Kafeinol: działanie neuroprotekcyjne w udarze niedokrwiennym

advertisement
PRACE POGLĄDOWE
Jerzy BEDNARSKI1
Karolina GASIŃSKA1
Tomasz STRASZEWSKI2
Magdalena GODEK3
Piotr TUTKA4,5
Kafeinol: działanie neuroprotekcyjne w udarze
niedokrwiennym mózgu
Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
Kierownik jednostki:
Prof. dr hab. med. Mirosław Jabłoński
Kafeinol – powstały w wyniku połączenia etanolu i kofeiny w odpowiednich stężeniach – wywiera działanie
neuroprotekcyjne i przeciwdrgawkowe.
Badania przeprowadzone na szczurach
w modelach uszkodzenia niedokrwiennego mózgu wykazały, że kafeinol
zmniejsza objętość zawału korowego
o około 80%, poprawia koordynację
motoryczną oraz pamięć. Korzystne
efekty terapeutyczne były tym większe,
im wcześniej podano kafeinol. Ponadto
lek może być bezpiecznie kojarzony
z innymi metodami, stosowanymi w
leczeniu udarów, takimi jak hipotermia
i tromboliza, co dodatkowo zwiększa
jego działanie neuroprotekcyjne.
Badania u ludzi wykazały, że kafeinol
jest mniej skuteczny jako środek neuroochronny w przypadku pacjentów
nadużywających alkoholu, podczas
gdy przewlekłe spożywanie kofeiny
nie wpływa na jego efektywność.
Mechanizm działania kafeinolu jest
jeszcze nieznany, ale przypuszcza się,
że polega na antagonizmie receptorów
NMDA. Z uwagi na fakt, iż większość
udarów mózgu u człowieka dotyczy
obszarów podkorowych, uzasadnione
jest prowadzenie dalszych badań nad
kafeinolem, obejmujących także inne
struktury mózgowe, które pozwolą na
jego określenie jego zastosowania w
praktyce klinicznej.
Caffeinol – a combination of ethanol and caffeine in appropriate concentrations- exerts neuroprotective and
anticonvulsive action. Research conducted on rats in models of ischemic
brain damage have shown that caffeinol decreases the size of cortical damage by about 80%, improves motional
coordination and memory. The sooner
caffeinol was administered, the better
were beneficial therapeutic effects.
What is more, the medicine may be
safely combined with other methods
used in stroke treatment, such as hypothermia and thrombolysis, what additionally increases its neuroprotective
influence. Research on people have
shown that caffeinol is less effective
as neuroprotective agent in patients
abusing alcohol, while chronic intake
of caffeine does not influence its activity. Mechanism of its activity is not
known yet, however, it is assumed that
it bases on an antagonism of NMDA
receptors. Regarding the fact that the
most of strokes in humans concern
subcortical areas, it is justified to
conduct further research on caffeinol,
which would involve other brain structures, thus alllowing to define its use
in clinical practice.
Wprowadzenie
Etanol i kofeina to popularne używki
psychostymulujące, które silnie wpływają na
ośrodkowy układ nerwowy. Obie substancje
wykazują wielokierunkowe działanie farmakologiczne, lecz różnią się między sobą
m.in. wpływem na korę mózgową. W warunkach niedokrwiennego uszkodzenia mózgu
etanol pogłębia istniejące uszkodzenie,
podczas gdy kofeina nie wykazuje takiego
działania [1]. Z drugiej jednak strony, udowodniono, że odpowiednie stężenia etanolu
i kofeiny – zastosowane łącznie jako kafeinol
(ang. caffeinol) – chronią korę mózgową.
Neuroprotekcyjny efekt działania kafeinolu
na świeże ogniska niedokrwienne w udarze
mózgu potwierdzają badania przeprowadzone na szczurach [1-3], a także u ludzi
[4]. Wykazały one, że kafeinol zmniejsza
rozmiar zawału oraz ogranicza początkowe zaburzenia behawioralne, powstające
pod wpływem niedokrwienia. Mechanizm
neuroprotekcyjnego działania kafeinolu nie
jest jeszcze do końca poznany.
Wiadomo, że naczyniopochodne uszkodzenie mózgu jest częstą przyczyną występowania drgawek [5]. Proces powstawania
i rozprzestrzeniania się drgawek towarzyszących tego rodzaju uszkodzeniu mózgu
nie jest dokładnie wyjaśniony. Badania doświadczalne dowiodły, iż związki o działaniu
neuroprotekcyjnym, takie jak: fosfenytoina,
nimodypina, cytydynodifosforan choliny,
repinotan, riluzol, mannitol, glicerol, mogą
hamować aktywność drgawkową [6]. Nasuwa się więc pytanie, czy kafeinol poprzez
swoje działanie neuroprotekcyjne także
może zmniejszać aktywność drgawkową,
związaną z naczyniopochodnym uszkodzeniem mózgu?
Praca przedstawia stan wiedzy, dotyczącej potencjalnego zastosowania kafeinolu
u pacjentów po udarze mózgu, ze szczególnym uwzględnieniem roli neuroprotekcyjnego działania kafeinolu w procesach
drgawkowych. W pierwszej części przed-
1
Oddział Neurologiczny II,
Szpital Neuropsychiatryczny
Kierownik jednostki:
Dr n. med. Jerzy Barycki
2
Katedra i Klinika Neurologii,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
Kierownik jednostki:
Prof. dr hab. med. Konrad Rejdak
3
Zakład Farmakologii,
Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
Kierownik jednostki:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Tutka
4
Pracownia Badań nad Lekiem,
Przyrodniczo-Medyczne Centrum
Badań Innowacyjnych,
Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
5
Dodatkowe słowa kluczowe:
kafeinol
neuroprotekcja
drgawki
udar
niedokrwienie mózgu
Additional key words:
caffeinol
neuroprotection
convulsions
stroke
brain ischemia
Adres do korespondencji:
Prof. dr hab. n.med. Piotr Tutka
Zakład Farmakologii,
Uniwersytet Rzeszowski
Al. Rejtana 16c, 35-959, Rzeszów
Tel: +48 600 816 066
E-mail: [email protected]
[email protected]
Przegląd Lekarski 2015 / 72 / 11
Caffeinol: a neuroprotective action in ischemic brain
damage
677
stawiono krótką charakterystykę aktywności
drgawkowej, będącej następstwem naczyniopochodnego uszkodzenia mózgu, a także
znaczenie kory mózgowej w generowaniu tej
aktywności. W dalszej części przedstawiono
dane na temat neuroprotekcyjnego działania
kafeinolu oraz przedyskutowano możliwości
jego zastosowania w praktyce klinicznej.
Aktywność drgawkowa u pacjentów
z naczyniopochodnym uszkodzeniem
mózgu
Naczyniopochodne uszkodzenie mózgu
stanowi przyczynę 13-15% przypadków
napadów padaczkowych [7], a u pacjentów
powyżej 50-tego roku życia jest ich najczęstszym podłożem [8]. U pacjentów z udarem
mózgu napady drgawek mogą pojawić się w
ciągu pierwszych 3 dni po incydencie udarowym, i wówczas mówi się o tzw. napadach
wczesnych, albo występować (i powtarzać
się) po upływie co najmniej 14 dni od incydentu jako tzw. napady późne. Napady
wczesne obserwuje się u 2,5–5,7% chorych
z udarem mózgu [8]. U 40% osób jest to
pojedynczy napad padaczkowy, a u 60%
napady mnogie [9]. Jednak pojęcie padaczki
poudarowej odnosi się przede wszystkim do
napadów późnych. Prawdopodobieństwo
pojawienia się tego typu napadów wynosi
5% w ciągu pierwszego roku po udarze i
1–2% w każdym kolejnym roku [10].
Patofizjologiczne następstwa uszkodzenia mózgu, które przyczyniają się do rozwoju
drgawek, nie są w pełni poznane [11]. Istotne
znaczenie dla ryzyka powstania napadów
padaczkowych ma charakter naczyniopochodnego uszkodzenia mózgu. Znacznie
częściej stanowią one powikłanie udaru
krwotocznego (3–25%) niż niedokrwiennego
(5–10%) [12].
Wykazano, że występowanie drgawek
wiąże się z nieprawidłowym funkcjonowaniem kory mózgowej. W pracach Teasella i
wsp. [1999] stwierdzono, że zaangażowanie
kory mózgowej w patogenezę drgawek występuje u większości pacjentów z drgawkami
poudarowymi [13]. Pacjenci z uszkodzeniami kory są bardziej predysponowani do
wystąpienia drgawek poudarowych niż ci, u
których takiego uszkodzenia nie było [14].
Ryzyko wystąpienia drgawek rośnie wraz ze
wzrostem obszaru udaru w korze oraz ilości
płatów, których dotyczył udar [15].
Napad padaczkowy, występujący w
przebiegu udaru mózgu – w odniesieniu do
ogólnego stanu chorego, głębokości deficytu
neurologicznego oraz śmiertelności – uznaje się zazwyczaj za niepomyślny czynnik
rokowniczy [16].
Rola kory mózgowej w procesach
pobudliwości drgawkowej
Uszkodzenie kory mózgowej i spowodowana nim aktywność drgawkowa
wiążą się z głębokimi zaburzeniami w wytwarzaniu, uwalnianiu i działaniu różnych
neuroprzekaźników. Szczególnie dużo
danych eksperymentalnych zgromadzono
na temat znaczenia układu GABA (kwas
γ-aminomasłowy)-ergicznego w procesach
pobudliwości drgawkowej. W badaniach
ludzkiej tkanki mózgowej osób cierpiących
na padaczkę wykazano ograniczenie hamującego działania układu GABA wyrażające
678
się: spadkiem aktywności dekarboksylazy
glutaminianowej (GAD), enzymu uczestniczącego w syntezie GABA, zmniejszeniem
ilości GABA w płynie mózgowo-rdzeniowym
i tkance mózgowej oraz osłabieniem wiązania neuroprzekaźników z receptorami
GABAA [17]. Hamującą rolę układu GABAergicznego potwierdziły badania Juhásza i
wsp. [2009], którzy wykazali zmniejszoną
gęstość receptorów GABAA w tych obszarach kory mózgowej, które były najbardziej
aktywne drgawkowo [18]. Przeciwdrgawkowe właściwości agonistów receptorów
GABAA udokumentowano również u ludzi
[19]. Przykładem może być wigabatryna,
która jest nieodwracalnym inhibitorem
transaminazy GABA (GABA-T), enzymu
uczestniczącego w degradacji GABA, a
także tiagabina, blokująca wychwyt zwrotny GABA przez neurony i komórki glejowe
[20]. Z kolei blokada receptora GABAA, przy
wykorzystaniu antagonisty – bikukuliny, powoduje u myszy efekt odwrotny, tj. znaczny
wzrost występowania spontanicznej aktywności drgawkowej [21].
Interesująca wydaje się także rola adenozyny w regulacji powstawania drgawek.
Adenozyna jest endogennym modulatorem
funkcjonowania mózgu, który działa poprzez
odpowiednie receptory. Neuromodulujące
receptory adenozynowe A1 występują licznie
w korze mózgowej, móżdżku i hipokampie.
Natomiast wykazujące mniejszą ekspresję
receptory A2, znajdują się w jądrze półleżącym, prążkowiu i pniu mózgu [22]. Adenozyna wiążąc się z receptorami A1 wywiera
działanie przeciwdrgawkowe [23]. Zostało
to potwierdzone w licznych badaniach,
przeprowadzonych głównie w modelach
zwierzęcych. Williams-Karnesky i wsp.
[24] za pomocą silikonowych implantów
wprowadzali przez ponad 10 dni określoną
dawkę adenozyny do mózgu szczurów chorujących na padaczkę. Zaobserwowano, że
taka terapia odwracała hipermetylację DNA,
stwierdzoną uprzednio w mózgach zwierząt
i zapobiegała progresji padaczki przez
co najmniej 3 miesiące. Ponadto Hamil i
wsp. [2012] udokumentowali w badaniach
w modelach zwierzęcych stanu padaczkowego, iż wzrost zewnątrzkomórkowego
stężenia adenozyny koreluje z momentem
wygaśnięcia drgawek. Dowiedli również, że
przedłużający się napad drgawek może doprowadzić do zmian w budowie receptorów
A1. Skutkiem tego jest progresja ze stanu
padaczkowego samowygaszającego do
stanu samopodtrzymującego się [20].
Przypuszcza się, że zwiększenie poziomu adenozyny w ostrym stanie poudarowym
może wywołać nadmierną stymulację receptorów A2 w pniu mózgu, doprowadzając do
centralnego bezdechu oraz zahamowania
funkcji przepony. Tak próbuje się tłumaczyć
zjawisko nagłego zgonu w trakcie napadu
padaczkowego (SUDEP – ang. Sudden
Unexpected Death in Epilepsy) [25]. Zaobserwowano, iż długotrwałe napady padaczkowe modyfikują ilość receptorów adenozynowych w korze mózgowej szczurów.
Dochodzi do spadku gęstości występowania
receptorów A1 i wzrostu gęstości receptorów
A2 [26]. To zjawisko może sugerować, iż
bardziej obiecujący jako potencjalne leki
przeciwdrgawkowe mogą być antagoniści
receptorów A2 niż agoniści receptorów A1
[26]. Roseti i wsp. [2008] wykazali, że właściwości przeciwdrgawkowe adenozyny wiążą
się nie tylko z jej działaniem na receptory A1,
ale mogą także być wynikiem zmniejszenia
wychwytu zwrotnego GABA [27].
Poszukując nowych leków o właściwościach przeciwdrgawkowych, warto więc
zwrócić uwagę na związki działające na
receptory GABAA i receptory adenozynowe
A1, które znajdują się w korze mózgowej.
Takie warunki może spełniać kafeinol.
Mechanizm działania kafeinolu
Mechanizm działania kafeinolu nie jest
jeszcze do końca wyjaśniony. Natomiast
znane jest działanie farmakologiczne związków, z których on powstaje, czyli etanolu i
kofeiny.
Etanol w organizmie wywiera wielorakie
działania, wśród których szczególnie istotne
jest jego działanie w ośrodkowym układzie
nerwowym. Początkowo działa on na układ
nagrody, następnie wywołuje tolerancję i w
końcu uzależnienie – zarówno psychiczne,
jak i fizyczne [28]. Zmiany behawioralne
są spowodowane interakcją etanolu z
neuroprzekaźnikami, oddziałującymi na
receptory w mózgu, głównie na receptory
GABAA. Receptory GABAA są zbudowane
z homologicznych podjednostek α, β, δ,
γ, ϵ i ρ [29]. Zaobserwowano, że etanol w
pojedynczej dawce – poprzez wpływ na
podtyp γ2L – znacznie ułatwia oddziaływanie
GABA na własny receptor [26]. Natomiast
przewlekła ekspozycja na etanol powoduje
zmiany w syntezie i ekspresji subpopulacji
izoreceptorów GABAA. Dochodzi do zmniejszenia ilości receptorów podtypu α1, α2 i α3
oraz zwiększenia ilości α4, β1, β2, β3, γ1 i γ2
w korze mózgowej [30]. Ostatnie badania
sugerują, że nasilenie czynności receptorów
GABAA pod wpływem etanolu łączy się z
zablokowaniem receptorów GABAB [31].
Ponadto przewlekłe spożywanie etanolu
hamuje aktywność GAD, odpowiadającej
za syntezę GABA, i stymuluje aktywność
GABA-T powodującej degradację tego
neuroprzekaźnika. W przeciwieństwie do
przewlekłej ekspozycji, ostre nadużycie
etanolu aktywuje GAD, ale nie wpływa na
GABA-T [28].
Etanol jest słabym antagonistą receptorów kwasu N-metylo-D-asparaginowego
(NMDA) i kanałów wapniowych. Jednakże,
w wyniku długotrwałej ekspozycji na etanol,
dochodzi do wzrostu liczby receptorów
NMDA w pewnych obszarach mózgu (np.
w hipokampie) oraz liczby kanałów wapniowych typu L, co nasila napływ wapnia do
komórek. Wszystkie te zjawiska prowadzą
do zwiększenia pobudliwości ośrodkowego
układu nerwowego i obniżenia progu drgawkowego po odstawieniu etanolu [32].
Wykazano, że etanol zmienia strukturę
lipidową błony komórkowej neuronów i
astrocytów, powodując jej zwiększoną płynność. Efektem tego jest zaburzenie czynności kanałów jonowych [33]. Ponadto badania
przeprowadzone na szczurach ujawniły,
że etanol wywołuje skurcz naczyń żylnych
oraz zwiększa adhezję leukocytów do ścian
naczyń w sposób zależny od dawki [34].
Umiarkowane dawki etanolu prowadziły do
przenikania leukocytów i makrofagów przez
J. Bednarski i wsp.
ściany naczyń, natomiast duże dawki skutkowały przełamaniem bariery krew-mózg i
powstawaniem krwotoków punktowych. Dochodziło także do masywnej migracji leukocytów, makrofagów i erytrocytów do tkanek.
Małe dawki etanolu w niewielkim stopniu
wpływały na nasilenie przemieszczania się
leukocytów [34]. Inne badania w modelach
zwierzęcych potwierdziły, że przewlekłe
spożywanie alkoholu może indukować
morfologiczne i biomechaniczne zmiany w
naczyniach mózgowych, skutkując znacznym zmniejszeniem grubości ścian małych
tętnic podpajęczynówkowych [35]. Może
to być powodem krwawień podpajęczynówkowych. Zwiększone ryzyko krwawień
podpajęczynówkowych zostało także udowodnione w badaniach przeprowadzonych
u ludzi [36]. Innym interesującym działaniem
etanolu jest wpływ na procesy degeneracyjne. Etanol przyspiesza neurodegenerację
mózgu. Proces ten jest związany ze stresem
oksydacyjnym, wzrostem mobilizacji kwasu
arachidonowego i cytokin prozapalnych oraz
spadkiem aktywności cytokin przeciwzapalnych [37].
Kofeina jest kompetytywnym antagonistą receptorów adenozynowych A1 i A2
[38]. Przewlekłe podawanie kofeiny zwiększa liczbę receptorów adenozynowych
w przedniej części podwzgórza, jądrze
podwzgórzowym brzuszno-przyśrodkowym, jądrze okołoramieniowym bocznym i
przyśrodkowym oraz w brzuszno-bocznym
rdzeniu kręgowym [39]. Wzrost liczby receptorów adenozynowych pod wpływem kofeiny
powoduje zwiększenie wrażliwości komórek
na adenozynę. Udowodniono, że adenozyna, której stężenie zewnątrzkomórkowe w
czasie niedokrwienia rośnie, pobudza angiogenezę i ma działanie neuroprotekcyjne
[40]. Tak więc kofeina, poprzez „regulację
w górę” receptorów adenozynowych, pośrednio przyczynia się do wywierania efektu
ochronnego na tkankę nerwową.
Oprócz działania na ośrodkowy układ
nerwowy kofeina wykazuje szereg efektów
obwodowych. Istotnym działaniem kofeiny
jest działanie arytmogenne, zwłaszcza przy
współistnieniu czynników predysponujących,
takich jak nadciśnienie tętnicze i bloki odnóg
pęczka Hisa. Badania wykazały, że częste
spożywanie produktów, zawierających dużą
ilość kofeiny, zwiększa ryzyko wystąpienia
komorowych i nadkomorowych zaburzeń
rytmu serca [41]. Wzbudziło to obawy związane ze stosowaniem kafeinolu.
Wykazano jednak, że arytmie, występujące wśród pacjentów przyjmujących
kofeinol, nie były bezpośrednio spowodowane działaniem leku, lecz istniały już przed
rozpoczęciem jego przyjmowania. Kafeinol
wydaje się zatem być bezpieczny, również
u pacjentów z powikłaniami kardiologicznymi [4].
Neuroprotekcyjne działanie kafeinolu
Badania w modelach zwierzęcych wykazały, że kafeinol wywiera działanie neuroprotekcyjne. U szczurów nawet niewielkie
dawki kafeinolu skutecznie zmniejszały
uszkodzenie mózgu, zarówno wywołane
przez niedokrwienie, jak i uraz. U zwierząt,
którym zamknięto na 2 godziny tętnicę środkową mózgu, a następnie podano kafeinol
Przegląd Lekarski 2015 / 72 / 11
(w postaci łącznego zastosowania etanolu w
dawce 0,33 g/kg m.c. i kofeiny w dawce 10
mg/kg m.c.) w ciągłym wlewie (z szybkością
1 ml/godzinę przez 2,5 godziny, zaczynając
po 15 minutach od reperfuzji) wykazano, że
objętość kory mózgowej objętej zawałem
zmniejszyła się o 82%, a całkowita objętość
zawału (korowego i podkorowego) o 52%.
Objętość zawału podkorowego i towarzyszący obrzęk mózgu nie uległy zmianie
[2]. Wyniki te pozwalają przypuszczać, że
kafeinol wywiera działanie neuroprotekcyjne
wyłącznie na korę mózgu. Poprawa stanu
zdrowia została potwierdzona w badaniach
neurologicznych oraz histopatologicznych.
W innych doświadczeniach wykorzystano szczury, którym podawano etanol (0,65 g/
kg m.c.) z kofeiną (10 mg/kg m.c.) 15 minut
po odwracalnym zamknięciu tętnicy środkowej mózgu. U zwierząt stwierdzono zmniejszenie obszaru korowego niedokrwienia o
ponad 80%, poprawę koordynacji motorycznej oraz pamięci. Gdy kafeinol zastosowano
po upływie 6 godzin od wywołania uszkodzenia mózgu, nie zaobserwowano działania
neuroprotekcyjnego ani korzystnego wpływu
na pamięć. Dowodzi to, że wczesne podanie
kafeinolu jest bardzo istotne dla uzyskania
efektów terapeutycznych [42].
Mimo istnienia dowodów na neuroochronny wpływ kafeinolu, mechanizm
takiego działania nie został jeszcze wyjaśniony. Wysunięto hipotezę, iż może ono
wynikać z interakcji kafeinolu z układem
aminokwasów pobudzających w mózgu.
Wiadomo bowiem, że podczas niedokrwienia i reperfuzji dochodzi do uwolnienia
dużej ilości glutaminianu do przestrzeni
zewnątrzkomórkowej, co powoduje aktywację receptorów NMDA. Receptory NMDA
kontrolują kanał przepuszczalny dla jonów
wapnia. Nadmiar glutaminianu sprawia, że
kanał wapniowy pozostaje otwarty przez
długi czas, w efekcie czego znacznie
zwiększa się poziom wapnia w komórce.
Skutkuje to aktywacją syntazy tlenku azotu
(iNOS) i kinazy białkowej C. Powstający pod
wpływem iNOS tlenek azotu, w połączeniu z
wolnymi rodnikami, uszkadza mitochondria
neuronów. W tym samym czasie kinaza
białkowa C aktywuje fosfolipazę A2 w błonie komórkowej, co powoduje uwalnianie
kwasu arachidonowego do cytozolu, gdzie
jest przekształcany do eikozanoidów przy
udziale lipoksygenazy i cyklooksygenazy.
Szczególnie niekorzystny efekt wywiera
cyklooksygenaza 2 w neuronach glutaminergicznych, powodująca gromadzenie prostaglandyn PGE2 i PGD2 o właściwościach
prozapalnych. Kumulacja eikozanoidów
prowadzi do produkowania wolnych rodników, które wchodzą w interakcje z błonami
biologicznymi i niszczą je [43]. Powyższe
procesy wyjaśniają mechanizm neurocytotoksycznego działania glutaminianu.
Zhao i wsp. [2010] wykorzystali w swoich badaniach nad kafeinolem dwa modele
badawcze: model ekscytotoksyczności
wywołanej jednorazowym wstrzyknięciem
NMDA do kory mózgu oraz model odwracalnego niedokrwienia uzyskanego przez
zamknięcie tętnicy środkowej mózgu przez
okres 180 minut. Zaobserwowali, iż objętość
uszkodzenia mózgu była o 43% mniejsza,
gdy przed zastosowaniem NMDA podano
kafeinol (w postaci łącznego zastosowania
etanolu w dawce 0,325 g/kg m.c. i kofeiny
w dawce 10 mg/kg m.c.) [24]. Można zatem
przypuszczać, że redukcja obszaru niedokrwienia, spowodowana przez kafeinol,
wynika z zablokowania receptorów NMDA.
Hipotezę tę potwierdza fakt, że podanie
niekompetytywnego antagonisty receptora
NMDA 15 minut przed uszkodzeniem mózgu
wywołanym NMDA zmniejszało objętość
uszkodzenia o 72% [24].
Wiadomo, że etanol, zastosowany
samodzielnie, wywiera działanie antagonistyczne na receptory NMDA [44]. Sugerowałoby to, że właśnie ten składnik kafeinolu
odpowiada za jego działanie neuroprotekcyjne. Przeczą temu jednak wyniki innych
badań, według których etanol nie wpływa
na ognisko niedokrwienne [24] lub nawet
je powiększa [45]. Kluczową rolę należałoby zatem przypisać kofeinie. Wprawdzie
udowodniono, że samodzielnie podana nie
działa korzystnie w modelu niedokrwiennym,
lecz razem z niekompetytywnym antagonistą receptora NMDA, powoduje redukcję
objętości zawału aż o 91% [1]. Kofeina
mogłaby zatem „neutralizować” szkodliwe
działanie etanolu w kafeinolu, wywierając
tym samym silny efekt przeciwniedokrwienny i neuroprotekcyjny.
Powyższe próby wyjaśnienia działania
neuroochronnego kafeinolu są jedynie hipotetyczne, gdyż dotychczas nie przedstawiono jednoznacznych dowodów wskazujących
na to, który składnik kafeinolu odpowiada
za to działanie.
W badaniach przeprowadzonych przez
Aronowskiego i wsp. [2003] w modelach
udaru niedokrwiennego u szczurów wykazano, że kafeinol może być bezpiecznie
kojarzony z innymi terapiami stosowanymi
w leczeniu udarów. Jednoczesne zastosowanie leku wraz z hipotermią zwiększało
jego działanie neuroprotekcyjne, natomiast
kafeinol podany z rekombinowanym tkankowym aktywatorem plazminogenu (ang.
rtPA – recombinant tissue Plasminogen
Activator) nie wywoływał żadnych niekorzystnych interakcji. Hipotermię (35°C) u
zwierząt wywołano, umieszczając je w pokruszonym lodzie 60 minut po zamknięciu
tętnicy środkowej mózgu. Czas utrzymywania hipotermii wynosił 4 godziny. Dożylne
leczenie kafeinolem rozpoczęto po upływie
1 godziny od początku niedokrwienia, trwającego 180 minut, i kontynuowano przez 2,5
godziny. Zmierzone objętości zawału wynosiły: 73.8 mm3 w przypadku zastosowania
samej hipotermii, 81.7 mm3 w przypadku
samego kafeinolu oraz 33.4 mm3 przy połączeniu hipotermii z kafeinolem. Wyniki
te potwierdzają, iż połączenie obu metod
terapeutycznych wywiera korzystny wpływ i
znacznie zmniejsza objętość ogniska niedokrwiennego. W drugiej próbie badano wpływ
kafeinolu na działanie rtPA. Kafeinol (etanol
w dawce 0.2 g/kg m.c. i kofeina w dawce
10 mg/kg m.c.) zaczęto podawać 15 minut
od początku niedokrwienia i kontynuowano
przez 2 godziny i 45 minut w ciągłym wlewie.
Leczenie rtPA zastosowano po upływie 15
minut od reperfuzji w dawce 5 mg/kg m.c.
(jednorazowe wstrzyknięcie dawki 2.5 mg/
kg m.c., a następnie 30-minutowy wlew w
dawce 5 mg/kg m.c./godz.). Wykazano, że
679
jednoczesne podanie kafeinolu i rtPA nie
zwiększało śmiertelności szczurów w porównaniu z grupą kontrolną. Badaniem mikroskopowym na obecność krwi w miąższu
mózgu po 24 godzinach od śmierci zwierząt
ujawniono obecność krwi u 86.6% zwierząt
w przypadku grupy kontrolnej i u 54.5%
zwierząt w przypadku użycia kafeinolu i rtPA.
Wyniki te udowodniły, że kafeinol nie nasilał
krwotoków indukowanych przez rtPA [46].
Doświadczenia przeprowadzone na królikach nie potwierdziły wyników uzyskanych
u szczurów. Kafeinol u królików nie działał
neuroprotekcyjnie, a podany razem z rtPA
prowadził do krwotoków śródmózgowych
[47,48]. W badaniach Lapchaka i wsp.
[2004] w modelach udaru mózgu wywołanego zatorem królikom podawano kafeinol
w 2-godzinnym wlewie, rozpoczynając po
upływie 15 minut od spowodowania zatorowości, zaś rtPA w dawce 0.9 mg/kg m.c.
60 minut po wytworzeniu zatorowości. Badania te ukazały, że wartość wskaźnika P50,
wyrażającego masę zakrzepu potrzebną do
spowodowania udaru, była o 47–59% niższa
w przypadku połączenia kafeinolu i rtPA w
porównaniu do wartości wskaźnika P50 dla
rtPA i kafeinolu zastosowanych osobno. Ponadto połączenie kafeinolu i rtPA zwiększało
częstość krwotoków śródmózgowych [48].
Przyczyną niekorzystnych skutków mogła
być obecność etanolu, który ma zdolność
do wywoływania hipoksji i kwasicy, a także
sprzyja pękaniu mikronaczyń i powstawaniu
mikrokrwotoków [1].
W innych badaniach, obejmujących
grupę 20 pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu, zastosowano połączenie kafeinolu, hipotermii i rtPA. Kafeinol
zawierał etanol w dawce 0.4 g/kg m.c. oraz
kofeinę w dawce 8-9 mg/kg m.c. Podawano go po upływie 4 godzin od pierwszych
objawów udaru mózgu. Hipotermię (temp.
docelowa 33-35°C) rozpoczęto po upływie
5 godzin od manifestacji klinicznej udaru
mózgu i kontynuowano przez 24 godziny,
po czym zastosowano ogrzewanie, trwające 12 godzin. 70% pacjentów otrzymało
dożylnie standardową dawkę rtPA. Wyniki
potwierdziły, iż powyższa kombinacja postępowania jest bezpieczna dla pacjentów. Nie
wykazano zwiększonego krwotoku w mózgu
spowodowanego podaniem rtPA [49].
Odmienność wyników badań w modelach zwierzęcych i u ludzi dowodzi, iż
ochronny wpływ kafeinolu na komórki
nerwowe wykazuje istotne różnice międzygatunkowe.
Interesujący jest fakt, iż kafeinol jest
mniej skuteczny jako środek neuroochronny
w przypadku pacjentów nadużywających alkoholu [1]. Przypuszcza się, że może to być
spowodowane wytwarzaniem się tolerancji
na etanol, która eliminuje neuroprotekcyjne
działanie kafeinolu [1]. W przypadku przewlekłego spożywania kofeiny, zachodzące
w organizmie zmiany adaptacyjne nie są
wystarczające do inaktywowania leku. Wykazano, że kafeinol może redukować uszkodzenie niedokrwienne mózgu w małych,
nietoksycznych dawkach. Dawka etanolu
wystarczająca do wywołania neuroprotekcji
wynosi 0,2 g/kg m.c., natomiast kofeiny
6 mg/kg m.c., co odpowiada zawartości
kofeiny w 2-3 filiżankach mocnej kawy [1].
680
Inne badania wykazały, że do wywołania
uogólnionej reakcji stresowej w organizmie
potrzeba dawki kofeiny sięgającej 50-100
mg/kg m.c. [32]. Fakt ten potwierdza, że
dawka kofeiny stosowana w kafeinolu jest
bezpieczna i nie powoduje istotnych działań
niepożądanych.
Podsumowanie
Wyniki badań przedklinicznych w różnych modelach niedokrwiennego uszkodzenia mózgu (głównie u szczurów) wskazują,
że kafeinol istotnie zmniejsza uszkodzenia
tkanki mózgowej. Wydaje się, że takie działanie kafeinolu zachodzi w korze mózgowej
i wynika z jego właściwości neuroprotekcyjnych. Z uwagi na fakt, iż większość udarów
mózgu u człowieka dotyczy obszarów
podkorowych, uzasadnione jest prowadzenie dalszych badań z wykorzystaniem
kafeinolu, obejmujących także inne struktury
mózgowe.
Działanie neuroochronne kafeinolu wykazuje znaczne różnice międzygatunkowe.
Mechanizm tego działania nie został jeszcze
dokładnie poznany.
Dotychczas uzyskane dane wskazują,
że kafeinol należy traktować jako substancję
bardzo atrakcyjną z medycznego punktu
widzenia, która może znaleźć zastosowanie
w praktyce klinicznej jako lek u pacjentów z
udarem niedokrwiennym mózgu. Obecnie
jednak z powodu zbyt małej ilości badań u
ludzi nie można wyciągnąć jednoznacznych
wniosków dotyczących jego użycia w konkretnych sytuacjach klinicznych. Wymagane
zatem są dalsze badania kliniczne.
Piśmiennictwo
1. Aronowski J, Strong R, Shirzadi A, Grotta JC:
Ethanol plus caffeine (caffeinol) for treatment of
ischemic stroke: preclinical experience. Stroke 2003;
34: 1246-1251.
2. Belayev L, Khoutorova L, Zhang Y, Belayev A,
Zhao W. et al: Caffeinol confers cortical but not subcortical neuroprotection after transient focal cerebral
ischemia in rats. Brain Res. 2004; 1008: 278-283.
3. Zhao X, Liu S.J, Zhang J, Strong R, Aronowski J,
Grotta JC: Combining insulin like growth factor derivatives plus caffeinol produces robust neuroprotection after stroke in rats. Stroke 2005; 36: 129-134.
4. Piriyawat P, Labiche LA, Burgin WS, Aronowski
JA, Grotta JC: Pilot dose escalation study of caffeine
plus ethanol (caffeinol) in acute ischemic stroke.
Stroke 2003; 34: 1242-1245.
5. Creutzfeldt CJ, Tirschwell DL, Kim LJ, Schubert
GB, Longstreth WT Jr, Becker KJ: Seizures after
decompressive hemicraniectomy for ischaemic
stroke. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014; 85:
721-725.
6. Członkowska A, Mirowska-Guzel1 D, Członkowski
A: Neuroprotection in ischemic stroke – successes
and fails. Neuropsychiatria i Neuropsychologia.
2007; 2: 66-70.
7. Ryglewicz D: Padaczka wieku starszego. Pol Prz
Neurol. 2005; 1: 49–52.
8. Pokryszko-Dragan A, Bilińska M: Padaczka po
udarze mózgu. Udar Mózgu. 2002; 4: 69-71.
9. Guberman A, Bruni J: Etiology of epilepsy. Essentials of Clinical Epilepsy. Butterworth-Heinemann,
Boston 1999.
10. Zagrajek MM, Pokryszko-Dragan A, Bilińska M:
Padaczka u osób w podeszłym wieku. Wiad Lek.
2006; 59: 5-6.
11. Kelly KM: Animal modeling of poststroke seizures
and epilepsy: 5-year update. Epilepsy Curr. 2007;
7: 159-162.
12. So EL, Annegers JF, Hauser WA, O’Brien PC,
Whisnant JP: Population-based study of seizure
disorders after cerebral infarction. Neurology. 1996;
46: 350-355.
13. Teasell RW, McRae MP, Wiebe S: Poststroke
seizures in stroke rehabilitation patients. J Stroke
Cerebrovasc. 1999; 8: 84-87.
14. Bladin CF, Alexandrov AV, Bellavance A, Bornstein N, Chambers B. et al: Seizures after stroke:
a prospective multicenter study. Arch Neurol. 2000;
57: 1617-1622.
15. Silverman IE, Restrepo L, Mathews GC: Poststroke
seizures. Arch Neurol. 2002; 59: 195-201.
16. Prusiński A: Rokowanie w udarach niedokrwiennych
mózgu. Niedokrwienne udary mózgu. Alfa-medica
press, Bielsko-Biała 1999.
17. Treiman DM: GABAergic mechanisms in epilepsy.
Epilepsia. 2001; 42: 8-12.
18. Juhász C, Asano E, Shah A, Chugani DC, Batista
CE. et al: Focal decreases of cortical GABAA receptor
binding remote from the primary seizure focus: what
do they indicate? Epilepsia. 2009; 50: 240-250.
19. Kotov AS, Belova IA: Efficacy of epilepsy treatments
with different drugs. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S
Korsakova. 2012; 112: 37-40.
20. Sobolewska A, Szyndler J, Turzyńska D, Płaźnik A:
Mechanizmy działania nowych leków przeciwpadaczkowych. Post Psychiatr Neurol. 2008; 1: 53-60.
21. Chiappalone M, Casagrande S, Tedesco M, Valtorta F, Baldelli P. et al: Opposite changes in glutamatergic and GABAergic transmission underlie the
diffuse hyperexcitability of synapsin I-deficient cortical
networks. Cereb Cortex 2009; 19: 422-439.
22. Wardas J: Neuroprotekcyjna rola adenozyny. X
Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany
2003; 143–167.
23. Siebel AM, Piato AL, Schaefer IC, Nery LR, Bogo
MR, Bonan CD: Antiepileptic drugs prevent changes
in adenosine deamination during acute seizure episodes in adult zebrafish. Pharmacol Biochem Behav.
2013; 104: 20-26.
24. Williams-Karnesky RL, Sandau US, Lusardi TA,
Lytle NK, Farrell JM. et al: Epigenetic changes
induced by adenosine augmentation therapy
prevent epileptogenesis. J Clin Invest. 2013; 123:
3552-3563.
25. Fukuda M, Suzuki Y, Hino H, Ishii E: Over-activation of adenosine A(2A) receptors and sudden
unexpected death in epilepsy. Epilepsy Behav. 2012;
23: 387-388.
26. Rebola N, Porciúncula LO, Lopes LV, Oliveira CR,
Soares-da-Silva P, Cunha RA: Long-term effect of
convulsive behavior on the density of adenosine A1
and A 2A receptors in the rat cerebral cortex. Epilepsia
2005; 46: 159-165.
27. Roseti C, Martinello K, Fucile S, Piccari V, Mascia
A. et al: Adenosine receptor antagonists alter the
stability of human epileptic GABA A receptors. Pro
Nati Acad Sci USA. 2008; 105: 15118-15123.
28. Brailowsky S, García O: Ethanol, GABA and epilepsy. Arch Med Res. 1999; 30: 3-9.
29. Jóźwiak S, Lasoń W, Bijak M, Kotulska K: Postępy
w badaniach nad genetyką molekularną padaczek.
Neurol Neurochir Pol. 2005; 39: 497-508.
30. Kumar S, Porcu P, Werner DF, Matthews DB,
Diaz-Granados JL. et al: The role of GABA(A)
receptors in the acute and chronic effects of ethanol:
a decade of progress. Psychopharmacology (Berl).
2009; 205: 529-564.
31. Wan FJ, Berton F, Madamba SG, Francesconi W,
Siggins GR: Low ethanol concentrations enhance
GABAergic inhibitory postsynaptic potentials in
hippocampal pyramidal neurons only after block of
GABAB receptors. PNAS. 1996: 93.
32. Kostowski W, Herman ZS: Alkohol etylowy i inne
alkohole. Farmakologia. Podstawy farmakoterapii.
Tom.2. PZWL, Warszawa 1998.
33. Babu PP, Kumari LR, Vemuri MC: Ethanol induced
alterations in plasma membrane protein phosphorylation of neurons and astrocytes. Molecular and
Cellular Biochemistry. 1994; 130: 41-48.
34. Altura BM, Gebrewold A, Zhang A, Altura BT:
Role of leukocytes in ethanol-induced microvascular
injury in the rat brain in situ: potential role in alcohol
brain pathology and stroke. Eur J Pharmacol. 2002;
448: 89-94.
35. Wang H, Yu X, Xu G, Xu G, Gao G, Xu X: Alcoholism and traumatic subarachnoid hemorrhage: an
experimental study on vascular morphology and
biomechanics. J Trauma. 2011; 70: 6-12.
36. Hillbom M, Kaste M: Alcohol intoxication. A risk factor
for primary subarachnoid hemorrhage. Neurology.
J. Bednarski i wsp.
1982; 32: 706.
37. Collins MA, Neafsey EJ: Ethanol and adult CNS
neurodamage: oxidative stress, but possibly not
excitotoxicity. Front Biosci. 2012; 4: 1358-1367.
38. Chwalczuk K, Rubaj A, Swiader M, Czuczwar SJ:
Wpływ antagonisty receptorów adenozynowych A1,
8-cyklopentylo-1,3-dipropyloksantyny, na przeciwdrgawkowe działanie leków przeciwpadaczkowych
u myszy. Przegl Lek. 2008; 65: 11.
39. Gaytan SP, Pasaro R: Neonatal caffeine treatment
up-regulates adenosine receptors in brainstem and
hypothalamic cardio-respiratory related nuclei of rat
pups. Exp Neurol. 2012; 237: 247-259.
40. Ryzhov S, McCaleb JL, Goldstein AE, Biaggioni
I, Feoktistov I: Role of adenosine receptors in the
regulation of angiogenic factors and neovascularization in hypoxia. J Pharmacol Exp Ther. 2007;
320: 565-572.
Przegląd Lekarski 2015 / 72 / 11
41. Artin B, Singh M, Richeh C, Jawad E, Arora R,
Khosla S: Caffeine-related atrial fibrillation. Am J
Ther. 2010; 17: 169-171.
42. Dash PK, Moore AN, Moody MR, Treadwell R,
Felix JL, Clifton GL: Post-trauma administration of
caffeine plus ethanol reduces contusion volume and
improves working memory in rats. J Neurotrauma.
2004; 21: 1573-1583.
43. Blaylock RL: Interaction of cytokines. Excitotoxins
and reactive nitrogen and oxygen species in autism
spectrum disorders. JANA 2003; 6: 21-35.
44. Hoffman PL, Rabe CS, Moses F, Tabakoff B:
N-Methyl-D-Aspartate receptors and ethanol: inhibition of calcium flux and cyclic GMP production. J
Neurochem. 1989; 52: 1937-1940.
45. Strong R, Grotta JC, Aronowski J: Combination
of low dose ethanol and caffeine protects brain from
damage produced by focal ischemia in rats. Neuro-
pharmacology 2000; 39: 515-522.
46. Zhao X, Strong R, Piriyawat P, Palusinski R,
Grotta JC, Aronowski J: Caffeinol at the receptor
level. Anti-ischemic effect of N-Methyl-D-Aspartate
receptor blockade is potentiated by caffeine. Stroke
2010; 41: 363-367.
47. Hoyte L, Kaur J, Buchan AM: Lost in translation:
taking neuroprotection from animal models to clinical
trials. Exp Neurol. 2004; 2: 200-204.
48. Lapchak PA, Song D, Wei J, Zivin JA: Pharmacology of caffeinol in embolized rabbits: clinical rating
scores and intracerebral hemorrhage incidence. Exp
Neurol. 2004; 188: 1286-1291.
49. Martin-Schild S, Hallevi H, Shaltoni H, Barreto AD,
Gonzales NR. et al: Combined neuroprotective modalities coupled with thrombolysis in acute ischemic
stroke: a pilot study of caffeinol and mild hypothermia.
J Stroke Cerebrovasc Dis. 2009; 18: 86-92.
681
Download