Statut Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno - Edukacyjno

advertisement
Statut
Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno Edukacyjno - Wychowawczego „ARKA”
Konwencja Praw Dziecka art. 23
„ Państwa - Strony uznają prawo dziecka niepełnosprawnego psychicznie i fizycznie do szczególnej troski zwłaszcza do osiągnięcia przez nie jak najważniejszego stopnia osobowego rozwoju.” „ Uznając szczególne
potrzeby dziecka niepełnosprawnego, pomoc … ma zapewnić aby niepełnosprawne dziecko posiadało skuteczny
dostęp do oświaty, nauki, opieki zdrowotnej, opieki rehabilitacyjnej, przygotowania zawodowego oraz
możliwości rekreacyjnych, realizowany w sposób prowadzący do osiągnięcia przez dziecko jak najwyższego
stopnia zintegrowania ze społeczeństwem oraz osobistego rozwoju.”
DEKLARACJA PRAW OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO - ONZ
pkt. 2. „Osoba upośledzona umysłowo ma prawo do odpowiadającej jej potrzebom opieki lekarskiej i
usprawnienia fizycznego oraz nauki i szkolenia, rehabilitacji i poradnictwa w takim zakresie, aby umożliwić jej
maksymalny rozwój posiadanych uzdolnień i potencjalnych możliwości.”
pkt. 4. „Kiedy tylko jest to możliwe, osoba upośledzona umysłowo powinna żyć razem z własną rodziną,
względnie z rodziną zastępczą i uczestniczyć w różnych formach życia społecznego. Rodzina, z którą
zamieszkuje, powinna otrzymać pomoc.”
§1
1.
2.
3.
4.
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy „ARKA” jest placówką
niepubliczną, specjalistyczną, wielofunkcyjną.
Ośrodek prowadzony jest przez osobę fizyczną.
Ośrodek „ARKA” ma siedzibę we Wrześni przy ul. Piastów 15.
Ośrodek działa na podstawie:
a) Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 256 poz.
2572 z późn. zm.) i wydawanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
b) obowiązujących przepisów prawa.
1.
§2
Ilekroć w statucie jest mowa o:
1. ośrodku - należy przez to rozumieć Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno Wychowawczy „ARKA” we Wrześni
2. nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników
pedagogicznych
3. wychowankach, podopiecznych - należy przez to rozumieć dzieci i młodzież z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim realizujących poprzez zajęcia rewalidacyjno
- wychowawcze obowiązek szkolny i obowiązek nauki, uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu znacznym lub umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.
4. dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Ośrodka „ARKA” we Wrześni
5. wicedyrektorze - należy przez to rozumieć wicedyrektora Ośrodka „ARKA” we Wrześni do
spraw pedagogicznych lub osobę wspomagającą i wykonującą działania dotyczące spraw
pedagogicznych wyznaczoną przez organ prowadzący.
6. niepełnosprawności intelektualnej - należy przez to rozumieć upośledzenie umysłowe lub
niedorozwój umysłowy
7. zespole terapeutycznym (teamie), zespole specjalistów - należy przez to rozumieć zespół
specjalistów powoływany w danym okresie przez dyrektora do pracy z konkretnym
wychowankiem dla określenia, wdrażania, realizacji i ewaluacji indywidualnego programu
8. terapeucie prowadzącym - należy przez to rozumieć wyznaczonego przez dyrektora dla każdego
wychowanka nauczyciela lub innego specjalistę, który jest odpowiedzialny za koordynację pracy
zespołu terapeutycznego w zakresie diagnozy, realizacji oraz ewaluacji indywidualnego programu
9. rejestrze wychowanków - należy przez to rozumieć księgę, do której wpisuje się chronologicznie
imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia wychowanka, PESEL, adres zamieszkania
wychowanka, imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych) i adresy ich zamieszkania, datę
i miejsce przyjęcia oraz datę i przyczynę skreślenia z księgi wychowanków, nazwę i adres
placówki, do której wychowanek został przeniesiony
10. rodzicach - należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych
2.
§3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ośrodek „ARKA” przeznaczony jest dla wychowanków od 3 - 25 roku życia (głęboka
niepełnosprawność intelektualna), którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy
rewalidacyjno - edukacyjno -wychowawczej świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką
dostosowaną do stanu psychofizycznego i wieku podopiecznego, oraz wychowanków w wieku 6 - 24 z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami.
Do Ośrodka przyjmowani są wychowankowie na podstawie wniosku złożonego przez rodziców lub
jednego z rodziców, do którego dołączono, w zależności od formy uczestnictwa odpowiednie
orzeczenie:
a) Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim:
- orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno wychowawczych zespołowych lub indywidualnych;
- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw
orzekania o niepełnosprawności;
b) Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze
sprzężeniami:
- orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;
- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw
orzekania o niepełnosprawności;
- decyzję dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których wychowanek
mieszka zezwalającą na realizacje obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą w
przypadku dzieci realizujących podstawę programową.
Decyzję o przyjęciu wychowanka do ośrodka podejmuje dyrektor ośrodka. Decyzja ma formę pisemną.
Decyzja o przyjęciu do ośrodka stanowi podstawę wpisu wychowanka do rejestru wychowanków.
Dyrektor powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów o przyjęciu wychowanka do ośrodka oraz
informuje o spełnianiu przez wychowanka obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, dyrektora
szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie której wychowanek mieszka.
Skreślenie wychowanka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki z rejestru
wychowanków następuje z chwilą przekroczenia wieku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku
nauki.
Skreślenie wychowanka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki z rejestru
wychowanków może nastąpić w każdym czasie na wniosek rodziców lub jednego z rodziców lub w
momencie złamania Regulaminu Ośrodka.
Dyrektor powiadamia pisemnie dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie, której
wychowanek mieszka, o jego skreśleniu z rejestru wychowanków realizujących w ośrodku obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki.
3.
§4
1.
2.
3.
Głównym celem ośrodka jest uzyskanie przez wychowanków autonomii, rozumianej jako niezależność,
samodzielność i zaradność życiową na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.
Celami szczegółowymi w stosunku do wychowanków są:
a) poprawa ogólnego stanu zdrowia lub zapobieganie jego pogarszaniu;
b) poprawa sprawności psychoruchowej lub zapobieganie jej pogarszaniu;
c) poprawa sprawności procesów poznawczych;
d) rozwój osobowości;
e) rozwój samoakceptacji, poczucia własnej wartości, poczucia pewności siebie;
f) rozwój umiejętności społecznych, w tym umiejętności komunikacji, umiejętności radzenia sobie w
różnych sytuacjach;
g) rozwój zainteresowania ludźmi i otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk i procesów w
nim zachodzących;
h) rozwój umiejętności współżycia w grupie;
i) rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji.
Celami szczegółowymi w stosunku do rodziny są:
a) wsparcie w rozpoznawaniu, rozumieniu i zaspokajaniu przez rodzinę potrzeb rozwojowych,
psychicznych i społecznych dziecka;
b) wsparcie rodziny w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz problemowych, w tym trudnych
emocjonalnie;
c) rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem;
d) wykształcenie korzystnych postaw społecznych wobec ludzi niepełnosprawnych w środowisku
lokalnym;
e) kształtowanie wśród rodziców poczucia solidarności z innymi rodzicami.
§ 5.
1.
2.
Cele Ośrodka realizowane są poprzez następujące zadania:
- realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki;
- opiekę dostosowaną do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności wychowanków oraz
programu wielodyscyplinarnych oddziaływań obejmującą w szczególności pomoc przy:
przemieszczaniu się, czynnościach fizjologicznych, utrzymaniu higieny, spożywaniu pokarmów,
ubieraniu i rozbieraniu się i ochronę przed niebezpieczeństwem;
- rehabilitację społeczno - zawodową, leczniczą w ramach świadczeń specjalistycznych.
(terapię logopedyczną, terapię psychologiczną, stymulację rozwoju psychoruchowego, intelektualnego
oraz społecznego)
Cele Ośrodka określone w § 4 ust.2 są realizowane w następujących formach:
- kształcenie specjalne,
- zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze,
- dodatkowe zajęcia,
- zajęcia rewalidacyjne,
- zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
4.
3.
Cele Ośrodka w stosunku do rodziny określone w § 4 ust. 3 są realizowane w następujących formach:
- warsztaty, wykłady, seminaria;
- poradnictwo specjalistyczne;
- zajęcia rekreacyjne, terapeutyczno - rehabilitacyjne, w tym wyjazdowe;
- spotkania, wystawy, prezentacje popularyzujące potencjalne możliwości i prawa osób
z niepełnosprawnością intelektualną do godnego życia.
§6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
W stosunku do wychowanka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
opracowany i realizowany jest wielodyscyplinarny, indywidualny program edukacyjno terapeutyczny (IPET) zgodny z rozpoznanymi potrzebami wychowanka, zaleceniami specjalistów
oraz podstawą programową kształcenia ogólnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym i znacznym, orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej,
zgodnie z par. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. Dz.U.
poz.1113.
W stosunku do wychowanka posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno wychowawczych opracowany i realizowany jest wielodyscyplinarny, indywidualny program zajęć,
zgodny z rozpoznanymi potrzebami wychowanka oraz zaleceniami specjalistów.
Programy o których mowa w ust. 1 i 2:
a) opracowuje, we współpracy z rodzicami zespół terapeutyczny;
b) podlegają ewaluacji oraz modyfikacji w kierunku tworzenia nowych szans rozwojowych i
przystosowawczych;
c) podlegają wielospecjalistycznej ocenie funkcjonowania co najmniej dwa razy w roku;
uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku
lub uczniowi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt 11 ustawy, oraz, w
miarę potrzeb. Oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia i modyfikacji programu
dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologicznopedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną;
d) wymagają pisemnej zgody rodziców i zatwierdzenia przez dyrektora;
e) w określonym zakresie powinny być realizowane przez rodziców w domu.
Ośrodek pracuje zgodnie z programem wychowawczym i profilaktycznym zatwierdzonym przez
Radę Terapeutów obejmującym:
a) działalność opiekuńczą;
b) edukację prozdrowotna;
c) edukację ekologiczną;
d) edukację prospołeczną;
e) edukację regionalną;
f) edukacje przez sztukę;
g) profilaktykę niedostosowania społecznego.
W programie wychowawczym i profilaktycznym Ośrodka uwzględnia się potencjał
poszczególnych wychowanków i ich potrzeby wychowawcze.
W ośrodku tworzone są grupy wychowawcze:
- zespół edukacyjno - terapeutyczny (grupę wychowawczą) tworzy grupa wychowanków, której
liczebność określona jest w zależności od typu i stopnia niepełnosprawności;
5.
- w skład zespołu edukacyjno - terapeutycznego wchodzą wychowankowie o zbliżonym wieku
i potrzebach edukacyjno - terapeutycznych, ale dla określonych celów programowych mogą
wchodzić w skład grupy osoby o różnym wieku i bardziej zróżnicowanych potrzebach;
- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym z
niepełnosprawnościami sprzężonymi tworzy się zespoły edukacyjno - terapeutyczne;
- zespół edukacyjno - terapeutyczny może liczyć do 8 osób, a w przypadku współistnienia autyzmu
do 4 osób,
- dla wychowanków z głęboką niepełnosprawnością intelektualną tworzy się grupy rewalidacyjno wychowawcze, grupa może liczyć do 4 osób;
- oprócz zespołów edukacyjno - terapeutycznych i grup rewalidacyjno - wychowawczych możliwe
jest utworzenie osobnej grupy wychowawczej dla dzieci z autyzmem. Grupę taką tworzyć mogą
dzieci i młodzież z autyzmem o różnym stopniu niepełnosprawności umysłowej. Grupa może
liczyć do 4 osób.
- dyrektor wyznacza dla każdego ze stworzonych zespołów edukacyjno - terapeutycznych i
rewalidacyjno – wychowawczych
nauczyciela - terapeutę prowadzącego, który jest
odpowiedzialny za koordynację, realizację, monitoring i ewaluację indywidualnych programów
terapeutycznych i pracę zespołów terapeutycznych.
- do każdego zespołu (grupy wychowawczej) zatrudnia się co najmniej jedną pomoc wychowawcy.
7.
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów:
Ocenianiu podlegają:
a) Osiągnięcia edukacyjne ucznia,
b) Zachowanie ucznia.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i
postępów w opanowywaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności.
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę grupy, nauczycieli
oraz uczniów danej grupy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i
norm etycznych.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzośrodkowego, które ma na celu:
1) Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o
postępach w tym zakresie;
2) Udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co
zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i
zachowaniu ucznia oraz o szczególnych zainteresowaniach ucznia;
5) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej
Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o
wymaganiach edukacyjnych.
Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny:
1) Bieżące;
2) Klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne
6.
b) końcowe
Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej;
2) końcowej.
Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i
śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej
raz w ciągu roku szkolnego.
W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji
śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie
edukacyjno-terapeutycznym.
W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
zespołowych wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim dokonuje się
oceny funkcjonowania nie rzadziej niż dwa razy w roku.
Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Terapeutów nauczyciele prowadzący poszczególnie
zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują rodziców o przewidywanych rocznych
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania.
Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych , a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla
ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
§7
Organami Ośrodka są:
1. Dyrektor.
2. Wicedyrektor (dopuszcza się utworzenie stanowiska) lub osoba wspomagająca i wykonująca
działania dotyczące spraw pedagogicznych.
3. Rada Terapeutów.
§8
1.
2.
Pracą ośrodka kieruje dyrektor - dyrektor jest osobą fizyczną - założycielem Ośrodka.
Dyrektor prowadzi administrację oraz gospodarkę obsługi ośrodka, realizuje plan finansowy.
7.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka i reprezentuje placówkę na zewnątrz.
Dyrektor odpowiada za politykę personalną ośrodka.
Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym pracowników ośrodka.
Dyrektor określa zakres czynności, kompetencji i odpowiedzialności pracowników Ośrodka.
Dyrektor posiadający odpowiednie kwalifikacje może prowadzić zajęcia z podopiecznymi.
Do zadań dyrektora należy w szczególności:
- organizowanie pracy oraz kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka;
- kierowanie pracami Rady Terapeutów
- realizowanie uchwał Rady Terapeutów;
- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom oraz pobytu
wychowankom Ośrodka;
- dbanie o atmosferę twórczej współpracy, równości i wzajemnego szacunku pomiędzy
nauczycielami i innymi pracownikami, rodzicami i osobami niepełnosprawnymi;
- przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych;
- dobór, podnoszenie kwalifikacji, organizację i ocenę pracy pracowników;
- Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Terapeutów i Sekcją
Rodziców, o których mowa w § 10oraz kierownikiem ds. pedagogicznych.
Do zadań wicedyrektora lub osoby do spraw pedagogicznych należy:
- sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do terapeutów i zatrudnionych w Ośrodku
pracowników oraz zapewnia pomoc terapeutom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu
zawodowym;
- wspomaganie terapeutów w osiągnięciu wysokiej jakości pracy inspiruje do innowacji
pedagogicznych;
- dokonywanie oceny prac nauczyciela oraz oceny jego dorobku zawodowego;
- organizowanie prac związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
- nadzór pedagogiczny polega na obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów
kształcenia i wychowania oraz efektów działania dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej
oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.
§9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rada Terapeutów jest stałym, kolegialnym organem Ośrodka powołanym do wielospecjalistycznego
i kompleksowego rozważania, opracowywania i rozstrzygania, w granicach kompetencji, spraw
diagnostycznych, programowych, terapeutycznych, wychowawczych, metodycznych i organizacyjnych,
z uwzględnieniem podejścia innowacyjnego.
Radę Terapeutów powołuje i kieruje jej działaniem dyrektor.
W skład Rady Terapeutów wchodzą: nauczyciele, lekarze, psycholodzy, fizjoterapeuci, logopedzi,
pedagodzy, terapeuci zajęciowi, pracownicy socjalni, osoby wspomagające oraz inni specjaliści
powołani do programowania i kompleksowej realizacji oferty Ośrodka.
Szczegółowe zadania Rady Terapeutów określa Regulamin działalności Rady Terapeutów opracowany
przez dyrektora.
Rada Terapeutów może zapraszać na zebrania inne osoby niezbędne do wypełnienia swoich zadań, w
tym ekspertów zewnętrznych.
Rada Terapeutów ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w tym także nadzoru
zewnętrznego, w celu doskonalenia pracy placówki.
8.
§ 10
1.
2.
3.
4.
Rodzice wychowanków Ośrodka mogą tworzyć Sekcję Rodziców.
Sekcja Rodziców wybiera spośród siebie trzyosobową grupę Przedstawicieli, która ściśle współpracuje
z dyrektorem.
Sekcja Rodziców, poprzez Przedstawicieli, ma prawo zgłaszać dyrektorowi problemy wynikające z
działalności Ośrodka, występować z inicjatywami ulepszania jego działań, wzbogacania programu,
rozwoju Ośrodka oraz rozwoju programu.
Dyrektor rozpatruje wnioski złożone przez Przedstawicieli.
§ 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ośrodek funkcjonuje nie mniej niż 8 godzin dziennie we wszystkie dni robocze, zgodnie z arkuszem
organizacyjnym, przez cały rok szkolny, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jako
placówki, w której są przewidziane ferie szkolne, zgodnie z § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r.
Minimalna tygodniowa liczba godzin zajęć związanych z zadaniami rewalidacyjno - edukacyjno wychowawczymi realizowana jest w Ośrodku dla każdego wychowanka, nie może być mniejsza niż
określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
Decyzję o przerwie urlopowej w działalności ośrodka podejmuje dyrektor.
W okresie przerwy urlopowej Ośrodek może organizować zajęcia stanowiące rozszerzenie
i wzbogacenie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, rehabilitacyjnej i rekreacyjnej.
Cele określone w § 5 realizowane są w następujących formach organizacyjnych:
- zespołach edukacyjno - terapeutycznych;
- zespołach rewalidacyjno - wychowawczych;
- indywidualnych zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych;
- indywidualnych i grupowych zajęciach rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych, terapeutycznych;
- zespołowych formach aktywności ekspresyjnej i rekreacyjnej;
- innych formach rehabilitacji społecznej, w tym wyjazdowych.
Ośrodek zobowiązany jest do twórczego poszukiwania innych form, zwłaszcza terapii, edukacji,
rekreacji i integracyjnego włączania wychowanków w życie środowiska, poza siedzibą, w społeczności
lokalnej, z wykorzystaniem ogólnodostępnych zasobów społecznych zwłaszcza przeznaczonych dla
grup rówieśniczych.
Ośrodek podejmuje działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych
do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego.
§ 12
1.
Dokumentacja Ośrodka obejmuję:
- arkusz organizacyjny - roczny plan pracy Ośrodka;
9.
2.
3.
- rejestr wychowanków;
- ramowe plany nauczania na poszczególne etapy edukacyjne;
- programy edukacyjno - terapeutyczne grup edukacyjnych;
- program wychowawczy i profilaktyczny;
- tygodniowe rozkłady zajęć grup oraz zajęć indywidualnych;
- protokoły posiedzeń Rady Terapeutów;
- dokumentację pracy zespołów terapeutycznych;
- indywidualną dokumentację wychowanków;
- dzienniki zajęć zespołów edukacyjnch;
- wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
- zakres czynności poszczególnych pracowników;
- dokumentację personalną i inną zgodnie z odrębnymi przepisami;
- Regulamin Ośrodka i pozostałe regulaminy.
Ośrodek zobowiązany jest do dokumentowania i archiwizowania pobytu wychowanka poprzez
gromadzenie materiałów dokumentujących:
- podstawę przyjęcia wychowanka do Ośrodka;
- diagnozę oraz badania i czynności uzupełniające;
- indywidualne programy;
- ocenę postępów w realizacji indywidualnych programów;
- ewaluację indywidualnych programów;
- inne wynikające z funkcjonowania i potrzeb placówki.
Za prawidłowe dokumentowanie procesu edukacji i rehabilitacji, terapii i opieki nad wychowankiem
odpowiada terapeuta prowadzący.
§ 13
1.
2.
W pracy z wychowankami pracownicy Ośrodka kierują się następującymi zasadami:
- szacunku dla wychowanka;
- dbałości o jego dobre samopoczucie;
- skoordynowanego, kompleksowego, wielodyscyplinarnego, intensywnego oddziaływania
rehabilitacyjno - terapeutyczno - rewalidacyjno - edukacyjno - wychowawczego;
- pozytywnego programowania indywidualnego we wszystkich strefach rozwoju wychowanka;
- wyzwalania i wykorzystywania potencjału wychowawczego grupy rówieśniczej;
- ciągłości oddziaływań z uwzględnieniem ewaluacji oraz dostosowania zadań i form do stanu i wieku
wychowanków.
We współpracy z rodziną pracownicy Ośrodka kierują się następującymi zasadami:
- wspieranie rodziny;
- dążenie do zaakceptowania przez rodziców sytuacji dziecka i własnej, zrozumienia jego potrzeb oraz
zasad pracy z dzieckiem;
- pomocy w rozwiązywaniu problemów życia rodziny jako całości i poszczególnych jej członków,
jeżeli trudności mają związek z wychowankiem;
- wzmacnianie gotowości i umiejętności radzenia sobie bez pomocy tam, gdzie jest to możliwe;
- szacunku i empatii oraz partnerskiej współodpowiedzialności w zakresie realizacji procesu
rehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczego wychowanka na terenie Ośrodka i jego kontynuacja
poza placówką.
10.
3.
4.
Wychowanek Ośrodka ma prawo do:
- godnego traktowania, a zwłaszcza: ochrony przed poniżaniem, zachowania intymności w
odpowiednich sytuacjach, traktowania stosownie do wieku itp.;
- przestrzegania wobec niego zasad zdrowia psychicznego, w tym: dbania o dobre samopoczucie,
możliwość osiągania sukcesów, ochrony przed lękiem itp.;
- ochrony przed jakimkolwiek zagrożeniem fizycznym i psychicznym, w tym molestowaniem i
wykorzystaniem seksualnym;
- do korzystania z profesjonalnie przygotowanego, kompleksowego, wielodyscyplinarnego programu
pomocy i do jego ciągłej, równie profesjonalnej realizacji;
- uczestnictwa w zbiorowych formach życia Ośrodka i społeczności lokalnej;
- zgłaszania wniosków i skarg oraz wyrażania swoich opinii i niezadowolenia;
- zaopatrzenia w sprzęty, materiały i pomoce do zajęć oraz środki pomocnicze umożliwiające mu
aktywne, stosowne do możliwości uczestnictwo w różnych formach działalności placówki;
- ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Wychowanek Ośrodka w miarę swoich możliwości powinien:
- systematycznie uczęszczać na zajęcia;
- aktywnie uczestniczyć w realizowaniu dostosowanego do jego potrzeb kompleksowego,
wielodyscyplinarnego programu;
- przestrzegać zasad współżycia w społecznego.
§ 14
1.
2.
3.
4.
5.
W Ośrodku zatrudnieni są pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje do wykonywania pracy
(fizjoterapeuci, psycholog, logopeda, pedagodzy, pomoce nauczyciela, opiekunowie, pielęgniarki,
oligofrenopedagodzy, osoby wspomagające, a w razie potrzeby pracownicy innych specjalności).
Zasady zatrudniania, kwalifikacje, warunki pracy i płacy oraz prawa i obowiązki pracowników określa
dyrektor (w Regulaminie Ośrodka).
Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor, prawa i obowiązki określa Kodeks Pracy.
Pracownicy Ośrodka zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej i służbowej zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych i etyką zawodową.
Każdego pracownika obowiązuje przestrzeganie zasad pracy z osobami z niepełnosprawnością
intelektualną oraz praw wychowanków i ich rodzin.
§ 15
Nadzór nad Ośrodkiem sprawują:
1.
2.
3.
W zakresie organizacyjnym, finansowym i administracyjnym - dyrektor.
W zakresie nadzoru pedagogicznego - właściwy miejscowo Kurator Oświaty.
W zakresie spełniania wymogów dotyczących niepublicznych placówek - organ rejestrowy - Starosta
Powiatu Wrzesińskiego.
11.
§ 16
Środki na działalność Ośrodka pochodzą z:
1.
2.
3.
Dotacji odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego - na działalność oświatową w ramach części
oświatowej subwencji ogólnej.
Innych środków społecznych pozyskanych przez Ośrodek, dobrowolnych wpłat, darowizn, nawiązek
i odpisów podatkowych.
Dopuszczalnego podwynajmu pomieszczeń.
§ 17
1.
2.
3.
Sprawy organizacyjne i inne nieuwzględnione w niniejszym Statucie, a określające cechy, zasady
i porządek funkcjonowania, są ujęte w regulaminie Ośrodka. Dotyczy to zwłaszcza określania obszaru
działania, dni i godzin funkcjonowania, zasad korzystania, sposobu zgłaszania skarg, wniosków i
innych.
Regulamin Ośrodka opracowuje dyrektor.
Propozycję zmian w niniejszym Statucie i w regulaminie Ośrodka przygotowuje dyrektor.
12.
Download