Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola w roku szkolnym 2016/2017

advertisement
Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola w roku szkolnym 2016/2017
1. Do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych
na obszarze Gminy Raszyn (art. 20c.1. ustawy o systemie oświaty)
2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Raszyn mogą być przyjęci, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego pozostają wolne miejsca (art. 20c.7. ustawy o systemie oświaty)
3. Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Raszyn przyjmowane są dzieci, spełniające:
a. w I etapie rekrutacji - tzw. kryteria ustawowe, określone w ustawie o systemie oświaty
b. w II etapie rekrutacji - tzw. kryteria dodatkowe, określone przez organ prowadzący
4. Każdemu kryterium dodatkowemu przypisana jest określona liczba punktów.
5. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność
kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej
do najmniej preferowanego).
6. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku, określone w nim dokumenty.
7. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia
okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
8. Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty)
9. Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę
pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje
wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).
I. Kryteria ustawowe
Lp.
Kryterium
Dokument potwierdzający spełnienie kryterium *
1
Wielodzietność rodziny kandydata
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
2
Niepełnosprawność kandydata
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności
3
Niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
4
Niepełnosprawność obojga
rodziców kandydata
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm).
5
Niepełnosprawność rodzeństwa
kandydata
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
6
Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
w rodzinie lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu
dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem**
7
Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.
U. z 2013 r. poz. 135)
II. Kryteria dodatkowe ustalone przez organ prowadzący***
L.p.
Kryterium
Dokument potwierdzający spełnienie kryterium *
Liczba
punktów
1.
Dziecko sześcioletnie objęte rocznym
przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko
pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem
szkolnym
32
2.
Dziecko, któremu Gmina ma zapewnić miejsce w
placówce (czterolatki).
16
3.
4.
5.
6.
Dziecko objęte nadzorem kuratorskim lub
wsparciem asystenta rodziny.
Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora
lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez rodzica/opiekuna prawnego lub zaświadczenie z GOPS
w Raszynie o objęciu rodziny wsparciem asystenta.
8
Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni
mieszkają w Gminie Raszyn i rozliczają podatek
dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie
Skarbowym w Pruszkowie.
Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego
prezentatą US w Pruszkowie, w którym zostało złożone
zeznanie podatkowe lub kopia urzędowego poświadczenia
odbioru (UPO), poświadczone za zgodność z oryginałem
przez rodzica/opiekuna prawnego.
4
Dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów
prawnych pracuje, wykonuje pracę na podstawie
umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym,
prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą
działalność gospodarczą.
Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie
o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie
dziennym, wydruk ze strony CEiIoDG albo informacja z
KRS, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
2
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do placówki
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do placówki
pierwszego wyboru w roku szk. 2015/2016 (wraz z podaniem
imienia i nazwiska dziecka)
1
* Zgodnie z art. 20 t ust. 2 pkt. l ustawy o systemie oświaty do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające
spełnianie kryteriów, tj.: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a
§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata.
** Zgodnie z art. 20 b pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, definicja samotnego wychowywania dziecka, oznacza
wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej
prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno
dziecko z jego rodzicem.
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka.
*** Zgodnie z § 2 Uchwały Nr V/30/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 lutego 2015 r. oraz Uchwały Nr XIX/184/16 Rady
Gminy Raszyn z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn oraz liczby punktów za każde z tych
kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
zgodnie z art. 20 t ust. 6 ustawy o systemie oświaty.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
Download