KWA_4a._zapytanie_ofertowe_

advertisement
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego: „Formularz oferty”
FORMULARZ OFERTY
w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na:
przeprowadzenie szkolenia zawodowego
pn. „Magazynier” i
„Kierowca operator wózka jezdniowego podnośnikowego - kategoria urządzeń II WJO”
i przeprowadzenie egzaminu UDT
dla Uczestników Projektu „Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy”
CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe
CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego


Projekt: „Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy”
Termin realizacji zamówienia: kwiecień – lipiec 2017
1. Imię i Nazwisko (firma)1 oraz adres Wykonawcy:
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
NIP/PESEL: ................................................................................................................................................
REGON5: ....................................................................................................................................................
Numer rachunku bankowego:......................................................................................................................
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………….
2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację zamówienia:
1
Jeśli dotyczy
KALKULACJA DLA CZĘŚCI I ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Część
Zapytania
Ofertowego
Cena jednostkowa
brutto
za 1 Uczestnika
Projektu
Rodzaj zajęć
Koszt
przeprowadzenia
szkolenia dla 1 gr
(B=A*14os)
(A)
Ilość deklarowanych
grup
(C)
Całkowita cena brutto
za realizację całego
przedmiotu
zamówienia na
warunkach
określonych
w zapytaniu
ofertowym
(D = B x C)
Cześć I
Przeprowadzenie
szkolenia
zawodowego
pn.
„Magazynier”
Imię i nazwisko Wykładowcy, który będzie realizował zamówienie:
1. .………………………………….deklarowane zaangażowanie 60h.
2. .………………………………….deklarowane zaangażowanie 60h.
KALKULACJA DLA CZĘŚCI I ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Część
Zapytania
Ofertowego
Rodzaj zajęć
Cena jednostkowa
brutto
za 1 uczestnika
projektu
(A)
Koszt
przeprowadzenia
szkolenia dla 1 gr
Ilość
deklarowanych
grup
(B=A*14os)
(C)
Całkowita cena
brutto za realizację
całego przedmiotu
zamówienia na
warunkach
określonych
w zapytaniu
ofertowym
(D = B x C)
Przeprowadzenie
szkolenia
zawodowego
Cześć II
pn. „Kierowca
operator wózka
jezdniowego
podnośnikowego kategoria urządzeń II
WJO
Imię i nazwisko Wykładowcy, który będzie realizował zamówienie:
1.
2.
………………………………….deklarowane zaangażowanie 70h.
………………………………….deklarowane zaangażowanie 70h.
KALKULACJA DLA CZĘŚCI III ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Część Zapytania
Ofertowego
Rodzaj zajęć
Cena jednostkowa
brutto za 1
Uczestnika Projektu
(A)
Cześć III
Całkowita cena brutto za realizację
całego przedmiotu zamówienia na
warunkach określonych
w zapytaniu ofertowym
(B = A x 28)
Przeprowadzenie egzaminu
UDT
OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam, iż jestem uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia
działalności, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym,
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej
zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczam, że usługi, zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełniają wszystkie
wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.
4. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy w
terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji
zamówienia.
ZAŁĄCZNIKI:
1. Załącznikami do niniejszego formularza ofert stanowiącymi integralną część oferty są:


oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego);
wykaz doświadczenia zawodowego poprzez zrealizowane godziny szkoleniowe z kursu Magazynier/
Kierowca operator wózka jezdniowego podnośnikowego - kategoria urządzeń II WJO przez
wskazanego Trenera (załącznik nr 3a i 3b do zapytania ofertowego);









CV trenera/wykładowcy według załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego;
Zaparafowany wzór umowy z wykonawcą – załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego;
jeśli dotyczy wydruk CEIDG lub KRS obowiązujący na dzień wystawienia oferty tj. nie później niż na
30 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby
podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć
także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;
kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie i/lub doświadczenie umożliwiające
przeprowadzenie szkolenia (certyfikat/zaświadczenie bądź innym dokument potwierdzający
wykształcenie i/lub doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie szkolenia) - dotyczy części I i II
zapytania ofertowego;
kopię potwierdzenia posiadanych uprawnień do egzaminowania w zakresie zgodnym z tematem
szkolenia, które zostały nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną do tego instytucję i/lub
potwierdzenie zgłoszenia egzaminu UDT w akredytowanej instytucji egzaminacyjnej i/lub egzaminu
w zawodzie „Kierowca operatora wózka jezdniowego podnośnikowego – kategoria urządzeń II WJO”
(dotyczy części III zapytania ofertowego);
potwierdzenie wpisu do RIS (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy)
program szkoleniowy dla szkolenia Magazynier i/lub Kierowca operator wózka jezdniowego
podnośnikowego - kategoria urządzeń II WJO (dotyczy części I i II zapytania ofertowego);
wzór certyfikatu potwierdzającego podniesienie kwalifikacji po zdanym egzaminie przez
Uczestników;
potwierdzenie wpłaty wadium.
Miejscowość ............................, dnia ....................................
..................................................................................
(pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy
lub osoby działającej w imieniu Wykonawcy)
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego: „Oświadczenia”
………………………………………………….
Dotyczy zapytania ofertowego w związku z realizacją Projektu: „Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego
powrotu na rynek pracy” nr: RPSL.07.01.03-24-01HH/15 w ramach Projekt realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1.
Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy
i pozostających bez zatrudnienia.
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. EUROSOLUTIONS
Jan Dymek, ul. Piekary 12, 64-800 Chodzież.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)
b)
c)
d)
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
……………………….…… dnia, …………………………..Miejscowość
………………………………………..……………
(Wykonawca lub osoba działająca
w imieniu Wykonawcy)
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego: „Oświadczenia”
………………………………………………….
Dane Wykonawcy / Pieczęć Wykonawcy (o ile posiada)
Dotyczy zapytania ofertowego w związku z realizacją Projektu: „Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego
powrotu na rynek pracy” nr: RPSL.07.01.03-24-01HH/15 w ramach Projekt realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1.
Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy
i pozostających bez zatrudnienia.
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a,
…………………………………….………………………..………………………………………..……………
reprezentujący/a:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
oświadczam, że znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
……………………….…… dnia………………………
Miejscowość
…………………………..………………………………
(Wykonawca lub osoba działająca
w imieniu Wykonawcy)
Załącznik nr 3a do Zapytania Ofertowego
WYKAZ
doświadczenia zawodowego poprzez zrealizowane godziny szkoleniowe
z kursu Magazynier
przez wskazanego Trenera.
…………………………………………………………………………………………………………………..
/nazwa Wykonawcy/
L.p.
1.
Nazwa Szkolenia
Podmiot, dla
którego usługę
2.
zrealizowano
3.
................................., dnia .......................
Okres
od ….. do …..
4.
Imię i nazwisko
Trenera
Liczba godzin
w ramach szkolenia
5.
6.
……..………………………………………………
/pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy
Załącznik nr 3b do Zapytania Ofertowego
WYKAZ
doświadczenia zawodowego poprzez zrealizowane godziny szkoleniowe z kursu Kierowca operator wózka
jezdniowego podnośnikowego - kategoria urządzeń II WJO przez wskazanego Trenera.
…………………………………………………………………………………………………………………..
/nazwa Wykonawcy/
L.p.
1.
Nazwa Szkolenia
Podmiot, dla
którego usługę
2.
zrealizowano
3.
................................., dnia .......................
Okres
od ….. do …..
Imię i nazwisko
Trenera
Liczba godzin w
ramach szkolenia
4.
5.
6.
……..………………………………………………
/pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy
Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego „Życiorys zawodowy”
ŻYCIORYS ZAWODOWY
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwisko i imię:
Data urodzenia:
Telefon kontaktowy:
Mail:
Wykształcenie:
Rodzaj instytucji
Uzyskany tytuł/stopień/rodzaj dyplomu
[ data od- data do ]
6. Główne kompetencje (licencje, certyfikaty, uprawnienia):
7. Ukończone szkolenia/seminaria/warsztaty:
8. Doświadczenie zawodowe (z uwzględnieniem prowadzonej działalności gospodarczej):
Data (dd-mm-rrrr)
Miejscowość
Firma
Stanowisko
Miejscowość
Firma
Stanowisko
Opis obowiązków:

Data (dd-mm-rrrr)
Opis obowiązków:

9. Dodatkowe informacje (potwierdzające doświadczenie w zakresie realizacji zadań wynikających dla
danego stanowiska):
……………………………………………………
Data i podpis
Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego „Wzór umowy o świadczenie usług na przeprowadzenie szkolenia
zawodowego/umowa zlecenia”
WZÓR UMOWY
O ŚWIADCZENIE USŁUG/UMOWA ZLECENIA (szkolenie)
NR……………………
zawarta w Chodzieży w dniu ……………. roku pomiędzy:
Janem Dymek prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Eurosolutions Jan Dymek z siedzibą
w Chodzieży (64-800) przy ul. Piekary 12, NIP 7641657269, REGON 570524055 (w imieniu którego na
podstawie pełnomocnictwa działa Łukasz Dymek) realizującym na terenie województwa śląskiego Projekt
„Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy”, nr: RPSL07.01.03-24-01HH/15
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Oś VII. Regionalny rynek pracy,
Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób
poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
………. z siedzibą w …………….., ul. ……………., NIP ………………….., REGON ……………,
reprezentowaną/ym przez: ………………………., uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji, zwaną/ym w
dalszej części umowy „Wykonawcą”/Zleceniobiorca,
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający/Zleceniodawca zleca, a Wykonawca/Zleceniobiorca zobowiązuje się do zorganizowania
i przeprowadzenia grupowego szkolenia zawodowego „Magazynier” i „Kurs na kierowcę operator wózka
jezdniowego podnośnikowego - kategoria urządzeń II WJO” dla ….. Uczestników Projektu.
2. Szkolenie zawodowe odbywać się będą zgodnie z programem szkolenia zawodowego Magazynier” i „Kurs
na kierowcę operator wózka jezdniowego podnośnikowego - kategoria urządzeń II WJO” dla ….. grup/y
składającej się z 14 Uczestniczek/Uczestników Projektu, (1h szkolenia = 45 minut).
Zakres szkolenia zawodowego obejmować będzie m.in.:
 ……
3. Zamawiający zobowiązuje się do zagwarantowania dyspozycyjności Trenerów w terminach wskazanych
przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości wykonania usługi przez wskazanego Trenera,
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo, z zastrzeżeniem iż nowa kadra posiadać będzie takie
samo doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do przeprowadzania szkoleń jak wykazana pierwotnie.
4. Zajęcia w ramach ww. Projektu odbywać się będą na terenie województwa śląskiego.
§2
1. Wykonawca/Zleceniobiorca zobowiązuje się m.in. do zapewnienia:
a) wykwalifikowanej kadry –
- posiadającą doświadczenie w realizacji szkoleń w danym obszarze merytorycznym, tj.
posiadającą min. 2-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń jako Trener/Wykładowca
w tematyce szkolenia na którą składana jest oferta, w okresie ostatnich dwóch lat, tj. 24
miesięcy do daty upublicznienia zapytania ofertowego.
b) sale szkoleniowe - wyposażone w rzutniki multimedialne i ekrany, wyposażone w sprzęt i pomoce
dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia, zapewniające bezpieczne i higieniczne
warunki pracy i nauki. Szkolenia realizowane w pomieszczeniach w pełni dostosowanych do potrzeb
osób szkolonych (w tym osób z niepełnosprawnościami). Wykonawca usługi zobowiąże się do
zapewnienia odpowiedniej infrastruktury – pomieszczenia przeznaczonego do form grupowych –
mogących w sposób swobodny pomieścić grupę szkoleniową, wyposażonej w odpowiednią liczbę
miejsc: krzeseł i stolików dostosowaną do ilości osób szkolonych, posiadającą odpowiednie warunki
sanitarne i spełniające wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p. poż.
c) wózki jezdniowe z napędem silnikowym z aktualnym zezwoleniem wydanym przez UDT do nauki jazdy
oraz ćwiczeń z zakresu składowania towarów o rozmiarze zapewniającym właściwy przebieg zajęć
praktycznych w liczbie umożliwiającej płynne przeprowadzenie zajęć praktycznych dla 14 Uczestników
Projektu,
d) miejsce manewrowe oraz niezbędny sprzęt i urządzenia do przeprowadzenia szkolenia, tj. palety na
zajęcia praktyczne kursu i inne niezbędne urządzenia i sprzęt do prawidłowej realizacji kursu,
e) kamizelkę odblaskową (nowa) dla każdego uczestnika,
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
1.
materiały biurowe niezbędne do realizacji szkolenia, w tym notatniki, długopisy, segregatory/teczki (1
komplet dla każdego uczestnika), z odpowiedni logotypami unijnymi.
materiały dydaktyczne dla każdego uczestnika: książka, skrypt lub opracowanie własne osób
prowadzących zajęcia będące w posiadaniu Wykonawcy w formie papierowej - nie naruszające praw
autorskich osób trzecich -1 szt. dla każdego Uczestnika lub aktualne podręczniki - gotowe publikacje
dostępne na rynku - 1 szt. Dla każdego Uczestnika szkolenia, wzory dokumentów. Powyższe materiały
powinny być adekwatne do treści kursu oraz dobre jakościowo i należy je przekazać każdemu
Uczestnikowi szkolenia, które przechodzą na własność Uczestników w trakcie i po zakończeniu
szkolenia. Odbiór materiałów szkoleniowych i dydaktycznych zostanie potwierdzony pisemnie przez
każdego Uczestnika szkolenia.
obsługę administracyjną szkolenia.
catering w każdym dniu szkolenia dla każdego uczestnika w postaci: obiad (jedno danie), ciągła przerwa
kawowa: napoje (kawa, herbata, woda), cukier, śmietanka/mleko, ciastka;
przekazywanie Zamawiającemu/Zleceniobiorcy wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej z
prowadzeniem zajęć (m.in. listy obecności, dzienniki zajęć, ankiety, dokumenty trenerskie,
potwierdzenia odbioru zaświadczeń oraz kopie zaświadczeń) do 5 dnia kalendarzowego każdego
następnego miesiąca po zakończonych zajęciach,
rozpoczęcia zajęć od przekazania Uczestnikom informacji w zakresie: terminu realizacji Projektu,
terminu realizacji zajęć, współfinansowaniu Projektu ze środków UE w ramach EFS,
prowadzenia miesięcznych kart pracy Trenera oraz przekazywania ich Zamawiającemu/Zleceniodawcy
w terminie 7 dni po zakończonym miesiącu, jeśli jest konieczne.
sporządzenia protokołu wykonania zlecenia/usługi i przekazania go Zamawiającemu/Zleceniodawcy
razem z kartą czasu pracy po zakończonym miesiącu, jeśli karta pracy jest konieczna.
informowania niezwłocznie Kierownika projektu o wszystkich znanych okolicznościach mogących
wpłynąć na realizację zadań, do których jest zobowiązany,
przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn podczas realizacji Projektu,
stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –
2020 (w szczególności w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego
w liczbie 276 godzin miesięcznie – jeżeli dotyczy),
sumiennego i rzetelnego wykonywania obowiązków, do których jest zobowiązany niniejszą umową.
§3
Wykonawca/ Zleceniobiorca będzie świadczyć usługę opisaną w §1 z należytą starannością, zgodnie
z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu usług tego rodzaju.
2. Wykonawca/ Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz znajduje się
w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
3. Wykonawca/ Zleceniobiorca oświadcza, iż nie jest prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko
mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz
samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
§4
1. Wykonawca/Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać usługę, o której mowa w §1 w terminie od dnia
………………….. roku do dnia ………………….. roku.
2. Zamawiający/Zleceniodawca zastrzega możliwość zmiany terminu świadczenia usług, o których mowa
w § 4 pkt. 1 niniejszej umowy, o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany, najpóźniej
w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
§5
1. Przedmiot umowy obejmuje wszystkie elementy, o których mowa w § 1.
2. Wykonawcy/ Zleceniobiorcy za wykonywanie czynności określonych w §1 przysługuje wynagrodzenie
w wysokości ………………….. zł brutto (słownie: ………………….. brutto) za 1 uczestnika projektu za
zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn: „Magazynier” i „Kurs na kierowcę operator
wózka jezdniowego podnośnikowego - kategoria urządzeń II WJO”, łącznie nie więcej niż
…… x ……. UP = ………………….. zł brutto (słownie: ………………….. brutto).
3. Wynagrodzenie dokonywane będzie po wykonaniu usługi najpóźniej w terminie 30 dni od dnia
przedłożenia
przez
Wykonawcę/
Zleceniobiorcę
i
zaakceptowanego
przez
Zamawiającego/Zleceniodawcę faktury VAT/rachunku oraz dostarczeniu wszystkich dokumentów
potwierdzających wykonanie niniejszej umowy. Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym jest miesiąc
kalendarzowy.
4. Zamawiający/Zleceniodawca wypłaci Wykonawcy/Zleceniobiorcy zaliczkę w wysokości ………………….
zł brutto (słownie:……………………zł brutto) za 1 grupę szkoleniową, celem właściwej realizacji
przedmiotu zamówienia. Pozostała część wynagrodzenia będzie wypłacana po wykonaniu usługi
najpóźniej w terminie 30 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę/Zleceniobiorcę i zaakceptowanego
przez Zamawiającego/Zleceniodawcę faktury VAT/rachunku oraz dostarczeniu wszystkich dokumentów
potwierdzających wykonanie niniejszej umowy. Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym jest miesiąc
kalendarzowy (jeśli dotyczy).
5. Zamawiający/Zleceniodawca zastrzega, a Wykonawca wyraża zgodę, że termin zapłaty wynagrodzenia,
o którym mowa w pkt. 4 uzależniony jest od otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego od
Instytucji Pośredniczącej w ramach realizowanego Projektu. W związku z powyższym modyfikacji ulega
pkt. 4 w ten sposób, że wynagrodzenie zostanie uiszczone w terminie 5 dni od otrzymania środków
finansowych przez Zleceniodawcę od Instytucji Pośredniczącej, na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o przewidywanym nowym terminie zapłaty.
6. Płatność wynagrodzenia będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
nr …………………………. wskazany na fakturze lub oświadczeniu.
7. Zamawiający/Zleceniodawca zastrzega, iż wystawienie faktury/rachunku będzie możliwe po uprzednim
zaakceptowaniu dokumentów merytorycznych (tj. dziennik zajęć, listy obecności, listę odbioru
materiałów, ankiety, zaświadczenia, protokół, karta czasu pracy – jeśli potrzebne, kopie certyfikatów,
harmonogramy) przedstawionych przez Wykonawcę/ Zleceniobiorcę.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy/ Zleceniobiorcy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§6
1. Wykonawca/ Zleceniobiorca zobowiązuje się do stosowania się przy wykonywaniu przedmiotu umowy
do wszelkich zaleceń Zamawiającego.
2. Wykonawca/ Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania kopii wszelkich dokumentów
związanych z realizacją umowy, w sposób umożliwiający dokonanie przez Wykonawcę/ Zleceniobiorcę
kontroli w zakresie prawidłowości wykonania umowy oraz przechowywania ich aż do końca 2020 r., w
sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do poinformowania
Zamawiającego/Zleceniodawcę o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowaną umową.
3. Wykonawca/ Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
wobec osób trzecich.
§7
1. Zamawiający/Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku przerwania, zawieszenia lub prowadzenia zajęć niezgodnie z
programem, harmonogramem i ustaleniami stron umowy, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy/
Zleceniobiorcy z wyznaczonym dodatkowym 7 – dniowym terminem na podjęcie prowadzenia zajęć.
2. Zamawiający/Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontroli Wykonawcy/ Zleceniobiorcy w zakresie
prawidłowości wykonywania ustaleń niniejszej umowy, w szczególności w zakresie prawidłowego
wykonywania postanowień, o których mowa w §1.
3. Strony postanawiają, iż formę odszkodowania stanowią kary umowne.
4. Wykonawca/ Zleceniobiorca zapłaci Zamawiającemu/Zleceniodawcy kary umowne niewykonania
zobowiązań, o których mowa w niniejszej umowie w następujących przypadkach i wysokościach:
a) za nieterminową realizację przedmiotu umowy, w tym poszczególnych jej etapów wynikającą
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy dzień
opóźnienia;
b) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy/ Zleceniobiorcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 5.
5. W przypadku gdy szkoda będzie przewyższała wysokość kary umownej, Zamawiający będzie mógł
dochodzić od Wykonawcy/ Zleceniobiorcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
6. Zamawiający/Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy/ Zleceniobiorcy karę umowną za odstąpienie od
umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego/Zleceniodawcę w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 5.
§8
1. W celu należytego wykonania umowy Zamawiający/Zleceniodawca przekształci wniesione przez
Wykonawcę do zapytania ofertowego wadium (wniesionego w pieniądzu) w wysokości ….. PLN
(słownie: …………….. 00/100 złote brutto) w kaucję.
2. Zamawiający/ Zleceniobiorca rozlicza kaucję w ostatniej płatności na rzecz Wykonawcy po uznaniu
przez Zamawiającego Zleceniobiorcę zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym za należycie
wykonane.
3. Zamawiający/ Zleceniobiorca zatrzymuje kaucję, jeżeli:
a) nie uzna umowy za należycie wykonaną;
b) Wykonawca/ Zleceniobiorca wypowie/zerwie umowę przed jej zakończeniem z pominięciem
sytuacji dopuszczonych w umowie.
§9
1. Wykonawca/ Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i wykorzystania wyłącznie
w celu wykonania niniejszej umowy, wszelkich informacji uzyskanych w związku z zawarciem i
wykonywaniem niniejszej umowy, w szczególności dotyczących organizacji zarządzania oraz innych
niepodanych do wiadomości publicznej informacji handlowych i organizacyjnych, a także innych
informacji,
w których posiadanie wszedł podczas realizacji umowy, a w szczególności, których ujawnienie lub
2.
3.
4.
5.
6.
7.
wykorzystanie w innym celu mogłoby narazić na szkodę interesy Zamawiającego lub Klientów
Zamawiającego.
Wykonawca/ Zleceniobiorca nie jest upoważniony do publikowania informacji, o których mowa w pkt. 1
niniejszego paragrafu w jakiejkolwiek formie bez zgody Zamawiającego, w tym publikowania informacji
o zakresie współpracy z Zamawiającym/Zleceniobiorcą.
Wykonawca/ Zleceniobiorca zobowiązany jest zabezpieczyć w sposób należyty uzyskane informacje,
w tym materiały, nośniki, informacje oraz dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, a także
zachowywać zasady najściślejszej poufności realizujące, w szczególności zakaz publikacji i
udostępniania informacji osobom trzecim.
Wykonawca/ Zleceniobiorca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim
niezwiązanym z wykonywaną usługą, informacji, w tym wszelkich danych o przedsiębiorstwie i klientach
Zamawiającego, zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy jak i po jej realizacji, rozwiązaniu
lub wygaśnięciu, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, chyba, że stan
tajemnicy ustał.
Obowiązek zachowania poufności obejmuje zobowiązanie do zwrotu i/lub zniszczenia wszelkich
materiałów
i nośników informacji wraz z informacjami uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy,
najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia jej wygaśnięcia lub rozwiązania.
Obowiązki, o których mowa w pkt. 1-4 niniejszego paragrafu zachowują aktualność w okresie
obowiązywania niniejszej umowy oraz w okresie 3 lat od zakończenia jej obowiązywania.
Naruszenie przez Wykonawcę/ Zleceniobiorcę zobowiązań i zakazów określonych w ustępie 1-6
niniejszego paragrafu uprawnia Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 5.000,zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Jeżeli natomiast, w konsekwencji
naruszenia przez Wykonawcę/ Zleceniobiorcę zobowiązań lub zakazów określonych w niniejszym
paragrafie, Zamawiający/Zleceniodawca doznał szkody i wartość szkody przekracza wysokość
zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający/zleceniodawca jest uprawniony do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
§ 10
1. Wykonawca/ Zleceniobiorca oświadcza, że dzieła powstałe w trakcie realizacji Umowy stanowiące
przejawy działalności twórczej o indywidualnym charakterze (dalej zwane „Utworami”), takie jak ankiety i
raporty z realizacji, stanowić będą wynik jego własnej twórczości nie obciążony jakimikolwiek prawami
osób trzecich, jak również, że ich wykorzystanie przez Zamawiającego/Zleceniodawcę nie będzie
naruszało prawa, w szczególności praw z zakresu własności intelektualnej, ani jakichkolwiek interesów i
dóbr prawem chronionych osób trzecich.
2. Z dniem przekazania Zamawiającemu/Zleceniobiorcy Utworów powstałych w trakcie realizacji niniejszej
umowy, autorskie majątkowe prawa do Utworów na wszystkich znanych prawu autorskiemu polach
eksploatacji przechodzą na Zamawiającego. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów
dotyczyć będzie w szczególności następujących pól eksploatacji: ekspozycji w sieci Internet,
wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym w sieci Internet. Zamawiający uzyska również
wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworów.
3. Całość wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów na wszystkich
wskazanych w pkt. 1 i 2 polach eksploatacji zawarta jest w kwocie wynagrodzenia wskazanej w § 5 pkt.
2 umowy.
§11
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jak również oświadczenia stron wynikające z ustaleń niniejszej
umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jest
prawo polskie.
3. Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest po stronie
sądów polskich.
4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. W okresie trwania niniejszej umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie o
każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku
korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i
nieodebraną, uważa się za doręczoną.
§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
§13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY
………………………………..
Załączniki:
1.
Oświadczenie
WYKONAWCA
…………………………………
Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług/umowy zlecenia
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany oświadczam, iż nie mam prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
Niniejsze oświadczenie składam będąc świadomym odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) przewidującego karę
pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań.
……………………………
Podpis
Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego „Wzór umowy o świadczenie usług na przeprowadzenie szkolenia
zawodowego/umowa zlecenia”
WZÓR UMOWY
O ŚWIADCZENIE USŁUG/UMOWA ZLECENIA (egzamin)
NR……………………
zawarta w Chodzieży w dniu ……………. roku pomiędzy:
Janem Dymek prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Eurosolutions Jan Dymek z siedzibą
w Chodzieży (64-800) przy ul. Piekary 12, NIP 7641657269, REGON 570524055 (w imieniu którego na
podstawie pełnomocnictwa działa Łukasz Dymek) realizującym na terenie województwa śląskiego Projekt
„Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy”, nr: RPSL07.01.03-24-01HH/15
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Oś VII. Regionalny rynek pracy,
Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób
poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
………. z siedzibą w …………….., ul. ……………., NIP ………………….., REGON ……………,
reprezentowaną/ym przez: ………………………., uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji, zwaną/ym w
dalszej części umowy „Wykonawcą”/Zleceniobiorca,
o następującej treści:
1.
2.
3.
1.
§1
Zamawiający/Zleceniodawca zleca, a Wykonawca/Zleceniobiorca zobowiązuje się do zorganizowania
i przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego UDT „Kierowca operator wózka jezdniowego
podnośnikowego - kategoria urządzeń II WJO” dla ….. Uczestników Projektu.
Zamawiający zobowiązuje się do zagwarantowania dyspozycyjności Egzaminatorów w terminach
wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości wykonania usługi przez wskazanego
Egzaminatora, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo, z zastrzeżeniem iż nowa kadra
posiadać będzie takie samo doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do przeprowadzania szkoleń jak
wykazana pierwotnie.
Egzaminy w ramach ww. Projektu odbywać się będą na terenie województwa śląskiego.
§2
Wykonawca/Zleceniobiorca zobowiązuje się m.in. do zapewnienia:
a) przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego UDT „Kierowca operator wózka jezdniowego
podnośnikowego - kategoria urządzeń II WJO” po „Kursie na kierowcę operator
wózka jezdniowego podnośnikowego - kategoria urządzeń II WJO” zgodnie z
obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów
kwalifikacyjnych potrzebnych do zyskania uprawnień na operatora wózków jezdniowych
wydanych przez UDT (jeżeli odrębne przepisy nie przewidują egzaminu państwowego na
uzyskanie uprawnień w danym zawodzie, wówczas egzamin przeprowadza jednostka posiadająca
stosowne uprawnienia egzaminacyjne nadane w drodze akredytacji przez uprawniony do tego
podmiot zewnętrzny. Jednostka egzaminująca wydaje certyfikat/y potwierdzający/e zdobycie
kwalifikacji w zakresie objętym programem kursu.
b) zapewnienie odpowiednio wyposażonej sali egzaminacyjnej przystosowanej do przeprowadzenia
egzaminu wraz z niezbędnym sprzętem (sale szkoleniowe muszą być wyposażone w
przystosowany sprzęt kompleksowy do przeprowadzenia procesu certyfikacji (egzamin przed UDT i
otrzymanie przez Uczestników/Uczestniczki projektu certyfikatu kwalifikacyjnego UDT);
c)
d)
e)
f)
1.
2.
3.
1.
2.
1.
zapewnienie sprzętu i miejsca niezbędnego do przeprowadzenia egzaminu praktycznego;
przeprowadzenia egzaminów poprawkowych - w razie konieczności.
wydania certyfikatu UDT,
przekazania Zamawiającemu/Zleceniobiorcy potwierdzeń przeprowadzenia egzaminu, listy
obecności na egzaminie, protokołu przeprowadzonego egzaminu, rejestru wydanych certyfikatów
wraz
z kserokopiami certyfikatów, protokołu wykonania usługi, do 5 dnia kalendarzowego po
zakończonych egzaminach (w przypadku, gdy certyfikaty zostaną wydane w terminie późniejszym
niż w dniu przeprowadzenia egzaminu, Wykonawca jest zobowiązany przesłać Zamawiającemu
rejestr wydanych certyfikatów oraz kserokopię certyfikatów niezwłocznie po ich otrzymaniu);
g) obsługi administracyjną egzaminu,
h) rozpoczęcia zajęć od przekazania Uczestnikom informacji w zakresie: terminu realizacji Projektu,
terminu realizacji zajęć, współfinansowaniu Projektu ze środków UE w ramach EFS,
i) prowadzenia
miesięcznych
kart
pracy
Trenera
oraz
przekazywania
ich
Zamawiającemu/Zleceniodawcy w terminie 7 dni po zakończonym miesiącu, jeśli jest to wymagane.
j) sporządzenia protokołu wykonania zlecenia/usługi i przekazania go Zamawiającemu/Zleceniodawcy
po zakończonym miesiącu,
k) informowania niezwłocznie Kierownika projektu o wszystkich znanych okolicznościach mogących
wpłynąć na realizację zadań, do których jest zobowiązany,
l) przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn podczas realizacji Projektu,
m) stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
n) 2014 – 2020 (w szczególności w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania
zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie – jeżeli dotyczy),
o) sumiennego i rzetelnego wykonywania obowiązków, do których jest zobowiązany niniejszą umową.
§3
Wykonawca/ Zleceniobiorca będzie świadczyć usługę opisaną w §1 z należytą starannością, zgodnie
z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu usług tego rodzaju.
Wykonawca/ Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz znajduje się
w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca/ Zleceniobiorca oświadcza, iż nie jest prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
§4
Wykonawca/Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać usługę, o której mowa w §1 w terminie od dnia
………………….. roku do dnia ………………….. roku.
Zamawiający/Zleceniodawca zastrzega możliwość zmiany terminu świadczenia usług, o których mowa
w § 4 pkt. 1 niniejszej umowy, o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany, najpóźniej
w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
§5
Przedmiot umowy obejmuje wszystkie elementy, o których mowa w § 1.
2. Wykonawcy/ Zleceniobiorcy za wykonywanie czynności określonych w §1 przysługuje wynagrodzenie
w wysokości ………………….. zł brutto (słownie: ………………….. brutto) za 1 uczestnika projektu za
zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznego UDT „Kierowca operator wózka
jezdniowego podnośnikowego - kategoria urządzeń II WJO” po ” po „Kursie na kierowcę
operator wózka jezdniowego podnośnikowego - kategoria urządzeń II WJO”, łącznie nie więcej
niż … x ... UP = ………………….. zł brutto (słownie: ………………….. brutto).
3. Wynagrodzenie dokonywane będzie po wykonaniu usługi najpóźniej w terminie 30 dni od dnia przedłożenia
przez Wykonawcę/ Zleceniobiorcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego/Zleceniodawcę faktury
VAT/rachunku oraz dostarczeniu wszystkich dokumentów potwierdzających wykonanie niniejszej umowy.
Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
4. Zamawiający/Zleceniodawca wypłaci Wykonawcy/Zleceniobiorcy zaliczkę w wysokości ………………….zł
brutto (słownie:……………………zł brutto) za 1 grupę, celem właściwej realizacji przedmiotu zamówienia.
Pozostała część wynagrodzenia będzie wypłacana po wykonaniu usługi najpóźniej w terminie 30 dni od dnia
przedłożenia przez Wykonawcę/Zleceniobiorcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego/Zleceniodawcę
faktury VAT/rachunku oraz dostarczeniu wszystkich dokumentów potwierdzających wykonanie niniejszej
umowy. Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy (jeśli dotyczy).
5. Zamawiający/Zleceniodawca zastrzega, a Wykonawca wyraża zgodę, że termin zapłaty wynagrodzenia,
o którym mowa w pkt. 4 uzależniony jest od otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego od
Instytucji Pośredniczącej w ramach realizowanego Projektu. W związku z powyższym modyfikacji ulega pkt. 4
w ten sposób, że wynagrodzenie zostanie uiszczone w terminie 5 dni od otrzymania środków finansowych
przez Zleceniodawcę od Instytucji Pośredniczącej, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
Zamawiający będzie informował Wykonawcę o przewidywanym nowym terminie zapłaty.
6. Płatność wynagrodzenia będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
nr …………………………. wskazany na fakturze lub oświadczeniu.
7. Zamawiający/Zleceniodawca zastrzega, iż wystawienie faktury/rachunku będzie możliwe po uprzednim
zaakceptowaniu dokumentów merytorycznych (tj. dziennik zajęć, listy obecności, listę odbioru materiałów,
ankiety, zaświadczenia, protokół, karta czasu pracy – jeśli potrzebne, kopie certyfikatów, harmonogramy)
przedstawionych przez Wykonawcę/ Zleceniobiorcę.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy/ Zleceniobiorcy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
§6
1. Wykonawca/ Zleceniobiorca zobowiązuje się do stosowania się przy wykonywaniu przedmiotu umowy
do wszelkich zaleceń Zamawiającego.
2. Wykonawca/ Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania kopii wszelkich dokumentów związanych
z realizacją umowy, w sposób umożliwiający dokonanie przez Wykonawcę/ Zleceniobiorcę kontroli w zakresie
prawidłowości wykonania umowy oraz przechowywania ich aż do końca 2020 r., w sposób zapewniający
dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do poinformowania Zamawiającego/Zleceniodawcę o miejscu
archiwizacji dokumentów związanych z realizowaną umową.
3. Wykonawca/ Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wobec
osób trzecich.
§7
1. Zamawiający/Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku przerwania, zawieszenia lub prowadzenia zajęć niezgodnie z programem, harmonogramem
i ustaleniami stron umowy, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy/ Zleceniobiorcy z wyznaczonym
dodatkowym 7 – dniowym terminem na podjęcie prowadzenia zajęć.
2. Zamawiający/Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontroli Wykonawcy/ Zleceniobiorcy w zakresie
prawidłowości wykonywania ustaleń niniejszej umowy, w szczególności w zakresie prawidłowego
wykonywania postanowień, o których mowa w §1.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
Strony postanawiają, iż formę odszkodowania stanowią kary umowne.
Wykonawca/ Zleceniobiorca zapłaci Zamawiającemu/Zleceniodawcy kary umowne niewykonania zobowiązań,
o których mowa w niniejszej umowie w następujących przypadkach i wysokościach:
a) za nieterminową realizację przedmiotu umowy, w tym poszczególnych jej etapów wynikającą z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy dzień
opóźnienia;
b) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy/ Zleceniobiorcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 5.
W przypadku gdy szkoda będzie przewyższała wysokość kary umownej, Zamawiający będzie mógł dochodzić
od Wykonawcy/ Zleceniobiorcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
Zamawiający/Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy/ Zleceniobiorcy karę umowną za odstąpienie od umowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego/Zleceniodawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 5.
§8
W celu należytego wykonania umowy Zamawiający/Zleceniodawca przekształci wniesione przez Wykonawcę
do zapytania ofertowego wadium (wniesionego w pieniądzu) w wysokości ….. PLN (słownie: ……………..
00/100 złote brutto) w kaucję.
Zamawiający/ Zleceniobiorca rozlicza kaucję w ostatniej płatności na rzecz Wykonawcy po uznaniu przez
Zamawiającego Zleceniobiorcę zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym za należycie wykonane.
Zamawiający/ Zleceniobiorca zatrzymuje kaucję, jeżeli:
a) nie uzna umowy za należycie wykonaną;
b) Wykonawca/ Zleceniobiorca wypowie/zerwie umowę przed jej zakończeniem z pominięciem sytuacji
dopuszczonych w umowie.
§9
Wykonawca/ Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i wykorzystania wyłącznie
w celu wykonania niniejszej umowy, wszelkich informacji uzyskanych w związku z zawarciem i
wykonywaniem niniejszej umowy, w szczególności dotyczących organizacji zarządzania oraz innych
niepodanych do wiadomości publicznej informacji handlowych i organizacyjnych, a także innych informacji, w
których posiadanie wszedł podczas realizacji umowy, a w szczególności, których ujawnienie lub
wykorzystanie w innym celu mogłoby narazić na szkodę interesy Zamawiającego lub Klientów
Zamawiającego.
Wykonawca/ Zleceniobiorca nie jest upoważniony do publikowania informacji, o których mowa w pkt. 1
niniejszego paragrafu w jakiejkolwiek formie bez zgody Zamawiającego, w tym publikowania informacji
o zakresie współpracy z Zamawiającym/Zleceniobiorcą.
Wykonawca/ Zleceniobiorca zobowiązany jest zabezpieczyć w sposób należyty uzyskane informacje, w tym
materiały, nośniki, informacje oraz dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, a także zachowywać
zasady najściślejszej poufności realizujące, w szczególności zakaz publikacji i udostępniania informacji
osobom trzecim.
Wykonawca/ Zleceniobiorca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim
niezwiązanym z wykonywaną usługą, informacji, w tym wszelkich danych o przedsiębiorstwie i klientach
Zamawiającego, zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy jak i po jej realizacji, rozwiązaniu lub
wygaśnięciu, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, chyba, że stan tajemnicy
ustał.
Obowiązek zachowania poufności obejmuje zobowiązanie do zwrotu i/lub zniszczenia wszelkich materiałów
i nośników informacji wraz z informacjami uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, najpóźniej
w ciągu 30 dni od dnia jej wygaśnięcia lub rozwiązania.
6. Obowiązki, o których mowa w pkt. 1-4 niniejszego paragrafu zachowują aktualność w okresie obowiązywania
niniejszej umowy oraz w okresie 3 lat od zakończenia jej obowiązywania.
7. Naruszenie przez Wykonawcę/ Zleceniobiorcę zobowiązań i zakazów określonych w ustępie 1-6 niniejszego
paragrafu uprawnia Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 5.000,- zł (słownie: pięć
tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Jeżeli natomiast, w konsekwencji naruszenia przez
Wykonawcę/ Zleceniobiorcę zobowiązań lub zakazów określonych w niniejszym paragrafie,
Zamawiający/Zleceniodawca doznał szkody i wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary
umownej, Zamawiający/zleceniodawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych.
§ 10
1. Wykonawca/ Zleceniobiorca oświadcza, że dzieła powstałe w trakcie realizacji Umowy stanowiące przejawy
działalności twórczej o indywidualnym charakterze (dalej zwane „Utworami”), takie jak ankiety i raporty
z realizacji, stanowić będą wynik jego własnej twórczości nie obciążony jakimikolwiek prawami osób
trzecich, jak również, że ich wykorzystanie przez Zamawiającego/Zleceniodawcę nie będzie naruszało
prawa,
w szczególności praw z zakresu własności intelektualnej, ani jakichkolwiek interesów i dóbr prawem
chronionych osób trzecich.
2. Z dniem przekazania Zamawiającemu/Zleceniobiorcy Utworów powstałych w trakcie realizacji niniejszej
umowy, autorskie majątkowe prawa do Utworów na wszystkich znanych prawu autorskiemu polach
eksploatacji przechodzą na Zamawiającego. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów
dotyczyć będzie w szczególności następujących pól eksploatacji: ekspozycji w sieci Internet, wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym w tym w sieci Internet. Zamawiający uzyska również wyłączne prawo zezwalania na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworów.
3. Całość wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów na wszystkich
wskazanych w pkt. 1 i 2 polach eksploatacji zawarta jest w kwocie wynagrodzenia wskazanej w § 5 pkt. 2
umowy.
§11
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jak również oświadczenia stron wynikające z ustaleń niniejszej umowy,
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jest prawo
polskie.
3. Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest po stronie sądów
polskich.
4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. W okresie trwania niniejszej umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej
zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję
wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa
się za doręczoną.
§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
§13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
………………………………..
…………………………………
Załączniki:
1. Oświadczenie
Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług/umowy zlecenia
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany oświadczam, iż nie mam prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
Niniejsze oświadczenie składam będąc świadomym odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) przewidującego karę
pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań.
……………………………
Podpis
Download