiadał on
za 7% przypadków zachorowań na nowotwory wśród mężczyzn i 2% wśród
kobiet. Rak ten stanowił jednocześnie piątą co do częstości nowotworową
przyczynę zgonów u mężczyzn [1]. Nowotwór ten jest drugim co do częstości
występowania (po raku stercza) nowotworem układu moczowego-płciowego
i odpowiada w naszym kraju za około 30% wszystkich zachorowań na
nowotwory złośliwe tego układu. W latach 1991-2006 liczba chorych, u których
wykryto raka pęcherza moczowego wzrosła w Polsce aż o 59%, przy czym
dynamika wzrostu zapadalności na ten nowotwór większa jest u kobiet [2].
Rak pęcherza moczowego u większości chorych (75 - 85%) rozpoznawany
jest w postaci nieinwazyjnej [3, 4], jednak częstość nawrotów po leczeniu za
pomocą elektroresekcji przezcewkowej sięga aż 50-70% po 5 latach [4].
Analizując częstość nawrotów choroby po zabiegu elektroresekcji wykazano ich
dwufazowość, z pierwszym szczytem występowania wznowy po 3-6 miesiącach
i kolejnym w okresie 1,5-2,5 roku po zabiegu [5-7]. Przyczyny dużej częstości
Zbigniew Jabłonowski
33
nawrotów raka pęcherza moczowego, podobnie jak ich dwufazowość nie są do
końca jasne. Co więcej u około 20%, chorych, u których pierwotnie rozpoznano
nieinwazyjnego raka pęcherza moczowego dochodzi do progresji zmian
w kierunku raka inwazyjnego [4, 6].
Rak
pęcherza
moczowego
wywodzi
się
najczęściej
z
nabłonka
przejściowego pokrywającego drogi moczowe, zwanego również nabłonkiem
urotelialnym i odpowiada za około 90 - 95% nowotworów tego narządu
(ang. transitional cell carcinoma - TCC) [3, 8]. Inne typy nowotworów pęcherza
moczowego występują znacznie rzadziej i mają mniejsze znaczenie kliniczne.
Spośród nich należy pamiętać o guzach wywodzących się nie z nabłonka, lecz
z mezenchymy, wśród których występować mogą nowotwory łagodne (np.
mięśniak gładkokomórkowy - leiomyoma) i złośliwe (np. mięsak - sarcoma) [9].
Spośród łagodnych nowotworów nabłonkowych w pęcherzu występować może
brodawczak (papilloma), jak również brodawczak odwrócony (papilloma
invertens). Inne niż rak urotelialny złośliwe nowotwory nabłonkowe pęcherza
moczowego to gruczolakorak, rak niezróżnicowany i rak płaskonabłonkowy [10,
11]. Ten ostatni rodzaj nowotworu często jest związany z zakażeniem pasożytem
schistosoma haematobium i najczęściej wykrywany jest w Egipcie, gdzie
stanowi nawet 10-40% przypadków raka pęcherza moczowego [12].
Epidemiologia
Zachorowalność na raka pęcherza moczowego jest zróżnicowana nie tylko
w Europie, ale również na świecie. Na naszym kontynencie najczęściej chorują
na ten nowotwór mieszkańcy południowej i zachodniej jego części, rzadziej
osoby mieszkające w krajach skandynawskich i w Europie środkowowschodniej [13] (Tabela. 1).
34
Rak pęcherza moczowego
Tabela 1. Zachorowalność na raka pęcherza moczowego w Europie (standaryzowany
wg wieku współczynnik zachorowalności na 100 000 mieszkańców).
Europa
Europa
Europa
Europa
Południowa
Zachodnia
Północna
Mężczyźni
21,0
18,2
14,8
14,5
Kobiety
3,3
4,2
4,2
2,5
ŚrodkowoWschodnia
Zachorowalność na raka pęcherza moczowego w Polsce jest nieco niższa
niż średnia zachorowalność w krajach Unii Europejskiej, jednak zwiększa się
bardzo dynamicznie [13]. Roczny wzrost zachorowalności u mężczyzn wynosi
obecnie 2,4%, zaś u kobiet aż 5,8%. Wzrost zachorowań obliczony od 1991 do
2006 roku wyniósł 35,9% w odniesieniu do mężczyzn oraz aż 86,6% w stosunku
do kobiet, przy czym zapadalność u mężczyzn pozostaje nadal czterokrotnie
wyższa [2]. Kraj nasz cechuje bardzo wysoka umieralność na raka pęcherza
moczowego (8,0 na 100 tysięcy mieszkańców) utrzymująca się od wielu lat na
jednym z najwyższych poziomów w Europie. Najwyższa śmiertelność na
świecie z powodu tego nowotworu występuje wśród mężczyzn w Egipcie
(16,3 na 100 tysięcy), najniższa zaś na wyspach Melanezji i w krajach Afryki
środkowej (odpowiednio 2,7 oraz 1,5 na 100 tysięcy) [13].
Zbigniew Jabłonowski
35
Klasyfikacja
Zaawansowanie raka pęcherza oceniane jest z wykorzystaniem klasyfikacji
TNM (tumor, noduli, metastases) (Tabele 2-4). Klasyfikacja TNM służy do
określenia zaawansowania klinicznego nowotworu (ang. staging). Obecnie
stosuje się klasyfikację TNM z roku 2002 opracowaną przez Międzynarodową
Unię na Rzecz Walki z Rakiem (ang. International Union Against Cancer,
Union Internationale Contre le Cancer - UICC) [14, 15]. Klasyfikację
zmodyfikowano w roku 2009, nie wprowadzając jednak istotnych zmian
dotyczących nowotworów pęcherza moczowego [15]. Dokładna ocena cechy T
pozwala poznać głębokość naciekania raka i tym samym zakwalifikować
nowotwór do jednej z dwóch głównych grup:
1.
raka nienaciekającego błonę mięśniową pęcherza moczowego
(dawniej określanego rakiem powierzchownym) (ang. non-muscle
invasive bladder cancer - NMIBC).
2.
raka naciekającego błonę mięśniową pęcherza moczowego (ang.
muscle invasive bladder cancer – MIBC)
36
Rak pęcherza moczowego
Tabela 2. Guz pierwotny - cecha T.
Tx
Nie można ocenić guza pierwotnego
T0
Nie stwierdza się guza pierwotnego
Ta
Nienaciekający rak brodawkowaty (noninvasive papillary carcinoma)
Tis
Rak nienaciekający (in situ): "płaski guz" (flat tumor)
T1
Guz nacieka tkankę łączną znajdującą się pod nabłonkiem
T2
Guz nacieka warstwę mięśniową właściwą
pT2a
Guz nacieka powierzchowną warstwę mięśniową właściwą (wewnętrzną
połowę)
pT2b
Guz nacieka głęboką warstwę mięśniową właściwą (zewnętrzną połowę)
T3
Guz nacieka tkanki okołopęcherzowe
pT3a
mikroskopowo
pT3b
makroskopowo (guz poza pęcherzem)
T4
Guz nacieka dowolną z wymienionych struktur: gruczoł krokowy, pęcherzyki
nasienne, macicę, pochwę, ścianę miednicy, ścianę jamy brzusznej
T4a
Guz nacieka gruczoł krokowy, macicę, pochwę
T4b
Guz nacieka ścianę miednicy, ścianę jamy brzusznej
Zbigniew Jabłonowski
37
Tabela 3. Regionalne węzły chłonne - cecha N.
Nx
Nie można ocenić regionalnych węzłów chłonnych
N0
Nie stwierdza się przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych
N1
Stwierdza się pojedynczy przerzut w regionalnym węźle chłonnym w obrębie
miednicy mniejszej (węzeł chłonny biodrowy wewnętrzny, zasłonowy,
biodrowy zewnętrzny lub przedkrzyżowy)
N2
Stwierdza się liczne przerzuty w regionalnych węzłach chłonnych w obrębie
miednicy mniejszej (węzły chłonne biodrowe wewnętrzne, zasłonowe,
biodrowe zewnętrzne lub przedkrzyżowe)
N3
Stwierdza się przerzuty w węzłach chłonnych zlokalizowanych wzdłuż tętnicy
biodrowej wspólnej
Tabela 4. Przerzuty odległe - cecha M.
M0
Nie stwierdza się przerzutów odległych
M1
Stwierdza się przerzuty odległe
Ocenia się, że w momencie rozpoznania 70% nowotworów pęcherza
moczowego jest rakami nienaciekającymi błony mięśniowej, a pozostałe 30%
stanowią raki naciekające.
Do pierwszej grupy zalicza się więc: brodawczakowate guzy ograniczone
do błony śluzowej (Ta), śródnabłonkowe raki (carcinoma in situ - CIS) [16] oraz
guzy naciekające blaszkę właściwą błony śluzowej (lamina propria mucosae)
(T1). Pozostałe około 30% guzów w różnym stopniu nacieka błonę mięśniową
ściany pęcherza (stadium T2, T3, T4) [14].
Rak pęcherza dzielony jest również według stopnia zróżnicowania
38
Rak pęcherza moczowego
histologicznego (ang. grading). Klasyfikacja zróżnicowania histologicznego
(ang. histological grading) nienaciekających (dawniej: powierzchownych ang. superficial) guzów pęcherza została zaproponowana przez Światową
Organizację Zdrowia (ang. World Health Organization - WHO) oraz ISUP
(ang. International Society of Urological Pathology) w 1998 roku [17],
a opublikowana zaś została przez WHO w roku 2004 (2004 WHO grading) [18].
Zastępuje ona klasyfikację WHO pochodzącą z roku 1973. Porównanie obu
klasyfikacji przedstawiono w Tabeli 5.
Tabela 5. Klasyfikacja zróżnicowania histologicznego wg WHO (WHO grading) w roku
1973 i 2004.
Klasyfikacja zróżnicowania histologicznego wg WHO (WHO grading) w roku 1973
brodawczak przejściowokomórkowy
stopień 1 (Grade 1 - G1)
dobrze zróżnicowany
stopień 2 (Grade 2 - G2)
średnio zróżnicowany
stopień 3 (Grade 3 - G3)
źle zróżnicowany
Klasyfikacja zróżnicowania histologicznego wg WHO (WHO grading) w roku 2004
brodawczak przejściowo komórkowy
nowotwór przejściowokomórkowy o małym potencjale złośliwości
(ang. papillary urothelial neoplasm of low malignant potential - PUNLMP)
brodawczakowaty nieinwazyjny rak przejściowokomórkowy o małym stopniu
złośliwości (ang. non-invasive papillary urothelial carcinoma low-grade - LGPUC)
brodawczakowaty nieinwazyjny rak przejściowokomórkowy o dużym stopniu
złośliwości (ang. non-invasive papillary urothelial carcinoma high-grade - HGPUC)
Zbigniew Jabłonowski
39
Najnowsza klasyfikacja wyeliminowała najbardziej sporną kategorię guzów
średnio zróżnicowanych (G2). Rekomendowane jest używanie obu klasyfikacji z roku 1973 i 2004 jednocześnie. Istnieje nadal wiele kontrowersji dotyczących potencjału złośliwości poszczególnych rodzajów raka pęcherza
moczowego, a termin „nieinwazyjny rak przejściowokomórkowy” oceniono
jako „suboptymalny”.
Etiologia i czynniki ryzyka
Znanych jest wiele czynników etiologicznych, które mogą ułatwić
powstanie raka pęcherza moczowego. Spośród nich najwcześniej poznana
została rola amin aromatycznych. Pracowników kilku zawodów uważa się za
bardziej narażonych na zachorowanie na raka pęcherza moczowego. Są to:
górnicy, kierowcy autobusów, kowale, mechanicy samochodowi, pracownicy
przemysłu gumowego i skórzanego oraz fryzjerzy [19, 20]. Innym znanym
czynnikiem ryzyka pozostaje palenie tytoniu, które trzykrotnie zwiększa ryzyko
zachorowania na raka pęcherza moczowego oraz przyczynia się do wzrostu
śmiertelności z tego powodu [21-23].
Diagnostyka i leczenie
1. Badanie podmiotowe
Najczęstszym objawem raka pęcherza moczowego pozostaje krwiomocz,
do którego częściej dochodzi w bardziej zaawansowanych postaciach choroby.
Objawy podrażnieniowe ze strony dolnych dróg moczowych (częstomocz,
bolesne oddawanie moczu, uczucie parcia na mocz) występują rzadziej i mogą
sugerować obecność carcinoma in situ lub raka naciekającego błonę mięśniową
40
Rak pęcherza moczowego
pęcherza moczowego [14, 24, 25].
2. Badanie przedmiotowe
Badanie przedmiotowe nie jest pomocne w rozpoznaniu nieinwazyjnych
form raka pęcherza moczowego. U chorych na raka w stopniu inwazyjnym
badanie dwuręczne może być pomocne do określenia ruchomości narządu
i wskazywać na większe zaawansowanie choroby [24-26].
3. Badania obrazowe
Spośród badań obrazowych wykonuje się ultrasonograficzną diagnostykę
układu moczowego, która pozwala na wstępną ocenę pęcherza moczowego
i nerek.
Ultrasonograficzne
badanie
wewnątrzpęcherzowe
umożliwia
dokładniejszą ocenę ścian narządu, ale jest trudniej dostępne, inwazyjne
i rzadziej wykonywane [26]. Ultrasonografia przezodbytnicza u mężczyzn
pozwala ocenić gruczoł krokowy i pęcherzyki nasienne, a u obu płci częściowo
także pęcherz moczowy. Metoda ta bywa więc przydatna do określenia stopnia
zaawansowania miejscowego choroby. Inne badania obrazowe obejmują
urografię i tomografię komputerową. Badania te pozwalają ocenić nie tylko
pęcherz moczowy, ale również górne drogi moczowe [14, 27]. Ryzyko
wystąpienia raka urotelialnego w górnych drogach moczowych u chorych na
raka pęcherza moczowego ocenia się jedynie na 1,8%, ale wzrasta ono do 7,5%
w przypadku guzów zlokalizowanych w trójkącie pęcherza, jak również
w przypadku guzów wieloogniskowych [28].
Zbigniew Jabłonowski
41
4. Badanie cytologiczne osadu moczu
Badanie to cechuje wysoka swoistość (> 90%), ale jego czułość zależy od
stopnia zaawansowania klinicznego i złośliwości histologicznej [29]. Cytologia
określana jest jako badanie o wysokiej czułości u chorych z guzem high-grade,
czułość badania obniża się jednak nawet do kilkunastu procent w przypadku
guzów low-grade. Badanie to pozwala na wykrycie komórek o nieprawidłowej
morfologii, które mogą pochodzić nie tylko z pęcherza moczowego, ale także
z układów kielichowo-miedniczkowych, moczowodów i cewki moczowej [26].
Badanie jest trudne do interpretacji w przypadku ubogokomórkowego osadu
moczu, a także u chorych z zakażeniem lub kamicą układu moczowego [14].
5. Markery molekularne w diagnostyce raka pęcherza moczowego
W ostatnich latach wiele badań zajmowało się oceną wartości różnych
związków chemicznych mogących teoretycznie spełniać funkcję markera raka
pęcherza moczowego. Miałyby one usprawnić diagnostykę tego nowotworu oraz
pomóc w ocenie skuteczności leczenia [14]. Badane markery można podzielić na
dwie grupy:
1. oparte na wykrywaniu zmian w komórkach (UroVysion, telomeraza)
2. oparte na wykrywaniu specyficznych białek (BTA stat/TRAK, NMP22,
ImmunoCyt, Surwiwina)
Większość opracowanych testów cechuje lepsza od cytologii czułość, ale
zwykle gorsza swoistość. Przy obecnym stanie wiedzy nie jest jasne, czy któryś
z testów jest rzeczywiście lepszy od dotychczas stosowanych metod
diagnostycznych [27, 30, 31]. Uważa się, że żaden pojedynczy marker nie może
zastąpić cystoskopii [32, 33].
42
Rak pęcherza moczowego
6. Cystoskopia
Badanie to pozostaje złotym standardem w diagnostyce raka pęcherza
moczowego. Jej wadą jest inwazyjność i związana z tym uciążliwość dla
chorego [14, 27]. Opis wyniku badania powinien zawierać informacje na temat
położenia guza, jego wielkości, ilości zmian oraz ich wyglądu (zmiana
brodawczakowata czy lita). Wskazane jest nanoszenie informacji na diagram.
7. Cystoskopia fluorescencyjna i obrazowanie wąską wiązką
Standardem diagnostyki raka pęcherza moczowego pozostaje badanie
cystoskopowe w świetle białym. W wielu pracach wykazano jednak korzyści
jakie
przynosi
zastosowanie
cystoskopii
fluorescencyjnej
(diagnostyka
fotodynamiczna – ang. photodynamic diagnostic - PDD) [34, 35]. Badanie
rozpoczyna wprowadzenie fotouczulacza do pęcherza moczowego dwie
godziny przed
cystoskopią
(kwas
5-aminolewulinowy-5-ALA
lub
kwas
saminolewulinowy - HAL). Fotouczulacz łączy się z błoną komórkową komórek
nabłonka urotelialnego, po około 90 minutach jest wydalany z komórek
zdrowych, a z komórek nowotworowych dopiero po kilku godzinach. Różnica
stężeń fotouczulacza widoczna jest w świetle lampy ksenonowej. Podejrzane
zmiany zabarwione są wówczas na czerwono. Ułatwia to pobranie wycinków,
wykonanie elektroresekcji lub koagulacji podejrzanych miejsc [24]. PDD
rekomendowana
jest
przez
Europejskie
Towarzystwo
Urologiczne
do
rozpoznawania raka śródnabłonkowego (CIS) [14].
Inną obiecującą techniką uzyskiwania obrazu endoskopowego o wysokim
kontraście powierzchni błony śluzowej oraz drobnych naczyń ściany pęcherza
moczowego jest obrazowanie wąską wiązką (ang. Narrow Band Imaging - NBI).
Ideą tej metody pozostaje ograniczenie spektrum światła oświetlającego błonę
Zbigniew Jabłonowski
43
śluzową do wąskich wiązek oraz wykorzystywanie różnicy absorpcji tych fal
przez hemoglobinę. W praktyce wykorzystuje się dwie wąskie wiązki szerokości
415 i 540 nm, co pozwala na uzyskanie znacznie lepszego kontrastu obrazu.
Dotychczasowe badania dowodzą poprawy wykrywalności raka pęcherza
moczowego u chorych, u których biopsje ściany narządu wykonywane były pod
kontrolą tej formy obrazowania. Europejskie Towarzystwo Urologiczne
wskazuje jednak na konieczność potwierdzenia tych doniesień w oparciu
o szersze badania międzyośrodkowe.
8. Elektroresekcja przezcewkowa guza pęcherza moczowego
(ang. transurethral resection of bladder tumour - TURBT)
Zabieg ten najpowszechniej wykonywany u chorych na raka pęcherza
moczowego, stanowi jednocześnie element diagnostyki, jak i leczenia.
W przypadku małych guzów (<1 cm) powinno się usunąć zmianę w całości wraz
z leżącym głębiej fragmentem błony mięśniowej. Większe guzy powinny być
wycinane we fragmentach. Osobne i oddzielnie oznaczone wycinki pobiera się
z podstawy guza oraz z okolicy jego brzegów [36]. W przypadku stwierdzenia
guza
typu
high-grade
albo
podejrzenia
niekompletnej
elektroresekcji
rekomendowane jest wykonanie powtórnego zabiegu TURBT (re-TURBT)
po 2-6 tygodniach [14, 37]. Wynik badania histopatologicznego skrawków
uzyskanych po elektroresekcji powinien zawierać informacje o stopniu
złośliwości histologicznej oraz głębokości naciekania. Informacje te są
niezwykle istotne w odniesieniu do prognozowania ryzyka wznowy i progresji
nowotworu [38]. Poza wymienionymi pod uwagę bierze się również: liczbę
guzów, ich wielkość, fakt czy jest to guz pierwszorazowy czy nawrotowy oraz
obecność lub brak towarzyszących zmian o charakterze CIS (Tabela 6).
44
Rak pęcherza moczowego
Tabela 6. System punktowy do obliczania ryzyka wznowy i progresji raka pęcherza
moczowego (wg Sylvester RJ i wsp. (2006)) [39].
Czynnik prognostyczny
Ryzyko wznowy
(punkty)
Ryzyko progresji
(punkty)
0
3
6
0
3
3
0
3
0
3
0
2
4
0
2
2
0
1
0
4
0
1
0
6
0
1
2
0 – 17
0
0
5
0 – 23
Liczba guzów
Pojedynczy
2 do 7
≥8
Wielkość guza
< 3 cm
≥ 3 cm
Częstość wznowy
Guz pierwotny
≤ 1 wznowy w ciągu roku
> 1 wznowy w ciągu roku
Kategoria T
Ta
T1
Współistnienie CIS
Nie
Tak
Kategoria G
G1
G2
G3
Suma punktów
W oparciu o wyżej przedstawiony system punktowy zaproponowano
klasyfikację służącą do określenia prawdopodobieństwa wznowy raka
pęcherza moczowego oraz progresji choroby (Tabela 7). Ocena ryzyka
wznowy i progresji u chorych na raka pęcherza moczowego może być
także dokonywana
online
z
wykorzystaniem
http://www.eortc.be/tools/bladdercalculator/
strony
internetowej
Zbigniew Jabłonowski
45
Tabela 7. Klasyfikacja prawdopodobieństwa wystąpienia wznowy i progresji raka
pęcherza moczowego wg Sylvester RJ i wsp. (2006) [39].
Suma
punktów
ryzyka
wznowy
Prawdopodobieństwo
wznowy w ciągu 1 roku
%
(95% CI)
Prawdopodobieństwo
wznowy w ciągu 5 lat
% (95% CI)
0
15
(10-19)
31
(24-37)
1-4
5-9
24
38
(21-26)
(35-41)
46
62
(42-49)
(58-65)
10-17
61
(55-67)
78
(73-84)
Suma
punktów
ryzyka
progresji
0
2-6
7-13
14-23
Prawdopodobieństwo
progresji w ciągu 1 roku
%
(95% CI)
0,2
(0-0,7)
Prawdopodobieństwo
progresji w ciągu 5 lat
% (95% CI)
0,8
(0-1,7)
1
(0,4-1,6)
6
(5-8)
5
17
(4-7)
(10-24)
17
45
(14-20)
(35-55)
Grupa
ryzyka
wznowy
niskie
ryzyko
średnie
ryzyko
wysokie
ryzyko
Grupa
ryzyka
progresji
niskie
ryzyko
średnie
ryzyko
wysokie
ryzyko
9. Leczenie uzupełniające
Ze względu na wysoki, sięgający nawet 80%, odsetek nawrotów, a także
możliwość progresji NMIBC, leczenie uzupełniające powinno być rozważone
w każdym przypadku. Rodzaj leczenia uzupełniającego zależy od oceny
prawdopodobieństwa wznowy i progresji.
U chorych z niskim ryzykiem wznowy i progresji, leczenie to powinno
obejmować jedną wlewkę dopęcherzową cytostatyku podaną w ciągu
pierwszych 24 godzin po TURBT [40]. Nie wykazano różnic w skuteczności
46
Rak pęcherza moczowego
działania pomiędzy poszczególnymi rodzajami cytostatyków; najczęściej używa
się mitomycyny C, epirubicyny lub doxorubicyny [3, 41]. U chorych ze średnim
lub wysokim ryzykiem wznowy albo średnim ryzykiem progresji powinno się
zastosować kolejne cykle wlewek z cystostatyku (6-12 miesięcy) lub co
najmniej 12-miesięczny cykl wlewek z BCG (szczepionka przeciwgruźlicza) [3].
Immunoterapia dopęcherzowa z wykorzystaniem szczepionki BCG powinna być
również stosowana u chorych z wysokim ryzykiem progresji przez co najmniej
12 miesięcy [42]. U chorych z bardzo wysokim ryzykiem progresji NMIBC oraz
w przypadku nieskuteczności leczenia uzupełniającego wlewkami z BCG
chorym należy zaproponować operację wycięcia pęcherza moczowego
(cystektomię)
[3,
14].
Ostateczny
wybór
leczenia
powinien
być
zindywidualizowany dla każdego pacjenta
10. Badania w okresie obserwacji
Chorzy, u których wykryto raka pęcherza moczowego i przeprowadzono
zabieg elektroresekcji przezcewkowej powinni być poddawani regularnej
kontroli. U chorych z wysokim ryzykiem progresji obserwacja powinna polegać
na wykonywaniu cystoskopii i badania cytologicznego osadu moczu co
3 miesiące w ciągu pierwszych 2 lat po zabiegu, co 4 miesiące w trzecim roku,
a następnie co 6 miesięcy w okresie do 5 lat po TURBT. Po tym czasie
cystoskopie powinny być wykonywane 1 raz na rok [14]. Co 12 miesięcy należy
też przeprowadzać u tych chorych badania diagnostyczne górnych dróg
moczowych [27].
Zbigniew Jabłonowski
47
11. Leczenie u chorych z rakiem pęcherza naciekającym błonę
mięśniową (MIBC)
Chorzy, u których wykryto rak pęcherza moczowego naciekający błonę
mięśniową (MIBC) powinni mieć wykonaną cystektomię radykalną wraz
z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych. Sposób nadpęcherzowego
odprowadzenia moczu po cystektomii powinien być przedyskutowany
z pacjentem i dostosowany do stanu jego zdrowia oraz zaawansowania choroby
nowotworowej [16].
U niewielkiego odsetka chorych na raka w stadium inwazyjnym istnieje
możliwość leczenia z oszczędzeniem pęcherza moczowego. Wymaga to
zastosowania kombinacji elektroresekcji przezcewkowej guza, chemioterapii
systemowej oraz radioterapii (ang. multimodality treatment) [43]. Wyniki
odległe takiego leczenia są porównywalne do cystektomii, bowiem przeżycie
pięcioletnie osiąga 50-60% leczonych w porównywalnych grupach chorych.
Leczenie z oszczędzeniem pęcherza moczowego u chorych z MIBC wymaga
jednak
bardzo
ścisłej
wielodyscyplinarnej
współpracy
oraz
dużego
zaangażowania w proces leczenia ze strony samego pacjenta [2].
Podsumowanie
Rak pęcherza moczowego rozpoznawany jest co roku u ponad 6 tysięcy
mieszkańców Polski. Nowotwór ten jest w naszym kraju czwartym co do
częstości występowania nowotworem złośliwym u mężczyzn oraz najczęstszym
nowotworem złośliwym układu moczowego u kobiet. Ponadto, ze względu na
konieczność przeprowadzania regularnych badań cystoskopowych oraz wysoki
odsetek nawrotów choroby, koszty jej leczenia w odniesieniu do poszczególnego
pacjenta są wyższe niż w przypadku raka płuca, stercza, jelita grubego czy raka
48
Rak pęcherza moczowego
sutka. Pomimo intensywnych badań prowadzonych w ciągu ostatnich lat,
cystoskopia uzupełniona badaniem cytologicznym osadu moczu pozostaje
„złotym standardem” diagnostyki oraz kontroli u chorych na raka pęcherza
moczowego. Oceniono, że żaden pojedynczy marker nie może zastąpić badania
endoskopowego, które niestety jest procedurą inwazyjną i dość kosztowną.
Nadal więc poszukuje się sposobów, które pomogłyby wcześniej rozpoznać raka
pęcherza moczowego oraz wytypować chorych, u których należy spodziewać się
szybkiej wznowy lub progresji
Piśmiennictwo
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wojciechowska U, Didkowska J, Zatoński W. Nowotwory złośliwe w Polsce
w 2010 roku. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie. Krajowy
Rejestr Nowotworów, Warszawa, 2012: 51-113.
Borówka A. Rak pęcherza moczowego w Polsce. Przegl Urol. 2011; 66: 6-9.
Babjuk M, Oosterlinck W, Sylvester R, Kaasinen E, Bohle A, Palou J i wsp.
Guidelines on non-muscle-invasive bladder cancer. Eur Urol. 2011; 59: 584-594.
Droller MJ. Epidemiology of bladder cancer. W: Textbook of bladder cancer,
Lerner SP, Schoenberg M, Sternberg CN (red.), Taylor and Francis, Abingdon,
2006: 3-12.
Hinotsu S, Akaza H, Ohashi Y, Kotake T. Intravesical chemotherapy for
maximum prophylaxis of new early phase superficial bladder carcinoma treated
by transurethral resection. A combined analysis of trials by the Japanese
Urological Cancer Research Group using smoothed hazard function. Cancer.
1999; 86: 1818-1826.
Kitamura H, Tsukamoto T. Early bladder cancer: concept, diagnosis, and
management. Int J Clin Oncol. 2006; 11: 28-37.
Ozono S, Hinotsu S, Tabata S, Takashima K, Fujimoto K, Okajima E i wsp.,
Group NU-OR. Treated natural history of superficial bladder cancer. Jpn J Clin
Oncol. 2001; 31: 536-540.
Pashos CL, Botteman MF, Laskin BL, Redaelli A. Bladder cancer. Epidemiology,
diagnosis and management. Cancer Practice. 2002; 10: 311-322.
Zbigniew Jabłonowski
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
49
Schleicher L, Cordon-Cardo C, Petrylak DP. Rak pęcherza moczowego. W: Atlas
chorób nowotworowych, Tom 2. Markman M (ed), Via Medica, Gdańsk, 2009:
178-182.
Chalasani V, Chin JL, Izawa JI. Histologic variants of urothelial bladder cancer
and nonurothelial histology in bladder cancer. Can Urol Assoc J. 2009; 3:
193-198.
Reuter VE. The pathology of bladder cancer. Urology. 2006; 67: 11-17.
Gouda I, Mokhtar N, Bilal D, El-Bolkainy T, El-Bolkainy NM. Bilharziasis and
bladder cancer: a time trend analysis of 9843 patients. J Egypt Natl Canc Inst.
2007; 19: 158-162.
Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward E, Forman D. Global cancer
statistics. CA Cancer J Clin. 2011; 61: 69-90.
Babjuk M, Oosterlinck W, Sylvester RJ, Kaasinen E, Bohle A, Palou J, Roupret
M. Guidelines on TaT1 (Non-muscle invasive) bladder cancer. EAU Guidelines,
edition presented at the 25th EAU Annual Congress, Barcelona 2010. European
Association of Urology. 2010.
Sobin LH, Gospodariwicz M, Wittekind C. TNM classification of malignant
tumors. UICC International Union Against Cancer. 7th edn. Wiley-Blackwell,
2009.
Stenzl A, Cowan NC, De Santis M, Kuczyk MA, Merseburger AS, Ribal MJ
i wsp. Treatment of muscle-invasive and metastatic bladder cancer: update of the
EAU guidelines. Eur Urol. 2011; 59: 1009-1018.
Epstein JI, Amin MB, Reuter VR, Mostofi FK. The World Health
Organization/International Society of Urological Pathology consensus
classification of urothelial (transitional cell) neoplasms of the urinary bladder.
Bladder Consensus Conference Committee. Am J Surg Pathol. 1998; 22: 14351448.
Sauter G, Algaba F, Amin M, Busch C, Cheville J, Gasser T i wsp. Tumours of
the urinary system: non-invasive urothelial neoplasias. W: WHO classification of
tumors of the urinary system and male genital organs, Eble JN, Sauter G, Epstein
Jl, Sesterhenn I (red.), IARCC Press, Lyon, 2004: 29-34.
Delclos GL, Lerner SP. Occupational risk factors. Scand J Urol Nephrol. 2008;
Suppl: 58-63.
Reulen RC, Kellen E, Buntinx F, Brinkman M, Zeegers MP. A meta-analysis on
the association between bladder cancer and occupation. Scand J Urol Nephrol.
2008; Suppl: 64-78.
50
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Rak pęcherza moczowego
Aveyard P, Adab P, Cheng KK, Wallace DM, Hey K, Murphy MF. Does
smoking status influence the prognosis of bladder cancer? A systematic review.
BJU Int. 2002; 90: 228-239.
Bjerregaard BK, Raaschou-Nielsen O, Sorensen M, Frederiksen K, Christensen J,
Tjonneland A i wsp. Tobacco smoke and bladder cancer-in the European
Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. Int J Cancer. 2006; 119:
2412-2416.
Puente D, Hartge P, Greiser E, Cantor KP, King WD, Gonzalez CA i wsp.
A pooled analysis of bladder cancer case-control studies evaluating smoking in
men and women. Cancer Causes Control. 2006; 17: 71-79.
Kirkali Z, Chan T, Manoharan M, Algaba F, Busch C, Cheng L i wsp. Bladder
cancer: epidemiology, staging and grading, and diagnosis. Urology. 2005; 66:
4-34.
Zieliński J. Klinika nowotworów narządów układu moczowo-płciowego.
W: Urologia kliniczna, Zieliński J, Leńko J (eds) PZWL, Warszawa, 1993:
382-500.
Lipiński M. Metody diagnostyczne stosowane w rozpoznawaniu raka pęcherza
moczowego. Przegl Urol. 2008; 9: 64-72.
Reynard J, Brewster S, Biers S. Nowotwory urologiczne: histopatologia i biologia
molekularna. W: Oksfordzki podręcznik urologii, Bar K (red.), Wydawnictwo
Czelej, Lublin, 2011: 206-227.
Palou J, Rodriguez-Rubio F, Huguet J, Segarra J, Ribal MJ, Alcaraz A i wsp.
Multivariate analysis of clinical parameters of synchronous primary superficial
bladder cancer and upper urinary tract tumor. J Urol. 2005; 174: 859-861.
Lokeshwar VB, Habuchi T, Grossman HB, Murphy WM, Hautmann SH,
Hemstreet GP i wsp. Bladder tumor markers beyond cytology: International
Consensus Panel on bladder tumor markers. Urology. 2005; 66: 35-63.
Dumache R, Puiu M, David D, Popovici M, Kaycsa A, Negru S i wsp. The
importance of clinical application of molecular biomarkers in bladder cancer
detection. Maedica (Buchar). 2010; 5: 124-127.
Dumache R, David D, Kaycsa A, Minciu R, Negru S, Puiu M. Genetic and
epigenetic biomarkers for early detection, therapeutic effectiveness and relapse
monitoring in bladder cancer. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2011; 115:
163-167.
Goodison S, Rosser CJ, Urquidi V. Urinary proteomic profiling for diagnostic
bladder cancer biomarkers. Expert Rev Proteomics. 2009; 6: 507-514.
Zbigniew Jabłonowski
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
51
Tilki D, Burger M, Dalbagni G, Grossman HB, Hakenberg OW, Palou J i wsp.
Urine markers for detection and surveillance of non-muscle-invasive bladder
cancer. Eur Urol. 2011; 60: 484-492.
Babjuk M, Soukup V, Petrik R, Jirsa M, Dvoracek J. 5-aminolaevulinic acidinduced fluorescence cystoscopy during transurethral resection reduces the risk of
recurrence in stage Ta/T1 bladder cancer. BJU Int. 2005; 96: 798-802.
Schmidbauer J, Witjes F, Schmeller N, Donat R, Susani M, Marberger M i wsp.
Improved detection of urothelial carcinoma in situ with hexaminolevulinate
fluorescence cystoscopy. J Urol. 2004; 171: 135-138.
Brausi M, Collette L, Kurth K, van der Meijden AP, Oosterlinck W, Witjes JA
i wsp., Group EG-UTCC. Variability in the recurrence rate at first follow-up
cystoscopy after TUR in stage Ta T1 transitional cell carcinoma of the bladder:
a combined analysis of seven EORTC studies. Eur Urol. 2002; 41: 523-531.
Grimm MO, Steinhoff C, Simon X, Spiegelhalder P, Ackermann R, Vogeli TA.
Effect of routine repeat transurethral resection for superficial bladder cancer:
a long-term observational study. J Urol. 2003; 170: 433-437.
Lopez-Beltran A, Bassi P, Pavone-Macaluso M, Montironi R. Handling and
pathology reporting of specimens with carcinoma of the urinary bladder, ureter,
and renal pelvis. Eur Urol. 2004; 45: 257-266.
Sylvester RJ, van der Meijden AP, Oosterlinck W, Witjes JA, Bouffioux C, Denis
L i wsp. Predicting recurrence and progression in individual patients with stage
Ta T1 bladder cancer using EORTC risk tables: a combined analysis of 2596
patients from seven EORTC trials. Eur Urol. 2006; 49: 466-475.
Sylvester RJ, Oosterlinck W, van der Meijden AP. A single immediate
postoperative instillation of chemotherapy decreases the risk of recurrence in
patients with stage Ta T1 bladder cancer: a meta-analysis of published results of
randomized clinical trials. J Urol. 2004; 171: 2186-2190.
Gazzaniga P, Gradilone A, de Berardinis E, Sciarra A, Cristini C, Naso G i wsp.
A chemosensitivity test to individualize intravesical treatment for non-muscleinvasive bladder cancer. BJU Int. 2009; 104: 184-188.
Ojea A, Nogueira JL, Solsona E, Flores N, Gomez JM, Molina JR i wsp., Group
C. A multicentre, randomised prospective trial comparing three intravesical
adjuvant therapies for intermediate-risk superficial bladder cancer: low-dose
bacillus Calmette-Guerin (27 mg) versus very low-dose bacillus Calmette-Guerin
(13.5 mg) versus mitomycin C. Eur Urol. 2007; 52: 1398-1406.
52
42.
Rak pęcherza moczowego
Shipley WU, Kaufman DS, Zehr E, Heney NM, Lane SC, Thakral HK i wsp.
Selective bladder preservation by combined modality protocol treatment: longterm outcomes of 190 patients with invasive bladder cancer. Urology. 2002; 60:
62-67.
Download