materia³y - ptnaids.info

advertisement
Ujednolicenie terminologii w
zakresie problematyki HIV
AIDS
dr hab. Alicja Wiercińska – Drapało
antiretroviral therapy- leczenie przeciwretrowirusowe ARV(czy ART),
leczenie antyretrowirusowe
arv naïve – dotychczas nieleczeni
blip – wyskok - ???
occasional – pojedyńcze
boosted - wzmóc, zwiększyć, nasilić – wspomagany
compliance- podatność, uleganie, stosowanie się do poleceń
considered- rozważany
viral fitness - zdolność replikacyjna wirusa
viral capacity – do dyskusji
experienced, heavy pretreated – wielokrotnie leczeni
non-adherence i adherence - adherencja Słownik ortograficzny - PWN
2004 - A. Kłosińska
recommended – zalecany
transmissibility - przenaszalny???
VL- viral load – liczba wirusów
wiremia - obecność wirusów we krwi Słownik ortograficzny języka
polskiego - Muza 2001, 2005 - T. Karpowicz
screening - badanie przesiewowe (wizyta przesiewowa)
baseline - wizyta wyjściowa, badania wyjściowe
viral respond - skuteczność, odpowiedź? wirusologiczna ???, wirusowa?
???
salvage therapy - terapia ratunkowa???
Inhibitory odwrotnej transkryptazy
•
•
•
•
•
•
•
•
retrowir (AZT),
stawudyna (d4T)
zalcytabina (ddC),
lamiwudyna (3TC),
emtricytabina (FTC)
didanozyna (ddI)
abakawir (ABC)
tenofowir (TDF)
Inhibitory proteazy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
atazanawir (ATV, Reyataz),
fosamprenawir (FVP, Lexiva ),
lopinawir (LPV, Kaletra),
sakwinawir (SQV, Invirase),
nelfinawir (Viracept ,NFV )
indynawir(IDV, Crixivan),
rytonawir (RTV),
darunawir (DRV),
typranawir(TPV).
Nienukleozydowe inhibitory odwrotnej
transkryptazy
• newirapina NVP,
• delawirydyna DLV
• efawirenz - EFV
Lekooporność HIV-1 w Europie
- zmiany w epidemiologii
i rekomendacjach
GP Stańczak, P Ząbek, JJ Stańczak
PDM
Wojewódzki Szpital Zakaźny, Warszawa
Nowe dane epidemiologiczne (1)
USA
409 ośrodków, 11 stanów - 3000 ND T-N 2003-2006,
10,4% (6,3-13,0% w poszczególnych stanach)
6,9% NNRTIs, 3,6% NRTIs, 2,4% PIs
1,9% MDR
Wheeler W et al. 14th CROI, LA, abstr. 648
San Francisco
Szpitale i miejskie centra HIV - 402 ND T-N, 2004-2006
13,7%
9,5% NNRTIs, 3% MDR Zetola N et al. ibidem, abstr. 652
NYC
2005-2006
12,8% (2003-2004 – 27,1%) poprawa adherencji ?
9,3% NNRTIs, 4,6% MDR Low A, et al. ibidem, abstr. 651
Nowe dane epidemiologiczne (2)
Hiszpania
15 ośrodków, 350 pts z serokonwersją < 12 m-cy,
29,0% 1997-99
5,3% 2000-01
10,7% 2002-04
13,7% 2005-06
(NNRTIs- 10%, NRTIs- 4,5%, PIs- 3,5%)
de Mendoza C, ibidem, abstr. 648
Portugalia
3039 T-F pts, MDR
5,7% - 2001-02
5,2% - 2002-03 3,8% - 2003-04
3,4% - 2004-05 2,7% - 2005-06
Wzrost wydajności HAART (?). Nowe leki – tolerancja,
spadek toksyczności oraz łatwość przyjmowania.
Vercauteren J et al. 5th EHIVDR Work., abstr 1
Włochy
T-E pts, DR
95% - 1999
53% - 2005
84,4% vs 10% nieskutecznych schematów zawierających PI
Colafigli M et al. ibid abstr 2
European HIV DR
Guidelines 2006 Update
www.kuleuven.be/rega/cev/links/european_drug_guidelines/index.htm
European HIV DR
Guidelines 2006 Update
Wskazania kliniczne
Informacja dla klinicysty
Uzasadnienie
Siła rekomendacji (A,B,C)
Poziom zgodności ekspertów
Komentarz
European HIV DR Guidelines
2006 Update
Pacjenci nieleczeni – zakażenie ostre lub przewlekłe
Testować próbkę najwcześniejszą. W przypadku decyzji
o podjęciu leczenia nie czekać na wynik badania.
W przypadku zakażeń przewlekłych czekać na wynik testu.
Dobór optymalny pierwszego schematu jest priorytetem, przede
wszystkim u:
• dzieci (ograniczona ilość opcji)
• kobiet w ciąży – benefit dla matki, ale też ograniczenie
możliwości transmisji
A
100%
European HIV DR Guidelines
2006 Update
Pacjenci z niepowodzeniem leczenia
Gdy planowana zmiana terapii, testować próbkę pobraną podczas
leczenia
DR testowanie zwiększa szansę uzyskania odpowiedzi wirusowej
podczas schematu następnego
Wynik testu winien być interpretowany przez klinicystę poprzez
historię dotychczasowego leczenia i wyników poprzednich
testów DR
A
100%
European HIV DR Guidelines
2006 Update
Profilaktyka poekspozycyjna
Gdy nieznany genotyp źródła
Nie opóźniać PEP
Wynik przydatny w ciągu tygodnia; gdy później, nie ma wpływu
na zmniejszenie ryzyka zakażenia
Może być przydatny, gdy jest rozpatrywane uproszczenie PEP
A
94%
European HIV DR Guidelines
2006 Update
Poziom zaleceń C
Przerwanie leczenia –
ostatnie próbki przed przerwaniem lub przy re-inicjacji
(tu bezwzględnie uwzględnić dotychczasowe schematy)
Zakażenie HIV-2 –
Dostępne jedynie in-house systemy. Bariery genetyczne
większości leków niższe niż u HIV-1. Nieprzydatne NNRTIs, T20 i APV
EI –
Niepowodzenie leczenia schematami zawierającymi T-20
Nowe dane epidemiologiczne (3)
Polska
1. HIV-1 DR
320 T-N pts, 3-5 ośrodków,
14,7% 2002-2005
5,8% 2006
350 T-F pts, 3-5 ośrodków,
76,7% 2002-05
56,2% 2006
2. Epidemia nowego subtypu CRF2_AG
Stańczak GP et al. 4th EHIV DR Workshop, Athens, 2006, abstr 23.
Stańczak GP et al, 5th EHIV DR Workshop,, Cascais, 2007, abstr 8.
Nowe dane epidemiologiczne (4)
Polska- przyczyny obserwowanych zmian
•
•
•
•
•
Wydajniejsze schematy leczenia
Wzrost skuteczności leków
Poprawa adherencji
Terapia modyfikowana wynikami testów DR
Skuteczniejsze algorytmy oceny lekooporności.
Nowe dane epidemiologiczne (4)
Polska
1. Ok. 10% other-than B
2. Nowy subtyp
CRF2_AG
3. Identyfikacja
źródła zakażenia,
pierwszego pasażu;
oczekiwany 3 poziom
pasażu
4. Problemy
diagnostyczne
.
Analiza
filogenetyczna w/g
Neighbor TreeMaker
(Los Alamos
National Laboratory)
Stańczak GP et al,
5th EHIV DR Workshop,
Cascais, 2007, abstr 38
Polska 2007
Testy HIV-1 DR w 2007 r:
KC d/s AIDS – 300 testów, TruGene, pacjenci z niepowodzeniem
leczenia.
Abbott
– 288 testów, ViroSeq, pacjenci nieleczeni.
Ilość wystarczająca dla spełnienia zaleceń poziomu A.
Problem:
nieregularne dostawy testów.
Skutek:
trudności w planowaniu diagnostyki,
wydłużenie czasu oczekiwania na wynik,
niespójność i niekompletność danych epidemiologicznych
Polska 2007
Diagnostyka genetyczna
ViroSeq vs. TruGene:
7 primerów versus 4 pary
Schemat rozkładu primerów
Polska 2007- zalecenia
Oznaczanie HIV-1 DR:
Zalecane A –
• pacjenci z niepowodzeniem wirusowym leczenia
(I, II niepowodzenie)
•przed rozpoczęciem leczenia, pomimo stwierdzonego
spadku częstości izolacji szczepów R
Polska 2007 - zalecenia
Oznaczanie HIV-1 DR:
Zalecane A –
•Kobiety ciężarne otrzymujące leki profilaktycznie, przy
wiremii > 1000 kopii/mL
•Dzieci przed leczeniem i z niepowodzeniem terapii
Polska 2007 - zalecenia
Oznaczanie HIV-1 DR:
Zalecane C –
•Każdy inny przypadek uznany przez klinicystę za
uzasadniony
Polska 2007
Zalecenia z piśmiennictwa:
Wartość diagnostyczna próbki
i przydatność kliniczna wyniku
- do 3 tygodni od pobrania
Inne wyniki traktowane jako
opis historii leczenia
Polska 2007
Wnioski (1)
•Obserwujemy intensywne zmiany we wzorcach
wariantów lekoopornych oraz subtypach.
•Zmiany te wymagają intensywnego i rzetelnego
śledzenia
Polska 2007
Wnioski (2)
•Utrzymujemy dotychczasowe rekomendacje.
•Należy zwrócić uwagę na sposób i czas pobierania próbek do
wykonywania testów:
• Pacjenci nieleczeni – pobranie należy wykonać jak najwcześniej
od chwili zdiagnozowania,
• Pacjenci leczeni ARV – do 3 tygodni od zaprzestania terapii
•Konieczne jest dalsze śledzenie zmian we wzorcach mutantów R HIV
•Wyniki monitorowania winny modyfikować przyszłe rekomendacje.
Rozpoczynanie terapii
antyretrowirusowej u zakażonych
HIV dotychczas nieleczonych.
dr hab. n. med. Alicja Wiercińska-Drapało
Klinika Obserwacyjno – Zakaźna AM w
Białymstoku
Terapia arv
Cele
•Poprawa jakości życia
•Zmniejszanie liczby
zachorowań
i śmiertelności związanych
z zakażeniem HIV
•Odbudowa i/lub ochrona
funkcjonowania układu
immunologicznego
•Maksymalna i długotrwała
supresja wiremii HIV
Metody osiągania
•Odpowiedni wybór
schematu terapeutycznego
•Zachowanie możliwości
zastosowania kolejnych opcji
terapeutycznych
•Maksymalne przestrzeganie
reżimu terapeutycznego
•Wykonywanie testów
oporności w wybranych
sytuacjach klinicznych
Czynniki wpływające na decyzje o wyborze zestawu arv
(indywidualizowanie terapii)
•współistnienie innych chorób (gruźlica, choroby psychiczne,
choroby
wątroby) lub podwyższone ryzyko ich wystąpienia
•możliwość ciąży,
•interakcje z innymi lekami zażywanymi przez pacjenta
•liczba CD4
•wynik testu genotypowania,
•potencjalne działania uboczne,
•płeć,
•współpraca lekarz-pacjent, stosowanie się do zaleceń
lekarskich, tryb życia, praca zawodowa, dogodne dawkowanie
Monitorowanie terapii
•przed włączeniem do leczenia: CD4, VL,
genotypowanie
•po włączeniu do leczenie: VL: po 4 tyg. 3 i 6
miesiącach,
•przewlekle leczeni VL, CD4 co 3-6 miesięcy lub ze
wskazań klinicznych
badanie kliniczne oraz morfologia, glikemia, profil
lipidowy co 3-6 miesięcy
pozostałe badania w zależności od stosowanych leków
np. wydolność nerek u leczonych tenofovirem
Wskazania do rozpoczęcia HAART
Kategoria
kliniczna
Liczba CD4
HIV RNA
Rekomendacje
AIDS
każda wartość
każda
wartość
leczyć
bez objawów
lub z AIDS
<200 kom/µL
lub < 15%
każda
wartość
leczyć
bez objawów
>200 kom/µL ale
<350 kom/µL
każda
wartość
decyzja lekarza!!!
(leczyć jeżeli szybki spadek
CD4,
leczyć z koinfekcją HCV)
bez objawów
>350 kom/µL
>100,000
kopii/mL
decyzja lekarza !!!
(monitorować CD4 – przy
szybkim spadku- leczyć (80
kom/rok)
bez objawów
kom >350
kom/µL
<100,000
kopii/mL
monitorować
dotyczące wyboru opcji terapeutycznych
Jednakowa skuteczność zestawów 2NRTI + NNRTI i 2NRTI + PI/r.
Należy zastosować po jednym leku z każdej kolumny
A
B
C
Uwagi
Preferowane zestawy
EFV*
ABC
3TC
EFV p/wskazany u kobiet ciężarnych
NVP
TDF
ZDV
FTC
ATV/r
NVP p/wskazany u kobiet z CD4 >250kom/mL i mężczyzn z CD4 > 400
kom/mL, nie działa u zakażonych HIV-2 i HIV -1 subtyp O. Konieczne
monitorowanie enzymów wątrobowych przez pierwsze 18 tyg., większe
ryzyko hepatotoksyczności przy podawaniu 1xdz
FVP/r
LPV/r
SQV/r hgc
700/100 2xdz lub 1400/200 1xdz
400/100 2xdz
(1000/100) 2xdz
Alternatywne zestawy
IDV/r
ddI
NFV
d4T
d4T – u chorych z anemią, nie dłużej niż przez 1 rok
IDV/r (400/100) 2xdz: mniej działań niepożądanych w
porównaniu
z dawką 800/100, ograniczone dane kliniczne
Planowe przerywanie terapii, powrót do terapii
krótkotrwałe przerwanie terapii (np. brak leku, zabiegi
chirurgiczne, inne choroby uniemożliwiające przyjmowanie
leków
• zestawy zawierające NRTI + PI: odstawienie wszystkich
leków
• zestawy zawierające NNRTI – ze względu na długi okres
półtrwania NNRTI utrzymanie NRTI po odstawieniu NNRTI
przez 2 do 4 tyg.
Jeżeli w zestawie NVP
– przerwa > 2 tyg. – NVP – jak przy włączaniu
( 2 tyg – 200 mg/24h, następnie 400 mg/24)
Ocena skuteczności leczenia i niepowodzenie terapeutyczne
terapia arv
niepowodzenie
terapeutyczne
skuteczna
Wiremia
obniżenie o 2 log w 4 tyg. leczenia
<400 kopii w 12 tyg.
< 50 kopii w 24 tyg
dwukrotnie wykazana wiremia
w 6 miesięcy
po rozpoczęciu leczenia
Uaktualnienie rekomendacji
dotyczących zmian leczenia
przeciwretrowirusowego
pacjentów zakażonych HIV
Piotr Pulik,
Wojewódzki Szpital Zakaźny w
Warszawie
Dane literaturowe
1.
Hammer SM. Saag MS, Schechter M, et al. Treatment for adult HIV
infection: 2006 recommendations of the International AIDS Society –
USA panel. JAMA. 2006;296:827-843.
2. The Panel on Clinical Practices for Treatment of HIV Infection convened by
the Department of Health and Human Services (DHHS). Guidelines for
the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and
Adolescents.May 4, 2006. Available at: http://AIDSinfo.nih.gov.
Accessed August 10, 2006.
3. Recommandations du groupe d’experts sous la direction du Professeur
Patrick Yeni réalisé avec le soutien du Ministère de la Santé et des
Solidarités. Prise en charge médicale des personnes infectées par le
VIH. 2006:46.
4. Gazzard B, Bernard AJ, Buffito M, et al. British HIV Association (BHIVA)
guidelines for the treatment of HIV-infected adults with antiretroviral
therapy. HIV Medicine. 2006;7:487-503.
5. The EACS Executive Committee. European Guidelines for the Clinical
Management and Treatment of HIV Infected Adults 2005.
http://www.eacs.ws
Ocenia się, że zmiany dotyczą
około 50% pacjentów w ciągu
pierwszego roku terapii
Mocroft A, Youle M, Moore A, et al. Reasons for
modification and discontinuation of antiretrovirals:
results from a single treatment centre. AIDS 2001,
15:185-94. http://amedeo.com/lit.php?id=11216926
Do najczęstszych powodów
zmiany terapii
przeciwretrowirusowej należą:
1.Ostre działania niepożądane
2.Odległe działania niepożądane (lub
zapobieganie ich wystąpieniu)
3.Niepowodzenie wirusowe leczenia
4.Interakcje międzylekowe
5.ciąża
Zmiana leczenia polega na
odstawieniu leku podejrzanego o
ich spowodowanie. W niektórych
przypadkach konieczne jest
czasowe odstawienie całego
zestawu leków
Odległe działania
niepożądane
•Lipodystrofia udowodnione korzyści
zmiany analogów tymidyny na TDF lub ABC
•Inne zaburzenia metaboliczne- możliwości
zmian z zastrzeżeniem możliwości
obniżenia skuteczności wirusowej
kolejnego zestawu leków
Interakcje międzylekowe
•Gruźlica i konieczność leczenia
ryfampicyną- proponowane leczenie
ryfabutiną
•Leczenie WZWC- przeciwskazane
leczenie ddI, unikanie AZT i d4T
•Leki stosowane w leczeniu
nowotworów-unikanie AZT( d4T)
Ciąża
•Unikanie połączenia d4T i ddI
•Efawirenz w pierwszym trymestrzezmiana
•Leczenie z zastosowaniem PI/r- do
ustalenia czy leczenie powinno być
modyfikowane
Wirusowe niepowodzenie
leczenia
•W chwili obecnej podkreśla się konieczność supresji
wiremii poniżej 50 kopii/ml zarówno w pierwszym
zestawie lekowym, jak i po wielu niepowodzeniach
terapeutycznych.
• Wynik taki powinien być uzyskany w czasie do 24
tygodni od momentu rozpoczęcia leczenia danym
schematem.
•każdy przypadek pacjenta, u którego stwierdzono
zwiększenie miana wirusa powinien być poddany ścisłej
obserwacji i często kontrolowany, zanim zostanie
zmienione leczenie
Podstawowe wskazówki dotyczące
terapii ratunkowej
1.
Podstawowym celem
zastosowanego leczenia jest
osiągnięcie niewykrywalnego w
surowicy poziomu wirusa - poniżej
50 kopii/ml.
2
Wybór leków powinien być dokonywany
na podstawie pełnej historii leczenia
pacjenta, z uwzględnieniem
wszystkich wykonywanych badań
lekooporności oraz informacji
dotyczących tolerancji dotychczas
stosowanego leczenia.
3
Największą skuteczność leczenia w przypadku
stwierdzenia wielolekooporności uzyskano
przy zastosowaniu nowych wspomaganych
rytonawirem inhibitorów proteazy (typranawir,
darunawir) z enfuwirtydem.Dodanie nowej
enfuwirtydu podwaja prawdopodobieństwo
skuteczności leczenia
4.
Ze zmianą leczenia nie należy czekać zbyt
długo. Zapewnienie wirusowi możliwości
rozwinięcia dalszych mutacji może
spowodować zmniejszenie szansy na sukces
terapeutyczny. Szansę tę zmniejsza również
wysokie miano wirusa (> 100 000 kopii/ml),
niska liczba limfocytów CD4 (<100 kom/mm3)
oraz brak przynajmniej 2 aktywnych leków w
momencie zmiany leczenia.
5
W przypadku kiedy nie można uzyskać pełnej
supresji wiremii, leczenie cART należy nadal
kontynuować. Przerwy w leczeniu nie są
zalecane ( tylko w przypadku bardzo złej
tolerancji leczenia dopuszczalne są przerwy
trwające maksymalnie do 8 tygodni).
6
Stosowany zestaw podtrzymujący powinien
uwzględniać leki NRTI, a w szczególności
lamiwudynę - przy stwierdzeniu mutacji
M184V wpływ leku na zdolność
replikacyjną wirusa daje mniejsze obniżenie
liczby limfocytów CD4 oraz spowalnia
namnażanie wirusa. Nieco gorszy efekt jest
widoczny przy leczeniu inhibitorami
proteazy, lub enfuvirtydem
7
W przypadku istnienia oporności na NNRTI
należy przerwać leczenie tymi lekami.
Utrzymywanie leczenia przy trwającej
replikacji prowadzi do kumulacji mutacji i
może ograniczyć potencjalnie skuteczność
nowych leków z klasy NNRTI.
8
Należy pamiętać o pewnych ograniczeniach
badań lekooporności – nie stwierdzenie
mutacji nie jest dowodem na to, że lek jest w
pełni aktywny. Zawsze należy uwzględniać
dotychczasowe leczenie jak i możliwości
wystąpienia oporności krzyżowej.
Zastosowanie nowej klasy leków daje
zazwyczaj lepsze wyniki terapeutyczne.
9
Nie należy natychmiast włączać leczenia
nowym lekiem, jeżeli jest to jedyny
aktywny lek u danego pacjenta. Jeżeli
pozwala na to jego stan kliniczny, należy
raczej poczekać na drugi nowy lek
10.
Leczeniem pacjentów wymagających
stosowania terapii ratunkowej powinni
zajmować się lekarze którzy mają w tym
duże doświadczenie. Należy rozpatrzyć
możliwość udziału pacjenta w badaniu
klinicznym
Leczenie-pełna odpowiedź
Skuteczność leczenia ratunkowego w
badaniach klinicznych
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Niewykrywalny VL HIV RNA
Tematy do dyskusji
1. Zalecenia dotyczące zmian leków nukleozydowych
a. Połączenie ABC + TDF –ryzyko nieskuteczności leczenia
Gallant JE, Rodriguez AE, Weinberg W, et al. Early non-response to
tenofovir DF (TDF) + abacavir (ABC) and lamivudine (3TC) in a
randomized trial compared to efavirenz (EFV) + ABC and 3TC:
ESS30009. Program and abstracts from the 43rd Annual ICAAC;
September 14-17, 2003; Chicago, Illinois. Abstract 1722a.
b. Połączenie NVP i TDF –ryzyko nieskuteczności leczenia
Rey D, Schmitt MP, Hoizey G, et al. Early virologic non-response to once
daily combination of lamivudine, tenofovir, and nevirapine in ARTnaive HIV-infected patients: preliminary results of the DAUFIN study.
Program and abstracts of the 14th Conference on Retroviruses and
Opportunistic Infections; February 25-28, 2007; Los Angeles,
California. Abstract 503
Tematy do dyskusji
1. Zalecenia dotyczące zmian NNRTI- PI a
lipodystrofia
a. Haubrich R, Riddler S, DiRienzo G. Metabolic Outcomes of ACTG
5142: A Prospective, Randomized, Phase III Trial of NRTI-, PI- and
NNRTI-sparing Regimens for Initial Treatment of HIV-1 infection;The
14th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections. Oral
abstract 38. Los Angeles, California.February 25-28, 2007
Badanie ACTG 5142 Pacjenci z >20% obniżeniem
tkanki tłuszczowej na kończynach
d4T
ZDV
TDF
96 Tygodni
48 Tygodni
0
10
20
30
40
50
Profilaktyka MTCT HIV i leczenie dzieci
zakażonych HIV.
Zmiany po CROI 2007.
Uwagi do protokołu klinicznego WHO:
Zapobieganie wertykalnej transmisji HIV, 2006
Magdalena Marczyńska
Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego AM
Oddział XI Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego
w Warszawie
Laboratoryjna diagnostyka HIV – uwagi do
protokołu WHO
• Pierwszy test PCR RNA HIV (nie DNA)
powinien być wykonany w ciągu pierwszych 5
dni (48h)
• „Pozytywny wynik testu będzie oznaczał, że
dziecko ma przeciwciała anty-HIV nabyte od
matki i nie wyklucza zakażenia u dziecka”
Dodatni wynik testu oznacza, że dziecko uległo
zakażeniu in utero, należy jak najszybciej
wykonać test potwierdzenia (może to być ocena
VL HIV) i rozpocząć HAART.
Wynik ten ma wartość diagnostyczną i nie ma nic
wspólnego z serologią.
Laboratoryjna diagnostyka HIV – uwagi
do protokołu WHO
„ Drugi test powinien być wykonany między 6-8 tyg. ż.
aby ostatecznie potwierdzić lub wykluczyć
zakażenie HIV u dziecka. Test ten powinien być
wykonany bez względu na wynik pierwszego testu.”
Drugi test (o ile wynik pierwszego jest ujemny)
wykonujemy w zależności od profilaktyki stosowanej
u noworodka: 2 / 3 lekowa  badanie w 2 tyg. ż.
ZDV (ścisłe wskazania)  badanie 30 dni ż.
• Do wykluczenia zakażenia u dziecka niezbędne są
dwa ujemne wyniki badań wykonanych > 30 dnia ż.
Laboratoryjna diagnostyka HIV -– uwagi do
protokołu WHO
• „Jeżeli test PCR nie jest dostępny, rekomenduje
się wykonanie testu w kierunku przeciwciał HIV
w wieku 15-18 miesięcy, z testem
potwierdzającym Western Blott.
• Testy diagnostyczne na obecność HIV u
niemowląt powinny być wsparte poradnictwem w
zakresie potencjalnych wyników testów,
potrzeby dodatkowego testowania celem
ostatecznego ustalenia statusu serologicznego
dziecka”
• W Polsce diagnostyki dzieci do 18 m. ż. nie
opieramy o wyniki badań serologicznych!
Uwagi do protokołu WHO
• „WHO rekomenduje, aby matki zakażone
HIV nie karmiły piersią gdy pokarm
zastępczy jest akceptowalny, dostępny i
bezpieczny”  W Polsce obowiązuje
bezwzględny zakaz karmienia piersią.
Czynniki ryzyka transmisji HIV
przez karmienie piersią.
• zaawansowanie choroby u matki CD4 <200 komórek/ml
• wysoka wiremia HIV w pokarmie kobiecym
(różni się w stosunku do VL HIV w surowicy)
• Nie wyłączne karmienie piersią - nawet
sporadyczne dopajanie, dokarmianie.
H. Coovadia,CROI 2007
Zalecenia dla krajów
rozwijających się
Jeśli umieralność niemowląt > 25/1000 żywych
urodzeń  wyłączne karmienie piersią przez 6
miesięcy.
Karmienie sztuczne w tych krajach powoduje
wzrost umieralności niemowląt z powodu
biegunek, infekcji wirusowych i bakteryjnych >
50%.
Ryzyko transmisji HIV związane z wyłącznym
karmieniem piersią przez 6 mies. wynosi 4,1%.
H. Coovadia,CROI 2007
Stężenie ZDV, 3TC i NVP stosowanych
w profilaktyce MTCT HIV
w surowicy krwi kobiet
w mleku matki
w surowicy krwi noworodków
w surowicy krwi w 24 tyg. życia niemowląt
karmionych piersią
CROI 2007
Retrovir (ZDV)
Przechodzi do pokarmu - osiąga 0,46 (46%)
stężenia w surowicy kobiety.
W pierwszych godzinach życia noworodka
jest wykrywalny.
W 24 tygodniu życia stężenie w surowicy
krwi dziecka < detekcji.
CROI 2007
Epivir (3TC)
Stężenie leku w pokarmie 2,5 x > niż w
surowicy kobiety.
U noworodka i u niemowlęcia - w dolnej
granicy dawki terapeutycznej.
CROI 2007
Viramune (NVP)
W pokarmie - 0,73 (73%) stężenia w
surowicy.
U noworodka stężenie terapeutyczne
utrzymuje się do 48 – 72 godziny.
W 24 tygodniu ż. pozostaje nadal w stężeniu
terapeutycznym (>IC50).
CROI 2007
Nie obserwowano działań ubocznych
Istnieje ryzyko powstania mutacji i w
związku z tym - lekooporności u dzieci,
których karmiące matki są leczone ART.
CROI 2007
Ryzyko selekcji mutacji po profilaktyce
jedną dawką NVP u matki i jedną u
noworodka jest wysokie (33 –100%).
100% u dzieci zakażonych in utero
33% u dzieci zakażonych w trakcie lub po porodzie
Frenkel L. i wsp. CROI 2007
•Obowiązuje karmienie sztuczne.
•Laktacja u matek HIV (+) jest hamowana
bezpośrednio po porodzie.
•Nie zaleca się stosowania 1 lub 2 dawek
NVP w profilaktyce MTCT HIV.
Zalecenia profilaktyczne dla noworodków
matek HIV(+)
•Kobieta leczona (HAART) z VL HIV w 36 Hbd <50
c/mL (PSN)  ZDV 4-6 tyg.
•Kobieta leczona (HAART) z VL HIV <1000 c/mL
(PSN)  ZDV + 3TC 4 tyg.
•Kobieta leczona (HAART) z VL HIV <1000 c/mL
(CC elektywne)  ZDV + 3TC 4 tyg.
Zalecenia profilaktyczne dla noworodków
matek HIV(+)
ZDV+ 3TC (4 tyg.) + NVP (2 tyg.) gdy :
• w 36 Hbd wiremia nieznana lub VL >1000 c/mL
• obciążony poród : >4h od odejścia wód,
krwawienie,
amniotomia albo zastosowano kleszcze, vacuum,
CC ze wskazań położniczych.
• profilaktykę zastosowano w czasie porodu lub tylko u
noworodka
•u matki stosowano tylko ZDV
Zalecenia profilaktyczne dla noworodków
matek HIV(+)
2 w/w czynniki ryzyka

ZDV+3TC+ Kaletra (4 tyg.)
Konieczne wykonanie badań w
kierunku HIV w pierwszych 5 dobach i
w 14 dniu życia, tak by nie odstawić
terapii u dzieci, które uległy zakażeniu w
czasie życia płodowego.
Szczepienia – uwagi do
protokołu WHO
• W Polsce noworodki matek HIV(+) nie
są szczepione BCG (należymy do
krajów o niskiej zapadalności na
gruźlicę).
• Dzieci matek HIV(+) otrzymują BCG
dopiero po wykluczeniu zakażenia HIV.
Leczenie
Przy wyborze leków należy uwzględnić
penetrację do OUN, zwłaszcza w terapii
niemowląt oraz dzieci z HIV
encephalopatią.
Stosowanie leków dobrze przechodzących do
płynu mózgowo- rdzeniowego, nawet jeśli nie
zahamowano replikacji na obwodzie, daje 5x
wiekszą szansę na zahamowanie mnożenia
się HIV w OUN (VL HIV w OUN <50 c/ml).
Gdy leki gorzej penetrują ryzyko uszkodzenia
OUN jest wyższe pomimo pełnej supresji HIV
w surowicy (VL HIV w surowicy <50c/ml).
Nolting i wsp. CROI 2007
Penetracja leków ART do OUN
Stężenie leku w
CSF vs. w
surowicy
NRTI
0
FI
1 (100%)
TDF
d4T
ZDV
ddI
3TC
ABC
ddC
FTC
NNRTI
PI
0,5
EFV
NVP
NFV
APV
APV/r
SQV
FPV
FPV/r
SQV/r
IDV
IDV/r
RTV
ATZ
LPV/r
TPV/r
ATZ/r
T-20
Program leczenia ARV
Beata Zawada
Krajowe Centrum ds. AIDS
CELE PROGRAMU (1)
1. Cele główne
• Zmniejszenie śmiertelności z powodu AIDS w
populacji osób żyjących z HIV w Polsce.
• Zmniejszenie częstości zakażeń HIV w
populacji Polaków.
• Zmniejszenie zakaźności osób żyjących z
HIV/AIDS.
CELE PROGRAMU (2)
2. Cele szczegółowe
• Zwiększenie dostępności do leków ARV pacjentów zakażonych
HIV w Polsce.
• Zapewnienie leków antyretrowirusowych niezbędnych w profilaktyce
zakażeń wertykalnych (dziecka od matki).
• Diagnostyka przesiewowa zakażeń wertykalnych dzieci urodzonych
z matek HIV+.
• Indywidualny kalendarz szczepień dla dzieci urodzonych przez
matki HIV+.
• Zapewnienie leków antyretrowirusowych na postępowanie
poekspozycyjne na zakażenie HIV (zawodowe i pozazawodowe
wypadkowe).
• Diagnostyka specjalistyczna – obserwacyjna pacjentów zakażonych
HIV nie objętych jeszcze leczeniem ARV (wiremia HIV RNA,
CD4/CD8 i oznaczenia oporności)
Środki wydatkowane na ARV
Rok
Liczba leczonych
ARV
Środki
wydatkowane na
Program Leczenia
ARV z budżetu MZ
2002
1626
42 000 000,00 PLN
Leki oraz testy
Szczepionki dla dzieci
2003
2100
59 000 000,00 PLN
Leki oraz testy
Szczepionki dla dzieci
2004
2247
78 000 000,00 PLN
Leki oraz testy
Szczepionki dla dzieci
2005
2652
83 654 143,00 PLN
Leki oraz testy
Szczepionki dla dzieci
2006
3071
109 691 701,40 PLN
Leki oraz testy
Szczepionki dla dzieci
Uwagi
Środki planowane na Program ARV
w latach 2007 – 2009
2007
122 850 000,00 PLN
2008
2009
153 846 000,00 PLN
192 335 000,00 PLN
Środki przyznane na realizację
Programu ARV w roku 2007
76 500 000,00 PLN
?????
Liczba leczonych ARV
Liczba
pacjentów
leczonych
ARV
Roczny wzrost liczby pacjentów
leczonych ARV, w stosunku
do roku poprzedzającego,
liczony w procentach
Lp.
Data
1
Grudzień 2000
1069
-
2
Grudzień 2001
1375
28,62 %
3
Grudzień 2002
1626
18,25 %
4
Grudzień 2003
2100
29,15 %
5
Grudzień 2004
2247
7,00 %
6
Grudzień 2005
2652
18,02 %
7
31 grudnia 2006
3071
15,80 %
8
31 marca 2007
3230
5,18 %
Wartość leków ARV
przekazanych do ośrodków
od 1.03.2006 r. do 31.12.2006 r.
Lp.
1
Ośrodek referencyjny
leczenia ARV
Liczba
leczonych ARV
31.12.2006
Wartość leków ARV przekazana
od 1.03. – 31.12.2006 r. w PLN
Warszawa Leszno
818
20 903 738,00
Warszawa o/X
40
1 026 317,00
Warszawa dzieci
63
1 414 464,00
Białystok
108
3 006 053,00
Bydgoszcz
151
4 496 177,00
6
Chorzów
335
10 662 046,00
7
Gdańsk
188
4 546 571,00
8
Kraków
145
4 581 453,00
2
3
4
5
Wartość leków ARV
przekazanych do ośrodków
od 1.03.2006 r. - 31.12.2006 r.
Liczba
Lp.
Ośrodek referencyjny
leczenia ARV
9
Łódź
114
3 418 677,00
10
Poznań dorośli
106
3 870 895,00
11
Poznań dzieci
5
29 585,00
12
Szczecin
232
6 893 848,00
13
Wrocław dorośli
476
16 901 393,00
14
Wrocław dzieci
22
358 164,00
15
CZSW
268
5 949 498,00
RAZEM
3071
88 058 879,00
leczonych ARV
31.12.2006
Wartość leków ARV przekazana
od 1.03. – 31.12.2006 r. w PLN
Przerwano terapię ARV w 2006 r. :
A. Zgon pacjenta = 49 osób
B. Wyłączenia (przerwanie leczenia) z
terapii ARV: 366 osób
•
•
•
Brak współpracy: 22 osoby
Nie zgłasza się po leki: 193 osoby
Przerwy terapeutyczne i kliniczne: 98 osób
•
Inne (przyczyna złożona): 45 osób
Leczenie dzieci
1. Aktualnie jest leczonych 112 dzieci
żyjących z HIV lub chorych na AIDS
2. W 2006 r. profilaktykę (ACTG) zakażeń
wertykalnych prowadzono u 62 kobiet
3. Odbyło się 41 porodów
4. Leki ARV otrzymało 40 dzieci (1 poród
martwy)
Program polityki zdrowotnej
„Leczenie antyretrowirusowe osób
żyjących z HIV w Polsce”
W 2006 roku program leczenia ARV był realizowany
w 15 szpitalach na bazie których działają ośrodki
referencyjne leczące zakażonych HIV i chorych na
AIDS w Polsce
•
•
•
•
12 szpitali realizowało Program ARV w pełnym zakresie
Dwa szpitale realizowały Program tylko w zakresie postępowania
poekspozycyjnego (Toruń i Opole)
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie prowadził badania przesiewowe
w kierunku zakażenia HIV
Dodatkowo są leczeni ARV pacjenci z zakładów penitencjarnych
Program polityki zdrowotnej
„Leczenie antyretrowirusowe osób
żyjących z HIV w Polsce” c.d.
W 2007 roku program leczenia ARV jest realizowany
w 19 szpitalach na bazie których działają ośrodki
referencyjne leczące zakażonych HIV i chorych na
AIDS w Polsce (umowy na lata 2007-2009)
•
•
•
•
12 szpitali realizuje Program ARV w pełnym zakresie
Pięć szpitali realizuje Program ARV tylko w zakresie postępowania
poekspozycyjnego (Dębica, Lublin, Opole, Toruń i Zielona Góra)
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie prowadzi badania przesiewowe
w kierunku zakażenia HIV
Dodatkowo są leczeni ARV pacjenci z zakładów penitencjarnych umowa z CZSW
Postępowanie poekspozycyjne
W 2006 roku wdrożono leczenie antyretrowirusowe
w profilaktyce zakażeń poekspozycyjnych w
ramach Programu Leczenia ARV u:
1274 pacjentów
• po ekspozycji zawodowej: 929 pacjentów
• po ekspozycji pozazawodowej: 345 pacjentów
Interakcje leków ARV
Maria Jankowska, Małgorzata Lemańska
Klinika Chorób Zakaźnych Gdańsk
Interakcja leków - definicja
• wzajemne oddziaływanie leków w żywym organizmie
• zależy bezpośrednio od liczby stosowanych
jednocześnie leków /przy kilku lekach wynosi 3-5%, przy
10 i więcej dochodzi do 20%/
• interakcje leków mogą prowadzić do nasilenia działań
ubocznych i zmniejszenia skuteczności stosowanych
leków
• Interakcje lekowe mogą ponadto zależeć od wielu
czynników indywidualnych takich jak wiek, płeć, rasa,
ciąża, poziom hormonów, stosowanie używek, funkcja
nerek, wątroby
Typy interakcji leków
• farmakokinetyczne
•
•
•
•
interakcje w czasie wchłaniania leków
interakcje w czasie transportu leków z krwią
interakcje metaboliczne
interakcje w czasie wydalania przez nerki
• farmakodynamiczne
• bezpośrednie /taki sam efekt końcowy, działanie
synergistyczne/
• pośrednie /gdy jeden z leków wtórnie zmienia działanie
drugiego/
Interakcje wzajemne ARV
AZT
AZT
d4T
3TC
d4T
3TC
ddI
ddI
ddC
ddC
ABC
ABC
TDF
TDF
NVP
NVP
DLV
DLV
EFV
EFV
IDV
IDV
SQV
SQV
NFV
NFV
ATV
ATV
APV
APV
LPV
LPV
RTV
RTV
FTC
FTC
nie łączyć
modyfikacja dawki
bez modyfikacji dawki
brak danych
Główne interakcje NRTI
• leki dz.hamująco szpik
• /TMP-SMX, Dapson, Pyrimetamina, IFN,
Sulfadiazyna, AmfoterycynaB,
Flucytozyna
• AZT
• leki powodujące
neuropatie obwodowe • ddI, d4T
• /d4T, Hydroksymocznik, EMB, INH,
Etionamid, Vinkrystyna, Złoto,
Metronidazol, Disulfiram/
• leki dz.toksycznie na
trzustkę
• /Pentamidyna, Azatiopryna, Furosemid,
moczopędne tiazydy, Tetracykliny,
Sulfonamidy,
• ddI
Główne interakcje NRTI cd
• metadon
• AZT, ddI, d4T,ABC
• leki wymagające
kwaśnego środowiska
• ddI
• /Dapson, Ketokonazol,
Itrakonazol, Tetracykliny,
Fluorochinolony - 2godz.przed
lub po/
• leki o potencjalnym dz. • ddI
toksycznym na nerki
• /Amfoterycyna, Foscarnet,
Aminoglikozydy/
Główne interakcje NtRTI
• leki wydalane przez • TDF
nerki
/konkurencyjnie/
•
/Acyclovir, Gancyclovir,
Valgancyclovir, Cidofovir/
• leki nefrotoksyczne
• /aminoglikozydy, AmfoterycynaB,
Pentamidyna, Wankomycyna/
Główne interakcje NNRTI
• leki przeciwgrzybicze
•
/Ketokonazol/
• NVP, DLV, EFV
•
/łączenie generalnie nie zalecane/
•
NVP,DLV - nie zalecana, EFV 800mg
DLV - nie zalecana, NVP, EFVmodyfikacja dawki
DLV - modyfikacja dawki, EFV unikać/wysypka/
• leki p/mykobakt.
•
•
•
RFP
Rifabutyna
Clarytromycyna
• leki antykoncepcyjne
•
/Ethinylestradiol/
• leki lipostatyczne
•
/Atorvastatyna, Pravastatyna/
•
•
• NVP, DLV, EFV
•
obniżają poziom 20-37%, używać
alternatywnej metody antykoncepcji
• NVP - brak danych
• EFV - obniża poziom o ok..40%
Główne interakcje NNRTI cd
• Metadon
• NVP, DLV, EFV
• Sildenafil /Viagra/
• DLV nie przekraczać dawki
• leki p/drgawkowe
• NVP, DLV, EFV
/Phenobarbital,
Phenytoina,
Carbamazepina/
obniżają poziom Metadonu do 60%,
dostosować dawkę
25mg/48godz
•
monitorować poziom leków
p/drgawkowych, rozważyć
zastosowanie leków alternatywnych
np.Depakine
Główne interakcje PI
• leki p/grzybicze
• RTV, LPV/r
•
•
/Ketokonazol/
- nie przekraczać dawki 200mg
• leki p/mykobakt.
• IDV- 68% wzrost, obniżyć dawkę
•
•
RFP
Rifabutyna
•
•
•
Clarytromycyna
• leki doustne
antykoncepcyjne
•
wszystkie PI p/wskazane
wszystkie PI powodują 2-4x wzrost
poziomu Rifabutyny, konieczne
dostosowanie dawki
wzrost poziomu Clarytromycyny o
18%/APV/ do 94%/ATV/ , brak danych
dotyczących NFV i LPV, tylko przy ATV
50%dawki
• NFV,APV,LPV,ATV
•
zastosować metodę alternatywną
Główne interakcje PI cd
• leki lipostatyczne • SQV, NFV, APV, LPV
•
Atorvastatyna
•
•
Pravastatyna
•
• leki p/drgawkowe•
•
Phenobarbital, Phenytoin,
Carbamazepina/
• Metadon
wzrost poziomu Atorvastatyny 74-450% rozpoczynać
od dawki 10mg/dz
spadek poziomu Pravastatyny od 33-50% bez
konieczności modyfikacji dawki
generalnie wskazane monitorowanie poziomu leków,
należy rozważyć zastosowanie Depakiny lub innych
• APV, LPV, NFV, RTV
13 -37%
spadku poziomu Metadonu wymaga dostosowania
/wzrostu/ dawki
• Sildenafil /Viagra/
•
nie przekraczać dawki 25mg/48godz
Farmakoterapia choroby wrzodowej a HAART
• zażywanie leków zmniejszających kwaśność
soku żołądkowego jest bardzo częste
• przeciętnie ok. 50% chorych leczonych HAART
zażywa leki osłaniające, blokery receptorów H2
lub inhibitory pompy protonowej
H2blokery i inhibitory pompy protonowej stosowane
przez chorych przyjmujących HAART oparty na PI
1 na 2 HIV+ pacjentów stosuje PPI lub H2B !!
Survey of Medication Used by HIV-infected pts that affect GI and potential for negative drug interactions with HAART – A. Luber et al; HIV7 Glasgow 2004; poster 206
Czas trwania terapii inhibitorami pompy protonowej
• 8 tygodni
• 5-8 tygodni
• mniej niż 5
tygodni
88% HIV+ pacjentów stosujących inhibitory pompy protonowej
stosuje je ponad 8 tygodni
Interakcje lekowe ARV- podsumowanie
W leczeniu zakażenia HIV oraz współistniejących
schorzeń stosowanych jest
•ponad 20 leków antyretrowirusowych,
•dziesiątki leków do terapii infekcji oportunistycznych,
•liczne leki stosowane w terapii powikłań HAART,
•liczne leki stosowane w leczeniu chorób
współistniejących
Dlatego interakcje lekowe stały się problemem
wszechobecnym i narastającym
Interakcje lekowe ARV- podsumowanie
Rocznie pojawia się wiele danych na temat
stwierdzanych nowych interakcji lekowych
stąd optymalnym rozwiązaniem w
prowadzeniu pacjentów jest
•posiadanie podstawowej wiedzy dotyczącej
interakcji pomiędzy klasami leków
•korzystanie z bieżących informacji
•zachowanie czujności
•dobra współpraca z pacjentem
Prewencja i leczenie chorób sercowonaczyniowych u zakażonych HIV.
Leczenie cukrzycy u zakażonych HIV
AKTUALIZACJA 2007
Magdalena Pynka, Sławomir Pynka
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii
Klinika Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego
i Chorób Przemiany Materii
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
VISTULA, maj 2007
Zawał : HIV(+) vs HIV(-)
1994-2006 US,Ca
1. Częstość ChW i Z: HIV(+) > HIV(-)
2. Częstość ChW i Z: PI > bez PI
3. Częstość ChW i Z: WYŻSZA we
wczesnej erze HAART, I NIE
WZRASTA !
4. Efekt HIV + terapia: K > M !
Klein et al. Abstr. 807, CROI 07
Cele leczenia farmakologicznego
choroby wieńcowej:
1. Prewencja zawału serca i nagłego zgonu
2. Poprawa jakości życia przez zmniejszenie
częstości i ciężkości objawów dławicy
piersiowej
ESC (European Society of Cardiology 2006)
Cel 1: Prewencja zawału serca i
nagłego zgonu
 Kwas acetylosalicylowy (75 mg/dobę) dla
wszystkich chorych bez przeciwwskazań
 Statyny
 Inhibitory ACE, gdy współistnieje:  RR, DM,
przebyty zawał, niewydolność , bezobjawowa
dysfunkcja lewej komory
 β-adrenolityki, gdy współistnieje: przebyty zawał,
niewydolność 
ESC (European Society of Cardiology 2006)
Cel 2: Poprawa jakości życia przez
zmniejszenie częstości i ciężkości
objawów dławicy piersiowej (I klasa zaleceń)
 Krótkodziałające azotany dla przerwania bólu
 β-adrenolityki
 W przypadku braku efektu β-adrenolityku lub jego
nietolerancji – bloker kanałów Ca lub
długodziałający azotan lub nikorandyl
 Gdy monoterapia β-adrenolitykiem jest
niewystarczająca – dodać bloker kanałów Ca z
grupy pochodnych dihydropirydyny
ESC (European Society of Cardiology 2006)
Cel 2 cd: Poprawa jakości życia przez
zmniejszenie częstości i ciężkości
objawów dławicy piersiowej (zalecenia
rozszerzone klasy IIa i IIb)
…
DO KARDIOLOGA !!!
REKOMENDACJA:
UPOWSZECHNIĆ STOSOWANIE u chorych
HIV(+) z chorobą wieńcową:
1. kwasu acetylosalicylowego
2. statyn
3. inhibitorów ACE
i
stosować metody kardiologii interwencyjnej
dla rewaskularyzacji tętnic wieńcowych tak
jak u chorych HIV(-)
Leczenie  lipidy (Ll)
1. Najczęściej stosuje się statyny (52-89% w
3 kohortach)
2. HIV(+) vs HIV(-) – gorsza odpowiedź na Ll
3. Najlepiej  LDL
4. PI + NNRTI – najgorzej  T Ch i TG
Silverberg et al. Abstr. 814, CROI 07
Stosowanie „Rekomendacji” ? cd
W.Brytania:
Badania przesiewowe w kierunku ChN:
- „wyjściowy” T Ch – 88%
- ale już HDL-Ch i LDL-Ch – tylko 58%
- ocena ryzyka „wyjściowo” – 54%
- Tylko waga, obwód talii i ocena
fenotypowa – 46-58%
Stradling, Abstr. P93, 8th Congress on Drug Therapy in HIV Infection Glasgow 06
Ryzyko rozwoju nadciśnienia
tętniczego (HA): Szwecja
Populacja 10 lat na cART z PI:
- „wyjściowa” średnia wieku: 41 lat
- 20 % rozwinęło HA
- ryzyko: BMI > MD oraz leczenie
NRTI przed PI-start
?????????
Bratt al. Abstr. P99, 8th Congress on Drug Therapy in HIV Infection Glasgow 06
Leki hipotensyjne:
A. - Inhibitory ACE (inhibitory
enzymu przekształcającego
angiotensynę; ACEI)
- Antagoniści (blokery) receptora
angiotensyny (ARB)
B. β-blokery (β-adrenolityki; BB)
C. Blokery kanału Ca (CCB)
D. Diuretyki
Leki hipotensyjne – interakcje z ARV:
A. efekt zmienny, ale bezpieczne
B. NNRTI - bezpieczne
PI – mogą wpływać na stężenie (ATV,
LPV)
C. Podnoszą poziom ! – ale nie są
p/wskazane
D. - bezpieczne skojarzenie
Leczenie nadciśnienia tętniczego –
zalecenia wg JNC 7
1. Nadciśnienie I stopnia =
skurczowe 140-159 mm Hg
lub
rozkurczowe 90 – 99 mm Hg
D lub A lub C lub B lub skojarzenie 2
leków
The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection,
Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure, JAMA 2003
Leczenie nadciśnienia tętniczego –
zalecenia wg JNC 7
2. Nadciśnienie II stopnia =
skurczowe ≥ 160 mm Hg
lub
rozkurczowe ≥ 100 mm Hg
skojarzenie 2 leków: D i A lub D i C lub D
iB
The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection,
Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure, JAMA 2003
Leczenie nadciśnienia tętniczego
- chory HIV(+)
REKOMENDACJA:
LECZENIE wg obowiązujących
standardów kardiologicznych
Postępowanie w cukrzycy u chorych
zakażonych HIV
W oparciu o „Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na
cukrzycę 2007”
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
Diabetologia Praktyczna 2007, 8, supl. A.
Leczenie cukrzycy :
1. Aspekt patofizjologiczny terapii: poprawa
pogarszającej się funkcji komórek β oraz 
insulinowrażliwości tkanek obwodowych
2. Aspekt zapobiegawczy terapii: główny CEL
– PREWENCJA rozwoju powikłań
L.Czupryniak, Polski Przegląd Kardiologiczny 2006, 8, 5, 345-349
Leczenie cukrzycy :
„…podstawowym problemem
zdrowotnym u chorych na cukrzycę
jest występowanie powikłań
naczyniowych i neurologicznych
cukrzycy, powodujących średnie
skrócenie życia chorych o 10 lat”
L. Czupryniak, Polski Przegląd Kardiologiczny 2006, 8, 5, 345-349
Leczenie cukrzycy - główny CEL –
PREWENCJA rozwoju powikłań
TERAPIA WIELOCZYNNIKOWA:
1. Kontrola glikemii
2. Kontrola ciśnienia tętniczego
3. Kontrola poziomu lipidów
4. Zaprzestanie palenia
5. Kwas acetylosalicylowy w dawce 150 mg/dobę
L.Czupryniak, Polski Przegląd Kardiologiczny 2006, 8, 5, 345-349
Leczenie cukrzycy - główny CEL
– prewencja rozwoju powikłań cd
1. Kontrola glikemii = długotrwałe wyrównanie
metaboliczne cukrzycy
I RÓWNOLEGLE
2. Kontrola ciśnienia tętniczego = leczenie
nadciśnienia tętniczego
3. Kontrola poziomu lipidów = leczenie hiperlipidemii
L.Czupryniak, Polski Przegląd Kardiologiczny 2006, 8, 5, 345-349
Postępowanie w cukrzycy u chorych
zakażonych HIV
REKOMENDACJA
1.Dążenie do normoglikemii
2.Leczenie nadciśnienia tętniczego
(często konieczność zastosowania
minimum dwóch leków)
3. Statyny bez lub z fibratami
4. Kwas acetylosalicylowy 150 mg/dobę
5. Zaprzestanie palenia !
Stosowanie „Rekomendacji” ?
D:A:D Study
za słabe interwencje prewencyjne u osób po
incydencie N :
•
•
5-16% - „stop palenie”
cukrzycy: 6% dostało Ll !
5% „stop palenie”
27% - stop PI
Sabin et al., Abstr. 816, CROI 07
Osteoporoza u zakażonych HIV
Ewa Siwak
Alicja Wiercińska – Drapało*
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K.
Dłuskiego w Białymstoku
Klinika Obserwacyjno – Zakaźna AM w
Białymstoku*,
Osteoporoza u zakażonych HIV- dane literaturowe
Decreased bone mineral density in HIV-infected
children receiving highly active antiretroviral
therapy]
An Pediatr (Barc). 2004; 60(3):249-53
Rojo C i wsp.
CONCLUSIONS: The prevalence of decreased bone mineral
density in our cohort of HIV-infected children receiving HAART
is high. The etiology and factors associated with this alteration are
still not well known.
Osteoporosis in HIV-infected subjects: a combined effect
of highly active antiretroviral therapy and HIV itself?
J Acquir Immune Defic Syndr. 2005; 40(4):503-4
Bongiovanni M ; Fausto A ; Cicconi P ; Menicagli L ; Melzi S ;
Ligabo VE ; Cornalba G ; Bini T ; Sardanelli F ; Monforte AD
Potencjalne mechanizmy wpływające na
wystąpienie zmniejszonej BMD u HIV (+)
• Niewłaściwe żywienie (niska podaż Ca, niskie BMI), niska
szczytowa masa kostna
• Zaburzenia hormonalne (hypogonadyzm u mężczyzn,
wcześniejsza menopauza u kobiet, hypowitaminoza D,
zmniejszone stężenie somatostatyny)
• Aktywacja cytokin prozapalnych (TNF- α, IL-1, IL-6)
zaburzenia regulacji układu RANK/RANKL/OPG
modulującego osteoklastogenezę
• Wpływ samego HIV na układ RANK/RANKL/OPG
Osteoporoza - definicja, metody pomiaru
• Uogólniona choroba szkieletu polegająca na
zmniejszeniu mineralnej gęstości kości (BMD) i
upośledzeniu jej wytrzymałości prowadząca do
zwiększonego ryzyka złamań
• Złoty standard pomiaru BMD – technika dwuwiązkowej
absorpcjometrii rentgenowskiej (dual-energy x-ray
absorptiometry – DXA.
osteoporoza (T-score równy lub niższy -2,5)
osteopenia (T-score pomiędzy -1 a -2,5).
• BMD mierzone w bliższym odcinku kości udowej jak i w
kręgosłupie L1-L4 (w projekcji tylno-przedniej)
Ocena układu kostnego u zakażonego HIV
Badanie podmiotowe (ocena ryzyka złamań) - wiek, płeć, okres
menopauzalny, skłonność do upadków, przebyte złamania
niskoenergetyczne, złamania osteoporotyczne u matki,
palenie papierosów, nadużywanie alkoholu,
zażywanie leków obniżających stężenie Ca: glikortykosteroidy,
heparyna, lit, leki przeciwpadaczkowe,
inne choroby: RZS, choroby zapalne przyzębia, szpiczak mnogi,
przerzuty nowotworowe do kości, choroba trzewna, niedoczynność
gonad
podaż Ca w diecie.
Badanie fizykalne: wzrost, masa ciała, BMI, ocena sylwetki, ocena siły
mięśniowej, próba Romberga
Badania radiologiczne: rtg kręgosłupa przy podejrzeniu złamań
kompresyjnych w obrębie kręgosłupa
Ocena układu kostnego u zakażonego HIV
Badania laboratoryjne:
• ocena gospodarki wapniowej (wapń, fosfor w surowicy i moczu,
fosfataza zasadowa-frakcja kostna)
• markery biochemiczne obrotu kostnego jako niezależny od BMD
czynnik ryzyka złamań:
– kościotwórcze:
• N-końcowy propeptyd prokolagenu typu I (P1NP)
• osteokalcyna,
– kościogubne:
• C-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha alfa kolagenu
typu I (CTX)
• pirydynolina i dezoksypirydynolina (PYD i DPD),
• N-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha alfa kolagenu
typu I (NTX),
• cena układu RANK/RANKL/Osteoprotegryna
Ocena układu kostnego u zakażonego HIV
Czynniki ryzyka złamań kości
„Duże”
•Wiek>65 lat u kobiet, >70 lat u mężczyzn
•Przebyte złamania kompresyjne kręgosłupa
•Przebyte złamania niskenergetyczne kości po
40r.ż.
•Złamania osteoporotyczne u rodziców (matki)
•Leczenie kortykosteroidami dawka
dzienna>7,5 mg w przeliczeniu na prednizon
przez ponad 3 m-ce
•Zespół niedożywienia
•Osteopenia w badaniu rtg kości
•Pierwotna nadczynność przytarczyc
•Skłonność do upadków
•Hipogonadyzm
•Wczesna menopauza (przed 45 r.ż.)
•Przyspieszony metabolizm kostny (markery
obrotu kostnego) ???
Czynniki ryzyka złamań kości
„Małe”
•RZS
•Nadczynność tarczycy w wywiadzie
•Przewlekłe leczenie przeciwdrgawkowe
•Niska podaż Ca w diecie
•Palenie papierosów >20 papierosów/d
ponad 5lat
•Nadużywanie alkoholu> 2 drinki/d ponad
5lat
•Niskie BMI
•Utrata ciężaru ciała >10% od 25 r.ż.
•Przewlekłe stosowanie heparyny
Ocena układu kostnego u zakażonego HIV
Wskazania do wykonania badania DXA – algorytm postępowania
Istotne czynniki ryzyka
złamań osteoporotycznych
tak
Badanie
DXA
nie
Dalsza
obserwacja
Profilaktyka
osteoporozy
Odpowiednia podaż Ca w diecie
Umiarkowane ćwiczenia
fizyczne
Eliminacja upadków
Modyfikacja stylu życia (alkohol,
papierosy)
Stosowanie farmakoterapii (Ca,
Vit D, HTZ)
Ponowna ocena po
1 roku lub w przypadku
wystąpienia istotnego
czynnika ryzyka złamań
Po wykonaniu DXA konsultacja reumatologiczna z oceną bezwzględnego ryzyka
złamań oraz ewentualne wdrożenie leczenia przeciwosteoporotycznego
Problemy związane z
leczeniem
pacjentów ze
współzakażeniem HIV/HCV
Józef Higersberger
Wojewódzki Szpital Zakaźny
w Warszawie
Chairs
Yves Benhamou (France)
Dominque Salmon (France)
International Organising Committee
Jean-Michel Pawlotsky (France)
Jürgen Rockstroh (Germany)
Vincent Soriano (Spain)
Local Organising Committee
Patrice Cacoub (France)
Gilles Pialoux (France)
Scientific Committee
Manuel Battegay (Switzerland)
Miguel Carneiro de Moura (Portugal)
Massimo Colombo (Italy)
Michel Dupon (France)
Geoffrey Dusheiko (UK)
Rafael Esteban (Spain)
Brian Gazzard (UK)
Angelos Hatzakis (Greece)
Andrzej Horban (Poland)
Christine Katlama (France)
Joep Lange (Netherlands)
Michael Manns (Germany)
Patrick Marcellin (France)
Stefan Mauss (Germany)
Massimno Puoti (France)
SHORT STATEMENT OF THE
FIRST EUROPEAN
CONSENSUS CONFERENCE
ON THE TREATMENT OF
CHRONIC HEPATITIS C AND B
IN HIV CO-INFECTED
PATIENTS
1-2 MARCH, 2005
PARIS, FRANCE
Odsetek osób zakażonych
HCV wśród pacjentów
Poradni ProfilaktycznoLeczniczej w Warszawie:
ok.60%
W liczbach bezwzględnych
min. 600 osób
(mężczyzn 76%, kobiet 24%).
Do diagnostyki w celu ew. włączenia leczenia
HCV
(interferon pegylowany + ribawiryna)
od 14 czerwca 2005do 15 listopada 2005
zgłosiło się 60 osób (mężczyzn 53%, kobiet
47%).
HCV AND HIV co-infection in an
urban population: low eligibility for IFN treatment
180 HIV-HCV
173 completed
evaluation
Prospective study in a
primary care centre in
Boston (2000-2002)
Infectious Disease and
Hepatology specialists
Comprehensive education
programme and access to
addiction and psychiatric
counseling
44 (25%) eligible
for HCV therapy
16 (9%)
started
therapy
Fleming C et al . CID 2003
24 (14%)
HCV RNA
negative
105 (61%)
treatment
ineligible
23% non-adherence visits
21% psychiatric illness
23% drug or alcohol use
12% decompensated LD
13% advance d HIV infection
8% medical comorbidities
S Mehta et al.
Barriers to Referral for Hepatitis C Virus Care among HIV/HCV-co-infected
Patients in an Urban HIV Clinic. 13th CROI, 2006. Abstract 884.
Pacjenci regularnie
845 HIV/HCV
277 (33%) skierowano do
kwalifikacji do leczenia
185 zgłosiło się na wizytę
125 zakończyło kwalifikację
81 zakwalifikowano do leczenia
29 rozpoczęło leczenie
6 uzyskało SVR = 21% AT,
ale 6 / 845 = 0.7%
zgłaszający się
do poradni HIV-Hep
(1998 – 2003)
568 (67%) nie skierowano do
kwalifikacji do leczenia:
Aminotranferazy N
CD4<350
(+) HIV RNA
ARV (-)
Leczenie psychiatryczne
44 zdyskwalifikowno z leczenia:
19 - ESLD
9 - HCV RNA (-)
16 - prognozowany okres przeżycia < 2
lata
Pełną diagnostykę przeprowadzono u 53
osób:
-26 kobiet (49%)
27 mężczyzn (51%)
-Wiek 21-59 lat – średni wiek 35.29
-Czas obserwacji od momentu wykrycia
zakażenia HIV 0.5-16 lat - średnio 8.5 roku.
-Wszystkie osoby miały dodatni test na
obecność
przeciwciał anty HCV.
Oznaczenie wiremii HCV (u osób z
pełną diagnostyką):
- 9 osób wiremia niewykrywalna
(<600 IU/ml)
- 44 osoby wykrywalna
Analiza obrazy histopatologicznego materiału z biopsji
wątroby u osób z niewykrywalną wiremią HCV i
stopień zaawansowania włóknienia (Staging wg skali Scheuera 04):
2 osoby bez cech zapalenia wątroby (22.22%)
S
Liczba osób
odsetek
Opis hist.pat.
0
3
33.33
pzw o małym nasileniu (2) lub na
pograniczu normy (1)
1
1
11.11
pzw o miernym nasileniu
2
1
11.11
pzw o miernym nasileniu
3
1
11.11
pzw o miernym nasileniu
4
1
11.11
marskość wątroby
Analiza obrazy histopatologicznego materiału z biopsji
wątroby u osób z wykrywalną wiremią HCV i
stopień zaawansowania włóknienia (Staging wg skali
Scheuera 0-4):
2 osoby bez cech zapalenia wątroby, 1 AIH, 1 zmiany reaktywne
S
Liczba
osób
Odsetek
Obraz his.pat.
0
7
15.91
Na pograniczu normy (2), pzw o małym
nasileniu (4), pzw w formie rozproszonych kom
(1)
1
15
34.09
Pzw o nietypowym obrazie (2), pzw o małym
(5), miernym (7), średnim (1) nasileniu
2
12
27.27
Pzw o miernym (8), średnim (4) nasileniu
3
5
11.36
Pzw o miernym (2), średnim (1) nasileniu, o
umiarkowanej (1), wyraźnej (1) aktywności
4
1
2.27
Marskość drobnoguzkowa
Genotyp oznaczono u 46 osób:
Genotyp
Liczba osób
1
17
3
14
4
15
Na 60 diagnozowanych leczenie rozpoczęło 41
osób.
- 12 zdyskwalifikowano z powodu nieoznaczalnej
wiremii
lub bardzo niskiej wiremii i prawidłowego obrazu
hist.pat.;
2 osoby zdyskwalifikowano z powodu
przeciwwskazań
(AIH, małopłytkowość);
5 osób zrezygnowało z leczenia przed jego
rozpoczęciem.
PegIntron 1.5µg/kg.
Rebetol 1000-1200mg genotyp 1 i 4
800mg genotyp 3.
W ciągu pierwszych 12 tygodni przerwały leczenie 4
osoby:
1 niedokrwistość hemolityczna;
2 zaburzenia psychiczne;
1 rezygnacja z leczenia (stosowanie środków
odurzających).
Odpowiedź na leczenie po 12 tygodniach (EVR):
24 tak;
13 nie.
W zależności od genotypu:
Genotyp
Liczba EVR/liczba osób
1
6/13
3
10/10
4
7/13
(1 osoba genotyp nie oznaczony)
Pacjenci z niepowodzeniem wirusologicznym w 12
tygodniu (brak EVR):
3 osoby między 12 a 24 tygodniem przerwały
(leukopenia, pokrzywka, zaburzenia psychiczne);
2 osoby w 24 tygodniu uzyskały odpowiedź
wirusologiczną, miały niewykrywalną HCV w 48
tygodniu, następnie PCR (+) w 72 tygodniu;
8 osób brak odpowiedzi w 24 tygodniu:
5 osób przerwało,
3 osoby kontynuowały, wszystkie wykrywalny HCV w 48
tygodniu, 2 wykrywalny HCV w 72 tygodniu, 1 brak
jeszcze wyniku w 72 tygodniu.
Pacjenci z powodzeniem wirusologicznym w 12 tygodniu
(EVR):
1 osoba przerwała z powodu zaburzeń psychicznych;
1 osoba zmarła;
8 osób 48tydz. HCV (-), 72 tydz. HCV (-): SVR;
9 osob 48tydz. HCV (-), 72 tydz. nadal brak wyników;
3 osoby 48 tydz. HCV (+), 72 tydz. HCV (+);
1 osoba 48 tydz. HCV (+), 72 tydz.nadal brak wyników;
1 osoba 48 tydz. HCV (+), 72 tydz.HCV (-)?
W 2006, początek 2007 diagnozowano i kierowano
do kolejki NFZ: zgłosiły się 23 osoby
Mężczyzn 15, kobiet 8.
Wiek 26-46 lat, śr.33.3.
Niewykrywalna wiremia: 2 osoby.
Wykrywalna wiremia HCV: 21 osób.
Genotyp
1
Liczba osób
7
3
9
4
5
Wykonano skuteczną biopsję wątroby u 19 osób.
2 osoby z nieoznaczalną wiremia HCV: 2 obrazy w
granicach
„normy histologicznej”.
Osoby z oznaczalną wiremią HCV:
S
Liczba osób
0
1
5
7
2
3
5
0
4
0
Projekt rekomendacji PTN AIDS
Kompleksowa opieka nad pacjentem z HIV/AIDS
Dębe, 18-21 maja 2006
„HIV/HCV – rekomendacje terapeutyczne
Każdy pacjent zakażony HIV/HCV, aktywnie replikujący HCV, z
liczbą limfocytów >200kom/mm3 winien być kwalifikowany do
leczenia przyczynowego zakażenia HCV. Pacjenci zakażeni
genotypem 2 i 3 HCV oraz genotypem 1 z niską wiremią HCV
(<800000kopii/ml) mogą być leczeni niezależnie od wyniku biopsji
wątroby (biopsja jest zatem opcjonalna). Warto jednak
proponować i wykonywać biopsję wątroby z uwagi na możliwość
porównania ewolucji zmian hist.pat. w dłuższej obserwacji
pacjenta. U pacjentów zakażonych genotypem 1 z wysoką
wiremią HCV biopsja jest konieczna a leczenie jest szczególnie
wskazane u chorych z zaawansowanym włóknieniem”.
Programy terapeutyczne 2007
Leczenie przewlekłego WZW typu C lub B interferonem alfa
pegylowanym
Kryteria włączenia - WZW typu C
- Obecność HCV RNA(+) w surowicy lub w tkance wątrobowej
- Oznaczenie ilości kopii HCV RNA w badanym materiale
- Oznaczenie genotypu wirusa
- Przewlekłe zapalenie wątroby i wyrównana marskość wątroby
- Zmiany zapalne i włóknienie w obrazie histologicznym wątroby
(chorzy z genotypem 2 i 3 oraz z przeciwwskazaniami do biopsji
nie wymagają biopsji wątroby)
Pacjenci z pozawątrobową manifestacją zakażenia HCV powinni
być leczeni niezależnie od zaawansowania choroby w obrazie
histopatologicznym
Wiek powyżej 18 roku życia, zgodnie z charakterystyka produktu
leczniczego
Projekt rekomendacji PTN AIDS
Kompleksowa opieka nad pacjentem z HIV/AIDS
Dębe, 18-21 maja 2006
„Z uwagi na duże ryzyko nawrotów sugeruje się, aby nie skracać
do 24 tygodni czasu leczenia u zakażonych genotypem 2,3 i
stosować 48 tygodniową terapię niezależnie od genotypu”.
Programy terapeutyczne 2007
Leczenie przewlekłego WZW typu C lub B interferonem alfa
pegylowanym
Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu C powinno trwać w
zależności od genotypu wirusa HCV:
- przy genotypie 1 i 4 czas leczenia 48 tygodni
- przy genotypie 2 i 3 czas leczenia 24 tygodnie
u chorych z genotypem 3 terapia do 48 tygodni, jeżeli po 24
tygodniach
nie uzyskano zaniku HCV RNA.
Algorytm postępowania
z hypertransaminazemią
u chorych HIV (+)
Anita Wnuk
Klinika Chorób Zakaźnych i
Hepatologii PAM
1. Wzrost zachorowalności i zapadalności na
choroby wątroby w ciągu ostatnich 10 lat
2. Wzrost liczby zgonów z powodu ESLD po 1996
roku – ESLD jako główna przyczyna zgonów w
erze HAART
3. ESLD jako przyczyna zgonów u pacjentów
HIV/HCV w 35% do 45% przypadków
Epidemiologia HIV/HCV/HBV
1. Wśród 38 mln zakażonych HIV jest od 15% do 60% zakażonych
HCV - w zależności od populacji i metod diagnostycznych
wykrywania HCV
( 2%-3% populacji krajów rozwiniętych jest zakażona HCV).
2. Wśród 38 mln zakażonych HIV jest 4 mln HBsAg(+) czyli 10%-12%.
Na świecie żyje 400 mln nosicieli HBs.
3. Drogi transmisji HBV i HIV takie same: a) parenteralna
b) wertykalna
c) seksualna
4. Drogi transmisji HCV i HIV są podobne, ale większość zakażeń HCV
przenosi się drogą parenteralną (ok.90%).
Pryncypia koinfekcji HIV/HCV/HBV:
1. Zakażenie HIV przyspiesza włóknienie wątroby
zależne od zakażenia HCV
2. Koinfekcja HIV/HCV i HIV/HBV nie zwiększa ryzyka
progresji do AIDS
3. Przyrost liczby CD4 u pacjentów leczonych HAART
z koinfekcją HCV i bez nie wykazuje różnic
Przyczyny hypetransaminazemii u chorych HIV(+)
1.Ostre wzw: A, B i D, C
2.Przewlekłe wzw: B, C
3.Reaktywacja zakażenia CMV, HSV
4.Zakażenia oportunistyczne:
a) MAC
b) grzybicze – Candida, Pneumocystis, Coccidioides, Histoplasma
5.AIDS – cholangiopatia:
a) choroby dróg żółciowych (Cryptosporidium, CMV, MAC, KS, chłoniak)
b) choroby pęcherzyka żółciowego ( Isospora, CMV, Cryptosporidium,
Salmonella, Candida, Klebsiella, Pseudomonas etc.)
6.Chłoniaki (ziarnicze i nieziarnicze) oraz KS
7.Hepatotoksyczność indukowana przez leki
8.„fatty liver” (wasting syndrome, odżywianie pozajelitowe, leki, alkoholizm,
HCV)
9.Zespół odbudowy immunologicznej
Stopnie hepatotoksyczności wg ACTG
Stopień
AST/ALT
(xGGN)
ALP
(xGGN)
1
1 – 2,5 x
1 – 2,5 x
Bilirubina
całk.
(xGGN)
1,0 – 1,5 x
2
2,5 – 5 x
2,5 – 5 x
1,5 – 2,5 x
3
5 – 10 x
5 – 10 x
2,5 – 5 x
4
> 10 x
> 10 x
>5x
Modele hepatotoksyczności:
1. Hepatocelularna - ↑ poziomu ALT (np. HAART)
2. Mieszana - ↑ poziomu ALP i ↑ poziomu ALT (np.
cotrimoxazol)
3. Cholestatyczna - ↑ poziomu ALP i ↑ poziomu
bilirubiny całkowitej ( np. sterydy anaboliczne)
Hepatotoksyczność leków ARV
Klasa leków
%
hepatotoksyczności
stopień 3-4
mechanizm
d4T, AZT, ddI
6-13%
Toksyczność
mitochondrialna ze
stłuszczeniem wątroby,
głównie d4T
FTC, TDF, 3TC
6%
W leczeniu konfekcji
HBV – zaostrzenie
hepatitis
ABC
5%
Nadwrażliwość zależna
od polimorfizmu (?)
NRTI
Hepatotoksyczność leków ARV
Klasa leków
%
hepatotoksyczności
stopień 3-4
mechanizm
Wszystkie leki
3-10%
Mechanizm
nieznany
IDV, ATV
Ok.50%
Wzrost poziomu
bilirubiny niezwiązanej
(ATVuwar.genet.polimorfizm)
Inhibitory
proteazy
Hepatotoksyczność leków ARV
Klasa leków
%
hepatotoksyczności
stopień 3-4
mechanizm
NVP
1-11%
Nadwrażliwość, wysoki
odsetek u kobiet z
CD4>250 kom/mm3
EFV
8-15%
Mechanizm nieznany
(uwar.genet.?)
NNRTI
Większe ryzyko hepatotoksyczności u chorego:
1.Koinfekcja HBV i/lub HCV
2.Poprzedni epizod hepatotoksyczności
3.Marskość/zaawansowane włóknienie
4.Otyłość
5.Płeć kobieca
6.Alkoholizm
7.wiek
UWAGA! Zwróć uwagę na chorych z żółtaczką hepatocelularną (↑poziomu ALT
oraz ↑poziomu bilirubiny całkowitej). U tych pacjentów należy natychmiast wdrożyć
diagnostykę hypertransaminazemii i usunąć jej przyczynę.
Kryteria odstawienia ART:
1. ALT i/lub AST > 10 GGN
i/lub
2. Kliniczne objawy „hepatitis”
i/lub
3. ALT > 5 x GGN oraz bilirubina całkowita > 5x GGN
nieprawidłowe parametry
biochemiczne wątroby
Algorytm hypertransaminazemii u HIV (+)
TAK
CD4 > 200/mm³
NIE
TAK
głównie↑ALP?
NIE
HAART?
TAK
TAK
Zakażenie HBV, HCV?
NIE
Rozważyć inną
przyczynę
Infekcje oportunistyczne
(np.CMV)
AIDS-cholangiopatia
Jeśli ↑AST i ALT 10xGGN stop HAART
i czekać na normalizacje.
Rozważyć IRIS
NIE
Cotrimoxazol, INH,
Flukonazol?
NIE
Infekcje oportunistyczne
(np.tbc), chłoniak
TAK
Biopsja
wątroby
Alternatywna profilaktyka.
Leczyć zakażenie HIV
Leczyć zakażenie HIV.
Rozważyć leczenie HBV,HCV
jeśli CD4>350/mm³
nieprawidłowe parametry
biochemiczne wątroby
Algorytm hypertransaminazemii u HIV (+)
TAK
CD4 < 200/mm³
Infekcje oportunistyczne
(Pc, toxo, CMV)
NIE
TAK
głównie↑ALP?
NIE
HAART?
TAK
Jeśli ↑AST i ALT 10xGGN stop HAART
i czekać na normalizacje.
Rozważyć IRIS.
NIE
Cotrimoxazol, INH,
Rifampicyna?
TAK
NIE
Leczenie alternatywne
Zakażenie HBV, HCV?
NIE
Rozważyć inną
przyczynę
Infekcje oportunistyczne
(MAC, candida,)
HIV-cholangiopatia
Rozważyć diagnostykę chłoniaka
TAK
Biopsja
wątroby
Rozważyć leczenie HBV, HCV
jeśli CD4>350/mm³
Piśmiennictwo:
1. FDA, www.fda.gov/cder/livertox/clinical.pdf-04-17-2001.
2. Bjornsson and Olsson. Hepatology. 2005;42:481-9.
3. Navarro, V. J. et al. N Engl J Med 2006;354:731-739
4. Chung RT, et al. AIDS. 2002;16:1915-1923.
5. Sulkowski MS, et al. JAMA. 2002;288:199-206.
6. Miller et al. CID. 2005;41:713-720.
7. Rockstroh et al. JID. 2005;192:992-1002.
8.Marino N, et al. 40th EASL (2005). Abst. 514
9.Sulkowski MS et al. 12th CROI (2005). Abst. 172
10.Brau, et. al. J Hepatology. 2006;44:47-55.
11. Weber R, et al. 12th CROI (2005). Abst. 595
12.Gebo KA, et al. JAIDS. 2003;34:165-173.
13.AIDS Clinical Trials Group. Table for grading severity of adult adverse
experiences. National Institutes of Allergy and Infectious Diseases,
Division of AIDS; 1992.
14. Olgledigbe A., Sulkowski M. Clin Liver Dis 2003;7:457.
Problemy do dyskusji:
1. ujednolicenie wskazań do biopsji wątroby u HIV(+)
tzw. Kryteria minimalne:
a) odchylenia od stanu prawidłowego wątroby
stwierdzane w badaniu fizykalnym
Lub
b) utrzymujące się nieprawidłowe parametry wątrobowe w
ciągu kolejnych dwóch wizyt (wg schematu wizyty co 4 mce)
Lub
c) gorączka o nieznanej etiologii powyżej 2 tygodni
2.Kryteria odstawienia ART u chorego z
hypertransaminazemią.
Standard
leczenia antyretrowirusowego
dla osób przyjmujących
środki psychoaktywne
Grażyna Cholewińska
Wojewódzki Szpital Zakaźny
w Warszawie
Vistula 2007
Standard leczenia cARV dla IDU’s
powinien dotyczyć kwestii:
Medyczne
Prawne
Socjalne
Leczenia uzależnienia
Leczenia zab. psychicznych
Edukacji zdrowotnej
Warunki do prowadzenia cART u IDU’s
Równy dostęp IDU’s do leczenia cARV
Pacjent wyraża zainteresowanie leczeniem
Lekarz chce leczyć pacjenta przyjmującego ś.o.
Placówka lecząca – musi mieć warunki do
leczenia IDU’s
Warunki do prowadzenia cART u
IDU’s
przeszkody:
•
•
•
•
Dyskryminacja IDU’s z zakresie leczenia w ogóle
Brak/słaba współpraca z pacjentem
Nieumiejętność nawiązania kontaktu z IDU’s(WARSZTATY !
W środowisku medycznym: - niedostateczna wiedza nt
uzależnień
- uznanie narkomanii jako choroby
• Brak przygotowania pacjenta do cART
Współpraca Serwisów:
medycznego, socjalnego i terapii uzależnień w kwestii:
MEDYCZNEJ
PRAWNEJ
SOCJALNEJ
EDUKACYJNEJ
- leczenie infekcji HIV, zak. oportunist. , leczenie uzależnienia
- W Polsce prawo stwarza warunki do leczenia IDU’s
- istnieją warunki do prowadzenia cARV u IDU’s
- słaba promocja niektórych dok. prawnych
- niewykorzystana kwestia, że pacjent powinien być świadomy:
swoich praw w zakresie dostępu do leczenia
konsekwencji lekceważenia reżimów terapeutycznych
- stworzenie warunków, w których pacjent samodzielnie/
z pomocą ma możliwość rozwiązywania swoich problemów
egzystencjalnych
↓
umożliwiają mu utrzymanie się w cART
(wykorzystanie NGO, Samorządów, N ZOZ
- szkolenie specjalistów HIV/AIDS w problematyce uzależnień
- szkolenie psychiatrów w problematyce HIV/AIDS
- edukacja zdrowotna pacjentów: - zasady terapii ARV
- konsekwencje przerwania leczenia
- prokreacja
- gruźlica, chor przenoszone dr płciową, itp
Charakterystyka ośrodka leczącego
Profesjonalizm
Przyjazny personel - obniża poziom napięcia
- motywuje do cART
Zatrudniony pracownik socjalny, terapeuta
Dostępne materiały informacyjne i edukacyjne
Zapewniona jest możliwość detoksykacji i/lub
substytucji
Dostępna jest pomoc psychologiczna
- dla pacjenta
- dla jego bliskich
LEKARZ
Lekarz musi być przekonany o zasadności
leczenia cARV pacjenta przyjmującego śr.o. i
posiada wiedzę o uzależnieniach
Lekarz nie może odmówić leczenia pacjentowi
IDU’s tylko ze względu na czynne uzależnienie
Lekarz musi wyjaśnić znaczenie adherencji
PACJENT
Pacjent rozumie istotę cART, konsekwencje
przerwania terapii i znaczenie niepowodzenia
terapeutycznego
Pacjent wyraża zgodę i zainteresowanie cART
Pacjent jest zdolny do współpracy
Pacjent sam podejmuje rozwiązania, które
umożliwiają mu utrzymanie się w cART
Pacjent musi rozumieć, że przyjmowanie
śr.psycho może negatywnie wpływać na
prowadzenie terapii
Wielu specjalistów uważa, że przed
rozpoczęciem cART narkoman musi się
wykazać dłuższym okresem całkowitej
abstynencji
ale …
ale
całkowita abstynencja jest mało realna
↓
tylko realizacja 2 kierunków
jednocześnie – leczenie uzależnienia+cART
może przynieść rzeczywiste korzyści
Rozpoczynanie cART u IDU’s
Kryteria rozpoczynania terapii cARV
- takie same jak u osób nie przyjmujących śr.
psychoaktywnych
Wybór schematu leków dla IDU’s
Indywidualizowanie reżimów
W oparciu o wytyczne DHHS, WHO, Euro-Guid.
Uwzględniać ryzyko słabszej adherencji IDU’s
PK, interakcje
Wybór schematu leków dla IDU’s
•Schemat jak najprostszy !!!
•Preferowane schematy 1 x dziennie
•Terapia nadzorowana – DOT
•Leki o niskim stopniu AE i interakcji
•Redukcja in. czynników toksycznych
Metadon
nie jest lekiem metabolicznie obojętnym
przy zastosowaniu razem z cARV
Metody poprawiające adherencję IDU’s
•Przygotowanie pacjenta do cART
•Systematyczne monitorowanie cART
•Interwencje kryzysowe
•Kompleksowy system opieki
- interdyscyplinarny zespół leczący
- procedury Narodowego Funduszu Zdrowia
•Wybór odpowiednich dla IDU’s schematów
•Terapia nadzorowana: - w Poradni, w P. Metadonowym,
w ośrodku leczenia uzależnień
•Stworzenie możliwości wyjścia z „czynnej narkomanii”
Metody poprawiające adherencję IDU’s
Programy substytucyjne : Metadon, Buprenorfina, in
- istnieją w Polsce regiony o dużym nasileniu
zjawiska uzal.
i HIV, w których nie ma P. Substytucyjnych
(Puławy,
Podkarpackie, Pomorskie, War-Maz,)
- potrzeba zwiększenia dostępności do P.
Substytucyjnych:
* usytuowanie Programu
* programy niskoprogowe
Programy Wymiany Igieł/Strzykawek ( w Polsce- 21)
- nawiązanie/ utrzymanie kontaktu →
oddziaływania
Programy Drug Free
Programy nastawione na serwis socjalny (noclegownie itp.)
Programy samopomocowe pacjentów
Terapia nadzorowana - DOT
Wymaga:
Stworzenia jednolitego systemu
Uwzględnienia terapii nadzorowanej w procedurach NFZ
Określenia zakresu działań pracowników ośrodka HIV/AIDS
Wykorzystania współpracy z :
- organizacjami pacjentów
- wolontariuszami
- pracownikami Ośr Uzależnień
- wszystkimi służbami pomocniczymi
Ocena działań
Konieczna jest EWALUACJA efektywności działań
w aspekcie skutecznego leczenia cARV u IDU’s
- ocena epidemiologiczna zjawiska „ cART u IDU’s”
- ocena skuteczności i bezpieczeństwa cARV u leczonych IDU’s
- ocena toksyczności
- ocena zmiany zachowań i zmiany stylu życia
- ocena śmiertelności wśród IDU’s leczonych i nie leczonych
- inne
Problemy do dyskusji
1. Czy przed rozpoczęciem cART należy wymagać
dłuższego okresu abstynencji? Jak długiego ?
2. Jaka powinna być taktyka leczenia narkomanów
nagminnie przerywających leczenie?
3. Jakie powinny być narzędzia ewaluacji
programów terapeutycznych dla narkomanów ?
POTRZEBY OSÓB
UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI
PSYCHOAKTYWNYCH
LECZONYCH LEKAMI ARV
Małgorzata Piekarska - Mankiewicz
Grażyna Cholewińska
Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
Vistula 2007
POTRZEBA
„jest odczuwalnym brakiem, do zlikwidowania którego dąży
organizm”
FORMAŃSKI J.:Psychologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,Warszawa 2000
PROBLEM
„to co sprawia jakąś trudność; a także: jakiś kłopot
pojawiający się w związku z kimś lub czymś”
UNIWERSALNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003
Etapy terapii HAART w aspekcie zgłaszanych
problemów i wynikających z nich potrzeb
ETAP I – przygotowanie do terapii
• otrzymanie informacji o potrzebie wdrożenia leków
ARV,
• konieczność uregulowania dotychczasowej sytuacji
życiowej,
• podjęcie decyzji o rozpoczęciu leczenia,
ETAP II- wdrożenie i kontynuowanie terapii
HAART
• występowanie działań niepożądanych,
• zmiana zestawu leków,
• podjęcie leczenia- kolejne.
ETAP I – przygotowanie do terapii
Problem
Lęk o własne zdrowie i życie
Potrzeba
Poczucia bezpieczeństwa,poprawy aktualnej sytuacji zdrowotnej
Zabezpieczenie potrzeb
• rzetelna i zrozumiała dla pacjenta informacja na temat stanu zdrowia,
• wskazanie możliwości poprawy aktualnej sytuacji zdrowotnej,
• wsparcie emocjonalne,
• motywowanie do zmiany dotychczasowego trybu życia – poszukiwanie
rozwiązań (terapia motywacyjna).
ETAP I cd.
Problem
Przyjmowanie substancji psychoaktywnych (tzw.pacjenci „czynni”)
Potrzeba
Uregulowania sytuacji związanej z przyjmowaniem narkotyków, zmiany
dotychczasowego stylu życia
Zabezpieczenie potrzeb
• motywowanie do podjęcia leczenia uzależnienia (terapia motywacyjna),
• znalezienie rozwiązania stosownego do potrzeb i możliwości pacjenta
(ośrodek rehabilitacyjny, program metadonowy itp.),
• edukacja w zakresie problematyki uzależnienia.
Rys.1. Motywacja [n=30]
Zródło: Piekarska – Mankiewicz M., Puławska-Popielarz K., Cholewińska G., Konferencja PTN AIDS,
Łagów 2005
100%
90%
80%
Lęk o zdrowie i życie
60%
40%
30%
20%
Abstynencja
0%
Nie sumuje się do 100% ponieważ ankietowani wybierali więcej niż jedną odpowiedź.
CYTATY:
„próba ułożenia sobie życia”,
„[...] świadomość dłuższego i zdrowego życia”.
ETAP I cd.
Problem
Brak akceptacji zakażenia HIV, choroby AIDS
Potrzeba
Godzenie się ze świadomością bycia osobą seropozytywną,
chorą na AIDS( uczenie się życia z HIV/AIDS)
Zabezpieczenie potrzeb
• edukacja w zakresie problematyki HIV/AIDS,
• wsparcie emocjonalne,
• kontakt z osobami HIV(+),angażowanie osób ważnych dla
pacjenta-wsparcie społeczne.
ETAP I cd.
Problem
Krytyczna sytuacja bytowa (bezdomność, brak ubezpieczenia zdrowotnego,
brak zabezpieczenia finansowego, bezrobocie itp.)
Potrzeba
Uregulowania sytuacji bytowej, poczucia bezpieczeństwa
Zabezpieczenie potrzeb
•
•
•
•
wyrobienie dowodu osobistego,
uzyskanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej (zasiłek stały, celowy),
uzyskanie świadczeń z ZUS’u (renta socjalna, rodzinna itp.),
zarejestrowanie w urzędzie pracy – pobieranie zasiłku dla bezrobotnych,
• znalezienie miejsca pobytu po zakończeniu hospitalizacji.
Rys.2. Obawy przed rozpoczęciem terapii HAART [n=30]
Żródło: Piekarska- Mankiewicz M., Puławska- Popielarz K., Cholewińska G., Konferencja PTN AIDS, Łagów 2005
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Działania niepożądane
57%
Specyfika terapii
23%
20%
Brak obaw
ETAP I cd.
Problem
Obawa przed rozpoczęciem terapii HAART
Potrzeba
Wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z leczeniem ARV
( potrzeba informacji), i podjęcia jednoznacznej decyzji o rozpoczęciu terapii
Zabezpieczenie potrzeb
• rzetelna i zrozumiała informacja na temat leczenia ARV i znaczenia tego
rodzaju terapii dla zdrowia i życia pacjenta,
• wsparcie emocjonalne,
• kontakt z pacjentami przyjmującymi leki ARV-wsparcie społeczne.
ETAP II – wdrożenie i kontynuowanie terapii HART
Problem
Wystąpienie działań niepożądanych- wątpliwości co do podjętej
decyzji o rozpoczęciu terapii, obawa o skuteczność leczenia, lęk o zdrowie i
życie
Potrzeba
Poprawy kondycji psychofizycznej ,poczucia bezpieczeństwa,informacji
Zabezpieczenie potrzeb
• wyjaśnienie wątpliwości dotyczących działań niepożądanych,
• wsparcie emocjonalne,
• kontakt z osobami przyjmującymi leki ARV ,angażowanie do pomocy osób
ważnych dla pacjenta -wsparcie społeczne,
• wzmocnienie motywacji do konstruktywnego radzenia sobie z
problemem uzależnienia.
.
ETAP II. cd.
Problem
Konieczność zmiany zestawu leków ARV- wątpliwości co do
skuteczności leczenia i jego kontynuacji ,lęk o zdrowie i życie
Potrzeba
Wzmocnienia motywacji do kontynuowania terapii, poczucia
bezpieczeństwa
Zabezpieczenie potrzeb
• rzeczowa, zrozumiała informacja na temat konieczności
zmiany zestawu lekowego, wyjaśnienie wszelkich wątpliwości,
• wsparcie emocjonalne,
• wzmocnienie motywacji do konstruktywnego radzenia
sobie z problemem uzależnienia.
ETAP II cd.
Problem
Kolejne podjęcie terapii HAART – wątpliwości co do gotowości
wytrwania w terapii
Potrzeba
Wzmocnienia motywacji do podjęcia i kontynuowania leczenia
lekami ARV
Zabezpieczenie potrzeb
• wyjaśnienie wątpliwości, udzielenie informacji dotyczących postępowania
medycznego,
• unormowanie aktualnej sytuacji bytowej- w zależności od potrzeb,
• unormowanie sytuacji związanej z przyjmowaniem narkotyków- w zależności
od potrzeb,
• wsparcie emocjonalne.
PODSUMOWANIE
1.



Zgłaszane problemy i wynikające z nich potrzeby dotyczą:
sytuacji bytowej,
problemu uzależnienia,
specyfiki terapii HAART,
2.
Z uwagi na m.in. rodzaj zgłaszanych problemów konieczna
jest profesjonalna pomoc realizowana przez
interdyscyplinarny zespół pracowników,
3.
Holistyczny charakter opieki sprzyja zabezpieczeniu
zgłaszanych potrzeb co ma istotne znaczenie dla podjęcia
decyzji o leczeniu i adherencji do terapii HAART.
Standardy opieki terapeutycznej
dla pacjenta z HIV/AIDS uzależnionego od
dożylnych środków odurzających
w celu polepszenia adherencji do HAART
Katarzyna Puławska-Popielarz- specjalista terapii
uzależnień
Grażyna Cholewińska- specjalista HIV/AIDS
Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
HOLISTYCZNY MODEL OPIEKI
- opieka medyczna
- opieka terapeutyczna
- opieka socjalna
Konieczność włączenia
wszystkich członków zespołu w
planowanie leczenia pacjenta.
ROLA TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ
W PROCESIE LECZENIA ARV
pacjentów uzależnionych z HIV/AIDS
- Wsparcie procesu terapii farmakologicznej
- Utrzymanie pacjenta w równowadze psychicznej
- Pomoc w przyjrzeniu się chorobie jaką jest
uzależnienie
- Pomoc w znalezieniu adekwatnej oferty
terapeutycznej dotyczącej leczenia uzależnienia
Standardy terapeutyczne
Edukacja – dostarczenie rzetelnej wiedzy
Terapia motywacyjna – zmiana postaw i
zachowania w aspekcie zdrowotnym
Wsparcie emocjonalne -zabezpieczenie
potrzeb psychicznych, interwencja kryzysowa
Pomoc socjalna – zabezpieczenie potrzeb
bytowych
Standardy terapeutyczne
1. EDUKACJA
- Uzależnienie i oferta terapeutyczna
- Infekcja HIV i choroby oportunistyczne
- Programy lekowe i uwarunkowania
reżimów terapeutycznych
- Możliwości i ograniczenia wynikające
z terapii HAART
Standardy terapeutyczne
2. TERAPIA MOTYWACYJNA
- Motywowanie do podjęcia leczenia uzależnienia
jako punkt wyjścia do leczenia HIV/AIDS
- Motywowanie do podjęcia leczenia infekcji HIV
- Motywowanie do zmiany zachowań
- zmiana nawyków zdrowotnych
- adherencja w leczeniu, ścisłe
przestrzeganie reżimów
- zdrowy styl życia, dieta itp
Metody terapii motywacyjnej
- EMPATIA, AKCEPTACJA, APROBATA
poszukiwanie sposobów rozumienia
punktu widzenia pacjenta
- WYDOBYWANIE, WZMACNIANIE
u pacjenta odczuć, które wyrażają
wewnętrzną motywację, rozpoznanie
problemu, chęć i zdolność do zmiany
Metody terapii motywacyjnej - cd
- MONITOROWANIE stopnia
gotowości pacjenta do zmiany
- POTWIERDZANIE, że pacjent ma
swobodę wyboru w kierowaniu
własnym życiem
Standardy terapeutyczne
3.WSPARCIE EMOCJONALNE
Zdiagnozowanie indywidualnych
potrzeb życiowych pacjenta poprzez:
- Zebranie bądź uaktualnienie wywiadu
dotyczącego sytuacji życiowej pacjenta w
aspekcie m.in. gotowości do podjęcia leczenia
ARV
- Ułożenia listy problemów i wynikających z
nich potrzeb według stopnia ich ważności dla
pacjenta
Standardy terapeutyczne
3.WSPARCIE EMOCJONALNE - cd
- Ułożenie planu działania w celu
realizacji potrzeb oraz planu korekcyjnego
- Ukierunkowanie pacjenta na
realizowanie postawionych celów
Standardy terapeutyczne
4. INTERWENCJA KRYZYSOWA
INTERWENCJA TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ
konieczna w przypadku nagłych lub trudnych
zdarzeń wynikających ze specyfiki leczenia
(np. niepomyślne rokowania, brak postępów
w leczeniu, trudności w respektowaniu zaleceń,
powikłania, niepożądane działania leków itp.)
Standardy terapeutyczne
5. POMOC SOCJALNA
- Pomoc w zdobyciu potrzebnych dokumentów
i świadczeń
- Pomoc w znalezienia miejsca pobytu/ oferty
terapeutycznej adekwatnej do
stanu zdrowia i potrzeb pacjenta
- Pomoc w nawiązaniu/ odnowieniu kontaktów
z rodziną
- Pomoc w nabyciu umiejętności samodzielnego
rozwiązywania własnych problemów z zakresu
sytuacji bytowej
PODSUMOWANIE
Oferta terapeutyczna ukierunkowana jest na:
- Zabezpieczenie potrzeb psychicznych
pacjenta
- Uświadomienie przez pacjenta własnej
sytuacji zdrowotnej
- Pomoc w nabyciu umiejętności
konstruktywnego rozwiązywania problemów
- Pomoc w podjęciu decyzji o poprawie jakości
życia
- Uświadomienie odpowiedzialności za swoje
życie i zdrowie
Oddziaływania terapeutyczne
przyczyniają się do lepszej
współpracy z lekarzem leczącym
infekcję HIV i tym samym do lepszej
adherencji do proponowanej terapii
PODSUMOWANIE
Oddziaływania terapeutyczno - socjalne
edukacja
motywacja
wsparcie
interwencja kryzysowa
pomoc egzystencjalna
adherencja do HAART
możliwość
rozpoczęcia ARV
respektowanie
zaleceń lekarza
kontrola terapii ARV
poprawa
stanu zdrowia
zapobieganie
dz. niepożądanym
wpływ: dobry i zły
na jakość życia
- poprawa kondycji zdrowotnej
- zmiana zachowań / wartości
- całkowite zaprzestanie używania śr. odurzających
„zdrowszy” pacjent
możliwość
długoterminowego
leczenia ARV
przedłużenie życia
Czynniki wspomagające
utrzymywanie się w terapii
•
•
•
•
•
•
Abstynencja
Dobra rodzina
Stabilna sytuacja materialna
Praca
Dobra tolerancja leków
Zaufanie do lekarza
Zaburzenia psychiczne, a
terapia metadonowa i ARV
Ewa Grycner – Ziegman
Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza
w Warszawie
Wszyscy pacjenci programu
metadonowego mają zaburzenia
psychiczne
• Sprzed uzależnienia
• Związane z używaniem środków
psychoaktywnych
• Związane z aktualnym stanem
somatycznym działaniem ubocznym leków
ARV
Zaburzenia psychiczne związane z
używaniem środków
psychoaktywnych
• Ostre zatrucie
• Zespół abstynencyjny
• Zaburzenia psychotyczne
Zaburzenia psychiczne związane
ze stanem somatycznym
•
•
•
•
•
•
•
•
Otępienie
Majaczenie
Halucynoza
Zaburzenia urojeniowe
Zaburzenia nastroju
Zaburzenia lękowe
Zaburzenia procesów poznawczych
Zaburzenia osobowości organiczne
STRES
Zaburzenie sprzed
uzależnienia
Czarna
dziura
Zaburzenia
związane z
uzależnieniem
Zaburzenia
związane ze
stanem
somatycznym
i terapią ARV
Zaburzenie sprzed
uzależnienia
Zaburzenia
związane z
uzależnieniem
Zaburzenia
związane ze
stanem
somatycznym
Łamanie abstynencji
Pogorszenie stanu psychicznego
Odstawienie leków
Pogorszenie stanu somatycznego
Łamanie abstynencji
Kiedy kontakt z psychiatrą?
•
•
•
•
•
Zmiana leków ARV
Brak efektów leczenia ARV
Nietypowe (dziwaczne) zachowanie
Próby wyłudzenia leków uspokajających
Nadużywanie alkoholu
Kiedy stały kontakt z psychiatrą?
• Schizofrenia – co najmniej raz w miesiącu
• Zaburzenia afektywne – co najmniej raz w
miesiącu
• Zaburzenia lękowe – w razie pogorszenia
stanu psychicznego
• Zaburzenia osobowości – przy próbach
manipulacji i łamania kontraktu
Kontrola procesu leczenia
•
•
•
•
•
•
•
Obserwacja stanu psychicznego
Kontrola abstynencji
Kontrola zgłaszania się po leki
Kontrola skuteczności leczenia
Motywowanie do systematycznej terapii
Dostosowanie terapii do możliwości pacjenta
Dobry przepływ informacji w zespole leczącym
Czynniki wspomagające
utrzymywanie się w terapii
•
•
•
•
•
•
Abstynencja
Dobra rodzina
Stabilna sytuacja materialna
Praca
Dobra tolerancja leków
Zaufanie do lekarza
Zalecenia dotyczące:
1. zdrowia seksualnego osób żyjących z HIV,
2. włączenia profilaktyki transmisji HIV przez
kontakty seksualne do opieki medycznej nad
osobami seropozytywnymi.
Zbigniew Izdebski
Zakład Poradnictwa i Edukacji Seksualnej,
Uniwersytet Zielonogórski
Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i
Wychowania, Uniwersytet Warszawski
Dorota Rogowska-Szadkowska
Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa
Środowiskowego, Akademia Medyczna w Białymstoku
Definicja zdrowia seksualnego
Zdrowie seksualne jest częścią zdrowia reprodukcyjnego
Zdrowie reprodukcyjne –
jest stanem fizycznego, psychicznego,
społecznego dobrostanu we wszystkich
sprawach związanych z systemem
reprodukcji.
Zdrowie reprodukcyjne oznacza, że ludzie
są w stanie prowadzić satysfakcjonujące i
bezpieczne życie seksualne, płodzić dzieci
oraz w sposób swobodny decydować czy,
kiedy i ile ich posiadać.
Zdrowie seksualne –
integracja biologicznych,
emocjonalnych,
intelektualnych
i społecznych aspektów
życia seksualnego
koniecznych
do pozytywnego rozwoju
osobowości,
komunikacji i miłości.
Definicja zdrowia reprodukcyjnego i zdrowia seksualnego według WHO
Deklaracja praw seksualnych – 2002r.
Seksualność jest integralną częścią osobowości każdej
istoty ludzkiej. Jej pełny rozwój zależy od zaspokojenia
podstawowych ludzkich potrzeb, takich jak:
•
•
•
•
pragnienie obcowania,
intymności,
ekspresji uczuć,
czułości i miłości.
Seksualność wynika z interakcji zachodzących między
jednostką a otaczająca ją strukturą społeczną.
Pełen rozwój seksualności jest niezbędny do osiągnięcia
dobrostanu w wymiarze indywidualnym, interpersonalnym oraz
społecznym.
Prawa seksualne należą do uniwersalnych praw człowieka,
bazujących na niezbywalnej wolności, godności i równości
wszystkich istot ludzkich,
Ponieważ zdrowie jest fundamentalnym prawem człowieka,
tak samo podstawowym prawem musi być jego zdrowie seksualne.
Prawa seksualne: Prawa seksualne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Prawo do wolności seksualnej.
Prawo do odrębności seksualnej, integralności oraz bezpieczeństwa
seksualnego ciała.
Prawo do prywatności seksualnej.
Prawo do równości seksualnej.
Prawo do przyjemności seksualnej.
Prawo do emocjonalnego wyrażania seksualności.
Prawo do swobodnych kontaktów seksualnych.
Prawo do podejmowania wolnych i odpowiedzialnych decyzji
dotyczących posiadania potomstwa.
9. Prawo do informacji seksualnej opartej na badaniach naukowych.
10. Prawo do wyczerpującej edukacji seksualnej.
11. Prawo do seksualnej opieki zdrowotnej.
Osoby
żyjące
z
HIV
w
erze
HAART
Osoby żyjące z HIV w erze HAART

Żyją znacznie dłużej i lepiej, niż w erze przed-HAART, więc także
 prowadzą życie seksualne.
 Powinny zatem wiedzieć o potrzebie chronienia samych siebie przed;
 koinfekcjami,
 postępem choroby,
 superifekcjami.
 Powinni zaakceptować odpowiedzialność za nieprzekazywanie
zakażenia innym.
 Ważne jest także docieranie do populacji ogólnej, pozwalające na
rozwój odpowiedzialności - osobistej i zbiorowej.
Auerbach JD. Principles of positive prevention. J AIDS 2004;37(Suppl 2):122-5.
1.
Kliniki lub gabinety, w których pacjenci otrzymują opiekę
medyczną powinny być przystosowane do wspierania i
wzmacniania profilaktyki HIV.
2.
Przy każdej wizycie pacjenta lub okresowo (ale przynajmniej 2 x
w roku) powinny być dostarczane pacjentowi – w sposób
dostosowany do jego potrzeb i okoliczności – informacje o
profilaktyce HIV: konieczność bezpiecznych zachowań dla
chronienia siebie i partnerów seksualnych, niezależnie od
szacowanego ryzyka.
3.
Pacjenci powinni otrzymywać właściwe, precyzyjne informacje o
czynnikach wpływających na przenoszenie HIV i sposobach
zmniejszania tego ryzyka, z podkreśleniem metod najbardziej
skutecznych (np. abstynencja seksualna; stałe i właściwe
używanie prezerwatyw; seks tylko z partnerem o tym samym
statusie serologicznym – dyskusyjne – aut.).
4. Powinny być identyfikowane i poprawiane błędne przekonania pacjenta
dotyczące przenoszenia HIV i sposobów zmniejszania ryzyka zakażenia,
winny być przekazywane informacje na przykład takie, jak:
•
ryzyko zakażenia po jednym kontakcie seksualnym zależy od czynników behawioralnych,
biologicznych i od własności wirusa,
•
HAART nie eliminuje ryzyka przeniesienia zakażenia na innych,
•
profilaktyka poekspozycyjna ma nie do końca znaną skuteczność w zapobieganiu zakażenia
partnera.
5. Interwencje profilaktyczne powinny być kierowane do pacjentów o
najwyższym ryzykiem przenoszenia HIV.
6. Po przekazaniu wstępnych informacji o profilaktyce wskazane są kolejne
dłuższe i bardziej intensywne interwencje, jeśli jest to wykonalne.
7. Pacjenci zakażeni HIV powinni być kierowani do właściwych placówek, jeśli
niemożliwe jest zajmowanie się transmisją HIV podczas wizyt klinicznych.
WHO Europa – 2006
• zasady opieki nad zdrowiem seksualnym i
reprodukcyjnym osób żyjących z HIV,
• zdrowie seksualne osób żyjących z HIV,
• antykoncepcja,
• bezpieczna aborcja,
• reprodukcja naturalna lub wspomagania
medycznie,
• rak szyjki macicy.
Zdrowie seksualne osób żyjących z HIV
• Wywiad dotyczący zdrowia seksualnego
–
–
–
–
–
Wstęp: Ponieważ seks jest ważną częścią zdrowia ogólnego
dlatego wszystkim zadajemy pytania o:
- orientację seksualną,
- rodzaje praktyk seksualnych,
- ochronę siebie i partnerki (partnera) przed HIV/STI,
- antykoncepcję, i in.
• Seksualne well-being
–
–
–
- dysfunkcje seksualne u kobiet,
- dysfunkcje seksualne u mężczyzn,
- interakcje między zaburzeniami wzwodu a lekami
antyretrowirusowymi,
– - choroby przenoszone drogą płciową, i in.
WYWIAD – pacjent żyjący z HIV
• Ocena roli seksu w życiu pacjenta – przed i po HIV.
• Zachowania seksualne:
- posiadanie stałego partnera/partnerki seksualnej:
 związek formalny/nieformalny,
 od jak dawna,
 posiadanie dzieci lub chęć ich posiadania i inne
- częstość kontaktów seksualnych w ciągu jednego tygodnia,
- opinia na temat bezpieczniejszego seksu,
- częstość bezpieczniejszych kontaktów seksualnych,
- stosowanie (lub nie) antykoncepcji,
- liczba partnerów seksualnych w przeszłości,
- liczba partnerów w ciągu ostatniego roku,
• Styl radzenia sobie ze stresem.
• Szacowany poziom poszukiwania wrażeń (potrzeby stymulacji).
WYWIAD dotyczący zdrowia seksualnego
1.
Niezbędne jest stworzenie w gabinecie atmosfery sprzyjającej otwarciu się
pacjenta:
 wyłączenie telefonu/komórki,
 zamknięcie drzwi,
 uniemożliwienie innym przeszkadzania w trakcie rozmowy,
 skoncentrowanie się wyłącznie na tym, co mówi pacjent.
WYWIAD dotyczący zdrowia seksualnego
2. Wskazane danie pacjentowi czasu na znalezienie właściwych
słów do wyrażenia uczuć, emocji, obaw.
3. Empatia wobec pacjenta.
4. Stosowanie pytań otwartych
- np. zamiast pytania czy Pan korzysta z darkroo’mów
pytania – jak spędził Pan ostatnią noc, w jakich miejscach i z kim
się Pan bawił ?).
WYWIAD dotyczący zdrowia seksualnego
5.Wskazane jest potwierdzenie, że i pacjent i lekarz
rozumieją się nawzajem:
• podsumowanie tego, co zdaniem lekarza mówi
pacjent,
• proponowanie wyjaśnienia tego, co zdaniem lekarza
mówi pacjent i co ma na myśli.
6.Wskazane zadanie pytania „czy chciałaby Pani/Pan
powiedzieć coś jeszcze, o co nie zapytano lub o coś
zapytać?”
7.Nigdy nie powinno się oceniać pacjenta.
8.Nie powinno się żartować, nawet jeżeli sam pacjent stara
się żartować na temat swojego życia seksualnego –
najprawdopodobniej w ten sposób próbuje rozładować
napięcie.
Pacjent dowiadując się o swoim zakażeniu HIV
na ogół nie ma podstawowych informacji
dotyczących HIV/AIDS.
•
 Pozytywny stosunek pacjenta do lekarza, ale
także lekarza do pacjenta, odgrywa istotną rolę
w procesie leczenia osoby chorej przewlekle.
 Edukacja seksuologiczna pacjenta jest częścią
opieki nad pacjentem żyjącym z HIV,
sprawowanej przez jego lekarza
(i ew.
współpracujących z nim innych pracowników
służby zdrowia).
Edukacja pacjenta dotycząca
bezpieczniejszego seksu.
Osoba żyjąca z HIV powinna znać:

drogi zakażenia HIV,
 rodzaje aktywności seksualnej wiążące się z ryzykiem
przeniesienia HIV na partnerkę/partnera seksualnego,
 sposoby zmniejszania ryzyka zakażenia HIV w kontaktach
seksualnych,
 zasady etycznej i prawnej odpowiedzialności za
bezpieczeństwo swoje i partnerki/partnera seksualnego – w
tym konieczność poinformowania o statusie serologicznym,
 możliwość nadkażenia, etc.
Edukacja pacjenta
 Wyjaśnienie zagadnień dotyczących leczenia antyretrowirusowego:
 wielu pacjentów boi się rozpoczęcia terapii z obawy o wystąpienie
lipodystrofii, która może zmniejszyć atrakcyjność,
 wśród pacjentów – głównie mężczyzn – krążą opinie o korzystnym
wpływie niektórych leków ARV na potencję, a o niekorzystnym wpływie
innych, etc.
 Sprostowanie mitów dotyczących seksu, krążących w Polsce:
 częsty pogląd, iż prezerwatywy przepuszczają nie tylko HIV, ale i
plemniki,
 poczucie, iż „niewykrywalna wiremia” oznacza brak zakaźności w
kontaktach seksualnych,
 przekonanie, że zakażenie HIV uniemożliwia realizację potrzeb
seksualnych,
 spotykany jest też pogląd, iż HIV nie powoduje AIDS.
Znaczenie podejmowania rozmów o seksualności osób
żyjących z HIV:
1. Pozwalają zmniejszyć negatywne skutki psychologiczne zakażenia HIV,
2. Poprawiają jakość życia osób żyjących z HIV,
3. Wpływają na bardziej świadome podejmowanie decyzji prokreacyjnych,
4. Przyczyniają się do zmniejszenia liczby nowych zakażeń.
Lekarz leczący pacjenta żyjącego z HIV powinien modyfikować jego styl życia:
Lekarz leczący pacjenta żyjącego z HIV powinien modyfikować styl życia pacjenta:
• jego nawyki
żywieniowe
i aktywność
fizyczną
– celu
ewentualnym
• nawyki
żywieniowe
i aktywność
fizyczną
–w
celuzapobiegania
zapobiegania
ewentualnym
późnym
działaniomubocznym
ubocznym leczenia
późnym
działaniom
leczeniaantyterowirusowego,
antyterowirusowego,
• a także styl życia seksualnego – by umożliwić bezpieczniejsze zachowania.
• a także styl życia seksualnego – by umożliwić bezpieczniejsze zachowania.
Problemy do dyskusji:
1. Co może ułatwić lekarzowi podejmowanie rozmów o
seksualności
pacjenta ?
2. Dlaczego rozmowy o seksualności człowieka są
potrzebne i wpływają
na poprawę jakości życia naszych pacjentów ?
Zdrowie seksualne i
prokreacyjne osób zakażonych
HIV – aspekty medyczne.
Dorota Latarska – Smuga
Konsultacja: Jacek Maciejewski
Zakażenia HIV w Polsce
• 2476 zakażonych kobiet
w Polsce = 23% (dane
kumulatywne 19852006r)
• w 2006 roku wykryto
zakażenie HIV u 171
kobiet ( 22.8% wszystkich
nowych zakażeń)
• 12% wszystkich zakażeń
HIV to zakażenia drogą
kontaktów
heteroseksualnych ( ale
76% brak danych co do
drogi zakażenia, ile htx?)
Rozpoznanie zakażenia HIV u kobiet i
mężczyzn w zależności od wieku
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
wiek
15-19
20-29
KOBIETY
>30
[lata]
MĘŻCZYŹNI
Źródła rekomendacji :
• BHIVA guidelines for the management of sexual
and reproductive health of people living with HIV
infection (2006).
• Wytyczne German AIDS Society (2005)
• Thronton A, Reproduction decision-making for
couples affected by HIV, Reviev 2004,12(2)
• Gilling – Smith C, Assisted reproduction in HIVdiscordant couples, AIDS Read.10 (10),2000
Pary ♀↔♂ : medyczne problemy
zdrowia seksualnego i prokreacyjnego
•
•
•
•
♀♂ Profilaktyka poekspozycyjna
♀ MTCTP
♀ Leczenie STI u kobiet
♀ Zdrowie prokreacyjne
• antykoncepcja
• prokreacja
» techniki bezpiecznej prokreacji w parach
♀ HIV+/HIV- ♂
♀ HIV-/HIV+ ♂
♀ HIV+/HIV+ ♂
kont.
• Choroby nowotworowe i stany przedrakowe :
• ♀ szyjki macicy
• ♂ odbytu
• Postępowanie w menopauzie
• Zdrowie seksualne i prokreacyjne mężczyzn
•
Proponowany zakres współpracy w ramach
specjalności podstawowych i dodatkowych:
HIV :
- terapia ARV
- PEP
GINEKOLOGIA
-antykoncepcja
planowa i nagła,
- bezpieczne
techniki
prokreacyjne,
- leczenie
niepłodności,
- leczenie w
okresie
menopauzy
WENEROLOGIA
- profilaktyka i
leczenie STI/STD
ANDROLOG
ENDOKRYNOLOG
SEKSUOLOG
PSYCHOLOG
Metody antykoncepcji:
• Zalecanie stosowania prezerwatyw :
męskich i damskich jako stałego
zabezpieczenia (HIV!!!)
• Doustna planowa antykoncepcja – dla ♀ ARV(-)
wszystkie metody antykoncepcji mogą być
stosowane:
• Wieloskładnikowe leki antykoncepcyjne (COC)
• Progesteronowe leki antykoncepcyjne (POP)
• Długodziałające leki antykoncepcyjne (POCs, DMPA)
• Antykoncepcja „nagła”
• Postinor (750 ug levonorgestrel, 2 tabl. w ciągu 72 godz.), u
kobiet przyjmujących leki będące induktorami CYP450
dawka podwojona (4 tabl. a 750ug = 3mg)
Preparaty antykoncepcyjne a leczenie
ARV
Można stosować z
lekami ARV:
•
•
•
•
COC z >50ug EE
DMPA
LNG-IUS
IUDs
Nie można stosować z
lekami ARV:
•
•
•
•
COC z < 50ug EE
EVRA
POP
implanty
Wieloskładnikowe (COC) leki
antykoncepcyjne dostępne w Polsce
• Można stosować z
lekami ARV
– Gravistat 125
• Nie można stosować z lekami ARV
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Microgynon
Minisiston
Rigevidon
Stediril 30
Marvelon
Mercilon
Novynette
Regulon
Femoden
Harmonet
LogestMinulet
- Minulet
- Mirelle
- Cilest
- Yasmin
- Yasminelle
-…
Interakcje leków antykoncepcyjnych
LEK ARV
wpływ na stężenie leków antykoncepcyjnych.
EFV
↓ ethinylestradiol i progesteron
NVP
NFV
SQV
fAMP
LPV
↓ ethinylestradiol i progesteron
ATV
RTV
↓ ethinylestradiol
IND
XXX
ABC
ddI
3TC
FTC
d4TZDV
brak danych na temat interakcji z
ethinylestradiolem i progesteronem
Techniki bezpiecznej prokreacji w
parach ♀ HIV-/HIV+ ♂
• Inseminacja z banku nasienia
• Oczyszczanie spermy
• ( Adopcja )
Propozycja postępowania wstępnego
♂ HIV+/HIV- ♀ ♀ HIV+/HIV+
(♂ HCV+/HCV- ♀)
•
•
•
•
Informacja wstępna dla pary
Ocena stanu zdrowia kobiety i mężczyzny
Rozmowa z doświadczonym doradcą
Pisemna świadoma zgoda partnerów
Proponowany schemat badań:
♀ (HIV-)
• HIV, HBV, HCV
• STI/STD
• Profil
endokrynologiczny
• Badanie
ginekologiczne
• Ocena owulacji
♂HIV(+)
•
•
•
•
badanie spermy
HCV, HBV
STI/STD
CD4, VL
• brak aktywnej IO
Rozmowa z doświadczonym doradcą (razem w
parze, a następnie oddzielenie z kobietą i
mężczyzną) zawierająca informacje o:
1/ ew. ryzyku zakażenia HIV ( w Europie nie stwierdzono
zakażenia HIV u kobiety i dziecka)
2/ możliwości niepowodzenia (skuteczność procedury 1014%, pary bez problemu niepłodności oczekiwana ciąża
3-6 procedur)
3/ konieczności bezpieczniejszych kontaktów seksualnych
co najmniej 6 miesięcy przed rozpoczęciem procedury, w
trakcie jej trwania i w okresie ciąży oraz unikania innych
sytuacji narażających na zakażeni HIV (np.DU)
3/ dgn zakażenia HIV u kobiety ( w trakcie procedury, ciąży
i co 3 miesiące do 12 m-cy po ostatniej inseminacji)
Kryteria płodności pary wg WHO :
♀
♂
• Prawidłowy profil
endokrynologiczny;
• Liczba plemników >
20 mln/mL
• < 80%
nieprawidłowych
form
• > 50% ruchliwość
– FSH < 12 IU/L
– Progesteron >
30ng/mL
• Co najmniej jeden
drożny jajowód
TECHNIKI ZAPŁODNIENIA
♂ HIV+/HIV- ♀ ♀ HIV+/HIV+
(♂ HCV+/HCV- ♀)
• Podanie oczyszczonego nasienia przez cewnik
do jamy macicy, w okresie owulacji
• W przypadku niepowodzenia konieczność
wprowadzenia technik rozrodu wspomaganego :
• Indukcja owulacji
• Zapłodnienie in vitro (IVF – in vitro fertilization )
• Docytoplazmatyczna iniekcja spermy (ICSI –
intracytoplasmic sperm injection)
Koordynator programu ( model brytyjski):
• KTO?
- pielęgniarka , psycholog, pracownik socjalny, …
• PO CO?
- udzielanie wstępnej informacji o programie bezpiecznej
prokreacji
- kontakt z ginekologiem, zakaźnikiem i wirusologiem
- ustalenie terminów badań wstępnych
- koordynowanie kolejnych wizyt
- przesyłanie danych
• DLACZEGO ?
- konieczność scalenia działań lekarzy i wirusologa w
sytuacji ich pracy w różnych ośrodkach
- poczucie „bezpieczeństwa” dla pary
Proponowany schemat postępowania
KOORDYNATOR PROGRAMU :
INFORMACJA WSTĘPNA DLA PARY
GINEKOLOG:
ZAKAŹNIK:
-Badania wstępne u kobiety
- Badania wstępne wg proponowanego
powyżej schematu
-Ocena nasienia u
mężczyzny
Wspólna decyzja ginekologa i zakaźnika o możliwości
przeprowadzenia procedury oczyszczania spermy i sztucznej
inseminacji
Pełna informacja dla pary – pisemna zgoda
Informacja dla wirusologa
Ustalenie terminów przez
koordynatora programu
PARA ♀ HIV+/ HIV- ♂
Sztuczna inseminacja wykonywana przez
ginekologa lub w warunkach domowych.
Zastosowanie standardu prowadzenia ciąży
i porodu u kobiety HIV(+).
Zagadnienia do dyskusji :
• Współpraca ginekolog-zakaźnik-wirusolog
(potrzeba koordynatora?)
• Zakres badań u kobiety i mężczyzny
• Finansowanie
– Podstawowe działania (ginekolog, wirusolog,
zakaźnik)
– Poszerzony zakres interwencji w zależności od
potrzeb indywidualnych : stymulacja owulacji, IVF,
ICSI
(Program terapeutyczny do NFZ? , program
badawczy?, program do UE?...)
Zdrowie seksualne i
prokreacyjne osób
zakażonych HIV – aspekty
medyczne (część II)
Rafał Szymański
Wojewódzki Szpital Zakaźny
w Warszawie
• Z powodu skutecznej terapii ARV osób
zakażonych HIV oraz stałego przyrostu
nowych zakażeń w Polsce konieczne
staje się opracowanie standardów
zdrowia seksualnego i prokreacyjnego
• Mężczyźni stanowią ~75% osób z
HIV/AIDS w Polsce
W marcu 2007 r.
wykryto zakażenie
HIV u 28 mężczyzn
(12 kobiet)
Do końca 2006 roku
wykryto zakażenie
HIV u 7920
mężczyzn
W 2006 – 569
nowych zakażeń u
mężczyzn
• Ludzie żyjący z HIV/AIDS (PLHA) mają prawo
do:
– Ochrony własnego zdrowia
– Czerpania satysfakcji ze szczęśliwych
związków
– Czerpania satysfakcji z życia seksualnego i
reprodukcyjnego
– Edukacji i wiedzy nt. profilaktyki zakażenia
HIV partnerów seksualnych
• Drogi zakażenia u mężczyzn:
IDU → Htx, MSM
Heteroseksualna
MSM
• Są liczne doniesienia o epidemii kiły,
rzeżączki i innych STI wśród MSM
• Udowodniono, że STI powodują wzrost
ryzyka zakażenia HIV oraz przyśpieszają
progresję samego zakażenia
Źródła rekomendacji:
• British HIV Association guidelines for the
management of sexual and reproductive health
of PLWH (2006)
• National guidelines on the sexual health of
PLWH –British Association for Sexual Health and
HIV (2005)
STIs u mężczyzn zakażonych HIV
Szeroko pojęty dostęp do opieki medycznej powinien
obejmować
• Szacowanie ryzyka narażenia na STI
• Badania przesiewowe w kier. zak. HAV, HBV, HCV, z
uwzględnieniem szczepień
• Zapewnienie dostępu do prezerwatyw i do porad nt.
prewencji STIs
• Poradnictwo po teście
• Poradnictwo dla par nieskoordynowanych serologicznie
• Zapewnienie informacji nt. reinfekcji i nadkażenia
(superinfekcji)
STIs u mężczyzn zakażonych HIV-c.d.
• Zalecenia
– Serologia kiły od początku obserwacji pacjenta i okresowo
(w przypadku znacznego narażenia na zak. co 3 m-ce)
– Oznaczenie serologii wzw A,B,C „na wejściu” i ew.
zaszczepienie p/HBV i HAV, następnie badania serologiczne
co rok (B,C) lub częściej w razie zwiększonego ryzyka
narażenia na zakażenie
– Dostęp do szeroko pojętego poradnictwa, aby promować
bezpieczniejsze zachowania
Transmisja seksualna HCV
• Ryzyko transmisji między partnerami, z których
jeden zakażony jest HCV wynosi 1-3%
• Koinfekcja HIV, długość trwania związku
(seksualnego), wysoka wiremia HCV mogą
zwiększać ryzyko zakażenia HCV
• Kontakty seksualne MSM
• Konieczność badań przesiewowych i
profilaktyki
Profilaktyka zakażeń HIV i innych
STI
•
•
•
•
Stosowanie prezerwatyw
Lubrykanty na bazie wody
Latex i poliuretan mają porównywalną skuteczność
Brak znaczącej różnicy pomiędzy prezerwatywą z
„grubszego” latexu do kontaktów analnych, a zwykłą
prezerwatywą
• Nonoxynol-9-powoduje złuszczanie nabłonka
predysponując do mikrouszkodzeń-nie jest zalecany
• Edukacja, co do prawidłowego użycia prezerwatywy
• Aspekt prawny kontaktów seksualnych bez
zabezpieczenia - przypadek zatajenia faktu o zakażeniu
STI
Niepłodność
• Bardzo mało danych na temat wpływu HIV/AIDS i
HCV na jakość spermy
• Udowodniono korelację niskiego CD4 i toczącej się
IO i obniżenia parametrów jakościowych spermy
(ruchliwość, ilość i objętość ejakulatu)10
• Brak wpływu ART na jakość nasienia9
• Zaleca się leczenie ARV u osób z zaawansowaną
chorobą w celu poprawy jakości nasienia
Zaburzenia erekcji (ZE)
• Dużo doniesień nt. ZE u zakażonych HIV MSM
• Przyczyny: psychiczne i organiczne
• ARV: PI!, ale udowodniono występowania ZE u osób
leczonych schematami z pominięciem PI oraz bez
HAART
• Aspekt psychiczny oraz leki: p/depresyjne,
p/psychotyczne, sterydy anaboliczne, leki obniżające
poziom lipidów, alkohol
• Zaleca się stosowanie inhibitorów fosfodiesterazy:
5-sildenafil,tadalafil,vardenafil
• INTERAKCJE Z lekami metabolizowanymi przez
CYP450 (makrolidy, azole, IP, etc.); zaleca się
włączanie od najmniejszej możliwej dawki
Inne zaburzenia seksualne
• Przedwczesny/opóźniony wytrysk
• Obniżenie libido
• 41-48% zakażonych HIV MSM wykazuje obniżenie
libido
• Neuropatia obwodowa odpowiedzialna często za
opóźniona ejakulację
• Często przyczyną są czynniki psychologiczne
• Zaleca się badanie poziomu hormonów w celu
wykluczenia przyczyn organicznych
– Płciowe
– Tarczycy
– Prolaktyna
Rak odbytu i odbytnicy
• 1-2 przypadków na 100,000 osób
• Śmiertelność 30% w populacji
• U osób zakażonych HIV: M – 40/100 000,
K – 7/100 000 (dane USA)
• Stosunek analny bierny – czynnik ryzyka
u osób zakażonych i niezakażonych HIV
(MSM i Htx)
• Wpływ zakażenia HIV ???
• Znacząco zależny od koinfekcji HPV –
16,18,31,33,35 – typy wysoko onkogenne
Rak odbytu –c.d.
• W ocenie hist-pat. wycinków
raka odbytu wykazano
zakażenie HPV u:
– 83% M [z tego 98%MSM]
– 95% K
• Postępowanie: dyskusja
DYSKUSJA
• Profilaktyka raka odbytu
– Rektoskopia (jak często?)
– Badania w kier. HPV
– Szczepienia p/HPV u MSM
– Szczepienia p/HAV
• Badania przesiewowe (jak często?)
– HCV, HBV, kiła
• Poradnictwo
Postępowanie
poekspozycyjne formularz ogólnopolski.
Marek Beniowski, Elżbieta Mularska,
Adam Witor, Dariusz Zaborowski,
Jakub Kwiatkowski
POEKSPOZYCYJNA OCENA STOPNIA
NARAŻENIA NA ZAKAŻENIE WIRUSEM HIV,
HBV, HCV
• I. Dane osoby eksponowanej:
• Imię i nazwisko ....... Płeć (M/K)...........
• Data urodzenia ..................
PESEL.....................................
• Adres
domowy..............................Telefon………..
• II. Charakter ekspozycji (miejsce i czas pora doby): ………
• Daty zgłaszania się na wizyty ....1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zakłucie igłą:
•
•
miejsce skaleczenia .......................
średnica igły (oceń, gdy brak
pewnych
danych)
•
mechanizm skaleczenia
•
głębokość zakłucia
•
widoczne krwawienie w miejscu
zakłucia
wstrzyknięta objętość, o ile
dotyczy
Rana cięta, rana szarpana:
•
•
•
•
miejsce skaleczenia
użyte narzędzie
mechanizm skaleczenia
głębokość skaleczenia
Zachlapanie:
•
miejsce zachlapane (skóra uszkodzona
lub nie; okolica ciała):
•
objętość (szacunkowa):
• Inne:
III. Materiał będący źródłem
ekspozycji:
• WPISAĆ
IV.Czy znany jest stan
serologiczny osoby
eksponowanej?*
• HBsAg, HBsAb, HBcAb, HCVAb, HIVAb
V. Czy są znane dane osoby, od
której pochodził materiał mogący
być źródłem zakażenia?*
• tak
nie
• Imię i nazwisko
Płeć
(M/K)...........
• Stan serologiczny*: HIVAb HBsAg
HBsAb HCVAb
• Przynależność do grupy o „ryzykownych
zachowaniach” .........................................
• Zaawansowanie choroby (dotyczy osób z
potwierdzonym uprzednio zakażeniem
HIV):
– VL - .... liczba CD4.........................................
• Stosowanie leków przeciwwirusowych
………
• Wykonano test* :
tak
nie
• Zgoda na test (czy uzyskano?)....................
VI. Oświadczenie osoby
eksponowanej:
• Wyrażam zgodę na pobranie mi krwi na badanie w
kierunku obecności przeciwciał anty-HIV, anty-HCV,
anty-HBs oraz antygenu HBs i komórek rozrodczych.
Wiem, co oznaczać będzie wynik ujemny i wynik
dodatni tych badań. Wiem, że badanie w kierunku
obecności przeciwciał anty-HIV jest wskazane po
zdarzeniu, po 6 tygodniach, 3 miesiącach i 6
miesiącach od dnia dzisiejszego. Badanie HBsAg
jest wskazane po zdarzeniu i po uzyskaniu
dodatniego wyniku na obecność przeciwciał antyHBs. Badanie przeciwciał anty-HCV jest wskazane
po zdarzeniu, po 6 tygodniach i po 6 miesiącach od
dnia dzisiejszego. Oświadczam również, że do czasu
ostatecznego ustalenia czy doszło u mnie do
zakażenia będę stosował/a omówione zasady
profilaktyki.
• data ..... podpis osoby eksponowanej.............
• pieczątka i podpis lekarza
VII. Stosowanie leków
antyretrowirusowych:
• Wyrażam zgodę na profilaktyczne
stosowanie leków antyretrowirusowych
Jednocześnie oświadczam, że nie jestem
w ciąży i będę unikać prokreacji przez
okres najbliższych sześciu miesięcy
(dotyczy również mężczyzn), jak również
nie będę dawcą komórek rozrodczych
(komórki jajowe, nasienie) przez okres
sześciu miesięcy.
• data ..... podpis osoby eksponowanej……
Wyniki oznaczeń HIVAb
DATA
Badanie 0
Badanie 6 tyg.
Badanie 3 m-ce
Badanie 6 m-cy
Badanie 12 m-cy#
#Dla HCV+
NUMER
BADANI
A
WYNIK
Wyniki oznaczeń HCVAb
DATA
Badanie 0
Badanie 6 m-cy
NUMER
BADANI
A
WYNIK
Wyniki oznaczeń HBsAg
DATA
Badanie 0
Badanie 6 m.-cy
NUMER
BADANI
A
WYNIK
Szczepienie przeciwko WZW B
TAK/NIE KIEDY (ROK)
I
II
III
Ostatnia dawka
Wynik oznaczenia HBsAb
DATA
Badanie 0
NUMER
BADANIA
WYNIK
VIII. Zalecenia:
• Pacjentowi podano immunoglobulinę anty-HBs*
tak
nie
• Pacjentowi wydano leki antyretrowirusowe*
tak
nie
• Wydano*:
leki
receptę
(jeżeli tak , to na jakie leki) …………………….
• ilość tabletek .................................
• ilość tabletek ..................................
• ilość tabletek .................................
• data ...................... pieczątka i podpis lekarza
IX. Objawy niepożądane:
niepowodzenie kliniczne ‫ٱ‬
niepowodzenie ‫ٱ‬
immunologiczne
niepwodzenie ‫ٱ‬
wirusologiczne
niedokrwistość i/lub ‫ٱ‬
neutropenia
kamica nerkowa
nuropatia obwodowa
zaburzenia
gospodarki
lipidowej
nadwarżliwość
nudności, wymioty, ‫ٱ‬
biegunka
zapalenie trzustki ‫ٱ‬
kwasica mleczanowa +
stłuszczenie wątroby
uzależnienie
(narkotyki,
alkohol)
laboratoryjne
wykładniki
uszkodzenia
wątroby
‫ٱ‬
• Zakończenie chemioprofilaktyki (kiedy,
dlaczego) ..
• data....................................... podpis i
pieczątka lekarza ….
Poradnictwo okołotestowe
Bartosz Szetela
Klinika Chorób Zakaźnych AM
we Wrocławiu
Średnia roczna liczba nowo wykrytych zakażeń
w latach 2001-2005
Badanie anty-HIV należy oferować
osobom:
• mającym ryzykowne kontakty seksualne bez
zabezpieczenia
• często zmieniającym partnerów seksualnych
• świadczącym usługi seksualne
• nadużywającym alkoholu (jeśli wiąże się z ryzykownymi
kontaktami seksualnymi) i stosującym narkotyki,
szczególnie podawane dożylnie
• z chorobami przenoszonymi drogą płciową
• kobietom w ciąży
• z tatuażem (?)
• którym przetoczono w przeszłości krew lub preparaty
krwiopochodne (?)
Może należy zalecać wykonanie
testu wszystkim osobom
aktywnym seksualnie?
Za: wykrycie dużej liczby osób, które nie wiedzą o
swoim zakażeniu, edukacja
Przeciw: niska prewalencja zakażenia HIV w
Polsce, koszt
Ekspozycja
zawodowa/niezawodowa
Jeżeli ekspozycja miała miejsce w ciągu 72
godzin przed zgłoszeniem, pacjenta
należy skierować do specjalistycznego
ośrodka (Kliniki lub Oddziału Chorób
Zakaźnych) w celu ustalenia wskazań do
zastosowania profilaktyki poekspozycyjnej!
(Jedynie jeśli czas od ekspozycji był dłuższy można wykonać badanie
anty-HIV, ale nadal należy pacjenta skierować do specjalisty lub
wykonać badanie samemu w kierunku innych zakażeń (HBV, HCV,
kiła, rzeżączka itp..)
Rola osoby zlecającej test
lekarz, osoba przeszkolona
Uzyskanie zgody pacjenta!
W razie braku takiej możliwości można odstąpić od tej zasady jedynie w przypadku
naglącej potrzeby medycznej i dla dobra chorego.
Wskazana konsultacja z bardziej doświadczonym lekarzem.
Niezbędna rozmowa po teście po poprawie stanu zdrowia chorego.
Zapewnienie możliwości anonimowego wykonania badania.
Słuchanie potrzeb
Dostarczenie wiedzy
Zmniejszenie napięcia
Wykonanie badania anty-HIV
Pomoc – co dalej (leczenie, pomoc psychologa…)
Próba modyfikacji postaw
Uzyskanie informacji epidemiologicznych
Jak słuchać?
profilaktyka zależna od bodźców „wyzwalających” ryzykowne zachowania
Pozornie jednolite grupy są bardzo zróżnicowane (różne wartości i
czynniki wyzwalające/motywacje):
-
młodzież podejmująca ryzykowne zachowania
-
MSM: homosx, bisx, heterosx
-
osoby świadczące usługi seksualne
-
narkomani
Brak jednolitych wskazań – poszukiwanie
czynników wyzwalających u każdej osoby.
Rozmowa przed testem
Informacje od pacjenta:
1.
Powód badania:
Co wywołało niepokój?
Czy jest to pierwszy test w kier. HIV?
Jeśli nie, to jakie były wyniki
poprzedniego i czemu był wykonany?
Czy pacjent ma pytanie dotyczące
samego testu i HIV/AIDS?
2. Zachowania pacjenta:
Seksualne
Środki psychoaktywne i inne
Czas ostatniego narażenia
3. Konsekwencje wyniku i przygotowanie na
dodatni wynik:
Za i przeciw badaniu
Co jeśli wynik będzie dodatni (komu
powie, jakie ma wsparcie, jakie zmiany
nastąpią w jego życiu)?
4. Co będzie robił w oczekiwaniu na wynik?
Informacje dla pacjenta:
1.
Procedura testowania:
Logika badania
Interpretacja wyniku
Kiedy będzie wynik (informacja o
wynikach fałszywie dodatnich testów
przesiewowych)
2. HIV a AIDS
3. Okienko serologiczne (niezbędny okres przynajmniej
3 miesięcy od ostatniej potencjalnie zakaźnej
ekspozycji)
4. Drogi zakażenia i jak NIE można się zakazić
(jak żyje się z osobą zakażoną)
5. Profilaktyka zakażeń drogą seksualną i
dożylną (bezpieczniejsze zachowania
według pacjenta – co jest przyczyną
podjęcia ryzyka, czy jest świadome?)
6. Opcje terapeutyczne dla osób zakażonych
HIV; prawa i obowiązki
7. Możliwość uzyskania pomocy w różnych
organizacjach i instytucjach.
Rozmowa po teście
Wynik ujemny:
1.
2.
3.
4.
Sprawdzenie kompletności wszystkich
informacji dotyczących pacjenta
Wiarygodność wyniku do sytuacji
sprzed 3 miesięcy!
Czy w międzyczasie coś się jednak nie
wydarzyło?
Jak można uniknąć sytuacji
ryzykownych w przyszłości (decyzja i
pomysły pacjenta jako podstawa do
rozmowy – zdawkowe „Stosuj
prezerwatywy” mniej nieskuteczne/?/, ale
nadal niezbędne!)
5.
6.
7.
Powtórzenie zasad bezpieczniejszego
seksu lub stosowania narkotyków.
Inne pytania i wątpliwości pacjenta
Informacja o ryzyku zakażenia HBV,
HCV, kiłą, rzeżączką i innymi
chorobami przenoszonymi drogą
płciową
Wynik dodatni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Od razu wydaj wynik.
Weryfikacja danych dotyczących
pacjenta.
Pacjent powinien mieć czas na
przyzwyczajenie się do informacji.
Jakie pacjent ma potrzeby i pytania?
Różnica między HIV a AIDS, możliwości
terapeutyczne i prognoza, co zmieni się
w życiu pacjenta.
Jakie pytania ma pacjent?
Obowiązki osoby zakażonej i prawa, w
tym poinformowanie partnera/partnerów
seksualnych.
Skierowanie pacjenta do Poradni
Niedoborów Odpornościowych, najlepiej
na piśmie.
Ocena myśli destruktywnych i możliwa
pomoc.
Stosowane testy
1. ELISA + test potwierdzenia w razie
konieczności (procedura zgodnie z
zaleceniami WHO)
2. „Rapid testy” (krew, wymaz) /zwłaszcza u osób o dużym
ryzyku nie zgłoszenia się po wynik/ – dostępne po uzyskaniu
certyfikatu EU; dodatnie wyniki muszą
zostać potwierdzone testem ELISA i
potwierdzenia zgodnie z procedurą WHO
Testy przesiewowe – wymagania
Testy serologiczne:
• wysoka pozycja w rankingu WHO
• certyfikaty FDA, Paul Ehrlich Institut, Unii Europejskiej
• spełnianie uznanych, międzynarodowych norm czułości i swoistości
• zapewniony serwis aparaturowy i doradztwo metodyczne
Poza tym przy wyborze testu należy ocenić następujące elementy:
• możliwości diagnostyczne testu (anty HIV1,2; anty HIV1,2,0;
antyHIV1,2,0 i/lub HIVAg)
• niezbędne materiały kontrolne
• wielkość opakowania dostosowana do potrzeb laboratorium (terminy
ważności i stabilność odczynników)
• możliwość wykonywania małych serii badań
• czytelność opisu wykonania i interpretacji wyników
Testy przesiewowe cd.
Wydany może zostać wyłącznie wynik
ostateczny:
- ujemny przesiewowy (z informacją o okresie 3miesięcznym)
- test potwierdzenia
Konsultanci wojewódzcy d/s diagnostyki laboratoryjnej razem z
konsultantami chorób zakaźnych ustalą na swoim terenie listę
laboratoriów rekomendowanych do wykonywania testów
przesiewowych???
Warunkiem wpisu na listę i otrzymania certyfikatu wydawanego na wniosek konsultantów
przez Krajowe Centrum ds. AIDS jest spełnienie przez laboratorium następujących
warunków:
- zapewnienie przeprowadzenia pełnego postępowania diagnostycznego, łącznie z
uzyskaniem wyniku testu potwierdzenia
- zapewnienie konsultacji lekarskich (?) przed i po wykonaniu badania
- posiadanie odpowiedniej aparatury (zapewniony serwis oraz doradztwo
metodyczne)
- stosowanie odczynników posiadających certyfikaty (FDA, Paul Ehrlich Istitut, Unii
Europejskiej)
- posiadanie opisanych procedur postępowania przedanalitycznego, analitycznego i
poanalitycznego w odniesieniu do wykonywania diagnostyki zakażenia HIV łącznie z
deklaracją personelu o bezwzględnym przestrzeganiu poufności badań
- udokumentowany kontakt z Ośrodkiem Referencyjnym
- posiadanie pełnej dokumentacji każdej serii badań
- udokumentowany udział w międzynarodowym programie kontroli jakości w
zakresie diagnostyki HIV
Certyfikacja laboratoriów
(testy przesiewowe, potwierdzenia, HIV-RNA)
Testy przesiewowe EIA oraz testy potwierdzenia muszą być
wykonywane przez pracowników z odpowiednim
przygotowaniem teoretycznym oraz praktycznym,
przestrzegających reguł dobrej praktyki laboratoryjnej.
Wykonanie testu EIA to pierwszy etap diagnostyki zakażenia HIV.
Wszystkie ośrodki (w tym także laboratoria), które nadal chcą wykonywać
immunoenzymatyczne badania przesiewowe są zobowiązane do stworzenia zasad
organizacyjnych, które w każdym przypadku
zagwarantują doprowadzenie diagnostyki do uzyskania ostatecznego wyniku.
Rekomendacje –
podsumowanie
anty-HIV należy oferować osobom:
aktywnym seksualnie,
stosującym narkotyki dożylnie lub mającym inne ryzykowne zachowania,
kobietom w ciąży.
1. Badanie
-
2. Wszystkie badania anty-HIV muszą być połączone z rozmową
okołotestową (przed- i potestową) zawierającą elementy wymienione
wcześniej, przeprowadzoną przez przeszkolonych lekarza lub konsultanta.
3. Niezbędne uzyskanie w pełni świadomej zgody pacjenta na wykonanie
badania anty-HIV (z wyjątkiem sytuacji nagłej, podczas której nie jest
możliwe jej uzyskanie).
4. Zapewnienie możliwości wykonania badania anonimowo.
5. Wydanie jedynie wyniku ostatecznego.
Rekomendacje – podsumowanie
6. Testy należy wykonywać jedynie w certyfikowanych
laboratoriach spełniających standardy renomowanych
instytutów diagnostycznych i biorących udział w
programach kontroli jakości.
7. Stosowane testy powinny cechować się jak najszerszym
spektrum diagnostycznym, uwzględniającym specyfikę
epidemiologiczną danego regionu i pacjenta.
8. Po uzyskaniu certyfikatu EU można stosować, zgodnie z
zaleceniami producenta, tzw. „Rapid testy”, których
wynik dodatni należy zawsze potwierdzić testem ELISA i
potwierdzenia zgodnie z zasadami WHO.
Problemy do dyskusji:
1.
2.
3.
4.
5.
Czy oferować badanie anty-HIV osobom z tatuażem,
po przetoczeniach krwi w przeszłości? – NIE?
Czy oferować badanie anty-HIV wszystkim osobom
aktywnym seksualnie? – TAK?
Jak wymusić przestrzeganie standardów przez
laboratoria i osoby zlecające badanie? – nowa ustawa
o diagnostyce laboratoryjnej?
„Rapid testy”? – TAK?
Konsultacje udzielane również przez
doradców/pielęgniarki? – TAK?
Szczepienia u dorosłych
osób zakażonych HIV –
proponowane zalecenia
lek. med. Weronika Rymer
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych,
Chorób Wątroby
i Nabytych Niedoborów Odpornościowych
AM we Wrocławiu
sprawność
układu
odpornościowego
(liczba CD4)
skuteczna
odpowiedź poszczepienna
potrzeba
profilaktyki zakażeń
ryzyko NOP
po „żywych”
szczepionkach,
wydłużenie czasu
wystąpienia NOP
Szczepienie a zakażenie HIV
• przejściowy wzrost wiremii i spadek liczby
limfocytów CD4 po szczepieniu
• immunomodulacyjny wpływ szczepień
NIE STWIERDZONO ZNACZENIA
KLINICZNEGO
Szczepienia osób HIV (+)
• ACIP – 2006/2007
–
–
–
–
–
Td (lub Tdap)
HPV (kobiety do 26 r.ż.)
MMR
grypa
S.pneumonie –
polisacharydowa
– WZW B
– w wybranych grupach:
WZW A i N.meningitidis
• EACS – 2001
HAV Td, grypa,
S.pneumoniae, HBV
• Program Szczepień
Ochronnych
(na 2007 r.)
– WZW B (obowiązkowo)
– grypa (zalecane osobom z
obniżoną odpornością)
Zalecenia PTN AIDS
• immunizacja we wcześniejszych stadiach
zakażenia (1 i 2 wg CDC)
• u osób z liczbą limfocytów CD4<200 kom/ml –
odroczyć wakcynację do czasu rekonstrukcji
układu odpornościowego i zwiększenia liczby
limfocytów
• u osób, u których mimo stosowania HAART nie
udało się zwiększyć liczby limfocytów CD4>200
kom/ul – indywidualizacja
Zalecenia PTN AIDS
• Szczepienie preparatami zawierającymi żywe
drobnoustroje - przeciwwskazane
– wybrane preparaty (np. przeciw żółtej gorączce) w
zależności od stopnia upośledzenia układu
immunologicznego
• przeciwwskazane w głębokim deficycie immunologicznym i
objawowym AIDS, z uwagi na duże ryzyko NOP
• warunkowo niektóre szczepionki u pacjentów z wysoką
liczbą limfocytów (jaką?)
– rola odporności środowiskowej, ale szczepienie osób
z bliskiego kontaktu osoby z głębokim deficytem
odporności – kontrowersyjne – możliwość transmisji
szczepu szczepionkowego
Zalecenia PTN AIDS
• Rekomendowane szczepienia
–
–
–
–
–
–
Przeciw zakażeniu HBV
Przeciw zakażeniu HAV
Przeciw tężcowi/błonicy i tężcowi
Przeciw zakażeniu S.pneumoniae
Przeciw grypie
Przeciw zakażeniu HPV
• Przeciwwskazane: przeciw VZV i żółtej
gorączce (poza wybranymi przypadkami)
• Pozostałe szczepienia – wg indywidualnych
wskazań, zgodnie z obowiązującymi
zaleceniami
Szczepienie przeciw WZW A
• osoby z negatywnym wywiadem w
kierunku zakażenia HAV, wskazane
wcześniejsze oznaczenie przeciwciał antyHAV IgG
• zalecane zwłaszcza osobom z „grup
ryzyka”
– przewlekłe choroby wątroby
– podróżujący na tereny o wysokim współczynniku
zapadalności na WZW A
– MSM
– czynni narkomani
– osoby żyjące w społecznościach, gdzie istnieje
wyższe ryzyko transmisji HAV
Szczepienie przeciw WZW B
• szczepienie pacjentów anty-HBc(-)
• oznaczenie miana anty-HBs 1-3 miesięcy po
szczepieniu oraz 1xrok
(Uzasadnienie: gorsza odpowiedź na szczepienie, wraz z degradacją
układu odpornościowego szybszy spadek miana przeciwciał antyHBs)
• szczepienie podstawowe – dawka jak dla osób HIV (-)
w przypadku braku odpowiedzi – szczepienie
podwójną dawką
(brak wytycznych co do dawki u osób z deficytem
odporności (jak to ma miejsce u osób dializowanych))
• dawki przypominające – w celu utrzymania miana
przeciwciał anty-HBs >10 j.
• szczepienie obowiązkowe w ramach PSO
Szczepienie przeciw tężcowi
• szczepienie preparatem T
lub (jeśli dostępny Td)
• co 10 lat dawka przypominająca
• osoby wcześniej nieszczepione, szczepienie
niepełne lub historia szczepień niepewna –
pełny cykl szczepienia
• kobiety w ciąży – ewentualnie szczepienie w II i
III trymestrze
Szczepienie przeciw grypie
• rokrocznie przez sezonem epidemicznym
• duże znaczenie odporności środowiskowej
(możliwość braku odpowiedzi poszczepiennej)
• PSO – zalecane m.in. osobom z
upośledzeniem odporności
Szczepienie przeciw
S.pneumoniae
• szczepionka polisacharydowa 23-walentna
• zalecane szczepienie jak najszybciej po
rozpoznaniu zakażenia HIV, z uwagi na wysokie
ryzyko zakażenia tą bakterią
– uwaga: możliwość braku odpowiedzi poszczepiennej
u osób z głębokim deficytem odporności
• PSO – zalecana m.in. osobom z nabytymi
niedoborami odporności
Szczepienie przeciw HPV
• szczepienie kobiet do 26 r.ż.
(rejestracja preparatu)
– mniejsza skuteczność u kobiet zakażonych co
najmniej jednym z serotypów HPV, których antygeny
zawierają szczepionki
– przeciwwskazane w ciąży
• szczepienie nie chroni w 100% - badanie
kolposkopowe nadal niezwykle istotne w
profilaktyce raka szyjki macicy
PROFILAKTYKA ZAKAŻENIA
HPV - przyszłość
• Varnai AD i wsp: HPV in anal
squamous cell carcinoma and
anal intraepithelial neoplasia
(AIN). Impact of HPV analysis of
anal lesions on diagnosis and
prognosis; Int J Colorectal Dis.
2006
– rak odbytu –
HPV-DNA (+) w 80,9%
– HPV 16 w 86,8%
• szczepienie kobiet
>26 r.ż.
• szczepienie
mężczyzn
• Recognizing the need for anal
HPV screening. Vaccine study
results in MSM population
needed.; AIDS Alert. 2006
• profilaktyka raka
odbytu
– profilaktyka kłykcin
kończystych
– wpływ na
epidemiologię HPV
PRZECIWWSKAZANE
• szczepienie przeciw ospie wietrznej
– znaczenie odporności środowiskowej
(np.szczepienie dzieci wrażliwych na
zakażenie VZV, często kontaktujących się z
pacjentem) – uwaga – możliwość transmisji
szczepu szczepionkowego
• szczepienie przeciw żółtej gorączce
– ewentualnie osoby z liczbą limfocytów
CD4>200/300 kom/ml
INNE
• wg indywidualnych wskazań
• dur brzuszny – nie jest zalecane szczepienie szczepionką żywą
• odkleszczowe zapalenie mózgu
• japońskie zapalenie mózgu
– szczepionka inaktywowana
– szczepionka żywa atenuowana (Chiny) - przeciwwskazana
• wścieklizna
• polio – IPV
• zakażnie N.meningitidis
• Hib – dobra tolerancja szczepienia, ale brak znaczenia
epidemiologicznego
PODSUMOWANIE (1)
• proponowane szczepienia w ramach
całościowej opieki nad pacjentami
HIV(+)
–
–
–
–
–
–
Przeciw zakażeniu HBV
Przeciw zakażeniu HAV
Td co 10 lat dawka przypominająca
Przeciw zakażeniu S.pneumoniae
Przeciw grypie 1x rok
Przeciw zakażeniu HPV
PODSUMOWANIE (2)
• immunizacja we wcześniejszych stadiach
zakażenia HIV (1 i 2 wg CDC)
• u pacjentów z liczbą limfocytów
CD4<200 kom/ml – indywidualizacja
• przeciwwskazane szczepienie preparatami
zawierającymi żywe drobnoustroje
Diagnostyka i leczenie chorób
ośrodkowego układu nerwowego
u zakażonych HIV
Edyta Grąbczewska
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w
Bydgoszczy
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W
TORUNIU
Choroby ośrodkowego
układu nerwowego u zakażonych HIV
WTÓRNE
PIERWOTNE
• Toksoplazmoza
• HIV-demencja
• PML
• Mielopatia
wakuolarna
• Pierwotny chłoniak CUN
• Aseptyczne zap.
opon m-r
• Gruźlicze zap. opon m-r i mózgu
• Choroby
naczyniowe CUN
• Kryptokokowe zap. opon m-r i mózgu
• Cytomegalowirusowe zap. mózgu
• Kiła CUN
• Zapalenie CUN etiologii VZV
• Opryszczkowe zap. mózgu
• Aspergiloza
• Listeriozowe zap. opon m-r i mózgu
Choroby ośrodkowego
układu nerwowego u zakażonych HIV
• u 10-20% pacjentów OI CUN - pierwsza manifestacja HIV
• w USA zgony z powodu toxo CUN 3,5%  1,9% (1998)
w Europie  4x ( 80% populacji anty-Toxo)
• pierwotny chłoniak CUN u 4-7%, częściej u mężczyzn 9:1, w
czwartej dekadzie życia
• PML u 0,9%-1,8%, badania autopsyjne- 2,4%- 5,3% częściej
u mężczyzn 6,7:1
Choroby ośrodkowego
układu nerwowego u zakażonych HIV
• u 5-10% pacjentów pierwsze OI- kryptokokowe zapalenie
opon m-r i mózgu, po wprowadzeniu cART 
• u 15%- 20% HIV- demencja, u 30% z nich - mielopatia
wakuolarna
• u 35% pacjentów- Tbc, u 6% dotyczy CUN
• zapalenie mózgu etiologii CMV stanowi 1% przypadków CMV
u zak. HIV, w bad. autopsyjnych stw. w 15-76% CMV-DNA
• w bad. autopsyjnych u 34% pacjentów z AIDS wyst. zmiany w
CUN wywołane chorobami naczyń mózgowych
Ostra choroba retrowirusowa
OBJAWY NEUROLOGICZNE
Aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu
• porażenia n. VII lub innych nerwów czaszkowych
• senność, śpiączka
• dezorientacja, splątanie
• padaczka
Zapalenie rdzenia kręgowego
Zespół Guillian-Barre
Poliradikulopatia
Porażenie splotu barkowego
Diagnostyka
Badanie CSF :
↑ pleocytoza – komórki jednojądrzaste
↑ białko
glukoza - norma
↑ HIV-RNA, antygen p24
↑ β2 – mikroglobulina
EEG – norma,
uogólnione lub ogniskowe zwolnienie fal
Badania obrazowe CT, MRI - norma
WSTĘPNA DIAGNOSTYKA
Powolny postęp choroby bez
gorączki zaburzenia funkcji
poznawczych, motorycznych
i zaburzenia zachowania
Bóle głowy objawy oponowe
gorączka ostry lub podostry
początek
Bóle głowy bez objawów
oponowych gorączka
objawy ogniskowe
kryptokokowe zapalenie
opon m-rdz. i mózgu
CD4  100 k/mm3
toksoplazmoza
CD4 100 k/mm3
chłoniak mózgu
CD4 50 k/mm3
cytomegalowirusowe
zapalenie opon m-rdz.
i mózgu CD4 50 k/mm3
gruźliczak mózgu
PML
CD4  100 k/mm3
kiłowe zapalenie opon
m-rdz. i mózgu niezależnie
od CD4
zapalenie mózgu
etiologii VZV
CD4  100 k/mm3
ADC
CD4  200 k/mm3
gruźlicze zapalenie opon
m-rdz. i mózgu
CD4<350 k/mm3
kryptokokoma
Objawy kliniczne ADC
Funkcje poznawcze
zaburzenia koncentracji,uwagi
zaburzenia pamięci
spowolnienie myślenia
Zaburzenia ruchu
osłabienie kończyn dolnych
zaburzenia koordynacji ruchów
drżenia
Zaburzenia zachowania
apatia
zmiany osobowości
halucynacje
zaburzenia orientacji
Mielopatia wakuolarna
zaburzenia chodu
niedowłady kończyn
zaburzenia funkcji zwieraczy
zaburzenie czucia wibracji i
priopricepcji
współistnieje z dystalną
czuciową neuropatią
MRI cechy zaniku istoty białej
rdzenia (odcinek piersiowy)
Diagnostyka
Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego:
• norma (30%-50%)
•  białko (60%)
•  cytoza (komórki jednojądrzaste) u 5-10%
• antygen p24 w stadium ADC 3 i 4
•  HIV-RNA
• neopteryna, beta-2 mikroglobulina (>3mg/L), MCP-1
• TNF, IL1 , IL 6
Diagnostyka
Testy psychologiczne (ocena funkcji poznawczych):
• Mini Mental State Examination
• The Karnofsky scale
• Washington Clinical Dementia Rating Scale
Badanie EEG – niskie napięcie fal i wolna czynność
CT i MRI
• zanik w obrębie zwojów podstawy, okołokomorowe rozsiane lub
zlewające się zmiany dotyczące istoty białej, ulegające
wzmocnieniu w obrazach T2-zależnych
MRS (MR-spektroskopia)
PET
• obniżenie aktywności metabolicznej glukozy w zwojach
podstawy mózgu i wzgórzu
PML
• MRI- podkorowe ogniska hypodensyjne w istocie białej mózgu
nie ulegające wzmocnieniu po podaniu kontrastu (często
zajęty móżdżek i pień mózgu)
• PCR papova JC virus w płynie m-r u 80% (czułość 90%-100%,
specyficzność 92%-100%,monitorowanie w trakcie cART)
• biopsja mózgu (bad. immunocytochemiczne lub hybrydyzacja
in situ, PCR) obecność wirusa w oligodendrocytach w
mikroskopie elektronowym
Leczenie
• amantadyna, arabinozyd cytozyny, cidofowir, alfainterferon, adenozyna, foskarnet, gancyklovir
• cART (inhibitor proteazy)
Pierwotny chłoniak mózgu
• CT lub MRI –pojedyncza lub dwie zmiany w istocie białej głębokich
struktur mózgu, często graniczy z komorą boczną mózgu, ulega
wzmocnieniu po podaniu kontrastu, cechy obrzęku mózgu, efekt
masy (2-6 cm)
• badanie płynu m-rdz – norma (30%-50%),  białka do 150mg/dl,
 cytozy do 100 kom (jednojądrzaste),  glukoza,
2mikroglobulina,
 LDH
• badanie cytologiczne płynu (dodatni wynik u 30%)
• PCR EBV-DNA (50%)
• SPECT- emisyjna tomografia komputerowa z zastosowaniem
radioizotopu Talu 201
• PET -  metabolizm glukozy (90% czułości i specyficzności)
• MRI-spektroskopia
• biopsja mózgu
Leczenie
• cART (inhibitor proteazy)
• Radioterapia + kortykosterydoterapia
• Methotreksat i.v. po radioterapii
• Methotreksat + Thiotepa + Prokarbazyna
Methotreksat dokanałowo
Toksoplazmoza
• badanie płynu m-rdz- norma (20%-30%)
cytoza  do 40 kom/mm³ (jednojądrzaste)
 białko do 150mg/dl, cukier 
• przeciwciała anty-Toxo Ig G monitorowanie miana nie ma znaczenia,
u 3-6% z toksoplazmozą nie stwierdza się anty-Toxo
• PCR T.gondii w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym
(czułość badania  w płynie m-rdz. 33%-50%)
• SPECT-emisyjna tomografia komputerowa z zastosowaniem
radioizotopu Talu 201
• PET
• odpowiedź na empiryczne leczenie >85%
• biopsja mózgu (tachyzoit)
• p/c anty-Toxo Ig G w płynie m-r (mało przydatność, niskie miana,
brak)
Leczenie
• Pirymetamina 200 mg PO x1/d
Lek
Pirymetamina
Leucovorin
Sulfadiazyna
< 60 kg
> 60 kg
50 mg PO 1x/d
75 mg PO 1x/d
10-20 mg PO 1x/d
10-20 mg PO 1x/d
1 gm PO 4x/d
1,5 gm PO 4x/d
Czas leczenia: > 6 tygodni
• Pirymetamina + Klindamycyna + Leucovorin
•
•
•
•
•
Pirymetamina + Leucovorin + Azytromycyna
TMP-SMX
Pirymetamina + Leucovorin + Atowakwon
Sulfadiazyna + Atowakwon
Atowakwon
Gruźlicze zapalenie opon m-r i mózgu
• badanie płynu m-rdz:
 cytoza 25-500/l (limfocyty),
 białko >200mg%, cukier <45 mg%
• preparat barwiony metodą Ziehla-Nielsena
• posiewy płynu m-rdz, plwociny
• PCR
• MRI lub CT wieloogniskowe zmiany okołokomorowe i na
granicy korowo-rdzeniowej, gruźliczak z hiperintensywną
obwódką, cechy obrzęku mózgu i efekt masy, wodogłowie,
zawały mózgu
• badanie dna oka
Leczenie
• Izoniazyd 5mg/kg mc
+ Ryfampicyna 600mg
+ Pyrazinamid 3x500mg
+ Ethambutol 15-20mg/kg mc
• Sterydy ?
• Pirydoksyna
Kryptokokowe zapalenie opon m-r i
mózgu
• badanie płynu m-rdz:
 ciśnienie,  cytoza do 100 (limfocyty),
 białko do150 mg/dl, glukoza norma (70%)
• preparat barwiony tuszem indyjskim (60-80%)
• hodowla (90-100%) krew, płyn m-r
• antygen kryptokokowy (90%) w płynie m-rdz >1:8 i surowicy
>1:2048
• MRI- wzmocnienie sygnału z opon m-rdz. symetryczne
poszerzenie przestrzeni okołonaczyniowych i pseudotorbiele
widoczne w okolicy zwojów podstawy mózgu, większe ziarniniaki
ulegające wzmocnieniu po podaniu kontrastu (CT zwykle norma)
Leczenie
• Amfoterycyna B 0,7mg/kg/d + Flucytozyna
100mg/kg/d przez 14 dni
Flukonazol 400mg/d przez 8 tygodni, 200mg/d
• Amfoterycyna + Flucytozyna + Flukonazol
• Sterydy nie są wskazane
• cART
Cytomegalia
• badanie płynu m-rdz:
norma lub  cytozy (granulocyty z jądrami podzielonymi),
 białko (25%) w poliradikulopatii,
 cukier
• wykazanie komórek olbrzymich z wtrętami w ślinie, moczu,
materiałach biopsyjnych
• izolacja wirusa w hodowlach komórkowych in vitro (10-25%)
• PCR w płynie m-r (czułość 62-100%), we krwi  107 kopii/ml
• CT/MRI cechy zaniku mózgu i poszerzenie komór mózgu (40%),
okołokomorowe wzmocnienie sygnału, zapalenie komór mózgu
(45%), MRI rdzenia w poliradikulopatii
Leczenie
• Gancyklovir 5mg/kg mc i.v. 2x/d
+ Foskarnet 90mg/kg mc i.v. 2x/d
3-6 tygodni
Kiła
• badanie płynu m-rdz:
 białko do 100 mg/dl
cytoza jednojądrzasta do 100/mm³
 glukozy
• CD4< 350k/mm3  ryzyko kiły CUN
• test VDRL dodatni (50%-85%) i FTA-ABS dodatni (75%-95%)
• PCR
• badanie angiograficzne
• CT i MRI wzmocnienie sygnału z opon m-r (kiła
drugorzędowa) cechy zaniku mózgu (kiła trzeciorzędowa)
Leczenie
• Penicylina krystaliczna G
20-30 mln j./d przez 10-14 dni
• Nadwrażliwość na penicylinę
Ceftriakson 2 g i.v przez 10-14 dni
Dyskusja
Czy u wszystkich pacjentów HIV(+) z
rozpoznaniem kiły wykonywać badanie płynu
m-r?
Wskazania do stereotaktycznej biopsji mózgu?
Choroby nerek u pacjentów
HIV+ diagnostyka i leczenierekomendacje
Ewa Małolepsza i Elżbieta Jabłonowska
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Choroby nerek u pacjentów HIV +
•Choroby będące skutkiem zakażenia HIV
- HIVAN
(HIV Associated Nephropathy)
- zapalenia kłębków nerkowych z kompleksami
immunologicznymi,
„toczniopodobne”
nefropatia IgA
•Choroby nie związane z zakażeniem HIV
•Choroby związane z zakażeniem innymi wirusami (HBV, HCV, Parvovirus B19)
•Toksyczne polekowe uszkodzenia nerek (m.in. leki ARV)
- ostra martwica nerek
- kamica nerkowa (IDV)
- śródmiąższowe zapalenie nerek (biseptol)
- zespół Fanconiego (TDF)
Rekomendacje HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America
Gupta SK i wsp. Guidelines for theManagement of Chronic Kidney Disease in HIV-Infected Patients: Recommendations of the HIV
Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America 2005, 40, 1559-85
Zalecenia profesora Fine z Johns Hopkins University School.
Na stronie: The International AIDS Society-USA
1. Pacjenci w grupie ryzyka powinni być
monitorowani 2x w roku a nie 1x w roku
1. Pacjenci leczeni Tenofovirem powinni być
monitorowani co 3 miesiące a nie co 6
miesięcy
Rekomendacje HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of
America
Gupta SK i wsp. Guidelines for theManagement of Chronic Kidney Disease in HIV-Infected Patients:
Recommendations of the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America 2005, 40, 155985
• Pacjenci z nefropatią powinni mieć kontrolowane
ciśnienie tętnicze i nie powinno ono przekraczać 125/75
mm Hg. Preferowane leki obniżające RR to inhibitory
ACE i blokery AT1. Blokery kanału wapniowego powinny
być unikane przy stosowaniu IP.
• Pacjenci z HIVAN powinni mieć włączony cART. Dodanie
inhibitora ACE lub blokera AT1 oraz sterydów powinno
być rozważone.
• Nie powinno się dyskwalifikować pacjentów z dializ z
powodu zakażenia HIV.
• Pacjenci zakażeni HIV mogą być kwalifikowani do
transplantacji nerek.
Zalecenia British HIV Association.
Bhagani S, Sweny P, Brook P; Guidelines for kidney transplantation in patients with HIV disease. HIV Med. 2006 Apr;7(3):133-9.
Każdy pacjent ze schyłkową niewydolnością nerek i przewidywalnym okresem przeżycia ponad 5 lat powinien
być rozważony do transplantacji nerki
1.
Kryteria włączające związane z HIV
a. CD4>200 komórek przez co najmniej 6 miesięcy
b. HIV-1 RNA <50 kopii/mL przez co najmniej 6 miesięcy
c. pacjenci współpracujący, otrzymujący skuteczny i stabilny HAART przez co najmniej pół roku z
możliwymi opcjami terapeutycznymi w przyszłości (oporność na mniej niż 3 klasy leków)
d. Nieobecności chorób definiujących AIDS (jako efekt skutecznego HAART)
2.
Kryteria wyłączające (ogólne)- wybrane.
a. HTLV-1-dodatni pacjenci
b. Pacjenci z zaawansowanymi zmianami związanymi z HPV szyjki macicy lub odbytu włączając zmiany o
zaawansowaniu CIN/AIN III i carcinoma in situ.
c. Marskość wątroby wywołana zakażenim HCV lub HBV.
d. Replikacja HBV. Najpierw włączyć leczenie przeciwwirusowe przed rozważeniem transplantacji nerki.
e. Replikacja HCV razem z cechami włóknienia lub zapalenia. Najpierw powinno być zaoferowane leczenie
HCV.
3.
Kryteria wyłączające związane z AIDS
a. Udokumentowana postępująca wieloogniskowa encefalopatia w wywiadzie (PML).
b. narządowy KS.
c. EBV lub HHV8-zależne choroby limfoproliferacyjne.
Rekomendacje
1. Badanie ogólne moczu, stężenia kreatyniny i klirens
kreatyniny
• po rozpoznaniu zakażenia HIV
• przed włączeniem cART
2. Badanie moczu na obecność białka oraz stężenia i klirensu
kreatyniny 2 x w roku u osób ze zwiększonym ryzykiem chorób
nerek tzn:
• rasy czarnej
• z chorobami nerek w rodzinie
• z koinfekcją HCV lub HBV
• z cukrzycą, z nadciśnieniem tętniczym
• z CD4 <200 kom/mm3, z wiremią HIV > 4000 kopii/ml
• stosujących leki potencjalnie nefrotoksyczne
• stosujących inhibitory proteazy wzmacniane norvirem
3.
Tenofovir (TDF) a choroby nerek
Przed włączeniem TDF oznaczyć klirens kreatyniny i stężenie fosforanów
Kontrola w/w badań
- co miesiąc w pierwszym roku leczenia, potem co 3 miesiące
U osób z ryzykiem choroby nerek monitorowanie może być częstsze.
Jeśli klirens kreatyniny spadnie < 50ml/min, a stężenie fosforanów <1,5 mg/dl (0,48
mmol/l)
- powtórzyć badania w ciągu tygodnia
- ocenić stężenie glukozy w surowicy i w moczu
- dostosować dawkę leku do klirensu kreatyniny
Jeśli klirens kreatyniny spadnie < 50 ml/min, a stężenie fosforanów
<1,0 mg/dl (0,32 mmol/l) rozważyć odstawienie TDF.
Unikać stosowania TDF razem z innymi lekami potencjalnie
nefrotoksycznymi
4.
U pacjentów leczonych IDV podaż płynów przynajmniej 1,5 l/d, badanie ogólne
moczu i USG j.brzusznej w razie podejrzenia kamicy nerkowej.
W przypadku rozpoznania kamicy intensyfikacja nawodnienia lub odstawienie leku.
5.
U pacjentów z niewydolnością nerek dostosowanie dawek NRTI do
klirensu kreatyniny (wg tabel)
6.
W przypadku stwierdzenia u pacjenta utrzymującego się białkomoczu
wykonanie USG i biopsji nerki (nefrolog)
7.
Rozpoznanie HIVAN lub innego zespołu zależnego od zakażenia HIV
powinno być powodem do włączenia cART
8.
W przypadku wtórnych nefropatii (HBV, HCV) leczenie choroby
wywołującej
9.
W każdej nefropatii utrzymywanie wartości ciśnienia tętniczego na
poziomie nie wyższym niż 125/75. Stosowanie w tym celu inhibitorów
ACE i blokerów AT1. Unikanie blokerów kanału wapniowego przy
leczeniu IP
10. Leczenie HIVAN
-cART
-rozważyć inhibitory ACE lub blokery AT1 oraz sterydy
11. Leczenie chorób nerek - zwłaszcza przebiegających z
niewydolnością - we współpracy z nefrologiem.
12. Wczesne kierowanie pacjentów do poradni nefrologicznej,
(przy białkomoczu >300 mg/dobę lub klirensie
kreatyniny<60 ml/dobę)
11. Kierowanie chorych z krańcową niewydolnością nerek na
dializy. W praktyce ci pacjenci już wcześniej powinni być
objęci opieką nefrologa
14.
Kwalifikowanie do przeszczepu nerki chorych spełniających
następujące kryteria :
- skuteczne leczenie cART przez co najmniej pół roku
(wiremia HIV < 50 kopii/ml, CD4 >200 kom/mm3)
- możliwe opcje terapeutyczne w przyszłości (oporność na
mniej niż 3 klasy leków)
- nieobecność chorób definiujących AIDS
- nieobecność marskości wątroby
- nieobecność replikacji HBV i czynnego zapalenia HCV
(najpierw włączyć leczenie p/wirusowe)
- abstynencja narkotykowa (2 lata)
- dobra współpraca chorego
Piśmiennictwo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bhagani S, Sweny P, Brook P; British HIV Association. Guidelines for kidney
transplantation in patients with HIV disease.
HIV Med. 2006 Apr;7(3):133-9.
Gupta SK, Eustace JA, Winston JA i in. Guidelines for the Management of Chronic
Kidney Disease in HIV-Infected Patients: Recommendations of the HIV Medicine
Association of the Infectious Diseases Society of America. Clinical Infectious
Diseases 2005;40:1559-1585
Salifu M, Pani S. HIV nephropathy. 2007
http://www.emedicine.com/med/topic3203.htm
Fine DM. Renal disease and toxicities: issues for HIV care providers.Top HIV Med.
2006 Dec-2007 Jan;14(5):164-9.
Panda A. HIV-associated nephropathy and drug-induced renal injury.
MedGenMed. 2006 Jun 8;8(2):69.
Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and
Adolescents, May 4, 2006 http://AIDSinfo.nih.gov
Gardner LI, Holmberg SD, Williamson JM i wsp. Development of proteinuria or
elevated serum creatinine and mortality in HIV-infected women. J Acquir Immune
Defic Syndr. 2003 Feb 1;32(2):203-9.
Szczech LA, Hoover DR, Feldman JG i wsp. Association between renal disease
and outcomes among HIV-infected women receiving or not receiving antiretroviral
therapy. Clin Infect Dis. 2004 Oct 15;39(8):1199-206.
Diagnostyka chorób układu
oddechowego
u zakażonych HIV
lek. med. Jakub Kwiatkowski
Oddział Diagnostyki i Terapii
HIV/AIDS
Chorzów ul. Zjednoczenia 10
ZAPADALNOŚĆ NA CHOROBY
OPORTUNISTYCZNE
WG DANYCH VISTULA ZA ROK 2003
•
Gruźlica …..……......………1,62/100os/rok
– 2000 - 1,28; 2001 – 1,36; 2002 –
1,2/100os/rok
•
Grzybice ………….....………1,43/100os/rok
(gł. drożdżyca przełyku)
– 2000 - 1,92; 2001 – 1,29; 2002 – 0,9/100
os/rok
•
PCP……………….…………..0,75/100os/rok
– 2000 - 0,89; 2001 -0,82; 2002 – 0,5/100
os/rok
Z. wyniszczenia……….……..0,56/100os/rok
– 2000 – 0,34; 2001 – 0,32; 2002 – 0,19/100
os/rok
Toksoplazmoza………..…….0,52/100os/rok
– 2000 – 0,36; 2001 – 0,34; 2002 –
0,37/100os/rok
Nawracające zap. płuc….….0,52/100/os/rok
– 2000 – 0,73; 2001 – 1,26; 2002 – 0,33/100
os/rok
•
•
•
Występowanie objawów podmiotowych ze strony
układu oddechowego u pacjentów HIV+
Objawy
Wszyscy(%)*
Pacjenci z
liczbą
limfocytów
CD4
<200(%)
Kaszel
27.1
33.9
Duszność
23.0
33.6
Gorączka
9.1
16.9
Kaszel i
Duszność
13.6
19.9
Kaszel i
Gorączka
5.8
10.5
Duszność i
gorączka
5.7
10.9
Kaszel, duszność
i gorączka
4.3
8.1
Group TPCoHIS. Design of a prospective study of the pulmonary complications of human
immunodeficiency virus infection. The Pulmonary Complications of HIV Infection Study
Schorzenia układu oddechowego u chorych na HIV
INFEKCJE
NOWOTWORY
INNE
Pneumocystis jiroveci
Kaposi sarcoma
LIP
Bakteryjne zapalenia płuc:
S. pneumoniae
H. influenzae
S. aureus
B. catarrhalis
P. aeruginosa
Rhodococcus equi
Nocardia asteroides
Non-Hodgkin’s lymphoma
Hodgkin’s lymphoma
Niespecyficzne
śródmiąższowe zapalenia
płuc
PAH
Mykobakterie:
M. tuberculosis
Atypical mycobacteria
Bronchial carcinoma
COPD
Nadreaktywność oskrzeli
Inne:
Cytomegalovirus
Aspergillus spp.
Cryptococcus neoform.
Histoplasma capsulatum
Toxoplasma gondii
Zapalenia zatok obocznych
nosa
Źródło: HIV Medicine 2005
Liczba limfocytów CD4
Przyczyna
Każda
Zapalenie zatok obocznych nosa
Zapalenie gardła
Bakteryjne zapalenie płuc
Gruźlica
Grypa
Przewlekła obturacyjna choroba płuc
Astma oskrzelowa
NHL
Zator tętnicy płucnej
Nadciśnienie płucne
Samoistna odma opłucnowa
Rak oskrzela
Choroba refluksowa GERD (uporczywy kaszel )
Działania niepożądane leków
≤500 /µL
Bakteryjne zapalenie płuc (nawrotowe)
Pulmonary Mycobacterium pneumonia (nontuberculous)
≤200 /µL
PCP
Zapalenie płuc wywołane przez Cryptococcus neoformans
Bakteryjne zapalenie płuc (z bakteremia oraz sepsą)
Rozsiana lub pozapłucna grużlica
≤100 /µL
Kaposi sarcoma
Bakteryjne zapalenie płuc (zwiększone ryzyko pałeczek gram-ujemnych lub Staphylococcus aureus)
Toxoplasma pneumonitis
≤50 /µL
Rozsiana Histoplasmoza
Rozsiana Cokcydomycoza
Cytomegalowirusowe zapalenie płuc
Rozsiana Nykobakterioza (Mycobacterium avium complex )
Disseminated Mycobacterium (nontuberculous)
Aspergilloza płucna
Kandydozowe zapalenie płuc
The Sanford Guide to HIV/AIDS Therapy 2006-2007; 15th Edition
Treating Opportunistic Infections Among HIV-Infected Adults and Adolescents - December
17, 2004Guidelines for health care professionals on treating opportunistic infections in HIV
infected adults and adolescents.
2002 USPHS/IDSA Guidelines for the Prevention of Opportunistic
Infections in Persons Infected with Human Immunodeficiency VirusU.S.
Public Health Service and Infectious Diseases Society of America
guidelines for the prevention of opportunistic infections in persons
infected with HIV.
AETC National Resource Center (June 2005). http://www.aidsetc.org
New York State Department of Health AIDS Institute, http://
hivguidelines.org
HIV Medicine 2006 Edited by Christian Hoffmann, Jürgen K. Rockstroh, Bernd Sebastian
Kamps http:// www.HIVMedicine.com
BHIVA guidelines for the treatment of HIV-infected adults with antiretroviral therapy 2006
European Guidelines for the Clinical Management and Treatment of HIV Infected Adults 2005
BAKTERYJNE ZAPALENIA PŁUC:
Epidemiologia:
Częstość występowania większa niż w populacji niezakażonej HIV
(5.5 przypadków/100 na rok HIV+ versus 0.9/100 na rok HIV -)
Powszechna przyczyna śmiertelności związanej z zakażeniem HIV
(ok. 9,3%; 4 razy większa niż w populacji niezakażonej HIV)
Etiologia:
Streptococcus pneumoniae (częsta; 35-70%; >150 razy częstsza niż w
populacji niezakażonej; nawroty w 8-25% przypadków w ciągu 6 m-cy
Haemophilus influenzae (częste, 3-40%)
Staphylococcus aureus (7%; znacznie częstsze u narkomanów dożylnych,
bakteryjne zapalenie wsierdzia)
Pseudomonas aeruginosa (3-10%; znaczny spadek w dobie HAART)
Moraxella catharralis (<1%)
E. colli (6-7%)
Serratia marcescens (<1% ) inne gram-ujemne (7-9%)
Atypowe zapalenia płuc: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae,
Legionella sp. (rzadko)
Ok. 1/3 przypadków flora mieszana;
Niezidentyfikowane drobnoustroje do 33% przypadków.
BAKTERYJNE ZAPALENIA PŁUC:
Obraz kliniczny:
podobny do tego osób niezakażonych HIV – nagły początek, ostre objawy.
Niecharakterystyczny obraz sugeruje (PCP, gruźlicę, zakażenie grzybicę)
Diagnostyka:
wywiad i badanie fizykalne;
rtg klatki piersiowej (zazwyczaj zagęszczenia płatowe ale możliwe obrazy
niecharakterystyczne - wielopłatowe, drobnoguzkowe, siateczkowo-guzkowe)
wykluczenie wysięku w jamie opłucnowej,
badania laboratoryjne: POSIEW KRWI (w przypadkach S.pneumoniae 95%
dodatnich); morfologia krwi z rozmazem (leukocytoza może nie występować ale w
rozmazie przesunięcie w lewo); posiewy plwociny indukowanej z badaniami w
kierunku P.jiroveci (PCP może współwystępować z zapaleniem bakteryjnym płuc)
oraz M. tuberculosis.
W razie braku poprawy po antybiotykach zalecane:
diagnostyka w kierunku atypowych zapaleń płuc: (badanie moczu Ag
L.pneumophila i histoplasmosis; serologia Ab (IgM i IgG ) w kierunku
M.pneumoniae i C.pneumoniae, Ag kryptokokowy z surowicy) oraz
TK klatki piersiowej
Bronchoskopia
BAKTERYJNE ZAPALENIA PŁUC:
WSKAŹNIK CIĘŻKOŚCI ZAPALENIA PŁUC
(Pneumonia severity index –PSI)
Kryterium
Punktacja
Wiek
Mężczyźni
Kobiety
Wiek(lata) -0
Wiek (lata) -10
Zamieszkiwanie w zakładzie opiekuńczym lub leczniczym
10
Choroby współistniejące
Nowotworowe
Wątroby
Zastoinowa niewydolność serca
Choroba naczyniowa mózgu
Choroba nerek
30
20
10
10
10
Zaburzenia podstawowych parametrów fizjologicznych
Zaburzenia świadomości
Częstotliwość oddychania > 30/min
Skurczowe ciśnienie tętnicze <90mmHg
Temperatura ciała <35 lub > 40oC
Tachykardia >125/min
20
20
20
15
10
Nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych
Stężenie mocznika > 11mmol/l
Stężenie sodu <130mmol/l
Stężenie glukozy >250mg/dl
Hematokryt <30%
20
20
10
10
Nieprawidłowości radiologiczne
Płyn w jamie opłucnowej
10
Parametry gazometryczne
pH krwi tętniczej <7,35
PaO2 <60 mmHg
SaO2 <90%
30
10
10
System klasyfikacji punktowej: I klasa ryzyka wiek <50lat, bez chorób współistniejących, bez zaburzeń podstawowych parametrów fizjologicznych; II klasa ryzyka: <
70pkt. III klasa ryzyka: 71-90pkt.; IV klasa ryzyka: 91-130pkt.; V klasa ryzyka: >130pkt.
BAKTERYJNE ZAPALENIA PŁUC:
WSKAŹNIK CURB
CURB-65 criteria (confusion, uremia, respiratory rate, low
blood pressure, age 65 years or greater)
4 kryteria oceniane przy przyjęciu:
Zaburzenia świadomości
Stężenie mocznika > 7mmol/l
Częstotliwość oddychania > 30/min
Rozkurczowe ciśnienie tętnicze <60mmHg
Wynik (0-4) oblicza się dodając 1pkt. za każde spełnione
kryterium.
>2pkt.
BAKTERYJNE ZAPALENIA PŁUC:
Leczenie:
Empiryczna antybiotykoterapia obejmująca spectrum najczęstsze czynniki
etiologiczne (S pneumoniae ,H influenzae) - preferowane: cefalosporyny
(ceftriaxone or cefotaxime) lub fluorochinolony z aktywnością przeciw S
pneumoniae (levofloxacin, moxifloxacin, gatifloxacin);
Antybiotykoterapia celowana po otrzymaniu wyniku posiewu z antybiogramem (jeśli
wykonano); w przypadku gdy CD4 <100 kom/µL, wcześniejsza historia infekcji
Pseudomonas, lub neutropenia rozważenie włączenia szerszego spektrum
obejmującego P aeruginosa
Niepowodzenie leczenia:
Poprawa kliniczna jest oczekiwana po 48-72h po rozpoczęciu odpowiedniego
leczenia.
Pogorszenie stan klinicznego wykonać:
•BAL lub biopsję transbronchialną płuca oraz rozszerzyć spektrum
antybiotykoterapii oczekując na wyniki.
Profilaktyka nawrotów:
Optymalizacja ART
Poliwalentna szczepionka przeciw pneumokokom u dorosłych z CD4 >200 kom/µL
W przypadkach częstych poważnych zakażeń bakteryjnych kładu oddechowego do
rozważenia profilaktyka (TMP-SMX, clarithromycin, or azithromycin)
ZAPALENIE ZATOK OBOCZNYCH NOSA
Występowanie: do 68% HIV+
Przyczyny: wydłużenie czasu transportu śluzowo-rzęskowego (zwłaszcza przy
CD4<280) zwiększona skłonność do atopii (poliklonalna aktywacja limfocytów B
produkujących IgE) powoduje powstanie lub zwiększenie objawów alergii co prowadzi
do obturacji przewodów nosowych
Najczęstsze patogeny: Bakterie: Steptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis,
Haemophilus influenza,, Pseudomonas aerginosa, Staphylococcus aureus
Grzyby: Aspergillus fumigatus, , Cryptococcus neoformans, Pseudallescheria
boydii, Zygomycetes Inne: Mycobacteria, Nocardia spp., CMV,
Acanthoameoba, microsporidia
Przy CD4 <150 wzrasta częstość atypowych infekcji (grzybiczych) oraz ryzyko
KS, NHL
Głównie zatoki: szczękowe oraz sitowie; 2x częściej niż w zdrowej populacji zajęcie
zatoki klinowej
Objawy: duże: gorączka, bóle twarzoczaszki w rzucie zatok nasilające się przy
pochylaniu, śluzowa, ropna lub krwisto podbarwiona wydzielina z nosa; małe:
niecharakterystyczne bóle głowy, obturacja nosa; ściekanie wydzieliny po tylnej ścianie
gardła (PNDS), kaszel, bóle zębów, przewlekłe zmęczenie, „zatykanie uszu”, zaburzenia
węchu
Diagnostyka:
Ostre zapalenie zatok (<4tyg) – objawy kliniczne + badanie orl.
Przewlekłe zapalenie zatok (>12tyg) TK zatok.
Badania dodatkowe: bakteriologia.
ZAPALENIE ZATOK OBOCZNYCH NOSA
LECZENIE:
Objawowe: 1) leki antyhistaminowe: (loratadyna, cetyryzyna); 2) decongestanty:
miejscowe (oxymethazolin, phenylephrine) systemowe: (pseudoefedryna) 3)NLPZ:
(ibuprofen); 4) przeciwkaszlowe (w razie potrzeby); 5) mukolityki: (guafenazyna,
acetylocysteina); 5) inhalacje pary wodnej lub roztworu fizjologicznego chlorku
sodowego
Przyczynowe: w razie podejrzenia przyczyny bakteryjnej ostrego zapalenia zatok 1014 dniowa antybiotykoterapia: Amoxicillin 500-1,000 mg 3xdobę;
Amoxicillin/kw.klawulanowyv (Augmentin) 825/125 mg 2xdobę; Cefuroxime 250500mg 2xdobę Cefpodoxime 200-400 mg 2xdobę; Clindamycin 300mg 3xdobę;
Doxycycline 100 mg 2xdobę; Levofloxacin 500 mg 1xdobę lub moxifloxacin 400 mg
1xdobę;
Przewlekłe zapalenie zatok leczenie jak wyżej ale przez 3-4 tygodnie! oraz dołączyć
sterydy donosowe (budesonide*, fluticasone*, mometasone, triamcinolone)
Interakcja z RTV znaczący wzrost GSK w surowicy!
W przypadkach nawracających cefalosporyny trzeciej generacji z aminoglikozydem
lub fluorochinolonem.
Profilaktyka: udowodniono że TMP/SMX zmniejsza ryzyko występowania
bakteryjnych zapaleń zatok u pacjentów HIV+
•Gilbert DN, Moellering RC Jr., Eliopoulos GM, et al. The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy, 35th ed. Hyde Park, VT: Antimicrobial Therapy Inc.; 2005.
•Gurney TA, Lee KC, Murr AH. Contemporary issues in rhinosinusitis and HIV infection. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2003 Feb;11(1):45-8.
•Lee KC, Tami TA. Otolaryngologic Manifestations of HIV. In: Peiperl L, Coffey S, Volberding PA, eds. HIV InSite Knowledge Base[textbook online]. San Francisco: UCSF
Center for HIV Information; 1998. Accessed April 25, 2006.
PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC (POCHP)
Definicja: rozwija się przez interakcję czynników środowiskowych (inhalacja dymu
tytoniowego) oraz osobniczych; uszkodzenie płuc jest wynikiem 1) przewlekłego
zapalenia dróg oddechowych, miąższu płuc i naczyń płucnych z udziałem makrofagów
limfocytów CD8 i neutrofilów/eozynofilów; 2) proteolizy; 3) stres oksydacyjnego
Objawy: przewlekły kaszel; przewlekłe odksztuszanie; duszność (0-5 MRC)
Rozpoznanie: spirometria: FEV1/FVC <70%; DLco; 6MWT;
POCHP a HIV
w populacji zakażonych HIV więcej palaczy (Royce 1990).
ale też
zakażenie HIV niezależnym czynnikiem POCHP
(Increased COPD Among HIV-Positive Compared to HIV-Negative Veterans* Kristina
Crothers, MD; Adeel A. Butt, MD, MS; Cynthia L. Gibert, MD; Maria C. RodriguezBarradas, MD; Stephen Crystal, PhD; Amy C. Justice, MD, PhD; for the Veterans Aging
Cohort 5 Project Team)
BADANIA UKŁADU ODDECHOWEGO
Obrazowe
Nieinwazyjne:
Radiogram klatki piersiowej
AMBER
TK
HRCT
MR
Scyntygrafia
PET
Inwazyjne:
Bronchoskopia (TBLB-transbronchial lung biopsy;
TBNA – transbronchial needle aspiration , EBUS –
endobroncial ultrasound)
Videotorakoskopia (VATS) i Mediastinoskopia
Czynnościowe
Spirometria
Pletyzmografia
DLco
6MWT
Laboratoryjne
Gazometria
Bakteriologia
BADANIA PRZESIEWOWE W KIERUNKU
ZAKAŻENIA PRĄTKIEM GRUŹLICY W
GRUPIE PACJNTÓW HIV(+)
lek. med. Justyna Kowalska
Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza
Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w
Warszawie
Kierownik Poradni: dr n.med. Ewa FirlągBurkacka
WHO 2007 -TB ENYWHERE IS TB EVERYWHERE
ŚWIAT1
POLSKA2
ZAKAŻONYCH
2 mld
???
NOWYCH
PRZYPADKÓW
8.8 mln
9.493
ZGONÓW
1.6 mln
813
LICZBA:
Gruźlica latentna
(latent TB – LTBI)
zakażenie M.tuberculosis, będące pod
kontrolą układu immunologicznego
gospodarza. Bakterie są nieaktywne,
ale pozostają żywe i zdolne do
wywołania zachorowania 4
3
ZAKAŻENIE
PRĄTKIEM
30 – 50 %1
5 %2
95 %2
zachorowanie
10%
wyzdrowienie
wyleczenie
1
WHO 2005
5 Hill
2
PZH 2005
zgon
latencja
3PZH
2004
4definicja
brak objawów
choroby
latencja
90%
brak choroby
do końca życia
WHO
PC i wsp. CID 2004, Soysal A. Lancet 2005, 6Menzies D. 1st Int. IGRA Meeting, Vancouver 2007
CELE DIAGNOSTYKI PRZESIEWOWEJ
W GRUPIE HIV(+)
1. WYKRYCIE PRZYPADKÓW O PRZEBIEGU
SUBKLINICZNYM
2. WCZESNA INTERWENCJA LECZNICZA –
ZAPOBIEGA PROGRESJI CHOROBY (HIV i TB)
3. WCZESNA INTERWENCJA EPIDEMIOLOGICZNA –
ELIMINACJA ZAKAŻEŃ (30-50% z kontaktu =TST+)
4. IDENTYFIKACJA GRUPY PACJENTÓW Z GRUŹLICĄ
LATENTNĄ I OBJĘCIE ŚCISŁYM MONITOROWANIE
5. CHEMIOPROFILAKTYKA (?)
METODY DIAGNOSTYKI PRZESIEWOWEJ
STOSOWANE NA ŚWIECIE U PACJENTÓW HIV(+)
• PREPARAT BEZPOŚREDNI (40-60%)
• RTG KLATKI PIERSIOWEJ (50%)
•PRÓBA TUBERKULINOWA (?)
•TESTY IGRA* (?)
*Interferon Gamma Release Assays
PRÓBA TUBERKULINOWA - 100-latek
• U OSÓB BCG(+) TRUDNA INTERPRETACJA (do 6 lat OT +)
• POWTARZALNOŚĆ ZALEŻNA OD OSOBY, BOOSTING
• REAKCJA KRZYŻOWA Z MAC I MOTT
• WYMAGA POWTÓRNEJ WIZYTY W CELU ODCZYTANIA (- 30%!)*
• MOŻLIWE BŁĘDY ODCZYTU LUB INTERPRETACJI
POSPOLITE BŁĘDY TO:
- odczyt >72 godzin lub przez pacjenta
- interpretacja rumienia, a nie nacieku śródskórnego
- zapisywanie wyniku w formie interpretacji -/+,zamiast mm
- pozostawienie otwartej fiolki > dopuszczalnego terminu
- zbyt głębokie podanie lub dezynfekcja skóry przed zabieg.
* Luetkemeyer A i wsp. CROI 2007 Abstr.153
OT i CD4 w grupie HIV(+) – doświadczenia PPL
CD4 count in TST positive and negative group
1400
N
TST (+)
TST (-)
1200
p
value
1000
800
RAZEM
535
36 (6.7)
499 (93.3)
n(%)
IDU
25 (8.47)
7 (3.72)
33.36 (9.05)
31.63 (8.78)
498
389
313
(201- 568)
(143- 449)
Median
25%-75%
Min-Max
-200
2
3
TST result
300
0.26
250
200
Mediana (IQR)
CD4
200
180 (96.28)
Średnia (SD)
535
400
0
270 (91.53)
0.04
inna
Wiek
600
CD4 count
Droga zak.
-
0.026
150
100
50
16th IAS Conference, Toronto 2006. Abstr. TUPDC06
0
IDU
Others
TST (+)
TST (-)
CZUŁOŚĆ OT W HIV(+) - DOŚWIADCZENIA PPL
Czułość OT - zachorowanie na czynną gruźlicę
potwierdzoną bakteriologicznie w grupie pacjentów z
dostępnym wynikiem OT:
535 OT > 286 dalsza diagn. > 18 TB(+)
czułość OT 4/18 = 22.2%? NIE ! TO JEST CZUŁÓŚĆ 1xOT
CD4
przy OT
razem
PYFU
(mediana)
TB(+) TST(+)
TB(+) TST(–)
TB(–)TST(–)
TB(–) TST(+)
4.6 (2.7-7.1)
2.45 (1.0-3.5)
BD
BD
CD4
(mediana)
281(134-462)
102 (89-539)
364 (233-457)
269 (132- 451)
393 (253-568)
>100
206
2
13
203
17
<100
50
2
1
47
1
przy wsp. Zalewska-Schönthaler N i Schönthaler-Humięcka J – Zakład Mykobakteriologii WSZ
OT vs IGRA - SWOISTOŚĆ
M. tuberculosis - 4000 genów
104 nieobecne w BCG
40 wysoce swoistych
6-8 wysoce immunogennych
PPD
Odpowiedź układu immunologicznego na infekcję
M.tuberculosis
Andersen P i wsp. TRMOME 2007;422:1-8
Ekspresja antygenu ESAT-6 M.tuberculosis
Andersen P i wsp. TRMOME 2007;422:1-8
QuantiFERON TB
GOLD in Tube
TB
Nil
Mit.
ELISA
Inkubacja
37ºC/16-24 h
ANALIZA
T- SPOT TB
ELISPOT ONE SPOT = ONE CELL
(Enzyme Linked Immunosorbent Spot)
WYDZIELANIE IFN- gamma u pacjentów HIV(+)
Wyniki „nieokreślone” a
poziom limfocytów CD4
Poziom IFN-gamma a
limfocyty CD4
Rozszerzenie zaleceń CDC – MMWR Jul 2006
„Chociaż zastosowanie testu QFT-G nie zostało dotychczas w
dostatecznie oceniony w wybranych populacjach (np. HIV+),
dostępne dane wskazują na porównywalną czułość z OT, w
zakresie wykrywania czynnej gruźlicy, i wyższą swoistość w
wykrywaniu LTBI. CDC zaleca zastosowanie QFT-G we
wszystkich sytuacjach, w których dotychczas stosowano OT...”
CDC - dlaczego TAK?
żadna inna instytucja nie opisuje równie precyzyjnie wytycznych
w zakresie profilaktyki i leczenia gruźlicy z uwzględnieniem
najnowszych doniesień naukowych
CDC - dlaczego NIE?
odmienna sytuacja epidemiologiczna regionu – potrzebne są
wytyczne dostosowane do lokalnych warunków
NOWE TESTY – NOWE WĄTPLIWOŚCI
NOWE WYZWANIA
ZALETY
• szybko wynik, jedna wizyta
• próba dodatnia (oba IGRA) i ujemna (QuantiFERON)
• metoda powtarzalna, obiektywna interpretacja testów
• wysoka swoistość do M.tuberculosis
• brak reakcji krzyżowej z BCG i MAC
WADY
• „discordant results” do 21% pomiędzy IGRA 1
• 5-20% może być fałszywie ujemnych w ostrej fazie choroby 2
• wydzielanie IFN-gamma zależne od CD4
1 Arend
i wsp. AJRCCM 2007 in press
2
Aiken i wsp. BMC Infect Dis 2006
Porównanie IGRA i OT u HIV(+)
PRZEGLĄD SYSTEMATYCZNY:
Dinnes J i wsp. Health Technology Assessment 2007;11:3
627 BADAŃ > 70 SPEŁNIŁO WSTĘPNE WARUNKI > 13 WLACZONO DO
PRZEGLĄDU > 7 QFT-G + 5 ELISPOT > 4 HIV(+)
PRZEGLĄD SYSTEMATYCZNY WNIOSKI
 4 badania porównywały OT i IGRA w HIV wykazując mniejszą
liczbę wyników fałszywie ujemnych w grupie IGRA niż OT
 nieustannie ukazują się nowe publikacje dotyczące IGRA i
HIV(+) stwarzając lepsze podstawy dla kolejnego przeglądu
WNIOSKI
• BRAK IDEALNEGO TESTU
• NIE POJEDYNCZY TEST, ALE WŁAŚCIWA STRATEGIA
CZYNI DIAGNOSTYKĘ PRZESIEWOWĄ DOSKONAŁĄ
• CZUŁOŚĆ METODY – CZY WYSTĄPIENIE CHOROBY
MOŻNA PRZEWIDZIEĆ TESTEM PRZESIEWOWYM?
• OPRACOWANĄ STRATEGIĘ NALEŻY DOSTOSOWYWAĆ
NA BIEŻĄCO WG DONIESIEŃ Z BADAŃ NAUKOWYCH
DIAGNOSTYKA PRZESIEWOWA - HIV (+)
OT i/lub IGRA
OT (+)1
IGRA (+)
PODEJRZENIE
CZYNNEJ GRUŹLICY
ROZBIEŻNE
WYNIKI
IGRA (+)
OT (-)
OT (-)
IGRA (-)
IGRA (-)
OT (+) mm?
POWTÓRZYĆ ZA
8-10 TYG2 ?
SZCZEGÓŁOWY
WYWIAD
RTG KL.
PIERSIOWEJ
PEŁNA
DIAGNOSTYKA
POWTÓRZYĆ
ZA ROK
OBSERWACJA
CHEMIOPROFILAKTYKA
NEGATYWNA
LECZENIE
POZYTYWNA
1 wynik dodatni, jeżeli średnica nacieku śródskórnego >5 mm
2 Menzies D. AJRCCM 1999;159:15-21, MMWR2005;54:49-55; Pathan i wsp. JID 2001, Carrara i wsp. CID 2004
CHEMIOPROFILAKTYKA - POWAŻNE WYZWANIE
 ZMNIEJSZA RYZYKO ZACHOROWANIA NA CZYNNĄ GRUŹLICĘ
 OKRES DZIAŁANIA OCHRONNEGO CHEMIOPROFILAKTYKI
SZACUJE SIĘ NA DWA LATA – CO DALEJ?
 CHEMIOPROFILAKTYKA MOŻE ZABIĆ (12/rok/300 tys. w USA)
ILU PACJENTÓW TRZEBA „LECZYĆ” ŻEBY JEDNEGO ZABIĆ?
ILU ZGONÓW W PRZEBIEGU GRUŹLICY UNIKNIEMY W TEJ GRUPIE?
NIEZBĘDNA OBIEKTYWIZACJA – ANALIZA NNT
 CZY DLA KAŻDEGO PACJENTA HIV(+) BILANS ZYSKÓW I STRAT
JEST JEDNAKOWY? (CD4, RYZYKO HEPATOTOKSYCZNOŚCI, TB)
 CZY TO RYZYKO JEST STAŁE W CZASIE?
 STOSOWAĆ? NIE STOSOWAĆ? INDYWIDUALIZOWAĆ?
Download