wykaz-norm-i-zasad-panujacych-w-przedszkolu

advertisement
WYKAZ NORM I ZASAD
PANUJĄCYCH W PRZEDSZKOLU.
SYSTEMY MOTYWACYJNE,
NAGRODY I KARY
BROSZURA INFORMACYJNA DLA
RODZICÓW
„Żadne dziecko nie rodzi się istotą uspołecznioną. Staje się nią dopiero pod
wpływem oddziaływań środowiska społecznego i własnych doświadczeń”.
(Ł. Muszyńska 1976)
Dziecko w wieku przedszkolnym musi przystosować się do życia w
zorganizowanych grupach społecznych. Uczęszczając do przedszkola staje się członkiem
grupy przedszkolnej. Tutaj dziecko przez większą część dnia przebywa pod opieką
nauczycieli, wśród rówieśników, poznaje różne role społeczne i uczy się je pełnić.
Dziecko stając się członkiem grupy przedszkolnej podporządkowuje się także
zasadom panującym w tej społeczności.
W naszym przedszkolu zachowania dzieci regulowane są poprzez SYGNALIZATOR
ŚWIETLNY. Obowiązują 3 światła:
ZIELONE – z takim światłem dzieci rozpoczynają każdy dzień
ŻÓŁTE – kiedy w ciągu dnia dzieci nie słuchają poleceń nauczyciela, pomimo
upomnień, nie przestrzegają ustalonych zasad otrzymują żółte światło, które jest
ostrzeżeniem, że muszą poprawić zachowanie, jeśli tak się nie stanie i dzieci dalej nie
przestrzegają zasad otrzymują światło czerwone
CZERWONE - kiedy dzieci pomimo żółtego światła dalej nie przestrzegają
zasad w ciągu całego dnia.
Jeśli zostanie dzieciom zmienione światło w ciągu dnia mogą wrócić z żółtego
na zielone lub z czerwonego na żółte gdy ich zachowanie ulegnie poprawie.
Światło żółte lub czerwone dzieci otrzymują za:
 Niesłuchanie poleceń nauczyciela
 Używanie brzydkich słów
 Zabieranie zabawek kolegom i koleżankom
 Przeszkadzanie podczas zajęć i posiłków
 Bicie kolegów lub koleżanek
 Nieszanowanie zabawek
5 zielonych świateł w ciągu tygodnia – nagroda na koniec tygodnia
czerwone światło w ciągu tygodnia – dziecko nie może przynieść zabawki w poniedziałek do
przedszkola
Kolejny system regulowania zachowań dzieci w naszym przedszkolu to
SMOKI.
Dzieci każdego dnia rozpoczynają dzień z jednym smokiem na tablicy. I tak każdego dnia
przez cały tydzień. Smoka można w ciągu dnia jednak stracić z takich samych powodów jak
w przypadku zmiany światła w sygnalizatorze. Na koniec tygodnia jeśli dziecko uzbierało 5
smoków otrzymuje naklejkę lub dyplom. Przedszkolaki mają możliwość otrzymania
dodatkowej naklejki za wyróżniające się zachowanie. Dzieci, które w ciągu tygodnia utracą
smoka w poniedziałek nie przynoszą zabawki z okazji Dnia zabawki.
Ostatni system motywacyjny to system NAKLEJKOWY. Dzieci otrzymują
plansze, na które wklejają naklejki. Przedszkolaki otrzymują naklejki na koniec tygodnia w
piątek za dobre zachowanie w ciągu całego tygodnia.
Wychowanie dziecka jest sztuką z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę.
Wielu rodziców stosuje różne metody wychowania, nie poddając ich głębszej analizie i ocenie
ich skuteczności. Wśród wielu metod oddziaływania wychowawczego ważną rolę w uczeniu
dziecka postępowania zgodnego z oczekiwaniami rodziców i wychowawców
- obok
osobistego przykładu – spełniają nagrody i kary.
Nagrodą jest wszystko to, co sprawia dziecku przyjemność, budzi zadowolenie,
przywołuje miłe spojrzenia. Nagrody stanowią bodźce pozytywne i wzmacniają właściwe
zachowania dziecka.
Dzieci w naszym przedszkolu nagrody otrzymują za:
 Dobre zachowanie w ciągu dnia i w ciągu całego tygodnia
 Zaangażowanie na zajęciach
 Prawidłowy stosunek do rówieśników
 Pomoc w stosunku do nowych i młodszych dzieci
 Poprawę w sferach rozwojowych (są to zazwyczaj kolorowe karteczki, aby rodzice
dowiedzieli się w czym dziecko się poprawiło)
 Zjedzone posiłki w ciągu dnia
 Wzorowe wypełnianie funkcji dyżurnego
Nagrody stosowane w naszym przedszkolu są następujące:
 Dyplomy
 Pochwały (słowna)
 Kolorowe karteczki z gratulacjami
 Naklejki
 Kolorowanki
 Mini figurki
W stosowaniu nagród zalecany jest umiar, jakkolwiek pozytywna rola
nagradzania zachowań zgodnych z normami społecznymi nie ulega wątpliwości. Nagroda jest
zachętą dziecka do powtarzania pożądanych zachowań i wzbudza jego motywację lub ją
podwyższa, w jej wyniku powstają przyjemne stany emocjonalne: zadowolenie czy radość.
Chodzi jednak o to, aby dzieci nie podejmowały różnego rodzaju działań wyłącznie w celu
uzyskania nagrody.
Karą natomiast jest to, co sprawia przykrość, budzi niezadowolenie, utrudnia
zaspokojenie potrzeb. Karanie ma na celu wyeliminowanie pewnych zachowań czy czynności
i doprowadzenia do spadku intensywności tych zachowań. Karanie powinno występować we
wczesnych etapach uczenia się i mieć charakter stały, nie zaś sporadyczny, występujący tylko
po niektórych zachowaniach niepożądanych.
Dzieci w naszym przedszkolu karane są za:
 Niesłuchanie poleceń nauczyciela
 Używanie brzydkich słów
 Zabieranie zabawek kolegom i koleżankom
 Przeszkadzanie podczas zajęć i posiłków
 Bicie kolegów lub koleżanek
 Nieszanowanie zabawek
Kary stosowane w naszym przedszkolu są następujące:
 Zakaz przynoszenia zabawek z domu w dzień zabawki
 Zabranie funkcji dyżurnego
 Siedzenie przy stoliku około 5 minut i przemyślenie zachowania
 Białe karteczki dla rodziców(z informacja o złym zachowaniu dziecka)
 Nieoglądanie bajek podczas Kino Bambino
 Izolacja (jeśli dziecko przeszkadza podczas zajęć wyklucza się go na jakiś czas z
zabawy)
 Dziecko nie śpi z maskotką jeśli w ciągu dnia nie przestrzegało zasad
W wyniku stosowania kar i nagród dziecko wie, jakie wymagania stawia
wobec niego otoczenie i rozumie, jak dostosować swoje zachowania do tych wymagań.
Uświadomienie sobie własnych uczuć, pragnień, dążeń i oczekiwań ułatwia lepszą kontrolę
nad własnym zachowaniem i zrozumieniem konsekwencji swego postępowania.
Z pedagogicznego punktu widzenia, nagroda i kara, zastosowane prawidłowo,
z towarzyszącą im refleksją i samooceną, z badaniem przyczyn zachowania, prowadzą do
osiągnięcia
celów
wychowawczych.
W
przypadku
nagród
będzie
to
utrwalenie
dotychczasowej wzorowej postawy z nastawieniem na jej dalszy rozwój, a w przypadku kary
– korekta negatywnego zachowania z ukierunkowaniem na zwiększenie motywacji i wysiłku,
by sukcesywnie, niewłaściwe postępowanie zdarzało się coraz rzadziej, aż do całkowitego
jego zaniechania.
BROSZURY BĘDĄ DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W KAŻDEJ SZATNI.
Broszura przygotowana na potrzeby Programu o emocjach przez:
Magdalenę Klimczak,
Martę Baranowską,
Annę Karolinę Kamińską.
Download