Czerwce - niepozorne, ale groźne szkodniki w ogrodzie

advertisement
Czerwce - niepozorne, ale groźne szkodniki w ogrodzie
Wpisany przez Maciej Gałęzewski
Nadrodzina czerwce (Coccoidea) obejmuje kilka tysięcy owadów występujących na całym
świecie, z których ponad sto stwierdzono w Polsce. Osiągają one niewielkie rozmiary - do 5mm
i mają wyraźny dymorfizm płciowy. Samce są bardzo drobne, ruchliwe, z jedną parą skrzydeł.
Łatwiejsze do zauważenia samice oraz larwy mają zredukowane nogi, oczy i czułki, a ich ciało
okryte jest tarczką. W efekcie nie mają możliwości poruszania się. Dawniej niektóre gatunki
czerwców (np. czerwiec polski) wykorzystywano do produkcji czerwonych barwników. Obecnie
mają one znaczenie jako groźne szkodniki roślin.
Najczęściej spotykanym gatunkiem czerwca w ogrodzie jest tarcznik jałowcowiec syn.
zaśnieżek jałowcowy (Carulaspis juniperi). Występuje on na różnych gatunkach jałowców, a
także na cyprysiku groszkowym i cyprysiku Lawsona. Samice mają żółte lub pomarańczowe
owalne ciało długości 0,4-0,9mm i szerokości 0,4-0,8mm otoczone białą, lekko wypukłą tarczką
o średnicy do 1,5 mm. W ciągu roku rozwija się jedno pokolenie. Zimują samice, które w
połowie maja rozpoczynają składanie jaj pod tarczkę. W połowie czerwca wylęgają się larwy, a
pierwsze osobniki dorosłe pojawiają się pod koniec lipca. W wyniku żerowania dochodzi do
zahamowania wzrostu, a przy silnym opanowaniu także do deformacji pędów. Zaatakowane
rośliny z daleka wyglądają na przybrudzone lub pokryte drobnym śniegiem (stąd druga nazwa zaśnieżek jałowcowy) i mają bledszy kolor w porównaniu ze zdrowymi.
Fot. 1 Samice tarcznika jałowcowca.
1/3
Czerwce - niepozorne, ale groźne szkodniki w ogrodzie
Wpisany przez Maciej Gałęzewski
Fot.
zamiast
2 Żywopłot
z miodowej
jałowca
sągatunków
skalnego
silnie
Sky
Rocket
opanowany
przez
tarcznika
Pędy
świerkowiec
Na
świerkach:
większy
pospolitym,
(Physokermes
kłującym
(srebrnym)
isadzakowe
serbskim
występuje
kolejny
gatunek
czerwca
piceae).
gatunku.
średnicy
przypadku
samice
czasem
ma
lub
połowy
wzrost,
świerkowca
czarnym
na
jedno
igłach
lipca
najczęściej
awyprostowane
ciemniejsze.
do
nalotem.
Mają
przy
pokolenie
atakowanych
8
bardziej
rosie
wylęgają
(samce).
mm.
silnym
one
Spod
prawie
znajdują
wprzypominają
Ruchliwe
opanowaniu
się
ciągu
Składanie
osłonki
larwy.
kuliste,
rozwijają
się
roku.
samce
uposkręcane.
Rośliny
nie
jaj
nasady
żółto-brązowe
Zimują
może
pąki
świerków)
rozpoczyna
widać
się
są
rośliny
zaatakowane
dojść
grzyby
uskrzydlone,
larwy
przyrostu.
żadnych
Najczęściej
niż
do
(choć
pod
się
ciało,
owady.
zamierania
innych
łuskami
od
Larwy
nie
przez
zopołowy
wierzchu
są
długości
O
na
części
są
pomyłkę
pokryte
przez
pąków,
pędach
tego
pędów.
owalne,
kwietnia,
szkodnika
1ciała
silnie
comm.
łuskami
uzauważa
tym
Na
igły
nasady
na
dzięki
zesklerotzowane
aŚwierkowiec
wydzielanej
bardziej
pokrywają
początku
odjałowcowca.
jak
mają
końca
czemu
pędów
się
ma
łatwo,
samice
zahamowany
to
różowe,
czerwca
się
samice
przez
(samice)
większy
miejsce
że
o
tego
ado
zw
jasnożółte
Fot.
3,4
Samice
większego
na
świerku
kłującym
(srebrnym).
Pospolitym
gatunkiem
jest
również
misecznik
cisowiec
(Parthenolecanium
pomeranicum)
atakujący
długości
są
ciemnobrązowe
drugiego
połowy
żerowania
osobniki
sadzakowe,
czerwca
do
obficie
stadium.
wszystkie
larw
3,5mm
co
lub
powoduje
dochodzi
wydzielają
iświerkowca
składają
kremowe,
błyszczące.
Pod
ijak:
gatunki
szerokości
koniec
do
zmniejszenie
błyszczącą
młodsze
cisa
żółknięcia,
pod
Misecznik
kwietnia
do
uprawiane
tarczkę.
2,2
samice
się
mm.
pojawiają
wartości
brązowienia
cisowiec
iLarwy
klejącą
Larwy
wmają
ogrodach.
ozdobnej
wylęgają
się
ma
pierwszego
rosę
ipierwsze
jedno
opadania
żółto-brązowy,
miodową
Ciało
krzewów.
się
pokolenie
w
samice,
pokolenia
samic
igieł.
czerwcu
Dodatkowo
której
jest
rocznie.
które
aczerwców
starsze
(do
iowalne,
lipcu.
rozwijają
od
0,5
Zimują
końca
W
mm
żerujące
są
wypukłe,
wyniku
się
długości)
larwy
maja
grzyby
o
do
spotkać
Na
ozdobnych
można
drzewach
misecznika
ijaja
krzewach
śliwowca
(Parthenolecanium
spośród
występujących
najczęściej
corni).
innymi
owalne
żółtawe
tego
wylęgają
zahamowanie
gatunku
takie
ciało
lub
się
kremowe,
rośliny
od
przykryte
wygląda
wzrostu
połowy
po
podobnie
tarczką
pędów.
czerwca
bukszpany,
linieniu
oWydzielana
jak
do
długości
stają
połowy
irgi,
wliściastych
przypadku
się
ogniki,
3-6
jasnobrązowe,
jest
lipca.
mm
leszczyny
także
Żerowanie
omówionych
ikolor
szerokości
rosa
aoraz
miodowa.
później
larw
2,5-4
wcześniej
dęby.
Oprócz
ina
samic
czerwonobrązowe.
mm.
Samice
śliw
powoduje
czerwców.
Najmłodsze
atakuje
mają
wypukłe,
Larwy
on
larwy
Biologia
między
są
2/3
Czerwce - niepozorne, ale groźne szkodniki w ogrodzie
Wpisany przez Maciej Gałęzewski
Fot.
4 można
Larwy
drugiego
stadium
misecznika
cisowca.
jednak
Zwalczanie
się
są
stwierdzenia
opryskujemy
dodatkiem
kiedy
zniszczenia
(temperatura
zwalczanie
Confidor
wrażliwe
larw
znacznie
(dla
200
preparatu
czerwców
czerwców
na
larw
większości
ich
mieszaniną
wykonać
powyżej
SL.
działanie
obecności
wyższe
zimujących.
Ze
względu
Talstar
przez
12
można
zabieg
gatunków
niż
preparatów
preparatów
st.
na
podlewanie
w
C),
100
Oprysk
na
przeprowadzić
jednym
przypadku
roślinie
wwiększe
EC
to
okresie
czerwiec
chemicznych.
(0,05%).
powinien
Mospilan
znajlepiej
preparatów
zaatakowanych
zużycie
opryskiwania.
bezdeszczowej
wDrugi
ibyć
20
dwóch
posłużyć
lipiec),
preparatu
SP
wykonany
Młode
olejowych
termin
(0,02%)
terminach.
które
roślin
się
larwy
pogody.
tokoszty
w
lupą.
bardzo
późna
(np.
lub
pierwszym
0,1%
sąPierwszy
Zaatakowane
Confidor
Promanal
bardzo
Możliwe
wykonania
zima
dokładnie,
stadium
lub
małe,
200
to
jest
60
wczesna
okres
zabiegu
SL
preparatu
także
rośliny
w
EC)
więc
rozwojowym
ciepły
(0,08%)
wylęgania
wwcelu
wiosna
są
celu
dzień
z
Pozostałe
uszkodzenia
jest
taki
sam.
gatunki
o
podobnym
czerwców
charakterze.
występujących
Również
na
ogrodowych
ich
cykl
rozwojowy
roślinach
wroztworem
uprawnych
większości
przypadków
powodują
3/3
Download