PE do pociecia na artykuly_tytuly bez polskich liter

advertisement
MIROSŁAW CZAPKA1,2, ALICJA JOCHYMCZYK2
1
2
Politechnika Opolska w Opolu
Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji z siedzibą w Bytomiu
Postęp w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników
Progress in the health and lives of workers
Streszczenie:
Postęp towarzyszy ludzkości od jej początków. Jednym z obszarów, w którym się on dokonuje jest poprawa warunków
pracy tak, aby były one bezpieczne, zdrowe i godne. Ze względu na ograniczone ramy artykułu autorzy w sposób bardzo
ogólny ukazują główne kierunki dokonywania się zmian, o których mowa. Jak wynika z treści, są one wielopłaszczyznowe
i zachodzi między nimi bardzo często sprzężenie zwrotne. Jednak - jak podkreślają autorzy - fundamentem wszelkich
działań na rzecz ochrony życia i zdrowia pracowników jest świadomość społeczna ponoszenia odpowiedzialni za losy
pracujących i ich rodzin.
Abstract:
Progress has accompanied humanity since its beginning. One of the areas in which this is manifested is in the improvement
of working conditions in order to make them safe, healthy and decent. Due to the limited scope of the article, the authors
show in a very general way the main directions the changes referred to have been introduced. As it clearly ensues from the
content, the changes are multifaceted and overlap among them frequently occur. However, as emphasized by the authors,
the foundation of any action to protect the lives and health of workers is the social consciousness of bearing the
responsibility for the fate of the workers and their families.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, postęp w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Keywords: occupational health and safety, progress in the field of occupational health and safety
Wstęp
Działalność człowieka od początku jego istnienia na
Ziemi ukierunkowana jest na poprawę warunków jego
bytowania, zagwarantowanie pożywienia i bezpieczeństwa oraz osiąganie rozwoju własnego i społecznego.
Człowiek od zawsze dążył do posiadania dóbr oraz władzy,
często kosztem innych. W historii ludzkości mamy liczne
przykłady tego zjawiska w obszarze pracy. Niewolnicy
pracowali na rzecz swoich panów. Kolonizatorzy wykorzystywali podbite ludy w celu pomnażania swego majątku. Chłopi mieli ograniczone prawa, stanowiąc własność
swego pana. W okresie rewolucji przemysłowej fabrykanci zatrudniali w swych zakładach mężczyzn, kobiety
i dzieci, pozbawiając ich godnych warunków pracy. Stan
ten nie mógł trwać wiecznie. Nieludzkie, poniżające
i uwłaczające godności ludzkiej warunki pracy zrodziły
niezadowolenie robotników, którzy zaczęli domagać się
należnych im praw. Protesty i strajki nigdy nie były mile
widziane przez władzę. Zagrażały jej stabilności. Wymusiło to na władzy podjęcie kroków zmierzających do
38
obniżenia niezadowolenia społecznego. Podjęła więc działania przymuszające pracodawców do poprawy warunków
pracy podległych im robotników. Pierwszym działaniem
było powołanie do życia inspekcji fabrycznej (Anglia
1833). Kolejne polegały na wprowadzaniu ubezpieczeń
wsparających pracowników i ich rodziny, których sytuacja
życiowa uległa pogorszeniu w wyniku narażenia tych pierwszych na szkodliwe lub niebezpieczne czynniki występujące w środowisku pracy. Najistotniejszym czynnikiem
mającym wpływ na rozwój działań w zakresie ochrony
życia i zdrowia pracujących jest świadomość społeczna
obowiązku ponoszenia solidarnej odpowiedzialności rządów, naukowców, pracodawców i przedstawicieli robotników za tworzenie godnych warunków pracy. Praca
bowiem jest przywilejem i obowiązkiem każdego człowieka i jak pisał Jan Paweł II – świadczy ona o godności
człowieka. Świadomość, o której mowa, stanowi fundament postępu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Można go podzielić na postęp w zakresie organizacji
i prawa oraz w zakresie nauki i techniki.
JEcolHealth, vol. 17, nr 1, styczeń-marzec 2013
Organizacyjno-prawne i naukowo-badawcze aspekty
postępu w dziedzinie bhp
Świadomość, wcześniej wskazana, znalazła swój wyraz
w działaniach władz poszczególnych państw na rzecz
poprawy warunków pracy, czego owocem było powołanie
inspekcji fabrycznej, najpierw w Anglii w 1833 r., a następnie w innych krajach. Kolejne polegały na zabezpieczeniu robotników i ich rodzin na wypadek zaistnienia
negatywnego zdarzenia w pracy w postaci wypadku lub
choroby. Pierwsze tego typu uregulowania prawne w postaci obowiązku ubezpieczenia od wypadków przy pracy
zostały wprowadzone w Niemczech w roku 1884. Warto
zaznaczyć, że rok wcześniej w tym samym państwie
wprowadzono obowiązkowe ubezpieczenia chorobowe.
Koniecznie należy przypomnieć, że Książę Opolski
w 1528 roku wydał Ordunek Górniczy, w którym to gwarkowie zobowiązani byli do odkładania części swych
zarobków do wspólnej „kasy” w celu wsparcia tych, którzy
w wyniku zaistniałego zdarzenia w pracy mieli ograniczone możliwości zarobkowania. Z punktu widzenia
organizacji i przepisów prawa w dziedzinie bhp jednym
z najdonioślejszych wydarzeń było powołanie w roku
1919 Międzynarodowej Organizacji Pracy z siedzibą
w Genewie. We wstępie do niej czytamy: „Zważywszy, że
pewne warunki pracy są dla wielkiej liczby ludzi niesprawiedliwe, powodują nędzę i niedostatek, co rodzi niezadowolenie, zagrażające pokojowi i harmonii powszechnej,
i zważywszy, że polepszenie powyższych warunków jest
rzeczą pilną, na przykład, o ile dotyczy unormowania
godzin pracy, ustalenia maksymalnej długości roboczego
dnia i tygodnia, najmu siły roboczej, walki z bezrobociem,
zagwarantowania zarobku, zapewniającego warunki przyzwoitego utrzymania, ochrony pracowników na wypadek
choroby, w ogóle lub chorób zawodowych, nieszczęśliwych wypadków, spowodowanych pracą, ochrony pracy
dzieci, młodzieży i kobiet, ubezpieczenia na wypadek
starości i niezdolności do pracy, ochrony interesów pracowników na wychodźstwie, uznania zasady "równej
płacy za równą pracę", uznania zasady wolności zrzeszania się, organizacji wykształcenia zawodowego i technicznego oraz innych temu podobnych środków” [1].
O znaczeniu tej organizacji może świadczyć fakt, że
w roku 1947 nabyła ona przywileje i immunitet organizacji
wyspecjalizowanej w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych [2]. Dzięki prowadzonym badaniom naukowym w zakresie czynników szkodliwych w środowisku
pracy przez różne ośrodki naukowe, Międzynarodowa
Organizacja Pracy wydała szereg konwencji mających na
celu poprawę higieny pracy. W tym miejscu należy przypomnieć, że higiena pracy jest to „dział higieny ogólnej,
który ma na celu uchwycenie związków przyczynowoskutkowych między stanem zdrowia a warunkami pracy”[3]. Przykładem może być Międzynarodowa Konwencja w sprawie używania bieli ołowiowej w malarstwie,
przyjęta jako projekt dnia 19 listopada 1921 roku
w Genewie [4]. W art. 1 tej konwencji czytamy: Każdy
Członek Międzynarodowej Organizacji Pracy, ratyfikujący niniejszą Konwencję, zobowiązuje się, z zastrzeżeniem
wyjątków przewidzianych w art. 2, do wydania zakazu
używania bieli ołowianej, siarczanu ołowiu oraz wszelkich
produktów, zawierających te barwniki, w malarstwie
budowlanym wewnątrz budynków, z wyjątkiem dworców
kolejowych i zakładów przemysłowych, w których używanie bieli ołowianej, siarczanu ołowiu i wszelkich produktów, zawierających te barwniki, zostanie uznane za niezbędne przez właściwą władzę, po zasięgnięciu opinii
organizacji pracodawców i robotników. Używanie barwników białych, zawierających najwyżej 2% czystego ołowiu,
jest wszakże dozwolone. Przepisy prawa wydawane przez
Międzynarodową Organizację Pracy wykorzystują dorobek naukowy nie tylko higieny pracy, ale również takich
dyscyplin naukowych jak: fizjologia pracy, toksykologia
przemysłowa, mikrobiologia, medycyna pracy, antropometria itp. To właśnie dzięki badaniom naukowym wiemy,
że ołów może wywoływać u pracowników (i nie tylko)
ołowicę – „saturnismus; przewlekłe zatrucie ołowiem,
charakteryzuje się osłabieniem, bólami głowy i utratą
łaknienia, następnie bólami w jamie brzusznej (kolka
ołowicza), bladością powłok, objawami neurastenicznymi
(…)” [5]. Wcześniej, bo w 1921 r., Polska przystąpiła do
konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego
(żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej
w Bernie 26 września 1906 r. [6]. Warto przypomnieć, że
w okresie przystępowania Polski do konwencji, o której
mowa w Polsce monopol zapałczany powszechnie wykorzystywał ten rodzaj fosforu przy produkcji zapałek. Po raz
kolejny badania wskazały szkodliwość stosowania fosforu
na zdrowie pracowników. U osób narażonych na działanie
fosforu „najbardziej charakterystycznymi skutkami toksycznego działania białego fosforu są efekty mięśniowoszkieletowe. Ofiary zatrucia fosforem mają skłonności do
nekrozy, zarówno kości w jamie ustnej, jak i tkanki
miękkiej. W jej wyniku kość żuchwowa może zacząć się
degenerować i stawać się łamliwa” [7]. Podobnie ma się
sytuacja z rtęcią. Współcześnie narażenie zawodowe na
rtęć dotyczy – zgodnie z literaturą przedmiotu – głównie
par rtęci i występuje ono zwłaszcza w przemyśle wydobywczym, w dużych zakładach chemicznych produkujących chlor metodą elektrolizy rtęciowej oraz, produkcji
barwników i fungicydów [8]. A przecież kiedyś rtęć była
powszechnie stosowana przy produkcji kapeluszy, gdzie
wdychanie oparów rtęci powodowało zburzenia umysłowe
u kapeluszników. Stąd pojęcie „szalony kapelusznik”.
Z ramienia Unii Europejskiej w obszarze bezpieczeństwa
i higieny pracy działa Europejska Agencja Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy, której celem jest dążenie do uczynienia
Europy bezpieczniejszą, pod względem zatrudnienia
i wychowawczej pracy. Prowadzi ona nie tylko szereg
JEcolHealth, vol. 17, nr 1, styczeń-marzec 2013
39
kampanii uświadamiających i rozpowszechniających
informacje na temat znaczenia zdrowia i bezpieczeństwa
pracowników dla społecznej i gospodarczej stabilności
i wzrostu w Europie, ale również badania ukierunkowane
na wykrywanie i ocenianie nowych zagrożeń w miejscu
pracy. Powołanie do życia agencji oraz jej działalność
statutowa ma bez wątpienia wpływ na postęp w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Kolejnym faktem świadczącym o dokonującym się na
przestrzeni dekad postępie w omawianym zagadnieniu jest
wyniesienie ochrony życia i zdrowia do rangi jednej
z najważniejszych wartości w dokumentach o charakterze
międzynarodowym, regionalnym, krajowym oraz religijnym. Wystarczy przytoczyć fragment części I Europejskiej
Karty Społecznej, w którym to czytamy, że wszyscy
pracownicy mają prawo do odpowiednich, bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy [9]. Najdobitniej jednak
potwierdzają to słowa wypowiedziane na łamach jednej
z encyklik Jana Pawła II, że – praca świadczy o godności
człowieka. Oczywiste jest, że dotyczy to też warunków jej
wykonywania.
Międzynarodowa Organizacja Pracy prowadzi intensywną
politykę w zakresie ochrony życia i zdrowia pracowników.
Władze II Rzeczypospolitej wdrożyły szereg przepisów prawa określających normy w zakresie warunków
pracy. Warto przywołać w tym miejscu wprowadzenie
8-godzinnego dnia pracy. Został on wprowadzony dekretem z dnia 23 listopada 1918 r. [10]. Kolejnym postępem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy było
uchwalenie rozporządzenia o bezpieczeństwie i higienie
pracy [11]. Określało ono m.in. szczegółowe środki zapewniające ochronę życia i zdrowia pracowników przy
wszelkich robotach, prowadzonych bądź w zakładach pracy, bądź poza terenem zakładów pracy, do których zapewnienia zobowiązane zostały osoby lub przedsiębiorstwa
prywatne, państwo, samorządy i inne instytucje społeczne.
Wyrazem postępu w omawianym zakresie było również
powołanie szeregu organizacji odpowiedzialnych za przestrzeganie norm prawnych, dotyczących bezpiecznych
i zdrowych warunków pracy. Należy jako pierwszą wskazać Inspekcję Pracy, która zgodnie z dekretem tymczasowym o urządzeniu i działalności inspekcji pracy z dnia
3 stycznia 1919 r., nadzorowała należyte stosowanie
przepisów prawa o ochronie pracy we wszystkich dziedzinach pracy najemnej [12]. Współcześnie Państwowa
Inspekcja Pracy działa na podstawie ustawy z dnia 13
kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy [13]. Kolejną organizacją, której jednym z zadań jest nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakładach górniczych jest Wyższy Urząd Górniczy
w Katowicach. Rozpoczął on swą działalność w tym
samym roku, co Inspekcja Pracy. Działalność wskazanych
zakładów wymagała stworzenia wyspecjalizowanego
podmiotu nadzorującego warunki pracy w przemyśle
40
wydobywczym ze względu na specyfikę technologii
produkcji. Rozporządzeniem z dnia 17 września 1927 r.
powołano do życia Radę Ochrony Pracy [14], do zakresu
której należało: rozpatrywanie przekazanych jej przez
Ministra Pracy i Opieki Społecznej projektów ustaw i rozporządzeń i wydawanie opinii o tych projektach; wnioskowanie o potrzebie nowych ustaw i rozporządzeń; opiniowanie przekazanych jej do rozpatrzenia przez Ministra
Pracy i Polityki Społecznej projektach zarządzeń administracyjnych, posiadających charakter ogólny i dotyczących całego państwa lub znacznej jego części, oraz
wnioskowanie o potrzebie wydania takich zarządzeń;
rozpatrywanie i opiniowanie wszystkich innych spraw,
poruczonych Radzie Ochrony Pracy w drodze ustawy lub
rozporządzenia. Rada działa do dzisiaj. Wydarzenie to ma
tym istotniejsze znaczenie, że to Rada stała się jednym
z głównych organów kreujących politykę w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy. Szybki rozwój techniki
wymagał odpowiednich służb nadzorujących jej prawidłowe funkcjonowanie. Polska ma w tym zakresie bardzo
długą historię, gdyż już w roku 1911 polscy przemysłowcy
wystąpili do ministra przemysłu i handlu Rosji o wyrażenie zgody na działalność Warszawskiego Stowarzyszenia
Dla Dozoru Nad Kotłami Parowymi. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę za początek ujednoliconej
organizacji dozoru technicznego uważa się rok 1921, kiedy
to uchwalono ustawę o nadzorze nad kotłami parowymi.
Współcześnie funkcjonujący Urząd Dozoru Technicznego
działa od roku 1950. Z kolei w listopadzie 1918 r. stworzono Państwowy Centralny Zakład Epidemiologiczny,
przekształcony w roku 1923 w Państwowy Zakład Higieny
– obecnie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego –
Państwowy Zakład Higieny. Po kilku latach swej działalności objął on swym zakresem również higienę pracy. Co
istotne, już w okresie funkcjonowania Państwowego
Zakładu Higieny jednostka ta łączyła działalność sanitarną
z badawczą. W dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
ogromne znaczenie odgrywa profilaktyka, zwłaszcza od
momentu nowego zdefiniowania pojęcia zdrowia przez
Światową Organizację Zdrowia oraz odchodzenia od
modelu biomedycznego na rzecz modelu biopsychospołecznego. Nieocenioną rolę w tym zakresie odgrywają
różnego rodzaju organizacje, których działalność statutowa ukierunkowana jest na badania i profilaktykę w omawianym zakresie. Jedną z tych organizacji jest Instytut
Medycyny Wsi w Lublinie, którego początki sięgają okresu II Rzeczypospolitej, z inicjatywy dr Witolda Chodżki
i skupionych wokół niego lekarzy. Na stronie internetowej
Instytutu można przeczytać, że prowadzi on badania
naukowe w dziedzinie higieny pracy, higieny ogólnej
i komunalnej wsi oraz zwalczania chorób zawodowych
występujących w związku z pracą na wsi, a szczególnie
w produkcji roślinnej i zwierzęcej, przetwórstwie rolnym
oraz w leśnictwie.
JEcolHealth, vol. 17, nr 1, styczeń-marzec 2013
Już w latach 1937-1939 działała w Polsce Wzorcownia
Urządzeń Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, która została
zastąpiona przez Centralny Instytut Pracy założony w roku
1950. Obecnie działa Centralny Instytut Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Jak można przeczytać na jego
stronie internetowej – Instytut jest podstawową placówką
naukowo-badawczą w Polsce, zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie
z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Przedmiotem działania Instytutu są badania naukowe i prace
rozwojowe prowadzące do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz
inne zadania szczególnie ważne dla osiągnięcia celów
polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie [15]. W roku 1954 powstał Instytut Medycyny Pracy
im. prof. J. Nofera w Łodzi. Jest to instytut o charakterze
naukowo-badawczym i zajmuje się on problematyką zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego oraz wszelkimi dziedzinami powiązanymi z tak rozumianą medycyną
pracy. Wyniki działalności omawianych instytutów pozwoliły na poszerzenie wiedzy na temat możliwości ograniczenia wypadkowych zdarzeń oraz szkodliwego oddziaływania czynników występujących w środowisku pracy, a co
za tym idzie – podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych. Niejednokrotnie działania te wyrażają się w powoływaniu odpowiednich komisji, odpowiedzialnych
przykładowo za ustalanie najwyższych dopuszczalnych
stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku
pracy. Należy pamiętać, że bezpieczeństwo i higiena pracy
mają charakter interdyscyplinarny. Dlatego na postęp
w omawianym zakresie mają wpływ osiągnięcia nauki
i techniki z wielu dziedzin nauki.
Kolejnym etapem postępu w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy był okres przedakcesyjny oraz przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Polska zobowiązana była
do dostosowania krajowych przepisów prawa do obowiązujących w Unii Europejskiej. Dotyczyło to oczywiście
również przepisów prawa regulujących bezpieczeństwo
i higienę pracy. Konsekwencją tego była implementacja
Unijnych przepisów prawa do prawa polskiego. Dzięki
temu możliwe stało się wykorzystanie dorobku naukowopraktycznego wielu państw w polskiej działalności na
rzecz ochrony życia i zdrowia pracowników, a tym samym
można uznać, że nastąpił postęp w tym zakresie. Przykładowo przepisy dyrektywy Rady z dnia 12 czerwca 1989 r.
w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy
(89/391EWG) – Dz.U.UE.L.1989.181.1, Dz.U.UE-sp.051-349 ze zm. zostały implementowane do ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.Dz.U.1998, Nr 21,
poz. 94 ze zm.); rozporządzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004,
Nr 180, poz. 1860 ze zm.); rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(t.j.Dz.U.2003, Nr 169, poz. 1650 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie
służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997, Nr
109, poz. 704).
Rozwój wiedzy i postęp technologiczny dotyczy także
środków służących eliminacji lub ograniczeniu oddziaływania czynników niebezpiecznych lub szkodliwych w środowisku pracy oraz metod ich badań oraz monitoringu.
Przy produkcji środków ochrony indywidualnej lub zbiorowej wykorzystuje się najnowsze zdobycze techniki.
Poniżej na zdjęciach przedstawiono hełm górniczy wykorzystywany dawniej w kopalniach oraz współcześnie,
ubrania robocze stosowane w górnictwie w przeszłości.
Ukazano również odzież ochronną hutników z roku 1974
i współczesne.
Fot. 1. Hełm górniczy dawniej
Źródło. strona internetowa The History of Mining in Cape
Breton. Nowa Szkocja – Kanada.
www.minersmuseum.com/history_of_mining.htm
Fot. 2. Hełm górniczy współcześnie
Źródło. strona internetowa Internetowe Centrum Dystrybucji. www.icd.pl/kategoria/bhp/ochrona_głowy/
hełm_gorniczy.xml
JEcolHealth, vol. 17, nr 1, styczeń-marzec 2013
41
Dzisiaj hełmy cechują się znacznie większą wytrzymałością, są lżejsze oraz dostosowane do konkretnej branży.
Przykładowo w górnictwie podziemnym są stosowane
hełmy o właściwościach antyelektrostatycznych, co ma
służyć ograniczeniu możliwości wystąpienia iskry, mogącej spowodować wybuch metanu.
Dokonał się także znaczny postęp w aparaturze służącej do
pomiaru szkodliwych czynników w środowisku pracy. Jest
ona bardzo często zautomatyzowana, co umożliwia otrzymywanie wyników pomiaru natychmiast, bez skomplikowanych procedur oraz obliczeń. Skraca to również czas
uzyskania wyników. Poniżej przedstawiono nowoczesne
urządzenia służące do analizy szkodliwych czynników
biologicznych, chemicznych i fizycznych w miejscu pracy.
Fot. 3. Odzież robocza stosowana dawniej w górnictwie
Źródło. Strona internetowa The History of Mining in Cape
Breton. Nowa Szkocja – Kanada.
www.minersmuseum.com/history_of_mining.htm
Fot. 4. Odzież ochronna stosowana współcześnie
Źródło. EAST NEWS. www.eastnews.pl/grups/
index/id/13471/section/news/bannerld/5159/page/3/.
Fot. 6. Bac Trac 4300 – Mikrobiologiczny Multi Monitoring System
Źródło: www.sylab.at/bactrac_4300.
Fot. 7. TRIDION -9GC-TMS
Źródło: www.torion.com/products/ 24.
Fot. 5. Odzież ochronna stosowana współcześnie
Źródło. Strona internetowa
TERMOIZOL.www.termoizol.pl/pl/strony/1034.ubranie
%20ochronne.html.
42
Fot. 8. Miernik mikroklimatu BABUC
Ź r ó d ł o : w w w. e k o h i g i e n a . c o m . p l / m i e r n i k i _
mikroklimatu.html
JEcolHealth, vol. 17, nr 1, styczeń-marzec 2013
Należy również wskazać na rolę normalizacji i certyfikacji
w poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki normom zagwarantowana jest jakość procedur i produktów
stosowanych w ochronie życia i zdrowia pracowników.
Dzięki systemowi certyfikacji zagwarantowana jest także
jakość badań i pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy wykonywanych przez certyfikowane laboratoria.
Na zakończenie konieczne jest wskazanie roli wychowania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak już
jeden z autorów niniejszego artykułu wskazywał przed
laty, jednym z głównych czynników wpływających na
zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i zachorowań
na choroby zawodowe jest kształtowanie od najmłodszych
lata postaw i zachowań prozdrowotnych i probezpiecznych. Uzasadnia to fakt, że znacząca liczba wypadków
wynika z nieprawidłowych zachowań samych pracowników. Dlatego należy docenić wkład Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy – Centralnego Instytutu Badawczego
w opracowaniu pomocy dydaktycznych służących do
kształtowania postaw i zachowań, o których mowa. Należy zakładać, że ich wykorzystanie w procesie nauczania
i kształcenia przyczyni się do bardziej odpowiedzialnego
postępowania dorosłych już pracowników.
wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu poszanowania
pracy i wszystkich wartości z nią związanych, w tym
przede wszystkim życia i zdrowia własnego oraz osób
współpracujących.
LITERATURA
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Wnioski
[7]
Postęp w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy tak
naprawdę rozpoczął się w okresie rewolucji przemysłowej. Obejmuje on wiele obszarów nauki i praktyki. Dodatkowo wspierany jest on postępem w innych dziedzinach
życia człowieka, co wynika z faktu, że bezpieczeństwo
i higiena pracy mają wymiar interdyscyplinarny. Kluczową rolę w procesie, o którym mowa, odegrało powołanie
do życia wielu organizacji wyspecjalizowanych w badaniach nad poprawą warunków pracy. To dzięki ich działaniom, zarówno na polu nauki jak i praktyki, możliwe jest
wdrażanie przez właściwe organy władzy norm prawnych,
regulujących ochronę życia i zdrowia w środowisku pracy.
Przyjmując za efekt postępu w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy spadek liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych, podkreślić należy, że znaczącą rolę
w jego osiąganiu nabiera kształtowanie postaw i zachowań
prozdrowotnych i probezpiecznych. Dlatego w najbliższych latach większą uwagę powinno się koncentrować na
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy ratyfikowana
przez Polskę w dniu 18 września 1948 r. (Dz.U. z 1948 r., Nr 43,
poz.308 ze zm.).
Konwencja o Przywilejach i Immunitetach Organizacji Wyspecjalizowanych przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r. (Dz.U. z 1970 r., Nr 4,
poz. 25 zał. ze zm.).
Marcinkowski J., T., Rosada-Juszkat R., Higiena pracy i zagadnienia pokrewne, [w:] Podstawy Higieny, wyd. Volumed, Wrocław 1997, s.375.
Międzynarodowa Konwencja w sprawie używania bieli ołowiowej w malarstwie, przyjęta jako projekt dnia 19 listopada 1921
roku w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej
Organizacji Pracy Ligi Narodów (Dz.U. z 1925 r., Nr 54, poz.382).
Wielki Słownik Medyczny, Polska Akademia Nauk. Wydział Nauk
Medycznych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszaw 1996,
s.914.
Oświadczenie Rządowe o przystąpieniu Polski do konwencji
międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu
przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie 26 września 1906 roku
(Dz.U. 1922 r., Nr 19, poz. 159).
Manahan S.E., Toksykologia Środowiskowa. Aspekty chemiczne
i biochemiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011,
s.290.
Orłowski Cz., Metale, [w:] Podstawy toksykologii, Wydawnictwo
Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008, s.188.
Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r. (Dz.U. z 1999 r., Nr 9, poz.67 ze zm.).
Dekret z dnia 23 listopada 1918 r. o 8-godzinnym dniu pracy.
(Dziennik Praw z 1918 r., Nr 17, poz.42).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca
1928 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz.U. z 1928 r., Nr 35,
poz.325).
Dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji pracy
(Dziennik Praw z 1919 r., Nr 5, poz.90).
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy,
(t.j.Dz.U. z 2012 r., Nr 404, ze zm.).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września
1927 r. o Radzie Ochrony Pracy (Dz.U. z 1927 r., Nr 83, poz. 740).
www.ciop.pl/2.html.
JEcolHealth, vol. 17, nr 1, styczeń-marzec 2013
43
Download