Regulamin „Międzynarodowego konkursu

advertisement
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
SĄSIEDZI W DZIAŁANIU
Regulamin
„Międzynarodowego konkursu
wiedzy o OZE i ekologii”
Opracowała:
mgr inż. Ewa Dorochowicz
Suwałki - lipiec 2014 r.
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
SĄSIEDZI W DZIAŁANIU
1. Cel konkursu
Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii
oraz ekologii i zachowań proekologicznych wśród młodzieży gimnazjalnej zamieszkującej tereny
powiatu suwalskiego i rejonu wyłkowyskiego. Jest to oferta zachęcająca do współpracy
transgranicznej i wzbogacająca wiedzę młodzieży o swoim regionie.
2. Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze
Suwalsko-Augustowskie", ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki.
3. Zasady organizacji konkursu
a) Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach: etapie lokalnym (szkolnym) i zawodach
finałowych.
b) Etap lokalny zostanie przeprowadzony w szkołach zgłoszonych do udziału w konkursie.
c) Zawody finałowe odbędą się w powiecie suwalskim i rejonie wyłkowyskim, w miejscach
wskazanych przez Organizatora.
d) Uczniowie otrzymają pytania i są zobowiązani do odpowiedzi w języku kraju, w którym
znajduje się ich szkoła (polski bądź litewski).
4. Zakres tematyczny i formuła konkursu
Konkurs będzie obejmował zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii, ekologią
i ochroną środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki pogranicza polskolitewskiego. W czasie konkursu będzie trzeba wykazać się umiejętnościami korzystania
z materiałów źródłowych oraz własnej wiedzy i logicznego myślenia.
Zadania konkursowe będą obejmowały testy jedno- lub wielokrotnego wyboru oraz zadania
otwarte.
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
SĄSIEDZI W DZIAŁANIU
5. Warunki uczestnictwa
a) Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych powiatu suwalskiego
(Rzeczpospolita Polska) oraz rejonu wyłkowyskiego1 (Republika Litewska). Z konkursu
wyłączone są gimnazja dla dorosłych i gimnazja specjalne.
b) W etapie lokalnym w konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczniów ze zgłoszonej
szkoły. Zgłoszenie szkoły powinno zawierać dane wyszczególnione w załączniku nr 1.
c) Zgłoszenia należy przysyłać na podany przez Organizatora adres e-mail.
d) Do udziału w zawodach finałowych zakwalifikują się uczniowie, którzy zdobędą największą
liczbę punktów możliwych do uzyskania w etapie lokalnym, w liczbie określonej przez
koordynatora konkursu.
6. Przebieg konkursu
6.1. Etap lokalny
a) Konkurs na etapie lokalnym zostanie przeprowadzony w tym samym czasie we wszystkich
szkołach zgłoszonych do konkursu. Datę i godzinę przeprowadzenia konkursu wskaże
Organizator.
b) Organizator zobowiązuje się dostarczyć zadania etapu lokalnego wraz z kluczem odpowiedzi
do szkoły w dniu odbywania się konkursu za pomocą poczty elektronicznej. Treść pozostanie
poufna aż do momentu rozpoczęcia konkursu, pod rygorem unieważnienia udziału szkoły
w konkursie.
c) Jury etapu lokalnego będzie stanowić co najmniej dwóch nauczycieli szkoły, w której odbywa
się konkurs, o ile to możliwe, uczących geografii i biologii.
d) Sprawdzenie prac konkursowych odbędzie się tego samego dnia. Protokół wyników
z zawodów etapu lokalnego należy przesłać w dniu konkursu na adres e-mail wskazany przez
Organizatora (Załącznik nr 2).
e) Lista uczniów zakwalifikowanych do zawodów finałowych zostanie umieszczona na stronie
internetowej Organizatora (Załącznik nr 3).
6.2. Zawody finałowe
a) Finały konkursu odbędą się w miejscach wyznaczonych przez Organizatora. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie opieki uczestnikom konkursu w czasie podróży
oraz w trakcie trwania konkursu. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu do miejsca
odbywania się zawodów finałowych.
b) Zadania zawodów finałowych wraz z kluczem odpowiedzi zostaną dostarczone przez
Organizatora. Treść pozostanie poufna aż do momentu rozpoczęcia konkursu.
c) Jury zawodów finałowych, wskazane przez Organizatorów, przystąpi do sprawdzania prac
według zapewnionego im klucza odpowiedzi niezwłocznie po zakończeniu konkursu.
d) Ogłoszenie wyników konkursu i listy laureatów (Załącznik nr 4 i 5) oraz wręczenie dyplomów
i nagród odbędzie się w dniu i miejscu przeprowadzania zawodów finałowych.
1
W powiecie wyłkowyskim dotyczy szkół będących odpowiednikami polskich gimnazjów.
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
SĄSIEDZI W DZIAŁANIU
7. Postępowanie odwoławcze
a) Odwołania od wyników etapu lokalnego należy składać do jury etapu lokalnego, w terminie
określonym w punkcie 8. Odwołanie, z odpowiednim uzasadnieniem, może złożyć uczeń
biorący udział w konkursie. Po rozpatrzeniu odwołań szkoła przesyła Organizatorowi
zweryfikowany protokół wyników w dniu otrzymania odwołań (Załącznik nr 2).
b) Nie przewiduje się możliwości odwołań od wyników zawodów finałowych konkursu.
8. Ramy czasowe konkursu
a) Terminy zawodów etapu lokalnego i zawodów finałowych zostaną podane przez
Organizatora z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia.
b) Zgłaszanie szkół do konkursu zakończy się na dwa dni robocze przed terminem zawodów
etapu lokalnego.
c) Odwołania od wyników etapu lokalnego mogą być wnoszone następnego dnia roboczego po
odbyciu się zawodów etapu lokalnego.
9. Zasady nagradzania uczestników
a) W etapie lokalnym przewiduje się przyznanie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca
oraz wyróżnienia.
b) W zawodach finałowych przewiduje się przyznanie pierwszych sześciu miejsc i wyróżnień
laureatom konkursu.
c) Zwycięzcy etapu lokalnego oraz laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe
w zależności od ilości środków możliwych do wykorzystania na ten cel.
10. Zasady promocji konkursu i jego uczestników w mediach
Organizator zastrzega prawo do przedstawiania wizerunków uczestników konkursu na stronie
internetowej „OZE na pograniczu” oraz w środkach masowego przekazu.
11. Postanowienia końcowe
a) Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
b) Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczniów i ich opiekunów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.
c) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
Ewentualne zmiany zostaną wprowadzone z odpowiednim wyprzedzeniem.
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
SĄSIEDZI W DZIAŁANIU
Załącznik nr 1.
ZGŁOSZENIE SZKOŁY
DO MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU WIEDZY O OZE I EKOLOGII
1. Dane szkoły.
Nazwa szkoły:
.......................................................................................................
Adres szkoły:
.......................................................................................................
Telefon/fax:
........................................................................................................
2. Dane nauczyciela odpowiedzialnego za organizację konkursu.
Imię i nazwisko:
...........................................................................................
Prowadzony przedmiot:
...........................................................................................
3. Dane kontaktowe, do przekazywania informacji o konkursie (szkoły lub nauczyciela).
Nr tel./fax:
..................................................................................................................
Adres e-mail:
..................................................................................................................
4. Dane uczniów zgłaszanych do konkursu.
Lp.
Imię
Nazwisko
Rok urodzenia
Pieczęć szkoły i podpis:
............................................
Str … z …
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
SĄSIEDZI W DZIAŁANIU
Załącznik nr 2.
PROTOKÓŁ WYNIKÓW / PROTOKÓŁ WYNIKÓW ZWERYFIKOWANYCH
MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU WIEDZY O OZE I EKOLOGII
ETAP LOKALNY
1. Dane kontaktowe:
Nazwa szkoły: ........................................................................................................................................
Adres szkoły:
.........................................................................................................................................
Nr tel./fax:
.......................................................... Adres e-mail: ........................................................
2. Dane członków jury:
Imię i nazwisko:
.........................................
.............................................
Prowadzony przedmiot:
.........................................
.............................................
3. Wyniki zawodów:
Lp.
Imię
Nazwisko
Rok urodzenia
Ilość punktów
Podpisy członków jury:
............................................

niepotrzebne skreślić
...................................................
Str … z …
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
SĄSIEDZI W DZIAŁANIU
Załącznik nr 3.
LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWODÓW FINAŁOWYCH
MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU WIEDZY O OZE I EKOLOGII
Lp.
Szkoła
Imię i nazwisko ucznia
Rok urodzenia
Liczba punktów
w etapie lokalnym
Koordynator:
………………………………………………………………..
Str … z …
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
SĄSIEDZI W DZIAŁANIU
Załącznik nr 4.
PROTOKÓŁ WYNIKÓW ZAWODÓW FINAŁOWYCH
MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU WIEDZY O OZE I EKOLOGII
Lp.
Szkoła
Imię i nazwisko ucznia
Rok urodzenia
Liczba punktów
w etapie finałowym
Podpisy członków jury:
............................................
...................................................
Str … z …
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
SĄSIEDZI W DZIAŁANIU
Załącznik nr 5.
LISTA LAUREATÓW
MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU WIEDZY O OZE I EKOLOGII
Lp.
Miejsce
Szkoła
MIEJSCE PIERWSZE
MIEJSCE DRUGIE
MIEJSCE TRZECIE
MIEJSCE CZWARTE
MIEJSCE PIĄTE
MIEJSCE SZÓSTE
wyróżnienie
wyróżnienie
wyróżnienie
wyróżnienie
Podpisy członków jury:
............................................
...................................................
Imię i nazwisko
Rok urodzenia
Liczba punktów
Download