Partycypacja pracownicza

advertisement
SSA (2) PRAWO PRACY 2
Dr Jacek Borowicz
USTAWA
z dnia 7 kwietnia 2006 r.
o informowaniu pracowników i
przeprowadzaniu z nimi konsultacji

ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY
1/ pracodawcy wykonujący działalność
gospodarczą
2/ zatrudniający co najmniej 50 pracowników
PRACODAWCY-PRZEDSIĘBIORCY WYŁĄCZENI
SPOD PRZEPSIÓW USTAWY
1) przedsiębiorstwa państwowe, w których
tworzony jest samorząd załogi
przedsiębiorstwa;
2) przedsiębiorstwa mieszane zatrudniające co
najmniej 50 pracowników;
3) państwowe instytucje filmowe.


W podmiotach, o których mowa, prawo do
uzyskiwania informacji i przeprowadzania
konsultacji przysługuje radzie pracowniczej.
INFORMOWANIE TO
…przekazywanie radzie pracowników danych w
sprawach dotyczących pracodawcy
umożliwiających zapoznanie się ze sprawą…
INFORMACJE DOTYCZĄCE:
1) działalności i sytuacji ekonomicznej
pracodawcy oraz przewidywanych w tym
zakresie zmian;
2) stanu, struktury i przewidywanych zmian
zatrudnienia oraz działań mających na celu
utrzymanie poziomu zatrudnienia;
3) działań, które mogą powodować istotne
zmiany w organizacji pracy lub podstawach
zatrudnienia.
Pracodawca przekazuje informacje:
w razie przewidywanych zmian lub
 zamierzonych działań, oraz
na pisemny wniosek rady pracowników.


PRZEPROWADZANIE KONSULTACJI
…wymiana poglądów oraz podjęcie dialogu
między pracodawcą a radą pracowników.
KONSULTACJE W SPRAWACH:
1) stanu, struktury i przewidywanych zmian
zatrudnienia oraz działań mających na celu
utrzymanie poziomu zatrudnienia;
2) działań, które mogą powodować istotne
zmiany w organizacji pracy lub podstawach
zatrudnienia.
ZASADY PROWADZENIA KONSULTACJI
Konsultacja powinna być prowadzona:
 z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym
 na odpowiednim szczeblu zarządzania
 w oparciu o przekazane informacje
 „twarzą w twarz”
 w celu osiągnięcia porozumienia
UCZESTNICY PROCEDUR
INFORMOWANIA I KONSULTOWANIA
PRACODAWCA
I
RADA PRACOWNIKÓW
RADA PRACOWNIKÓW
SKŁAD RADY PRACOWNIKÓW
1) jeżeli pracodawca zatrudnia od 50 do 250
pracowników – 3 pracowników;
2) jeżeli pracodawca zatrudnia od 251 do 500
pracowników – 5 pracowników;
3) jeżeli pracodawca zatrudnia powyżej 500
pracowników – 7 pracowników.
Członków rady pracowników u pracodawcy
zatrudniającego:
1) do 100 pracowników – wybierają pracownicy
spośród kandydatów zgłoszonych na piśmie
przez grupę co najmniej 10 pracowników;
2) powyżej 100 pracowników – wybierają
pracownicy spośród kandydatów zgłoszonych
na piśmie przez grupę co najmniej 20
pracowników
Wybory członków rady pracowników organizuje
pracodawca na pisemny wniosek grupy co
najmniej 10% pracowników.
A co jeśli nie będzie wniosku?
Kto nie może być wybrany do rady
pracowników?
 pracownik kierujący jednoosobowo zakładem
pracy i jego zastępca,
 pracownik wchodzący w skład kolegialnego
organu zarządzającego zakładem pracy,
główny księgowy,
 radca prawny,
 pracownik młodociany.
Kadencja rady pracowników:
4 lata od dnia jej wyboru
SYTUACJA PRAWNA CZŁONKA RADY
PRACOWNIKÓW
Szczególna ochrona
trwałości
stosunku pracy
Ochrona warunków
pracy i płacy
Płatne zwolnienie
od pracy
SAMORZĄD ZAŁOGI
PRZEDSIEBIORSTWA
PAŃSTWOWEGO
USTAWA Z DNIA 25 WRZEŚNIA 1981 R.
O SAMORZĄDZIE ZAŁOGI PRZEDSIĘBIORSTWA
PAŃSTWOWEGO
Do samorządu załogi przedsiębiorstwa
państwowego należy:
 stanowienie w istotnych sprawach
przedsiębiorstwa,
 wyrażanie opinii,
 podejmowanie inicjatywy i zgłaszanie
wniosków oraz
 sprawowanie kontroli działalności
przedsiębiorstwa
Organami samorządu załogi są:
1) ogólne zebranie pracowników
przedsiębiorstwa, ogólne zebranie
pracowników poszczególnych zakładów oraz
innych jednostek organizacyjnych
wchodzących w skład przedsiębiorstwa,
2) rada pracownicza przedsiębiorstwa,
3) rada pracownicza zakładu w
przedsiębiorstwie wielozakładowym
REFERENDUM
Załoga przedsiębiorstwa państwowego może
wypowiadać się w istotnych sprawach
przedsiębiorstwa w formie referendum.
OGÓLNE ZEBRANIE PRACOWNIKÓW
- forma bezpośredniego uczestniczenia załogi
w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
- odbywa posiedzenia co najmniej dwa razy w
roku.
OGÓLNE ZEBRANIE PRACOWNIKÓW
1) uchwala, na wniosek dyrektora, statut
przedsiębiorstwa,
2) podejmuje uchwały w sprawie podziału
zysku przeznaczonego dla załogi,
3) dokonuje rocznej oceny działalności rady
pracowniczej przedsiębiorstwa oraz dyrektora
przedsiębiorstwa,
OGÓLNE ZEBRANIE PRACOWNIKÓW
4) uchwala wieloletnie plany przedsiębiorstwa,
5) uchwala, na wniosek rady pracowniczej
przedsiębiorstwa, statut samorządu załogi
przedsiębiorstwa,
6) ma prawo wyrażania opinii we wszystkich
sprawach dotyczących przedsiębiorstwa .
RADA PRACOWNICZA PRZEDSIĘBIORSTWA
PAŃSTWOWEGO
- składa się typowo z piętnastu członków
- wybierana jest na 2 lata
RADA PRACOWNICZA PRZEDSIĘBIORSTWA
PAŃSTWOWEGO
- składa się typowo z piętnastu członków
- wybierana jest na 2 lata
Do kompetencji stanowiących rady
pracowniczej przedsiębiorstwa należy:
1) uchwalanie oraz zmiana planu rocznego
przedsiębiorstwa,
2) przyjmowanie sprawozdania rocznego oraz
zatwierdzanie bilansu,
3) podejmowanie uchwał w sprawie inwestycji
Do kompetencji stanowiących rady
pracowniczej przedsiębiorstwa należy:
4) wyrażanie zgody na utworzenie lub
przystąpienie do spółki handlowej lub innej
struktury organizacyjnej przewidzianej
przepisami prawa bądź nabycie jej udziałów
(akcji), jak również podejmowanie uchwał w
sprawie wystąpienia z takiej struktury, żądania
jej rozwiązania lub zbycia jej udziałów (akcji),
Do kompetencji stanowiących rady pracowniczej
przedsiębiorstwa należy:
5)wyrażanie zgody na oddawanie środków trwałych
przedsiębiorstwa osobom prawnym lub fizycznym
do korzystania z nich w formie przewidzianej w
prawie cywilnym,
6) podejmowanie uchwał w sprawie łączenia i
podziału przedsiębiorstw,
7) podejmowanie uchwał w sprawie zakładowego
budownictwa mieszkaniowego i socjalnego,
8) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany
kierunku działalności przedsiębiorstwa,
Do kompetencji stanowiących rady pracowniczej
przedsiębiorstwa należy:
9) podejmowanie uchwał w sprawie podziału na
fundusze wygospodarowanego dochodu
pozostającego w dyspozycji przedsiębiorstwa oraz
zasad wykorzystania tych funduszów
10) wyrażanie zgody na zbywanie środków
trwałych stanowiących przedmiot stałego użytku
przedsiębiorstwa oraz na dokonanie darowizny,
11) decydowanie o przystąpieniu przedsiębiorstwa
w charakterze członka zbiorowego do organizacji
społecznych,
Do kompetencji stanowiących rady
pracowniczej przedsiębiorstwa należy:
12) podejmowanie uchwał w sprawie klubów
techniki i racjonalizacji,
13) podejmowanie uchwał o przeprowadzeniu
w przedsiębiorstwie referendum,
14) wybieranie swego przedstawiciela do rady
zrzeszenia przedsiębiorstw.
Do kompetencji stanowiących rady
pracowniczej przedsiębiorstwa należy:
podejmowanie uchwał w sprawach powołania i
odwołania dyrektora przedsiębiorstwa oraz
innych osób wykonujących kierownicze funkcje
w przedsiębiorstwie, zgodnie z przepisami
ustawy o przedsiębiorstwach państwowych
Rada pracownicza przedsiębiorstwa ma prawo
wyrażania opinii we wszystkich sprawach
dotyczących przedsiębiorstwa oraz jego
kierownictwa.
Rada pracownicza przedsiębiorstwa ma prawo
występowania z pytaniami, inicjatywami,
wnioskami i uwagami we wszystkich sprawach
dotyczących przedsiębiorstwa.
Rada pracownicza przedsiębiorstwa ma
prawo kontroli całokształtu działalności
przedsiębiorstwa, ze szczególnym
uwzględnieniem dbałości o racjonalną
gospodarkę mieniem przedsiębiorstwa.
Rada pracownicza przedsiębiorstwa odbywa
posiedzenia co najmniej raz na kwartał
Download